30. april 2013 referat - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk

30. april 2013 referat - Lyngby Taarbæk Kommune

Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Folkeoplysningsudvalget

Protokol

Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00

afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Kommunalbestyrelsens Spisestue, 5. sal.

Medlemmerne var til stede, undtagen:

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen, suppleant Britta

Pedersen deltog for sidstnævnte.

Endvidere deltog:

Kultur- og Fritidsudvalgsformand Dorete Dandanell

Tilforordnet for handicapområdet Svend Christensen

Tilforordnet for kulturområdet Jytte Kløve

Centerchef Charlotte Bidsted

Fritids- og Idrætskonsulent Tine Sørensen

Konstitueret Centerchef Torben Hjelm og projektleder

Jess Bertelsen deltog under punkt 1


Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 2

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr: Side:

01 Analyse af anvendelse af kommunale lokaler

.

02 Regnskab 2012

.

03 Forslag til budgetfordeling 2013 for aktivitetsområde

Folkeoplysning

.

04 Forslag til fordeling af rammebeløb til foreninger, som

tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i år 2013 samt

forslag til fordeling af lokaletilskud for år 2013

.

05 Rammer for etablering af udvalg på folkeoplysningsområdet

(Folkeoplysningsloven §35, stk. 2)

.

06 Ansøgning Start- og udviklingspuljen - Street Opening

.

07 Ansøgning Start- og udviklingspuljen - IF Limone - afholdelse

af klubaftner

.

08 Sager til orientering april 2013

.

3

5

6

10

12

14

16

18


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.3

Analyse af anvendelse af kommunale lokaler

.

Sagsfremstilling

I marts 2013 igangsatte Center for Arealer og Ejendomme en analyse af

kommunens bygningsmasse. Analysen vil omfatte dagtilbud, skoler, ældre- og

folkeoplysningsområdet. Formålet er at få en samlet oversigt over, hvorvidt

bygningerne lever op til moderne krav til, hvordan kommunen driver dagtilbud,

skoler og plejecentre og om vi har de rigtige faciliteter til aktiviteter indenfor

folkeoplysningsområdet.

Center for Arealer og Ejendomme er hovedansvarlig for opgavens gennemførelse,

som sker i et samarbejde med de øvrige relevante centre. Analysen udarbejdes af

firmaet Bascon, som er valgt til at varetage opgaven på baggrund af et gennemført

udbud.

En række foreninger er blevet kontaktet af Center for Arealer og Ejendomme med

et brev om, at foreningens formand vil blive kontaktet af Bascon.

1

Kommissorium for gennemførelse af analysen er vedlagt som bilag, og på mødet vil

konstitueret centerchef Torben Hjelm og projektleder Jess Bertelsen fra Center for

Arealer og Ejendomme orientere om analysen.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

Taget til efterretning.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.4


Regnskab 2012

.

Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.5

2

Sagsfremstilling

På mødet den 30. januar 2013 forelagde forvaltningen forbruget i regnskabsår 2012

i forhold til budgettet. I forbindelse med behandlingen af punktet bad udvalget

forvaltningen udarbejde et notat, som redegjorde for de justeringer af budgettet, der

var sket i løbet af 2012. Notat 15. februar 2013 er tidligere udsendt til udvalget, og

vedlægges desuden som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

Taget til efterretning.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.6

Forslag til budgetfordeling 2013 for aktivitetsområde Folkeoplysning

.

3

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til omfordeling af budgettet for

folkeoplysningsmidlerne i 2013. Der er i forbindelse med budgetfastlæggelsen lagt

vægt på, at det forventede merforbrug på aftenskolerne til især mellemkommunal

betaling finansieres inden for aftenskolernes konti, samt vurderinger om forventede

mer- eller mindreforbrug på de øvrige konti på baggrund af regnskab 2012. Se i

øvrigt uddybende bemærkninger nedenfor.

Forslag til omfordeling af budget 2013 for aktivitetsområde Folkeoplysning


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.7

PEA-tilskud:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014 blev budgetrammen til tilskud

til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionisters, efterlønsmodtageres og

arbejdslediges deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning (PEA-tilskud)

nedsat med 400.000 kr. i 2011 og 800.000 kr. i 2012 og efterfølgende år.

Budgetrammen var før reduktionen 1,6 mio. kr.

Således blev budgettet fra 2012 og fremover halveret, og beslutningen krævede en

nedsættelse af timetaksten for PEA-tilskuddet, der blev vedtaget i Kultur- og

Fritidsudvalget den 8. december 2010 med virkning fra 1. august 2011.

Folkeoplysningsudvalgets brugerrepræsentanter foreslog dengang, at timetaksterne


lev reduceret således:Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.8

Tilskud pr. undervisningstime fra 9 kr. til 7 kr.

Tilskud pr. foredrag fra 16 kr. til 12,50 kr.

Brugerrepræsentanternes begrundelse for dengang ikke at halvere timetaksterne var,

at oplysningsforbundenes erfaring var, at en nedsættelse af PEA-tilskuddet ville

medføre en nedgang i deltagerantallet. Med baggrund i forbruget for 2012 på ca.

985.000 kr. kan det konstateres, at dette ikke har været tilfældet i 2012.

Derfor foreslår forvaltningen, at tilskuddet reduceres yderligere med virkning fra 1.

august 2013 til:Tilskud pr. undervisningstime 5 kr.

Tilskud pr. foredrag 9 kr.

Start- og Udviklingspuljen:

I 2007 og 2008 bevilgede Folkeoplysningsudvalget i alt 236.000 kr. til anlæg af en

skaterbane i Virumområdet. Bevillingen skete på baggrund af en ansøgning fra

nogle skoleelever fra Fuglsanggårdsskolen i Virum, der ønskede sig et skaterareal i

lokalområdet. Forvaltningen fik udarbejdet et projekt, med placering af banen

mellem Virumhallerne og S-togsbanen. Naboerne der bor op til S-banen ankede den

foreslåede placering til Natur- og Miljøklagenævnet og fik medhold. Det har ikke

været muligt at finde et andet egnet sted i Virumområdet, og

Folkeoplysningsudvalget har tidligere givet udtryk for, at hvis dette ikke var muligt,

skulle bevillingen tilbageføres til Start- og udviklinspuljen. Der er af bevillingen

brugt 12.480 kr. til udarbejdelse af projektet, og det foreslås, at restbeløbet på

223.520 kr. tilbageføres til Start- og udviklingspuljen. Budgettet ovenfor er lagt

under forudsætning af, at restbevillingen indgår i omfordelingen af budgetposterne i

ovenstående skema.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget indstiller

1. den foreslåede omfordeling af budgetposterne til godkendelse, jf. kolonnen

"korrigeret budget 2013".


2.

3.

Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.9

at, PEA-tilskuddet med virkning fra 1. august 2013 reduceres til 5 kr. pr.

undervisningstime og 9 kr. pr. foredrag.

at, restbevillingen på 223.520 kr. til skaterbane tilbageføres Start- og

udviklingspuljen.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

1. anbefalet

2. anbefalet

3. anbefalet med den ændring, at det bevilgede beløb tilbageføres den

samlede ramme for folkeoplysningsområdet

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.10

4

Forslag til fordeling af rammebeløb til foreninger, som tilbyder folkeoplysende

voksenundervisning i år 2013 samt forslag til fordeling af lokaletilskud for år

2013

.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog i 2012 ansøgninger for 2013 om tilskud til lærer- og lederløn,

samt lokaletilskud fra de foreninger, der tilbyder folkeoplysende

voksenundervisning.

Tilskud til lærer- og lederløn samt tilskud til debatskabende aktiviteter (10 % af

tilskud til løn) fordeles af den budgetterede tilskudsramme til lærer- og lederløn, på

grundlag af afregningen for det seneste afsluttede kalenderår, hvilket vil sige 2011 i

forhold til tilskuddene for 2013.

Folkeoplysningsudvalget godkender normalvis hvert år, inden årets udgang,

fordelingen af den budgetterede tilskudsramme foreningerne imellem for det

efterfølgende kalenderår. På mødet den 12. december 2012 valgte udvalget at følge

forvaltningens indstilling om i første omgang kun at give tilskudssagn for det første

halvår i 2013, da fordelingen af budgetposterne på aktivitetsområde 2013 ikke var

endligt på plads.

Udvalget godkendte den 12. december 2012 at,

1.

2.

3.

der fordeles 2.200.000 kr. i lærer- og lederløntilskud for 1. halvår 2013

der fordeles 300.000. kr. i lokaletilskud for hele 2013

Juniorstrygerne i Lyngby tildeles 25.000 kr. for 1. halvår 2013

Ad 1) Forvaltningen foreslår, jf. punkt 3 på denne dagsorden, at budgettet til

folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til lærer- og lederløn, i 2013 udgør

4.817.115 kr. for hele året. Restbeløbet til fordeling af tilskud for 2. halvår udgør

således 2.618.785 kr. Forslag til fordeling er vedlagt som bilag.

Ad 3) Juniorstrygerne er en ny aftenskole, der blev godkendt i 2012 og det er derfor

første gang, at foreningen søger tilskud. På udvalgsmødet den 12. december 2012

drøftede udvalget størrelsen af tilskudstilsagnet til den ny forening. Foreningen

ansøgte om et tilskud på 120.000 kr. for 2013, men udvalget godkendte, efter en

principiel drøftelse om tilskud til nye foreninger, at bevilge et tilskud for 1. halvår

på 25.000 kr.

Foreningen har efterfølgende kontaktet forvaltningen og oplyst, at det på grundlag

af det nuværende aktivitetsniveau - uden at der oprettes flere hold - forventes et

timeforbrug frem til sommerferien på 240 undervisningslektioner, hvilket svarer til


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.11

en lønudgift på ca. 75.000 kr. svarende til et maksimalt tilskud på ca. 53.000 kr., da

der er tale om instrumentalundervisning. Foreningen har en forventning om et

timeforbrug minimum på samme niveau og sandsynligvis højere. Foreningens

ansøgning på 120.000 kr. svarer til et forbrug på ca. 500

instrumentalundervisningslektioner.

Forvaltningen har i fordelingsforslaget indarbejdet udvalgets beslutning fra 12.

december 2012 om at Juniorstrygerne bevilges tilskud på 50.000 kr. for hele

tilskudsåret 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da fordelingen sker inden for det allerede afsatte budget.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller forslag til fordeling af lærerløns- og lederlønstilskud for 2.

halvår 2013 for den folkeoplysende voksenundervisning til godkendelse.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

Godkendt, under forudsætning af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af den

foreslåede budgetfordeling for folkeoplysningsområdet i 2013.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.12

Rammer for etablering af udvalg på folkeoplysningsområdet

(Folkeoplysningsloven §35, stk. 2)

.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget bad på mødet den 28. januar 2013 om en sag vedr. en

drøftelse af rammerne for et fremtidige Folkeoplysningsudvalg for næste

kommunalbestyrelsesperiode. Neden for skitseres de lovgivningsmæssige rammer

samt de lokale hensigter i Folkeoplysningspolitikken mv.

Folkeoplysningsloven blev i juni 2011 ændret, således at det fremover er

obligatorisk at oprette et udvalg på folkeoplysningsområdet med repræsentation af

de tilskudsberettigede aktører. Loven siger intet om politisk repræsentation. Ifølge

lovens §35 stk. 2 hedder det, at

5

”Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning

med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil

den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.”

Det skal understreges, at det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om

rammerne for, herunder sammensætningen af et fremtidigt udvalg på

folkeoplysningsområdet.

Tidligere indeholdte Folkeoplysningsloven ikke et krav om et udvalg på

folkeoplysningsområdet, men satte klare krav til sammensætningen af udvalget,

hvis kommunerne valgte at nedsætte et egentligt Folkeoplysningsudvalg. Inden

lovændringen i juni 2011 fremgik det af Folkeoplysningslovens §34, at

”Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et folkeoplysningsudvalg på mindst 7

medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af

1. et mindretal valgt af kommunalbestyrelsen

2. et flertal, der består af en bredt sammen sat repræsentation for den

virksomhed, der får tilskud efter kapitel 4 og 5.”

Ændringen af Folkeoplysningsloven i 2011 betød ikke andre ændringer for

udvalgets sammensætning og funktionsmåde.

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog den 29. november 2012 en ny

Folkeoplysningspolitik, som beskriver visioner, mål og rammer for

folkeoplysningsområdet..


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.13

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget drøfter rammerne for et

fremtidigt udvalg på folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

Drøftet.

Brugerrepræsentanterne anbefaler, at der fortsat er politikere repræsenteret i et

fremtidigt udvalg.

Rapport udarbejdet af Børne- og Fritidsforvaltningen i 2010 vedr.

folkeoplysningsområdets fremtidige organisering bruges til inspiration.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.14

Ansøgning Start- og udviklingspuljen - Street Opening

.

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole søger 15.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen til

et arrangement den 18. maj 2013 i tidsrummet 12.00-20.00.

Arrangementet "Street Opening: Next Munute x LTU - Ungdomsskolen" afholdes

med henblik på at sætte fokus på Ungdomsskolens Street-areal, der er blevet

udvidet med bl.a. en ny skaterbane med forskellige forhindringer og en klatrevæg.

Arrangementet er et samarbejde mellem bl.a. Ungerådet, LTU og Klub Lyngby

6

For at gøre opmærksom på arealet, som også kan bruges af andre end LTUs

brugere, afholdes et arrangement, hvor de uorganiserede skatere m.fl., brugerne af

LTU og Klub Lyngby er velkomne. På programmet er der forskellige aktiviteter for

de unge og forskellige former for underholdning, jf. ansøgning fra LTU.

Forvaltningen har opfordret LTU til at kontakte en af de lokale gymnastikforeninger

i forhold til aktiviteter, som f.eks. parkour.

Retningslinjer for Start- og udviklingspuljen og oversigt over ansøgte beløb

vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for arrangementet er 40.000 kr. og derudover finansieres lønudgifter til

personale fra LTU og Klub Lyngby fra deres egne budgetter.

Budgettet til Start- og udviklingspuljen forventes i 2013 at være 100.000 kr. jf. sag

nr. 3 på dagsorden.

Anden finansiering:

Udover Start- og udviklingspuljen har LTU søgt 15.000 kr. i Kulturfonden, som

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 11. april 2013, og 10.000 kr. i Ungerådet.

Derudover bidrager LTU og Klub Lyngby med lønudgiften til de ansatte, der skal

deltage i arrangementet.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.15

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om der skal bevilges tilskud til

arrangementet fra Start- og udviklingspuljen.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

Udvalget afslår ansøgningen, idet formålet med arrangementet ikke lever op til

retningslinjerne for Start- og Udviklingspuljen, da arrangementet er planlagt af

kommunale institutioner uden inddragelse af frivillige foreninger.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.16

Ansøgning Start- og udviklingspuljen - IF Limone - afholdelse af klubaftner

.

7

Sagsfremstilling

Idrætsforeningen IF Limone, der primært henvender sig til mennesker med psykiske

problemer søger tilskud fra Start- og udviklingspuljen til afholdelse af klubaftner,

med fokus på at motivere medlemmerne til livstilsændringer, og ønsket er bl.a. at

afholde 3-4 foredrag om emner som f.eks. mentalsundhed/stress, rygning, dårlige

vaner, ergonomi, diætist. Der søges 15.000 kr. til aflønning af foredragsholdere, jf.

vedlagte ansøgning af 22. marts 2013.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Start- og udviklingspuljen forventes i 2013 at være 100.000 kr. jf. sag

nr. 3 på dagsorden.

Anden finansiering:

IF Limone har jf. ansøgning af 30. januar 2013 søgt, og fået bevilget, 59.000 kr. fra

puljen til frivilligt socialt arbejde, Lov om Social Service §18. Der er søgt tilskud til

aktiviteter, uddannelse af instruktører mv. hvoraf 15.000 kr. udgør tilskud til

ovennævnte klubaftner. Beløbet er søgt til forplejning, aktiviteter og kulturelle

oplevelser, og indeholder ikke løn til foredragsholdere, som der søges til i Start- og

udviklingspuljen. Ansøgning af 30. januar 2013 til puljen til frivilligt socialt arbejde

er vedlagt som bilag.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager stilling til, om der skal bevilges tilskud til

arrangementet fra Start- og udviklingspuljen.

Folkeoplysningsudvalget 30. april 2013:

Udvalget bevilger 15.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.17


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.18

Sager til orientering april 2013

.

Sagsfremstilling

1

.

2

.

3

.

4

.

Orientering om projekt - Natur der Bevæger

Notat af 09. april 2013 er vedlagt som bilag.

8

Etablering af Videncenter for Folkeoplysning

Videncenter for Folkeoplysning etableres nu som en del af Idrættens

Analyseinstitut med en treårig bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2013 til 2015.

Pressemeddelelse af 11. april 2013 er vedlagt som bilag.

Kick Off arrangement

Som opfølgning på vedtagelsen af Folkeoplysningspolitikken, Kulturstrategi

2013-2016 og Strategi for Frivillighed og Medborgerskab 2012-2015 afholdes

et arrangement den 4. juni 2013 kl. 17.00 – 20.00.

Notat med forslag til indhold mv. af 9. april 2013 er vedlagt som bilag.

Godkendelse af nye foreninger i henhold til kravene i

folkeoplysningsloven

Dansk Kinesisk Kunst Troup

Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling den 27. november 2012 og

ansøgningsskema er vedlagt som bilag. Foreningens formål er primært at

dyrke og overføre den kinesiske kultur til det danske samfund blandt andet

gennem dans og sang. Da det på ansøgningstidspunktet blev vurderet at

foreningen ikke er tilstrækkelig lokalt forankret, er foreningen blevet tildelt en

midlertidig godkendelse på 1 år som frivillig folkeoplysende forening efter

folkeoplysningslovens § 4, stk. 2,

Deres godkendelse revurderes med henblik på permanent godkendelse ultimo

2013.

Zumba Taarbæk


Åbent punkt Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s.19

Vedtægter godkendt på generalforsamling den 12. december 2012 og

ansøgningsskema er vedlagt som bilag. Foreningens formål er primært at

dyrke Zumba.

Sōjōbō – Traditionel Kendo

Vedtægter godkendt på stiftende generalforsamling den 28. februar 2013 og

ansøgningsskema er vedlagt som bilag Foreningens formål er primært udover,

at dyrke Sōjōbō – Traditionel Kendo, at fremme udviklingen og den dybere

forståelse af Kendo før 1868 og japansk kultur.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Folkeoplysningsudvalget den 30. april 2013:

Taget til efterretning.

Paul Knudsen og Anni Frisk Carlsen var fraværende.

More magazines by this user
Similar magazines