Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

4.1.3.2 Gyngemosens opland

Gyngemosens opland (se figur 4.4) omfatter den

sydligste del af kommunen og består blandt andet

af Gladsaxe Erhvervskvarter, Høje Gladsaxe, områderne

omkring den tidligere TV-By samt en del af

boligområderne Grønnemosekvarteret og Mørkhøjkvarteret.

Endvidere tilføres opblandet regn- og

spildevand fra en del af området Tingbjerg, der er

beliggende i Københavns Kommune. Oplandet er

primært fælleskloakeret, dog er området omkring

den tidligere TV-By samt en del af Høje Gladsaxe

separatkloakeret. Afløbssystemet i oplandet er

etableret i perioden 1950-1970.

Spildevandet fra oplandet ledes stort set alt sammen

til pumpestation på Gyngemoseværket.

Herfra pumpes vandet til en stor tunnelledning,

der overvejende er beliggende i Københavns Kommune.

Afslutningen af tunnelledningen sker i et

overløbsbygværk ved Fæstningskanalen i Københavns

Kommune. Herfra ledes vandet via afløbssystemet

i Københavns Kommune til Renseanlæg

Damhusåen. Der er overløbsmulighed fra overløbsbygværket

til Fæstningskanalen (U11).

Gyngemoseværket er navnet på det tidligere renovations-

og renseanlæg, der lå ved Mørkhøj Parkallé.

Renseanlægget blev nedlagt i 1972 og spildevandet

blev herefter ledt til Københavns Kommune

til Renseanlæg Damhusåen. Navnet Gyngemoseværket

anvendes stadigt, og bruges som en fællesbetegnelse

for de anlæg, der er på arealet, såsom

pumpestationer, bassiner med videre.

Gyngemosens opland har dog stadig enkelte private

spildevandsanlæg, beliggende blandt andet

ved Knud Højgaardsvej og den tidligere TV-By.

4. Statusdel

Bassiner

Der er følgende bassiner i Gyngemosens opland:

• Bassiner på Gyngemoseværket (B32)

• Bassin ved Skolesvinget (B23)

• Sø ved Blågårds Seminarium (B22).

Bassiner på Gyngemoseværket består af de to

gamle tanke fra det nedlagte renseanlæg. Bassinerne

fungerer i dag som forsinkelsesbassiner for

hele oplandet. Afløb fra bassinerne sker til tunnelledningen,

der løber mod Fæstningskanalen (U11).

Tunnelledningen og flere andre ledninger i oplandet

fungerer som bassinledninger under regn.

De gamle tanke blev ombygget til bassiner i 1989.

Københavns Kommune betaler anlægs-, drift- og

vedligeholdelsesbidrag i det omfang, Københavns

Kommune belaster anlægget.

Bassin ved Skolesvinget modtager regnvand direkte

fra et separatkloakeret befæstet areal på cirka

9 ha i Høje Gladsaxe. Herudover fungerer det som

forsinkelsesbassin for et fælleskloakeret reduceret

areal på cirka 20 ha i Grønnemosekvarteret og ved

Gladsaxe Stadion. Bassinet blev etableret omkring

1964, men blev ombygget og udvidet i 1989. Bassinet

er græsbeklædt. Der er ingen overløbsmulighed

til vandområde fra dette bassin.

Sø ved Blågårds Seminarium er en sø, der ved

Landvæsenskommissionskendelse i 1961 blev

optaget som en del af afløbssystemet i Gladsaxe

Kommune. Søen fungerer som forsinkelsesbassin

for regnvand og har overløb til tunnelledningen.

31

More magazines by this user
Similar magazines