Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

4.1.4 Ledningsnettet

Afløbssystemet i Gladsaxe Kommune består af cirka

250 km hovedkloakledninger med cirka 150 km

tilhørende stikledninger frem til skel. Ledningsnettet

er etableret over en længere årrække i takt

med kommunens udvikling med start omkring

år 1900. Gennemsnitsalderen for afløbsledninger

i Gladsaxe Kommune er 60 år. Ledningernes

anlægsår fremgår af figur 4.9. Næsten halvdelen af

ledningsnettet er anlagt mellem 1940-1959.

Gennem tiderne er der anvendt forskellige typer

af ledningsmateriale. Hovedparten af afløbsledningerne

består af beton. I de sidste årtier er

mange afløbsledninger blevet renoveret ved hjælp

af strømpeforinger. Da denne renoveringsmetode

også fremadrettet vil blive anvendt, vil andelen

af strømpeforede ledninger stige. Fordelingen i

ledningsdimensioner samt ledningsmateriale i

Gladsaxe Kommune fremgår af figur 4.10 og 4.11.

4.1.5 Projekter gennemført i regi af

Spildevandsplan 2006

Der er i perioden 2006 - 2010 investeret cirka

120 millioner kroner i spildevandstekniske anlæg

i Gladsaxe Kommune heraf cirka 50 millioner

kroner til løbende renovering af ledningssystemet.

Som følge af konsekvenser fra kraftige regnskyl/

skybrud samt forsinkelse af Statens Vandplaner

med krav til vandområder er prioriteten af indsatssteder

angivet i Spildevandsplan 2006 ændret. I

stedet for projekter for nedsættelse af aflastninger

til vandområder har der været fokuseret på at minimere

opstuvningsproblemer. Følgende projekter

er udført i perioden 2006 - 2010 helt eller delvis:

Udbygning af afløbssystemet

• Aldershvilevej med sideveje

• Mørkhøj Bygade/Bykrogen

• Hvedemarken

• Alsikemarken

• Ærtemarken

• Vadbro

• Diverse små projekter.

4.2 Vandområder

Afløbssystemet i Gladsaxe Kommune udleder

under kraftig regn til en række ferske vandområder.

Vandområdernes beliggenhed fremgår af figur

4.12. Tabel 4.1 viser disse vandområder, hvem der

er myndighed for vandområderne samt målsætninger

for miljøtilstanden.

1960-1979

13%

1980-1999

5%

2000-2010

14%

Anlægsår Gladsaxe

1900-1919

< 1%

1940-1959

43%

Figur 4.9 Fordelingen i anlægsår for ledninger i

Gladsaxe Kommune Dimension Spildevandsledninger Gladsaxe

< ø 200 26%

4. Statusdel

1920-1939

25%

ø 200 - ø 500 (inklusiv) 54%

ø 500 - ø 800 (inklusiv) 13%

ø 800 - ø 1000 (inklusiv) 3%

ø 1600 < X 1%

ø 1000 - ø 1200 (inklusiv) 1%

ø 1200 - ø 1600 (inklusiv) 2%

Figur 4.10 Fordelingen af ledningsdimensioner i

Gladsaxe Kommune. Ø er diameteren (i mm) for lednin-

Materiale Gladsaxe

gen

Beton 84%

Ler 6%

Plast 8%

Andet < 1 % Strømpeforet 2%

Figur 4.11 Fordelingen af ledningsmateriale i Gladsaxe

Kommune

I det følgende gennemgås de vandområder, hvor

der sker udløb/overløb direkte fra afløbssystemet

i Gladsaxe Kommune. De anførte målsætninger

er taget fra Regionplan 2005, idet vandplanerne

ikke foreligger i endelig udgave. I forbindelse med

udvælgelse af tiltag til udførelse i plan- og perspektivperioden

vil der dog blive taget højde for de

forventede krav fra vandplanerne.

Placering af regnvandsudløb og regnvandsbetingede

overløb ses af bilag 6.

Regnvandsudløb er udløb af regnvand fra separatkloakerede

overflader til vandområderne. Regnvandsbetingede

overløb er overløb fra fælleskloakeret

system til vandområderne.

41

More magazines by this user
Similar magazines