Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Bilag

Bilag 1: Ordforklaring

Afløbskoefficient Den faktor der skal ganges med for at beregne hvor stort befæstet areal, hvorfra

der må ledes regnvand til afløbssystemet. Se eventuelt www.kloakviden.dk.

Afskærende ledning Hovedkloakledning, der leder spildevandet over en længere afstand. Der er

normalt ingen tilslutninger på en afskærende ledning.

Bassin Et bassin har til formål at forsinke spildevand og regnvand fra fælleskloakerede

områder og regnvand fra separatkloakerede områder, således at man enten

leder en mindre vandmængde ud til et vådområde eller til de bagvedliggende

ledningssystemer, eller at man får mulighed for at fortsætte med en mindre

ledningsdimension.

Bassiner kan udformes som lukkede eller åbne bassiner eller naturlige søer.

Befæstelsesgrad Den del af et areal, der bidrager med afstrømning til afløbssystemet.

Befæstet areal Det samlede tag- og overfladeareal, der leder til afløbssystemet.

Faskine Anlæg, der anvendes ved nedsivning af regnvand.

Forsinkelsesbassin Er det samme som et bassin. Se bassin for forklaring.

Funktionskrav Den statistiske maksimale gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af kloakledningerne.

Ledningernes kapacitet skal være tilstrækkelige til, at kravet er

overholdt.

Fælleskloakeret Kloaksystem, der afleder både spilde- og regnvand.

Fælleskommunalt anlæg Anlæg, der etableres eller drives i samarbejde mellem to eller flere kommuner.

Landvæsenskommisionskendelser Kendelser afsagt i forbindelse med etableringen og drift af anlæg til bortledning

af regn- og spildevand. Kendelserne indeholder bestemmelser om dimensionering

samt om økonomiske forhold.

Nedsivning Når overfladevand ledes ud i jorden i stedet for til afløbssystemet.

NO-dig Ledningsrenovering hvor man benytter en opgravningsfri metode. Eksempelvis

strømpeforing.

Opstuvning Når kapaciteten af afløbssystemet er opbrugt, kan der opstå opstuvning i

brønde, hvorefter der er risiko for oversvømmelse af kældre, veje med videre.

Områder med særlige drikke- Områder, hvor beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål har

vandsinteresser (OSD)

højeste prioritet. Den øvrige del af landet er inddelt i Områder med Drikkevandsinteresser

(OD) og Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser

(OBD).

Overløbsbygværk Bygværk, hvor der under kraftig regn kan aflastes til ledningsbassin, bassin eller

til vandområde.

Pumpestation Steder på ledningsnettet, hvor der er installeret én eller flere pumper til pumpning

af regn- og spildevand fra et niveau til et højere.

Reduceret areal Det areal, der bidrager med afstrømning til afløbssystemet. Det reducerede

areal findes ved at gange det befæstede areal med en faktor. Faktoren er udtryk

for, hvor meget det befæstede areal selv optager.

Regnvandsudløb Udløb af regnvand fra separatkloakerede overflader til vandområder.

Regnvandsbetinget overløb Overløb fra fælleskloakeret system til vandområder.

Separatkloakeret Kloaksystem, hvor regn- og spildevand føres i hver sit ledningssystem.

Bilag

61

More magazines by this user
Similar magazines