Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

SRO-anlæg Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg.

Stikledning Afløbsledning fra forbruger til hovedledning.

Strømpeforing Opgravningsfri renoveringsmetode. Den eksisterende kloakledning betrækkes

indvendigt med en fleksibel strømpe af polyesterfiber eller glasfiber. Strømpen

imprægneres og hærdes herefter således, at strømpen fungerer som et nyt rør

inden i det eksisterende.

Tunnelledning Kloakledning, der er mere end 2 meter i diameter.

TV-inspektion Indvendig inspektion af ledninger ved gennemkørsel med videokamera.

Vandafledningsafgift Afgift, der betales for at aflede spildevand til det kommunale afløbssystem.

Afgiften beregnes på baggrund af registreret vandforbrug.

Vandområde Å, sø eller marint område – som modtager enten regnvand fra separatkloakerede

områder eller opblandet regn- og spildevand fra fælleskloakerede områder.

Vandplaner Staten skal udarbejde vandplaner for alle vanddistrikter i Danmark. Vandplanen

beskriver miljømål og indsatskrav for områdets søer, vandløb grundvand og

kystvande. Kommunen skal på baggrund af vandplanerne udarbejde vandhandleplaner,

der beskriver hvordan vandplanens krav bliver realiseret.

62

More magazines by this user
Similar magazines