Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

planer.gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014

Såfremt det beregnede afløb fra en ejendom overstiger

den maksimale tilladelige vandmængde,

pålægges det ejeren at begrænse udledningen til

det tilladte. Dette kan for eksempel ske ved etablering

af faskiner eller forsinkelsesbassiner inde på

grunden.

Det er grundejerens ansvar at træffe forholdsregler

mod opstuvning til terræn i situationer med

kraftige regnskyl.

mio. m 3

76

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Gladsaxe Gladsaxe vandforbrug

vandforbrug

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figur 7.2 Vandforbrug i Gladsaxe Kommune de seneste 11 år.

Vandafledningsbidrag

Vandforbruget danner grundlag for Nordvands

opkrævning af vand- og vandafledningsafgift. Det

målte vandforbrug i Gladsaxe Kommune i perioden

1999-2009 fremgår af figur 7.2. Det fremgår af

figuren, at vandforbruget har været svagt faldende

i perioden, hvilket følger den generelle trend for de

større byer i Danmark /16/.

For afledning af spildevand med et forureningsindhold,

der for visse parametre overstiger forureningsindholdet

i almindeligt husspildevand, skal

der betales særbidrag i henhold til Betalingsvedtægt

for spildevandsanlæg i Gladsaxe Kommune.

Såfremt der udledes vand til det offentlige afløbssystem,

der har en anden kemisk og biologisk

sammensætning end spildevand fra almindelige

husholdninger, skal der søges om spildevandstilladelse

hos Gladsaxe Kommune.

år

Udtræden af kloakforsyningen

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 32 skal spildevandsplanen

indeholde oplysninger om områder,

hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten-

og pligten helt eller delvis.

Gladsaxe Kommune er indstillet på at ophæve

tilslutningsretten- og pligten i hele kommunen

med hensyn til regnvand under forudsætning af,

at regnvandet håndteres miljømæssigt forsvarligt

på egen grund. Hvis regnvandet håndteres på egen

grund – for eksempel ved nedsivningsanlæg – er

More magazines by this user
Similar magazines