Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

Af Steen Marqvard Rasmussen,

sociolog og seniorkonsulent i Landsforeningen af Menighedsråd

- 115 -

Præstearbejde i den tyske evangeliske kirke

1. Et kig sydpå

Som nævnt i indledningen på side 5 hænger forandringerne i folkekirken i disse år sammen

med forandringer i det danske samfund. Sidstnævnte er endvidere udtryk for generelle ændringer

i de moderne vestlige samfund i retning af øget kulturel og religiøs mangfoldighed

som følge af massemedier, global handel, indvandring m.m. Derfor er det nærliggende at

forestille sig, at man også i vore lutherske nabokirker har diskussioner om folkekirkelige reformer,

der minder om vore, herunder om præstearbejdet og vilkårene for dette.

Det viser sig da også klart at være tilfældet, når man eksempelvis betragter forskningsaktiviteten

i den tyske evangeliske kirke. Formålet med denne artikel er ikke at give overblik over

den betydelige tyske forskning vedrørende præsternes arbejde, men at fremdrage nogle udvalgte

resultater, som kan sætte den danske diskussion i perspektiv.

Artiklen tager sit udgangspunkt i en undersøgelse af præstearbejdet, hvor det er lykkedes at

foretage noget så sjældent som en egentlig tidsregistrering af faktiske arbejdsopgaver. Herefter

bevæger vi os videre til præsternes syn på deres roller. Hvilke beskrivelser passer bedst på

præsteembedet, både i forhold til hvordan det faktisk er, og i forhold til hvordan det burde

være?

Da der viser sig uoverensstemmelser mellem det faktiske og det ønskede præstebillede, er

det nærliggende at se nærmere på, hvilken kompetenceudvikling præsterne ønsker, da dette

kan være et af flere bidrag til at bevæge sig i retning af det ønskede præstebillede. I den forbindelse

viser der sig at være klare paralleller til den igangværende danske diskussion af Kirkeministeriets

Betænkning 1503: Uddannelse og efteruddannelse af præster.

Sidst i artiklen forsøger jeg at danne et større overblik ved at inddrage Andreas Rohnkes netop

offentliggjorte undersøgelse af præstetyper i den evangeliske kirke i Kurhessen-Waldeck 1)

og overveje, om denne – trods et andet design – når frem til resultater, der kan relateres til

undersøgelsen fra Århus Stift. Efter at have været omkring en længere metodisk diskussion

må jeg til min overraskelse konstatere en vis overensstemmelse mellem hovedresultaterne fra

de to undersøgelser af præstetyper.

2. Præsternes arbejdsbyrde

Som nævnt på side 49 havde Århus-undersøgelsen som udgangspunkt et dobbelt formål,

nemlig a) "at kortlægge præsternes arbejdsbyrde" og b) "at synliggøre præstens mange forskellige

arbejdsopgaver". Vi fik dog kun belyst pkt. b), og det skyldes ikke alene den begrænsede

tid, der var til rådighed til at gennemføre analysearbejdet. Det skyldes også, at spørgeskemaets

oplysninger om de forskellige arbejdsopgaver ikke var præcise nok til at kunne

1) Den er offentliggjort i Andreas Rohnke, 2009: Pfarrberufe heute – Typologien pastoraler Berufsgestaltung, Band

6 in Reihe Empirie und Kirchliche Praxis (EuKP), AIM-Verlagshaus. Undersøgelsen bygger på oplysninger fra

568 præster svarende til 59% af alle adspurgte, jf. Rohnke, s. 9.

More magazines by this user
Similar magazines