Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Bjerringbro – en sognestruktur under forandring

Af Bjarne Markussen, sognepræst i Bjerringbro

- 29 -

Bjerringbro – en sognestruktur under forandring

Bjerringbro skal som by have en bedre kirkelig betjening og præsterne en bedre arbejdsfordeling.

Det var udgangspunktet for de initiativer, biskop Karsten Nissen fra år 2000 satte i

værk, og som har ført til ændringer i sognestruktur og præstelig betjening for såvel land som

by i og omkring Bjerringbro.

I denne sammenhæng er i alt fald to perspektiver interessante: Den proces, der har ført frem

til den nuværende struktur, og det resultat, der foreligger, herunder de konsekvenser dette

resultat har for nærværende bogs overordnede tema: præsternes mulighed for specialisering.

I begge temaer (proces og resultat) ligger der problemstillinger, der er væsentlige i relation

til de overvejelser, der pågår i store dele af landet angående folkekirkens struktur, sognesammenlægninger,

teamsamarbejde mv. Jeg håber således, at nedenstående bidrager med indsigter

og erfaringer, som kan øge forståelsen af, hvor komplekst og samtidig nødvendigt det

er, at forholde sig til forandringer i den folkekirkelige struktur.

Den proces, der har ført frem til den nuværende struktur i og omkring Bjerringbro, vil jeg beskrive

nedenfor. Redegørelsen er baseret på referater og bilag til de afholdte møder, som jeg

alle har deltaget i. I relation til processen vil jeg som det teoretiske fundament for min vurdering

primært anvende den amerikanske og internationalt anerkendte professor John P. Kotter’s

teorier om forandringsledelse.

Denne redegørelse skal føre frem til en vurdering af fordele og ulemper ved den struktur og

det samarbejde, der er etableret i relation til varetagelsen af de præstelige arbejdsopgaver,

præsternes trivsel i denne struktur og samarbejdet med menighedsrådene i denne struktur.

Undervejs vil jeg forholde mig kritisk til såvel processen som det "færdige" resultat og dermed

anlægge vurderinger, der i denne sammenhæng kan fremstå som læring, som andre

forhåbentlig kan drage nytte af.

Såvel den fremførte kritik som de mange forandringer, der i disse år pågår i samfundet i øvrigt,

gør det svært at forestille sig, at den nuværende struktur og den dermed forbundne arbejdsfordeling

har nået sin endelige form. Jeg betragter således ikke den nuværende struktur

for færdigudviklet. 1) Derfor har jeg også givet denne artikel overskriften "Bjerringbro – en

sognestruktur under forandring". De berørte problemfelter vil derfor også munde ud i en

perspektivering, der får karakter af to mere generelle replikker i relation til kirkesyn og ledelse.

1) Jf. lov nr. 47 af 28. januar 2009 vil kirkedistriktsbegrebet forsvinde med virkning fra 1. oktober 2010, hvilket

som udgangspunkt vil medføre, at de nuværende kirkedistrikter – med mindre andet vedtages – gøres til

selvstændige sogne. Denne lovændring vil derfor nødvendigvis medføre fornyede overvejelser vedr. strukturen

i Bjerringbro.

More magazines by this user
Similar magazines