Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Bjerringbro – en sognestruktur under forandring

Det besluttes, at Bjerring, Bjerringbro og Hjermind lægges sammen til et sogn, men med

hver sit menighedsråd, idet de tidligere selvstændige sogne i stedet gøres til kirkedistrikter.

Alle sognepræster indsættes i de 3 kirker. Landsognene i øvrigt gøres til selvstændige pastorater,

der fastholder deres hidtidige sognepræst. Øvrige vilkår fremgår af regulativet (se bilag

på side 44).

3. Forandringsprocessen teoretisk belyst

På dette tidspunkt i redegørelsen for processen finder jeg det naturligt at inddrage John P.

Kotters teori om forandringsledelse. 4) Kotter hævder i sin bog: I spidsen for forandringer, s. 25

ff., at

der er 8 væsentlige trin, der indgår i en vellykket organisatorisk forandring:

1. Etablering af en oplevelse af nødvendighed.

2. Oprettelse af en styrende koalition.

3. Udvikling af en vision og en strategi.

4. Formidling af forandringsvisionen.

5. Styrkelse af medarbejdernes kompetencer.

6. Generering af kortsigtede gevinster.

7. Konsolidering af resultater og produktion af endnu mere forandring.

8. Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen.

De 8 punkter skal opfattes som trin eller stadier. Man kan godt operere på flere stadier samtidigt,

men udeladelse af et trin eller for hurtig fremrykning vil underminere forandringsprocessen.

5)

I relation til den gennemførte proces i og omkring Bjerringbro er der en række forhold, der i

lys af Kotters teori giver anledning til kritisk refleksion over processen.

Man må for det første spørge, om der blev etableret en tilstrækkelig oplevelse af nødvendighed.

Det var tydeligt, at menighedsrådet i Bjerringbro oplevede det som nødvendigt at gøre

noget ved strukturen og få tilført flere præsteressourcer til byen. Men det var lige så tydeligt,

at omegnssognene modarbejdede denne proces, så problemstillingen blev lige så meget

land-by som kirke for alle (folkekirke) – også på sigt – for såvel land som by. Derfor oplevedes

processen af nogle som en trussel i stedet for en mulighed og på ingen måder som en nødvendighed.

4) En mere omfattende drøftelse af organisationsteori og placeringen af forandringsledelse i et videre perspektiv

kan f.eks. findes i: Jørgen Frode Bakka & Eigil Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur – kultur – processer. Handelshøjskolens

Forlag 2004. Herunder kan man overveje, om man ikke ved på et tidligt tidspunkt at have

inddraget Leavitts systemmodel (jf. Bakka & Fivelsdal: 308 ff.) vedrørende organisationsændringer kunne

have skabt større klarhed over processen og i højere grad været forberedt på dens iboende problemer. Leavitts

systemmodel fokuserer på det dynamiske samspil, der er mellem opgave, struktur, personer og teknologi,

og viser, at der er en indbyrdes afhængighed mellem en organisations dele, der ved ændringer i en organisation

er vigtige at have for øje.

5) Jf. Kotter: I spidsen for forandringer, s. 29.

- 32 -

More magazines by this user
Similar magazines