Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

Bjerringbro – en sognestruktur under forandring

provstier, er vanskeligt for mig at vide, men i alt fald kan jeg konstatere, at erfaringerne fra

andre provstier tyder på, at man de fleste andre steder har haft et mere konstruktivt forløb.

Efter at ovenstående struktur er tiltrådt, er der sket en yderligere ændring. Hvorslev kommune

med Sdr. Vinge og Vester Velling sogne, der var beliggende i Hvorslev kommune, overgik

som en konsekvens af kommunalreformen til Favrskov kommune og kirkeligt set som følge

heraf til Århus Stift. I forbindelse med præsteskifte besluttedes det derfor fra juni 2008 at

lægge Skjern Sogn til Hjorthede-Lee Pastorat og dermed spare 1/3 præstestilling. Der blev i

den forbindelse udelukkende forhandlet med de stedlige menighedsråd og den stedlige

sognepræst.

I forbindelse med denne ændring oprettes et fælles menighedsråd for pastoratet og samtidig

reduceres antallet af gudstjenester i disse kirker. Som en konsekvens af dette ændres

Hjermind-præstens kvote til 50% i henholdsvis Hjorthede-Lee-Skjern og Bjerringbro. Hjermind-præstens

antal af gudstjenester reduceres til 4 årligt i Bjerringbro Kirke, og fordelingen

af kirkelige handlinger justeres efter den nye kvote.

4. Det konkrete samarbejde

Som det fremgår af regulativet, mødes de 4 sognepræster efter behov dog mindst en gang

om måneden. 9) Mødet ligger typisk torsdag kl. 10 efter konfirmandundervisningen og indledes

med en salme og derpå kaffe og rundstykker og hyggesnak om løst og fast, personligt

og kirkeligt. Denne lidt uformelle samtale er befordrende for det øvrige samarbejde.

På møderne lægges gudstjenesteplan, aftales ferie, drøftes fælles anliggender i sognene:

Konfirmander, minikonfirmander, relation til skoler, fordeling af fælles opgaver, fordeling

af begravelser (ugevis) og vielser, deltagelse i særlige arrangementer og samarbejdet med

involverede parter.

Der udsendes dagsorden til mødet. Bjerringbro-præsten udarbejder dagsorden og skriver referat

for mødet og har som følge heraf en lille reduktion i antallet af kirkelige handlinger.

Men opgaverne i øvrigt fordeles efter, hvem opgaven naturligt peger på. Samarbejdet er således

baseret på gensidig tillid og fælles ansvar (team-work). Heri ligger, at der heller ikke er

en "leder" blandt præsterne. 10)

Regulativet foreskriver en ligelig fordeling af kirkelige handlinger, konfirmandhold mv.

Dermed står det klart, at det primære sigte med samarbejdet er en mere ligelig arbejdsfordeling

præsterne imellem inden for alle kategorier af arbejde. Derfor sker fordelingen

af konfirmander og minikonfirmander også ud fra det geografiske tilhørsforhold.

9) Jf. bilaget, s. 46 § 6.

10) Under den afsluttende perspektivering nedenfor drøfter jeg ledelsessituationen mere principielt.

- 34 -

More magazines by this user
Similar magazines