Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 49 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Ad D) og E)

Den 25. oktober 2005 blev materialet offentliggjort og kort efter omtalt på en hel side i Kristeligt

Dagblad, og som det fremgår af note 18 på side 55 er det anvendt i Kirkeministeriets

Betænkning 1491 om den lokale økonomi. Dertil kommer, at det indgår som et væsentligt

baggrundsmateriale for Betænkning 1503 jf. indledningen på side 16. Landsforeningen kunne

dog ønske, at det unikke materiale fik større opmærksomhed end som så. Ideelt set kunne

man forestille sig:

I. Yderligere analyser af det omfattende materiale.

II. En perspektivering af undersøgelsen. Det kunne ske ved at sætte undersøgelsens resultater

ind i en større folkekirkelig kontekst, eller ved at sætte den i relation til lignende

undersøgelser af de lutherske kirker i vore nabolande.

III. En form for offentliggørelse af den foreliggende analyse, som gør den lettere tilgængelig

– også for folk, som om nogle år kunne være interesseret i dens resultater.

Vi kan ikke umiddelbart tilgodese pkt. I, men finder, at skriftserien Perspektiv på folkekirken

netop er til for at tage hånd om pkt. II og III. Det har vi forsøgt ved i indledningen 4) at pege

på en række problemstillinger, som berører undersøgelsen og dermed trækker perspektiver

til centrale temaer i den kirkelige debat, og ved i det følgende at offentliggøre en fornyet bearbejdning

af den mest folkelige af de oprindelige to rapporter. 5)

På denne baggrund vil jeg takke biskop Kjeld Holm, tidligere stiftskontorchef Marianne Levinsen

og den øvrige arbejdsgruppe for deres ihærdige engagement for, at det skulle lykkes

at give en helt enestående empirisk belysning af et så komplekst emne som sognepræsternes

arbejdsopgaver.

1.2. Formålet med den foreliggende analyse

Det overordnede formål med undersøgelsen var som udgangspunkt "at kortlægge præsternes

arbejdsbyrde ud fra et bredere perspektiv end i tidligere undersøgelser, hvor det er sket

ud fra objektive kriterier. På den måde vil undersøgelsen være med til at synliggøre præstens

mange forskellige arbejdsopgaver." (jf. note 1, mine kursiveringer, SMR).

Der er her strengt taget tale om et dobbelt formål, nemlig dels at belyse præsternes kvantitative

arbejdsbyrde og dels at synliggøre deres kvalitativt forskellige arbejdsopgaver. Den

foreliggende analyse beskæftiger sig dog alene med det sidstnævnte. Som det senere vil

fremgå, beskrives arbejdsopgaverne her nemlig ikke i form af håndgribelige "byrdemål" for

arbejdsopgaverne så som timeforbrug eller det absolutte antal møder, besøg m.v. pr. uge eller

måned. Arbejdsopgaverne bliver i stedet for relativeret i den forstand, at det er den enkelte

arbejdsopgaves vægt for den enkelte præst set i forhold til alle præsternes gennemsnit for

den pågældende opgave, der bliver regnet på.

4) Jf. side 7 ff.

5) En grundigere redegørelse for analysens metoder og mellemregninger kan læses i Steen Marqvard Rasmussen,

2005A: Udkrystallisering af 10 præstetyper i Århus Stift, der kan hentes på internetadressen http://menighedsraad.dk/analyser/perspektiv-paa-folkekirken.html.

Her kan man også hente en fil med det spørgeskema,

der blev udsendt til præsterne.

More magazines by this user
Similar magazines