Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 53 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

1.3.2. Præstens person

Rolleforventningerne kan ikke fastlægge personens adfærd i alle detaljer, men vil altid lade et

spillerum stå åbent for denne. Årsagen til spillerummets eksistens er ikke alene, at adfærd og

tanker aldrig kan programmeres totalt. Det skyldes også, at rollen ifølge sit væsen er én, forskellige

mennesker kan gå ind i og udfylde. Derfor har den pr. definition altid noget anonymt

over sig, som åbner for et større eller mindre spillerum for rolleindehaverens individualitet.

Størrelsen på dette varierer fra rolle til rolle: Samlebåndsarbejderen, der – som Karl Marx

skrev 11) – blot er et vedhæng til maskinen, har fået sine bevægelser, men ikke sine tanker,

lagt helt fast; for præsten er det snarere omvendt, og den arbejdsløse er ret frit stillet.

Endvidere er det sådan, at nogle roller rummer en mere fyldig identitet end andre. Derfor griber

varetagelsen af forskellige roller mere eller mindre ind i individets personlighed. Eksempelvis

er det betydelig lettere at skifte fra at være samlebåndsarbejder til at blive renovationsarbejder,

end det er at skifte fra præst til officer. Og da enhver rolle som nævnt altid indeholder

et vist spillerum, går individet aldrig restløst op i sin rolle. 12) Det rummer både "et socialt

selv", 13) som er den del af personens identitet, der er en følge af rolleudøvelsen, og et "totalt

selv", som er andet og mere end det sociale selv. Ikke-identiteten mellem de to dele gør det

muligt for individet at føre en indre samtale med sig selv og gør det muligt for det at distancere

sig fra rollerne og tage stilling til dem. 14) Derfor kan individet også udnytte det spillerum,

rollen stiller til rådighed, på sin egen personlige måde. Rolleindehaverne kan vælge

"mellem at spille deres roller begejstret eller tvært, spille med indre overbevisning

eller med "distance", og somme tider i det hele taget nægte at spille.

… Enhver social rolle kan spilles vidende eller blindt. Og for så vidt den spilles

vidende, kan den blive redskab for vore egne afgørelser." 15)16)

Individet kan kort sagt over- eller underspille rollen, eller blot indfrie forventningerne. 16)

Med denne markering vil jeg understrege, at de præsteroller og -typer, der præsenteres i

det følgende, skal opfattes som abstraktioner. Selvom der ifølge analysen kun forekommer

10 typer med den fornødne udbredelse, så indeholder materialet naturligvis oplysninger

fra 268 helt unikke præster, og man ansætter aldrig en bestemt præstetype, men

altid en helt enestående person. Denne undersøgelse drejer sig imidlertid ikke om disse

konkrete personer, men om de abstrakte typer:

1.3.3. Præstetype

Det er undersøgelsens ambition at opspore præstetyper, som ikke alene er gyldige for dataregistreringsåret

2003. Var resultaternes gyldighed begrænset til et enkelt år, ville det kun

11) Se Karl Marx, 1971: Kapitalen, Bog I/3, Rhodos, s. 611.

12) Var det tilfældet, kunne man tale om et totalt socialiseret individ, men "en sådan total socialisering er empirisk

ikke-eksisterende og teoretisk umulig" (Berger, 1974 [1967]: Religion, samfund og virkelighed, Lindhardt

og Ringhof, s. 27).

13) Se Berger og Luckmann: Den samfundsskabte virkelighed, s. 92.

14) Endvidere giver ikke-identiteten plads til facetter ved mennesket, som sociologien slet ikke kan opfange. Der

bliver så at sige plads til sjæl, ånd og lignende fænomener, som eksempelvis bliver omtalt i John O'Donohue,

1998: Anam Cara (Lindhardt og Ringhof) og Thomas Moore, 1995: Tag vare på sjælen (Borgen).

15) Berger: Invitation til Sociologi, s. 135 og 141.

More magazines by this user
Similar magazines