Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 55 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

(A) Drøftelser af præsternes arbejdsmiljø, der bl.a. har at gøre med "forventningspres og

myter om præsterollen". 17)

(B) Drøftelser af mulighederne for at gøre præsten til leder. I Kirkeministeriets Betænkning

1491 hedder det med direkte henvisning til de fem idealtyper af præsten, som vores

undersøgelse fører frem til (jf. figur 20 på side 96), at

"Når præsten kan være daglig leder – og rent faktisk er det i nogle sogne –

hænger det sammen med de vilkår, der eksisterer i sognene, samt de forskelle,

der er i de enkelte præsters arbejde … I en kortlægning af præsternes arbejdsopgaver

fremkom fem idealtyper, hvoraf særligt én type specialiserer

sig i organisatoriske og administrative opgaver … De fem idealtyper kan tolkes

som den spændvidde, der eksisterer i præsternes arbejde. På den baggrund

er det ikke nødvendigvis naturligt, at alle er lige tilbøjelige til at

påtage sig rollen som leder." 18)

(C) Ved at formulere de forskellige eksisterende præsteroller får den enkelte præst hjælp til

at finde sin egen faglige identitet. Det sker ved, at han/hun så at sige kan spejle sig i de

forskellige typer, der stilles op, og dermed få et billede af sin egen profil i relation til

andre profiler.

(D) "Præsternes efteruddannelse" arbejder naturligt nok også med præsterollen, og analysen

kan forhåbentlig give brugbare indspil dertil.

(E) Resultaterne kan indgå i en bredere drøftelse blandt præster og menighedsrådsmedlemmer

af præsteroller og rimelige forventninger til en præst. Nogle af de centrale

temaer fremgår af indledningen til dette nummer af Perspektiv på folkekirken, jf. side 7

ff.

(F) Den metode, jeg har udviklet undervejs, kan opfattes som et indspil til den generelle

debat om sociologisk metode og videnskabelighed. Dette punkt bør være relevant ud

over fagsociologers kreds, da "tallenes tale" har fået en central placering inden for alle

sektorer af samfundslivet. Dette perspektiv er nærmere beskrevet i bilag 2 på side 110

ff.

Herefter bevæger vi os over til undersøgelsens resultater:

2. Klyngeanalyser

Præstetyperne dannes ved først at samle præsternes oplysninger om 46 bestemte opgaver i

de fem hovedgrupper, der blev nævnt på side 50: 19)

1. undervisning

2. gudstjenester og kirkelige handlinger

3. folkelig formidling

4. sjælesorg

5. organisationsarbejde

17) Referat af mødet i folkekirkens samarbejdsudvalg den 3. september 2004, s. 7-8.

18) Betænkning 1491, s. 220 f.

19) De enkelte opgaver fremgår af Tabel 17 til Tabel 22 i bilag 1 på side 107 ff. Tabellerne viser samtidig nogle få

nøgletal for, hvorledes stiftets præster som helhed har svaret med hensyn til de enkelte opgaver.

More magazines by this user
Similar magazines