Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

menighedsraad.dk

Perspektiv - Landsforeningen af Menighedsråd

- 65 -

Ti forskellige arbejdsprofiler for præsterne i Århus Stift

Denne omkodning til standardnormalfordelinger (og dermed til de lidt underlige zværdier)

betyder, at præsternes score på de enkelte opgaver ikke kan overføres direkte

til, hvad de svarede i spørgeskemaet. Den enkelte præsts svar er så at sige gjort relativt

i forhold til, hvad de øvrige præster har svaret på det samme spørgsmål (det følger af,

at gennemsnitsværdien for alle præsters svar på et givent spørgsmål i alle tilfælde bliver

0,0).

Da prisen for denne standardisering er, at præsternes svar i de følgende analyser blot er en

relativ z-værdi, har jeg valgt ikke at vise disse på de følgende figurer over hver præstetypes

jobprofil. I stedet markerer jeg tre punkter på den vandrette akse (jf. note 23): 24)

Gennemsnittet på 0,0 for alle præsterne for den givne opgave.

Nedre kvartil, som er den værdi på -0,68, hvorom det gælder, at den fjerdedel af præsterne,

som har scoret lavest på den pågældende opgave, ligger under denne værdi.

Øvre kvartil, som er den værdi på 0,68, hvorom det gælder, at den fjerdedel af præsterne,

som har scoret højest på den pågældende opgave, ligger over denne værdi. 25)

I de følgende afsnit præsenteres de 10 af vore 32 præstetyper, der repræsenterer mindst 5%

af stiftets præster og derfor blev markeret med fed i tabel 6. Næste tabel viser bl.a. hvorledes

typerne er blevet navngivet med udgangspunkt i de kendetegn, der fremgik af Tabel 6:

Tabel 7: Navngivning og udbredelse af præstetyper

Præstetyper Antal

Procent af

alle

Procent af

de 10 typer

1 "Få opgaver" 22 10,7% 14,8%

2 "Især organisatoriske opgaver" 21 10,5% 14,6%

3 "Især sjælesorg" 15 7,7% 10,7%

4 "Især undervisning" 12 5,7% 8,0%

5 "Især gudstjenester" 14 6,7% 9,3%

6 "Sjælesorg & organisation" 13 6,4% 9,0%

7 "Gudstjenester & sjælesorg" 10 5,0% 6,9%

8 "Undervisning & organisation" 16 8,0% 11,2%

9 "Sjælesorg & undervisning & organisation" 12 6,0% 8,3%

10 "Mange opgaver" 11 5,2% 7,2%

Samling af små klynger 57 28,2%

Total 202 100,0% 100,0%

Note 1: Det ses, at det totale antal præster i den endelige analyse er 202 og ikke samtlige 268, der

har indsendt et besvaret skema. Denne reduktion skyldes, at ikke alle 268 præster har svaret

på samtlige 46 arbejdsopgaver, der indgår i analysen. I Rasmussen: Udkrystallisering af 10

præstetyper i Århus Stift, er det nærmere beskrevet, hvorledes jeg har håndteret manglende

svar på enkelte spørgsmål blandt de 268 præster.

Note 2: Navngivningen af de enkelte typer følger af deres placering i tabel 6.

24) I den forklarende tekst vil jeg dog af og til nævne særligt påfaldende z-værdier og i den forbindelse forklare

deres betydning.

25) Alle 10 præstetypers z-værdier for samtlige 46 arbejdsopgaver fremgår af tabel 38 på side 52-53 i den rapport,

der blev nævnt i note 5 og note 26.

More magazines by this user
Similar magazines