Se fakta om statsadvokatreformen - Rigsadvokaten

anklagemyndigheden.dk

Se fakta om statsadvokatreformen - Rigsadvokaten

nye

stats

advoka

turer

1. januar 2013


2

Fakta-ark om

StatSadvokatreformen

Information om den nye statsadvokatordning

med ikrafttræden den 1. januar 2013

Sammenlægning af StatSadvokaturer

Pr. 1. januar 2013 sammenlægges de nuværende seks

regionale statsadvokaturer til to regionale statsadvokaturer

i henholdsvis Viborg og København:

Statsadvokaten i Viborg varetager i Vestre

Landsretskreds forretningerne vedrørende

Midt- og Vestjyllands Politi, Nordjyllands Politi,

Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi samt Syd- og

Sønderjyllands Politi og i Østre Landsretskreds forretningerne

vedrørende Fyns Politi.

Statsadvokaten i København varetager i Østre

Landsretskreds forretningerne vedrørende Københavns

Politi, Københavns Vestegns Politi, Nordsjællands

Politi, Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og

Lolland-Falsters Politi og Bornholms Politi.

Pr. 1. januar 2013 sammenlægges de nuværende

specialstatsadvokaturer Statsadvokaten for Særlig

Økonomisk Kriminalitet og Statsadvokaten for

Særlige Internationale Sager til én statsadvokatur:

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Kriminalitet varetager foruden de særlige økonomiske

forbrydelser også straffesager vedrørende de særlige

internationale forbrydelser, herunder navnlig sager

om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden,

krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået

i udlandet.

nye StatSadvokaturer

1. januar 2013

Der henvises til Justitsministeriets bekendtgørelse nr.

1177 af 6. december 2012 om fordelingen af forretningerne

mellem statsadvokaterne.

ny opgavefordeling i

anklagemyndigheden

Statsadvokatreformen indebærer, at der på nogle områder

sker ændringer i den interne opgavefordeling i

anklagemyndigheden – særligt mellem politikredsene

og statsadvokaturerne, og i et begrænset omfang også

i forhold til Rigsadvokaten.

En del af de områder, der er berørt af statsadvokatreformen,

har alene intern betydning og har derfor ikke

betydning udadtil i forhold til anklagemyndighedens

samarbejdspartnere mv.

Nedenfor findes en kortfattet beskrivelse af den ændrede

opgavevaretagelse i anklagemyndigheden pr. 1.

januar 2013 på de hovedområder, der kan være af interesse

for anklagemyndighedens samarbejdspartnere:

→ Nævningesager i 1. instans

Det er som udgangspunkt politikredsene, der varetager

udførelsen af nævningesager i 1. instans

i byretten. I særlige tilfælde kan statsadvokaten

bestemme, at udførelsen af en nævningesag skal

varetages af statsadvokaten. Der henvises til retsplejelovens

§ 104, stk. 1.

Der gælder en overgangsregel, hvorefter nævningesager

hvor der er rejst tiltale inden den 1. januar

2013, fortsat udføres af statsadvokaten.

Det er også efter den 1. januar 2013 statsadvokaterne,

som har påtalekompetencen i alle nævningesager.

Der henvises til RM nr. 3/2012 om statsadvokaternes

udførelse af nævningesager i 1. instans og statsadvokaternes

samarbejde med politikredsene om

udførelsen af straffesager i 1. instans. Meddelelsen

er tilgængelig på www.rigsadvokaten.dk


→ For straffesager i 1. instans i byretten, der som udgangspunkt

hører under politikredsens udførelseskompetence,

indføres en såkaldt call-in-ordning.

Call-in-ordningen indebærer, at statsadvokaterne

– efter Rigsadvokatens bemyndigelse – i en periode

varetager udførelsen af sager inden for et nærmere

afgrænset sagsområde. Der henvises til retsplejelovens

§ 101, stk. 1.

Call-in-ordningen vil være aktuel at anvende i forbindelse

med sagsområder, hvor der er et særligt

behov for tæt styring og koordinering på landsplan,

f.eks. i forbindelse med implementering af

ny lovgivning eller på områder, hvor der i øvrigt

er behov for en samordning af praksis.

Der henvises til RM nr. 3/2012.

→ Der etableres en generel samarbejdsmodel, som

indebærer, at politikredsene og statsadvokaterne i

videre omfang end i dag samarbejder om udførelsen

af visse konkrete vanskelige eller principielle

straffesager i 1. instans, der kompetencemæssigt

hører under politikredsene.

Der henvises til RM nr. 3/2012.

→ Krav om erstatning efter retsplejelovens kapitel 93a

indsendes fremover til politidirektøren, jf. retsplejelovens

§ 1018e, stk. 1. Det er som udgangspunkt

statsadvokaten, der møder i erstatningssager i 1.

instans i byretten.

Rigsadvokaten har ændret RM nr. 1/2012 om erstatning

i henhold til retsplejelovens kapitel 93a i

overensstemmelse hermed.

→ Anklagemyndighedens behandling af og tilsyn med

foranstaltningssager mv. forankres fremover i det

hele hos de to regionale statsadvokater.

Det betyder bl.a., at det pr. 1. januar 2013 vil være

de to regionale statsadvokater – og ikke længere

Rigsadvokaten – der tager stilling til, om der i en

straffesag skal nedlægges påstand om forvaring, og

som fører kontrol med idømte forvaringsdomme,

jf. straffelovens § 70.

Det er ligeledes statsadvokaterne, der fremover

på anklagemyndighedens vegne afgiver udtalelser

med hensyn til spørgsmål om udgange til forvaringsdømte

og foranstaltningsændringer mv.

Statsadvokaterne har samtidig overtaget de lignende

opgaver med hensyn til udgange og prøveløsladelse

for personer, der er idømt fængsel på livstid.

Herudover er bekendtgørelse nr. 200 af 25. marts

2004 om udgangstilladelse m.v. til personer anbragt

i hospital eller institution i henhold til strafferetlig

afgørelse eller i medfør af farlighedskriteriet

ændret ved bekendtgørelse nr. 1184 af 6. december

således, at det pr. 1. januar 2013 er de regionale

statsadvokater, som i 1. instans behandler alle

ansøgninger om udgang, herunder ansøgninger

om generel tilladelse til udgang samt udgang til

udlandet.

Det vil som udgangspunkt fortsat være anklagemyndigheden

i politikredsene, der på statsadvokatens

vegne møder i retten i sager om foranstaltningsændringer,

jf. straffelovens § 72.

Rigsadvokaten har ændret RM nr. 5/2007, som fastsætter

retningslinjer for anklagemyndighedens behandling

af sager vedrørende psykisk afvigende kriminelle,

i overensstemmelse hermed. Meddelelsen

er tilgængelig på www.rigsadvokaten.dk

→ De særlige internationale straffesager, herunder

navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod

menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige

forbrydelser begået i udlandet varetages

fremover af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk

og International Kriminalitet.

Til baggrund

statsadvokatreformen blev vedtaget ved lov nr. 156 af 28.

februar 2012 om ændring af retsplejeloven (Fordeling af

opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne

m.v.), der gennemførte anbefalingerne i Betænkning nr.

1523 om en fremtidig statsadvokatordning.

nye StatSadvokaturer

1. januar 2013 3


kontaktoplySninger på de nye StatSadvokaturer pr. 1. januar 2013

Statsadvokaten i Viborg

rødevej 1

8800 viborg

tlf: 72689000 mail: sav@ankl.dk

statsadvokat Jan reckendorff, tlf: 72689430 mail: Jr@ankl.dk

vicestatsadvokat Jakob Berger nielsen, tlf: 72689431 mail: JBn@ankl.dk

vicestatsadvokat Michael Møller Hansen, tlf: 72689432, mail: MMH@ankl.dk

kontorleder: Lens Pryds thomsen, tlf: 72689480, mail: LPt@ankl.dk

Statsadvokaten i København

Jens kofods Gade 1

1268 købehavn k

tlf: 72689000 mail: sak@ankl.dk

statsadvokat Lise-Lotte nilas, tlf: 33307301 mail: LLn@ankl.dk

vicestatsadvokat anders riisager, tlf: 33307302 mail: ar@ankl.dk

vicestatsadvokat Gyrithe ulrich, tlf: 33307201 mail: GuL@ankl.dk

kontorleder: Birgit struwe Hage, tlf: 33307215 mail: BsH@ankl.dk

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet:

Bryggervangen 55, 3.

2100 københavn Ø

tlf: 72689000 mail: soek@ankl.dk

statsadvokat Jens Madsen, tlf: 45154600 mail: JMa003@politi.dk

Politiinspektør Jesper Friedrichsen, tlf: 45154700 mail: JFr009@politi.dk

More magazines by this user
Similar magazines