Private fællesveje forslag til ændringer i privatvejsloven ...

vejforum.dk

Private fællesveje forslag til ændringer i privatvejsloven ...

PRIVATE FÆLLESVEJE

FORSLAG TIL ÆNDRINGER I

PRIVATVEJSLOVEN

VEJFORUM , 6. DECEMBER 2012

LOUISE HEILBERG OG IVAN SKAANING HANSEN, - VEJDIREKTORATET, JURA


4 UDVALGTE EMNER

Administration af private fællesveje på landet

Grundejerforeningsreglen

Afskaffelse af administrationstillæg – nu fuld dækning.

Nye regler om vejbelysning på private fællesveje i byer

og bymæssige områder


FORESLÅEDE ÆNDRINGER I

PRIVATVEJSLOVEN

Udkast af 28. august 2012 til forslag til lov om offentlige

veje m.v.

I høring 28. august til 2. okt. 2012.

(1. udkast i høring 18. januar til 20. februar 2012)

Forventes at træde i kraft 1. juli 2013.


PRIVATE FÆLLESVEJE PÅ LANDET

Administrative lettelser

Vejmyndighedens pligter forenkles.

Kommunalbestyrelsens opgave er alene at sikre, at eksisterende

veje er i god og forsvarlig stand, således at de vejberettigede

kan komme til deres ejendomme.

Alle private fællesveje i sommerhusområder skal administreres

efter byreglerne.

Bymæssige områder i landzone (landsbyer og planlagte

udstykningsområder) kan administreres efter byreglerne.


PRIVATE FÆLLESVEJE PÅ LANDET

Ingen krav om godkendelse af vejudlæg – rent privatretligt

anliggende, evt. reguleret i planlovgivningen m.m.

Private fællesveje kan ikke nedlægges uden kommunens

godkendelse. Kommunen kan kræve ulovligt nedlagte veje

retableret af de vejberettigede.

Kommunen bestemmer, hvordan en sag skal oplyses (vejsyn,

vejmøde, skriftlig høring).

Udgifterne til de påbudte arbejder fordeles mellem de

vejberettigede i forhold til deres brug af vejen.

Hurtig ind – Hurtig ud.


GRUNDEJERFORENINGSREGLEN

Formål:

Kommunernes arbejde med vedligeholdelse af private

fællesveje skal reduceres.

Grundejerne skal i højere grad selv kunne klare sagerne.

Regler skal blot lette deres muligheder herfor.

Gældende ret:

Kommunen kan indgå en overenskomst om, at kommunen

på alle forpligtedes vegne vedligeholder en privat fællesvej,

når et kvalificeret flertal på 2/3 af betalingsforpligtelsen

beder kommunen herom.

Pvl. § 21, stk. 2, og § 55, stk. 2.


GRUNDEJERFORENINGSREGLEN

Fremover:

Hvis vedligeholdelsespligtige, der repræsenterer mindst 2/3 af

betalingsbyrden, beder kommunen herom, kan den efter aftale

med en grundejerforening eller vejlag bestemme, at

grundejerforeningen eller vejlaget udfører de pålagte arbejder,

herunder fremtidig arbejder, for samtlige forpligtedes regning.

I så fald skal kommunen fastsætte bidrag for de grundejere, der

ikke er medlem af foreningen.

Reglen forudsætter en klarere beskrivelse af arbejderne i

overenskomsten med grundejerforeningen.

Kan anvendes på vedligeholdelse, renholdelse og

vintervedligeholdelse – land og by


ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Problemet:

De gældende regler om administrationstillæg er fortsat

vanskelige at forstå.

Administrationstillæg – pvl § 53, stk. 1 og 2

Kommunalbestyrelsen kan medregne et administrationstillæg på

højst 9 pct. af udgifterne, når den sørger for at udføre et samlet

arbejde, eller udfører et enkeltstående arbejde, som den

vedligeholdelsespligtige grundejer ikke har udført rettidigt eller

tilfredsstillende. Kommunalbestyrelsen kan ikke medregne

renter.

Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere medtage eventuelle

udgifter til anden sagkyndig bistand efter regning.


ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Fremover:

Som udgangspunkt skal de vedligeholdelsespligtige

grundejere vedligeholde vejen i en enhver henseende.

Kommunen kommer kun ind over sagen, når vejen ikke er

vedligeholdt. Derfor er det rimeligt, at kommunens udgifter

refunderes hos de forpligtede.

Det skal være billigere at klare det selv!


ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Derfor:

Bestemmelserne i pvl om administrationstillæg

ophæves.

I stedet kan kommunalbestyrelsen pålægge de

vedligeholdelsesforpligtede grundejere at afholde

kommunens dokumenterede administrative udgifter i

forbindelse med den pågældende sag.

Gælder vedligeholdelse af private fællesveje (land og

by), vintervedligeholdelse og renholdelse (land og by) og

vejbelysning m.m.


PVL § 59 OM VEJBELYSNING

FORMÅL

Problemet:

Alt for mange sager hjemvises på grund af fejl i

udgiftsfordelingerne.

Flere kommuner har tilsyneladende givet op, fordi det er for

ressourcekrævende at gennemføre disse sager.

Derfor:

Administrativt enkle regler

Gennemskuelige udgiftsfordelinger

Mindre ressourcekrævende myndighedsbehandling.


PVL § 59 OM VEJBELYSNING

Forslag til nye bestemmelser:

Kommunen kan udregne udgiften på grundlag af

gennemsnitsberegninger.

Hvor de berørte ejendomme udnyttes til boligformål,

fordeles udgifterne med ensartet beløb. Ellers efter

benyttelseskriteriet.

Udgiftsfordelingen gælder for 5 år, medmindre

væsentlige ændringer indtræder.

Transportministeren kan fastsætte regler om opkrævning

af udgifterne, herunder om a conto opkrævninger.


SPØRGSMÅL?

Tak for i dag

Så er de

13

More magazines by this user
Similar magazines