Referat af generalforsamling fredag den 21. marts ... - Møn Golfklub

moengk.dk

Referat af generalforsamling fredag den 21. marts ... - Møn Golfklub

Referat af generalforsamling fredag den 21. marts 2003 i klubhuset.

Dagsorden:

1. Valg af to stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for indeværende år

6. Forslag fra bestyrelsen

-bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer, bilag vedlagt i indkaldelsen

7. Forslag fra medlemmer

-Per Molin har fremsat forslag til ændring af vedtægternes § 5 med heraf afledte ændringer i § 7,

bilag vedlagt i indkaldelsen

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

-På valg er:

Knud Lange (villig til genvalg)

Johnny Meyer ønsker ikke genvalg)

Leif Iversen (ønsker ilske genvalg)

9. Valg af 2 suppleanter

-Kurt Larsen er villig til genvalg

10. Valg af revisor

-Bent Rode er villig til genvalg

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

-Per Molin har fremsendt 2 forslag, som kan drøftes, men fiske vedtages på generalforsamlingen

•ønske om enkelte overdækkede udslagspladser i forb. m. flytning af træningsbanen på sigt

•ønske om nivellering af puttinggreen, evt. i flere tempi

Formand Leif Iversen bød velkommen til et stort antal medlemmer, samt til Lone Peters og

Thomas Lauritzen fra Skjoldenæsholm.

1) Valgt blev Laurs Friis Pedersen og Jens Olaf Aastrup

2) Jane Heller valgt. Jane takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet, gav herefter formandet ordet.

3) Leif Iversen gav en beretning om begivenheder i klubben i det forløbne år — med indslag fra -

juniorudvalg -begynderudvalg -matchudvalg -baneudvalg.

Leif Iversen indledte sin beretning med at konstatere at Golf i Danmark er blevet en

overvældende succes, at man som følge heraf i DGU har udarbejdet et værdigrundlag med en

formulering af golfens 10 sande værdier. Leif nævnte at vi fremover vil stå med en ny gruppe

golfspillere, nemlig Unionsgolfere, idet forslaget om denne kategori blev vedtaget på det nyligt

afholdte repræsentantskabsmøde i DGU.

Medlemstallet på Møn stiger støt: 543 aktive medlemmer, 43 passive. Dertil 6735 greenfee. Leif

omtale indløsning af spilleretter, som skulle sikre en bedre økonomi i banens drift. Omtale af

Møn Golfklubs præstationer i matcher

I overensstemmelse med en fælles beslutning i DGU skal Golforganizer være den fremtidige

edb-platform, et program Møn har anvendt i flere år.

Omtale af det fine arrangement i anledning af klubbens 10 års jubilæum med ros til arrangørerne.

Leif opsummerede nogle udfordringer, der ligger forude og venter, såsom:

*håndtering af udviklingen fra en lille til stor klub — glæder / besværligheder


*kommunikationen med medlemmerne, klubblad / nettet, eller begge dele *Vision / målsætning

for klubben

*satsning på eliteudvikling?

Tak til: -afgåede sekretær Annette Bentzen -afgåede matchudvalgsformand Per Henriksenafgåede

klubbladsredaktør Jens Olaf Aastrup -afgåede bestyrelsesmedlem Johnny Meyer -

golfcafeforpagter Anna Grethe Nøhr

Tak til Lone Peters for godt samarbejde, samt til pro-parret, greenkeeperstab og frivillige

hjælpere.

Juniorudvalsformand Bent Erik Nielsen omtalte i sin beretning bL a. den pæne fremgang i

antallet af golfspillende juniorer. Møn er sammen med Odsherred Golfklub den klub der har haft

flest placeringer i top 3 i 2002. Tak til sponsorer, og tak til medlemmerne for den måde hvorpå

der bliver taget hånd om juniorerne.

Begynderudvalgsformand Finn Sørensen omtalte i sin beretning bl.a. at fordelingen lokale/ikke

lokale i dette år har været 40/60, hvor det i de tidligere år var omvendt.

Matchudvalgets beretning blev oplæst af den nye formand Aage Kirkegaard. Der har i året

været mere end 1200 deltagere i matcherne. Der har i enkelte matcher været kørende dommere

på banen. I kommende sæson skal man have max 48 tildelte slag for at deltage. Matchudvalget

opfordrer til hurtigere spil. Match hedder fremover turnering. Nyt medlem er Jørgen Petersen.

Tak for en god sæson.

Baneudvalgets formand omtalte foruden det almindelige vedligehold gennemførelsen af

projekter: -bunkers er fyldt op med sand af god kvalitet -hul 1: beplantning af træer langs fairway

og træningsbane -hul 2: søen udskiftet med sandbunker -hul 8: nyt herreteested, rød

--hul 10: rørskoven skåret ned -hul 17: teestederne udbygget, etablering af vandingsanlæg -

etablering af terrasse ved pavillonen

Popup markeringssystem etableret. Tak til banepersonalet.

Beretningerne taget til efterretning.

4) Regnskabet udsendt som bilag sammen med indkaldelsen

Det af revisor Bent Rode underskrevne regnskab forelagt og gennemgået af kasserer. De i

udsendelsen manglende noter, blev forelagt og gennemgået af kassereren.

Efterfølgende fremkom forskellige kommentarer vedr. underskuddet.

Spørgsmål vedr. renteudgifter, svar: handelsrenter i forb. ni. obligationskøb.

Der udspandt sig en dialog vedr. obligationer.

Spørgsmål vedr. begynderudvalgts udgifter, svar: fælles beklædning i forb. m. jubilæet

Regnskabet enstemmig godkendt.

5) Budget udsendt som bilag sammen med indkaldelsen.

Forelagt og gennemgået af kassereren. 3% stigning på alle kontingenter + 500 kr. lagt %vis på de

enkelte kontingentgrupper.

Erik Strange: 5oo kr. forhøjelse, får klubben % af det? Lone Peters: klubben får %.

Karsten Hansen: Begynderudvalg sat ned til næsten V2? Finn Sørensen: Begynderudvalg sparer.

Per Molin: Turneringshold sat ned til 2000? Leif Iversen: Der er lavet retningsninier for

kørepenge, beløbet dækker.

Budgette skal ikke godkendes. Kontingentforhøjelsen godkendt.

6) Denne generalforsamling fungerer efter de nugældende vedtægter.

Bestyrelsens forslag til vedtægter udsendt sammen med indkaldelsen, gennemgået af formanden

Vedtaget.


7) Forslag fra Per Molin om direkte valg på generalforsamlingen af kasserer og formand Leif

Iversen opfordrede til at bestyrelsen fortsætter med at konstituere sig.

Efter forskellige indlæg fra medlemmerne var der skriftlig afstemning:

resultat: Formand skal fremover vælges direkte på generalforsamlingen

Kasserer vælges fortsat af bestyrelsen

8) Bestyrelsen ønsker at udnytte muligheden for at bestå af 7 medlemmer

Valgt blev: Knud Lange (genvalg) -84 stemmer, Jane Heller —83 stemmer, Kasper Hartø —81

stemmer, Jens Arthur Sørensen —72 stemmer.

9) Valgt blev Lotte Stehr og Erik Bentzen

10) Genvalg til Bent Rode

11) Valgt blev Erik Strange. Mindeord om Tony Weber.

12) -Thomas Lauritzen fra Golfm vil gerne deltage i en debat vedr. forslagene. Baneudvalget og

greenkeeper kunne ligeledes indgå i debatten.

-Reklame for Sjællandske Mediers Golf Cup ved Leif Iversen

-www.moengk.dk — webmaster er Kasper Hartø, opfordring til at nye bestyrelse lægger

retningslinier for indhold

-opfordring til at Klubbladet bør fortsætte, evt. ved udlicitering

-ros til DGU's initiativ vedr. frit spil på alle baner for bestyrelsesmedlemmer

Formanden: Tak til Jane Heller for hvervet som dirigent

Næstformanden: Tak til Leif Iversen for godt formandsskab, efterfulgt af stående applaus fra

forsamlingen.

28. marts 2003

Referent Dirigent

Eva Berg Jane Heller

BERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN D. 21/3-03.

Hvis succes kan måles i medlemstallets vækst, så er golf i Danmark stadig en overvældende

succes. 114.000 aktive medlemmer — efter en konstant stigning i medlemstallet gennem flere år

på ca. 8% -ca. 11.000 potentielle golfspillere på venteliste og ca. 90 seriøse baneprojekter er et

tydeligt tegn på, at golf har stor tiltrækningskraft i vores moderne samfund. Hvad det er, der i

disse år medfører så

stor medlemsfremgang er svært at give en entydig forklaring på, men jeg tror bl.a. det betyder en

hel del, at mulighederne for udøvelse af sporten passer særdeles godt med den måde mange har

indrettet deres øvrige liv på. Altså, at der er tale et livsstilsfænomen eller en trend. Stigningen og

antallet er nu så voldsomt, at man måske er i fare for at drukne i sin egen succes, så

kommercialisering, lovløshed og selvtægt ligger på lur.

I DGU er man meget bevidst om disse risici og det er bl.a. grundlaget for, at man har arbejdet

med et værdigrundlag, som har resulteret i formulerering afgolfens "sande" 10 værdier, som

lyder således.

1. Golf er en sport for livet

2. Golf belønner målrettet træning

3. Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med

4. Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed


5. Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser

6. Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre

7. 7Golf fremmer medmenneskeligt samvær

8. Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer

9. Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre

10. Golf stiller krav til ansvarlighed.

Uanset hvad forklaringen er, så strømmer medlemmerne stadig til — et godt eksempel er en

nystartet golfklub i Slagelse, som efter ganske kort tid har fået 850 medlemmer og klubben har

vel at mærke ikke nogen bane at spille på endnu og i et rundspørge til et repræsentativt udsnit af

Danmarks befolkning har 7% af de adspurgte givet udtryk for, at de er seriøst interesserede i at

begynde på at spille golf.!

Så mange står der trods alt ikke på venteliste, men DGU har som idrætsforbund følt sig forpligtet

til at finde en ordning, så man kunne imødekomme interessen fra de mange, der står på

venteliste. Et udvalg har fremsat et forslag til behandling på DGU's repræsentantskabsmøde i

sidste weekend. Efter megen debat blev resultatet, at forslaget om unionsgolfere blev vedtaget.

Vi står herefter med en helt ny kategori af golfspillere, som bl.a. er karakteriserede ved, at de

ikke har nogen hjemmeklub, men efter særlige bestemmelser har mulighed for at spille greenfee

på visse baner. Forslaget blev allerede fremlagt ved sidste års repræsentantskabsmøde, men blev

sendt i udvalg. Ved genfremsættelsen på repræsentantskabsmødet i sidste weekend vakte

forslaget stadig megen debat og blev med nød og næppe vedtaget med stemmetallene 935 for,

925 imod og 51 blanke. Havde man ikke forinden ved afstemning om et ændringsforslag

vedtaget, at administration af og indtægten ved ordningen skulle lægges i klubberne frem for i

DGU, er jeg sikker på, at forslaget var blevet forkastet.

Mange baner — bl.a. i Nordsjælland, hvor ventelisterne er længst — har allerede meldt ud, at de

ikke vil modtage unionsgolfere på deres baner. Hvorvidt Golfin vil tillade unionsgolfere på deres

anlæg og på hvilke betingelser er der så vidt jeg ved ikke truffet beslutning om. Udviklingen i

antallet af greenfeespillere på vores bane er i øvrigt fortsat god. I 2002 kom der 6735

greenfeegæster, og det må siges at være flot, bl.a. i betragtning af, at der kun er 11 klubber i DK-

jf. DGU's statistik- der har registreret flere greenfeegæster.

Medlemstallet i Møn Golfklub vokser også stadig støt. Medio marts var der registreret

534 aktive medlemmer — heraf 65 juniorer, 27 long distance og derudover 43 passive

medlemmer.

Den fortsatte medlemsfremgang stiller store krav til et godt arbejde i begynderudvalg og

juniorudvalg. For begynderudvalgets vedkommende vil vedtagelsen af forslaget om

unionsgolfere sikkert medføre øget interesse for at komme med på holdene, hvor man kan

erhverve sig et golfkørekort, da det er en af betingelserne for at blive unionsgolfer. Så på dette

tidspunkt må det være relevant at høre delberetningerne fra juniorudvalg og begynderudvalg

Juniorudvalgets og begynderudvalgets delberetninger.

Møn Golfklub er jo ikke en normal golfklub i den forstand, at vi selv ejer og driver banen.

Dermed er vi på mange måder afhængige af et godt samarbejde med banens ejere. Der har i

klubbens 10-årige historie stort set ikke været antydningen af problemer i dette samarbejde og vi

har efter min opfattelse mange fordele af at være tilknyttet fællesskabet i Golfin. Sekretariatet på

Skjoldenæsholm har overtaget flere af de adminstrative byrder såsom kontingentopkrævning,

medlemsregistrering og for en stor dels vedkommende også servicering af medlemmerne. Jeg vil

den baggrund takke driftsselskabet — og specielt Lone Peters — for et godt samarbejde. jeg

kan i øvrigt oplyse, at Lone i denne sæson vil være at træffe i klubhuset hver mandag og hendes

tilstedeværelse vil sandsynligvis også betyde, at vi kan holde drivingrange åben om mandagen.


For at servicere medlemmerne bedre lokalt har vi i nogen tid haft hjælp af Anette Bentzen på

kontoret, men Anette har på grund af arbejdspres ønsket at blive fritaget for arbejdet og da dette

falder sammen med Lones tilstedeværelse i klubben, er der muligvis ikke behov for at finde en

erstatning for Anette, men det bliver op til den nyvalgte bestyrelse at afgøre. Jeg vil gerne takke

Anette for samarbejdet.

generalforsamlingen i 2002 drøftede vi et oplæg fra driftsselskabet til indløsning af spilleretter

m.v. Der var på generalforsamlingen stor tilslutning til forslaget, og det blev efterfølgende

effektueret . Målet er at sikre en bedre økonomi i banens drift så den på sigt kan hvile i sig selv

eller endog give overskud.

Selve klubben har som sådan stadig en god økonomi. Regnskabet udviser ganske vist et

underskud større end budgetteret, men det er der selvfølgelig forklaringer på, som vil blive

fremlagt ved gennemgang af regnskabet senere på generalforsamlingen. Personligt er jeg ikke

begejstret for årets resultat — på den anden side har der på tidligere generalforsamlinger

nærmest været krav om, at vi skulle nedbringe formuen, så det er altså lykkedes at efterkomme

disse opfordringer!

M.h.t. formuen, så skal man være opmærksom på, at renteafkastet svarer til mange medlemmers

årskontingent. Når vi har afregnet til driftsselskabet og DGU er der tilbage til klubben ca. 175 kr.

af et seniorkontingent, så renteafkastet svarer til ca. 85 seniormedlemmers klubkontingent.

Dansk golf har i 2002 markeret sig flot på internationalt plan. Det samme kan man ikke sige om

Møn Golfklub, men på nationalt plan er specielt juniorerne — som vi hørte før — gode til at

placere Møn Golfklub på resultatlisterne. Vi har derudover deltaget med et seniorhold og et

veteranhold i faxe-cuppen — regionsturneringen for hold. Erik Bentzen og Niels Sørensen har

fungeret som holdledere for disse hold. Det er ikke altid let at stille hold og det er for mig en

understregning af, at Møn Golfklubs medlemmer generelt ikke er specielt optaget af at deltage i

turneringsgolf (bemærk ordet turnering! !). Vi har derudover haft et hold med i Danmarksserien.

Her har Kim Hvass været holdleder, men da han er overgået til longdistancemedlemsskab kan

han ikke fortsætte i denne funktion og det er derfor glædeligt, at Per Molin har sagt ja til at

overtage denne funktion i 2003. Danmarksserieholdets resultater har været svingende, men jeg

synes man kan se en fremgang i holdets resultater, og vi har store forventninger til, at Pers store

erfaring og indsigt vil kunne bringe holdet videre i denne positive udvikling.

På klubplan har der i 2002 været stor interesse for at deltage i lokale matcher. Matchudvalget har

udført et stort arbejde under Per Henriksens formandskab. Per er gået af som formand og kunne

ikke være til stede i dag, men jeg sender en tak til Per for hans store indsats og overlader til den

nyvalgte formand — Åge Kirkegaard — at aflægge matchudvalgets delberetning.

Matchudvalgets delberetning.

Matchudvalgets planlægning er blevet lettere efter, at vi fik mulighed for at bruge Golf Organizer

til matchplanlægning. Vi bruger derudover programmet til medlemsregistrering m.v. og vi har

således ikke brugt DGU's officielle edb-program — eagle — i flere år. I november afholdtes

ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DGU med et punkt på dagsordenen — valg af fremtidig

edb-platform. Efter nogen debat blev der truffet beslutning om at vælge Golf Organizer og vi er

således på forkant med den implementering af det edb-program, som mange andre golfklubber

nu skal i gang med. For mange klubber er der forbundet forholdsvis store investeringer med

skiftet af program og service, men også her har vi gavn af fællesskabet i Golfin, da programmet

er stillet vederlagsfrit til rådighed for klubben af Golfin.

I mine indledende bemærkninger om medlemstilgang m.m. nævnte jeg risikoen for selvtægt og

snyderi. Dette var bl.a. begrundet i oplevelser på andre baner, hvor man oplever et tiltagende

snyd med betaling af greenfee, svindel med DGU-kort, medlemskab af såkaldte


cyberspaceklubber m.v. Det er ikke mit indtryk, at vi er særligt belastet af den slags endnu, men

for at forebygge lignende tilstande indførte vi i 2002 banekontrol på lørdage og søn- og

helligdage. Forud for ordningens ikraftræden afholdt vi et møde med banekontrollørerne for at

afstemme forventninger og ridse formål og praksis op. I samarbejde med Golfin blev der

anskaffet en golfbil mere og der blev indkøbt udstyr til banekontrollørerne. Ordningen er blevet

evalueret og vil med mindre justeringer fortsætte i denne sæson.

I øvrigt skete der flere ændringer vedr. banen i løbet af 2002 — det vil fremgå af baneudvalgets

delberetning

Baneudvalgets delberetning.

Baneudvalget er et af klubbens mindste udvalg — flere er betydeligt større og i det hele taget er

klubbens virksomhed afhængig af, at der melder sig tilstrækkeligt med frivillige hjælpere. Det er

ikke altid lige let at finde afløsere for veltjente kræfter. Et godt eksempel er klubbladet, hvor vi

igennem længere tid forgæves har søgt efter en afløser for redaktøren. Jens Olaf har for længst

meddelt, at han ønskede at stoppe, men har været så venlig at fortsætte indtil videre. Nu må det

være slut og jeg vil takke Jens Olaf for mange års indsats med klubbladet og herefter bliver det

en opgave for den nye bestyrelse at finde en afløser eller alternativt at overveje andre måder at

kommunikere med medlemmerne på

Jeg fornemmer, at klubben er i et "vadested" efter 10 år, hvor mange af de kræfter, der har ydet

en meget stor indsats i klubben ønsker at trække sig tilbage, men samtidig at der ikke ligefrem er

af afløsere. Det er som om, at mange ikke er klar over, at en idrætsklubs liv og funktion er

afhængig af, at for at nyde må man også i et vist omfang yde. Jeg håber for så vidt ikke, at jeg

har ret, men hvis jeg har, så må den nye bestyrelse nøje overveje, hvordan man kan holde

sammen på klubbens ånd og sociale liv og få medlemmerne til at deltage aktivt i fællesskabet.

Glædeligvis har vi ved et senere valg til bestyrelsen flere kandidater. Fremover vil i øvrigt blive

endnu mere attraktivt at sidde i bestyrelsen, da det på det netop afholdte repræsentantskabsmøde

blev besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer får frit spil på alle golfbaner i Danmark. Dermed er

der da en velfortjent gulerod for de, der overvejer at tage et nap i bestyrelsen.

Den helt store begivenhed i 2002 var klubbens 10-års jubilæum. Jeg synes, det lykkedes for

jubilæumsudvalget, som bestod af Kirsten Jensen, Jane Heller, Knud Ryberg, Ebbe Wæver og

jeg selv, at planlægge et godt program. Højdepunktet for mange var jo nok Leif Nyholms Golfclinic,

men også jubilæumsfesten og mange af arrangementerne i juniorudvalg, dame/herreklub,

seniorklub m.v. blev gennemført med stor succes. Jeg er endda vidende om, at et par af

arrangementerne vil blive fulgt op i år og der således måske ligefrem er skabt en tradition.

Sammenfattende synes jeg, at vi kan se

tilbage på jubilæumsfestlighederne med stolthed og glæde og jubilæet blev dermed også et godt

afsæt for den næste etape i klubbens udvikling

I golfcafeen har der været skiftedag. Vi kan takke Anna Grethe for hendes år i Golfcafeen, hvor

det lykkedes at udvide sortiment og tilbud på basis af et bevidst højt kvalitetsniveau. Vi er glade

for at kunne byde Anna Grethes afløser velkommen. Vi har nydt Hanne Holms ostemadder ved

et bestyrelsesmøde i sidste uge, men ellers er generalforsamlingen det første store arrangement

for Hanne i golfregi. Vi ser frem til et godt samarbejde og vurderet ud fra Hannes snak med

bestyrelsen, er vi sikre på, at medlemmerne vil blive tilfredse med Hannes koncept for

golfcafeen.

Som det fremgår af indkaldelsen har Johnny Meyer ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen. Tak til

Johnny for indsatsen — og som det ligeledes er fremgået, så har jeg ligeledes efter næsten 10 års

bestyrelsesarbejde — heraf de sidste 6 og et halvt som formand — også besluttet at stoppe i

bestyrelsen. Det har ikke skortet på venlige opfordringer om at ændre denne beslutning, men jeg


tror det er det rette tidspunkt både for mig og klubben, at der sker afløsning. Jeg glæder mig til at

følge den nyvalgte bestyrelse i dens arbejde med nogle af de mange udfordringer, der ligger

forude såsom:

• Hvordan håndterer vi udviklingen fra en forholdsvis lille klub til stor klub med alle

de glæder og besværligheder det fører med sig

• Hvordan vil bestyrelsen imødekomme behovet for kommunikation med

medlemmerne ? Skal vi fortsat have et klubblad eller skal der satses mere på en portalløsning

eller lignende.

• Skal der udarbejdes en egl. Vision og målsætning for klubben.

• Skal der satses mere på eliteudvikling

Og der kunne faktisk nævnes flere, men lad nu den nyvalgte bestyrelse finde sine egne ben, så er

jeg sikker på, at vi hen ad vejen nok skal få udspil til løsning af både de nævnte og andre

udfordringer.

Afslutningsvis vil jeg takke de mange frivillige hjælpere, Claire og Richard, Lone, Sten og hans

personale for et altid konstruktivt og godt samarbejde. For mit eget vedkommende vil jeg sige

tak for den tillid, der har været vist mig igennem årene. Det har været spændende og et

privilegium at få lov til at være med i den udvikling, der har ført til, at vi i dag står med en

velfungerende golfklub med over 500 aktive medlemmer

Hermed vil jeg overlade den samlede beretning til generalforsamlingens debat..

Leif Iversen

Beretning Juniorerne

Klubben har fejret 10 års jubilæum og dette blev fejret med en jubilæumsuge som gav alle

klubbens medlemmer en spændende uge og for andre som ville snuse til golf mulighed for at

komme og se hvad der sker i en golfklub, det gjaldt også unge mennesker som i golfverdenen er

juniorer, vi havde i årets løb en pæn fremgang af juniorer og det er glædeligt at vi stadig trods de

mange muligheder unge mennesker har i dag kan tiltrække en stor del af dem.

Året har igen været et år hvor Møn Golf Klubs juniorer har deltaget i de forskellige matcher som

har været i klubben og i distriktet samt for et par stykkers vedkommende rundt i det danske land,

hvis vi starter med de yngste som spiller på minitouren så kender alle dem med de mørkeblå

trøjer med logoet for Møns Brandforsikring og Præstekilde Hotel og hvorfor gør de det jo fordi

de i næsten alle matcher er med fremme og modtage præmier i de rækker som de deltager i og vi

er sammen med Odsherred Golf Klub den klub som har flest placeringer i top 3 i 2002.

JDT touren eller U15- U18 som dem kaldes har vi også haft deltagelse i men det har ikke her

været Møn Golf Klub som har løbet med præmierne i år, i den forbindelse kan jeg også nævne at

vi har haft alt for mange afbud og afbud som er meldt forsent, det gør det meget vanskeligt for

matchledelsen at få styr på så det skal laves om i 2003 .

I Thomas Bjørn Cup havde vi et hold med og det fik i indledende pulje en andenplads. I Junior

Cup havde vi 2 mand med i landsfinalen og det viser igen at vi er godt med også blandt de

bedste. Andreas Hartø og Mathias Jessen har deltaget i ranglistematcher og for Mathias

vedkommende også på Faxe Touren samt i DM for juniorer og de har begge haft gode

placeringer.I forbindelse med jubilæumsugen havde vi den fornøjelse at udfordre vores seniorer

og vi fandt jo også de rigtige vindere syntes jeg selv om det holdt hårdt og jeg ser frem til at

møde dem igen i 2003.

Vi fik også i årets løb en kontakt til en svensk golfklub nemlig Siklerslått Golf Klub som ligger

mellem Malmø og Trelleborg, vi var på en endagstur ovre og besøge dem for at spille en match i

mod dem og denne dag var nok en af de varmeste dage i 2002 så det var en hård dag og komme

igennem, efter matchen var der spisning og præmieoverrækkelse og turen gik så hjem mod Møn


igen efter en god dag,og der skal endnu engang lyde en tak til Møns Brandforsikring som var

med til at få økonomien til at hænge sammen. I 2003 vil vi så inviterer vores svenske venner på

genbesøg her op. Klubmesterskabet gav i 2002 nogle nye klubmestre idet Andreas Hartø blev

klubmester over 36 huller medens Anna-Sophie Molin og Niklaes Svendsen tog sig at

mesterskabet over 9 huller, og vi har jo desuden en junior som mester i slagspil nemlig Mathias

Jessen. Til slut vil jeg gerne sige tak til de øvrige medlemmer af udvalget samt de forældre og

andre som har

hjulpet i årets løb en tak til Claire Og Richard og desuden en tak til Anne-Grethe som igennem

de år hun har haft cafeen altid har taget sig godt af juniorerne.I den forbindelse også et

velkommen til Hanne som nu skal stå for cafeen. Vores sponsorer skal igen i år have en tak for

uden dem ville økonomien ikke kunne hænge sammen.En tak skal der også lyde til klubbens

øvrige medlemmer får den måde at der bliver taget hånd om juniorerne.

Begynderudvalget:

Beygnderudvalgets medlemmer har i sæson 2002 igen ydet en imponerende indsats — stor tak til

udvalget.

Antallet af prøvemedlemmer som har gennemgået regel- og etikette- samt mandagsaftenerne

med spil på par3-banen har været mindre end de foregående år (ca. 20 %).

Hvor vi i de foregående år har haft en fordeling på ca. 60:40 i de "lokales" favør var det i den

forgangne sæson omvendt (40:60).

Årsagen hertil kan være flere, f.eks.

• Er behovet i "lokalområdet" dækket

• Er markedsføringen overfor dem som endnu ikke har besluttet sig for at spille golf,

ikke god nok.

• Er "optagelsesbetingelserne" for strikse

• Er der simpelthen ikke flere der ønsker, at blive medlem af Møn Golfklub

(beliggenhed, afstand m.m.)

Det er begynderudvalgets erfaring, at det sociale aspekt er af stor betydning. For derfor ikke at

blive en udklækningsanstalt for "golfere" fra københavnsområdet (gennemgangslejr), er det

udvalgets opfattelse, at undervisningen foregår i hold, som praktiseret de sidste par år, både

m.h.t. undervisning hos pro'en, regel- og etiketteundervisning samt spil på par3-banen.

Møn Golfklub skal også i fremtiden være et sted, hvor folk synes der er rart at være.

Jeg vil benytte lejligheden med nogle udsagn til begyndere — de mere erfarne kan også tage lære

heraf.

Bliv en bedre golfspiller — brug mental træning:

Behovet for at vinde:

Når en bueskytte skyder efter ingenting er hans færdigheder intakte. Hvis han skyder efter et

messingspænde, er han allerede nervøs. Hvis han skyder for at vinde guldpræmien, bliver han

blind eller ser to mål, han er gået fra forstanden. Hans færdigheder er de samme, men præmien

deler ham. Han gør sig bekymringer, han tænker mere på at vinde end at skyde.

Behovet for at vinde dræner ham for styrke.

Disse ord kommer fra den kinesiske filosof Chuan Tzu, der levede for mere end tusinde år siden.

Jeg er sikker på, at mange golfspillere kan nikke genkendende til en tilsvarende problematik i

dag.

Morale: Pas på ego'et ikke rar alt for meget indflydelse. Det er nemlig ego'et, der bekymrer sig


om resultatet og ligeså snart dette sker, begynder tankerne, at påvirke golfspilleren.

Koncentrationen forringes, muskulaturen spænder og kvaliteten på spillet daler hurtigt.

Finn Sørensen (formand)

Matchudvalgets beretning:

Endnu er matchsæson er overstået, matchudvalget syntes, at det har været en god sæson, hvor de

fleste matcher har været afviklet i godt vejr igennem sæsonen.

Sæsonen startede med åbningsmatch mandag den 1. april. Der var stor tilslutning til denne match

(114 tilmeldte). Der har generelt været god deltagelse til årets matcher, Ca 1050 til matcher med

matchfee + klubmesterskab og M — Q match — i alt mere end 1200 deltagere. Herudover er der

løbende igennem sæsonen afviklet ægteskabsturnering og sommerturnering

Matcherne er forløbet godt - man kan nok ikke undgå, at der i løbet af en sæson vil opstå nogle få

problemer, idet der er mange regelspørgsmål herunder udfyldelse af scorekort m.v. og der er stor

forskel blandt spillerene, hvor "hårdt" man dømmer hinanden. Matchudvalget vil gerne i denne

forbindelse opfordre til, at man i matcherne "dømmer" så tæt på reglerne som muligt, trods

forskellige opfattelse, af vigtigheden i, at alle spiller efter samme regler.

Matchudvalget vil forsætte med til enkelte matcher, at have dommere som køre rundt på banen

under afviklingen af matcherne. Det er udvalgets opfattelse at det har været en succes samt at det

har været et ønske fra mange spillere at det forsætter..

For sæsonen 2003 vil max. "antal tildelte slag" være 48 for at deltage til matcherne, dette fordi

udvalget mener, at man skal have prøvet at gå ned i handicap før man deltager i en match på 18

huller, samt at der vil blive forsøgt med nogle begyndermatcher i årets løb.

Matchprogrammet for år 2003, minder meget om sæsonen 2002, matchtyperne er de samme og

antal af matcher ligeledes. Det kan samtidig oplyses, at de fleste matcher ligger på søndage, idet

erfaringen siger, at der er størst deltagerantal på søndage.

Det skal igen nævnes, at matchudvalget mener at der i matcherne godt kunne spilles hurtigere,

man bliver aldrig populær når man nævner det over for et hold spillere, men det opleves, at der er

hold som næsten er 5 timer om en runde og det er alt alt for længe.

Hvad man kan gøre er svært at sige, for at sætte en tidsgrænse på f. eks 4 timer og et kvarter eller

lignende er nok ikke rigtigt, for så ville hele holdet være disket hvis de overskred denne tid. Og

det er vel forkert.

Men der må arbejdes videre med det i den kommende sæson, og det hjælper måske hvis vi som

tidligere nævnt vil have dommere til enkelte matcher samt at matchudvalget vil være mere aktive

på banen fremover.

Matchudvalget vil endvidere opfordrer et par medlemmer til at tage del i udvalgets arbejde, da vi

mangler to nye i udvalget — det drejer sig højest om to til tre matcher om året — man er jo

alligevel ude på golfbanen om søndagen til match.

Det kan endvidere oplyses, at den nuværende formand Per Henriksen takker af efter 4 sæsoner i

formandsstolen, og at Aage Kirkegaard overtager denne post. I denne forbindelse vil den

afgående formand gerne takke alle nuværende samt tidligere medlemmer af udvalget for et godt

samarbejde, og til nuværende medlemmer held og lykke med det fremtidige arbejde.

Klubmester i sæsonen 2002 blev som følger:

Herre Mathias Jessen

Damer Kathe Høyer

Senior Herre Per Molin

Junior Andreas Hartø

Hulspil Nicolas Schiibitz


Jeg vil slutte beretningen fra matchudvalget med, at sige alle medlemmer tak for en god sæson

med god sportsånd, og ønske en god sæson i år 2003. Tak for godt samarbejde med Claire og

Richard samt Golfcafeen og tak til alle sponsorer for flotte præmier til matcher.

Per Henriksen

Tidligere formand

BANEUDVALGET — Årsberetning for sæson 2002.

Så er vi nået til det tidspunkt, hvor Baneudvalget kan gøre status over den forgangne sæson. Den

er stort set forløbet fint vejrmæssigt, selv om starten ikke var alt for god. Hen over året blev det

dog bedre med en næsten perfekt blanding af regn og varme, der gav ideelle vækst-betingelser.

Faktisk var de så gode, at det på et tidspunkt var vanskeligt for greenkeeperne at følge med.

I den forgangne jubilæums sæson har banen igen været udsat for stort brug. Vi bliver stadige

flere medlemmer, — tak for det, og vore greenfree gæster har igen, besøgt os flittigt.

Vi har efterhånden meget stor rutine, mht. at trimme vores smukke bane. Banen fremstår som en

meget fair og i virkeligheden ikke så let en bane som tidligere. Den flottet fløjes røde roughen

var stort set intakt det meste af sæsonen og gav bane karakter.

Udover det normale vedligehold på banen, har Vi i årets løb gennemført betydelige projekter:

• Bunkers er blevet eftergået og fyldt op med en god sand kvalitet.

• På hul 1 er der plantet træer langs fairwayen og trænings banen.

• Hul 2 har fået søen udskiftede med en stor bunkers. Dette er helt i Bane-

arkitektens ånd, som aldrig har været særlig glad for den tidligere sø.

• Et nyt herre tee-stedet på hul 8. er blevet færdigt etableret.

• Den tidligere røde hazard er blevet fjernet. Så fremover vil man trimme roughenarealet

i og omkring greenen på hul 8. Det skulle gerne fremme spillet en smule mere.

• Rørskoven omkring søen på hul 10. er skåret kraftigt ned, den var blevet for stor.

• Tee-stederne ved hul 17 udbygges og der etableres vandingsanlæg.

• Etablering af terrasse ved pavillonen, tæt ved 10. teested.

Som noget nyt er der kommet popup markeringssystem på fairway. Dette system består af røde,

gule, og hvide afstands markeringer, som popper ned når der slås græs, afstanden fra disse

popupper er målt til midte green.

Møn Golfklub har hele vinteren haft sommergreens, det er forløbet godt. Greens ser ud til at

klare det fint, dog har vi ikke været så heldige med vejret, Ja for at sige det mildt har det været en

sløj vinter-sæson, hvad golf angår.

Jubilæums året 2002 har været et år, med meget højt aktivitetsniveau. Det har kun været muligt

på grund af en betydeligt ihærdig arbejdsindsats. Så, tak til banepersonalet m.fl. for det arbejde, I

har ydet inden for Baneudvalget.

Med ønske om en god sæson. Baneudvalget

Leif Iversen & Kurt Bosen Larsen

More magazines by this user
Similar magazines