16.07.2013 Views

Resultat af Sundhedsprojekt Køkkenet på Bispebjerg Hospital 2008 ...

Resultat af Sundhedsprojekt Køkkenet på Bispebjerg Hospital 2008 ...

Resultat af Sundhedsprojekt Køkkenet på Bispebjerg Hospital 2008 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong><br />

<strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> <strong>2008</strong>-2009


Indholdfortegnelse<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

1. Baggrund for <strong>Sundhedsprojekt</strong>et ........................................................................................................ 1<br />

2. Målgruppe ........................................................................................................................................... 1<br />

3. Formål og succeskriterier.................................................................................................................... 1<br />

3.1 Projektets formål.............................................................................................................................. 1<br />

3.2 Projektets succeskriterier .................................................................................................................. 1<br />

4. Projektets organisering........................................................................................................................ 2<br />

5. Projektets metoder og aktiviteter ........................................................................................................ 3<br />

5.1 Metode............................................................................................................................................ 3<br />

5.2 Aktiviteter ....................................................................................................................................... 3<br />

6. Baggrund for valg <strong>af</strong> metode og aktiviteter ........................................................................................ 5<br />

7. Sikre målgruppens motivering............................................................................................................ 5<br />

8. Projektets resultater og tiltag undervejs.............................................................................................. 6<br />

8.1 <strong>Resultat</strong>er efter indledende projektplan.............................................................................................. 6<br />

8.2 Tiltag iværksat efter et halvt års projektforløb .................................................................................... 7<br />

9. Nytænkning i <strong>Køkkenet</strong> - den mærkbare effekt <strong>af</strong> projektet .............................................................. 7<br />

10. Projektets <strong>af</strong>slutning.......................................................................................................................... 8<br />

11. <strong>Resultat</strong>er målt <strong>på</strong> baggrund <strong>af</strong> de opstillede succeskriterier............................................................ 9<br />

12. Forankring efter endt projektforløb................................................................................................. 10<br />

13. Økonomi ......................................................................................................................................... 10<br />

14. Konklusion...................................................................................................................................... 11<br />

15. Bilag................................................................................................................................................ 12<br />

Bilag nr. 1: Projektbeskrivelse for sundhedsprojekt i <strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>................. 12<br />

Bilag nr. 2: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> indledende spørgeskemaundersøgelse......................................................... 18<br />

Bilag nr. 3: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>sluttende spørgeskemaundersøgelse......................................................... 30<br />

Bilag nr. 4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> Nulpunktsmåling.......................................................................................... 43<br />

Bilag nr. 5: Oversigt over personale- og administrationstimer......................................................... 47


<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Stemningsbilleder fra projektet


1<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong><br />

- <strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

1. Baggrund for <strong>Sundhedsprojekt</strong>et<br />

<strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> ønsker at være en sundhedsfremmende arbejdsplads, der tilbyder<br />

medarbejderne hjælp til at fremme egen sundhed.<br />

Baggrunden for projektet var bl.a. et ønske om at fastholde <strong>Køkkenet</strong>s medarbejdere, samt at<br />

nedbringe sygefraværet, som i 2007 lå <strong>på</strong> 8,04 %.<br />

Vi ønskede desuden at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, ved at sætte fokus <strong>på</strong> sundhed,<br />

velvære og trivsel. Endelig ønskede vi, at de interne relationer <strong>på</strong> arbejdspladsen styrkes.<br />

Det er vores overbevisning, at der er en tæt sammenhæng mellem sygefravær, (psykisk-) arbejdsmiljø<br />

og sundhed. Vi forventede derfor, at projektet ville vise sig at have en positiv effekt <strong>på</strong> både<br />

medarbejdere og arbejdsplads. Effekten for medarbejderne ville komme til udtryk via en sundere<br />

livsstil, mere overskud i hverdagen, og endelig forbedre relationen til kollegerne. <strong>Køkkenet</strong> som<br />

arbejdsplads ville her<strong>af</strong> være præget <strong>af</strong> sundere medarbejdere med færre sygedage, og generelt større<br />

arbejdsglæde. Endelig vil <strong>Køkkenet</strong> opleve en generel, øget fastholdelse <strong>af</strong> medarbejderne. (Bilag nr.<br />

1: Projektbeskrivelse for <strong>Sundhedsprojekt</strong>).<br />

2. Målgruppe<br />

Projektet rettede sig mod personalet i <strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> (BBH). Personalet er <strong>på</strong> i alt<br />

64 personer, fordelt <strong>på</strong> nedenstående faggrupper (pr. 01.12.08):<br />

Målgruppen var som udgangspunkt hele <strong>Køkkenet</strong>, dog primært medarbejdere, som ikke var vant til<br />

at dyrke motion og spise sundt. Den del <strong>af</strong> personalet som oplever vægtproblemer, og/eller lider <strong>af</strong><br />

fysisk inaktivitet, har særligt behov for støtte og motivation til at ændre livsstil.<br />

3. Formål og succeskriterier<br />

3.1 Projektets formål<br />

27 Ufaglærte medarbejdere her<strong>af</strong> 12 weekend<strong>af</strong>løsere med 7,4 time pr. uge<br />

16 Ernæringsassistenter<br />

7 Portører<br />

7 Ernæringsassistent elever<br />

4 Økonomaer<br />

3 Kokke<br />

Projektets primære formål var at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel. Sidegevinsten var at<br />

nedbringe <strong>Køkkenet</strong>s sygefravær..<br />

3.2 Projektets succeskriterier<br />

1. En klar forbedring <strong>af</strong> trivslen i <strong>Køkkenet</strong>, målt i trivselsundersøgelsen.<br />

2. Gruppen, der deltager i projektet, skal samlet have forbedret deres kondition med 10 %.<br />

3. Gruppen skal, som gennemsnit, reducere deres BMI med 1.


2<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

4. Mindst halvdelen <strong>af</strong> det fastansatte personale skal deltage i måling <strong>af</strong> BMI, blodtryk og<br />

kondital.<br />

5. 90 % <strong>af</strong> <strong>Køkkenet</strong>s personale skal deltage i en eller flere <strong>af</strong> projektets aktiviteter.<br />

6. Sygefraværet skal reduceres til BBH´s gennemsnit <strong>på</strong> 5,72 % og gerne under BBH´s samlede<br />

mål <strong>på</strong> 5 %.<br />

4. Projektets organisering<br />

Nedenstående figur viser projektorganiseringen:<br />

Direktion<br />

BBH<br />

Projektleder<br />

Styregruppe<br />

Herlev<br />

<strong>Hospital</strong><br />

Konsulenter<br />

Fysioterapeut<br />

I forbindelse med projektet havde det lokale MED-udvalg (sikkerhedsrepræsentant,<br />

medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter) nedsat en styregruppe, som skulle sikre<br />

projektets gennemførelse og fremdrift.<br />

Styregruppen bestod i alt <strong>af</strong> 8 personer:<br />

1. Projektlederog køkkenchef Sune Læborg<br />

2. <strong>Køkkenet</strong>s souschef Anette Rønnholm/Joan Lindberg<br />

3. Portør Jesper Andersen<br />

4. Køkkenassistent Mirjana Lukic<br />

5. Køkkenassistent Dorthe Rasmussen<br />

6. Produktionsleder Jannie Kofoed<br />

7. Produktionsleder Tina Christensen<br />

8. Personalesekretær Trine R. Nielsen, tovholder og sekretær <strong>på</strong> projektet<br />

Styregruppen blev sammensat således, for at sikre at projektets forskellige interessenter var<br />

repræsenteret, og at projektet derved blev forankret i <strong>Køkkenet</strong>.<br />

I projektets begyndelse stoppede Køkkenes daværende souschef Anette Rønnholm. Først efter et halvt<br />

år blev Joan Lindberg ansat, og hun overtog da pladsen i styregruppen.<br />

Styregruppen var ansvarlig for løbende at følge op <strong>på</strong> og evaluere projektet gennem regelmæssige<br />

møder i hele projektperioden. Gruppen mødtes efter behov. Styregruppens deltagere havde desuden<br />

en væsentlig rolle i at koordinere projektopgaverne, og tage initiativ til ændringer <strong>af</strong><br />

projektaktiviteterne, såfremt dette blev nødvendigt.


3<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Gruppen sparrede løbende med organisationens interne konsulenter, arbejdsmiljøkonsulent Jytte<br />

Kruckow og udviklingskonsulent Mette Fløystrup, der havde en rådgivende rolle ift. arbejdsmiljø,<br />

projektstyring og projektorganisering. Konsulenterne deltog efter behov <strong>på</strong> styregruppemøder.<br />

Personale Fysioterapeut Michael Skriver indgik i projektet som sparringspartner og rådgiver. Han har<br />

bl.a. erfaring fra ’Motion & Kost-programmet’ for personalet <strong>på</strong> BBH, og styregruppen kunne derfor<br />

trække <strong>på</strong> hans faglige viden og kompetencer indenfor motion og sundhed. Eksempelvis i forbindelse<br />

med udviklingen <strong>af</strong> en plan for ’dagens bevægelse’, facilitering <strong>af</strong> motionsholdene, målinger <strong>af</strong><br />

kondital, BMI, etc.<br />

Forud for projektet har vi h<strong>af</strong>t dialog og erfaringsudveksling med køkkenchef Michael Allerup<br />

Nielsen fra Herlev <strong>Hospital</strong>, som har gennemført et lignende projekt.<br />

5. Projektets metoder og aktiviteter<br />

5.1 Metode<br />

Projektforløbet fandt sted i perioden fra oktober <strong>2008</strong> til oktober 2009, i alt 12 måneder.<br />

Ved projektets begyndelse foretog vi en række nulpunktsmålinger. De medarbejdere som ønskede det,<br />

fik målt BMI, blodtryk, kondital, hofte-talje mål og fedtprocent. Målingerne blev gentaget ved<br />

projektets <strong>af</strong>slutning, for at <strong>af</strong>sløre, om det lykkedes os at forbedre medarbejdernes sundhedstilstand.<br />

Samtlige målinger blev foretaget <strong>af</strong> den tilknyttede fysioterapeut, Michael Skriver ved en étpunktsmåling.<br />

(Bilag nr. 4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> Nulpunktsmåling).<br />

Umiddelbart inden projektets begyndelse opfordrede vi medarbejderne til at udfylde en ’minitrivselsundersøgelse’.<br />

Det er et kort spørgeskema om kost- og motionsvaner, rygning, alkohol, samt<br />

arbejdsmiljø og samarbejde. De indsamlede data fra spørgeskemaerne skaber et samlet, indledende<br />

billede <strong>af</strong> den selvopfattede sundhed og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne i <strong>Køkkenet</strong>.(Bilag nr. 2:<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> indledende spørgeskemaundersøgelse).<br />

Det samme spørgeskema, dog med få ændringer, besvarede medarbejderne igen ved projektets<br />

<strong>af</strong>slutning. Formålet var at <strong>af</strong>dække, hvorvidt det var muligt at spore en udvikling undervejs.<br />

Respondenterne var alle anonyme. (Bilag nr. 3: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>sluttende spørgeskemaundersøgelse)<br />

5.2 Aktiviteter<br />

Vi iværksatte en lang række aktiviteter i forbindelse med projektets opstart:<br />

1. Informationsmøder og ’sundheds-peptalk’<br />

I disse møder deltog fysioterapeut Michael Skriver. Der blev informeret om sund kost og motion, og<br />

medarbejderne fik lejlighed til at stille spørgsmål<br />

2. Trappesedler<br />

Der blev sat sedler <strong>på</strong> <strong>Køkkenet</strong>s trapper, med små historier, som eksempelvis hvor mange gange man<br />

skulle bevæge sig op <strong>af</strong> trappen for at nå et bestemt bjerg: 10 gange op til 3. sal, og du ville ha’ nået<br />

Himmelbjergets top.


4<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

3. Legerum til brug i de daglige pauser<br />

Vi indrettede et legerum i lokalet, foran <strong>Køkkenet</strong>s spisestue. Her er motionscykler, bløde bolde,<br />

sjippetov, bordfodbold, ribbe, boksebold, bordtennis, etc.<br />

4. Dagens bevægelse<br />

I hver <strong>af</strong> morgenpause er ”Dagens bevægelse” blevet præsenteret <strong>af</strong> personalesekretæren. Formålet<br />

var, at forebygge skader ved ensidigt gentaget arbejde, ved blandt andet at fokusere <strong>på</strong> at løsne<br />

musklerne op. Øvelserne kunne være at gå <strong>på</strong> tæer, at lave armsving eller lignende.<br />

5. Medlemskab <strong>af</strong> motionsklub<br />

<strong>Køkkenet</strong> har sponsoreret medlemskaber til <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>s motionsklub. Medlemskabet varede<br />

et halvt år, og blev tilbudt alle <strong>Køkkenet</strong>s fastansatte, som har ønsket medlemskab.<br />

6. Motionshold op til fyr<strong>af</strong>ten<br />

Der har været 2 motionshold om ugen for <strong>Køkkenet</strong>s personale, fra kl. 14 til kl. 15.<br />

De personer der deltog <strong>på</strong> motionsholdet, har alle fået ½ time før fri, eller <strong>af</strong>spadseret ½ time om<br />

ugen. Undervisningen fandt sted i Idrætsforeningen <strong>på</strong> BBH, med fysioterapeut Michael Skriver som<br />

træner. Der blev udbudt forskellige motionsformer fra gang til gang. På den måde blev deltagerne<br />

både introduceret for step, spinning, kick-boksning m.m.<br />

Formålet var, at alle således fik mulighed for at opdage den motionsform, som passede dem bedst.<br />

7. Madordning med sund morgenmad, mellemmåltid, frokost og frugtordning<br />

Morgenmaden bestod <strong>af</strong> kornprodukter, surmælksprodukter og frugt.<br />

Mellemmåltidet kunne f.eks. være snittede grøntsager som agurk, gulerod eller peberfrugt. Frokosten<br />

bestod <strong>af</strong> hjertevenlig kost, f.eks. rugbrød, magert <strong>på</strong>læg og salat, samt eventuelt overskud fra dagens<br />

”Hjertevenlig kost” til patienterne.<br />

Madordningen var for alle i <strong>Køkkenet</strong>, også dem der ikke deltog aktivt i projektet. Dette valgte vi <strong>på</strong><br />

baggrund <strong>af</strong>, at der foreligger dokumentation for, at de mennesker der spiser morgenmad generelt har<br />

en lavere BMI end dem, der ikke spiser morgenmad. Endvidere er det bevist, at dem der springer<br />

frokosten over, generelt har mindre energi sidst <strong>på</strong> dagen.<br />

8. Tilbud om rygestopkurser<br />

<strong>Hospital</strong>ets tilbud om rygestop indgik i projektet, og vi opfordrede medarbejderne til at deltage i<br />

rygestopkurser <strong>på</strong> <strong>Køkkenet</strong>s motionshold, og <strong>på</strong> onsdagsmøderne.<br />

9. Sociale motionsarrangementer<br />

Der blev arrangeret forskellige sociale arrangementer med motion og sund livsstil som fællesnævner,<br />

f.eks. kvindeløb, walkaton, udflugter med indlagt gåtur og sund madkurv, temaonsdage, oplæg fra<br />

diætist m.m. Det skulle være sjovt at røre sig og at spise sundt!<br />

Alle medarbejdere i <strong>Køkkenet</strong> blev opfordret til at deltage aktivt og involvere sig i projektet, men<br />

baseret <strong>på</strong> en række etiske overvejelser, ønskede vi at understrege, at alt deltagelse var frivillig. Vi<br />

ydede generelt en stor indsats, i forsøget <strong>på</strong> at motivere flest mulige medarbejdere til at deltage i<br />

projektet


5<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

6. Baggrund for valg <strong>af</strong> metode og aktiviteter<br />

Vi valgte ovenstående aktiviteter ud fra den forventning, at de ville generere en positiv effekt <strong>på</strong><br />

medarbejdernes generelle sundhedstilstand, og desuden ville resultere i et lavere sygefravær.<br />

Vores forventninger udsprang blandt andet <strong>af</strong> et lignende projekt i Centralkøkkenet <strong>på</strong> Herlev<br />

<strong>Hospital</strong>, som vi havde ladet os inspirere <strong>af</strong>. Der havde man i 2007 gennemført et lignende<br />

sundhedsprojekt, som havde resulteret i sundere spisevaner, øget livskvalitet, bedre socialt<br />

sammenhold og lavere sygefravær (fra 14,8 % i 2006 til 9,5 % i 2007). 46 ud <strong>af</strong> Herlev<br />

Centralkøkkens 48 medarbejdere deltog i en eller flere sundhedsfremmende aktiviteter (motion,<br />

rygestop og fokus <strong>på</strong> sund mad).<br />

Vi havde <strong>på</strong> baggrund <strong>af</strong> en studietur til Herlev <strong>Hospital</strong>, samtaler med køkkenchef Michael Allerup<br />

Nielsen, fået indkredset de ovenstående aktiviteter og tilpasset dem til vores målgruppe i <strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong><br />

<strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>.<br />

Vi brugte endvidere andre inspirationskilder, i form <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>s egne konsulenter samt<br />

Vicedirektør Janne Elsborg. Under et fælles introduktionsmøde med medarbejderne, blev der desuden<br />

lagt op til en åben dialog om motionstiltag og sund mad, ligesom vi opfordrede medarbejderne til at<br />

byde aktivt ind med deres ønsker og behov. Efter det indledende informationsmøde, blev<br />

medarbejdernes ønsker og behov integreret i aktiviteterne. Vi lyttede desuden løbende til<br />

medarbejderne undervejs i projektet, og tilpassede <strong>på</strong> den baggrund de forskellige aktiviteter en<br />

smule, og iværksatte nye.<br />

7. Sikre målgruppens motivering<br />

Det var et væsentligt succeskriterium for projektet, at <strong>Køkkenet</strong>s medarbejdere ønskede at deltage<br />

aktivt, og involvere sig i projektet og i de konkrete aktiviteter. I forsøget <strong>på</strong> at motivere<br />

medarbejderne og få dem til at føle ejerskab over projektet, var det <strong>af</strong>gørende for os, at de oplevede, at<br />

aktiviteterne var meningsfulde.<br />

Vi forventede, at der i begyndelsen <strong>af</strong> projektet særligt ville opstå modstand i forbindelse med<br />

deltagelse i de fysiske aktivitetstilbud, da motion og bevægelse var nyt for en del <strong>af</strong> målgruppen.<br />

Vi mente at være i stand til at overvinde disse udfordringer, ved at være åbne over for medarbejdernes<br />

behov og ønsker, hvad angår aktiviteterne. På det indledende introduktionsmøde havde de desuden<br />

mulighed for, at diskutere projektets aktiviteter, ligesom disse løbende blev evalueret <strong>på</strong><br />

styregruppemøderne.<br />

Den gratis og sunde mad vi tilbød, samt muligheden for at få tidligere fri for at deltage <strong>på</strong><br />

motionsholdene, forventede vi ville være en stor motivationsfaktor.<br />

Endelig havde lederne i <strong>Køkkenet</strong> en central rolle, hvad angik motivering <strong>af</strong> medarbejderne til dagens<br />

bevægelse, aktiv deltagelse <strong>på</strong> motionsholdene m.m. Vi ønskede lederne skulle være forgangsmænd,<br />

hvilket de fleste også var. Dog var der særlige ildsjæle blandt personalet og lederne, der gjorde at<br />

projektet var så vellykket.


8. Projektets resultater og tiltag undervejs<br />

8.1 <strong>Resultat</strong>er efter indledende projektplan<br />

6<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

1. Informationsmøder og ’sundheds-peptalk’<br />

Møderne var med til at skabe en generel, positiv stemning for projektet.<br />

2. Trappesedler<br />

Sedlerne havde ingen effekt, og blev aldrig omtalt blandt personalet.<br />

3. Legerum til brug i de daglige pauser<br />

Legerummet blev i korte perioder benyttet <strong>af</strong> op til 4 personer, men vi kan kontatere, at det<br />

ikke ligger til medarbejdernes mentalitet, at være aktive i deres pauser.<br />

4. Dagens bevægelse<br />

Godt 4/5 <strong>af</strong> de tilstedeværende medarbejdere deltog i dagens bevægelse, og det er desuden<br />

et <strong>af</strong> de tiltag, som <strong>Køkkenet</strong> ønsker at forsætte med.<br />

5. Medlemskab <strong>af</strong> motionsklub<br />

<strong>Køkkenet</strong> uddelte i alt 38 medlemskaber til motionsklubben.<br />

Det blev opfattet som et stort personale gode, og medlemskab var nødvendigt for at kunne<br />

deltage <strong>på</strong> motionsholdet. Udover dette hold, har det dog ikke fået<br />

flere medarbejdere til at bruge motionsklubben.<br />

6. Motionshold lige op til fyr<strong>af</strong>ten<br />

<strong>Køkkenet</strong> har arrangeret motionshold 82 gange under projektforløbet, med 4,7 deltagere i<br />

gennemsnit.<br />

I alt 34 personer har deltaget. Her<strong>af</strong> har 8 personer mere end en gang om måneden. (Bilag<br />

nr. 5: Oversigt over personale- og administrationstimer). Dette projekt har h<strong>af</strong>t en positiv<br />

indflydelse <strong>på</strong> det sociale miljø i <strong>Køkkenet</strong>.<br />

7. Madordning med sund morgenmad, mellemmåltid, frokost og frugtordning<br />

Mellemmåltiderne udgik hurtigt, da der ikke var den store interesse for dem.<br />

Frugten blev spist med stor glæde.<br />

Morgenmad og frokost udløste en del debat om hvor sund en sådan bør være. Ledelsens<br />

udfordring blev i den forbindelse at fastholde fokus, uden at overdrive. F.eks. blev det<br />

fastholdt, at der ikke var smør til morgenbrødet. Der blev dog indgået <strong>af</strong>tale om, at der<br />

skulle være sødmælk til k<strong>af</strong>fen - for de få medarbejdere, der ønskede dette.<br />

Personalet har generelt modtaget dette som et stort personale gode.<br />

8. Tilbud om rygestopkurser<br />

To personer deltog i rygestopkurset, men blev ikke røgfri.<br />

Fem andre har selv forsøgt at stoppe, alle desværre uden held.<br />

<strong>Køkkenet</strong> har desuden under projektforløbet ansat nye medarbejder, og der iblandt 3<br />

medarbejdere, der rygere. Så <strong>Køkkenet</strong> har nu flere ryger ansat, end ved projektets start.


7<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

9. Sociale motionsarrangementer<br />

Arrangementerne uden motion og sund livsstil, var de nemmeste at motivere et højt<br />

deltagerantal til. <strong>Køkkenet</strong>s julefrokost indledtes med et 2 timers oplæg <strong>af</strong> Finn Bygballe,<br />

som underviser <strong>på</strong> idrætshøjskoler med speciale i idræt og historie.<br />

Dette bevirkede, at der for første gang i mange år, ikke var deltagelse fra portørgruppen til<br />

vores julefrokost.<br />

De sociale arrangementer har i alt h<strong>af</strong>t 134 deltagende. (Bilag nr. 5: Oversigt over<br />

personale- og administrationstimer)<br />

8.2 Tiltag iværksat efter et halvt års projektforløb<br />

1. Tema-onsdage<br />

Arbejdsmiljøkonsulent og psykolog Jytte Kruckow, samt organisationskonsulent Mette Kolber<br />

Fløystrup, har 5 gange <strong>af</strong>holdt møder <strong>af</strong> en til to timers varighed. Temaerne var som følger:<br />

stress, konflikthåndtering, trivsel, kommunikation og mobning.<br />

15 personer deltog i mindst ét <strong>af</strong> møderne og der var i gennemsnit 7,4 personer tilstede.<br />

(Bilag nr. 5: Oversigt over personale- og administrationstimer)<br />

2. Kostgruppen<br />

Vi <strong>af</strong>holdte 5 møder med klinisk diætist Bente Kirkeskov. Hun fortalte om sunde madvaner og<br />

alternative holdninger til måder at tabe sig <strong>på</strong> – alt dette med en meget positiv og motiverende<br />

indgangsvinkel.<br />

Der deltog i alt 13 personer med et gennemsnit <strong>på</strong> 4,6 person ved disse møder.<br />

Der var endvidere fælles vejning hver torsdag, her deltog 8 - 9 personer.<br />

Gruppen tabte sig i gennemsnit 5,2 kg. (Bilag nr. 5: Oversigt over personale- og<br />

administrationstimer)<br />

3. Fototavle<br />

Vi fik sat en stor tavle op til billeder <strong>af</strong> <strong>Køkkenet</strong>s personale. Tavlen er i stedet blevet brugt til<br />

billeder <strong>af</strong> diverse medarbejder arrangementer.<br />

Dette har h<strong>af</strong>t en utrolig positiv virkning. Selvom en medarbejder ikke har deltaget,<br />

beretter deltagerne gerne om hvor godt og sjovt arrangementet har været.<br />

Det har generelt været et fælles samtaleemne i <strong>Køkkenet</strong>, som skaber dialog blandt<br />

medarbejderne.<br />

9. Nytænkning i <strong>Køkkenet</strong> - den mærkbare effekt <strong>af</strong> projektet<br />

Det at vi en gang om ugen fik ½ time betalt til at gå til træning, har været meget anderledes for<br />

medarbejderne. Det har været en rigtig positiv oplevelse at træne sammen med sine arbejdskollegaer.<br />

Tema-onsdage, der har omhandlet psykisk arbejdsmiljø – og trivsel i <strong>Køkkenet</strong>. Der er kommet gode<br />

og konstruktive samtaler ud <strong>af</strong> disse temadage.<br />

Betalt madordning har været et godt tiltag for hele køkkenet, og især for, de der ikke spiste mad i<br />

løbet <strong>af</strong> en arbejdsdag, men først spiste til <strong>af</strong>ten.<br />

Diætist Bente Kirkeskov har været godt for den gruppe, der har problemer med overspisning og/ eller<br />

deres kostvaner. Det har ikke været et tabu at være med i denne gruppe, snarere tvært i mod.


8<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Et lille tiltag som at hænge billeder op fra <strong>Køkkenet</strong>s arrangementer, har virkelig <strong>af</strong>født en positiv<br />

stemning i <strong>Køkkenet</strong>. Det har endvidere medført flere tilmeldinger til de kommende arrangementer.<br />

Alle dele <strong>af</strong> projektet har virkelig sat <strong>Køkkenet</strong>s sociale engagement i centrum. Og medarbejderne har<br />

fået et bedre forhold til hinanden. Det virker som om, at projektet har gjort hverdagen lettere for<br />

mange.<br />

Det er i dag accepteret blandt medarbejderne, at se sine arbejdskollegers stærke og svage sider uden<br />

for <strong>Køkkenet</strong>.<br />

10. Projektets <strong>af</strong>slutning<br />

Vi indledte projektet med en spørgeskemaundersøgelse med fokus <strong>på</strong> trivsel, sundhed, kost og<br />

motionsvaner, og projektet blev ligeledes <strong>af</strong>sluttet med et tilsvarende spørgeskema. (Bilag nr. 2:<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> indledende spørgeskemaundersøgelse og Bilag nr. 3: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>sluttende<br />

spørgeskemaundersøgelse)<br />

I spørgeskemaet vurderer <strong>Køkkenet</strong>s medarbejdere deres individuelle motionsvaner lidt bedre ved<br />

projektets <strong>af</strong>slutning, end da projektet begyndte. De øvrige sundhedsparametre <strong>af</strong>slører ikke et<br />

tydeligt billede, dog viser ét punkt en markant ændring. Hvad angår svarerne <strong>på</strong> de sociale spørgsmål,<br />

er der sket en markant forbedring.<br />

Spørgsmålene lyder således:<br />

Oplever du, at man taler pænt til hinanden?<br />

Føler du, at du og dine kollegaer er opmærksomme <strong>på</strong> hinanden?<br />

Oplever du, at dine kollegaer er imødekommende?<br />

Interesserer du dig for, hvad der foregår i <strong>Køkkenet</strong>?<br />

Kan du og dine kollegaer give og hente faglige råd hos hinanden?<br />

Har du et godt forhold til ledergruppen?<br />

Har du overskud, når du kommer hjem fra arbejde?<br />

Er du en del <strong>af</strong> fællesskabet i <strong>Køkkenet</strong>?<br />

Oplever du mobning eller chikane i <strong>Køkkenet</strong>?<br />

Forbedringen ses og mærkes i <strong>Køkkenet</strong>s hverdag, og det er både det indbyrdes forhold, og forholdet<br />

leder- og medarbejder imellem, der opleves forbedret.<br />

Under hele projektet er der i <strong>Køkkenet</strong> sket store omstruktureringer.<br />

De selvstyrende grupper er brudt op og sammensat <strong>på</strong> ny, <strong>Køkkenet</strong> har fået nye madvogne, og<br />

dermed en køleproduktion til weekenden. Der er kommet et rengøringsteam og weekend<br />

bemandingen er faldet fra 16 til 11 personer. Lige inden projektet sluttede, indførte Regionen en<br />

spareplan, som medførte forringelser i <strong>Køkkenet</strong>s udbud. Mange <strong>af</strong> disse tiltag vil under normale<br />

omstændigheder føre til et dårligere, socialt klima. Men bla. pga. dette projekt er det lykkedes os, at<br />

hæve det sociale klima.<br />

Projektet indledtes med en Nulpunktsmåling, hvor de medarbejdere, som måtte have lyst, fik målt<br />

kondital og BMI. Samme måling blev foretaget ved projektets <strong>af</strong>slutning.<br />

Fysioterapeut Michael Skriver foretog samtlige Nulpunktsmålinger. (Bilag nr. 4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong><br />

Nulpunktsmåling)


29 personer deltog i Nulpunktsmåling ved begyndelsen <strong>af</strong> projektet.<br />

15 personer deltog i samme måling ved <strong>af</strong>slutningen <strong>af</strong> projektet.<br />

9<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Det var kun de personer, der havde fået foretaget den første Nulpunktsmåling, der blev tilbudt en slut<br />

måling. Hvis der blev foretaget målinger efter projektets start, ville der ikke være et reelt<br />

sammenlignings grundlag. Årsagen til, at der kun var 15 personer til måling ved projektets <strong>af</strong>slutning<br />

var:<br />

1. 7 personer er ikke længere ansat.<br />

2. 5 personer ønskede ikke at gentage målingen.<br />

3. 2 personer nåede det ikke, og 1 var <strong>på</strong> skole.<br />

Det gennemsnitlige kondital ved projektets start var 30,1 og ved slutningen var det 32,2.<br />

Det gennemsnitlige BMI ved projektets start var 25,3 og ved slutningen var det 26,2.<br />

Vi har oplevet en stigning i konditallet, og det er det vigtigste. Det er mindre vigtigt, at BMI ikke er<br />

faldet. Der er ellers fremgang ved alt andet, hvilket beviser, at medarbejderne har fået lyst til at<br />

bevæge sig, og det er det vigtigste <strong>af</strong> alt.<br />

11. <strong>Resultat</strong>er målt <strong>på</strong> baggrund <strong>af</strong> de opstillede succeskriterier<br />

På baggrund <strong>af</strong> de succeskriterier, vi havde listet ved projektets start, har vi til dels opfyldt alle vores<br />

mål:<br />

1. En klar forbedring <strong>af</strong> trivslen i <strong>Køkkenet</strong>, målt i trivselsundersøgelsen<br />

(Bilag nr. 3: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>sluttende spørgeskemaundersøgelse)<br />

Som beskrevet under punkt 10, Projektets <strong>af</strong>slutning, har projektet medført at<br />

personalegrupperne i højere grad taler sammen <strong>på</strong> kryds og tværs. At det sociale fungerer, gør<br />

hverdagen meget lettere. Det er nemmere at løfte en opgave, når vi samarbejder i fællesskab.<br />

2. Deltagerne i projektet, skal samlet have forbedret deres kondition med 10 %<br />

Den samlede gruppe har ikke nået dette mål. Konditallet er kun steget med ca. 5 %.(Bilag nr.<br />

4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> Nulpunktsmåling)<br />

3. Gruppen skal, som gennemsnit, reducere deres BMI med 1<br />

<strong>Køkkenet</strong> har ikke reduceret BMI med 1. Gruppen, der har været til kostvejledning med Bente<br />

Kirkeskov, har i gennemsnit tabt 5,2 kg, fra marts til oktober 2009. (Bilag nr. 4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong><br />

Nulpunktsmåling)<br />

4. Mindst halvdelen <strong>af</strong> det fastansatte personale skal deltage i måling <strong>af</strong> BMI, blodtryk og<br />

kondital<br />

64 personer, incl. 12 weekend<strong>af</strong>løsere, var ansat, da projektet startede. Alle fik tilbuddet om en<br />

Nulpunktsmåling. Der var ingen <strong>af</strong> <strong>Køkkenet</strong>s weekend<strong>af</strong>løsere, der havde mulighed for at<br />

arbejde i hverdagen i oktober <strong>2008</strong>. Derfor kunne de ikke deltage i en Nulpunktsmåling, da<br />

disse udelukkende blev foretaget <strong>på</strong> hverdage. Der var derfor generelt kun (64-12=) 52<br />

personer, der kunne deltage i en Nulpunktsmåling. 29 personer deltog i den første<br />

Nulpunktsmåling, og derved er punktet opfyldt. (Bilag nr. 4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> Nulpunktsmåling)


10<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

5. 90 % <strong>af</strong> <strong>Køkkenet</strong>s personale skal deltage i en eller flere <strong>af</strong> projektets aktiviteter<br />

<strong>Køkkenet</strong>s weekend<strong>af</strong>løsere har ikke deltaget, da alle aktiviteter har været placeret i<br />

hverdagene.<br />

Af 52 personer har 44 personer deltaget i mindst et <strong>af</strong> projektets aktiviteter. Dette er 84,6 % <strong>af</strong><br />

medarbejderne. (Bilag nr. 5: Oversigt over personale- og administrationstimer)<br />

Alle medarbejdere har benyttet sig <strong>af</strong> madordningen.<br />

6. Sygefraværet skal reduceres til BBH´s gennemsnit <strong>på</strong> 5,72 % og gerne under BBH´s<br />

samlede mål <strong>på</strong> 5 %<br />

Da projektet blev vedtaget i 2007, lå <strong>Køkkenet</strong>s sygefravær <strong>på</strong> 8,04 %.<br />

I løbet <strong>af</strong> projektperioden, havde <strong>Køkkenet</strong> et sygefravær <strong>på</strong> 7,31 %.<br />

Vi nåede ikke vores mål <strong>på</strong> dette punkt, bla. fordi der var en del <strong>af</strong> personalet der fik foretaget<br />

større operationer under forløbet, enkelte er stoppet og har valgt at sygemelde sig i hele<br />

opsigelsesperioden.<br />

En <strong>af</strong> de positive observationer, hvad angår sygefraværet, er at antallet <strong>af</strong> sygemeldinger er<br />

faldet med 41 stk., eller 12 %.<br />

12. Forankring efter endt projektforløb<br />

Det er vigtigt, at vi fremover fokuserer <strong>på</strong> at vedligeholde de gode vaner, det er lykkes os at opbygge i<br />

løbet <strong>af</strong> dette projekt.<br />

Dette kan vi gøre <strong>på</strong> følgende måde:<br />

1. Anvende de resurser, der er <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>.<br />

2. Vægtgruppen skal fortsat have motivationsmøder og vejes ugentligt.<br />

3. Fortsat at motivere ildsjælene til at gå forrest.<br />

4. Fortsætte ”dagens bevægelse” i morgenpauserne.<br />

5. Oprette spinninghold for <strong>Køkkenet</strong>s medarbejdere en gang om ugen.<br />

13. Økonomi<br />

<strong>Køkkenet</strong> har brugt 332 timer til at administrere projektet: 66.400 kr.<br />

(Bilag nr. 5: Oversigt over personale- og administrationstimer)<br />

Der er brugt ca. 200 timer til <strong>af</strong>spadsering: 40.000 kr.<br />

Udstyr indkøbt: 15.000 kr.<br />

Instruktør timer (ca.): 50.000 kr.<br />

Mad til personalet (ca.): 200.000 kr.<br />

Sociale arrangementer (ca.): 30.000 kr.<br />

Medlemskab <strong>af</strong> motionscenter: 25.000 kr.<br />

Ekstern administration: 75.000 kr.<br />

Samlet set har projektet kostet: 501.400 kr.<br />

Hvis projektet skal køre videre, vil det blive uden medlemskab <strong>af</strong> motionsklubben. Vi vil forsøge at få<br />

motionsklubben til at oprette hold, så køkkenet ikke selv skal komme med en instruktør. Der vil<br />

desuden ikke være brug for ekstern administration, og den interne administration vil blive mindre.<br />

Det betyder, at de årlige omkostninger ved at forsætte projektet bliver ca. 300.000 kr.


11<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

14. Konklusion<br />

<strong>Køkkenet</strong> har ikke nået alle de mål, som vi indledte med.<br />

Vi opnåede det vigtigste mål, som fokuserede <strong>på</strong> at forbedre det sociale klima i <strong>Køkkenet</strong>.<br />

Vi har nedbragt antallet <strong>af</strong> sygemeldinger. Set over en længere periode, er vi sikker <strong>på</strong>, at det også vil<br />

nedbringe antallet <strong>af</strong> sygedage i <strong>Køkkenet</strong>.<br />

<strong>Køkkenet</strong> bør forsætte med projektet, selv om det ikke <strong>på</strong> det første år har vist sig at være tjent ind <strong>på</strong><br />

mindre sygefravær. Prisen for fortsættelse <strong>af</strong> projektet ligger <strong>på</strong> 6.000 kr. pr. medarbejder pr. år. Med<br />

de stadig stigende krav, der stilles til medarbejderne i <strong>Køkkenet</strong>, vurderer vi, at det er en lille pris at<br />

betale, for markant bedre sociale forhold og et personale, der er mere fokuseret <strong>på</strong> sundhed.<br />

Det skal siges, for at <strong>af</strong>rundinge denne rapport, at havde det ikke været for <strong>Køkkenet</strong>s ildsjæle, så<br />

havde vi ikke h<strong>af</strong>t mulighed for at gennemføre et projekt med så godt et slutresultat. Udpegede ledere<br />

kan sagtens, <strong>på</strong> et overordnet niveau, organisere et projekt som dette. Men er lederne ikke motiverede<br />

og begejstrede for projektet, vil de have meget svært ved at begejstre medarbejderne, sådan som et<br />

sådant <strong>Sundhedsprojekt</strong> kræver.


15. Bilag<br />

12<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Bilag nr. 1: Projektbeskrivelse for sundhedsprojekt i <strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong><br />

1) Målgruppe<br />

Projektet retter sig mod personalet i køkkenet <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> (BBH). Personalet er <strong>på</strong> i alt<br />

65 personer, fordelt <strong>på</strong> nedenstående faggrupper (pr. 25.08.08):<br />

26 Ufaglærte medarbejdere her<strong>af</strong> 12 weekend<strong>af</strong>løsere<br />

med 7 timer pr. uge.<br />

17 Ernæringsassistenter.<br />

8 Portører.<br />

6 Ernæringsassistent elever<br />

5 Økonomaer.<br />

2 Kokke.<br />

2) Projektets baggrund<br />

<strong>Køkkenet</strong> <strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> ønsker at være en sundhedsfremmende arbejdsplads, der tilbyder<br />

medarbejderne hjælp til at fremme egen sundhed.<br />

Baggrunden for projektet er bl.a. et ønske om at fastholde køkkenets medarbejdere samt nedbringe<br />

sygefraværet, som for 2007 var <strong>på</strong> 8,04 %. Vi ønsker desuden at forbedre arbejdsmiljøet for<br />

personalet ved at sætte fokus <strong>på</strong> sundhed, velvære og trivsel. Endelig ønsker vi, at de interne<br />

relationer <strong>på</strong> arbejdspladsen styrkes.<br />

Sygefraværet er tidligere forsøgt nedbragt ved f.eks. at indføre såkaldte ’øv-dage’ – Det er op til 3<br />

dage om året, hvor medarbejderne har mulighed for at ringe ind om morgenen og meddele, at de<br />

bliver hjemme, fordi de har en dårlig dag. Denne ordning reducerede sygefraværet en smule, men<br />

sygefraværet ligger stadig højt, og vi mener, at der er behov for en ekstra indsats for at nedbringe<br />

det.<br />

Målgruppen er hele køkkenet, men fortrinsvist ansatte, som ikke er vant til at dyrke motion og<br />

spise sundt. Den del <strong>af</strong> personalet, der har vægtproblemer og er fysisk inaktive, har behov for<br />

støtte og motivation til at ændre livsstil.<br />

Ledelsesevalueringen, foretaget i april <strong>2008</strong> viste, at størstedelen <strong>af</strong> personalet har et godt forhold<br />

til deres leder og kollegaer, men der er alligevel plads til forbedring.<br />

Det er vores overbevisning, at der er en tæt sammenhæng mellem sygefravær, (psykisk)<br />

arbejdsmiljø og sundhed. Vi forventer derfor, at dette sundhedsfremmeprojekt vil være en fordel<br />

for både medarbejdere og arbejdspladsen. Medarbejderne vil få en mere sund livsstil og mere<br />

overskud, samt styrke relationerne til deres kolleger. Arbejdspladsen vil få sundere medarbejdere<br />

med færre sygedage og større arbejdsglæde, og de vil være lettere at fastholde pga. de trives bedre<br />

<strong>på</strong> arbejde.


3) Projektets formål og succeskriterier<br />

13<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Projektets overordnede formål er at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel, og som<br />

sidegevinst at få nedbragt sygefraværet i køkkenet.<br />

Projektets succeskriterier er følgende:<br />

• En klar forbedring <strong>af</strong> trivslen i køkkenet målt i trivselsundersøgelsen<br />

• Gruppen, der deltager i projektet, skal samlet have forbedret deres kondition med 10 %<br />

• Gruppen skal, som gennemsnit, reducere deres BMI med 1<br />

• Mindst halvdelen <strong>af</strong> det fastansatte personale skal deltage i måling <strong>af</strong> BMI, blodtryk og<br />

kondital<br />

• 90 % <strong>af</strong> køkkenets personale skal deltage i en eller flere <strong>af</strong> projektets aktiviteter<br />

• Sygefraværet skal reduceres til BBH´s gennemsnit <strong>på</strong> 5,72 % og gerne under BBH´s<br />

samlede mål <strong>på</strong> 5 %<br />

4) Projektets aktiviteter og metoder<br />

Projektet skal løbe over 12 måneder.<br />

Ved projektets start foretages nulpunktsmålinger ift. medarbejdernes BMI, blodtryk, kondital,<br />

hofte-talje mål, fedt procent. Disse målinger gentages efter 6 og efter 12 måneder, for at<br />

undersøge om medarbejderne har forbedret deres sundhedstilstand. Målingerne foretages <strong>af</strong> den<br />

tilknyttede fysioterapeut ved en ’steadytest’. <strong>Resultat</strong>erne er fortrolige og personlige.<br />

Umiddelbart inden projektets start opfordres medarbejderne desuden til at udfylde en ’minitrivselsundersøgelse’,<br />

der er et kort spørgeskema om kost- og motionsvaner, rygning, alkohol,<br />

samt arbejdsmiljø og samarbejde. De indsamlede data fra spørgeskemaet giver et samlet billede <strong>af</strong><br />

sundheden og arbejdsmiljøet blandt medarbejderne i køkkenet ved projektets start. De samme<br />

spørgsmål besvares <strong>af</strong> medarbejderne efter 12 måneder, når projektet slutter, for at undersøge,<br />

hvorvidt der er sket en udvikling. Respondenterne er anonyme.<br />

Følgende aktiviteter indgår i projektet:<br />

1. Informationsmøder og ’sundheds-peptalk’<br />

I disse møder deltager en fysioterapeut. Her vil blive informeret om sund kost og motion, og<br />

medarbejderne vil få lejlighed til at stille spørgsmål.<br />

2. Trappesedler.<br />

Der hænges sedler <strong>på</strong> trapperne med information om, aktiviteter der giver motion, og hvor<br />

mange kalorier man forbruger herved (f.eks. ved at bruge trapperne).<br />

3. ’Legerum’ til brug i de daglige pauser<br />

Der indrettes et legerum i firkanten foran køkkenets spisestue. Her vil være motionscykler,<br />

bolde, sjippetov, bordfodbold, ribbe, måtter, boksebold osv.


14<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

4. Dagens bevægelse<br />

Hver dag præsenteres ’dagens bevægelse’ <strong>af</strong> styregruppen, som skal være med til at forebygge<br />

skader ved ensidigt gentaget arbejde, løsne musklerne op, og generelt få mere bevægelse ind i<br />

arbejdet. Det kan f.eks. være at gå <strong>på</strong> tæer, lave armsving eller lignende.<br />

De medarbejdere der arbejder i vognparken vil lave bevægelser hvor, der specielt er taget<br />

højde for dårlige arbejdsstillinger, arbejde i 20 cm over gulvhøjde, samt tunge løft, der er i<br />

vognparken. I flg. APV handlingsplanen har <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong> fået udviklet en ny type<br />

madvogne, som sættes i produktion nu. De nye madvogne vil fjerne de dårlige<br />

arbejdsstillinger, arbejde i 20 cm over gulvhøjde, samt tunge løft, der er i vognparken nu.<br />

5. Medlemskab <strong>af</strong> motionsklub.<br />

<strong>Køkkenet</strong> skal sponsorere medlemskab til <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>s motionsklub for alle ansatte i<br />

<strong>Køkkenet</strong>.<br />

6. Motionshold lige op til fyr<strong>af</strong>ten.<br />

Der oprettes motionshold for køkkenets personale, der starter således, at medarbejdere, der<br />

ønsker at deltage, kan gå fra køkkenet ½ time før arbejdsophør. Der skal være 2 hold om ugen.<br />

Undervisningen finder sted i Idrætsforeningen <strong>på</strong> BBH, og undervisningen varetages <strong>af</strong><br />

ekstern konsulent. I den første måned <strong>af</strong> projektet vil begge hold være overraskelseshold med<br />

forskellige motionsformer fra gang til gang. På den måde vil deltagerne komme igennem både,<br />

step, spinning, kick-boksning m.m. Det er tanken, at deltagerne <strong>på</strong> den måde får mulighed for<br />

at finde frem til den motionsform, der passer dem bedst. Senere i projektet kan man lægge sig<br />

fast <strong>på</strong> indholdet <strong>af</strong> det ene eller begge hold.<br />

7. Madordning med sund morgenmad, mellemmåltid og frokost og frugtordning.<br />

Morgenmaden vil bestå <strong>af</strong> kornprodukter, surmælksprodukter og frugt.<br />

Mellemmåltidet kan f.eks. være snittede grøntsager som agurk, gulerod eller peberfrugt.<br />

Frokosten vil bestå <strong>af</strong> hjertevenlig kost f.eks. rugbrød, magert <strong>på</strong>læg og salat samt eventuelt<br />

overskud <strong>af</strong> dagens hjertevenlig kost til patienterne.<br />

Madordningen vil være for alle i køkkenet, også dem der ikke deltager i projektet, da der er<br />

dokumentation for, at mennesker, der spiser morgenmad, har en lavere BMI end dem, der ikke<br />

spiser morgenmad, og de der springer frokosten over har mindre energi sidst <strong>på</strong> dagen.<br />

8. Tilbud om rygestopkurser<br />

<strong>Hospital</strong>ets tilbud om rygestop vil indgå i projektet, og der vil blive opfordret til at deltage i<br />

rygestop kurser <strong>på</strong> motionsholdene og <strong>på</strong> onsdagsmøder.<br />

9. Sociale motionsarrangementer<br />

Der vil blive arrangeret forskellige sociale arrangementer med motion og sund livsstil som en<br />

del <strong>af</strong> indholdet, f.eks. kvindeløb, walkaton, udflugt med indlagt gåtur og sund madkurv,<br />

oplæg fra diætist m.m. Det skal være sjovt at røre sig og at spise sundt!<br />

Alle medarbejdere i køkkenet vil blive opfordret til at deltage aktivt og involvere sig i projektet,<br />

men <strong>på</strong> baggrund <strong>af</strong> etiske overvejelser, ønsker vi at understrege, at deltagelse i de forskellige<br />

aktiviteter er frivillig. Vi vil gøre en stor indsats for at få så mange medarbejdere som muligt<br />

motiveret for at være med ved bl.a. at tilbyde en halv times betalt motion m.m.


5) Begrundelse for valg <strong>af</strong> aktiviteter og metoder<br />

15<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Vi formoder, at de ovenstående aktiviteter vil have en positiv effekt <strong>på</strong> medarbejdernes<br />

sundhedstilstand og medføre at sygefraværet sænkes. Det Nationale Forskningscenter for<br />

Arbejdsmiljø gennemgår i en rapport resultater <strong>af</strong> sygefraværsforskning i perioden 2003 – 2007.<br />

De resultater der bl.a. fremhæves er, at højt sygefravær hænger sammen med nuværende og<br />

tidligere rygning. Svær overvægt (BMI>30) hænger også sammen med højt sygefravær.<br />

Arbejdsmiljøeksponeringer som arbejde med løftede arme/drejede hænder og ekstrem bøjning <strong>af</strong><br />

nakke/skuldre hænger sammen med højt sygefravær (Labriola M, et al., 2006). Køkken og<br />

rengøringspersonale er sammen med pædagoger i dagplejen nogle <strong>af</strong> de jobgrupper der har størst<br />

risiko for langtidssygefravær (Lund T, et al., 2007). Omkring halvdelen <strong>af</strong> sygefraværet kan<br />

forklares med livsstilsfaktorer (rygning, alkohol, BMI, og fysisk aktivitet og arbejdsmiljøfaktorer)<br />

(Christensen K B, et al., 2007).<br />

Undersøgelser <strong>af</strong> det psykiske arbejdsmiljøs betydning for langtidssygefravær viser at<br />

sandsynligheden for at kvinder har sygefravær stiger med 20 % hvis man oplever rollekonflikter,<br />

lav belønning og lav ledelseskvalitet. For mænd øges risikoen når de er udsat for høje<br />

følelsesmæssige krav og krav om at skjule følelser (Lund T, et al., 2005).<br />

For kvinders vedkommende viser det sig, at der sker et samspil mellem fysisk belastning og<br />

<strong>på</strong>virkninger fra det psykiske arbejdsmiljø. Jo mere en kvinde oplever <strong>på</strong>virkninger fra det<br />

psykiske arbejdsmiljø samtidig med fysiske belastninger, jo større er risikoen for at hun får<br />

sygefravær. Det samspil gør sig ikke gældende for mænd. Man kan sige at tunge løft kan være<br />

”farlige” for alle, men effekten er større blandt kvinder der oplever lav ledelseskvalitet eller mange<br />

rollekonflikter i arbejdet (Lund T. et.al. 2006).<br />

Med baggrund i disse forskningsresultater er der i projektet planlagt aktiviteter som kan formodes<br />

at styrke medarbejderne så de bedre kan klare de belastninger der ofte er et vilkår i arbejdet i et<br />

storkøkken. Projektet sætter ind ved at give medarbejderne mulighed for at øge deres fysiske<br />

styrke og udholdenhed. En vigtig pointe er her at det foregår i et fællesskab som kan styrke det<br />

sociale arbejdsklima og give et bedre psykisk arbejdsmiljø. Køkkenchefen har i projektet mulighed<br />

for at demonstrere en ledelsesstil hvor han kan involvere medarbejderne, arbejde med<br />

motivationsfaktorer og sk<strong>af</strong>fe medarbejderne noget der er godt for dem.<br />

Formodningen om at aktiviteterne i projektet vil have en positiv effekt <strong>på</strong> medarbejdernes<br />

sundhedstilstand og medføre at sygefraværet sænkes, underbygges <strong>af</strong> et lignende projekt i<br />

Centralkøkkenet <strong>på</strong> Herlev sygehus, som vi har ladet os inspirere <strong>af</strong>. Her har man i 2007<br />

gennemført et sundhedsprojekt og opnået meget positive resultater i form <strong>af</strong> sundere spisevaner,<br />

øget livskvalitet, bedre socialt sammenhold og lavere sygefravær (14,8 % i 2006, 9,5 % i 2007). 46<br />

ud <strong>af</strong> køkkenets 48 medarbejdere har deltaget i en eller flere sundhedsfremmende aktiviteter<br />

(motion, rygestop, fokus <strong>på</strong> sund mad).<br />

Vi har gennem sparring og erfaringsudveksling med køkkenchef Michael Allerup Nielsen fra<br />

Herlev <strong>Hospital</strong>, indkredset de ovenstående aktiviteter og tilpasset dem til målgruppen i køkkenet<br />

<strong>på</strong> <strong>Bispebjerg</strong> <strong>Hospital</strong>. Ved et fælles introduktionsmøde med medarbejderne vil der desuden blive<br />

lagt op til en åben diskussion om motionstiltag og sund mad, ligesom vi vil opfordre<br />

medarbejderne om at tilkendegive deres ønsker og behov. Efter det indledende informationsmøde


16<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

vil disse ønsker og behov blive integreret i aktiviteterne, og det må derfor forventes, at<br />

aktiviteterne vil blive justeret en smule.<br />

6) Sikring <strong>af</strong> målgruppens deltagelse<br />

Som beskrevet under punkt 4 er det et væsentligt succeskriterium for projektet, at køkkenets<br />

medarbejdere ønsker at tage aktiv del og involvere sig i projektet og dets konkrete aktiviteter. For<br />

at motivere medarbejderne og få dem til at føle ejerskab for projektet, er det væsentligt at de<br />

oplever, at aktiviteterne er meningsfulde.<br />

Vi forventer, at der i starten <strong>af</strong> projektet særligt vil være modstand ift. at deltage i de fysiske<br />

aktiviteter, da motion og bevægelse for dele <strong>af</strong> målgruppen er noget nyt.<br />

Disse udfordringer mener vi kan overvindes ved at være åbne over for medarbejdernes behov og<br />

ønsker ift. aktiviteter. På det indledende introduktionsmøde vil der være mulighed for at få<br />

diskuteret projektets aktiviteter, ligesom de løbende vil blive evalueret <strong>på</strong> de ugentlige<br />

personalemøder. Muligvis vil nogle aktiviteter skulle tilpasses undervejs – man kan tænke sig, at<br />

der ikke er tilslutning til f.eks. spinninghold, men at medarbejderne har forslag til en anden type<br />

motion.<br />

Den gratis sunde mad som tilbydes, samt muligheden for at få tidligere fri for at deltage i<br />

motionshold, mener vi desuden vil være en stor motivationsfaktor.<br />

Endelig har lederne i køkkenet en central rolle i forhold til at motivere medarbejderne til dagens<br />

bevægelse, deltagelse i motionshold m.m. Lederne skal være forgangsmænd, særligt<br />

produktionslederne, der skal være tovholdere <strong>på</strong> projektet. Forhåbentlig vil der også være ildsjæle<br />

blandt det øvrige personale.<br />

7) Forankring efter projektperiodens udløb<br />

Efter projektperiodens udløb forventes det bevist, at projektet er økonomisk bæredygtig i sig selv,<br />

pga. den lavere personaleomsætning, højere motivation og lavere sygefravær. Såfremt denne<br />

sammenhæng viser sig, vil projektet blive gjort til en permanent ordning i køkkenet, så sund mad<br />

og motion bliver en fast del <strong>af</strong> personalets hverdag, og <strong>Køkkenet</strong> forsat motiverer dets ansatte til<br />

en sund livsstil.<br />

8) Projektets organisering<br />

Nedenstående figur viser projektorganiseringen:<br />

Direktion<br />

BBH<br />

Projektleder<br />

Styregruppe<br />

Herlev<br />

<strong>Hospital</strong><br />

Konsulenter<br />

Fysioterapeut


17<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

I forbindelse med projektet har det lokale MED-udvalg (sikkerhedsrepræsentant,<br />

tillidsrepræsentant og ledelsesrepræsentanter) nedsat en styregruppe, som skal sikre projektets<br />

gennemførelse og fremdrift. Styregruppen vil udover projektleder Sune Læborg bestå <strong>af</strong><br />

køkkenets souschef, to medarbejderrepræsentanter samt to produktionsledere, der også skal<br />

fungere som tovholdere <strong>på</strong> projektet. Styregruppen ønskes sammensat så projektets forskellige<br />

interessenter er repræsenteret for at sikre, at projektet forankres i organisationen.<br />

Det er styregruppens ansvar løbende at følge op <strong>på</strong> og evaluere projektet gennem regelmæssige<br />

møder i hele projektperioden. Gruppen mødes fast efter behov, i starten hver uge. Styregruppens<br />

deltagere har desuden en væsentlig rolle i at koordinere projektopgaverne og tage initiativ til<br />

ændringer <strong>af</strong> projektaktiviteterne, hvis dette bliver nødvendigt.<br />

Gruppen forventes løbende at sparre med organisationens interne konsulenter,<br />

arbejdsmiljøkonsulent Jytte Kruckow og udviklingskonsulent Mette Fløystrup, der har en<br />

rådgivende rolle ift. arbejdsmiljø, projektstyring og projektorganisering. Konsulenterne holdes<br />

orienterede og deltager <strong>på</strong> udvalgte styregruppemøder/efter behov, ligesom de er med til at<br />

kvalificere midt- og slutevalueringen.<br />

Fysioterapeut Michael Skriver indgår desuden i projektet, som sparringspartner og rådgiver. Han<br />

har bl.a. erfaring fra ’Motion & Kost-programmet’ for personalet <strong>på</strong> BBH, så styregruppen kan<br />

trække <strong>på</strong> hans faglige viden og kompetencer indenfor motion og sundhed. Bl.a. i forhold til at<br />

udarbejde en plan for ’dagens bevægelse’, til at køre motionsholdene, til at lave målinger ift.<br />

kondital, BMI m.m.<br />

9) Evaluering<br />

Projektets succeskriterier midtvejsevalueres efter 6 måneder <strong>af</strong> styregruppen, for at sikre at den<br />

forventede positive udvikling er i gang. Deltagernes nulpunktsmålinger <strong>af</strong> kondital, BMI og<br />

fedtprocent, vil nu blive sammenholdt med nye målinger, som gerne skulle være forbedrede.<br />

Styregruppen skal også vurdere, om der er en tilfredsstillende tilslutning til projektets aktiviteter,<br />

og hvilke tiltag, der skal iværksættes, hvis det ikke er tilfældet.<br />

Umiddelbart efter projektets <strong>af</strong>slutning, dvs. 12 måneder efter projektstart, slutevalueres projektet.<br />

Styregruppen vil i samråd med arbejdsmiljøkonsulenten og udviklingskonsulenten undersøge, om<br />

de beskrevne succeskriterier under punkt 3 er opfyldt.<br />

Målinger <strong>af</strong> kondital, BMI og fedtprocent foretages igen, ligesom spørgeskemaet fra<br />

trivselsundersøgelsen igen besvares <strong>af</strong> medarbejderne.<br />

Projektets resultater vil blive formidlet videre til direktionen, der kan gøre brug <strong>af</strong><br />

sundhedsprojektets erfaringer. Afhængigt <strong>af</strong> projektets succes kan man tænke sig, at lignende<br />

sundhedsprojekter eller elementer her<strong>af</strong> kan udbredes til resten <strong>af</strong> BBH og andre hospitaler.


Bilag nr. 2: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> indledende spørgeskemaundersøgelse<br />

I alt 37 besvarelser<br />

Motion<br />

18<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvor mange gange om ugen er du fysisk aktiv, som gør dig forpustet eller svedig?<br />

Aldrig : _________________ = 4<br />

Sjældent : ______________ = 5<br />

½ time om ugen : _________ = 2<br />

1 time om ugen : _________ = 0<br />

2-3 timer om ugen : _______ = 10<br />

4-6 timer om ugen : ________ = 10<br />

7 timer om ugen : _________ = 2<br />

mere end 7 timer om ugen : __ = 2<br />

ikke besvaret ______________ = 3<br />

Hvilken form for fysisk aktivitet laver du?<br />

* Styrketræning – kickboksning * Løber, svømmer og danser<br />

* Arbejder * Løber en del<br />

* Løber og træner fodbold * Hovedsagelig løb<br />

* Cykler <strong>på</strong> arbejde * Cykler og i fitnesscenter<br />

* Roning, step, vandgym. * Løber eller cykler<br />

* Cykler og løber * Arbejder, cykler, går, ordner have mm.<br />

* Svømmer og/eller løber lidt * Svømning og løb<br />

* Rygskole * Cykling og træning<br />

* Cykler meget til forskelligt, forpustet = cykle stærkere<br />

* Slår græs, spinding og løb * Spinning, step og bodytoning<br />

* Ridning og løb * Traver<br />

Hvordan vurderer du dine motionsvaner?<br />

Særdeles gode : ____________ = 3<br />

Rimelig gode : ______________ = 7<br />

Hverken gode eller dårlige : ____ = 10


Noget dårlige : ______________ = 11<br />

Meget dårlige : _______________ = 3<br />

Ikke angivet : ________________ = 4<br />

19<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Ønsker du hjælp til at komme i gang med at motionere regelmæssigt eller motionere<br />

mere?<br />

Hvis ja, hvordan?<br />

Ja : ___________ = 9<br />

Nej : __________ = 25<br />

Ikke besvaret : ____ = 3<br />

* Bestemmer <strong>Køkkenet</strong> * Jeg har ikke overskud til det<br />

* Ved grupper/hold * Spil<br />

* At spare noget <strong>af</strong>spadsering sammen * At motionere regelmæssigt 2xugenligt<br />

* Ved ikke hvordan jeg motiveres bedst<br />

Hvor mange timer om ugen kan du <strong>af</strong>sætte til at motionere? (skrevet i timer)<br />

Mange: ____ = 1 0 : ____ = 5<br />

½ : _______ = 0 1 : _____ = 2<br />

2 : ________ = 3 3 : _____ = 4<br />

4 : ________ = 2 5 : _____ = 1<br />

6 : ________ = 2 7 : _____ = 1<br />

Ikke besvaret: _____ = 18<br />

På en skala <strong>på</strong> 0-10, hvor 10 er højest, hvor motiveret er du for at omlægge<br />

motionsvaner?<br />

0 : ________________ = 5 1 : _________________ = 1<br />

2 : ________________ = 1 3 : _________________ = 1<br />

4 : ________________ = 1 5 : ________________ = 7<br />

6 : ________________ = 1 7 : _________________ = 2<br />

8 : ________________ = 1 9 : _________________ = 2


10 : ______________ = 1 Ikke angivet: _______ = 14<br />

20<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Er du interesseret i at deltage i sociale arrangementer, hvor der f.eks. indgår fysisk<br />

aktivitet og som ligger uden for arbejdstiden?<br />

Ja : _________ = 17<br />

Nej : ________ = 17<br />

Ikke besvaret: ___ = 5<br />

Evt. forslag til arrangementer?<br />

* Fodbold, badminton, bordtennis * Fodbold<br />

* Rundbold, stikbold, fodbold, badminton * Ja, hvis det er sjovt rundbold f.eks.<br />

* Fodboldkamp, rundbold * Spørgsmål om tid<br />

* Bowling, paintball, ridning * Har ikke megen fritid, da jeg træner<br />

drengefodbold 2 gange pr. uge<br />

* Curling, bowling, dans samt arbejder ved siden <strong>af</strong>.<br />

Kost<br />

Hvor ofte spiser du følgende? (sæt kryds) (- = 0)<br />

Aldrig<br />

1 x pr.<br />

måned<br />

2-3 x pr.<br />

måned<br />

1-3 x<br />

pr. uge<br />

4-6 x<br />

pr. uge<br />

Dagligt<br />

Ikke<br />

besvaret<br />

Morgenmad 2 1 1 4 2 24 3<br />

Frokost - - 2 7 3 22 3<br />

Aftensmad<br />

Sunde<br />

- - - 2 1 31 3<br />

mellemmåltider<br />

2 - 2 12 8 6 7<br />

Grøntsager,<br />

salat, råkost<br />

Gryn, ris,<br />

2 - 4 4 9 13 5<br />

pasta,<br />

kartofler<br />

- - - 5 7 19 6<br />

Lyst brød (fx<br />

toast-brød,<br />

trekornsbrød)<br />

1 2 7 11 6 5 5<br />

Mørkt brød<br />

(fx rugbrød)<br />

Kød, fisk,<br />

1 4 - 10 6 13 3<br />

fjerkræ, æg - - - 8 8 18 3<br />

Mælkeprodukter<br />

1 1 2 9 1 20 3<br />

Frugt - - 1 7 7 19 3<br />

Fastfood (fx<br />

pizza, burgere,<br />

pølser)<br />

5 14 10 2 - - 6


Kage/dessert<br />

er<br />

Slik og<br />

chokolade<br />

Snacks (fx.<br />

chips, peanuts,<br />

saltstæng)<br />

21<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

1 5 7 16 2 1 5<br />

- 7 10 15 1 1 5<br />

9 9 10 5 - 1 5<br />

K<strong>af</strong>fe/the 4 - - 5 - 24 4<br />

Sodavand –<br />

almindelig<br />

10 7 8 4 3 - 5<br />

Sodavand –<br />

light<br />

17 1 5 4 1 4 5<br />

Alkohol (fx øl,<br />

vin, spiritus)<br />

7 9 13 4 1 - 5<br />

Hvis du spiser mellemmåltider, hvor mange får du så i gennemsnit pr. dag?<br />

0 ______ = 5<br />

1 ______ = 12<br />

2 ______ = 9<br />

3 ______ = 4<br />

4 eller derover _____ = 0<br />

Ikke angivet: ________ = 7<br />

Hvis du spiser frugt, hvor mange stykker får du så i gennemsnit pr. dag?<br />

(1 æble, en banan, en appelsin osv. regnes som 1 stykke. Vindruer, kirsebær, jordbær osv.<br />

opgøres så en håndfuld svarer til et stykke)<br />

0 _______________ = 1<br />

1 ______________ = 14<br />

2 ______________ = 5<br />

3 _______________ = 10<br />

4 eller derover ____ = 3<br />

Ikke angivet: _______ = 5<br />

Hvis du spiser grøntsager, hvor mange stykker får du så ca. pr. dag?<br />

(Regn i hele stykker, så en tomat, en gulerod, et stort stykke agurk, en portion salat eller råkost<br />

svarer til 1 stykke)<br />

0 ______________ = 3<br />

1 ______________ = 13<br />

2 ______________ = 12


3 ______________ = 4<br />

4 eller derover ____ = 3<br />

Ikke angivet: _______ = 5<br />

22<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvis du drikker alkohol, hvor mange genstande får du så ca. pr. uge?<br />

¼ : _______________ = 1 0 : _______________ = 5<br />

1 : _______________ = 1 2 : _______________ = 1<br />

3 : ________________ = 2 4 : _______________ = 2<br />

5 : _______________ = 0 6 : ______________ = 0<br />

7 : ________________ = 0 8 : _______________ = 1<br />

9 : ________________ = 0 10 : ______________ = 1<br />

11 : ______________ = 0 12 : ______________ = 0<br />

13 : ______________ = 0 14 : _____________ = 0<br />

15 : ______________ = 0 16 : ______________ = 0<br />

17 : ______________ = 0 18 : ______________ = 0<br />

19 : ______________ = 0 20 : ______________ = 1<br />

21 : ______________ = 0 22 : ______________ = 0<br />

23 : ______________ = 0 24 : ______________ = 0<br />

25 : _____________ = 0 26 : ______________ = 0<br />

27 : _____________ = 0 28 eller derover : ______ = 0<br />

Ikke angivet: ______ = 18<br />

Ønsker du hjælp til at komme i gang med at ændre kostvaner?<br />

Hvis ja, hvordan?<br />

Ja : ______________ = 6<br />

Nej : _____________ = 27<br />

Ikke besvaret: ________ = 4<br />

* Aner det ikke * Kan ikke, for så skal hele familien<br />

* Åben for muligheder


23<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

På en skala <strong>på</strong> 0-10, hvor 10 er højest, hvor motiveret er du for at omlægge<br />

kostvaner?______<br />

0 : ______________ = 7 1 : _________________ = 1<br />

2 : ______________ = 1 3 : _________________ = 0<br />

4 : _______________ = 3 5 : ______________ = 5<br />

6 : _______________ = 4 7 : _________________ = 1<br />

8 : ______________ = 1 9 : _________________ = 0<br />

10 : ______________ = 2 Ikke besvaret: _____ = 11<br />

Hvilke former for hjælp til ændring <strong>af</strong> kostvaner kunne du være interesseret i?<br />

* Løbning * Ved nemme, billige råvarer til inspiration, samt krydderier<br />

* Ved ikke * Hjælp til mere varieret og nemme løsninger<br />

* Ingen<br />

Rygning<br />

Hvor ofte ryger du?<br />

Aldrig: _____________________ = 16<br />

Ved festlige lejligheder: _______ = 4<br />

Et par gange om ugen: ________ = 1<br />

Dagligt: ____________________ = 13<br />

Ikke besvaret: _______________ = 3<br />

Hvis du ryger dagligt, hvor mange cigaretter ryger du så cirka?<br />

0-5: _____________________ = 1<br />

6-10: ____________________ = 3<br />

11-15: ___________________ = 3<br />

16-20: ___________________ = 7<br />

21-30: ___________________ = 0


mere end 30: _____________ = 0<br />

Ikke angivet: ______________ = 3<br />

Ikke angivet pga bl.a. ”Aldrig” i 1. spørgsmål: _____ = 21<br />

Ønsker du hjælp til at komme i gang med rygestop?<br />

Hvis ja, hvordan?<br />

* Måske senere<br />

Ja : ______________________________ = 2<br />

Nej : _____________________________ = 20<br />

Ikke angivet: _________________________ = 3<br />

Ikke angivet pga bl.a. ”Aldrig” i 1. spørgsmål: ____ = 12<br />

* Nicotin tyggegummi mm.<br />

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø<br />

(sæt kryds) (- = 0)<br />

Oplever du, at man<br />

taler pænt til hinanden?<br />

Føler du, at du og dine<br />

kollegaer er opmærksomme<br />

<strong>på</strong> hinanden?<br />

Oplever du, at dine kollegaer<br />

er imødekommende?<br />

Interesserer du dig for,<br />

hvad der foregår i køkkenet?<br />

Kan du og dine kollegaer<br />

give og hente faglige råd<br />

hos hinanden?<br />

Har du et godt forhold til<br />

ledergruppen?<br />

Har du overskud, når du<br />

kommer hjem fra arbejde?<br />

Er du en del <strong>af</strong> fællesskabet<br />

i køkkenet?<br />

Oplever du mobning<br />

eller chikane i køkkenet?<br />

Slet ikke I mindre<br />

grad<br />

24<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

I nogen<br />

grad<br />

I høj<br />

grad<br />

I meget<br />

høj grad<br />

Ikke<br />

besvaret<br />

1 4 14 14 2 3<br />

- 3 9 17 4 4<br />

1 6 10 13 4 5<br />

- 2 2 18 10 5<br />

- 1 4 21 6 5<br />

1 - 12 13 8 3<br />

3 10 13 3 4 5<br />

- 2 11 13 4 7<br />

17 7 5 3 - 5


Hvor ofte har du ømme led og muskler?<br />

Aldrig: _______________ = 6<br />

Sjældent: _____________ = 5<br />

1 gang om ugen: ______ = 3<br />

2-3 gange om ugen: ____ = 8<br />

4-6 gange om ugen: ____ = 3<br />

Hver dag: ____________ = 10<br />

Ikke besvaret: ________ = 3<br />

Hvor ofte har du hovedpine?<br />

Aldrig: _______________ = 2<br />

Sjældent: ____________ = 19<br />

1 gang om ugen: _______ = 7<br />

2-3 gange om ugen: ____ = 3<br />

4-6 gange om ugen: ___ = 1<br />

Hver dag: _____________ = 1<br />

Ikke besvaret: _________ = 4<br />

Føler du dig somme tider stresset <strong>på</strong> dit arbejde?<br />

Hvis ja, hvor ofte?<br />

Ja : ___________ = 28<br />

Nej : __________ = 6<br />

Ikke besvaret: _____ = 4<br />

Dagligt: ________________________ = 5<br />

Ugentligt: ______________________ = 13<br />

25<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


Månedligt: ______________________ = 6<br />

Mindre end én gang om måneden: ___ = 5<br />

Ikke angivet og ved ”nej”: _________ = 9<br />

Andet<br />

Ansættelse i/som:<br />

Leder- stab gruppen: ______ = 8<br />

Produktion og opvask: _____ = 20<br />

Portør: _________________ = 2<br />

Ikke besvaret: ___________ = 7<br />

Alder: (med et interval <strong>på</strong> 5 år)<br />

Indtil 19 år: ___________ = 0<br />

20 år til 24 år: _________ = 4<br />

25 år til 29 år: _________ = 3<br />

30 år til 34 år: _________ = 3<br />

35 år til 39 år: _________ = 5<br />

40 år til 44 år: _________ = 5<br />

45 år til 49 år: _________ = 6<br />

50 år til 54 år: _________ = 2<br />

55 år til 59 år: _________ = 2<br />

60 år og opefter: _______ = 1<br />

Ikke besvaret: _________ = 6<br />

Køn:<br />

Mand: ____________ = 9<br />

Kvinde: ___________ = 24<br />

Ikke besvaret: ________ = 4<br />

26<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


Højde: (med et interval <strong>på</strong> 5 cm)<br />

Indtil 149 cm: ________________ = 0<br />

150 cm til 154 cm: ____________ = 2<br />

155 cm til 159 cm: ____________ = 3<br />

160 cm til 164 cm: ____________ = 6<br />

165 cm til 169 cm: ____________ = 8<br />

170 cm til 174 cm: ____________ = 5<br />

175 cm til 179 cm: ____________ = 3<br />

180 cm til 184 cm: ____________ = 2<br />

185 cm til 189 cm: ____________ = 2<br />

190 cm til 194 cm: ____________ = 0<br />

195 cm og derover: ____________ = 0<br />

Ikke angivet: _________________ = 6<br />

Vægt: (med et interval <strong>på</strong> 5 kg)<br />

Under 49 kg: ________________ = 0<br />

50 kg til 54 kg: ______________ = 6<br />

55 kg til 59 kg: ______________ = 2<br />

60 kg til 64 kg: ______________ = 4<br />

65 kg til 69 kg: ______________ = 1<br />

70 kg til 74 kg: ______________ = 1<br />

75 kg til 79 kg: ______________ = 3<br />

80 kg til 84 kg: ______________ = 6<br />

85 kg til 89 kg: ______________ = 2<br />

90 kg til 94 kg: ______________ = 1<br />

95 kg til 99 kg: ______________ = 2<br />

100 kg til 104 kg: ____________ = 0<br />

27<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


105 kg til 109 kg: ____________ = 1<br />

110 kg til 114 kg: ____________ = 1<br />

115 kg til 119 kg: ____________ = 0<br />

Ikke angivet: ________________ = 7<br />

Andre kommentarer:<br />

Har ikke overskud til hård fysisk motion lige efter arbejde, men evt. gerne:<br />

• Styrketræning<br />

• Vedligeholdelses træning<br />

• Udstrækning og evt. <strong>af</strong>slapning <strong>af</strong> muskler<br />

• Behersker mig<br />

28<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


Sundhedstjek<br />

Tilmelding<br />

29<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

(kondital, BMI, blodtryk, hofte/talje mål) ca. 20 min.: ___ = 30 personer har deltaget<br />

Kostvejledning: _____ = 3<br />

Rygestopshjælp: _____ = 1<br />

Tirsdag kl. 13.55: _______ = 12<br />

Torsdag kl. 13.55: _______ = 6<br />

Ikke angivet: ________ = Personalet har sat % henover, hvis de intet tilbud<br />

ønsker


Bilag nr. 3: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>af</strong>sluttende spørgeskemaundersøgelse<br />

I alt 43 besvarelser, her<strong>af</strong> 5 helt blanke<br />

Motion<br />

30<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvor mange gange om ugen er du fysisk aktiv, som gør dig forpustet eller svedig?<br />

Aldrig : __________________________ = 4<br />

Sjældent : _______________________ = 8<br />

½ time om ugen : _________________ = 2<br />

1 time om ugen : __________________ = 4<br />

2-3 timer om ugen : _______________ = 8<br />

4-6 timer om ugen : _______________ = 4<br />

7 timer om ugen : _________________ = 1<br />

mere end 7 timer om ugen : _________ = 5<br />

ikke besvaret _____________________ = 7<br />

Hvilken form for fysisk aktivitet laver du?<br />

* Step og vandgymnastik * Gymnastik<br />

* Løb, Diverse træning i motionsrum * Løb<br />

* Gang * Løber, svømning, spinning<br />

* Løb. Anden form for konditionstræning og styrke * Cykling<br />

* Cykling * Løb og dans<br />

* Spinning, svømning, intervaltræning * Løbet<br />

* Spinning, løb * Mit arbejde<br />

* Intet – udover arbejde og motion med hunden * Spinning og step<br />

* Går, cykler, graver mm. * Gå<br />

* Cykling * Cykler<br />

* Spiller fodbold + træner/løb * Cykler til arbejde<br />

Hvordan vurderer du dine motionsvaner?<br />

Særdeles gode : ________________ = 1<br />

Rimelig gode : _________________ = 13


Hverken gode eller dårlige : ______ = 11<br />

Noget dårlige : _________________ = 8<br />

Meget dårlige : _________________ = 2<br />

Ikke angivet : __________________ = 8<br />

31<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Har du gjort brug <strong>af</strong> projektets tilbud, til at komme i gang med at motionere<br />

regelmæssigt eller motionere mere?<br />

Ja : _________________ = 13<br />

Nej : ________________ = 21<br />

Ikke besvaret : __________ = 9<br />

Hvis ja, hvor ofte har du brugt projektets tilbud?<br />

* 4 gange * Tirsdag + torsdag med få <strong>af</strong>bud<br />

* mindst 1 gang om ugen * 1 gang om ugen<br />

* 2 gange om ugen * Hver gang<br />

* Sjældent * Nogenlunde, hvor meget eller meget lidt<br />

* Tit * Ok, når man har h<strong>af</strong>t tid<br />

* 1 gang om ugen * Ca. 1 gang om ugen<br />

* Sjældent, ikke overkommeligt lige efter arbejdstid.<br />

Har du deltaget i <strong>Køkkenet</strong>s sociale arrangementer?<br />

Ja : ________________ = 25<br />

Nej : _______________ = 12<br />

Ikke besvaret : __________ = 6<br />

Hvis ja, hvilke ? (sæt x)<br />

Julefrokost _______________________ = 12<br />

Linedance i spisestuen ______________ = 4


Kost<br />

IBBH’s Rundbold ___________________ = 8<br />

Lady walk rundt om søerne ___________ = 7<br />

Grill fest <strong>på</strong> parkeringspladsen ________ = 13<br />

Skovtur i Dyrehaven ________________ = 10<br />

DHL st<strong>af</strong>et i Fælledparken ____________ = 7<br />

IBBH’s st<strong>af</strong>et og walkathon ___________ = 7<br />

BBH’s personalefest i Valbyhallen ______ = 19<br />

32<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvor ofte spiser du følgende? (sæt kryds)<br />

Aldrig<br />

1 x pr.<br />

måned<br />

2-3 x pr.<br />

måned<br />

1-3 x pr.<br />

uge<br />

4-6 x<br />

pr. uge<br />

Dagligt<br />

Ikke<br />

besvaret<br />

Morgenmad 1 1 2 32 7<br />

Frokost 5 3 28 7<br />

Aftensmad<br />

Sunde mellem-<br />

1 1 3 31 7<br />

måltider<br />

Grøntsager,<br />

4 1<br />

6<br />

10 5<br />

8<br />

9<br />

salat, råkost<br />

Gryn, ris,<br />

2<br />

4<br />

5 11 14<br />

7<br />

pasta, kartofler<br />

Lyst brød (fx<br />

3<br />

11 9 13<br />

7<br />

toast-brød,<br />

trekornsbrød)<br />

4 4<br />

9<br />

8<br />

1<br />

9<br />

8<br />

Mørkt brød<br />

(fx rugbrød)<br />

Kød, fisk,<br />

fjerkræ, æg<br />

Mælkeprodukter<br />

Frugt<br />

Fastfood (fx<br />

pizza, burgere,<br />

pølser)<br />

Kage/desserter<br />

Slik og<br />

chokolade<br />

Snacks (fx. chips,<br />

peanuts, saltstæng)<br />

3<br />

1<br />

7<br />

2<br />

1<br />

11<br />

K<strong>af</strong>fe/the 3<br />

2<br />

15<br />

3<br />

6<br />

6<br />

2<br />

1<br />

1<br />

2<br />

13<br />

13<br />

13<br />

13<br />

3<br />

14<br />

6<br />

9<br />

8<br />

12<br />

13<br />

5<br />

1<br />

7<br />

7<br />

6<br />

6<br />

4<br />

2<br />

1<br />

1<br />

8<br />

21<br />

20<br />

19<br />

1<br />

1<br />

27<br />

7<br />

8<br />

7<br />

7<br />

8<br />

8<br />

7<br />

7<br />

8


Sodavand –<br />

almindelig<br />

Sodavand –<br />

light<br />

Alkohol (fx øl,<br />

vin, spiritus)<br />

15<br />

18<br />

7<br />

4<br />

2<br />

12<br />

8<br />

7<br />

33<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvis du spiser mellemmåltider, hvor mange får du så i gennemsnit pr. dag?<br />

0 ________________________________________ = 3<br />

1 ________________________________________ = 13<br />

2 ________________________________________ = 12<br />

3 _(Kommentar: ”de er ikke ligefrem sunde”)___ = 4<br />

4 eller derover ______________________________ = 1<br />

Ikke angivet: _________________________________ = 10<br />

11<br />

Hvis du spiser frugt, hvor mange stykker får du så i gennemsnit pr. dag?<br />

(1 æble, en banan, en appelsin osv. regnes som 1 stykke. Vindruer, kirsebær, jordbær osv.<br />

opgøres så en håndfuld svarer til et stykke)<br />

0 _________________________________________ = 2<br />

1 _________________________________________ = 11<br />

2 _________________________________________ = 13<br />

3 _________________________________________ = 8<br />

4 eller derover ______________________________ = 1<br />

Ikke angivet: _________________________________ = 8<br />

Hvis du spiser grøntsager, hvor mange stykker får du så ca. pr. dag?<br />

(Regn i hele stykker, så en tomat, en gulerod, et stort stykke agurk, en portion salat eller råkost<br />

svarer til 1 stykke)<br />

0 _________________________________________ = 3<br />

1 _________________________________________ = 8<br />

2 _________________________________________ = 8<br />

3 ________________________________________ = 13<br />

4 eller derover ______________________________ = 3<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

3<br />

3<br />

1<br />

8<br />

7<br />

8


Ikke angivet: _________________________________ = 8<br />

34<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvis du drikker alkohol, hvor mange genstande får du så ca. pr. uge?<br />

0 : _______ = 5 ½ : _______ = 4 1 : ______ = 3<br />

2 : _______ = 7 3 : ________ = 1 4 : ______ =<br />

5 : _______ = 3 6 : ________ = 7 : ______ = 1<br />

8 : _______ = 1 21 : _____ = 1<br />

Ikke angivet: ________ = 17<br />

Har du gjort brug <strong>af</strong> projektets tilbud, til at komme i gang med at ændre kostvaner?<br />

Hvis ja, hvordan?<br />

Ja : ____________ = 7<br />

Nej : ___________ = 27<br />

Ikke besvaret: ______ = 8<br />

Både ja og nej: _____ = 1<br />

• Spiser varm mad til frokost<br />

• Før spiste jeg aldrig morgenmad, men det gør jeg nu<br />

• Brugt Bente Kirkeskov<br />

• 2 gange til diætist<br />

• Jeg spiser frokost hver dag<br />

• Har været med i kostgruppen og taget tilbudet om madordninger<br />

Rygning<br />

Hvor ofte ryger du?<br />

Aldrig: ___________________ = 17<br />

Ved festlige lejligheder: _______ = 4<br />

Et par gange om ugen: _______ = 1<br />

Dagligt: ___________________ = 16<br />

Ikke besvaret: ______________ = 5


Hvis du ryger dagligt, hvor mange cigaretter ryger du så cirka?<br />

0-5: __________________________________ =<br />

6-10: _________________________________ = 5<br />

11-15: ________________________________ = 7<br />

16-20: ________________________________ = 4<br />

21-30: ________________________________ = 2<br />

mere end 30: ___________________________ =<br />

Ikke angivet: ___________________________ = 8<br />

Ikke angivet pga. ”Aldrig” i 1. spørgsmål: ____ = 17<br />

Har du inden for det sidste år forsøgt, at stoppe med at ryge?<br />

Ja : _______________________________ = 7<br />

Nej : ______________________________ = 14<br />

Ikke angivet: __________________________ = 6<br />

Ikke angivet pga. ”Aldrig” i 1. spørgsmål: ____ = 16<br />

35<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Har du gjort brug <strong>af</strong> projektets tilbud om at komme i gang med rygestop?<br />

Ja : _______________________________ = 2<br />

Nej : ______________________________ = 21<br />

Ikke angivet: __________________________ = 5<br />

Ikke angivet pga. ”Aldrig” i 1. spørgsmål: ____ = 16<br />

Hvis ja, hvordan og har det virket?<br />

• På BBH. Det holdt ikke, tilbudet skulle være længere end 6 uger<br />

• 3 mdr.


Trivsel og psykisk arbejdsmiljø<br />

(sæt kryds)<br />

Oplever du, at man<br />

taler pænt til hinanden?<br />

Føler du, at du og dine<br />

kollegaer er opmærksomme<br />

<strong>på</strong> hinanden?<br />

Oplever du, at dine kollegaer<br />

er imødekommende?<br />

Interesserer du dig for,<br />

hvad der foregår i køkkenet?<br />

Kan du og dine kollegaer<br />

give og hente faglige råd<br />

hos hinanden?<br />

Har du et godt forhold til<br />

ledergruppen?<br />

Har du overskud, når du<br />

kommer hjem fra arbejde?<br />

Er du en del <strong>af</strong> fællesskabet<br />

i køkkenet?<br />

Oplever du mobning<br />

eller chikane i køkkenet?<br />

Slet ikke I mindre<br />

grad<br />

3<br />

20<br />

Hvor ofte har du ømme led og muskler?<br />

Aldrig: ____________________ = 2<br />

Sjældent: _________________ = 13<br />

1 gang om ugen: ___________ = 6<br />

2-3 gange om ugen: ________ = 6<br />

4-6 gange om ugen: ________ = 3<br />

Hver dag: ________________ = 5<br />

Ikke besvaret: ____________ = 8<br />

Hvor ofte har du hovedpine?<br />

Aldrig: _________________ = 6<br />

1<br />

1<br />

1<br />

2<br />

5<br />

2<br />

9<br />

36<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

I nogen<br />

grad<br />

14<br />

16<br />

11<br />

4<br />

3<br />

7<br />

18<br />

12<br />

4<br />

(1 kommentar:<br />

”Dog ikke mig”)<br />

I høj<br />

grad<br />

18<br />

18<br />

20<br />

17<br />

22<br />

20<br />

8<br />

16<br />

2<br />

I meget høj<br />

grad<br />

3<br />

3<br />

5<br />

15<br />

9<br />

8<br />

3<br />

5<br />

Ikke<br />

besvaret<br />

7<br />

6<br />

6<br />

7<br />

8<br />

6<br />

6<br />

8<br />

8


Sjældent: _______________ = 17<br />

1 gang om ugen: _________ = 10<br />

2-3 gange om ugen: ______ = 4<br />

4-6 gange om ugen: ______ =<br />

Hver dag: _______________ =<br />

Ikke besvaret: ___________ = 6<br />

Føler du dig somme tider stresset <strong>på</strong> dit arbejde?<br />

Hvis ja, hvor ofte?<br />

Ja : ___________ = 24<br />

Nej : __________ = 11<br />

Ikke besvaret: _____ = 8<br />

Dagligt: ___________________________ = 3<br />

Ugentligt: _________________________ = 12<br />

Månedligt: _________________________ = 7<br />

Mindre end én gang om måneden: ______ = 3<br />

Ikke angivet: _______________________ = 18<br />

Generelt<br />

37<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Hvis projektet blev en permanent ordning, hvilken dele <strong>af</strong> projektet ville du gerne bevare?<br />

Motion:<br />

Mulighed for ”Dagens bevægelse” i morgenpausen:<br />

Ja : __________ = 22<br />

Nej : _________ = 11<br />

Ikke besvaret: ____ = 10


Mulighed for delvis betalt træning efter arbejde:<br />

(<strong>Køkkenet</strong> betaler ½ time i form <strong>af</strong> <strong>af</strong>spadsering)<br />

Ja : __________ = 22<br />

Nej : _________ = 8<br />

Ikke besvaret: ____ = 13<br />

Motion / Legerum udenfor <strong>Køkkenet</strong>s ”Spisestue”:<br />

Kost:<br />

Ja : __________ = 15<br />

Nej : _________ = 14<br />

Ikke besvaret: ____ = 14<br />

Tilbud om morgenmad:<br />

Tilbud om frugt:<br />

Tilbud om frokost:<br />

Ja : __________ = 32<br />

Nej : _________ = 4<br />

Ikke besvaret: ____ = 7<br />

Ja : __________ = 33<br />

Nej : _________ = 3<br />

Ikke besvaret: ____ = 7<br />

Ja : __________ = 31<br />

Nej : _________ = 3<br />

Ikke besvaret: ____ = 9<br />

Mulighed for kostvejledning:<br />

Ja : _________ = 14<br />

Nej : ________ = 20<br />

Ikke besvaret: ___ = 9<br />

38<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


Rygning:<br />

Mulighed for at komme til rygestop:<br />

Ja : _________ = 14<br />

Nej : ________ = 16<br />

Ikke besvaret: ___ = 13<br />

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø:<br />

Mulighed for Temaeftermiddage ca. 1 time direkte efter arbejde:<br />

Ja : _________ = 16<br />

Nej : ________ = 16<br />

Ikke besvaret: ___ = 11<br />

Mulighed for sociale arrangementer:<br />

Ja : _________ = 26<br />

Nej : ________ = 7<br />

Ikke besvaret: ___ = 10<br />

Eller ønsker du, at hele projektet skal blive en permanent ordning:<br />

Ja : _________ = 25<br />

Nej : ________ = 7<br />

Ikke besvaret: ___ = 11<br />

39<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


Andet<br />

Ansættelse i/som:<br />

Leder- stab gruppen: ______________ = 10<br />

Produktion og Rengøringsteam: _____ = 23<br />

Portør: _________________________ = 3<br />

Ikke besvaret: ___________________ = 7<br />

Alder: (med et interval <strong>på</strong> 5 år)<br />

Indtil 19 år: ___________________________ = 1<br />

20 år til 24 år: _________________________ =<br />

25 år til 29 år: _________________________ = 5<br />

30 år til 34 år: _________________________ = 4<br />

35 år til 39 år: _________________________ = 5<br />

40 år til 44 år: _________________________ = 6<br />

45 år til 49 år: _________________________ = 4<br />

50 år til 54 år: _________________________ = 3<br />

55 år til 59 år: ________________________ = 4<br />

60 år og opefter: _______________________ = 1<br />

Ikke besvaret: _________________________ = 10<br />

Køn:<br />

Mand: _________________ = 13<br />

Kvinde: ________________ = 24<br />

Ikke besvaret: _____________ = 6<br />

40<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


Højde: (med et interval <strong>på</strong> 5 cm)<br />

150 cm til 154 cm: ____________ =<br />

155 cm til 159 cm: ____________ = 3<br />

160 cm til 164 cm: ____________ = 3<br />

165 cm til 169 cm: ____________ = 7<br />

170 cm til 174 cm: ____________ = 9<br />

175 cm til 179 cm: ____________ = 6<br />

180 cm til 184 cm: ____________ = 2<br />

185 cm til 189 cm: ____________ = 1<br />

190 cm til 194 cm: ____________ = 1<br />

195 cm og derover: ___________ =<br />

Ikke angivet: _________________ = 11<br />

Vægt: (med et interval <strong>på</strong> 5 kg)<br />

Under 49 kg: _______________ =<br />

50 kg til 54 kg: _____________ = 4<br />

55 kg til 59 kg: _____________ = 3<br />

60 kg til 64 kg: _____________ = 1<br />

65 kg til 69 kg: _____________ = 5<br />

70 kg til 74 kg: _____________ = 4<br />

75 kg til 79 kg: _____________ = 2<br />

80 kg til 84 kg: _____________ = 4<br />

85 kg til 89 kg: _____________ = 2<br />

90 kg til 94 kg: _____________ = 2<br />

95 kg til 99 kg: _____________ =<br />

100 kg til 104 kg: ___________ = 3<br />

105 kg til 109 kg: ___________ = 1<br />

110 kg til 114 kg: ___________ =<br />

41<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009


115 kg til 119 kg: ___________ = 2<br />

120 kg til 124 kg: ___________ =<br />

Ikke angivet: _______________ = 10<br />

Andre kommentarer:<br />

42<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

• En anonym besvarelse burde ikke indeholde hvilken arbejdsgruppe man er i.<br />

• Vigtigt med uddannet trænere til motion, så skader undgås. Evt. kursus for egne<br />

medarbejder, hvis nogle ønsker, at være trænere.<br />

• God jul og godt nytår.<br />

• Frokost tilbage tak! I udsulter min gamle olding.<br />

• Har det godt.


Bilag nr. 4: <strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> Nulpunktsmåling<br />

Antal deltagere<br />

Start Slut<br />

(Oktober <strong>2008</strong>) (Oktober 2009)<br />

43<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Aldersgrupper 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år<br />

Deltager<br />

1 39,6 32,7 34,7 28 29,5 33,5 43,6 28,9<br />

2 17 24,4 30,2 21,4 40 28,7 23,4 41,7<br />

3 22,4 19,3 35,9 32,9 20,6 39,8 34,1 25,2<br />

4 34,5 32,4 25 38<br />

5 41,4 25,3 52,1 31,1<br />

6 41,7 25,6 33,8 25<br />

7 37,6 31,8 22,4<br />

8 38,6 20,6<br />

9 49,2 26,4<br />

10 25,4<br />

I alt pr. alder 7 9 10 3 3 3 6 3<br />

Samlet antal 29 15


Kondital<br />

Start Slut<br />

(Oktober <strong>2008</strong>) (Oktober 2009)<br />

44<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Aldersgrupper 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år<br />

Deltager<br />

1 39,6 32,7 34,7 28 29,5 33,5 43,6 28,9<br />

2 17 24,4 30,2 21,4 40 28,7 23,4 41,7<br />

3 22,4 19,3 35,9 32,9 20,6 39,8 34,1 25,2<br />

4 34,5 32,4 25 38<br />

5 41,4 25,3 52,1 31,1<br />

6 41,7 25,6 33,8 25<br />

7 37,6 31,8 22,4<br />

8 38,6 20,6<br />

9 49,2 26,4<br />

10 25,4<br />

I alt 234,2 279,3 306,5 82,3 90,1 102 195,2 95,8<br />

Gennemsnit 33,46 31,03 30,65 27,43 30,03 34,00 32,53 31,93<br />

Ønsket mål (+ 10 %) 36,80 34,14 33,72 30,18<br />

Opnået mål i procent -10,23 9,56 6,14 16,40<br />

Anbefalinger for kondital i hver aldersgruppe<br />

Kvinder 43 39 34 30 43 39 34 30<br />

Mænd 46 40 36 32 46 40 36 32<br />

Start Slut<br />

Samlet gennemsnit: 30,64 32,13<br />

Samlet ønsket mål (+ 10 %) 33,71<br />

Samlet opnået mål i procent 4,84


BMI<br />

45<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Start Slut<br />

(Oktober <strong>2008</strong>) (Oktober 2009)<br />

Aldersgrupper 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år 20-30 år 30-40 år 40-50 år<br />

50-60<br />

år<br />

Deltager<br />

1 21,5 22,5 24,8 35,3 42,1 29,7 22 36,8<br />

2 44,5 28,1 28,6 25,8 19 23,6 30,1 25,6<br />

3 35,6 41,4 21,1 20,1 30,8 22,2 23,1 19,9<br />

4 25,7 36,2 24 23,5<br />

5 21,2 24,6 19,1 24,5<br />

6 19,1 25,6 20,3 19,9<br />

7 18 21,8 23,6<br />

8 23,1 29,9<br />

9 18,6 33,3<br />

10 25,4<br />

I alt 185,6 241,9 250,1 81,2 91,9 75,5 143,1 82,3<br />

Gennemsnit 26,51 26,88 25,01 27,07 30,63 25,17 23,85 27,43<br />

Ønsket mål (- 1 fra udgangspunkt) 25,51 25,88 24,01 26,07<br />

Ændring <strong>af</strong> BMI udfra ønsket mål -5,12 0,71 0,16 -1,37<br />

Anbefalinger for BMI normalvægtig i hver aldersgruppe<br />

Kvinder 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99<br />

Mænd 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99 20-24,99<br />

Start Slut<br />

Samlet gennemsnit: 26,37 26,77<br />

Samlet ønsket mål (- 1 fra udgangspunkt) 25,37<br />

20-<br />

24,99<br />

20-<br />

24,99


Fedt %<br />

Start Slut<br />

(Oktober <strong>2008</strong>) (Oktober 2009)<br />

46<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Aldersgrupper 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år 20-30 år 30-40 år 40-50 år 50-60 år<br />

Deltager<br />

1 20,6 28,8 22,1 44,4 38,6 30,7 25,4 31<br />

2 51,9 40 40,8 32,2 23,3 31,5 34,9 32<br />

3 43 50,8 14 30,2 51,2 36,8 19,1 49,2<br />

4 31,9 43,4 21,5 19,1<br />

5 11,2 32 14,1 43,2<br />

6 7,7 38 24,4 19<br />

7 22,1 29,1 34<br />

8 18,7 36,4<br />

9 15,4 44,7<br />

10 27,6<br />

I alt 188,4 296,2 279,6 106,8 113,1 99 160,7 112,2<br />

Gennemsnit 26,91 32,91 27,96 35,60 37,70 33,00 26,78 37,40<br />

Anbefalinger for fedt procent i hver aldersgruppe<br />

Kvinder 20-29 22-32 24-34 26-36 20-29 22-32 24-34 26-36<br />

Mænd 8-18 11-20 13-22 15-24 8-18 11-20 13-22 15-24


Bilag nr. 5: Oversigt over personale- og administrationstimer<br />

Sociale arrangementer <strong>2008</strong><br />

Arrangement:<br />

Peptalk<br />

47<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge 38 44 48<br />

Dato<br />

16-sep<br />

Antal deltagere 25<br />

Stjerneløb Aflyst <strong>på</strong> selve dagen pga. sygdom<br />

Antal deltagere<br />

Julefrokost<br />

Antal deltagere 23<br />

Administrationstimer 1 1 1 = 3 timer<br />

29-okt<br />

28-nov


Sociale arrangementer 2009<br />

Arrangement:<br />

Linedance i spisestuen<br />

48<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge 12 20 22 26 34 36 38 38<br />

Dato 19-mar<br />

Antal deltagere 3<br />

IBBH's rundbold<br />

14-maj<br />

Antal deltagere 15<br />

Lady Walk<br />

Antal deltagere 7<br />

Grillfest <strong>på</strong> P-pladsen<br />

Antal deltagere 25<br />

Skovtur i Dyrehaven<br />

Antal deltagere 10<br />

DHL st<strong>af</strong>et i Fælledparken<br />

Antal deltagere 13<br />

IBBH's st<strong>af</strong>et og walkathon<br />

Antal deltagere 11<br />

BBH's personalefest i Valby<br />

Antal deltagere 27<br />

25-maj<br />

Administrationstimer 1 1 1 1 1 1 1 1 = 8 timer<br />

26-jun<br />

22-aug<br />

31-aug<br />

14-sep<br />

18-sep


Styregruppemøder <strong>2008</strong><br />

Deltagerne:<br />

Eksterne delt.:<br />

49<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge 35 36 37 38 40 41 43 48 51<br />

Dato<br />

25-aug<br />

01-sep<br />

08-sep<br />

15-sep<br />

1<br />

2<br />

1 1 1 1 1 1 1 1<br />

3 1 1 1 1 1<br />

4 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

5 1 1 1 1 1 1<br />

6 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

7 1 1 1 1 1<br />

8 1<br />

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />

2 1<br />

3 1<br />

4 1<br />

Administration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 9 timer<br />

29-sep<br />

09-okt<br />

23-okt<br />

27-nov<br />

15-dec


Styregruppemøder 2009<br />

Deltagerne:<br />

Eksterne delt.:<br />

50<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge 5 10 19 26 38 2<br />

Dato 27-jan<br />

05-mar<br />

05-maj<br />

23-jun<br />

16-sep<br />

År 2010<br />

13-jan<br />

1 1 1 1 1 1 1<br />

2<br />

3<br />

1 1<br />

4 1 1 1 1 1<br />

5 1 1<br />

6 1 1 1 1<br />

7<br />

8<br />

1 1 1<br />

9 1 1 1 1 1 1<br />

1<br />

2<br />

1 1 1<br />

3 1 1 1<br />

4 1 1<br />

Administrationstimer 1 1 1 1 1 1 = 6 timer


Nulpunktsmåling år <strong>2008</strong><br />

51<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge 40 40 41 42 43 44<br />

Dato<br />

02-okt<br />

03-okt<br />

10-okt<br />

Navn<br />

1 1<br />

2 1<br />

3 1<br />

4 1<br />

5 1<br />

6 1<br />

7 1<br />

8 1<br />

9 1<br />

10 1<br />

11 1<br />

12 1<br />

13 1<br />

14 1<br />

15 1<br />

16 1<br />

17 1<br />

18 1<br />

19 1<br />

20 1<br />

21 1<br />

22 1<br />

23 1<br />

24 1<br />

25 1<br />

26 1<br />

27 1<br />

28 1<br />

29 1<br />

Adm.'s timer 1 1 1 1 1 1 = 6 timer<br />

13-okt<br />

24-okt<br />

31-okt


Nulpunktsmåling år 2009<br />

Navn<br />

52<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge 42 42 43 51<br />

Dato<br />

12-okt<br />

13-okt<br />

23-okt<br />

15-dec<br />

1 1<br />

2 1<br />

3 1<br />

4 1<br />

5 1<br />

6 1<br />

7 1<br />

8 1<br />

9 1<br />

10 1<br />

11 1<br />

12 1<br />

13 1<br />

14 1<br />

15 1<br />

16 1<br />

Administrationstimer timer 1 1 1 1 = 4 timer


Diverse<br />

Spørgeskema <strong>2008</strong><br />

53<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009<br />

Uge ca. 34-38 ca. 41-46 ca. 1-5<br />

År <strong>2008</strong><br />

Antal adminstrationstimer 60<br />

Spørgeskema 2009<br />

År 2009<br />

Antal adminstrationstimer 60<br />

Slutrapport<br />

Antal adminstrationstimer 60<br />

Administrationstimer 60 60 60 = 180 timer<br />

År 2010


Antal administrationstimer<br />

Motion <strong>2008</strong> 16<br />

Motion 2009 82<br />

Kost 2009 9<br />

Tema-onsdage 2009 9<br />

Sociale arrangementer <strong>2008</strong> 3<br />

Sociale arrangementer 2009 8<br />

Styregruppemøder <strong>2008</strong> 9<br />

Styregruppemøder 2009 6<br />

Nulpunktsmåling <strong>2008</strong> 6<br />

Nulpunktsmåling 2009 4<br />

Diverse 180<br />

Administrationstimer i alt 332<br />

54<br />

<strong>Resultat</strong> <strong>af</strong> <strong>Sundhedsprojekt</strong> <strong>2008</strong>-2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!