Danish Agro og DLA Group

danishagro.dk

Danish Agro og DLA Group

56

Danish Agro har i en årrække

fulgt en forretningsstrategi, der hviler

på tre hovedelementer:

• Fortsat udvikling og konsolidering af vores kerneaktiviteter.

• Fortsat investering i og drift af selskaber med relation til vores forretningsområder.

• Fortsat internationalisering af vores gruppe.

Danish Agro og DLA Group

På basis af vores kerneaktiviteter har vi investeret i en

række selskaber, der med profitabilitet og lønsomhed

for øje er med til at støtte vores produktpalette og skabe

merværdi. For disse selskaber er strategien derfor, at

de skal gå dybere ned i værdikæden på de forskellige

produktområder og støtte udviklingen af vores detailaktiviteter.

Endelig er selskaberne med til at understøtte

etablering og forretningsudvikling på de internationale

markeder.

Investeringer i selskaber

Danish Agro har investeringer i både tilknyttede selskaber

og associerede selskaber med relation til vores forretningsområder.

I de tilknyttede selskaber har vi en ejerandel på over 50%,

og i de associerede selskaber ligger vores ejerandel på

20-50%. I inderopslaget til årsrapporten ses en oversigt

over Danish Agros investeringer i både tilknyttede og

associerede selskaber.


Vegetabilske

afgrøder

Såsæd

Planteværn

Gødning

Råvarer

Gennem et tæt samarbejde mellem vores egne selskaber

og partnerne i DLA Group søger vi løbende at udnytte

synergier og udviklingsmuligheder. Derudover ønsker vi

at effektivisere og forbedre vores produktportefølje, således

at vi kan tilbyde vores landmandskunder det bedst

mulige sortiment.

Der er knyttet tætte relationer mellem vores kerneaktiviteter

og vores selskabsinvesteringer. Vi er ikke i tvivl om,

at en stor del af den vækst og indtjening, vi har oplevet i

de senere år, kan tilskrives denne strategi.

Foder

DLA Groups

forretnings områder

Landbrugsmaskiner

Plast &

bindegarn

Premix

Veterinærmedicin

Pakkevarer

Brændstof

& træpiller

Forsik ringer

Forudsætningerne for investeringerne er, at det er

sunde, veldrevne virksomheder med gode forretningsplaner

og et godt potentiale. Det er endvidere vigtigt, at

selskaberne har en vis størrelse, så en engageret og professionel

ledelse kan tiltrækkes.

Danish Agros direkte og indirekte ejerandele i virksomhederne

svinger fra selskab til selskab. Det er dog

vores målsætning at have en væsentlig ejerandel i de

selskaber, vi involverer os i. Danish Agros mål er gennemsnitligt

at generere et årligt afkast på 15 % af vores

investeringer.

økonomisk udvikling

i aktiviteter

57


58

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Internationalisering

Danish Agros aktiviteter udføres i højere og højere grad

på de internationale markeder, og vi forventer, at denne

udvikling vil fortsætte i de kommende år.

Via engagementer i selskaber i DLA Group øger vi

omfanget af vores aktiviteter i selskaber i Norden, Baltikum,

samt i landene omkring Østersøen i øvrigt. Vi får

dermed adgang til internationale markeder med øget

potentiale og profitabilitet i forhold til eksisterende markeder.

Vi kan desuden med fordel kombinere vores kompetencer

fra kernevirksomhederne med mulighederne i

de selskaber, hvor vi har investeringer.

Lønsomheden i nye markeder og segmenter kompenserer

i en række tilfælde for en del af de vanskelige indtjeningsforhold,

vi oplever på hjemmemarkedet. Modellen

er derfor med til at sikre, at Danish Agro også fremover

kan være en stærk partner til vores ejere – de danske

landmænd.

Samarbejdet i DLA Group

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at

koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger

i Danmark og Sverige. Igennem årene

er dette samarbejde blevet udvidet til også at omfatte

investeringer i en række selskaber i ind- og udland, som

alle har til formål at understøtte kerneaktiviteterne og

forstærke gruppens markedsposition.

I 2011 opførte Danish Agro et nyt såsædsanlæg i Sjølund.

DLA Groups samlede aktiviteter

har nu passeret kr. 20 mia., hvoraf

langt størstedelen er konsolideret

i Danish Agro og Vestjyllands

Andel, som er de to absolut største

medlemmer af gruppen.

Virksomhederne i DLA Group er selvstændige forretninger,

der markedsfører sig i eget navn i hver sine

regionale områder. Trods dette har medlemmerne i en

årrække stået skulder ved skulder og truffet store, fælles

beslutninger om investeringsprojekter til gavn for fællesskabet.

Vi er enige om mål og retning, og det understreges

af de resultater, vi i årenes løb har opnået, og den

position gruppen har opnået i dag.

For Danish Agro er samarbejdet i DLA Group en vigtig

parameter for fortsat at kunne styrke vores position og

markere os som en effektiv, seriøs og konkurrencedygtig

partner til fremtidens landmænd, også i et internationalt

perspektiv.

Selvom konsolideringen i branchen har været markant i

de senere år, tror vi ikke udviklingen stopper her. Der vil

fortsat ske markedsmæssige tilpasninger nationalt som

internationalt, og her ser vi samarbejdet i DLA Group

som et vigtigt redskab til at gennemføre forandringerne

smidigt og effekivt.


60

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

DLA Group

Selskaberne i DLA Group har også i 2011 oplevet en

god udvikling, og gruppen står som helhed styrket ved

indgangen til 2012. Det skyldes primært et øget aktivitetsomfang

i de internationale aktiviteter. Gruppens

samlede detailomsætning nåede i 2011 cirka 22,0 mia. kr.

mod cirka 19,0 mia. kr. i 2010.

EtablEring af En brEdErE koncErnlEdElsE

Primo 2012 er der etableret en koncernledelse. Det er

sket for at styrke gruppen i forbindelse med den øgede

internationalisering og den tiltagende konsolidering på

det danske marked samt for at sikre den succession, der

løbende er fokus på og behov for.

DLA Group består i dag af en række selskaber med aktiviteter

i mange lande. For at understøtte denne internationale

udvikling bedst muligt er det besluttet at etablere

en formel koncernledelsesstruktur. Den skal samlet set

fungere som det overordnede styreorgan for alle gruppens

aktiviteter og på den måde sikre, at udviklingen i

gruppens selskaber sker i tråd med de lagte strategier.

Med op imod 2.500 medarbejdere og en samlet gruppeomsætning

på cirka 22 mia. kr. i ind- og udland er det

afgørende, at vi i koncernens selskaber har en stærk

ledelseskraft. Den lokale ledelse skal i samspil med koncernledelsen

sikre, at virksomhederne i gruppen udvikler

sig såvel strategisk som strukturelt.

dE syv pErsonEr i koncErnlEdElsEn

Den overordnede ledelsesgruppe i DLA Group består af

syv personer. Chr. Junker, adm. direktør i Danish Agro

og Carsten Lauridsen, adm. direktør i Vestjyllands Andel

udgør i fællesskab formandskabet i alle væsentlige

selskaber i DLA Group.

Som øverste ansvarlig for gruppens økonomifunktion

er Henning Haahr udnævnt som Group CFO i alle holdingselskaber

i DLA Group. Henning Haahr er ansvarlig

for gruppens samlede økonomiske styring via regnskab,

budgettering samt løbende rapportering. Herudover er

han ansvarlig for gruppens finansielle rapportering og

likviditetsstyring samt revision og juridiske forhold.

Peter Torssell Iversen er udnævnt som ansvarlig for koncernens

internationale aktiviteter. Peter Torssell Iversen

er fortsat CEO i Vilomix Holding A/S og Vilomix A/S, men

har også ansvaret for videreudviklingen af de internationale

aktiviteter som CEO i DLA International Holding A/S,

der i dag har væsentlige grovvareaktiviteter i Sverige,

Finland, Estland, Letland og Litauen.

Søren Rathcke er udnævnt som ny CEO for upstreamaktiviteterne

i DLA Agro a.m.b.a. og ansvarlig for såsæds-

DLA Groups vigtigste koncerner:

DLA Agro inkl. supportselskaber opnåede

en omsætning på godt 5,9 mia. kr. i 2011

mod cirka 5,3 mia. kr. i 2010.

Vilomix-koncernen omsatte for cirka 1,4

mia. kr. i 2011 mod cirka 1,3 mia. kr. i 2010.

DLA International Holding A/S omsætning

steg fra cirka 1,7 mia. kr. i 2010 til cirka 3,0

mia. kr. i 2011.

Dan Agro Holdings omsætning nåede cirka

3,0 mia. kr. i 2011 mod godt 2,2 mia. kr. i 2010.

Den nye koncernledelse i DLA Group består af (fra venstre):

Henrik Stilund, Peter Torssell Iversen, Peter Andersen,

Henning Haahr og Søren Rathcke. Derudover består

koncernledelsen af Chr. Junker og Carsten Lauridsen.

aktiviteterne i Nordic Seed A/S, Nordic Seed International

A/S samt energiaktiviteterne i DLA Agro Energy

A/S. Søren Rathcke er forsat administrerende direktør i

HEDEGAARD agro.

Henrik Stilund, direktør i Danish Agro, får ansvaret for

koncernens samlede risikostyring samt international

handel med korn, rapsfrø, råvarer og vegetabilsk fedt.

Henrik Stilund er udnævnt til COO i DLA Agro a.m.b.a.

samt CEO i selskaberne Scanola A/S og Scanfedt A/S.

Peter Andersen, HR og IT direktør i Danish Agro, er

udnævnt som koncernansvarlig for HR, IT, Kommunikation

og Marketing i alle gruppens selskaber. Peter Andersen

har ansvaret for, at disse områder på tværs af selskaberne

implementeres i henhold til koncernens strategier.


dla group

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål

at koordinere indkøbssamarbejdet blandt en

række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

Igennem årene er dette samarbejde blevet udvidet

til også at omfatte investeringer i en række selskaber

i ind- og udland, som alle har til formål at

understøtte kerneaktiviteterne og styrke gruppens

markedsposition.

Danish Agro er igennem de seneste år blevet den

væsentligste aktør i DLA Group. Derudover består

medlemskredsen i DLA Group af en række detailselskaber

i de nordiske lande, som i denne sammenhæng

ikke vil blive omtalt.

DLA Group er bygget op omkring fem forretningsenheder,

som alle har et solidt forretningsmæssigt

fundament:

1. Grovvarer Danmark

Indbefatter Danish Agro a.m.b.a. og HEDEGAARD

agro A/S. Her beskæftiges cirka 850 medarbejdere

med en samlet omsætning i 2011 på 9,3 mia. kr.

2. Grovvarer Udland

Grovvarer Udland er samlet i selskabet DLA International

Holding A/S, som består af selskaberne

Finnish Agro Oy, Finland (herunder Suomen Yrittäjien

Maatalous Oy), Swedish Agro AB, Sverige og

Baltic Agro Holding A/S (herunder selskaberne Baltic

Agro AS, Estland, SIA Baltic Agro, Letland og UAB

Baltic Agro,Litauen).

I disse selskaber beskæftiges 315 medarbejdere,

og der er en årlig omsætning på 3 mia. kr. med et

meget tilfredsstillende resultat.

3. Grovvarer Supportselskaber

Indbefatter selskaberne DLA Agro a.m.b.a., DLA Agro

Sverige AB, Scanola A/S, Scanfedt A/S, Nordic Seed

A/S, Nordic Seed International A/S, DLA Agro Energy

A/S, DanGødning A/S og DGF Sikring a.m.b.a. Her

beskæftiges cirka 85 medarbejdere.

4. Premix og vitaminblandinger m.v.

Indbefatter selskaberne Vilomix A/S, Kvarnbyfoder

AB, Normin AS, Melica Oy, Vilofarm A/S og Vilovet A/S.

Vilomix-koncernen med fabrikker og anlæg i

Danmark, Norge, Sverige og Finland sælger deres

vitamin- og premixprodukter over hele Europa. På

veterinærsiden går det godt i Vilovet A/S, og Vilofarm

A/S viser også gode takter. Sammenlagt realiserer

Vilomix-koncernens 180 medarbejdere i år en

omsætning i niveauet 1,4 mia. kr. med det bedste

resultat nogensinde.

5. Food Aktiviteter

Indbefatter selskaberne HEDEGAARD foods A/S,

Svenska Lantägg AB, Starup Æg K/S, DanHatch A/S,

Hama Plus s.a. og DPL Invest A/S.

På de efterfølgende sider beskriver vi de enkelte

selskaber inden for ovenstående fem forretningsenheder.

Grovvarer

Supportselskaber

– upstream

Specialfoder

aktiviteter

Grovvarer

Danmark

– downstream

Koncernens

opdeling i

forretnings-

enheder

Food

aktiviteter

Grovvarer

Udland

– downstream

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

61


62

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Grovvarer Danmark

Ud over Danish Agro a.m.b.a. omfatter forretningsenheden

Grovvarer Danmark selskabet HEDEGAARD agro A/S.

HEdEgaard agro

HEDEGAARD agro ejes af Dan Agro Holding A/S og er

koncernens grovvaredivision – omfattende foder, rapsolie

og såsædsproduktion samt handel med foderstoffer,

korn, gødning, såsæd, plantebeskyttelse og andre landbrugsartikler.

HEDEGAARD agro ejer 15 % af DanGødning, som producerer

flydende gødning til dansk landbrug. Endvidere

ejes knap 16 % af selskabet Nagro A/S, som oplagrer og

blander vegetabilske olier til foderstofproduktionen.

Herudover ejer HEDEGAARD agro 50 % af Nomus A/S,

som er en virksomhed inden for bekæmpelse af skadedyr

på såvel landbrugsbedrifter som i industrien. Sluttelig

ejer HEDEGAARD agro 5 % af DanHatch A/S, som er en af

Europas største rugerivirksomheder.

Resultat

HEDEGAARD agro har realiseret et resultat før skat på

34,1 mio. kr. og efter afskrivninger på 15,1 mio. kr. Omsætningen

udviser en fremgang på 325 mio. kr. til i alt 2.161

mio. kr.

I et konkurrencepræget foderstofmarked har der været

hård kamp om tonnagerne. Alligevel har der specielt på

kvægfodersegmentet været en positiv udvikling – igen

med yderligere udbygning af salget til kalveproducenter.

En meget bevidst fokusering på indsalg af kundetilpassede

vitamin- og mineralblandinger fra Vilomix A/S har

DanGødning A/S

14,3 %

Nagro A/S

15,7 %

Dan Agro Holding A/S

ejerandel 35,3 %

HeDeGAARD Agro A/S

100 %

HEDEGAARD Agro

Nomus A/S

50 %

DanHatch A/S

5 %

også vist markant fremgang. Denne bevidsthed er en

fast indarbejdet strategi i det løbende salg af de forskellige

foderblandinger.


HEDEGAARD står som virksomhed

meget stærkt i markedet som en

producent med et stort kvalitetsansvar.

Positive audits på vores fabrikker

fra diverse inden- og udenlandske

fødevarevirksomheder understreger

dette faktum.

Året har været med stor omsætning af markafgrøder.

Specielt er omsætning af kvalitetsafgrøder øget i forhold

til tidligere og samlet er den største tonnageomsætning

af markafgrøder nogensinde i HEDEGAARD opnået i 2011.

Ligeledes er den største kornindgang i høst 2011 og

blevet opnået – hvilket danner forventninger om en fortsat

høj omsætning af markafgrøder i tiden, som kommer.

Generelt har høsten i HEDEGAARDs markedsområde

været af en meget god og sund kvalitet, som lover

godt for afsætningsmulighederne i det fortsatte høstår.

Maltbyg er blevet en stor artikel, og der blev i høst brugt

mange ressourcer på at sikre kvaliteten af de indkomne

afgrøder. De tiltag, som blev iværksat, er også lykkedes,

og de lagerholdende afdelinger er meget bevidst om

deres ansvar.

Omsætningen af handelsgødning udviser en lille fremgang

i forhold til året før. Det bør dog nævnes at salget

i et gødningsår løber i perioden 1. juli – 30. juni, hvilket

kan afstedkomme diverse forskydninger i gødningssalgets

månedsvise salgsmønster. Generelt er der solgt

mindre handelsgødning i 4. kvartal end normalt.

Salget af plantebeskyttelse er steget

meget. Dette skyldes primært stor

tilgang af kundemæssige handelsaftaler

gældende for en sæson ad

gangen. En samhandelsform og et tillidsforhold

med kunderne, som forsøges

udbygget fremover.

Salget af såsæd har været en meget positiv aktivitet.

Sorter fra Nordic Seed udviser generelt meget stærke

kvaliteter og udbytter, hvilket gør salgsarbejdet mere

effektivt. Adskillige sorter er også kommet stærkt ud af

årets landsforsøg, hvilket giver positive forventninger til

fremtiden.

Der har ufortrødent været stærk fokus på salg af mange

forskellige specialprodukter. Igen et stort salg af desinfektionsprodukter

fra Vilofarm A/S og igen et øget salg

af veterinærprodukter fra Vilovet A/S. Der vil fortsat

være fuld fokus på disse produkter.

HEDEGAARD skiftede fra årets start olieleverandør til

Statoil, som er DLA Agro Energy A/S’ samhandelspartner.

Der er blevet arbejdet målrettet med at implementere

olieskiftet, og det er blevet indarbejdet tilfredsstillende.

Vi ser positivt på det nye fremadrettede samarbejde.

HEDEGAARD har også i året bakket stærkt op omkring de

personaleudviklingsmuligheder, som etableres via DLA

Academy. Mange målrettede kursustilbud har givet deltagerne

en positiv oplevelse, som er taget med tilbage

i det daglige arbejde i virksomheden. Kurserne vil og

fremover blive tildelt fuld opmærksomhed.

Den økonomiske situation i landbruget har i året betydet

flere svære situationer for nogle landbrug.

HEDEGAARD har gennem året øget hensættelsen til

eventuelle tab, en samlet hensættelse, som afspejler forretningsomfanget

i virksomheden.

Forventet udvikling 2012

Der er mange indikationer, som peger i retningen af en

fortsat hård tid for landbruget og dets partnere. Der

kommer konstant nye forslag og nye økonomiske vurderinger

– alt sammen med til at give mange usikkerheder

for landbrugs- og landbrugsrelaterede virksomheder.

Selskabet forventer fortsat at kunne holde deres markedsandel

i branchen og forventer også i 2012 at være aktive

på markedet for handel med afgrøder i ind- og udland.

Resultatet før skat forventes efter en skarp omkostningsfokusering

af kunne bibeholdes på niveau med det i 2011

opnåede resultat.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

63


64

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Grovvarer Udland

Forretningsenheden Grovvarer Udland er samlet i selskabet

DLA International Holding A/S, som består af

selskaberne Finnish Agro Oy, Finland (herunder Suomen

Yrittäjien Maatalous Oy), Swedish Agro AB, Sverige og

Baltic Agro Holding A/S (herunder selskaberne Baltic

Agro AS, Estland, SIA Baltic Agro, Letland og UAB Baltic

Agro,Litauen).

I 2011 erhvervede Danish Agro og Vestjyllands Andel de

resterende aktier i Baltic Agro Holding A/S, hvorefter

foreningerne er eneaktionærer af disse aktiviteter. De

to foreninger besluttede efterfølgende at samle de

udenlandske grovvareaktiviteter under et nystiftet selskab

DLA International Holding A/S, som herefter er nyt

moderselskab, også for de baltiske aktiviteter i Estland,

Letland og Litauen.

suomEn yrittäjiEn maatalous oy, finland

DLA Group styrkede i 2011 sin markedsposition i Finland

gennem opkøbet af det finske grovvareselskab Suomen

Yrittäjien Maatalous Oy og skabte dermed yderligere

fundament for DLA Groups position på de internationale

markeder.

For DLA Group var det naturligt at udvide investeringerne

i Finland, hvor der hidtil kun har været en beskeden

omsætning via selskabet Melica Oy i Vaasa, som blev

erhvervet i 2007.

Med købet af Suomen Yrittäjien Maatalous Oy, som

er Finlands tredjestørste grovvareselskab, fik vi en

stærk distributionskraft via 30 afdelinger godt fordelt

ud over det ganske land. Det giver os mulighed for at

styrke en række af vores fælles selskaber i DLA Group.

Swedish Agro Holding AB

100 %

Swedish DLA Agro AB

100 %

Finnish Agro Holding Oy

100 %

Yrittäjien

Maatalous Oy 100 %

DLA International Holding A/S

ejerandel 83,8 %

Baltic Agro Holding A/S

100 %

Baltic Agro AS, estland

90 %

Pöllumajandusteenuste

OÜ 100%

SIA Baltic Agro Letland

90 %

Saldus Labiba

95 %

SIA Agro Stende

100 %

UAB Baltic Agro, Litauen

90 %

Vi får adgang til et nyt marked og vil være i stand til at

udnytte en række synergier i forhold til vores øvrige aktiviteter

i Finland.

Med DLA Groups samlede indkøbsvolumen i ryggen

kan vi tilbyde finsk landbrug en bred produktportefølje

på attraktive vilkår. Det forventes, at vores finske forretningsomfang

inden for de nævnte produkter vil vokse

over de kommende år.


swEdisH dla agro, svErigE

I 4. kvartal 2011 blev Swedish DLA

Agro etableret i Sverige. Formålet

med etableringen af selskabet er

ønsket om at gå kraftigere ind i downstream-aktiviteter

i Sverige. Der er blevet

arbejdet på at få etableret en effektiv

salgs-, markeds- og logistikorganisation, hvilket

vi må sige er lykkedes.

Tanken er, at selskabet skal supplere DLA Agro’s øvrige

medlemmer, og tilsammen styrke markedspositionen i

Sverige, hvilket medvirker til at sikre gruppen og dermed

det svenske landbrug en stærk og konkurrencedygtig

forsyning af de nyeste og bedste produkter over hele

landet.

AB Kvarnbyfoders kontor i Staffanstorp er blevet hovedkontor

for det nye selskab. Herigennem samles de svenske

aktiviteter på ét sted og under én ledelse.

Fremtid

Med en klar strategi skal vi sammen med de øvrige

DLA medlemmer i Sverige styrke DLA Groups position

på detailmarkedet i Sverige og være repræsenteret i

alle geografiske områder med aktiviteter inden for alle

gruppens produktområder.

DLA Agro skal gennem sin forbedrede markedsposition

og organisation kunne tilbyde sine medlemmer og samarbejdspartnere

forbedrede indkøbspriser, tilgængelighed

og support.

baltic agro Holding a/s,

baltikum

I Baltikum har vi igen i 2011 realiseret

meget tilfredsstillende resultater.

Resultatet fra de baltiske aktiviteter

udgør 60 mio. kr. I forhold til resultatet for

2010 er der tale om en resultatforbedring på 30

mio. kr. eller en fordobling.

Resultatet er skabt på baggrund af en samlet omsætning

i 2011 på 2,1 mia. kr. imod 1,7 mia. kr. i 2010. Både aktivitet

og resultat afviger positivt i forhold til budgetterne.

Selskaberne har samlet set stærke kompetencer og har

markedsledende positioner i flere af de respektive markeder.

Baltic Agro AS, Estland

I Estland har vi realiseret en omsætning på 890 mio.

kr. og dermed fastholdt vores markedsposition med en

total markedsandel på mellem 45-50 %.

Primo 2011 investerede selskabet i egne lagerfaciliteter

på 10.000 m2, der skal bruges til gødning, planteværn,

såsæd, foderråvarer og korn. I 2012 budgetteres der med

udbygning af faciliteterne med yderligere silokapacitet

til korn og rapsfrø.

SIA Baltic Agro, Letland

I Letland har vi realiseret en omsætning på 600 mio. kr.

og har dermed udbygget vores markedsposition til at

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

65


66

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Besøg på en af vores forsøgsmarker i Baltikum.

være én af de to største grovvareselskaber på det lettiske

marked med en total markedsandel på mellem 35-40 %.

I løbet af 2011 har selskabet investeret i yderligere faciliteter

til kornmodtagelse og opbevaring. Det nye anlæg

ligger i tilknytning til vores eksisterende faciliteter i

Stende og vil blive samkørt hermed.

UAB Baltic Agro, Litauen

I Litauen har vi realiseret en omsætning på 620 mio. kr.

og dermed udbygget vores markedsposition med en

total markedsandel på mellem 15-20 %.

Baltic Agro i Litauen købte i 2011 et kornanlæg og rapsmølle i

Vilkaviskis i det sydvestlige Litauen.

Selskabet har i november måned 2011 investeret i et

moderne kornanlæg og rapsmølle i Vilkaviskis i det sydvestlige

Litauen. Anlægget er bygget i 2007 og rummer

derfor nye og moderne faciliteter, der ud over kornlagerkapacitet

også omfatter tørreri, renseri, rapsmølle,

råvarelager, laboratorium, kontor m.v. Herudover har vi

opkøbt et jordtilliggende omkring virksomheden, der

giver god mulighed for senere udvidelser. En væsentlig

del af Litauens korn- og rapsfrøproduktion er koncentreret

i dette område, og vi ser derfor store muligheder i at

udvide vores aktiviteter netop her.

I 2011 har selskabet herudover erhvervet den tredje

mobile foderproduktionsenhed, der ude på bedrifterne

blander foder baseret på råvarer, premix, mineraler m.v.,

som er leveret af UAB Baltic Agro. Selskabets markedsandel

på dette produktområde er steget markant og ligger

nu på cirka 40 %.


Grovvarer Supportselskaber

Forretningsenheden Grovvarer Supportselskaber omfatter

DLA Agro a.m.b.a., DLA Agro Sverige AB, Scanola A/S,

Scanfedt A/S, Nordic Seed A/S, Nordic Seed International

A/S, DLA Agro Energy A/S, DanGødning A/S, DGF Sikring

a.m.b.a og Danish Grain Terminals A/S.

Nedenfor har vi beskrevet udviklingen i DanGødning,

DGF Sikring og Danish Grain Terminals A/S, da de øvrige

selskaber er blevet beskrevet via afsnittet om Danish

Agros hovedaktiviteter.

dangødning a/s

DanGødning A/S er en af Europas førende producenter af

flydende gødning til alle formål: Land-, have- og sportsbrug.

Selskabet har nogle af de mest moderne flydende

gødningsanlæg i Europa, hvor Ammoniumthiosulfat indgår

som inhibitor for at forhindre N-fordampning.

I 2011 oplevede DanGødning en omsætningsstigning,

som skyldtes en aktiv indsats fra ejerkredsen på at

udbrede den flydende gødning, hvilket er blevet godt

modtaget i landbruget på grund af den præcise tildeling

med miljøfordele samt en god virkning.

Omsætningen steg i 2011 fra 82.000 ton til 110.000 ton

flydende gødning med en tilsvarende omsætningsstigning

i kroner fra 124 mio. kr. til 182 mio kr. Resultatet

før skat steg fra 4,7 mio. kr. til 11,2 mio. kr. DanGødning

forventer en uændret omsætning i 2012 med indtjening

i samme niveau som 2011.

dgf sikring a.m.b.a.

For at skaffe optimal forsikringsdækning med højest

mulige grad af fleksibilitet samt til konkurrencedygtige

DanGødning har en række udleveringssteder

med følgende kapacitet:

Rødbyhavn 10.000 ton med 2 udleveringslinier

på 500 t/time.

Aalborg 25.000 ton med 2 udleveringslinier

på 500 t/time.

Fredericia 38.000 ton med 3 udleveringslinier

på 750 t/time.

priser har Danish Agro samlet sine forsikringer i selskabet

DGF Sikring A.m.b.A. Danish Agro-koncernen har en

ejerandel i DGF Sikring A.m.b.A. på 72,6 %.

DGF Sikring genforsikrer risiciene via captive selskabet

DGF Reinsurance SA, der selv påtager sig en del af genforsikringsrisikoen

og forsikrer den resterende del i det

internationale forsikringsmarked. DGF Reinsurance SA

administreres i samarbejde med Topdanmark.

I regnskabsåret 1/7 2010 - 30/6 2011 er der i DGF Sikring

realiseret et resultat på 6,1 mio. kr. Egenkapitalen udgør

pr. 30/6 2011 38,6 mio. kr.

danisH grain tErminals a/s

Danish Grain Terminals A/S er et terminalselskab, som

ejes på 50/50 basis sammen med DLG. Selskabet håndterer

korneksport primært til oversøiske destinationer.

Herudover anvendes anlægget i stigende grad til oplagring,

knusning og udlevering af sojaskrå, som importeres

til Fredericia havn fra oversøiske destinationer. Anlægget

bidrager således væsentligt til at optimere sojadistributionen

effektivt over for vores landmandskunder.

Anlægget i Fredericia ligger ved en dybvandskaj og har

en lagerkapacitet på ca. 60.000 ton og dertil hørende

tørrings- og rensningsfaciliteter til afgrøder.

Danish Grain Terminals A/S har desuden et stort terminalanlæg

i Hasselager med en lagerkapacitet på 80.000

ton og dertil hørende tørrings- og rensningsfaciliteter.

Anlægget bliver udnyttet hele året rundt til lagring af

afgrøder. I 2011 kørte begge tørrerier nonstop i to måneder

– kapacitet 2.500 ton i døgnet.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

67


68

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Premix og vitaminblandinger m.v.

Forretningsområdet Premix og vitaminblandinger indbefatter

selskaberne Vilomix A/S, Vilofarm A/S, Vilovet

A/S, Kvarnbyfoder AB, Normin A/S og Melica Oy, som alle

er samlet i Vilomix Holding A/S.

vilomix Holding a/s

Vilomix Holding A/S består af seks operationelle virksomheder,

der varetager en række up- og downstream-

aktiviteter i DLA Group.

De primære forretningsområder er produktion og salg

af premix til foderfabrikkerne i koncernen samt til det

stigende hjemmeblandermarked, hvor Dansk Vilomix

A/S i dag indtager en signifikant markedsposition på det

danske marked.

Produktionen af premix foregår i dag på fem fabrikker

i Norden, hvoraf to befinder sig i Danmark, en i Sverige,

en i Norge og en i Finland. Derudover er der salg af Farm

Supply-produkter i Vilofarm-selskabet og veterinærmedicin

i Vilovet-selskabet.

Rekordindtjening i Vilomix-Gruppen

Ligesom 2010 udviklede 2011 sig positivt for Vilomix

Holding A/S. Forventningerne til året var høje, og vores

primære fokus var organisk vækst både på det danske

marked, men også på de andre nordiske markeder samt

primære eksportmarkeder.

Alle selskaber i gruppen udviklede sig uden undtagelse

i en positiv retning i 2011, hvilket resulterede i en

rekordomsætning på 1.405 mi0. kr. sammenlignet med

en omsætning i 2010 på 1.275 mio. kr. Dette svarer til en

omsætningsfremgang på 130 mio. kr. eller en vækst på 9 %.

I 2011 nåede gruppens bruttoresultat 164 mio. kr. til sammenligning

med et resultat i 2010 på 152 mio. kr. Gruppens

resultat før skat var på niveau med 2010 og androg

83 mio. kr. målt op mod et resultat før skat i 2010 på 77

mio. kr. Et meget tilfredsstillende resultat trods de vanskelige

markedsbetingelser, og det meget volatile råvaremarked

specielt inden for vitaminer og aminosyrer.

Driftselskabernes aktiviteter – Vilofarm og Vilovet

Gruppens fem fabrikker har i 2011 haft en tonnagemæssig

fremgang. Vilofarm er blevet mere integreret i forsyningen

af pakkevarer både til Danish Agros fritidsbutikker

(Danish Agro Shoppen) og andre medlemmer i DLA

gruppen, hvilket har medført en naturlig stigning i aktiviteterne.

Veterinærselskabet Vilovet A/S har formået at

bevare sin stærke position i markedet, selvom seneste

undersøgelser viser, at medicinforbruget i øjeblikket er

faldende.

Produktnyheder i 2011

Nye tiltag inden for foder og tilsætningsstoffer hos Vilomix

i 2011 afspejler det generelle øgede fokus på reduktion

i medicinforbruget samt bedre husdyrsundhed.

Serien af syrekombinationer kaldet Bio*Pro® er udvidet

med et nyt medlem Bio*Pro® Smart, som indeholder

smørsyre i kombination med andre organiske syrer.

Bio*Pro® Smart har vist god effekt på frekvensen af diarré

i den vanskelige periode omkring og efter fravænning.


Vilomix investerede i 2011 i en ny opsækningslinie på

fabrikken i Sjølund, ligesom udvejningseffektiviteten blev

øget. Herudover er der flyttet yderligere produktion til

fabrikken i Sjølund. Det har samlet øget den gennemsnitlige

døgnproduktion med 22 % fra 74 ton til 90 ton.

Dansk Vilomix A/S har ligeledes med stor succes introduceret

mikroindkapslet zinkoxid og en ny generation

af probiotika. Begge produkter har vist forbedrede

produktionsresultater hos svineproducenter, der ellers

tidligere har haft vanskeligt ved at styre grisenes mave-/

tarmsundhed.

Til mælkeproducenterne har Dansk Vilomix A/S i 2011

haft stor fokus på at finde løsninger, der forbedrer

foderudnyttelsen, mælkeproduktionen og sundheden.

Specielt har tilsætning af gær-produkter vist

god effekt med sidegevinst i form af forbedringer

af celletallet. I 2011 har vi desværre

også set dramatiske stigninger

på prisen på naturligt E-vitamin,

hvilket har betydet, at vi nu afprøver

alternative antioxidanter, som et billigere

supplement til E-vitamin.

I 2011 er der løbende implementeret

en del nye forbedrede tilsætningsstoffer

til erstatning af eksisterende gamle.

Vilomix følger nøje udviklingen af de

nyeste procesteknologier inden for fremstilling

af tilsætningsstoffer. Vigtige egenskaber som biologisk

udbytte og optagelighed samt stabilitet ved varmebehandling

er afgørende parametre.

Forventet udvikling i 2012

I Vilomix-koncernen ser vi med stor forventning frem til

2012. De sidste par år har vi fokuseret på at konsolidere

opkøbte aktiviteter ind i gruppen. Dette arbejde er vi nu

færdige med, og vi er derfor på udkig efter aktiviteter,

der understøtter og kan være med til at udbygge gruppens

position. Specielt vil der være fokus på at udvikle

salg og produktion af premix på de markeder, vi allerede

i dag er aktive på.

Vi forventer, at Vilomix kan vokse organisk i både ind-

og udland, og på trods af markedssituationen hos de

danske svineproducenter forventes i 2012 et resultat i

samme niveau som 2011.

normin as

På det norske marked har Vilomix Holding A/S gennem

investeringen i Normin AS fået skabet et stærk position

inden for premix- og mineralblandinger til landbrugs-

og aquasegmentet.

2011 blev et spændende og godt år for

Normin. Omsætningen blev 20 millioner

over budget, og resultatet blev

på niveau med budget. Året blev i

høj grad præget af opkøbet af Kirk

AS og implementeringen af Kirks

organisation i Normin. Kirk AS blev

i løbet af 2011 fusioneret ind i Normin

AS. Dette arbejde er der gået

mange ressourcer til og har haft stor

fokus i organisationen. Mange medarbejdere

har gjort et stort og godt arbejde i

denne proces. Vi fik i løbet af året fem nye kolleger,

som vil bidrage til en fortsat positiv udvikling.

I høsten 2011 etablerede vi en ny handelsafdeling i Normin,

som skal håndtere alle handelsvarer (detail) i Normin

og Kirk. Vi har store forventninger til udviklingen af

denne afdeling.

I foråret 2011 blev vi som første selskab i Norge Fami-Qs

certificeret – noget som vil bidrage positivt til vores position

og udvikling som leverandør til foderindustrien i

Norge. I 2011 blev vi for første gang nomineret til Gazelle

virksomhed. Vi har i 2011 arbejdet videre med projekter

inden for mælkeerstatninger og premikser til petfood.

Disse projekter ser positive ud, og vi forventer, at disse vil

kunne realiseres i løbet af 2012.

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

69


70

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Food Aktiviteter

Forretningsenheden Food Aktiviteter indbefatter selskaberne

HEDEGAARD foods A/S (herunder Svenska Lantägg

AB, og Starup Æg K/S) og DanHatch A/S (herunder Hama

Plus s.a. og DPL Invest A/S).

HEdEgaard foods a/s

Levnedsmiddelvirksomheden HEDEGAARD foods A/S

ejes af Dan Agro Holding A/S og producerer, markedsfører

og sælger friske skalæg samt pasteuriserede og kogte

ægprodukter. HEDEGAARD foods-koncernen består af tre

selskaber: HEDEGAARD foods A/S, Starup Æg KS og

Svenska Lantägg AB.

Svenska Lantägg AB

I april 2011 erhvervede HEDEGAARD foods 70 % af aktierne

i Svenska Lantägg. Svenska Lantägg er det

største ægpakkeri i Sverige. Virksomheden

er markedsleder i Norden inden for varekategorien.

Et bredt og dybt sortiment

under konstant udvikling sikrer en

fortsat organisk vækst i kategorien.

Der eksporteres til Færøerne, Finland,

Tyskland, Holland og Tjekkiet.

Hedegaard foods har fire pakkerier;

to i Danmark og to i Sverige. Ud over

ægpakkeri er der i Skara og i Hadsund

også ægproduktfabrik, hvor der fremstilles

pasteuriserede og kogte ægprodukter. I

Sverige er der et anlæg til fremstilling af diverse

pulverblandinger. Der håndteres ca. 1 mia. æg årligt.

Årets resultat

HEDEGAARD foods har i 2011 realiseret et resultat før

skat, men efter minoritetsandele, på 25 mio. kr. mod et

resultat i 2010 på 18,8 mio. kr.

I 2011 udgjorde nettoomsætningen 855 mio. kr. mod 387

mio. kr. i 2010. Omsætningen er således steget med 468

mio. kr. svarende til en omsætningsfremgang på 221

%. Den markante fremgang skyldes først og fremmest

købet af Svenska Lantägg AB, men også en pæn organisk

vækst i Danmark og Sverige på 5 % har bidraget til den

markante omsætningsfremgang.

I 2012 forventer HEDEGAARD foods et resultat på 25-27

mio. kr. Fokusområderne vil være konsolidering af aktiviteterne

i Sverige og fortsat organisk vækst ved

hjælp af nye marketingtiltag og produktudvikling.

Strategisk vil HEDEGAARD foods

efter konsolideringsfasen igen være

fokuseret på akkvisitioner, primært

med fokus på de skandinaviske

lande.

danHatcH a/s

DanHatch-koncernens danske rugerier

realiserede i 2011 en afsætning på

132,9 mio. daggamle kyllinger, hvilket

var 2,2 mio. stk. færre end i 2010. Den

samlede volumen fordelte sig med 119,6 mio.

stk. til hjemmemarkedet og 13,3 mio. stk. på eksportmarkederne.

Tilbagegangen i afsætningen hidrørte


udelukkende fra det danske marked, mens selskabets

eksportaktiviteter udviste en mindre fremgang. Eksporten

af rugeæg var i året på 24,4 mio. stk. og udgjorde på

trods af en lang periode med meget ugunstige internationale

markedskonjunkturer en stigning på 7,7 mio. stk.

i forhold til 2010.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Slagtekyllingeproduktionen i Danmark har gennem

året oplevet en mindre reduktion. Det kan blandt andet

henføres til en igangværende strukturtilpasning på

slagterisiden, hvor et mindre anlæg er blevet nedlagt,

samtidig med at de resterende fabriksanlæg moderniseres,

og slagtekapaciteten gradvist udvides. Ligeledes

danHatch a/s

egen rugeægsproduktion

ekstern rugeægsproduktion

eget opdræt

Rugeri

ekstern opdræt

Kyllingefarm

Gødningsfabrik, forarbejdning

og pakning

Hama Plus S.A. Polen

70 %

Binadan A/S

100 %

Rumænien Invest A/S

48,8 %

DPL Invest A/S

100 %

Produktionsselskaber

55-100 %

DanHatch A/S

ejerandel 47,5%

DanHatch Polska Sp. z.0.0

100%

HRP Kyllingefarme I/S

50 %

HRP A/S

50 %

har knaphed på produktionskvadratmeter til opfedning

af slagtekyllinger været en begrænsende faktor, der primært

er forårsaget af øgede krav til nye miljøtilladelser

samt begrænsninger i finansieringsmulighederne. Der

har i 2011 været et fornuftigt indtjeningspotentiale for

de danske slagtekyllingeproducenter, og dette har været

med til at skabe grundlaget for flere planlagte nybyggerier

af slagtekyllingestalde i 2012. Produktionsvolumenen

for slagtekyllinger i Danmark forventes derfor at ville

ligge på et uændret niveau inden for den nærmeste

tidshorisont.

Produktionen af rugeæg i forældredyrsleddet har gennem

året ligget på et fornuftigt niveau, ligesom den gennemsnitlige

klækbarhed har fremvist en stigning. Denne

tendens har skabt grundlaget for et stabilt indtjeningsniveau

i rugeægsproduktionen og danner udgangspunkt

for renoveringer og udvidelser af produktionsfaciliteterne

hos flere eksterne rugeægsleverandører.

71

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011


72

økonomisk udvikling i aktiviteter • årsrapport 2011

Tilfredsstillende resultat i Hama Plus, Polen

DanHatch A/S’ polske datterselskab, Hama Plus S.A., realiserede

i 2011 en afsætning på 55,6 mio. daggamle kyllinger.

Denne volumen betragtes på trods af et mindre fald

i forhold til 2010 som et tilfredsstillende resultat, idet

det polske marked for daggamle kyllinger har været særdeles

volatilt og presset gennem hele 2011. Via et intensiveret

samarbejde med moderselskabet er det således

i året blandt andet lykkedes at forbedre kvaliteten af de

leverede daggamle kyllinger – dels ved at allokere flere

danske rugeæg til Hama Plus og dels ved et stærkt fokus

på managementmæssige forbedringer blandt de dygtigste

lokale rugeægsleverandører. Det øgede samarbejde

dpl invest a/s

Produktionsselskaber

har ligeledes resulteret i en styrkelse af både Hama Plus’

og DanHatch’s markedsposition på det polske marked,

idet der med baggrund i kvaliteten af den daggamle kylling

har kunnet gennemføres en målrettet indsats mod

markedssegmentet af større, resultatorienterede og

professionelle private polske slagtekyllinge-producenter.

Der er på denne baggrund skabt yderligere grundlag for

en fortsat udvikling af DanHatch-koncernens internationale

fjerkræaktiviteter.

dpl invEst

Koncernens svineaktiviteter i datterselskabet DPL Invest

A/S har gennem 2011 præsteret en pæn fremgang i produktivitetsniveauet,

hvilket kan relateres til en løbende

og fokuseret indsats omkring hver produktionsenhed

baseret på ”best practise” og vidensdeling på tværs af

enhederne.

Med henblik på at overholde lovgivningen om faciliteter

til løsgående drægtige søer, der træder i kræft pr.

1. januar 2013, har der gennem 2011 med succes været

anvendt betydelige ressourcer på at udvikle en række

projekter til gennemførelse i 2012. Dette er sket med

fokus på et begrænset investeringsniveau og fastholdelse

af besætningsstørrelser. I året har der ligeledes

været arbejdet med kapital- og ejerstrukturen i enkelte

produktionsselskaber, og DPL Invest A/S er via denne

proces blevet eneaktionær i yderligere tre selskaber.

DPL Invest A/S’ aktiviteter har gennem en stor del af året

været underlagt et ugunstigt bytteforhold, som mod

årets slutning dog har ændret sig i en markant positiv

retning som følge af stigende afregningspriser på smågrise

og slagtesvin. Udviklingen i prisrelationerne samt

en fortsat stigning i produktiviteten skaber begrundet

forventning om en betydelig resultatfremgang i 2012.

More magazines by this user
Similar magazines