Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark - Videncentret for Landbrug

projektfinansiering.vfl.dk

Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark - Videncentret for Landbrug

Slutrapport G3 Økologisk Rugeægsproduktion i Danmark 2. Projektperiode Projektstart: 01/2009 Projektafslutning: 12/2009 Der blev søgt om en forlængelse af projektet. Den reviderede periode er: Start:01/2009 Slut: 12/2011 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner Formål Formålet med projektet var at tilvejebringe den nødvendige viden, så der kan etableres en økologisk rugeægsproduktion i Danmark. Indhold I projektet er det blevet beskrevet, hvordan en sådan produktion kan etableres i Danmark med udgangspunkt i erfaringer fra den konventionelle produktion i Danmark og den økologiske produktion i udlandet. Beskrivelsen omfatter de forskellige praktiske aspekter i form af produktionsflow, bygningsindretning, æghåndtering m.m., samt de lovgivningsmæssige aspekter. Konklusioner Forældredyrerene til de danske slagtekyllinger opdrættes på udvalgte produktionssteder og forholdene adskiller sig derfor fra de forhold, man har slagtekyllinger under, hvilket skyldes, at de skal levere æg til rugeægsproduktionen. I rugeægsproduktionen er der fokus på specielt hygiejne, og man har en høj sanitær standard for at undgå smitte. På grund af den store appetit hos forældredyrene bruger man restriktiv fodring. Haner og høner får trimmet deres næb for at undgå fjerpilning og kannibalisme. Derudover får haner brændt deres haser på rugeriet for at undgå skader på høner. I Tyskland og Østrig har man en økologisk rugeægsproduktion, og specielt i Østrig har man investeret i nye rugeægsproduktioner med høj standard i de senere år. Man har her valgt såkaldte verandaer som udeareal, og det udgør 33 % af staldarealet. Man trimmer ikke næb, men brænder stadig haser. Man vaccinerer bl.a. forældredyrerene for Newcastle Disease, Salmonella og Gumboro Disease. Ligeledes monitorerer man for Salmonella og Mycoplasma under hele Produktionsforløbet. Størrelsen på forældredyrsbesætningerne ligger på ca. 3.000 dyr pr. stald. Staldarealet varierer, alt efter om man benytter etagesystem eller ej. Det vurderes, at to danske rugeægsproduktioner af 3.000 forældredyr pr. stald kan blive relevant i nær fremtid for at dække efterspørgslen på danske slagtekyllinger og sikre forsynings- og smittesikkerheden. En sådan produktion vil skulle følge den konventionelle rugeægsproduktion på mange områder, så som hygiejne, prøvetagningsprogrammer og vacciner, men afvige mht. overdækket udendørsareal, brug af grovfoder og næbtrimning. Baseret på hidtidige erfaringer må det dog frarådes med et stop for at brænde haserne væk hos hanerne (dog forsøges uden i Østrig pt.). Eksempler på staldindretning ses i figur 1-3 nedenfor.


Figur 1. Gruundplan for 2 x 3.000 øko o-rugeægshøner. Figur 2. Tvæærsnit A-A foor 2 x 3.000 øko-rugeæggshøner.


Figur 3. Tvæærsnit B-B foor 2 x 3.000 øko-rugeæggshøner. 4. Projektetts faglige foorløb 4.1. Projekttforløbet De planlagte projektaktiviteter kunne e desværre ikke færdiggø øres og afslu uttes i 2009, da projektled deren først havde orlov og derrefter blev lan ngtidssygemmeldt. Dette har h forsinket projektets geennemførelse med ca. 6 månedder. Siden deer i september blev udpeeget en ny pr rojektleder, har h projektforrløbet været planmæssiggt og udbytteerigt. Hvad er gennemført ogg hvad mangler Projektet bleev oprindeligg opdelt i tre faser. I følgeende er statu us for, hvad der d er udført, , og hvad der mangler besskrevet. Hvad er uddført Vi har beskrrevet i fase 1 af projektet t den konvenntionelle ruge eægsprodukt tionen i Danmmark og den økologiske produktion i udlandet. De er er blevet laagt vægt på, , hvordan velfærdsmæsssige probleme er kan undgås, og hvordan Sallmonella-infe ektioner kan fforebygges. Ligeledes er r de lovgivninngsmæssige e rammer for en økologiskk rugeægspr roduktion besskrevet. Dett te omfatter både en regulering af rugeridriftenn og regler foor hold af øko ologiske hønner. I fase 2 er dder indhentett bygningsbe eskrivelser fraa udlandet, Østrig, Ø samt produktionsfflow og æghåndtering. Derudovver er der udf formet forslaag og skitser til bygningsin ndretning, prroduktionsflo ow og et groft økonomisk overslaag for en dan nsk økologiskk rugeægspr roduktion. Fase 3 indeeholder afholdelse af en temadag t denn 31. marts 2011 2 med titlen ”Økologissk rugeægsprooduktion og mmulighederne e heri”. På teemadagen vi il projektets resultater r blivve præsente eret og formidlet til økologiske fj fjerkræproducenter og anndre interess serede. Der vil v blive lejlighhed til at udv veksle praktiske errfaringer og ideer til denn ne nye produktionsform i Danmark. Programmet fo for temadage en ses på www.lanndbrugsinfo.ddk/fjerkrae/ka alender. 4.2. Udbytttet af projektet Projektet haar indsamlet en stor del af a den fagligee viden og de e praktiske erfaringer, deer er nødvend dig for


en rugeægsproduktion i Danmark, og har udmøntet sig i et konkret forslag til etablering af en økologisk rugeægsproduktion. Dette forslag er klar til at blive præsenteret for fjerkræbranchen og økologerne på en temadag, der afholdes i et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug og Økologisk Landsforening. Ligeledes har vi skabt kontakter med udenlandske firmaer og producenter, der med stor velvillighed har delt deres viden med os. Sidst men ikke mindst har vi samlet branchen til flere møder og temadage, hvor der er blevet taget hul på problemstillinger og arbejdet på at finde løsninger. Ved afslutningen af dette projekt ses der langt mere positivt på en økologisk rugeægsproduktion i Danmark end ved projektets start. 5. Formidling og vidensdeling vedr. projektet Projektets resultater præsenteres på en temadag den 31. marts 2011, som følges op med artikler i Økologisk Jordbrug og Dansk Erhvervsfjerkræ. Den samlede rapport for projektet vil blive gjort tilgængelig på Videncentret For Landbrugs hjemmeside. 6. Projektansvarlig Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Tidligere: Ninna Pedersen og Simon Bahrndorff. Nuværende: Palle Vinstrup. Tlf. 4028 5545, E-mail pvl@vfl.dk Bemærkninger til regnskabet

More magazines by this user
Similar magazines