Miljøgodkendelse til Varo Specialmaskiner A/S, Tingvej 34, 8543 ...

syddjurs.dk

Miljøgodkendelse til Varo Specialmaskiner A/S, Tingvej 34, 8543 ...

containere inde i produktionen og i en dobbeltbundet overdækket container

udenfor. Det vurderes derfor, at vilkåret overholdes.

Standardvilkårene stiller desuden krav til opbevaringsstedet for olieprodukter

(nye som brugte), idet virksomheden allerede i dag opbevarer

olieprodukterne i pallecontainere over et opsamlingskar vurderes det, at

vilkåret er overholdt.

Der stilles også krav om opbevaring af støvende affald i lukkede beholdere

således, at der ikke efter støvflugt vil kunne opstå gener i omgivelserne.

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr. I den forbindelse anvendes

4 nedgravede og en overjordisk olietanke. Idet den overjordiske

olietank er nedgravet i 2003 og da den hidtil gældende miljøgodkendelse

ikke indeholder vilkår om tanken vurderer Syddjurs Kommune, at

tanken er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen. Der fastsættes

derfor ikke supplerende krav i den forbindelse.

Der opbevares ikke motorbrændstof på virksomheden. Der stilles derfor

ikke vilkår til sikkerhedsordninger ved et evt. påfyldningssted.

4.10. Spildevand

Virksomheden producerer og afleder ikke processpildevand til jord eller

kloak.

Tagvand, overfladevand og sanitært spildevand afledes separat.

4.11. Egenkontrol

Der er medtaget de krav fra bilag 5 afsnit 5 og 14 i godkendelsesbekendtgørelsen,

som er relevante for virksomhedens drift.

4.12. Indberetning

4.12.1. Driftsjournal

Der er medtaget de krav fra bilag 5 afsnit 5 og 14 i godkendelsesbekendtgørelsen,

som er relevante for virksomhedens drift.

4.13. Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelsen

Syddjurs Kommune vurderer, at virksomheden har godtgjort, at der er

truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening

ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Side 22/25

More magazines by this user
Similar magazines