Orienteringssager for Miljø og Natur den 20. marts 2007.pdf

domino.rksk.dk

Orienteringssager for Miljø og Natur den 20. marts 2007.pdf

Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2007

8. Orienteringssager for Miljø og Natur den 20. marts 2007

2007031044A

Sagsfremstilling

Natur og det åbne land

Ansøgning om dispensation til anlæggelse af vandhul ved Slumstrupvej 4, Skjern

Ansøger Harald Madsen, Slumstrupvej 4, Skjern

Der ønskes anlagt et vandhul med afløb til et højt målsat vandløb.

Afløb til højt målsatte vandløb vurderes at have en ugunstig påvirkning på vandløbsdyrene,

og der gives derfor ikke tilladelse til anlæggelse af vandhuller ved sådanne vandløb, når det

medfører afløb.

Der er derfor meddelt afslag til projektet.

2007020139A / Thea Illum

Ansøgning om anlæggelse af vandhul ved Lyngsmosevej 6, Ringkøbing

Der er meddelt tilladelse efter planlovens §35, stk. 1, til anlæggelse af et vandhul ved

Lyngsmosevej 6, Ringkøbing.

2007020760A / Thea Illum

Ansøgning om anlæggelse af vandhul ved Nørre Espvej 9, Tim

Der er meddelt tilladelse efter planlovens §35, stk. 1, til anlæggelse af et vandhul ved Nørre

Espvej 9, Tim.

2007020663A / Thea Illum

Ansøgning om anlæggelse af vandhul ved Mælkevejen 4, Vedersø

Der er meddelt tilladelse efter planlovens §35, stk. 1, til anlæggelse af et vandhul ved Mælkevejen

4, Vedersø.

2007020660A / Thea Illum

Ansøgning om anlæggelse af vandhul ved Åvej 8, Torsted

Der er meddelt tilladelse efter planlovens §35, stk. 1, til anlæggelse af et vandhul ved Åvej

8, Torsted.

2007020654A / Thea Illum

Ansøgning om landzonetilladelse til anlæggelse af bekkansinskrab og lo ved Vest

Stadil Fjord

Der er meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §16 (sø-beskyttelseslinien) samt

tilladelse efter planlovens §35, stk. 1, til anlæggelse af et bekkasinskrab og en lo ved Vest

Stadil Fjord.

2007014052A / Thea Illum

Landbrugssager

Anmeldelse af etablering af hundehold, Vejlevej 101, Ådum, 6880 Tarm

Ansøger Nicky Jensen, Vejlevej 101, Ådum, 6880 Tarm.

Projektet omfatter etablering af hundehold i eksisterende landbrugsbygninger.

Der etableres 8 hunde, svarende til 0,44 DE.

Det er vurderet, at ansøgte projekt ikke er omfattet af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse

m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1696 af 19/12/2006. Anmeldelsen er truffet ud fra


Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2007 Side: 2

bekendtgørelse om erhversmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1695 af

13/07/2006 (hundekenneler og andre hundehold m.m. efter § 5).

Miljø og Naturområdet har vurderet, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter

og/eller grad, at projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

2007021982A / Inga-Merethe Plauborg Larsen

Anmeldelse af etablering af minkproduktion, Årbjergvej 12, Kronhede, 6990 Ulfborg.

Ansøger Michael Ahm, Lyngbakken 1, Torsted, 6990 Ulfborg.

Projektet omfatter flytning af godkendt minkproduktion (screenet juni 2006) på 1770 tæver,

svarende til 40,2 DE fra Troldtoftvej 3, Ulfborg til Årbjergvej 12, Kronhede, Ulfborg.

Samtidig søges der om opførelse af 4000 m2 minkhaller.

Det er vurderet, at ansøgte projekt ikke er omfattet af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse

m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1696 af 19/12/2006. Anmeldelsen er truffet ud fra

bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12/2006.

Miljø og Naturområdet har vurderet, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter

og/eller grad, at projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Desuden kræver det ansøgte en landzonetilladelse, der udarbejdes af byggeafdelingen.

2007014258A / Inga-Merethe Plauborg Larsen

Anmeldelse af udvidelse af eksisterende stald, Gråtopvej 1, Vorgod, 6920 Videbæk

Ansøger Egon Hvas Andersen, Gråtopvej 1, Vorgod, 6920 Videbæk

Projektet omfatter udvidelse af eksisterende stald med ca. 362 m2. Denne byggetilladelse

blev givet i forbindelse med screening af ejendommen dec. 2001. Kvægbesætningen ændres

ikke i forhold til screeningsafgørelsen i dec. 2001.

Miljø og Naturområdet har vurderet, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter

og/eller grad, at projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Desuden kræver det ansøgte en fornyet byggetilladelse, der udarbejdes af byggeafdelingen.

2007020190A / Inga-Merethe Plauborg Larsen

Anmeldelse af udvidelse af eksisterende ensilageplads, Skærbækvej 14, Fjelstrup,

6920 Videbæk.

Ansøger Mathijs Johan Cobelens, Skærbækvej 14, Fjelstrup, 6920 Videbæk.

Projektet omfatter udvidelse af eksisterende ensilageplads med ca. 540 m2. April 2005 er

ejendommen screenet og godkendt til 249,7 DE i kvæg. I forbindelse med ansøgte projekt

udvides kvægbesætningen ikke i forhold til screeningsafgørelsen i april 2005.

Det er vurderet, at ansøgte projekt ikke er omfattet af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse

m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1696 af 19/12/2006. Anmeldelsen er truffet ud fra

bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20/12/2006.

Miljø og Naturområdet har vurderet, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter

og/eller grad, at projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.


Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2007 Side: 3

2007021891A / Inga-Merethe Plauborg Larsen

Virksomheder

Ansøgning om §8 tilladelse efter Jordforureningsloven

Ved ansøgning af 19. februar 2007 har Rambøll A/S i Herning, på vegne af Baagøe Byg Middelfart

APS, ansøgt om tilladelse til nedbrydning af bygninger, og etablering af nybyggeri

med butik og boliger på ejendommen Herningvej 7, 6950 Ringkøbing, matrikel nr. 166b

Ringkøbing Markjorder.

Der er planlagt etableret butik i hele stueetagen og beboelse på 1. og 2. sal. Ejendommen

har i perioden 1901-1965 været anvendt til uldspinderi, farveri, klædefabrik og bolig. Ringkjøbing

Amt har d. 23. april 2003 kortlagt ejendommen som påvist forurenet på Vidensniveau

2 (V2-kortlagt) efter jordforureningsloven (JFL).

Da der nu ønskes etableret nye boliger på ejendommen, kræves Ringkøbing-Skjern Kommunes

tilladelse til ændret arealanvendelse. Matriklen er ikke beliggende indenfor et område

med særlige drikkevandsinteresser eller et indvindingsopland til vandværk, men da der

foretages en udvidelse af boligarealet kræves ligeledes kommunens tilladelse til bygge- og

anlægsarbejdet ved nedrivning efter JFL.

Der er til ansøgningen vedlagt dokumentation, som godtgør at der ikke vil blive tale om

uacceptabel indeklimapåvirkning, i boligerne på 1. sal, og 2. sal., fra jordforureningen.

Der fjernes ikke forurening fra lokaliteten. Der stilles i tilladelsen vilkår om varige belægninger

og markeringsnet over det forurenede jord. Vilkårene bliver tinglyst.

2007020669A / Anne-Marie Ginterg

Påbud om undersøgelse af olieforurening på ejendommen Anerbjergevej 36, Sdr.

Bork, 6893 Hemmet

Efter at Bork – Hemmet Smede & VVS kontaktede industrigruppen mht. konstaterede olieforurening

tog vi ud for at tilse dette.

Det blev konstateret at der er sket en olieforurening grundet en utæt olietank/ledning.

Olietanken er under 6000 liter og leverer olie til opvarmning af private hjem.

Der er meddelt påbud om undersøgelse af forureningen, således det kan vurderes om der

skal meddeles påbud om oprensning efter lov om forurenet jord.

Orbicon har kontaktet os og oplyst, at de nu tager fat i sagen.

2007014144A/Nils Nordholm

Vandløb

Dispensation fra skovbyggelinie til opførelse af maskinhus til skovmaskiner Hedevej 3A,

Barde Plantage (naturbeskyttelsesloven § 18). Jnr. 2007021114A / tnh.

Ansøgning om tilladelse til vandløbsregulering

Der er meddelt tilladelse til vandløbsregulering efter vandløbslovens §§ 16 og 17, samt kapitel

16, Samt bekendgørelse nr. 424 af 7. september 1983, herunder kapitel 6.

2007023398A / Michael Jakobsen


Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2007 Side: 4

Spildevand

Der er givet tilladelse til nedsivning af husspildevand efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3

og 4 på følgende ejendomme:

Adresse Husnr. Postnr. Dato

Bjerregårdsvej 249 6960 1.2.2007

Tim Kirkevej 68b 6980 2.2.2007

Klausievej 12 6990 7.2.2007

V. Marupvej 8 6900 7.2.2007

Bjerregårdsvej 182 6960 8.2.2007

Brejningvej 21 6971 19.2.2007

Ringkøbingvej 5 6920 19.2.2007

Vedersø Klitvej 45a 6990 19.2.2007

Jagtvej 9 6950 20.2.2007

Syrenvej 101 6900 20.2.2007

Syrenvej 181 6900 26.2.2007

Baunebjergvej 9 6960 22.2.2007

Opstrupsvej 75 6960 22.2.2007

Karen Brands Vej 125 6960 22.2.2007

Dortheasvej 58 6960 23.2.2007

Tinghøjvej 4 6920 9.2.2007

Lyngvig Havnevej 26 6960 23.2.2007

Bundsbækvej 4 6900 26.2.2007

Henningsgårdsvej 2 6893 27.2.2007

Videbækvej 11 6900 27.2.2007

Engholmvej 6 6920 27.2.2007

Lyngvejen 11 6950 28.2.2007

Idrætsalle 2 6920 1.3.2007

Herborgvej 2 6920 8.3.2007

Ahlervej 12 6900 5.3.2007

Ørbækvej 21 6880 9.3.2007

Flyndervej 24 6880 8.3.2007

Tingodden 166 6960 9.3.2007

Stråhatten 1 6993 9.3.2007

Arvidvej 58 6960 9.3.2007

Ove Mortensen

Administrative oplysninger

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag


Ringkøbing-Skjern Kommune

Teknik- og Miljøudvalget 20. marts 2007 Side: 5

Ingen.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

More magazines by this user
Similar magazines