Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

Helt konkret betyder det, at f.eks. de tidsbegrænsede, frivillige MVJ-aftaler om

miljøvenlig drift af Tøndermarskens naturfredede arealer, som er indgået i sommeren 2002

mellem miljøministeren, Sønderjyllands Amt og et antal lokale lodsejere, ikke kan siges at

opfylde kravene til beskyttelse af Natura 2000-lokaliteter.

Der er næppe heller politisk – endsige finanspolitisk - dækning for miljøministerens

løfte om generel kompensation til landmænd og skovejere, sådan som det fremgår af teksten

på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: ”Du vil få kompensation, hvis du taber penge på, at

driften bliver ændret.”

Allerede i marts 2001 betegnede professor, dr. jur. Peter Pagh, den hidtidige Aukentolkning

som utilstrækkelig. Det kan læses i et responsum om gennemførelse af Habitatdirektivets

artikel 6, som professoren udarbejdede for det daværende Naturrådet. I en

høringskommentar fra december 2002 har Peter Pagh gentaget og yderligere underbygget

synspunktet. Denne kommentar er aftrykt som bilag III.

Der kan næppe herske tvivl om, at Danmark har brudt traktaten ved ikke at

gennemføre Habitatdirektivet i den nationale lovgivning og ved at tolke det alt for slapt. Den

konklusion fremgår også af Berlingske Tidende, den 4. december 2002:

”Skovejere, landmænd og andre erhvervsdrivende i beskyttede naturområder kan se frem til

betydelige indskrænkninger i deres erhvervsudøvelse for fremtiden. Hvis deres aktiviteter

forstyrrer eller forringer vilkårene for beskyttede dyre- eller plantearter, må de være forberedt

på, at myndighederne kan gribe ind mod driften med loven i hånden.

I modstrid med den hidtidige opfattelse, kan miljømyndighederne ikke basere

indgrebene på frivillige aftaler eller fredninger. For EU kræver egentlig lovgivning for

beskyttelsen af de naturområder, der er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper, planter

og dyr.

Samtidig står det klart, at Danmark mangler særlige regler, der beskytter de værdifulde

løvskove mod ødelæggelse. I dag kan skovejerne frit fælde værdifuld bøgeskov og erstatte den

med for eksempel juletræer efter danske regler. Men den går ikke efter EU-reglerne.

Endelig ser det ud til, at Danmark mangler præcise regler for, hvordan visse truede

dyre- og plantearter beskyttes generelt uden for de i alt 254 særligt udpegede naturområder i

landet. De mange huller i lovgivningen fremgår af et notat fra statens egen advokat, Kammeradvokaten.

Han har haft til opgave at bedømme, hvor godt Danmark lever op til EF-habitatdirektivet,

der handler om beskyttelsen af naturtyper, planter og dyr i medlemslandene.”

Pauli Andersen: Naturret: Dybe huller i naturbeskyttelsen. Berlingske Tidende, 4. december 2002

1. SEKTION side 2.

Hovedpunkterne i Habitatdirektivet

Populært sagt står Habitatdirektivet på to ben. Det ene handler om udpegning og beskyttelse

af en række naturtyper i de såkaldte habitatområder. Det andet handler om en generel

beskyttelse af visse plante- og dyrearter, undtagen fugle.

Fuglenes forhold varetages på stort set samme vilkår i EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet,

hvis skæbne er nøje sammenvævet med Habitatdirektivet. Stort set samtlige 111 lokaliteter

fra fuglebeskyttelsesdirektivet er også udpeget som særlige naturbeskyttelses-områder i

henhold til Habitatdirektivet.

De 254 Habitatområder (se bilag V) skal beskyttes, så de naturtyper med deres plante-

og dyrearter, som områderne er udpeget for at bevare, ikke udsættes for forringelser og/eller

forstyrrelser. Som omtalt ovenfor skal det ske ved at gennemføre en lovgivning, som er

specifik for lokaliteterne. Disse krav er nærmere omtalt i direktivets artikel 6, stk. 1-4, og de

skulle allerede være gældende fra 1998.

Kammeradvokaten skriver herom:

”Af habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, fremgår, at medlemsstaterne træffer "passende

foranstaltninger" for at "undgå forringelse" af naturtyperne og levestederne for arterne i de

8

More magazines by this user
Similar magazines