Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

For plantearter skal der indføres forbud mod plukning, indsamling, afskæring, oprivning

med rod eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen, samt forbud mod opbevaring,

transport, salg eller bytte af disse planter.

Kammeradvokaten skriver herom:

”Afgørende for, om medlemsstaten har opfyldt sine forpligtelser i relation til både beskyttelse

af dyrearter (artikel 12), og plantearter (artikel 13), er således, om medlemsstaten har truffet

de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning, hvorved de i

direktivet opstillede forbud respekteres.”

…”Det må således antages, at der i national ret skal være skabt den fornødne retlige

ramme, der giver sikkerhed for, at direktivet anvendes fuldt ud på en tilstrækkelig klar og

præcis måde.”

Prisen for 10 års trækken i langdrag

Ubestrideligt er det, at den utilstrækkelige gennemførelse af habitatdirektivet i Danmark har

negative følger for de arter og naturtyper, som direktivets beskyttelsesområder er udpeget for.

Her skal omtales nogle karakteristiske eksempler:

1. Eksisterende dræning forringer værdifuldt naturområde

Holmegårds Mose, der ligger på Midtsjælland, er den største østdanske højmose. Lokaliteten er

en prioriteret naturtype, som er udpeget både som Habitatområde og som Fuglebeskyttelsesområde.

Der er ganske simpelt tale om et unikt naturområde. Alligevel er der i årevis sket en

systematisk forringelse af naturforholdene i mosen. Ganske vist blev området fredet i 1987,

men fredningen har vist sig utilstrækkelig til at bevare naturtypen.

På trods af dette har flere lodsejere i årevis bekæmpet en modernisering af fredningen

af området. Følgende beskrivelse kan læses på Danmarks Naturfredningsforening/Haslev lokalkomites

hjemmeside:

”I mosen og i hele det omkringliggende landskab er der drænet vand ved gravning af grøfter

og kanaler. Formålet med afdræningen har været og er stadig primært, at tørlægge landbrugsområdet

omkring mosen. Jagtinteresser og skovbruget i området har også begrundet

afvandingen. Oprindeligt har dræningen været en vigtig forudsætning for, at tørvegravningen

var mulig. Desværre er denne trussel mod mosen stadig aktuel og måske det største problem.

Fredningen fra 1985 sikrer de centrale dele af mosen mod dræning, men ikke i området

udenfor, derfor fortsætter afvandingen, og fredningen har desværre ikke den store virkning.”

http://hjem.get2net.dk/mosen/

Ud over dræningen påvirkes det samlede Fuglebeskyttelsesområde ved Holmegårds Mose af

intensiv jagt og kvælstofpåvirkningen fra de omkringliggende intensive svinelandbrug.

Den fortsatte negative påvirkning, via dræning, jagt og forurening med ammoniak er en

overtrædelse af Habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. De arter og naturtyper, som området er

udpeget for, forstyrres og forringes som følge af disse påvirkninger, og den eksisterende

beskyttelse af området har hidtil vist sig helt utilstrækkelig.

2. Naturskoven er fredløs

For skovbruget er det en meget væsentlig konklusion i Kammeradvokatens notat, at medlemslandene

er forpligtet til at sikre Natura 2000-områder mod forringelser og forstyrrelser, også

sådanne der skyldes igangværende, lovlige aktiviteter.

Skov- og Naturstyrelsen har hidtil hævdet, at mulighederne for at indgå frivillige aftaler,

foretage fredninger og genoprette naturlokaliteter var tilstrækkeligt til at sikre såvel naturtyper

som levesteder for arter af planter og dyr, der er omfattet af Habitatdirektivet. Dette er

ikke korrekt, ifølge Kammeradvokaten.

Ganske vist er der udpeget en lang række Habitatområder for at beskytte sårbar skovnatur,

både i private skove og statsejede skove, men på nuværende tidspunkt skulle såvel de

10

More magazines by this user
Similar magazines