Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Hasardspillet med Danmarks natur - Dansk Ornitologisk Forening

38

For så vidt angår habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, bemærkes, at direk-

tivet ikke indeholder nogen definition af det i artikel 6, stk. 3 omtalte

begreb "planer og projekter" .

Kommissionen anfører i sin vejledning side 31, at da direktivet ikke de-

finerer "plan" eller "projekt", skal der tages behørigt hensyn til de gene-

relle fortolkningsprincipper navnlig princippet om, at en given be-

stemmelse i EF-retten skal fortolkes på grundlag af dens ordlyd og for-

mål og den sammenhæng, hvori den optræder.

Kommissionen anfører, at begreberne skal fortolkes bredt, idet den af-

grænsende faktor i direktivet består i, om planen eller projektet kan på-

virke et område væsentligt. Endvidere medfører det forhold, at artikel 6,

stk. 2, også gælder for aktiviteter, der ikke er omfattet af artikel 6, stk. 3,

og 4, at jo snævrere "plan" og "projekt" er defineret, jo mere begrænses

mulighederne for at afveje bevaringsinteresser mod skadevoldende,

ikke-bevaringsorienterede interesser. Dette kan medføre urimelige eller

ulogiske resultater.

Kommissionen anfører i sin vejledning (side 33):

"Udtrykket "projekt" bør fortolkes bredt, så det omfatter både anlægsarbejder

og andre indgreb i det naturlige miljø. Udtrykket "plan" har også

en bred betydning, idet det omfatter arealanvendelsesplaner og sektorplaner

eller -programmer, men ikke generelle politiske hensigtserklæringer.

Planer og projekter, der enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer

og projekter vedrører bevaringsorienteret forvaltning af et område, er

generelt ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 6, stk. 3".

More magazines by this user
Similar magazines