Udvidelse af minkproduktion - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Udvidelse af minkproduktion - Vesthimmerlands Kommune

Miljøgodkendelse

af husdyrbrug

Benny Berge

Lerkenfeldvej 28

9640 Farsø

Godkendelsesdato:

3. juli 2013


Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

1 Afgørelse ...................................................................................................................... 3

2 Sammendrag ................................................................................................................ 4

3 Vilkår ............................................................................................................................ 5

3.1 Generelle forhold ......................................................................................................................5

3.2 Anlæg ..........................................................................................................................................5

3.4 Bedst tilgængelige teknik ..........................................................................................................7

3.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol ...............................................................................................7

3.6 Ophør .........................................................................................................................................7

4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering ........................................................................ 8

4.1 Generelle forhold ......................................................................................................................8

4.2 Anlæg ..........................................................................................................................................8

4.3 Arealer ..................................................................................................................................... 14

4.4 Bedst tilgængelige teknologi ................................................................................................. 14

4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol ............................................................................................ 16

4.6 Alternativer ............................................................................................................................. 16

4.7 Ophør ...................................................................................................................................... 17

5 Øvrige oplysninger ..................................................................................................... 17

5.1 Andre tilladelser ..................................................................................................................... 17

5.2 Retsbeskyttelse ....................................................................................................................... 17

5.3 Offentliggørelse...................................................................................................................... 17

5.4 Tilsynsmyndighed .................................................................................................................. 17

5.5 Klage og søgsmål ................................................................................................................... 17

5.6 Underretning .......................................................................................................................... 18

6 Bilagsliste .................................................................................................................... 18

2

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

1 Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter § 11, 2 i

husdyrbrugsloven til at udvide pelsdyrproduktionen på Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø.

Godkendelsen omfatter

Godkendelsen omfatter husdyrholdet og hele anlægget på Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø, matr.nr.

1z Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg, CVR-nr. 10037581, CHR-nr. 92 942. Der er givet dispensation

til byggeriet i forhold til landzonebekendtgørelsen, idet der ikke er landbrugspligt på

ejendommen.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om

disse regler måtte være skærpende i forhold til denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis projektet ikke er påbegyndt inden 2 år fra denne afgørelses

meddelelse.

Vurdering

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at udvidelsen af pelsdyrproduktionen fra 65 DE til 206

DE, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Kommunen vurderer i øvrigt, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med

hensynet til omgivelserne.

Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i

som uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes

udbredelse vurderes det derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og

dyrearter.

Ansøgningsmaterialet er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende i forhold til

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 1 bilag 3.

Vesthimmerlands Kommune

28. juni 2013

Lise Overgaard

Biolog

Godkendelse er gældende fra: 3. juli 2013

Klagefrist udløber: 31. juli 2013, kl.15.00

1 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294 af 31.03.2009

3

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

2 Sammendrag

Benny Berge ønsker at udvide pelsdyrproduktionen fra 2.200 årstæver (65 DE) til 7.000 årstæver

(206 DE). Med udvidelsen bygges nye fire-rækkede åbne haller, en fortank, et maskinhus og en

møddingsplads. Der er lavet aftale med Vegger Biogas om afhentning af gødning.

Farmen ligger hensigtsmæssigt i forhold til det omgivende miljø. De faste afstandskrav er således

opfyldt. Kommunen vurderer, at naturtyperne, der ligger nærmest, ikke påvirkes væsentligt af

udvidelsen. Udvidelsen vil medføre flere gener, men ikke i et omfang, der vil påvirke

omgivelserne væsentligt. Udvidelsen opfylder ammoniakreduktionskravet, og der bliver indført

BAT hvor det er muligt.

Vesthimmerlands Kommune har samlet vurderet, at det ansøgte projekt med de vilkår der er

stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan

drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Det vurderes

endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtype og arter, herunder

habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som udenfor Natura 2000-områder.

4

14.03.2013 Version 12 - lov


3 Vilkår

3.1 Generelle forhold

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Årsproduktion - staldbelægning

1. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet nedenfor.

Husdyrproduktion

Nuværende

produktion

Fremtidig

produktion

Dyretype Staldsystem Antal dyr DE

Årstæver

Årstæver

Nye haller

Ugentlig tømning af gødningsrenderne

Halm ad libitum

Gødningsrender på min. 28 cm.

Ingen proteinkrav

Daglig tømning af gødningsrenderne*

Halm ad libitum

Gødningsrender på min. 37,5 cm.

Max 31% proteinindhold i foderet (uge 30-47)

*Se vilkår 19 og BAT-redegørelse vedrørende staldindretning

**Ny DE-beregning er gældende pr. 1. august 2013

3.2 Anlæg

5

14.03.2013 Version 12 - lov

2200 64,71

Landskab

2. Der skal etableres 3-rækket afskærmende beplantning omkring hele farmen. Den

afskærmende beplantning skal plantes senest 1 år efter etableringen af farmen og

vedligeholdes med udskiftning af udgåede planter.

3. De nye haller skal opføres i samme materiale som de eksisterende haller. Farverne skal

holdes i jordfarveskala.

7000

205,88/

233,33**

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

4. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst

5 måneder på husdyrbruget.

5. Halmaffald fra burene skal tilføres gyllebeholderen eller opbevares på møddingsplads med

afløb til gyllebeholder.

Spildevand

6. Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller

anden opsamlingsbeholder.

7. Øvrige befæstede arealer renholdes ved spild. Her må ikke opbevares husdyrgødning og

foderrester. Vand herfra kan afledes til jorden.


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Lugt

8. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes til at

være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan

kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for

afhjælpende foranstaltninger.

Støv

9. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for

omboende.

Støj

10. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende

værdier:


Mandag – fredag

7 – 18

Lørdag 7 - 14

6

14.03.2013 Version 12 - lov

Mandag – fredag

18 – 22

Lørdag 14 – 22

Søn- og helligdage

7 – 22

Alle dage

22 – 7

Støjgrænse 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

Referencetidsrum

(det mest støjbelastede

tidsrum på X timer)

8 timer 1 time ½ time

Maksimal værdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

11. Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis

tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene

kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller

kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles

nordiske beregningsmodel for industristøj.

Skadedyr

12. Der skal til enhver tid være opsat bekæmpelsesstationer for rotter og lignende på

ejendommen efter aftale med autoriseret bekæmpelsesfirma.

Olie og andre hjælpestoffer

13. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb

til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til

jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

14. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der

ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og

med en opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af

den største beholder.


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Uheld eller risici

15. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig

at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette

Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.

16. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der fortæller hvornår og hvordan, der skal reageres

ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø.

17. Planen skal være udarbejdet senest 2 år efter godkendelsen er meddelt, og skal løbende

revideres og gennemgås sammen med tilsynsmyndigheden ved det ordinære tilsyn.

3.4 Bedst tilgængelige teknik

Staldindretning- og drift

18. Gødningsrenderne i den nye haller skal være mindst 37,5 cm. bredde.

19. Gødningsrenderne skal tømmes dagligt på hele farmen.

Eller

Gødningsrenderne skal tømmes to gange ugentligt på hele farmen.

20. Der skal tilføres halm ad libitum til minkene på hele farmen.

Fodring

21. Proteinindholdet må maksimalt være 31 % af den omsættelige energi i foderet i perioden

uge 30-47 (begge uger inklusiv).

Ressourceforbrug

22. Der skal anvendes energisparepærer eller lysstofrør i driftsbygningerne.

23. Vandingssystemet skal efterses jævnligt for utætheder og manglende isolering.

3.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

24. Beholdere skal mindst en gang om året tømmes således at inspektion og vedligeholdelse

kan udføres. Dato for inspektion, samt reparation skal angives i logbog.

3.6 Ophør

25. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning

og anvendes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen.

26. Ved ophør af pelsproduktion i 2 på hinanden følgende år skal de opførte minkhaller være

fjernet og arealerne ryddet indenfor udgangen af det tredje år.

7

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

4.1 Generelle forhold

Vesthimmerlands Kommune modtog den 4.3.2013 en ansøgning om udvidelse af

pelsdyrproduktionen til 206 DE. Med udvidelsen nedrives 14 eksisterende minkhaller og der

opføres 17 nye fire-rækkede haller. Endvidere opføres der en ny fortank, en møddingsplads og

et maskinhus. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen. Kommunen giver derfor dispensation

fra landzonebestemmelserne til byggeriet.

Ansøger ønsker at være selvfinansieret og vil selv bygge minkhallerne. Der ansøges derfor efter

en 3 års investeringsperiode til gennemførsel af projektet efter følgende tidsplan:

År 1: Nedrivning af en del af de eksisterende haller og byggeri af de første 5-10 haller

gennemføres. Antallet af minktæver udvides til ca. 3.500. Møddingsplads og maskinhus

opføres.

År 2: Nedrivning af en del af de eksisterende haller og byggeri af de næste 5-10 haller

gennemføres. Antallet af minktæver udvides til ca. 6.000 årstæver.

År 3: Byggeriet af de sidste nye haller gennemføres. Antallet af minktæver udvides til 7.000

minktæver, hvorefter der er fuld produktion på farmen.

Bedriftens tilladte dyrehold er angivet i vilkår 1. Det er antal dyr i produktionen og ikke antal

dyreenheder (DE), der angiver den maksimale grænse for dyreholdet. Efterfølgende ændringer

til Husdyrbekendtgørelsen m.h.t. beregninger af DE ændrer således ikke på det godkendte

dyrehold. Dyreenhedsberegningerne ændres pr. 1.august 2013 fra 34 årstæver/DE til 30

årstæver/DE. Den ændrede værdi er skrevet ind i vilkår 1. Antallet af årstæver på en farm

defineres som antallet af parrede tæver, hvilket normalt svarer til antallet af tæver på farmen pr.

1. juli 2

Det er vigtigt, at den ansvarlige for driften til enhver tid har god kontakt med kommunen som

tilsynsmyndighed. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige forandringer, der er relevante i

forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Medarbejdere skal

være bekendt med indholdet i nærværende godkendelse og løbende underrettes om og medvirke

til miljømæssige forbedringer af bedriften.

4.2 Anlæg

Beliggenhed

Anlægget ligger udenfor fredede områder, Natura 2000-områder og beskyttede naturområder.

Det nærmeste naturområde beskyttet efter §7 i husdyrloven (kategori 2) ligger 520 meter væk og

der er 870 m til et Natura 2000-område. Nærmeste naturområde, beskyttet af §3 i

Naturbeskyttelsesloven er et overdrev, der ligger 550 m mod nordøst. Umiddelbart vest for

farmen ligger en skov, som kommunen vurderer ikke kan betegnes som ammoniakfølsom.

2 Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme mv.

8

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Afstandskrav (m) Afstand (m)

Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 1.720

Almene vandforsyningsanlæg 50 250

Vandløb, dræn og søer 15 (gyllebe. 100 m) 155

Offentlige vej og privat fællesvej 15 15,5

Levnedsmiddelvirksomhed 25 >25

Beboelse på samme ejendom 15 37

Naboskel 5 5

Nabobeboelse 100 260

Det nye anlæg overholder alle afstandskrav til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje,

levnedsmiddelvirksomheder, beboelse og naboskel defineret i §3 i Pelsdyrbekendtgørelsen 3 .

Ligeledes overholdes §2 om afstande til eksisterende og fremtidige byzoner og

sommerhusområder, lokalplanlagte områder i landzone samt nabobeboelse.

Landskabelige hensyn

Ejendommen ligger i landbrugsområde syd for Vognsild. Den ligger uden for områder med

landskabelig værdi og værdifulde kulturmiljøer. Ejendommen ligger i et naturområde, som er

udpeget på grundlag af arealernes indhold og sammenhæng af skove, ådale og beskyttede

områder efter Naturbeskyttelseslovens §3, det vil sige søer, heder, moser, strandenge, enge,

overdrev og vandløb. Udpegningen af naturområder er tæt forbundet og ofte sammenfaldende

med udpegningen af landskabelige, geologiske og kulturhistoriske bevaringsværdier. I dette

tilfælde er der sammenfald med et geologisk værdifuldt område. Størstedelen af udvidelse vil

foregå ved en ombygning i det eksisterende byggefelt. Derfor vil den bygningsmæssige udvidelse

ikke påvirke området.

Ifølge Kommuneplan 2009 er der ingen lokalplaner, der berører byggeriet, ligesom der ikke

ligger registrerede eller udpegede lavbundsarealer i nærheden. Anlægget ligger lige op ad en skov,

men skoven kaster ikke byggelinje, da det er en privat skov under 20 ha. Skoven er en fredsskov,

der er registreret som potentiel ammoniakfølsom (se redegørelse og vurdering længere nede).

Omkring dele af skoven løber et beskyttet dige. Diget berøres ikke af det kommende byggeri.

Det projekterede anlæg ligger således godt placeret i landskabet.

Bygninger og opbevaringsanlæg

I forbindelse med udvidelsen nedrives 14 eksisterende haller og der opføres 17 nye 4-rækkede

haller. I hallerne monteres gødningsrender på 37,5 cm. Desuden etableres der en ny fortank på

99 m 3 , en ny møddingsplads til oplag af halmaffald fra burene og et nyt maskinhus på 300 m 3 .

Maskinhuset bruges bl.a. til opbevaring af fodersilo. Minkhaller og maskinhus opføres i grå

stålplader og gråt tag af eternit eller stålplader. Der plantes nyt læhegn nord for farmen.

3 Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om Pelsdyrfarme mv.

9

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Der er to gyllebeholder på hhv. 1.600 m 3 og 200 m 3 på ejendommen. Der er reelt behov for

4.450 m 3 på ejendommen for at dække 12 måneders produktion, men eftersom der afhentes

gylle fra biogasanlæg, vurderes det, at en opbevaringskapacitet på 5 måneder på selve

ejendommen er nok.

Spildevand og overfladevand

Fodervogn og fodersilo rengøres hver dag efter brug. Rengøringen foregår på plads med fast

bund og afledning til gyllebeholder. Farmen rengøres en til to gange årligt med højtryksrenser.

Vaskevandet herfra ledes ligesom overfladevand fra tage diffust ud på jorden. Hvalpenet vaskes

efter sæsonens afslutning på støbt plads med opsamling til gyllebeholder.

Affald

Affald skal så vidt muligt bortskaffes løbende og må ved oplag på ejendommen ikke være til

gene for miljø og omkringboende. Ansøger har lavet en oversigt over ejendommens mængder

og håndtering af affald. De beskrevne forhold om opbevaring og bortskaffelse af affald er

vurderet tilfredsstillende.

For at undgå uhygiejniske forhold opbevares døde dyr på frost indtil afhentning. Opbevaring og

afhændelse følger reglerne på området 4 .

Olie og andre hjælpestoffer

Dieselolie opbevares og tankes fra godkendt tank, der er placeret på betongulv. Der opbevares

ikke motorolie på farmen. Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen, da der ikke er

tilknyttet markdrift. Risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand vurderes som

minimale.

Gener fra husdyrbruget

Transportgener

Mængden af transport til farmen vil stige lidt. Den største stigning vil være i forbindelse med

afhentning af gylle til biogasanlæg, som vil ske ca. 150 gang årligt. Fodercentralen leverer foder

hver eller hver anden dag, men der er ikke tale om en ændring i antallet af leverancer i forhold til

nudrift. Transporterne foretages primært med lastbil og ad tilkørselsvej op til farmens største

gyllebeholder og makinhus. Transportvejen ligger øst for farmen. Der er gode oversigtsforhold

og ingen naboer placeret nær indkørslen. Transporten vil ske indenfor normal arbejdstid.

Støjgener

Der vil i forbindelse med transport og ved almindelig kørsel med fodermaskiner, strømaskiner

mm. være støj fra farmen. Støjen vil være kraftigst i dagstimerne. Med afstanden til naboer og

beplantning omkring farmen vil støjen ikke give væsentlige gener for de omkringboende.

Støvgener

Den øgede trafik til og fra farmen vil medføre noget støv, med et par daglige kørsler bør det

ikke være et problem. De sæsonbetingede kørsler vil i tørre perioder kunne hvirvle en del støv

op, men da det kun er en begrænset periode, vurderer kommunen, at det ikke give urimelige

gener. Der vil være mindre støvgener ved strøning med halm. Det vurderes, at støvet ikke udgør

en gene for naboer, pga. afstand.

4 Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring af døde produktionsdyr.

10

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Lysgener

Der bruges generelt ikke lys på en minkfarm. Der er opsat udendørslys ved stuehuset, men som

udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten. Der er således ingen

gener fra belysning.

Lugtgener

Pelsdyrfarme er ikke omfattet at husdyrlovens beskyttelsesniveau for lugt, men afstandskravene

fastsat i Pelsdyrbekendtgørelsen. Afstandskravet til byzone, samlet bebyggelse og enkelt

bebyggelse er overholdt, men generne bør reduceres mest muligt. Pelsdyrfarme vil typisk lugte

mest ved udmugning. Udmugningstidspunktet bør planlægges, så det generer mindst muligt.

Herudover vil haller og beholdere til foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår

uhygiejniske forhold og lugtgenerne mindskes.

Skadedyr

Der behandles mod fluer efter anbefalinger fra skadedyrslaboratoriet 5 . Generel god hygiejne,

daglig udmugning på farmen og et stabilt flydelag gyllebeholderne vil minimerer både lugt og

fluegener. Farmen holdes generelt pæn og ryddeligt. Rotter kan undgås ved ikke at have

foderrester o.lign. stående tilgængeligt. Ved forekomst af rotter kontaktes kommunen.

En udvidelse af denne størrelse vil altid medføre en øget aktivitet på matriklen, men farmens

beliggenhed er fornuftig. Vesthimmerlands kommune vurderer derfor, at den planlagte

udvidelse ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Ammoniakfordampning

Ammoniakfordampningen fra et husdyrbrug kan medføre en indirekte gødningstilførsel fra

luften, hvilket kan udgøre en trussel for næringsstoffølsomme naturtyper og arter.

Ammoniakfordampningen fra pelsdyrfarme er meget høj grundet foderets høje andel af protein.

Det fremgår af IT- ansøgningen, at udvidelsen kan foretages med en meremission på 4172,61 kg

N/år. Der er herefter en samlet emission fra anlægget på 7478,28 kg NH3-N/år. Udvidelsen er

omfattet af krav om 30 % ammoniakreduktionskrav. Kravet er overholdt.

Natur kan være beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, Husdyrbrugslovens § 7 og/eller være

internationalt beskyttet. Tallene i nedenstående skema viser beregnet mer- og totalbelastning for

udvalgte naturtyper nær anlægget. Naturtyperne i skemaet er udvalgt på baggrund af beliggenhed

nær anlægget eller naturtypens sårbarhed.

5 Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme – 29. oktober 2009.

11

14.03.2013 Version 12 - lov


Naturpunkt

1

2

Natur-område

Potentiel

ammoniakfølsomSkov

Rigkær og

Hængesæk i

Natura 2000

3 Overdrev

4 Overdrev

5 Overdrev

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Lovmæssig

Beskyttelse

Afstand fra

anlæg (m)

/retning

12

14.03.2013 Version 12 - lov

Merdeposition

Kg/N ha år

Totaldeposition

Kg/N ha år

Se vurdering 25 / V - -

§ 3 /

Kategori 1

§ 7/

Kategori 2

§ 3 /

Kategori 3

§ 7 /

Kategori 2

870 / SV 0,1 0,2

520 / SØ 0,3 0,6

550 / V 0,3 0,5

890 / NV 0,1 0,2

Tallene henviser til punkterne på Bilag 4. Merdeposition og Deposition er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk

Potentiel ammoniakfølsom skov

Skoven umiddelbart vest for ejendommen er udpeget som potentiel ammoniakfølsom skov.

Skoven er en fredskov. Jordbundstypen i området er grov sandet jord.

På kort fra 1842-1899 er området hede.

På kort fra 1900-1960 er området med signatur ”Yngre skov” eller ”Krat og opvækst

under mandshøjde”.

På kort fra 1957-1976 er der nåleskov.

I 1980’erne er det meste af skoven fældet.

I 1992 ser det ud til at området selv springer i skov.

Skoven er besigtiget den 20. august 2012. Der er i dag store områder med rødgran, men også

områder med løvtræer. Der står stilk-eg, dun-birk, alm. hyld, alm. røn, selje-røn, grå-pil og en art

af tjørn. I skovbunden ses bølget bunke, håret frytle, alm. gedeblad, hedelyng, stor konval,

majblomst, alm. mangeløv, smalbladet mangeløv, hindbær og brombær. Der var flere store

myretuer (rød skovmyre), enkelte sorte skovsnegle, gærdesmutte og spætmejse. Der blev ikke

registreret svampe eller lav og mos på træerne. Skoven bærer noget præg af drift. Der drives jagt

og fodres vildt.

Der blev ikke fundet arter, som er på listen over ”§25 arter”.

En skov betegnes som ammoniakfølsom, når:

1) der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale

om gammel »skovjordbund«,

2) skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så

jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel

»skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller

3) der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget

på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove

omfattet af skovlovens § 25.

Kommunen vurderer:

at der ikke har vokset skov på stedet i 200 år.


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

at skoven er plantet på et tidligere hede-areal. Dvs. ikke vokset frem af sig selv. De træer

der er i dag, er muligvis groet frem af sig selv, men på tidligere skovbund.

at der sandsynligvis ikke findes § 25 arter i skoven

at skoven ikke kan betegnes som ammoniakfølsom, og derfor ikke er beskyttet af

beskyttelsesniveauet for kategori 3 natur.

Rigkær og hængesæk i Natura 2000

Sydvest for anlægget ligger Lerkenfeldt Å, som er en del af EU-habitatområde nr. 30. Den del,

der ligger nærmest, er et rigkær og en hængesæk, der er beskyttet efter § 3 i

naturbeskyttelsesloven, habitatdirektivet og som Kategori 1 i Husdyrbrugloven. Rigkær har en

tålegrænse på 15-25 kg N/ha og hængesæk en tålegrænse på 10-15 kg N/ha. For de arter, der

danner grundlaget for udpegningen af habitatområdet, gælder der ifølge habitatdirektivet, at der

ikke må ske en forringelse af deres naturtilstand og udbredelse. I husdyrloven er der fastsat et

beskyttelsesniveau på 0,2-0,7 kg N/ha/år i samlet deposition til kategori 1-natur. Niveauet

afhænger af den kumulative effekt fra nærliggende husdyrbrug. Der er yderligere en ejendom,

der påvirker naturområdet og beskyttelsesniveau på 0,4 kg N/år/ha er derfor gældende. Der

afsættes 0,2 kg N/ha/år i totaldeposition til rigkæret og hængesækken fra den ansøgte drift.

Baggrundsbelastningen for området er 15,2 kg N/ha/år. For hængesækken betyder det, at den

højeste tålegrænse er overskredet en smule. Det kan således ikke afvises, at udvidelsen kan

påvirke hængesækken, men de lovmæssige krav er overholdt. Rigkæret vil ikke påvirkes, da den

har en højere tålegrænse.

Overdrev beskyttet efter § 7

Nordvest og sydøst for minkfarmen ligger der overdrev beskyttet efter § 7 og som kategori 2 i

husdyrbrugloven. Overdrevene er registrerede som sure overdrev, og tålegrænsen for denne

naturtype ligger på 10-20 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen ligger på 15 kg N/ha/år. Der er et

fast beskyttelsesniveau på en totaldeposition på 1,0 kg N/ha.

Det nordvestlige overdrev (punkt 5) modtager en totaldeposition på 0,2 kg N/ha/år og det

sydøstlige (punkt 3) modtager 0,6 kg N/ha/år fra anlægget. Det sydøstlige overdrev har en høj

naturkvalitet, så i det konkrete tilfælde vurderes tålegrænsen, at ligge i den lave ende af

intervallet. Det kan således ikke afvises, at udvidelsen kan påvirke overdrevet, selvom de

lovmæssige krav er overholdte. Det andet overdrev er i forvejen belastet af ammoniak og har en

lavere kvalitet. Det vurderes derfor, at dette overdrev ikke vil påvirkes yderligere af udvidelsen.

Overdrev beskyttet efter §3

Den nærmeste natur er et overdrev, der er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven og som

kategori 3 i husdyrbrugloven. Der ligger et beskyttelsesniveau på en maksimal merdeposition på

1,0 kg N/ha. Overdrevet ligger vest for anlægget og modtager 0,3 Kg N/år/ha i merdeposition

derfra. Kommunen vurderer derfor, at dette overdrev ikke vil påvirkes yderligere af udvidelsen.

Bilag IV-arter

Kommunen har ikke kendskab til internationalt beskyttede arter så nær anlægget, at de vil kunne

blive påvirket af driften.

Samlet vurdering

Udvidelsen af produktionen overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveauer. Niveauerne er

fastlagt ud fra den nyeste videnskabelige viden og vi vurdere derfor, at udvidelsen ikke vil have

en væsentlig negativ virkning på naturarealerne.

13

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Uheld og risici

På en pelsdyrfarm som denne er risikoen for uheld ret lille, idet mængderne af gylle pga. jævnlig

afhentning ikke er så store. Desuden findes der ingen stationære pumper på gyllebeholderne,

hvilket fjerner risikoen for tab af gylle til miljøet. Der er ikke opbevaring af andre væsker ud

over dieselolie, der kan forårsage en forurening. Det er kommunens opfattelse, at en

beredskabsplan er til stor hjælp, hvis uheldet skulle være ude, f.eks. i forbindelse med brand.

Planen skal være et aktivt led i bedriften og bør gennemgås mindst et gang om året og vil også

blive gennemgået i forbindelse med kommunens tilsyn på farmen. Medarbejderne bør indgå

aktivt i denne proces.

Der er udarbejdet et udkast til en beredskabsplan, hvor det er beskrevet hvordan uheld kan

minimeres og hvilke kontakter der skal tages under og efter eventuelle uheld.

4.3 Arealer

Ansøger vil fremover afgive minkgylle til Vegger Biogasanlæg. Der indgår således ingen vurdeing

af arealer i denne afgørelse.

4.4 Bedst tilgængelige teknologi

Der er i den ansøgte produktion, projekteret med en række af de bedste tilgængelige teknikker,

hvoraf nogle indgår som vilkår. De er med til at sikre, at de krævede beskyttelsesniveauer opnås.

Til-/fravalg af BAT vil typisk være en afvejning af, hvordan man kan opfylde kravene til

ammoniakemissionen, hvor der laves en vurdering af proportionaliteten mellem udgifterne og

miljøgevinsten. Nedenfor ses en beskrivelse af, hvor der anvendes BAT i produktionen, og en

beskrivelse af, hvor der er truffet valg om ikke at anvende BAT.

Staldindretning og foder

For minkhaller uden fast bund er der flere muligheder for at overholde krav til opsamling af

gødning og dermed reducere ammoniaktabet til omgivelserne. Disse muligheder er beskrevet i

Flexmodellen, der er kombinationer af rendebredde, udmugningshyppighed, proteinindhold i

foderet og tilførte mængde halm. De ti kombinationsmuligheder i flexmodellen giver alle et tab

til omgivelserne på 1,65 kg N pr. årstæve. Tiltag i forhold til øget rendebredde, hyppigere

udmugning, mere halm og lavere proteinindhold medvirker til reduceret næringsstoftab og

betragtes af Vesthimmerlands Kommune som BAT for nye haller. Eksisterende haller skal leve

op til en af flexmodellens kombinationer.

Udgangspunktet for beregninger i Husdyrgodkendelse.dk er gødningsrender over 28cm, halm ad

libitum, 1 gang ugentlig udmugning og et proteinindhold på 31% i uge 30-47. For at reducere

ammoniaktabet er der lavet tiltag i form af brede render på 37,5 cm i alle haller. Efter udvidelsen

ændres udmugningsfrekvensen til daglig udmugning. Proteinniveauet på max. 31 % af

omsættelig energi i uge 30-47 og halmtildelingen ad libitum fortsætter.

Beskrivelse af mulige tiltag:

Rendebredde Ved at øge rendernes bredde på alle hallerne med 9,5 cm i forhold til

flexmodellen mindskes tabet til omgivelserne, dvs. jorden under burene. For

hver centimeter opsamlingsrenden øges, reduceres ammoniaktabet med 0,025 kg

N pr. årstæve. Vesthimmerland vurderer, at render med en bredde over de

lovpligtige 32 cm kan betragtes som BAT.

14

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Udmugning Ud over ændret rendebredde øges frekvensen af udmugning, så der muges

dagligt. Det reducerer ammoniaktabet med 0,30 kg N/ha pr. årstæve. Gyllen

afhentes til biogas.

Halm Der gives halm ad libitum. Ved at lægge halm direkte under burene kan der

opsamles mere urin, men det har størst effekt hvis renderne er under

standardstørrelse. Med brede render vurderes effekten at være minimal. Det er

derfor fravalgt at stille vilkår om halm ad libitum + 0,2 kg.

Foder Foderplanen varierer hen over året som følge af minkens produktionscyklus,

men det fremgår af fodercentralens produktionsplan, at der planlægges et

proteinindhold på max. 31 % af omsættelig energi i uge 30-47. Der laves løbende

analyser af foderets næringsindhold. Vesthimmerlands Kommune betragter et

proteinindhold på max. 31% som BAT.

Tiltagene gælder for hele farmen og er fastholdt med vilkår. Det er ansøgers ansvar at leve op til

vilkårene. Det gælder således, at ansøger er forpligtet til f.eks. at finde andet foder hvis

fodercentralen ikke kan levere det aftalte produkt.

Nyeste viden om ammoniakreduktion ved udmugning

Ovenstående er en redegørelse for beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk. Ifølge nye VERAtest

er der fundet en ammoniakreduktionen på 30,6 % ved 2 gange ugentlig udmugning og

25,9 % ved daglig udmugning. Som en midlertidig løsning sættes effekten til 27 % på

miljøstyrelsens teknologiliste for både daglig og 2 gange ugentlig udmugning. Data er endnu ikke

implementeret i Husdyrgodkendelse.dk. Kommunen har derfor besluttet, at ansøger kan vælge

mellem udmugning 2 gange om ugen eller dagligt. Dette er fastholdt ved vilkår 19. Der er

således ikke stillet vilkår om etablering af automatisk udmugningssystem.

Forbrug af vand og energi

Det forventes at der bruges 3.500 m 3 vand hovedsagligt til drikkevand og rengøring. For at

minimere vandforbruget mest muligt efterses og rengøres drikkevandsinstallationer jævnligt med

henblik på at undgå spild. Der er cirkulation på vandsystemet.

Energi anvendes primært til gyllesystemet, dels skraber, dels pumpning af gylle til beholderen.

Der bruges også en del energi til cirkulation og opvarmning af drikkevand. Der er ingen

belysning i hallerne og der bruges ikke energi til ventilation pga. naturlig ventilation.

Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug, men forbruget opgøres årligt i

forbindelse med regnskabet.

Gødningshåndtering

BAT i forhold til opbevaring af husdyrgødning er for en stor dels vedkommende reguleret af

lovgivning, men som et væsentligt punkt kan nævnes, at flydende husdyrgødning skal opbevares

i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderen

skal regelmæssigt, fortrinsvist årligt tømmes og kontrolleres for begyndende tæring og skader.

Ifølge gødningsbekendtgørelsen er der krav om fast overdækning på gyllebeholderen i form af

flydedug, teltoverdækning eller lignende. Der dispenseres fra kravet, hvis der kan opretholdes et

naturligt flydelag. Det er normalt let at etablere et stabilt flydelag med minkgylle, så der er ikke

monteret fast overdækning på gyllebeholderne. Flydelaget kontrolleres jævnligt, jf. logbogens

registreringer, og der tilsættes om nødvendigt halm.

15

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Management og egenkontrol

I forbindelse med udvidelsen af bedriften er der lavet forslag beredskabsplan. Retningslinjer for

drift af minkfarme er beskrevet i Bekendtgørelse om pelsdyrfarme 6 med tilhørende vejledning,

samt Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr 7 . Disse retningslinjer følges med hensyn til

miljøforhold og indhusning af dyrene. Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om

godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig

miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.

Kommunen vurderer, at ansøger forholder sig fornuftigt til den daglige management og udfører

en forsvarlig egenkontrol, så bedriften lever op til BAT på disse områder.

Vurdering af tiltagene:

Der findes ikke et fast BAT-krav for minkfarme. Vesthimmerlands kommune har besluttet, at

eksisterende haller skal leve op til flexmodellens niveau på 1,65 Kg N/årstæve, og at nye haller

skal følge det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 %, dvs. en ammoniakemission på 1,15

Kg N/årstæve. I denne udvidelse laves der så store ændringer i de eksisterende haller, at de

betragtes som renoveringer og derfor skal opfylde BAT-niveauet på 1,15 Kg N/årstæve. Det

giver et BAT-niveau på 8050 Kg N, hvilket ligger over det totale ammoniaktab på 7726 Kg N/år

på produktionsniveau. Den samlede emission fra stald og lager er beregnet til 7478 Kg N/år.

Forskellen i de to værdier skyldes, at der fjernes gylle til biogasanlægget.

Ved denne udvidelse har ansøger valgt de bredeste render på markedet og daglig udmugning.

Vesthimmerland vurderer på den baggrund, at ammoniakemissionen er reduceres til et

acceptabelt BAT-niveau og betragter kravet om BAT som opfyldt.

Samlet BAT - vurdering

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at driften med de stillede vilkår og med henvisning til

BAT- redegørelsen og projektbeskrivelsen(bilag 2) lever op til BAT.

4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

Bedriften og vilkårene i denne miljøgodkendelse vil løbende og mindst hvert 3. år blive

gennemgået af tilsynsmyndighederne sammen med den driftsansvarlige. Sker der

ugelmæssigheder, der har en betydende indvirkning på omgivelserne, skal tilsynsmyndighederne

kontaktes.

Der foretages daglige tjek og løbende vedligeholdelse af anlægget. Gyllebeholderen skal en gang

årligt tømmes for inspektion. Dato for inspektion og eventuel reparation skal angives i logbog.

4.6 Alternativer

Farmen er bygget ved knopskydning og udgør pt. ikke en homogen bygningsmasse. Ved denne

ansøgning fjernes en del at de gamle haller og de nye haller vil give en mere homogen farm. Det

6 Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme mv.

7 Bekendtgørelse nr. 1734 om beskyttelse af pelsdyr

16

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

forventes, at det ansøgte projekt er fremtidssikret og at det vil give gode arbejdsforhold for ejer

og medarbejdere, og at det vil give en god dyrevelfærd på farmen.

0-alternativet er en farm, der indenfor få år er slidt ned. Desuden vil der ved et 0-alternativ ikke

blive udarbejdet en miljøgodkendelse for farmen. Der vil således ikke ske en miljømæssig

regulering af bedriften.

4.7 Ophør

De beskrevne tiltag med rengøring af stalde, tømning af gødningsopbevaringsanlæg m.v. ved

ophør af produktionen er vurderet til at være tilfredsstillende. Ved ophør af pelsproduktion i 2

på hinanden følgende år skal de opførte minkhaller være fjernet og arealerne ryddet indenfor

udgangen af det tredje år.

5 Øvrige oplysninger

5.1 Andre tilladelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og

godkendelse efter f. eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændringer

skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

Hvis udvidelsen medfører, at indvindingen overskrider vandindvindingstilladelsen, skal der

ansøges om en ny vandindvindingstilladelse.

5.2 Retsbeskyttelse

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog under særlige

omstændigheder ændres inden efter reglerne i husdyrbruglovens § 40 stk. 2.

Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til

revurdering 8 . Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest efter 8 år.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere.

5.3 Offentliggørelse

Udkastet til godkendelsen har været i høring i 3 uger, i perioden d. 3. juni 2013 - 24. juni 2013.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse hermed.

5.4 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har pligt til, på et hvert tidspunkt at

kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

5.5 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Alle, der har

væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage over

kommunens afgørelse. Hvis vi modtager en klage, vil du blive orienteret.

8 § 17 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug

17

14.03.2013 Version 12 - lov


Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Klagen skal være skriftlig og sendes til kommunen, som videresender klagen til Natur- og

miljøklagenævnet. Vi skal have modtaget klagen senest d. 31. juli 2013 kl. 15.00.

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne om dette fremgår af Natur- og

Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis Kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til

loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Vi gør opmærksom på, at du,

som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

5.6 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har

modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Benny Berge Gunderstedvej 26, 9240 Nibe

Konsulent: Hanne Bang hab@graakjaer.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Naturstyrelsen, Aalborg nst@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening dnvesthimmerland-sager@dn.dk

DN Vesthimmerland vesthimmerland@dn.dk

Sundhedsstyrelsen, Nordjylland nord@sst.dk

Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk

DOF – Nordjylland vesthimmerland@dof.dk

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforening nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

6 Bilagsliste

Bilag 1 Stamoplysninger

Bilag 2 Projektbeskrivelse

Bilag 3 Beliggenhedsplan

Bilag 4 Sårbar natur

Bilag 5 IT ansøgningen

18

14.03.2013 Version 12 - lov


Bilag 1 Stamdata

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Titel Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Godkendelsesdato 3. juli 2013

Husdyrbrugets navn Minkfarm

Adresse Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Husdyrbrugets ejer Benny Berge, Gunderstedvej 26, 9240 Nibe

CVR-nr. 10 037 581

CHR-nr. 92 942

Matr. Nr. 1z Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg

Telefon og E-mail 25 85 10 61; bennyb@os.dk

Ansøger Benny Berge

Ansøgers konsulent Hanne Bang, Gråkjær Miljøcenter, hab@graakjaer.dk

Udarbejdet af Lise Overgaard

Kontrolleret af: Carl Erik Bruntse

19

14.03.2013 Version 12 - lov


Bilag 2 Projektbeskrivelse

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

20

14.03.2013 Version 12 - lov


Bilag til ansøgning

om miljøgodkendelse efter §11

i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”

Ansøgnings nr.: 43346

Benny Berge

Lerkenfeldvej 28

9640 Farsø

Dato: 27. februar 2013

Miljøkonsulent Hanne Bang - Tlf. 51 18 28 55 - hab@graakjaer.dk

Gråkjær Miljøcenter – Lundvej 24, 8700 Horsens - Tlf. 96 13 55 55


INDHOLDSFORTEGNELSE

Ikke teknisk resumé ....................................................................................................................... 2

Godkendelsespligt .......................................................................................................................... 4

Godkendelsens omfang ................................................................................................................. 4

Projektets omfang .......................................................................................................................... 5

Lokalisering .................................................................................................................................... 5

Landskabet og planforhold ............................................................................................................. 6

Faste afstandskrav ......................................................................................................................... 7

staldindretning og Teknologi .......................................................................................................... 8

Ammoniakfordampning fra minkfarmen .......................................................................................... 9

Rengøring og desinficering ............................................................................................................ 9

Fodring ........................................................................................................................................... 9

Energiforbrug ............................................................................................................................... 10

Vandforbrug ................................................................................................................................. 10

Spildevand ................................................................................................................................... 10

Affald og kemikalier ...................................................................................................................... 11

Opbevaringslagre ......................................................................................................................... 11

Opbevaring af husdyrgødning ...................................................................................................... 11

Lugt ......................................................................................................................................... 12

Støj ......................................................................................................................................... 12

Lys ......................................................................................................................................... 12

Fluer og skadedyr ........................................................................................................................ 13

Støv fra anlæg og maskiner ......................................................................................................... 13

Transport ..................................................................................................................................... 14

Management ................................................................................................................................ 15

Driftsforstyrrelser eller uheld ........................................................................................................ 15

Alternative løsninger og 0-alternativet .......................................................................................... 16

Egenkontrol og dokumentation ..................................................................................................... 16

Kort over naboer, lokalplanområder m.v. ...................................................................................... 18

Kort over Fredninger og beskyttelseslinjer .................................................................................. 19

Kort over terrænhældning .............................................................................................................. 20

Kort over naturområder .................................................................................................................. 21

Bedriftsoversigt .............................................................................................................................. 26

Erklæring om opbevaringskapacitet ............................................................................................. 27

Beredskabsplan med tekst og kort .................................................................................................. 1

Side 1


IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktionens størrelse og fordeling af arealer

Minkfarmen ønskes udvidet fra 2.200 minktæver, svarende til 64,71 DE til 7.000 tæver, svarende til

205,88 DE.

Der er ingen udbringningsarealer tilknyttet ansøgningen, da de ejede arealer er bortforpagtet og da

al husdyrgødning afsættes til forarbejdning i Vegger Biogasanlæg.

Bygningsanlæggets placering i omgivelserne

I forbindelse med udvidelsen nedrives der i alt 14 eksisterende minkhaller og der opføres i alt 17

nye 4-rk minkhaller, heraf:

7 nye 4-rk minkhaller i den sydlige del af farmen

6 lange 4-rk minkhaller i den nordlige del af farmen

4 korte minkhaller i den nordlige del af farmen

Den maksimale længde på hallerne bliver ca 93 m, den maksimal bredde bliver ca 9 m og den

maksimale højde bliver ca 4 m.

Mellem de enkelte haller bliver der 1-2 m afstand. Den endelige placering af hallerne og afstanden

mellem disse fastlægges i forbindelse med byggetilladelsen på ejendommen og hermed evt krav til

brandsikring af farmen.

Herudover etableres der en ny fortank på 99 m 3 , en ny møddingsplads til oplag af halm på ca 100

m 2 og der opføres et nyt maskinhus på 15*20 m, i alt 300 m 2 .

Der er ca 250 m til nærmeste nabobeboelse, nord for minkfarmen. Nærmeste område i lokalplan

udlagt til byzone er Vognsild ca 1.300 m nord for minkfarmen.

Der er ingen beskyttelseslinjer eller fredninger der går ind over minkfarmens byggefelt. Der er et

areal med fredskov og et beskyttet stendige/jorddige umiddelbart op til byggefeltet, hvilket ikke vil

blive negativt påvirket af byggeriet at minkhallerne.

Produktionens påvirkning af omgivelserne herunder emissioner, transport, osv.

Lugt

Lugtgenerne fra udvidelsen af minkfarmen forventes ikke at genere omkringboende, da de fastsatte

lugtgeneafstande overholdes.

Transporter til og fra ejendommen

Anslået medfører ændringen af produktionen på minkfarmen at antallet af transporter stiger fra ca

378 til ca 484 årligt.

Da ingen naboer er placeret nær indkørslerne til minkfarmen vurderes det, at transporter ikke vil

give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

Hovedparten af transporterne sker med lastbil.

Husdyrgødning – gylle og dybstrøelse

På ejendommen produceres der ca 4.450 m 3 der afsættes til biogasanlæg.

Støv, støj og flue

Ændringen af produktionen på ejendommen forventes ikke at medføre væsentlige gener i forhold

til støv, støj og fluer.

Side 2


Natur nær ejendommen og ammoniakdeposition hertil

Kategori 1 natur: Minkfarmen ligger ca 900 m fra nærmeste EF-habitatområde/Natura2000 område.

Beregninger viser at totaldepositionen til naturområdet er 0,1 kg N pr ha.

Kategori 2 natur: Minkfarmen ligger ca 500 m fra nærmeste naturområde, der er beskyttet efter §

7 i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”. Beregninger viser at totaldepositionen til naturområdet

er 0,6 kg N pr ha.

Kategori 3 natur: Minkfarmen ligger ca 550 m fra nærmeste overdrev beskyttet efter § 3 i ”Naturbeskyttelsesloven”.

Beregninger viser at merdepositionen til naturområdet er 0,3 kg N pr ha og at

totaldepositionen er 0,5 kg N pr ha.

Generelt ammoniakkrav

Kravet om reduktion af 30% ammoniak i forhold til referencestaldsystemet er overholdt, med

1.090 kg N/år.

Markdriftens påvirkning af omgivelserne herunder udvaskning af N og P

Der er ingen arealer tilknyttet nærværende ansøgning.

Al husdyrgødning afsættes til Vegger Biogasanlæg.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering

af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at produktionens virkninger

på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

Anvendelse af Bedst Anvendelig Teknik

Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning

og opbevaring af husdyrgødning.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Alternative løsninger har været diskuteret, men det vurderes at det ansøgte projekt tager hensyn

til naboer og omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en effektiv pelsdyrproduktion.

0-alternativet beskriver forholdene, hvis udvidelsen ikke finder sted. 0-alternativet vil betyde en

fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet er slidt ned. Ud fra et økonomisk

synspunkt vil dette være uhensigtsmæssigt.

Side 3


GODKENDELSESPLIGT

Da husdyrproduktionen overstiger 25 DE, men er under 250 DE er der tale om en godkendelse i

henhold til § 11 i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.

GODKENDELSENS OMFANG

Pelsdyrproduktionen udvides fra 2.200 minktæver, svarende til 64,71 DE til 7.000 tæver, svarende

til 205,88 DE.

Husdyrgødning (arealdel)

På minkfarmen produceres følgende gødningsmængde, der afsættes til Vegger Biogasanlæg:

Pelsdyrbrugets ophør

Ved pelsdyrbrugets ophør, rengøres haller- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af

haller og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da

virksomheden ikke forventes lukket. Desuden vil en evt forurening kun kunne stamme fra håndtering

af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage

yderlige.

Bivirksomhed

Der er ikke biogas, halmfyr eller anden bivirksomhed på ejendommen.

Side 4


PROJEKTETS OMFANG

Datoer

Så snart ansøgningen om miljøgodkendelse er godkendt vil udvidelsen og byggeriet af de nye haller

samt nedrivningen af de eksisterende haller blive påbegyndt.

Da ansøger ønsker at være selvfinansieret og da han ønsker selv at bygge minkhallerne er det

ikke realistisk, at udvide til 7.000 minktæver på 2 år, hvorfor der ansøges om en længere udvidelsesperiode

begrundet i nedenstående tidsplan.

Det forventes at minkfarmen er på fuld produktion 3 år efter godkendelsen er givet.

Tidsplan

År 1: Nedrivning af en del af de eksisterende haller og byggeri af de første 5-10

haller gennemføres. Antallet af minktæver udvides til ca 3.500. Møddingspladsen

og maskinhuset opføres.

År 2: Nedrivningen af en del af de eksisterende haller og byggeri af de næste 5-10

nye haller gennemføres. Antallet af minktæver udvides til ca 6.000 minktæver.

År 3: Byggeriet af de sidste nye haller gennemføres. Antallet af minktæver udvides

til 7.000 minktæver, hvorefter der er fuld produktion på minkfarmen.

LOKALISERING

Området, minkfarmen ligger i, er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning.

Der er ca 250 m til nærmeste nabobeboelse, nord for minkfarmen. Nærmeste område i lokalplan

udlagt til byzone er Vognsild ca 1.300 m nord for minkfarmen.

Der er ingen beskyttelseslinjer eller fredninger der går ind over minkfarmens byggefelt. Der er et

areal med fredskov og et beskyttet stendige/jorddige umiddelbart op til byggefeltet, hvilket ikke vil

blive negativt påvirket af byggeriet at minkhallerne.

Minkfarmen ligger i et område med en del terrænhældning.

Kort med afstande til nabo m.v., kort med fredninger og beskyttelseslinjer og kort med terrænhældning

er indsat i nærværende bilag.

Side 5


LANDSKABET OG PLANFORHOLD

I forbindelse med udvidelsen nedrives der i alt 14 eksisterende minkhaller og der opføres i alt 17

nye 4-rk minkhaller, heraf:

7 nye 4-rk minkhaller i den sydlige del af farmen. 2 stk på ca 16 fag, 2 stk på ca 18 fag, 1

stk på ca 19 fag og 2 stk på ca 20 fag.

6 lange 4-rk minkhaller i den nordlige del af farmen på ca 44 fag.

4 korte minkhaller i den nordlige del af farmen på ca 32 fag.

Den maksimale længde på hallerne bliver:

• 16 fags haller: Ca 34 m

• 18 fags haller: Ca 38 m

• 19 fags haller: Ca 40 m

• 20 fags haller: Ca 42 m

• 32 fags haller: Ca 68 m

• 44 fags haller: Ca 93 m

Den maksimal bredde på hallerne bliver ca 9 m og den maksimale højde bliver ca 4 m.

Mellem de enkelte haller bliver der 1-2 m afstand. Den endelige placering af hallerne og afstanden

mellem disse fastlægges i forbindelse med byggetilladelsen på ejendommen og hermed evt krav til

brandsikring af farmen.

Herudover etableres der en ny fortank på 99 m 3 , en ny møddingsplads til oplag af halm på ca 100

m 2 og der opføres et nyt maskinhus på 15*20 m, i alt 300 m 2 med en maksimal højde på 6 m.

I nye haller og i eksisterende haller opsættes gødningsrender på 37,5 cm med mekanisk tømning.

De nye haller opføres med grå stålplader på gavlene og gråt eternit eller grå stålplader på tagene.

Siderne på hallerne er uden beklædning.

Det nye maskinhus opføres i grå stålplader og grå eternit eller grå stålplader på taget.

Læhegn

Der er planlagt nyt læhegn nord for de nye minkhaller. Herudover er der eksisterende læhegn

rundt om farmen, der medvirker til at minkfarmen kun er delvist synligt i landskabet. Se den indsatte

bedriftsoversigt i dette bilag.

Herudover vil der blive etableret hegn efter gældende regler, så evt løsslupne mink ikke kan forlade

minkfarmen.

Samlet vurdering

Det vurderes, at de nye minkhaller vil passe godt ind i omgivelserne og at det landskabelige indtryk

ikke ændres væsentligt.

Side 6


FASTE AFSTANDSKRAV

Side 7

Afstand

fra anlægget

Lovkrav

(minimum)

Ikke-almene vandforsyningsanlæg >25 m 25 m

Almene vandforsyningsanlæg >50 m 50 m

Vandløb/dræn/søer >15 m 15 m

Offentlig vej og privat fællesvej >15 m 15 m

Levnedsvirksomhed >25 m 25 m

Beboelse på samme ejendom >15 m 15 m

Skel >5 m 5 m

Nabobeboelse >100 m 100 m

Byzone eller sommerhusområde, områder, der i kommuneplanens

rammedel er udlagt til byzone eller sommerhusområde, eller områder

i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og

erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på

beboelse, institutioner eller lignende.

>200 m 200 m


STALDINDRETNING OG TEKNOLOGI

Bedriftens ansvarlige har fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø,

og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang

loven tilsigter.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører en lavere koncentration af

ammoniak og lugt fra husdyrproduktionen.

Pumpning og håndtering af gylle foregår i lukket rørsystem. Pumpning og håndtering af gylle i øvrigt

vil normalt foregå indenfor normal arbejdstid.

BAT og miljøteknologi for staldindretning

På minkfarmen er valgt følgende staldsystem, hvilket er BAT:

• 37,5 cm brede gødningsrender med daglig udmugning, 31% proteinindhold i foderet i ugerne

30-47 og halm ad lib

Ifølge afgørelsen NMK-131-00102 er vejledende BAT emissionsniveau for nye minkhaller 1,15 kg

N pr tæve. På farmen giver det følgende BAT emissionsniveau beregnet på worstcase:

Emissionsniveau Kg ammoniak

7.000 tæver 1,15 8.050

I alt 8.050

BAT opfyldes på ejendommen, da ammoniakemissionen er beregnet til 7.726,27 kg N.

Side 8


AMMONIAKFORDAMPNING FRA MINKFARMEN

Ammoniakfordampningen fra minkfarmen er på i alt 7.726,27 kg N, hvilket svarer til en merfordampning

på 4.421,10 kg N.

Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30% er opfyldt med 1.089,73 kg N.

Kravene til merdeposition og totaldeposition til kategori 1, 2 og 3 er opfyldt. Se kort og beregningerne

i nærværende bilag.

RENGØRING OG DESINFICERING

Gødningsrenderne tømmes dagligt og hver dag vaskes fodersilo og –vogn.

Der er daglig oprydning i hallerne og ved foderopbevaringen m.v.

En til to gang årligt vaskes alle hallerne efter iblødsætning.

FODRING

Foder opbevares fremover i en ny fodersilo i det nye maskinhus. Foder leveres dagligt pga holdbarhed.

Foderet er tilpasset minkenes aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer,

der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i gyllen.

Side 9


Proteinindholdet i foderet søges løbende reduceret. Dette medfører at mængden af overskudsprotein

i gødningen reduceres og der vil dermed være en lavere ammoniakemission fra pelsdyrproduktionen

og mindre kvælstof i den samlede mængde af husdyrgødning.

I nærværende ansøgning er der benyttet foder med et proteinindhold på 31% af OE i uge 30-47.

ENERGIFORBRUG

Energi anvendes primært til håndtering af gylle og vandpumper. I hallerne er der lyskip og der er

dermed ingen energiforbrug til belysning.

Hallerne er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

Udendørslyse er kun tændt efter behov.

Logistikken i forbindelse med fodring og generel håndtering af minkene er indrettet, så afstanden

giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimere energiforbruget.

I ansøgt drift anslås det at el forbruget bliver ca 120.000 kWh pr år. Heri indgår ca 20.000 kWh til

opvarmning af stuehuset som supplering til pillefyr. Der benyttes desuden ca 3.500 l diesel.

VANDFORBRUG

Vand anvendes primært til drikkevand og rengøring af fodersilo og –vogn samt til årlig vask af haller.

Ejendommens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå

spild. Evt lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.

I ansøgt drift anslås det at forbruget bliver ca 3.500 m 3 vand pr år.

SPILDEVAND

Type

Spildevand fra rengøring af fodersilo og -

vogn

Anslået

m 3

Side 10

Afledes til

100 Gyllebeholder/fortank

Tagvand fra eksisterende haller 3.000 Afløb til dræn/vandløb

Tagvand fra nye haller 7.000 Afløb til dræn/vandløb

Spildevand fra husholdning 150 Trikstank


AFFALD OG KEMIKALIER

Døde dyr opbevares, indtil afhentning, nedfrosset i kummefrysere.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftørringspapir og tom rengjort emballage bliver

bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunalgenbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via indsamlingsordning for

erhvervsvirksomheder eller bortskaffes til kommunalgenbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning

for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Motorolie bortskaffes til mekaniker, der tager spildolie med retur ved olieskift. Motorolie opbevares

ikke på farmen.

Dieselolie opbevares i godkendt tank på betongulv.

OPBEVARINGSLAGRE

Ifølge den indsendte kapacitetserklæring er den årlige produktion af flydende gødning 4.450 m 3

gylle inkl. spildevand.

Gylle opbevares i fortank og i gyllebeholder. Se erklæringen om opbevaringskapacitet i nærværende

bilag.

Al husdyrgødning afsættes til Vegger Biogasanlæg der står for den videre afsætning af husdyrgødning.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen,

og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn,

derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af

pumper, spild m.m.

OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Gyllebeholderne er stabile beholdere, lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske,

termiske og kemiske påvirkninger.

Beholdernes bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring.

En gang årligt tømmes gyllebeholderne, hvorved gyllebeholderne visuelt kan kontrolleres for evt

skader.

Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder at beholderne hvert 10 år bliver

kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er ingen stationære pumper, hvilket fjerner risikoen

for tab af gylle til miljøet.

Der er konstant flydelag på gyllebeholderne og efter omrøring/udbringning kontrolleres det at der

senest 7/14 dage efter at der igen er gylle i tanken er dannet/etableret flydelag. Der føres logbog

over flydelaget, så der sikres at det lever op til kravene.

Side 11


LUGT

Ventilationsluften fra hallerne medbringer en given mængde lugt. Da hallerne er med naturlig ventilation,

bliver luften opblandet og fortyndet inden den falder ned omkring hallerne, hvorved lugten

formindskes.

Herudover vil haller og foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold

og så lugtgenerne mindskes.

Lugtgenerne fra minkfarmen forventes ikke at genere omkringboende, da de fastsatte lugtgeneafstande

overholdes til nærmeste enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone.

STØJ

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan

der forekomme afvigelser i forbindelse med levering af foder og afhentning af gylle.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes

det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener.

Støj fra ventilationsanlæg

Der er ikke støj fra naturlig ventilation.

Støj fra korntørringsanlæg m.v.

Der er ingen korntørringsanlæg eller lignende på bedriften og dermed ingen støj herfra.

Støj fra transporter

Støj fra transporter vil primært komme fra lastbiler med levering af foder og afhentning af gylle.

Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06-18. Alle grænser for tilladelig støj vil

blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.

Støj fra kompressor

Der kan være støj fra kompressoren der er placeret i værkstedet eller i maskinhuset. Det vurderes,

at den ikke udgør en støjgene for naboer, da den står inde i bygningerne og da der er over 250 m

til nærmeste nabo.

LYS

Lys i hallerne

Der er ingen kunstig belysning i hallerne.

Udendørslys

Der er opsat udendørslys ved stuehuset. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor

bygningerne om natten.

Side 12


FLUER OG SKADEDYR

Tiltag for minimering af fluer og skadedyr

Der holdes generelt en god hygiejne i hallerne og ved foderopbevaringen, så tiltrækningen af rotter

og mus samt mulighederne for udklækning af fluelarver minimeres.

Fluebekæmpelse

Fluebekæmpelse i stalden sker i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

Skadedyrsbekæmpelse

Rottebekæmpelse sker i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium.

STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

Støv fra foderhåndtering

Der er ingen støvgener ved håndtering af foder, da foderet er vådt.

Støvgener ved halmstrøelse

Der vil kun være mindre støvgener ved strøning med halm. Det vurderes, at støvet fra strøning

ikke udgør en støvgene ved naboer, da der er min 250 m til nærmeste nabo.

Side 13


TRANSPORT

Til- og frakørselsforhold

Kørsel til og fra produktionen sker ad Lerkenfeldvej. Der er gode oversigtsforhold ved ud - og indkørsel

til minkfarmen.

Transporter

Hovedparten af transporterne udgøres af transporter med foder og husdyrgødning. Transporterne

sker primært med lastbil.

Transporterne vil primært foregå indenfor normal arbejdstid 06-18. Alle grænser for tilladelig støj vil

blive overholdt og der vil kun i meget få tilfælde opstå gener fra transport.

Da ingen naboer er placeret nær indkørslerne til minkfarmen vurderes det, at transporter ikke vil

give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

Nedenstående transporter er anslået:

Transporter med: Nudrift ca Udvidelse ca

Levering af foder 270 270

Levering af halm 3 5

Levering af dyr 2 2

Afhentning af dyr til pelsning 5 15

Levering af brændstof 3 5

Afhentning af døde dyr 3 5

Afhentning af gylle 60 150

Afhentning af affald 12 12

Andet/diverse 20 20

I alt 378 484

Side 14


MANAGEMENT

Der er lavet beredskabsplan, så forholdsreglerne i forbindelse med uheld med gylle, diesel, kemikalier

eller brand er beskrevet. Medarbejderne er orienteret om indholdet i beredskabsplanen, der

ajourføres årligt eller når vigtige telefonnumre ændres.

Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier

og brændstof.

Rengøring i og omkring bygningerne og siloer, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen

for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle

kontrol sikrer, at der ikke opstår ressourcespild eller uhygiejniske forhold.

Der foretages daglige tilsyn af bedriften og løbende vedligeholdelse af anlægget.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse,

således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for

omgivelserne.

Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning med dyrlæge.

Der er 4-6 årlige besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes og hvor det

enkelte dyr behandles efter behov. Herudover er der diverse rådgivningsbesøg.

Logistikken i forbindelse med fodring og håndtering af dyr, er indrettet, så afstanden giver færrest

muligt driftstimer.

Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug, men vand- og energiforbrug opgøres

årligt i forbindelse med regnskabet.

Døde dyr opbevares nedfrosset i kummefryser.

Affald bortskaffes, så vidt muligt, til genbrug.

DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

Beredskabsplan

På ejendommen er der udarbejdet en beredskabsplan der beskriver hvilke forholdsregler medarbejder

og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

Redegørelse for uheld

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift,

kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt

samt udslip af dieselolie.

Uheld med gylle

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet. Herfra kan det suges op og

fjernes. Da gyllen kan suges op, vurderes det at der ikke er fare for forurening af grundvandet.

Døde dyr

Døde dyr opbevares nedfrosset i kummefryser. Derved undgås uhygiejniske forhold og at der kan

observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til

de døde dyr.

Side 15


Minimering af risiko for uheld

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at det sikrer

en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til

at sikre at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering

af kemikalier, gylle, olie mv. Ejer og andre med fast adgang til bedriften er vejledt i beredskabsplanen,

hvilken har en fast plads på kontoret på minkfarmen og i ejers privatbolig.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen,

og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn,

derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af

pumper, spild m.m.

Dieseltanken er hævet over jorden og placeret hvor der er minimal risiko for påkørsel. Tanken udskiftes

i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens sløjfningsterminer.

Der er naturlig ventilation, så der altid vil være frisk luft i hallerne til dyr og medarbejdere i tilfælde

af strømsvigt.

Minimering af skadevirkninger af evt uheld

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt

uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning,

oppumpning m.v.

ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIVET

Alternative løsninger

Det forventes, at det ansøgte projekt er fremtidssikret og at det vil give gode arbejdsforhold for ejer

og medarbejdere og at det vil give en god dyrevelfærd på minkfarmen.

Det vurderes generelt at der er fundet den mest optimale løsning på farmen i forhold til udnyttelsen

af byggefeltet, hensyn til naturområder, logistik, ressource forbrug, smittebeskyttelse m.v.

0-alternativ

0-alternativet beskriver forholdene, hvis ikke udvidelsen finder sted.

0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet

er slidt ned. Ud fra et miljømæssigt og et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv vil dette være uhensigtsmæssigt,

idet der ikke vil blive foretaget investeringer i produktionsapparatet.

Desuden vil der ved et 0-alternativ ikke blive udarbejdet en miljøgodkendelse for minkfarmen. Der

vil således ikke ske regulering af bedriften via vilkår stillet i miljøgodkendelsen.

EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

På ejendommen er der løbende egenkontrol af produktionen.

Af driftsregnskabet fremgår råvareforbruget samt producerede skind pr år.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse,

således staldanlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener

for omgivelserne.

Evt medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse og medarbejdere er orienteret

om, at ejendommen er miljøgodkendt og hvilke vilkår der er stillet til driften i den forbindelse.

Side 16


Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier

og brændstof.

Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes i henhold

til APV.

Der er løbende sparring med faglige konsulenter, hvor driften af husdyrbruget gennemgås og diskuteres.

Gældende krav til dyrevelfærd er opfyldt og medarbejdere holdes ajour med nye krav og regler på

regelmæssige personalemøder.

Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen

for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle

kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcespild eller punktforurening.

Der foretages daglige tjek og løbende vedligeholdelse af anlægget.

Der er lavet beredskabsplan, så forholdsreglerne i forbindelse med uheld med gylle eller brand er

beskrevet og medarbejderne er orienteret om indholdet i beredskabsplanen, der ajourføres årligt

eller når vigtige telefonnumre ændres.

Der er løbende service på fodermaskine m.v.

Der er min 4 årlige besøg af dyrlægen, hvor besætningens generelle sundhed vurderes og hvor

det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.

Side 17


KORT OVER NABOER, LOKALPLANOMRÅDER M.V.

Side 18


KORT OVER FREDNINGER OG BESKYTTELSESLINJER

Side 19


KORT OVER TERRÆNHÆLDNING

Side 20


KORT OVER NATUROMRÅDER

Der er foretaget beregning til følgende naturområder:

Side 21


Kategori 1 naturområdet mod sydvest, lager ID 96451

Side 22


Kategori 2 naturområdet mod sydøst, lager ID 103786

Side 23


Kategori 2 naturområdet mod nordvest, lager ID 96453

Side 24


Kategori 3 naturområdet mod nordvest, lager ID 110755

Side 25


BEDRIFTSOVERSIGT

Side 26


ERKLÆRING OM OPBEVARINGSKAPACITET

Undertegnede ejer indestår for rigtigheden af nedenstående oplysninger om den nuværende og

ansøgte opbevaringskapacitet:

Ejer: Benny Berge

Adresse: Lerkenfeldvej 28

Kommune: Vesthimmerland Kommune

På baggrund af oplysninger fra ejer/forpagter om bedriften samt en faglig vurdering heraf og beregninger

udført efter gældende normer og regler, attesterer undertegnede konsulent herved, at

ejendommens opbevaringskapacitet efter udvidelsen er tilstrækkelig i henhold til gældende lov.

Beregning af produktion af gylle

Side 27

Ton pr. årsdyr Ton i alt

7.000 minktæver 0,58 4.060

Vand fra møddingspladsen og vaskepladsen - anslået 150

I alt 4.450

Opbevaringskapacitet af gylle

Beholder str. % af opbevaring i

www.husdyrgodkendelse.dk

Lille gyllebeholder på minkfarm 200 m 3 Ca 5%

Store gyllebeholder på minkfarm 1.600 m 3 Ca 45%

Afsat til biogasanlæg 2.650 m 3 Ca 50%

I alt 4.450 m 3 100%

Beregningen er udført af: Hanne Bang, Gråkjær Miljøcenter

Dato: Januar 2013

Underskrift/stempel:

Svarende til opbevaringskapacitet til ca 12 måneders produktion.

.


UDKAST TIL:

BEREDSKABSPLAN MED TEKST OG KORT

Beredskabsplan for

Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

Indholdsfortegnelse:

Telefonnumre 3

Brand- og evakuering 4

Overløb af gylle 5

Kemikalie- og oliespild 6

Stophaner / Hovedafbrydere 7

Strømsvigt 8

Transport af bekæmpelsesmidler 9

Bilag A: Kort over ejendommen (bedriftsoversigt) 10

Bilag B: Afløbsplan 11

Bilag C: Kort over brandslukningsudstyr, flugtveje m.v. (beredskabsplan) 12

Udarbejdet af: Benny Berge, januar 2013

Side 1


Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål

at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det omgivne miljø.

Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte m.fl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed

i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende.

Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og

synlig.

Beredskabsplanen findes i mappe på kontoret på minkfarmen.

Kort materiale

Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen m.m. med angivelse af:

Husk:

- Dieseltanke m.v.

- Afløb gylle og tagvand

- Strømafbryder og afbryder vand

- Slukningsmateriale

- Flugtveje for dyr/frigørelse mm.

Ved store uheld ring 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne.

Er man i tvivl, ring 1-1-2

Efter brand m.m. tag kontakt til miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald m.m.

Side 2


Telefonnumre

Nærmeste telefon står i kontoret og har nr ______________

Ejer, Benny Berge 25 85 10 61

Medhjælper: _________

Medhjælper: _________

Miljømyndighed kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

Falck kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

Brandvæsen kontaktes på telefon 112 dag og nat.

Lægevagt kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

Tandlægevagt kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

Gråkjær Miljøcenter kontaktes på telefon 96 13 55 55 dag

Landbocenteret kontaktes på telefon ________ dag.

Dyrlæge, ________ kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

Foderstofforretning kontaktes på telefon ________ dag.

Elektriker kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

Smeden kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

VVS kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

El-selskab ________ kontaktes på telefon ________ dag eller nat.

NB: Manglende telefon nr påføres inden godkendelsen tages i brug.

Side 3


Brand og evakueringsinstruks

Ved brand, der ikke kan slukkes ved egen hjælp.

Tilkald brandvæsenet – RING 1-1-2 – oplys:

- Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra

- Hvad der er sket og at det er en gårdbrand

- Er der tilskadekomne – hvor mange

- Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget

Kontakt:

Ejer, Benny Berge 25 85 10 61

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og

evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning og kemikalier.

Placering af slukningsmateriale er angivet på oversigtskortet.

Hvis det ikke er muligt at slukke branden – forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer.

Modtag brandvæsnet og udlever denne mappe sammen med kortmateriale.

Oplys endvidere:

- Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er kommet i sikkerhed.

- Hvor det brænder

- Brandens omfang

- Hvor der er adgangsveje

På ejendommen findes følgende materiale, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen:

- Brandslukker

- Vandslange

Se bilag C.

Side 4


Overløb af gylle instruks

Ved større overløb af gylle eller ved brud på fortank – RING 1-1-2

Oplys:

- Navn, adresse og telefonnummer der ringes fra

- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud

- Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevandsboring.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt:

Ejer, Benny Berge 25 85 10 61

Kontakt miljømyndighederne på tlf ________

Forsøg opdæmning for at undgå at gylle løber ud over anlægget og nærtliggende arealer samt i

grøften ved Lerkenfeldvej.

Opdæmning kan evt. fortages med jord, halmballer og lignende afhængig af mængden af gylle.

Modtag brandvæsnet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiale, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen.

- Halmballer

- Sand/jord

Se bilag A, B, C og D.

Side 5


Kemikalie og oliespild instruks

Ved større overløb af kemikalier og olie – RING 1-1-2 – oplys:

- Navn, adresse og telefonnummer der ringes fra

- Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud

- Om der er risiko for forurening af vandløb eller drikkevand.

Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne.

Kontakt:

Ejer, Benny Berge 25 85 10 61

Kontakt miljømyndighederne på tlf ________

Forsøg opdæmning for at undgå, at kemikalier og olie løber ud over anlægget og nærtliggende

arealer samt i grøften ved Lerkenfeldvej.

Opdæmning kan evt. fortages med jord, halmballer og lignende afhængig af mængden af kemikalier

og olie.

Modtag brandvæsnet/miljømyndighederne og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet.

På ejendommen findes der følgende materiale, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen.

- Halmballer

- Sand/jord

Se bilag A, B, C og D.

Side 6


Stophaner / hovedafbrydere

Vand:

Hovedhanen og stophaner er placeret _________________.

Elektricitet:

Hovedafbryderen og el-tavler er ophængt ____________________.

Se bilag A og C.

Side 7


Strømsvigt instruks

Vurder om dyr vil lide under træk fra nødopluk eller varme.

Tjek alle stalde og se om nødoplukket er åben.

Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning).

Kontroller af der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper og lignende.

Ved strømsvigt på over ca. 2 timer, ring til ________________energi-selskab og forhør om varigheden

af udfaldet.

Tlf _______________________

Eventuel iværksæt opstart af nødstrømsgenerator.

Side 8


Transport af bekæmpelsesmidler/pesticider

Der findes ikke pesticider på ejendommen

Sørg for sikker transport af bekæmpelsesmidler til ejendommen og mellem ejendom og marker.

Bekæmpelsesmidler skal under transport vært sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse

(f.eks. en køleboks) er velegnet.

Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks.

plasticposer/plastspand til en hurtig indsats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca.

2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden.

Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved uheld.

Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpsudstyr og øjenskyllemiddel

til rådighed.

Meget giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler

skal opbevares forsvarligt. For alle midler gælder, at de opbevares utilgængelige for

børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v.

Derudover gælder følgende:

- Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrit med god belysning.

- Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld til opsamling af spild.

- Døre skal være forsynet med støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild.

- Gulve skal være tætte og uden afløb.

Side 9


Bilag A: Kort over ejendommen (bedriftsoversigt) – ikke målfast

Side 10


Bilag B: Afløbsplan – ikke målfast

Side 11


Bilag C: Kort over flugtveje m.v. (beredskabsplan) – ikke målfast

Side 12


Bilag 3 Beliggenhedsplan

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

21

14.03.2013 Version 12 - lov


Bilag 4 Sårbar natur

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

22

14.03.2013 Version 12 - lov


Bilag 5 IT ansøgningen

Miljøgodkendelse for Lerkenfeldvej 28, 9640 Farsø

23

14.03.2013 Version 12 - lov


Type §11 Godkendelse

Ansøgningsnummer 43346

Version 1

Dato 27-06-2013 00:00:00

Navn Benny Berge

Adresse Gunderstedvej 26

Telefon 25851061

Mobil

E-Mail bennyb@os.dk

husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema

Kort beskrivelse

Minkfarm, Lerkenfeldvej 28, Farsø. Benny Berge ansøger om udvidelse af minkfarmen fra 2.200

tæver til 7.000 tæver. Alle beskrivelser findes i vedhæftede bilag.


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

1.1 Ejer­ og driftsforhold 3

1.2 Godkendelsespligt 3

1.3 Godkendelsens omfang 4

1.3.1 Projektets omfang 4

1.3.2 Tidligere godkendelser 4

1.3.3. Biaktiviteter 4

1.3.4 Husdyrbrugets ophør 4

1.4.1 Offentlighed og høring 5

1.4.2 Ikke­teknisk resumé 5

2.1. Dyrehold og management 5

2.2. Lokalisering 7

2.2.1 Faste afstandskrav 7

2.2.2 Landskabet og planforhold 7

2.3.1 Energiforbrug 7

2.3.2 Vandforbrug 8

2.4.1 Lugt 8

2.4.2 Støj 9

2.4.3 Lys 9

2.4.4 Fluer og skadedyr 9

2.4.5 Støv 10

2.4.6 Transport 10

2.5.1 Restvand 10

2.5.2 Husdyrgødning og foder 10

2.5.3 Affald og kemikalier 11

2.5.4.1 Ammoniaktab 12

2.5.4.2 Påvirkning af natur 13

3.1 Markoplysninger 17

3.2 Gødningsregnskab 18

3.3 Nitrat (overfladevand) 19

3.4 Nitrat (grundvand) 20

3.5 Fosfor 20

3.6 Ammoniak fra udbringning 20

3.7 Gener fra udbringning 20

Bilag Arealer

Bilag Staldafsnit

Bilag Opbevaringslager

Side 2 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

1.1 Ejer­ og driftsforhold

Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Kommunikations­e­mail

Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler:

hab@graakjaer.dk

Ejendomme og ejendomsnumre

Navn Ejendomsnummer CVR/P nummer

Minkfarm 8200001901

Adresse Postnummer By

Lerkenfeldvej 28 9640 Farsø

Matrikler på ejendom Minkfarm

Ejerlav Matrikel nummer

Årup Gde., Vognsild 3m

Årup Gde., Vognsild 2m

Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg 1bk

Årup Gde., Vognsild 3l

Lerkenfeld Hgd., Svingelbjerg 1z

CHR på ejendom Minkfarm

CHR

92942

Ansøger

Benny Berge

Gunderstedvej 26

9240 Nibe

Tlf.nr.: 25851061 Mobil:

bennyb@os.dk

Konsulent

Hanne Bang

Gråkjær Miljøcenter, Lundvej 24

8700 Horsens

Tlf.nr.: 96135555 Mobil: 51182855

hab@graakjaer.dk

Kontaktperson på bedriften

Tlf.nr.: Mobil:

Bedriftsoplysninger

Lerkenfeldvej 28

9640 Farsø

CVR nummer: 12345678

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.2 Godkendelsespligt

Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Side 3 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3 Godkendelsens omfang

I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke

ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal

ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.1 Projektets omfang

Ansøger tekst:

Beskrivelse af projektets omfang:

Beskrivelse af projektets datoer:

Starttidspunkt for byggeriet:

Sluttidspunkt for byggeriet:

Starttidspunkt for driften:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.2 Tidligere godkendelser

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.3. Biaktiviteter

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.3.4 Husdyrbrugets ophør

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Side 4 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.1 Offentlighed og høring

Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

1.4.2 Ikke­teknisk resumé

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikke­teknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af

godkendelsen af projektet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.1. Dyrehold og management

I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige staldteknologi på husdyrbruget.

I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af dyretype og staldsystem.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af anlægget:

Minkfarm

Staldoversigt med angivelse af Stald­ID for staldnavn

Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald­ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet.

StaldID

Staldafsnit navn

ST‐143863 Eks korte haller mod syd

ST‐143864 Eks 6 haller nord inkl velfærd

ST‐143865 Udvidelse 6 lange 4‐rk haller mod nord

ST‐155142 Udvidelse 4 korte 4‐rk haller mod nord

ST‐164856 Eks 8‐rk minkhal

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter

efterfølgende den fulde betegnelse.

Staldsystem

kode

Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/

ansøgt

Mi06 Mink, 1 årstæve, bure, proteinindhold 31% af OE uge 30‐47, gødningsrende over 28

cm, halm ad libitum, ugentlig tømning

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald­ID og staldsystemkoder er forklaret i de ovenstående to tabeller.Tal i

kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne

oplysninger.

StaldID Godk. pligtig

renovering

Staldsystem

kode

Nudrift/

ansøgt

Antal

dyr

Antal

Stipladser

Evt. vægt ﴾kg﴿/alder ﴾mdr.﴿

Ind

Ud

Antal

dyr

Antal

DE

Nudrift 2200 64,71

Ansøgt 7000 205,88

Evt. mælkeydelse

﴾EKM﴿ /ændret

fravænningsvægt

i alt per årsso*

ST‐143863 Nej Mi06 Nudrift 900 0 26,47

Ansøgt 2100 0 61,76

ST‐143864 Nej Mi06 Nudrift 800 0 23,53

Ansøgt 0 0 0,00

ST‐143865 Nej Mi06 Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 3000 0 88,24

ST‐155142 Nej Mi06 Nudrift 0 0 0,00

Ansøgt 1400 0 41,18

Antal

DE

Side 5 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

ST‐164856 Nej Mi06 Nudrift 500 0 14,71

Ansøgt 500 0 14,71

Sum Nudrift 64,71

Ansøgt 205,88

Ændring alle produktioner: 141,18

* Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning ­ 7,3) x aktuelt antal

fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste N­normer (dvs.

systemets standardtal).

Oplysninger om udegående dyr

Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående

Der er ingen udegående dyr på ejendommen

Oplysninger om mink

StaldID

Staldsystem

kode

ST‐143863 Mi06

ST‐143864 Mi06

ST‐143865 Mi06

ST‐155142 Mi06

ST‐164856 Mi06

Nudrift /

Ansøgt

Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner

Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine

egne oplysninger.

StaldID Staldsystem

kode

Bedste tilgængelige foderteknologi

Produktioner fordelt på dyrekategorier

Ændringer i forhold til valgte staldkode

Proteinindhold Rendebredde Tilførsel af halm Udmugnings‐

hyppighed

Nudrift Ingen Krav. 35,00

Ansøgt

Samme som i valgt

staldsystem.

37,50

Nudrift Ingen Krav. 35,00

Ansøgt

Nudrift

Ansøgt

Nudrift

Ansøgt

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

0,00

0,00

37,50

0,00

37,50

Nudrift Ingen Krav. 35,00

Ansøgt

Nudrift /

ansøgt

Samme som i valgt

staldsystem.

FE / dyr eller

kg

foder per dyr

﴾mink/fjerkræ﴿

Gram

råprotein

per FE /

Protein %

i foder

37,50

Gram P per

FE / fosfor % i

foder

﴾fjerkræ﴿

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Proteinprocent Antal

i mælk / kg æg fravænnede

per høne grise per årsso

﴾fjerkræ﴿ / kg tilvækst

per enhed

Samme som i valgt

staldsystem.

Dagligt

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Samme som i valgt

staldsystem.

Dagligt

Samme som i valgt

staldsystem.

Dagligt

Samme som i valgt

staldsystem.

﴾fjerkræ﴿

﴾fjerkræ﴿

ST‐143863 Mi06 Nudrift ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ansøgt ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ST‐143864 Mi06 Nudrift ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ansøgt ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ST‐143865 Mi06 Nudrift ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ansøgt ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ST‐155142 Mi06 Nudrift ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ansøgt ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ST‐164856 Mi06 Nudrift ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ansøgt ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Management

Rengøring og desinficering

Overbrusning i svinestalde

Bedste tilgængelige staldteknologi

StaldID ProduktionsID Staldsystem

kode

ST‐143863 PR‐269177 Mi06

ST‐143864 PR‐269178 Mi06

ST‐143865 PR‐269179 Mi06

ST‐155142 PR‐289490 Mi06

ST‐164856 PR‐306992 Mi06

Dyrekategorier

Bedste tilgængelige

foderteknologi

Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder

Dagligt

Fravænnings‐

vægt

Side 6 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Kvæg Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Kvæg 0,00

Fjerkræ og andre dyr Nudrift 64,71

Ansøgt 205,88

Ændring ‐ Fjerkræ og andre dyr 141,18

Svin Nudrift 0,00

Ansøgt 0,00

Ændring ‐ Svin 0,00

Sum Nudrift 64,71

Ansøgt 205,88

Ændring – I alt 141,18

Kort over staldafsnit

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2. Lokalisering

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast

afstandskrav samt placeringen i landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2.1 Faste afstandskrav

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.2.2 Landskabet og planforhold

I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.1 Energiforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug.

Ansøger tekst:

Energiforbrug på anlæg

Energiteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Side 7 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.3.2 Vandforbrug

Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug.

Ansøger tekst:

Vandforbrug på anlæg

Vandteknologi på anlæg

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.1 Lugt

I dette afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt.

I tabellen ”Samlet resultat af lugtberegning” vises de beregnede geneafstande for lugt til naboer og områder, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens

beskyttelsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet.

I de efterfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold til naboer og områder omfattet af

beskyttelsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel

lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står ”Ingen data” i en tabel betyder det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i dette tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis der

ikke indgår særlig miljøteknologi til begrænsning af lugten.

Ansøger tekst:

Samlet resultat af lugtberegning

Lugtgeneberegninger – Detaljer om staldafsnit

Byzone

Område Andre

ejendomme

med mere

end

75 DE﴾antal﴿

Eksisterende eller

fremtidig byzone

Samlet

bebyggelse

Samlet bebyggelse

Enkelt bolig

Lugtemission fra produktioner

Beregnings

model

Samlet

ukorrigeret

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Korrigeret

geneafstand

﴾ansøgt drift﴿

Korrigeret

geneafstand

﴾nudrift﴿

Vægtet

gennemsnits

afstand

Genekriterie

overholdt

0 Ny 446,52 446,52 158,06 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

0 Ny 326,30 326,30 124,99 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

Enkelt bolig 0 Ny 147,49 147,49 77,16 0,00 Genekriterie overholdt. Ingen

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2

gange geneafstand.

StaldID

Ingen data

Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

StaldID

Ingen data

Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

StaldID

Ingen data

Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader

﴾ja/nej﴿

StaldID Kode for

staldsystem

Antal

dyr

Antal

stipladser

Ton dyr

på stald

Antal

måneder

udegående

Lugt fra

produktion

﴾LE﴿

Lugt fra

produktion

﴾OU﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning

for område ﴾ja/nej﴿

Effekt af

teknologi

﴾%﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾LE﴿

Faktisk lugt

emmision fra

produktion

﴾OU﴿

ST‐143863 Mi06 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12600,00 0,00% 0,00 12600,00

ST‐143864 Mi06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

ST‐143865 Mi06 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0,00% 0,00 18000,00

ST‐155142 Mi06 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8400,00 0,00% 0,00 8400,00

ST‐164856 Mi06 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00% 0,00 3000,00

StaldID Nudrift

ansøgt drift

Supplerende

teknologi

Indtastet

lugt effekt

Driftstimer

pr. år

Resulterende

reduktion

Side 8 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

ST‐143863 Ingen data

ST‐143864 Ingen data

ST‐143865 Ingen data

ST‐155142 Ingen data

ST‐164856 Ingen data

Oplysninger om ventilation (ansøgt drift)

Afkasttype og øvrige bemærkninger

Generel vurdering:

Vilkår:

2.4.2 Støj

I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal begrænse eller forhindre støjgener for

naboerne.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af støjkilder

Beskrivelse af driftsperiode

Beskrivelse af støjkildetiltag

Generel vurdering:

Vilkår:

2.4.3 Lys

I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

StaldID Naturlig

ventilation

2.4.4 Fluer og skadedyr

I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr.

Ansøger tekst:

Generel beskrivelse skadedyr

Beskrivelse af gener fra fluer

Beskrivelse af rottebekæmpelse

Drifts

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

pr. år

﴾%﴿

Højde på

afkast

ST‐143863 Ja 100,00% 8760,00 0,00

ST‐143864 Ja 100,00% 8760,00 0,00

ST‐143865 Ja 100,00% 8760,00 0,00

ST‐155142 Ja 100,00% 8760,00 0,00

ST‐164856 Ja 100,00% 8760,00 0,00

StaldID Afkast

type

ST‐143863

ST‐143864

ST‐143865

ST‐155142

ST‐164856

Relevante oplysninger

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

Type og øvrige

bemærkninger

Side 9 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.5 Støv

I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.4.6 Transport

I dette afsnit gøres der rede for til­ og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle genebegrænsende tiltag

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.1 Restvand

Ansøger tekst:

Beskrivelse af mængde af restvand

Beskrivelse af tilledning af restvand

Beskrivelse af afledning af restvand

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.2 Husdyrgødning og foder

I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede for eventuel forurening fra

foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen.

I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager.

Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert opbevaringslager er der angivet en

kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og

ansøgt drift.

Ansøger tekst:

Oversigt over opbevaringslagre

Kode for

opbevaringslager

Detaljer om opbevaringslagre

Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager

LA‐96450 Eks gyllebeholder 1.600 m3

LA‐96451 Kategori 1 natur

LA‐96453 §7 mod nordvest

LA‐103786 §7 mod sydøst

LA‐109735 Eksisterende gyllebeholder 200 m3

LA‐110755 §3 naturområde mod vest

Kode for Nyt/eksisterende Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet

Side 10 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

opbevaringslager opbevaringslager

LA‐96450 Eksisterende Nudrift Flydende

husdyrgødningslager

1600,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

1600,00

LA‐96451 Nyt Nudrift 0,00

Ansøgt drift Gyllekanal/Fortank 0,00

LA‐96453 Eksisterende Nudrift 0,00

Ansøgt drift Gyllekanal/Fortank 0,00

LA‐103786 Eksisterende Nudrift 0,00

Ansøgt drift Gyllekanal/Fortank 0,00

LA‐109735 Eksisterende Nudrift Flydende

husdyrgødningslager

0,00

Ansøgt drift Flydende

husdyrgødningslager

0,00

LA‐110755 Eksisterende Nudrift 0,00

Ansøgt drift 0,00

Detaljer om fast lager

Kode for

Drifttype Lagerandel

Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned

opbevaringslager

fast i %

LA‐96450 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐96451 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐96453 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐103786 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐109735 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

LA‐110755 Nudrift 0,00 0

Ansøgt 0,00 0

Detaljer om flydende lager

Kode for

Drifttype Lagerandel

Virkemiddel

opbevaringslager

flydende i %

LA‐96450 Nudrift 100,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 45,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐96451 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐96453 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐103786 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐109735 Nudrift 10,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 5,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

LA‐110755 Nudrift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Ansøgt drift 0,00 Ingen virkemiddel ﴾f.eks. naturligt flydelag eller tilsvarende﴿

Beskrivelse af risici

Beskrivelse af mulige uheld

Beskrivelse af risikominimering

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld

Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.3 Affald og kemikalier

I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget.

Ansøger tekst:

Beskrivelse af døde dyr

Beskrivelse af fast affald

Beskrivelse af kemikalier generelt

Beskrivelse af pesticider

Beskrivelse af oliekemikalier

Side 11 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Beskrivelse af øvrige kemikalier

Beskrivelse af egenkontrol

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

2.5.4.1 Ammoniaktab

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses.

I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt

I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget.

I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a. vist, hvor meget forskellige tiltag

bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet.

Ansøger tekst:

Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav

Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt? Nej

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja

Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet ­1089,73 kgN/år

Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre

Ansøgt(kgN/år)

Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav: 0

Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men

eksisterende uændret produktion: 1446,06

Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer

udvidelser, ændringer): 5784,23

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning: 247,99

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning: 0,00

Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau

StaldID Kode for Ammoniak‐ Ammoniak‐ Effekt af Effekt af Effekt af Effekt af Effekt af Faktisk

staldsystem tab fra tab fra valgt valgt miljø‐ foder‐ miljøtiltag ammoniak‐

reference valgt staldsystem staldsystem teknologi optimering lager tab fra stald

staldsystem staldsystem ﴾kgN/år﴿ ﴾%﴿ ﴾kgN/år﴿ m.m. ﴾kgN/år﴿ og lager

﴾kgN/år﴿ ﴾kgN/år﴿

﴾kgN/år﴿

﴾kgN/år﴿

ST‐143863 Mi06 1491,43 1484,92 6,51 0,44% 0,00 132,60 0,00 1352,32

3480,00 3464,81 15,19 0,44% 0,00 1146,93 0,00 2317,88

ST‐143864 Mi06 1325,71 1319,93 5,79 0,44% 0,00 117,87 0,00 1202,06

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

ST‐143865 Mi06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

4971,43 4949,73 21,69 0,44% 0,00 1638,47 0,00 3311,26

ST‐155142 Mi06 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

2320,00 2309,88 10,12 0,44% 0,00 764,62 0,00 1545,25

ST‐164856 Mi06 828,57 824,96 3,62 0,44% 0,00 73,67 0,00 751,29

828,57 824,96 3,62 0,44% 0,00 273,08 0,00 551,88

Sum Nudrift 3645,71 3629,81 15,92 0,00 324,14 0,00 3305,67

Ansøgt 11600,00 11549,38 50,62 0,00 3823,10 0,00 7726,27

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed

StaldID Kode for

staldsystem

Ammoniaktab

pr. produktionsenhed

﴾kgN/år﴿

Ammoniaktab

pr. DE

﴾kgN/år﴿

ST‐143863 Mi06 1,50 51,09

1,10 37,53

ST‐143864 Mi06 1,50 51,09

0,00 0,00

ST‐143865 Mi06 0,00 0,00

1,10 37,53

ST‐155142 Mi06 0,00 0,00

1,10 37,53

ST‐164856 Mi06 1,50 51,09

1,10 37,53

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)

StaldID Nudrift

Ansøgt drift

ST‐143863 Ingen data

ST‐143864 Ingen data

ST‐143865 Ingen data

ST‐155142 Ingen data

ST‐164856 Ingen data

Supplerende

teknologi

Indtastet

ammoniak

effekt ﴾%﴿

Driftstimer

per år /

Benzoesyre

﴾gr﴿

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

Side 12 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

StaldID Kode for

staldsystem

ST‐143863 Ingen data

ST‐143864 Ingen data

ST‐143865 Ingen data

ST‐155142 Ingen data

ST‐164856 Ingen data

Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)

Generel vurdering:

Vilkår:

2.5.4.2 Påvirkning af natur

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af ammoniakfølsomme naturområder er

bl.a. størrelsen af ammoniakdepositionen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdepositionen.

Ansøger tekst:

Nøgletal emission

Nudrift

Ansøgt drift

FE Gram

råprotein

pr. FE

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning

Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne

Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur

Gram P

pr. FE

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning

LagerID Lager

type

LA‐96450 Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Nudrift

Ansøgt drift

Tiltag Indtastet

emmisions

effekt ﴾%﴿

Antal Fravænnings‐

fravænnede

grise

vægt

Andel af

dybstrøelse

direkte ud

Effekt foderoptimering

Reduceret

ammoniak‐

fordampning

﴾kgN/år﴿

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐96451 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Gylletank/fortank Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐96453 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Gylletank/fortank Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐103786 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Gylletank/fortank Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐109735 Flydende

husdyrgødningslager

Flydende

husdyrgødningslager

Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

LA‐110755 Markstak Nudrift Ingen 0,00% 0,00 0,00

Markstak Ansøgt Ingen 0,00% 0,00 0,00

Id Vilkår

Ingen vilkår

kgN/år

Samlet emission fra stald og lager 7478,28

Meremission fra stald og lager 4172,61

Naturpunkt

﴾navngivet

efter

nærmeste

stald/lager﴿

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Kildes andel af

merdepostion i

naturpunktet

Kildes andel af

totaldepostion i

naturpunktet ﴾kildes andel +

de andre kilders andele﴿

Total merdepostion i

naturpunktet ﴾kildes

andel + de andre kilders

andele﴿

Totaldeposition i

naturpunkt ﴾kildes andel

+ de andre kilders andele﴿

LA‐96450 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,6

LA‐96450 ST‐143863 0,1 0,2

LA‐96450 ST‐155142 0,1 0,1

LA‐96450 LA‐96450 0,0 0,0

LA‐96450 LA‐109735 0,0 0,0

LA‐96450 LA‐96451 0 0

LA‐96450 LA‐96453 0 0

LA‐96450 LA‐103786 0 0

LA‐96450 LA‐110755 0 0

LA‐96450 ST‐164856 0,0 0,1

LA‐96450 ST‐143864 ‐0,1 0

Side 13 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

LA‐96451 ST‐143865 0,0 0,0 0,0 0,1

LA‐96451 ST‐155142 0,0 0,0

LA‐96451 ST‐143863 0,0 0,0

LA‐96451 LA‐96450 0,0 0,0

LA‐96451 LA‐109735 0,0 0,0

LA‐96451 LA‐96451 0 0

LA‐96451 LA‐96453 0 0

LA‐96451 LA‐103786 0 0

LA‐96451 LA‐110755 0 0

LA‐96451 ST‐164856 0,0 0,0

LA‐96451 ST‐143864 0,0 0

LA‐96453 ST‐143865 0,1 0,1 0,1 0,2

LA‐96453 ST‐155142 0,0 0,0

LA‐96453 ST‐143863 0,0 0,0

LA‐96453 LA‐96450 0,0 0,0

LA‐96453 LA‐109735 0,0 0,0

LA‐96453 LA‐96451 0 0

LA‐96453 LA‐96453 0 0

LA‐96453 LA‐103786 0 0

LA‐96453 LA‐110755 0 0

LA‐96453 ST‐164856 0,0 0,0

LA‐96453 ST‐143864 0,0 0

LA‐103786 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,6

LA‐103786 ST‐143863 0,1 0,2

LA‐103786 ST‐155142 0,1 0,1

LA‐103786 LA‐96450 0,0 0,0

LA‐103786 LA‐109735 0,0 0,0

LA‐103786 LA‐103786 0 0

LA‐103786 LA‐96451 0 0

LA‐103786 LA‐96453 0 0

LA‐103786 LA‐110755 0 0

LA‐103786 ST‐164856 0,0 0,1

LA‐103786 ST‐143864 ‐0,1 0

LA‐109735 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,5

LA‐109735 ST‐155142 0,1 0,1

LA‐109735 ST‐143863 0,0 0,1

LA‐109735 LA‐96450 0,0 0,0

LA‐109735 LA‐109735 0,0 0,0

LA‐109735 LA‐103786 0 0

LA‐109735 LA‐96451 0 0

LA‐109735 LA‐96453 0 0

LA‐109735 LA‐110755 0 0

LA‐109735 ST‐164856 0,0 0,0

LA‐109735 ST‐143864 ‐0,1 0

LA‐110755 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,5

LA‐110755 ST‐155142 0,1 0,1

LA‐110755 ST‐143863 0,0 0,1

LA‐110755 LA‐96450 0,0 0,0

LA‐110755 LA‐109735 0,0 0,0

LA‐110755 LA‐96451 0 0

LA‐110755 LA‐96453 0 0

LA‐110755 LA‐103786 0 0

LA‐110755 LA‐110755 0 0

LA‐110755 ST‐164856 0,0 0,0

LA‐110755 ST‐143864 ‐0,1 0

ST‐143863 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,6

ST‐143863 ST‐143863 0,1 0,2

ST‐143863 ST‐155142 0,1 0,1

ST‐143863 LA‐96450 0,0 0,0

ST‐143863 LA‐109735 0,0 0,0

ST‐143863 LA‐96451 0 0

ST‐143863 LA‐96453 0 0

Side 14 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

ST‐143863 LA‐103786 0 0

ST‐143863 LA‐110755 0 0

ST‐143863 ST‐164856 0,0 0,1

ST‐143863 ST‐143864 ‐0,1 0

ST‐143864 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,6

ST‐143864 ST‐143863 0,1 0,2

ST‐143864 ST‐155142 0,1 0,1

ST‐143864 LA‐96450 0,0 0,0

ST‐143864 LA‐109735 0,0 0,0

ST‐143864 LA‐96451 0 0

ST‐143864 LA‐96453 0 0

ST‐143864 LA‐103786 0 0

ST‐143864 LA‐110755 0 0

ST‐143864 ST‐164856 0,0 0,1

ST‐143864 ST‐143864 ‐0,1 0

ST‐143865 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,6

ST‐143865 ST‐143863 0,1 0,2

ST‐143865 ST‐155142 0,1 0,1

ST‐143865 LA‐96450 0,0 0,0

ST‐143865 LA‐109735 0,0 0,0

ST‐143865 LA‐96451 0 0

ST‐143865 LA‐96453 0 0

ST‐143865 LA‐103786 0 0

ST‐143865 LA‐110755 0 0

ST‐143865 ST‐164856 0,0 0,1

ST‐143865 ST‐143864 ‐0,1 0

ST‐155142 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,5

ST‐155142 ST‐155142 0,1 0,1

ST‐155142 ST‐143863 0,0 0,1

ST‐155142 LA‐96450 0,0 0,0

ST‐155142 LA‐109735 0,0 0,0

ST‐155142 LA‐96451 0 0

ST‐155142 LA‐96453 0 0

ST‐155142 LA‐103786 0 0

ST‐155142 LA‐110755 0 0

ST‐155142 ST‐164856 0,0 0,0

ST‐155142 ST‐143864 ‐0,1 0

ST‐164856 ST‐143865 0,2 0,2 0,3 0,6

ST‐164856 ST‐143863 0,1 0,2

ST‐164856 ST‐155142 0,1 0,1

ST‐164856 LA‐96450 0,0 0,0

ST‐164856 LA‐109735 0,0 0,0

ST‐164856 LA‐103786 0 0

ST‐164856 LA‐96451 0 0

ST‐164856 LA‐96453 0 0

ST‐164856 LA‐110755 0 0

ST‐164856 ST‐164856 0,0 0,1

ST‐164856 ST‐143864 ‐0,1 0

Maksimale depositioner

kgN

Højeste merdeposition i naturområdet 0,3

Højeste totaldeposition i naturområdet 0,6

Naturlinje oversigt

Kilde for

ammoniak‐

fordampning

﴾stald/lager﴿

Naturpunkt

﴾navngivet

efter nærmeste

stald/lager﴿

Kildehøjde

meter

Retning fra

naturpunkt til

kilde ﴾grader﴿

Afstand fra

stald/lager

til naturpunkt

﴾meter﴿

Ruhed

opland

LA‐96450 LA‐96450 3 314,77 498,17 L Bn

LA‐96450 LA‐96451 3 34,42 984,95 L Bn

LA‐96450 LA‐96453 3 132,19 913,43 L Bn

Ruhed

natur

Side 15 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

LA‐96450 LA‐103786 3 314,63 498,61 L Bn

LA‐96450 LA‐109735 3 86,93 620,92 L Bn

LA‐96450 LA‐110755 3 86,93 620,92 L Bn

LA‐96450 ST‐143863 3 314,77 498,17 L Bn

LA‐96450 ST‐143864 3 314,77 498,17 L Bn

LA‐96450 ST‐143865 3 314,77 498,17 L Bn

LA‐96450 ST‐155142 3 86,93 620,92 L Bn

LA‐96450 ST‐164856 3 314,77 498,17 L Bn

LA‐96451 LA‐96450 3 243,97 1010,18 L Bn

LA‐96451 LA‐96451 3 8,33 18,57 L Bn

LA‐96451 LA‐96453 3 175,02 1412,84 L Bn

LA‐96451 LA‐103786 3 243,97 1011,53 L Bn

LA‐96451 LA‐109735 3 175,05 763,73 L Bn

LA‐96451 LA‐110755 3 175,05 763,73 L Bn

LA‐96451 ST‐143863 3 243,97 1010,18 L Bn

LA‐96451 ST‐143864 3 243,97 1010,18 L Bn

LA‐96451 ST‐143865 3 243,97 1010,18 L Bn

LA‐96451 ST‐155142 3 175,05 763,73 L Bn

LA‐96451 ST‐164856 3 243,97 1010,18 L Bn

LA‐96453 LA‐96450 3 313,04 1407,64 L Bn

LA‐96453 LA‐96451 3 355,24 1427,21 L Bn

LA‐96453 LA‐96453 3 155,80 3,93 L Bn

LA‐96453 LA‐103786 3 312,99 1408,12 L Bn

LA‐96453 LA‐109735 3 355,10 645,41 L Bn

LA‐96453 LA‐110755 3 355,10 645,41 L Bn

LA‐96453 ST‐143863 3 313,04 1407,64 L Bn

LA‐96453 ST‐143864 3 313,04 1407,64 L Bn

LA‐96453 ST‐143865 3 313,04 1407,64 L Bn

LA‐96453 ST‐155142 3 355,10 645,41 L Bn

LA‐96453 ST‐164856 3 313,04 1407,64 L Bn

LA‐103786 LA‐96450 3 347,86 5,57 L Bn

LA‐103786 LA‐96451 3 62,81 1022,21 L Bn

LA‐103786 LA‐96453 3 132,97 1406,70 L Bn

LA‐103786 LA‐103786 3 333,86 5,40 L Bn

LA‐103786 LA‐109735 3 107,80 1021,39 L Bn

LA‐103786 LA‐110755 3 107,80 1021,39 L Bn

LA‐103786 ST‐143863 3 347,86 5,57 L Bn

LA‐103786 ST‐143864 3 347,86 5,57 L Bn

LA‐103786 ST‐143865 3 347,86 5,57 L Bn

LA‐103786 ST‐155142 3 107,80 1021,39 L Bn

LA‐103786 ST‐164856 3 347,86 5,57 L Bn

LA‐109735 LA‐96450 3 296,12 525,38 L Bn

LA‐109735 LA‐96451 3 32,34 820,15 L Bn

LA‐109735 LA‐96453 3 142,68 921,64 L Bn

LA‐109735 LA‐103786 3 296,01 526,20 L Bn

LA‐109735 LA‐109735 3 99,76 509,34 L Bn

LA‐109735 LA‐110755 3 99,76 509,34 L Bn

LA‐109735 ST‐143863 3 296,12 525,38 L Bn

LA‐109735 ST‐143864 3 296,12 525,38 L Bn

LA‐109735 ST‐143865 3 296,12 525,38 L Bn

LA‐109735 ST‐155142 3 99,76 509,34 L Bn

LA‐109735 ST‐164856 3 296,12 525,38 L Bn

LA‐110755 LA‐96450 3 288,35 1024,43 L Bn

LA‐110755 LA‐96451 3 355,49 786,60 L Bn

LA‐110755 LA‐96453 3 174,82 644,35 L Bn

LA‐110755 LA‐103786 3 288,30 1025,39 L Bn

LA‐110755 LA‐109735 3 15,44 5,10 L Bn

LA‐110755 LA‐110755 3 15,44 5,10 L Bn

LA‐110755 ST‐143863 3 288,35 1024,43 L Bn

LA‐110755 ST‐143864 3 288,35 1024,43 L Bn

LA‐110755 ST‐143865 3 288,35 1024,43 L Bn

LA‐110755 ST‐155142 3 15,44 5,10 L Bn

Side 16 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

LA‐110755 ST‐164856 3 288,35 1024,43 L Bn

ST‐143863 LA‐96450 3 301,06 445,47 L Bn

ST‐143863 LA‐96451 3 37,41 870,46 L Bn

ST‐143863 LA‐96453 3 138,54 980,03 L Bn

ST‐143863 LA‐103786 3 300,91 446,20 L Bn

ST‐143863 LA‐109735 3 98,44 598,55 L Bn

ST‐143863 LA‐110755 3 98,44 598,55 L Bn

ST‐143863 ST‐143863 3 301,06 445,47 L Bn

ST‐143863 ST‐143864 3 301,06 445,47 L Bn

ST‐143863 ST‐143865 3 301,06 445,47 L Bn

ST‐143863 ST‐155142 3 98,44 598,55 L Bn

ST‐143863 ST‐164856 3 301,06 445,47 L Bn

ST‐143864 LA‐96450 3 308,62 498,49 L Bn

ST‐143864 LA‐96451 3 33,99 931,93 L Bn

ST‐143864 LA‐96453 3 135,54 915,14 L Bn

ST‐143864 LA‐103786 3 308,48 499,07 L Bn

ST‐143864 LA‐109735 3 90,64 584,23 L Bn

ST‐143864 LA‐110755 3 90,64 584,23 L Bn

ST‐143864 ST‐143863 3 308,62 498,49 L Bn

ST‐143864 ST‐143864 3 308,62 498,49 L Bn

ST‐143864 ST‐143865 3 308,62 498,49 L Bn

ST‐143864 ST‐155142 3 90,64 584,23 L Bn

ST‐143864 ST‐164856 3 308,62 498,49 L Bn

ST‐143865 LA‐96450 3 308,60 498,02 L Bn

ST‐143865 LA‐96451 3 34,01 931,76 L Bn

ST‐143865 LA‐96453 3 135,54 915,62 L Bn

ST‐143865 LA‐103786 3 308,46 498,59 L Bn

ST‐143865 LA‐109735 3 90,68 584,52 L Bn

ST‐143865 LA‐110755 3 90,68 584,52 L Bn

ST‐143865 ST‐143863 3 308,60 498,02 L Bn

ST‐143865 ST‐143864 3 308,60 498,02 L Bn

ST‐143865 ST‐143865 3 308,60 498,02 L Bn

ST‐143865 ST‐155142 3 90,68 584,52 L Bn

ST‐143865 ST‐164856 3 308,60 498,02 L Bn

ST‐155142 LA‐96450 3 304,84 598,18 L Bn

ST‐155142 LA‐96451 3 27,57 906,30 L Bn

ST‐155142 LA‐96453 3 139,08 823,78 L Bn

ST‐155142 LA‐103786 3 304,73 598,84 L Bn

ST‐155142 LA‐109735 3 87,14 483,35 L Bn

ST‐155142 LA‐110755 3 87,14 483,35 L Bn

ST‐155142 ST‐143863 3 304,84 598,18 L Bn

ST‐155142 ST‐143864 3 304,84 598,18 L Bn

ST‐155142 ST‐143865 3 304,84 598,18 L Bn

ST‐155142 ST‐155142 3 87,14 483,35 L Bn

ST‐155142 ST‐164856 3 304,84 598,18 L Bn

ST‐164856 LA‐96450 3 301,75 424,17 L Bn

ST‐164856 LA‐96451 3 38,76 878,19 L Bn

ST‐164856 LA‐96453 3 137,89 998,89 L Bn

ST‐164856 LA‐103786 3 301,60 424,89 L Bn

ST‐164856 LA‐109735 3 98,76 620,23 L Bn

ST‐164856 LA‐110755 3 98,76 620,23 L Bn

ST‐164856 ST‐143863 3 301,75 424,17 L Bn

ST‐164856 ST‐143864 3 301,75 424,17 L Bn

ST‐164856 ST‐143865 3 301,75 424,17 L Bn

ST‐164856 ST‐155142 3 98,76 620,23 L Bn

ST‐164856 ST‐164856 3 301,75 424,17 L Bn

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 17 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

3.1 Markoplysninger

I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør

udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Grundlæggende arealoplysninger

Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet

ud fra 3000 FE/DE: 0 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. § 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej

Er bedriften et økologisk landbrug: Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD­krav: 0 %

Reduceret kvælstofnorm: 0 %

Arealoplysninger

Udbringningsarealer

Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet

Ingen data

De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af

kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen.

Aftalearealeraler

Generel vurdering:

Vilkår:

3.2 Gødningsregnskab

I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til

udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Nudrift

Produceret husdyrgødning

Tilført husdyrgødning

Sæd‐

skifte

Ref.

Sæd‐

skifte

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navn ha Områder omfattet af N‐ eller P‐klasse 1‐ 3?

Ingen data

Total 0

Id Vilkår

Ingen vilkår

Anlæg Gødningstype KgN KgP

N‐kl.

0﴾ha﴿

N‐kl.

1﴾ha﴿

N‐kl.

2﴾ha﴿

N‐kl.

3﴾ha﴿

Har modtageren en arealgodkendelse til

modtagelse af de tilførte mængder?

DE ‐ kvæg,

kår, geder

G.vand

﴾ha﴿

DE ‐ svin og

andre dyr

Minkfarm Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Minkgylle 9149,08 2206,35 0,00 64,70

Minkfarm Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00

P‐kl.

0﴾ha﴿

P‐kl.

1﴾ha﴿

P‐kl.

2﴾ha﴿

P‐kl.

3﴾ha﴿

Side 18 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Afsat husdyrgødning

Anlæg Gødningstype KgN KgP

Total husdyrgødning

Beregning af harmonital

Harmonital: 0 DE/ha

Ansøgt drift

Produceret husdyrgødning

Tilført husdyrgødning

Afsat husdyrgødning

Total husdyrgødning

Beregning af harmonital

Harmonital: 0 DE/ha

Udbringningsteknologi

Generel vurdering:

Vilkår:

3.3 Nitrat (overfladevand)

Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af

udvaskning af nitrat til overfladevand.

Ansøger tekst:

DE reduktionsprocent: %.

Beregning af det maksimale dyretryk DE max og det reelle dyretryk DE reel for ansøgt drift:

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Minkfarm Minkgylle 9149,08 2206,35 0,00 64,70

Gødningstype KgN KgP

Ingen data

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Total 0 0 0 0

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

kår, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Minkfarm Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Minkgylle 31902,47 7020,23 0,00 205,88

Minkfarm Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00

Minkfarm Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data

Anlæg Gødningstype KgN KgP

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Minkfarm Minkgylle 31902,47 7020,23 0,00 205,88

Gødningstype KgN KgP

Ingen data

DE ‐ kvæg,

får, geder

DE ‐ svin og

andre dyr

Total 0 0 0 0

Id Vilkår

Ingen vilkår

Ansøgningen har ingen udbringningsarealer. Udvaskningen kan ikke beregnes.

Side 19 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

DE max : 0 DE/ha.

DE reel : 0 DE/ha.

Beregning af udvaskning af N via FarmN (kg N/ha DE max uden virkemidler og kg N/ha DE reel med virkemidler):

KgN/ha DE max : 0 kgN/ha.

KgN/ha DE reel : 0 kgN/ha.

Beregning af N­udvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN.

Ansøgt

Merbelastning (Ansøgt ­ Nudrift)

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.4 Nitrat (grundvand)

Ansøger tekst:

Resultat af FarmN beregningerne på nitrat (Grundvand) findes på foregående side ­ 3.3. Nitrat (overfladevand)

Generel vurdering:

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.5 Fosfor

Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser opgjort, som det fremgår af

nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.

Ansøger tekst:

Krav om P­overskud overholdt:

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: kg P.

Maksimalt tilladt P­overskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : kg P/ha/år.

P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: kg P/ha/år.

P­fraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): kg P/ha/år.

P­overskud/ha/år for ansøgt projekt: kg P/ha/år.

Kommentar fosfor

Generel vurdering:

Vilkår:

3.6 Ammoniak fra udbringning

I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning.

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Vilkår:

Ansøgningen indeholder ingen arealer

Id Vilkår

Ingen vilkår

Id Vilkår

Ingen vilkår

3.7 Gener fra udbringning

Ansøger tekst:

Generel vurdering:

Side 20 / 27


Husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsnummer: 43346

Vilkår:

Id Vilkår

Ingen vilkår

Side 21 / 27


Husdyrgodkendelse.dk

Arealer

Udbringningsarealer

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for

fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk.

Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

Aftalearealer


Husdyrgodkendelse.dk

Staldafsnit

Navn: Eks korte haller mod syd

Navn: Eks 6 haller nord inkl velfærd


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: Udvidelse 6 lange 4-rk haller mod nord

Navn: Udvidelse 4 korte 4-rk haller mod nord

Navn: Eks 8-rk minkhal


Husdyrgodkendelse.dk

Opbevaringslager

Navn: Eks gyllebeholder 1.600 m3

Navn: Kategori 1 natur


Husdyrgodkendelse.dk

Navn: §7 mod nordvest

Navn: §7 mod sydøst

Navn: Eksisterende gyllebeholder 200 m3

More magazines by this user
Similar magazines