24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

aabne.samlinger.dk

24 kulturmiljøer i Storstrøms Amt - Åbne Samlinger

Falsters Virke. Enkelte forhistoriske anlæg indgår i

udpegningen af kulturmiljøer på Falster. Her er det

folkeborgen Falsters Virke fra jernalderen, et 1300

meter langt voldanlæg i varierende bevaringstilstand.

Falsters Statsskovdistrikt har i sin nyeste

driftsplan taget hensyn til anlægget og forsøger ved

fåregræsning at holde det åbent i landskabet.

turmiljøer i samme tempo betyder,

at hele Storstrøms Amt først er

dækket om 20 år. Erfaringerne med

Falster-modellen viser, at formidlingsindsatsen

er vigtig, og en kontaktgruppe

mellem amt og museer

besluttede derfor, at næste skridt for

kulturmiljøet i Storstrøms Amt

skulle være en publikation om emnet

rettet mod borgere, lokale

myndigheder og beslutningstagere i

hele amtet, med et eksempel fra

hver af amtets 24 kommuner.

De 24 kulturmiljøer

Som beskrevet i forordet er kulturmiljø

et helhedsbegreb. Et udpeget

kulturmiljø består derfor normalt

af flere bygningsmæssige eller landskabelige

elementer, der spiller

sammen. Kunsten i udpegning af

bevaringsværdige kulturmiljøer er

dels at aflæse disse sammenhængende

fortællinger i landskabet, dels

at foretage en afvejning af alle landskabets

fortællinger, så netop de

væsentligste bliver valgt.

Formålet med “24 kulturmiljøer

er gennem de udvalgte eksempler

at vise bredden af kulturmiljøbegrebet.

Og at anskueliggøre,

hvordan bevaringsværdigheden af

et givet kulturmiljø kan bedømmes.

Med udgangspunkt i kriterier som foreslået i det statslige forskningsprojekt

“Kulturhistorien i Planlægningen” 2, kan et kulturmiljø være

bevaringsværdigt, hvis det er:

• sjældent

• særligt karakteristisk og repræsentativt for en egn, en tid eller en

bestemt type af kulturmiljøer

• rummer særlig fortælleværdi, identitets- eller oplevelsesmæssig

værdi

• oprindeligt

• i særlig god bevaringstilstand

De nævnte kriterier spiller naturligvis sammen. Hvis et kulturmiljø

er meget sjældent, kan det vurderes som bevaringsværdigt selv i en

dårlig bevaringstilstand. Et mindre sjældent kulturmiljø må have andre

kvaliteter, som for eksempel en særlig god fortælleværdi, hvis det

skal udpeges som bevaringsværdigt.

Sjældenhed og repræsentativitet kan kun vurderes, hvis man har

et overblik over kulturmiljøerne i et område. Hertil tjener en inddeling

af kulturmiljøer i typer som: industrimiljøer, kystmiljøer, infrastruktur,

militære miljøer, landbrugsmiljøer og så videre 3.

Stevnsfortet er bevaringsværdigt som et militært kulturmiljø, fordi

det er sjældent.Vi har kun to af den type koldkrigsanlæg i hele landet.

Husmandskolonier og stationsbyer har vi derimod mange af. Her

skal man først vurdere de bygningsmæssige og landskabelige helhe-

KULTURMILJØER I STORSTRØMS AMT 11

RUNDT OM 24 KULTURMILJØER

More magazines by this user
Similar magazines