Mål 2 Vejledning version 1.00

jh.focus.dk

Mål 2 Vejledning version 1.00

Mål 2-programmet er finansieret af Den Europæiske Union, og under

programmet kan der søges støtte fra to af Strukturfondene - Regionalfonden

og Socialfonden, der har følgende opgaver:

Regionalfonden

Regionalfonden bidrager til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveau

og levestandard og indhente efterslæbet i de mindst gunstigt stillede regioner. Regionalfonden

bidrager til at udligne de største regionale skævheder i Fællesskabet ved at deltage i

udviklingen og strukturtilpasningen af de områder, der er bagefter i udvikling, og i regionernes

økonomiske og sociale omstilling.

Socialfonden

Socialfonden bidrager til at udvikle beskæftigelsen ved at fremme arbejdstagernes jobmuligheder,

iværksætterånden, tilpasningsevnen, ligestilling og investering i menneskelige ressourcer.

Ansøgninger om støtte fra Mål 2-programmet

i Nordjylland

sendes til:

Nordjyllands Amt

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst


Indholdsfortegnelse

1. Generelt om Mål 2-programmet ....................................... 5

1.1. Områder i Nordjylland omfattet af Mål 2 ......................... 5

1.2 Programmets mål ........................................... 6

1.3. Programmets prioriteter og foranstaltninger ....................... 6

1.3.1. Prioritet 1. - Udvikling af Regionen, særlig udvikling af nye og

eksisterende rammebetingelser .......................... 7

1.3.1.1. Prioritet 1.1. - Infrastruktur ...................... 7

1.3.1.2 Prioritet 1.2. - Rådgivning, analyse og udviklingsprojekter

........................................... 8

1.3.2. Prioritet 2. - Virksomhedsudvikling - primært udvikling af SMV’ere

.................................................. 9

1.3.2.1 Prioritet 2.1. - Investeringsstøtte .................. 9

1.3.2.2. Prioritet 2.2. - Rådgivnings- analyse og udviklingsprojekter

.......................................... 10

1.3.3. Prioritet 3. - Kompetenceudvikling - udvikling af menneskelige

ressourcer ......................................... 10

1.3.3.1. Prioritet 3.1. - Uddannelse og kompetenceudvikling .. 11

1.3.3.2. Prioritet 3.2. - Rådgivning, vidensoverførsel, udvikling og

planlægning ................................. 11

1.3.4. Støtteintensiteter .................................... 12

1.4. Generelle udvælgelseskriterier ................................ 12

1.5. Praktiske oplysninger om ansøgningsprocedure ................... 16

2. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne ......................... 19

2.1. Vejledning til udfyldelse af Grundoplysningsskema ................. 19

2.2. Vejledning til udfyldelse af Regionalfondsskema ................... 21

2.2.1 Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til produktudvikling .. 23

2.2.1.1. Støtteberettigede udgifter ...................... 24

2.2.2. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til anlægs- og, miljøinvesteringer

samt teknologioverførsel .......................... 25

2.2.2.1. Støtteberettigede udgifter ...................... 26

2.2.3. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til konsulentbistand ... 27

2.2.3.1. Støtteberettigede udgifter ...................... 28

2.2.4. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til offentlig infrastruktur

................................................. 29

2.2.4.1. Støtteberettigede udgifter ...................... 29

2.2.5. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til offentlige udviklingsprojekter

.............................................. 30

2.2.5.1. Støtteberettigede udgifter ...................... 30

2.2.6. Vejledning til hjælpeskema til forhåndsvurdering af miljøeffekter

................................................. 32

2.2.6.1. Vejlening til udfyldelsen af skemaet om miljøeffekter

.......................................... 33

2.3 Vejledning til udfyldelse af Socialfondsskema ..................... 33

2.3.1. Vejledning til de årsopdelte udgifts- og finansieringsbudgetter . 37


1. Generelt om Mål 2-programmet

1.1. Områder i Nordjylland omfattet af Mål 2.

Det nye Mål 2-program er delt i to dele. For det egentligt Mål 2-program som omfatter 17

kommuner: Skagen, Hirtshals, Sindal, Frederikshavn, Sæby, Læsø, Dronninglund, Brønderslev,

Løkken-Vrå, Pandrup, Brovst, Fjerritslev, Løgstør, Farsø, Nørager, Arden og Hobro. Der er afsat

ca. 450 mio. kr. til for eksempel investeringer i virksomheder, produktudvikling og internationalisering,

uddannelse af ledere og ansatte samt til infrastruktur.

Den andel del af Mål 2-programmet hedder Overgangsordningen, og omfatter Skørping, Støvring,

Sejlflod, Hadsund, Hals, Nibe, Aabybro, Aalborg og Aars. Til denne ordning er der afsat ca. 121

mio. kr. Disse midler kan som hovedregel kun anvendes til forbedring af infrastrukturen, og ikke

til virksomhedsdirekte støtte eller uddannelse.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ....................... side 4 af 40


1.2 Programmets mål

Den overordnede målsætning for det danske Mål 2-program er at:

Styrke betingelserne for en udvikling og omstilling, der sikrer velstand, beskæftigelse

og ligestilling samt et bæredygtigt miljø i regioner med strukturproblemer.

Indenfor rammerne af denne målsætning er der defineret følgende mål for det nordjyske Mål 2program:

1. Øge den erhvervsmæssige fornyelse og innovation, deriblandt bidrage til at fremme

anvendelsen af IT på alle niveauer.

2. Bidrage til en øget globalisering, herunder samhandel og udveksling af varer og

tjenesteydelser. Endvidere at øge kendskabet til de muligheder som informationssamfundet

giver.

3. Øge beskæftigelsen i området samt bidrage til at hæve områdets indkomstniveau.

4. Hæve uddannelsesniveauet primært i Mål 2-området.

5. Endvidere vil det være et mål at fremme lige muligheder på arbejdsmarkedet for mænd

og kvinder samt at bidrage til en større miljømæssig ansvarlighed.

Det nordjyske Mål 2-program skal tage udgangspunkt i de styrker og potentialer som området er

kendetegnet af. Gennem at fokusere på og videreudvikle Regionens styrker og potentialer, skal

de indsatser, der gennemføres i medfør af programmet bidrage til at overvinde de strukturelle

svagheder, som området også er præget af.

Formålet er at skabe grundlag for at mobilisere områdets egne udviklings- og styrkepotentialer

således, at muligheden for en dynamisk erhvervsudvikling i området tilvejebringes.

Sammenfattende skal målsætningerne ovenfor nås ved at understøtte virksomhedernes anlægs- og

udviklingsinvesteringer, sikre adgang til den viden og innovation der udvikles i regionen og

udenfor, tilrettelægge gode rammebetingelser, tilbyde mulighed for netværks- og klyngesamarbejde,

samt sikre at arbejdsstyrkens kvalifikationer til enhver tid lever op til arbejdsmarkedets aktuelle

behov.

1.3. Programmets prioriteter og foranstaltninger

Det overordnede danske Mål 2-program er opbygget med tre prioriteter, som danner grundlag for

igangsætning af aktiviteter under programmet.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ....................... side 5 af 40


1.3.1. Prioritet 1. - Udvikling af Regionen, særlig udvikling af nye

og eksisterende rammebetingelser.

Formålet med denne prioritet er at etablere gode grundlæggende betingelser for en fortsat

udvikling og fornyelse af hele erhvervsstrukturen i Nordjylland inden for fremstillings-, serviceog

turisterhvervet samt betingelser for forbedring af transport-områdets rammer. Foranstaltningen

har ligeledes til formål at forbedre det generelle rådgivnings- og kompetencetilbud til virksomhederne.

Prioriteten er rettet mod offentlige eller offentligt lignende organisationer

1.3.1.1. Prioritet 1.1. - Infrastruktur

Under denne prioritet kan følgende aktiviteter komme i betragtning:

- Fysisk infrastruktur i form af elektroniske kommunikationssystemer og anlægsinvesteringer

inden for IT generelt med det formål at forbedre erhvervslivets konkurrencevilkår og

beskæftigelse ved at sikre øget adgang til IT. Forbedring af virksomhedernes adgang via

de elektroniske forbindelser, herunder udvikling af et virksomhedsrelevant

kommunikations-system, der forbinder virksomhederne i regionen med hinanden og med

de nordjyske videnscentre.

- Fysiske faciliteter, der bidrager til at forbedre den teknologiske udvikling og innovation

inden for nordjyske styrkepositioner og udviklingspotentialer.

- Investeringer, der væsentlig bidrager til at understøtte regionens iværksættermiljøer, samt

investeringer, der fremmer iværksætterne og de mindre virksomheders udvikling og

adgang til viden og teknologi.

- Investeringer i faciliteter, som bidrager til at fremme vidensopbygning og produktudvikling.

- Investeringer i faciliteter til gennemførelse af nye aktiviteter, der fremmer den løbende

udvikling, opbygning og afprøvning af nye organisatoriske, afsætnings-, samarbejds- og

ledelsesmæssige kompetencer i områdets virksomheder.

- Støtte til nye faciliteter til nye regionale erhvervsrettede uddannelser, som styrker den

langsigtede kompetenceopbygning i regionens virksomheder.

- Fysiske infrastrukturer, der kan bidrage til at styrke væsentlige transportknudepunkter.

Fastholde og udvikle Nordic Link-korridoren som en højtprioriteret forbindelse i det

overordnede europæiske transportnet. Ligeledes styrkelse af transportinfrastrukturen

gennem forbedringer inden for netværk, systemer og logistik. Endvidere investeringer,

der kan bidrage til at forbedre miljøet inden for transportområdet.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ....................... side 6 af 40


- Investeringer, der fremmer turismen, herunder kombinationen af kultur og turisme, under

forudsætning af at aktiviteten øger beskæftigelsen og har en sæsonforlængende effekt.

Det er dog en betingelse, at der er tale om en investering i nye markante initiativer, der

kraftigt understøtter og udvikler regionens profil.

1.3.1.2 Prioritet 1.2. - Rådgivning, analyse og udviklingsprojekter

Under denne prioritet kan følgende aktiviteter komme i betragtning:

- Opbygning og formulering af en virksomhedsrelevant IT-strategi, mål og politik. Samt

aktiviteter, der fokuserer på at indføre og anvende IT og den nye teknologi generelt på

alle niveauer både funktions- og ledelsesmæssigt. Initiativer, som kan bidrage til at

fremme virksomhedernes anvendelse af nye former for elektronisk eksport, -indkøb og

produktionsfaciliteter world-wide, herunder e-handel og salg på nettet.

- Udvikling og opbygning af ny viden og kompetencer, der væsentligt bidrager til at

understøtte regionens iværksættermiljøer, eller som på anden måde fremmer iværksætterne

og de mindre virksomheders adgang til relevant ny viden.

- Analyser og aktiviteter, som kan bidrage til at fremme basisgrundlaget inden for

nordjyske styrkepositioner og udviklingspotentialer samt til regionale tiltag, der

understøtter regionens erhvervsservice direkte over for virksomhederne. Endvidere til

feasibility-analyser, undersøgelser, udredningsprojekter og/eller støtte til opbygning af

anden virksomhedsrelevant viden.

- Opbygning af relationer til forskningsverdenen samt projekter etableret mellem grupper

af virksomheder og forskningsmiljøer, fx ud- eller indstationering af eksperter med

henblik på opbygning af vidensnetværk i virksomhederne m.v. Ligeledes til fællesaktiviteter

i offentligt-privat regi, som sigter på at forbedre de regionale kompetencer eller til

etablering af systemeksport mellem offentlige eller mellem private/offentlige myndigheder.

Endvidere til etablering af konsortier, virksomhedsklynger eller netværkssamarbejde

mellem en kreds af virksomheder eller mellem en kreds af virksomheder og et

videnscenter.

- Udredningsanalyser, forskning og opbygning af transportrelevant viden, der kan bidrage

til at styrke og udvikle Nordic Link-korridoren som en højtprioriteret forbindelse i det

overordnede europæiske transportnet. Endvidere tiltag, som generelt kan give et bedre

miljø inden for transportområdet.

- Opbygning af viden, der fremmer turismen, herunder kombinationen af kultur og turisme,

under forudsætning af at aktiviteten øger beskæftigelsen og har en sæsonforlængende

effekt. Det er dog en betingelse, at der er tale om nye markante initiativer, der kraftigt

understøtter og udvikler regionens profil.

- I særlige tilfælde tidsbegrænset driftsopstart af institutioner, som beskæftiger sig med

fremme af IT, turisme, erhvervsrettet service, transport, rådgivning, finansiering,

teknologi inden for miljø og energibesparende aktiviteter.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ....................... side 7 af 40


- Støtte til generel markedsføring af regionen.

1.3.2. Prioritet 2. - Virksomhedsudvikling - primært udvikling af

SMV’ere.

Gennem denne prioritet er det målet at forbedre virksomhedsudviklingen i regionen med fokus

både på ny og eksisterende virksomheder. Formålet er bl.a. at skabe beskæftigelse og at

tilvejebringe bedre mulighed for innovation og udvikling gennem støtte til anlægsinvesteringer,

produktudvikling og internationaliseringsprojekter m.v. Prioriteten er rettet mod private

fremstillings-, service- og turistvirksomheder.

1.3.2.1 Prioritet 2.1. - Investeringsstøtte

Under denne prioritet kan følgende aktiviteter komme i betragtning:

- Der kan kun gives anlægsinvesteringsstøtte og støtte til teknologioverførsel i forbindelse

med:

a. Oprettelse af en ny virksomhed.

b. Udvidelse af en eksisterende virksomhed, herunder i særlige tilfælde støtte til

kapacitetsudvidelser, under forudsætning af at investeringen bidrager til at øge

beskæftigelsen.

c. Iværksættelse af en aktivitet, der indebærer en fundamental ændring af en

eksisterende virksomheds produkt eller produktionsmetode, for eksempel

gennem rationalisering, diversificering eller modernisering.

- Investering i projektrelateret IT-udstyr.

- Ligeledes til turistmæssige investeringer, der kvalitativt løfter virksomhedens nuværende

standard med henblik på at øge beskæftigelsen og forlænge turistsæsonen.

- Investeringer i et forbedret miljø, under forudsætning af at investeringen giver en

miljøstandard, som går videre end de retligt forpligtende miljøstandarder. Ligeledes vil

der kunne opnås støtte til investeringer, der gennemføres for at højne virksomhedernes

miljøniveau betydeligt, når der ikke foreligger en retligt forpligtende standard. Støtte

specielt til miljøinvesteringer gives kun til de ekstraudgifter, som er en direkte følge af

miljøforbedringen.

- Med henblik på at fremme teknologioverførsler vil der kunne gives støtte til eksterne

erhvervelse af patenter, produktionslicenser, patenteret knowhow og ikke patenteret

knowhow. Det er en forudsætning, at teknologien udelukkende anvendes i den

virksomhed, hvortil støtten er ydet, samt at der er tale om afskrivningsberettigede aktiver.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ....................... side 8 af 40


1.3.2.2. Prioritet 2.2. - Rådgivnings- analyse og udviklingsprojekter

Under denne prioritet kan følgende aktiviteter komme i betragtning:

- Produktudvikling.

- Opbygning og formulering af en virksomhedsrelevant IT-strategi, mål og politik. Samt

aktiviteter, der fokuserer på at indføre og anvende IT og den nye teknologi generelt på

alle niveauer, både funktions- og ledelsesmæssigt. Endvidere til initiativer, som kan

bidrage til at fremme virksomhedernes anvendelse af nye former for elektronisk eksport,

indkøb og produktionsfaciliteter world-wide, herunder e-handel og salg på nettet.

- Etablering af vidensnetværk eller udveksling af forskningsresultater mellem en gruppe af

virksomheder og et forskningsmiljø, fx gennem indstationering af eksperter med henblik

på varetagelse af en veldefineret opgave. Endvidere til fællesaktiviteter i privat regi - eller

til offentlig-privat samarbejde, som sigter på at forbedre virksomhedernes kompetencer

eller til etablering af systemeksport mellem offentlige eller mellem private/offentlige

myndigheder. Etablering af konsortier, virksomhedsklynger eller netværkssamarbejde

mellem en kreds af virksomheder eller mellem en kreds af virksomheder og et

videnscenter.

- Feasibility-undersøgelser, dvs. forundersøgelser af nye produkter og produktioners

økonomiske, markedsmæssige og tekniske muligheder.

- Ligeledes vil der kunne gives støtte til markedsanalyser, der sigter på opbygning af viden

om nye markeder, men ikke til markedsføring eller til tilbagevendende kontakter til

kundeemner. Endvidere til undersøgelse af nye anvendelsesmuligheder for virksomhedernes

produkter.

- Opbygning og forbedring af styresystemer og/eller til udformning af strategier i

virksomhederne. Endvidere til undersøgelse af adgangen til kapital- og finansieringsmuligheder.

- Opbygning af viden, der fremmer turismen, herunder kombinationen af kultur og turisme,

under forudsætning af at aktiviteten øger beskæftigelsen og har en sæsonforlængende

effekt. Ligeledes til udvikling af nye markante initiativer, der kraftigt understøtter og

udvikler regionens profil.

1.3.3. Prioritet 3. - Kompetenceudvikling - udvikling af menneskelige

ressourcer.

Målet med denne prioritet er for i bredeste forstand at støtte områdets erhvervsudvikling at øge

arbejdskraftens uddannelses- og kompetenceniveau i Mål 2-området. Ligeledes er det et mål at

bidrage til at styrke virksomhedernes samarbejde med eksterne parter såsom uddannelsesinstitutioner,

universitetets forskningsmiljøer, kompetencecentre, erhvervs- og arbejdsmarkedsaktører m.fl.

Formålet er at udvikle og forbedre de menneskelige ressourcer. Prioriteten er rettet mod

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ....................... side 9 af 40


uddannelsesinstitutioner, selvejende institutioner, offentlige eller offentligt lignende institutioner

og private virksomheder i Mål 2-området. De tilsvarende aktiviteter i Overgangsområdet skal

støttes af Mål 3-programmet.

1.3.3.1. Prioritet 3.1. - Uddannelse og kompetenceudvikling

Under denne prioritet kan følgende aktiviteter komme i betragtning:

- Uddannelsesmæssige foranstaltninger, herunder efter- og videreuddannelse samt

omskoling. Der kan vælges mellem forskellige typer af kompetenceudvikling, som alle

tager afsæt i den enkelte virksomheds/-institutions samlede behov for kompetencer:

- Køb af uddannelsesforløb.

- Fjernundervisning.

- Intern undervisning/følordning/sidemandsoplæring.

- Virksomhedsforlagt undervisning.

- Jobrotation.

og hvad angår de ledige: kombinationer af efteruddannelse og praktik. Indsatsen for de

ledige kan kombineres af flere elementer, fx vejledning, motivation, kompetence/efteruddannelse,

jobtræning/praktik og rotation.

- Efteruddannelsesforløb, som afprøver nye pædagogiske metoder samt nye undervisningsroller.

- Ledelsesudviklingsprojekter.

- Organisationsudviklingsprojekter.

- Tidsbegrænset beskæftigelsesstøtte i form af støtte til den første, højtuddannede

arbejdskraft i en mindre virksomhed. Støtten gives til ansættelse af en ledig.

Foranstaltningen retter sig mod ansatte, ledere og ledige, lærerkraften i området og endelig

iværksættere.

1.3.3.2. Prioritet 3.2. - Rådgivning, vidensoverførsel, udvikling og

planlægning

Under denne prioritet kan følgende aktiviteter komme i betragtning:

- Uddannelsesplanlægning baseret på en langsigtet planlægning af kompetenceudviklingen

for hele virksomheden.

- Forbedring af efter- og videreuddannelsessystemet rettet mod og i virksomhederne ved

at støtte udvikling af nye uddannelsesretninger og –tilbud.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 10 af 40


- Virksomhedsudvikling med udgangspunkt i kombination af strategisk udviklingsplan,

uddannelsesplanlægning, lederudvikling, organisationsudvikling og efteruddannelse.

- Etablering af netværk med det sigte at overføre viden fra vidensinstitutioner til

virksomheder og omvendt, samt netværk mellem virksomheder med kompetenceudvikling

og vidensudnyttelse som sigte.

- Igangsættelse af analysearbejde med henblik på at afdække områdets muligheder og

behov med hensyn til kompetenceudvikling og vidensudnyttelse.

Foranstaltningen retter sig mod ansatte, ledere, ledige, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske

aktører, lærerkraften i området og iværksættere. Endvidere retter foranstaltningen sig mod

forskningspersonale.

1.3.4. Støtteintensiteter

For de enkelte prioriteter gælder der forskellige støtteintensiteter således, at:

- Prioritet 1 - Udvikling af regionen, særligt udvikling af nye og eksisterende

rammebetingelser kan støttes med op til 50%. For transportmæssige infrastrukturer

gælder dog, at den maksimale støtte ikke kan overstige 25%.

- Prioritet 2 - Virksomhedsudvikling - primært udvikling af SMV gælder,

- at anlægsinvesteringer i SMV’ere kan støttes med op til 22%, medens

miljøinvesteringer kan støttes med op til 34%. For ikke-SMV’ere er støtteprocenterne

på henholdsvis 12% og 26%,

- at der under i videnopsamlingsfasen i produktudvikling kan støttes med op til

61% i SMV’ere (ikke-SMV’ere op til 52%), medens der i konkretiseringsfasen

kan støttes med op til 37% i SMV’ere (op til 28% i ikke-SMV’ere),

- at der i øvrige projekter kan ydes støtte til SMV’ere på op til 70% af ekstern

konsulentbistand.

- Prioritet 3 - Kompetenceudvikling - udvikling af menneskelige ressourcer er den

gennemsnitlige støtte på 40%, men kan variere mellem 10 og 90% afhængig af projektets

finansieringsbehov.

1.4. Generelle udvælgelseskriterier

Foruden programmets mange muligheder er der også en række generelle udvælgelseskriterier som

alle projekter fra private virksomheder og offentlige/offentlig lignende myndigheder skal opfylde,

for at kunne komme i betragtning til støtte.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 11 af 40


Med hensyn til Regionalfonden gælder den begrænsning, at Fonden alene kan finde anvendelse

til udvikling af fremstillings- service-, turistvirksomheder samt til forbedring af områdets

rammebetingelser (og herunder transport).

Projekter inden for ren detail- og handelsvirksomhed, samt projekter inden for traditionel

servicevirksomhed (f. eks. rejsebureauer, mekanikere, vognmænd, revisorer, rådgivende ingeniører

og arkitekter), der ikke har et afsætningsmæssigt perspektiv, der rækker ud over det regionale, kan

ikke støttes.

Under programmet kan der ikke gives støtte til produktion, forarbejdning og afsætning-

/markedsføring inden for skov- og landbrugsvarer af landbrugsprodukterne. Der kan endvidere

ikke gives støtte til projekter, der er omfattet af Landdistriktsprogrammet, eller til projekter som

Regionalfonden i henhold til Landdistriktsprogrammet ikke støtter. Der vil dog under programmet

kunne gives støtte til basale servicefaciliteter for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne

og til fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk, selvom disse projekter er omfattet af

Landdistriktsforordningen. Der foretages ved disse projekter en vurdering fra sag til sag. Der kan

dog under ingen omstændigheder ydes støte fra Regionalfonden til projekter på ejendomme, hvor

der er landbrugspligt. Fra Regionalfonden vil der også kunne gives støtte til offentlige og offentligt

lignende institutioners forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for non-food produkter, selvom

disse projekter er omfattet af Landdistriktsprogrammet. Til samme projekt kan der kun ydes støtte

fra én fond.

Investeringer i, udvikling af og støtte til afsætningsfremme af varer inden for akvakultur,

forarbejdningssektoren samt andre områder inden for fiskerisektoren, og projekter der omfatter

eller vedrører relevante varegrupper, som måtte fremgå af traktatens bilag I udelukkes alle fra

Regionalfondsstøtte, uanset om de i bilag I nævnte områder er omfattet af fiskeriprogrammet eller

ej. Investeringer i fiskerihavne m.h.p. at forbedre de tjenesteydelser, der tilbydes fiskerne og den

generelle forbedring af fiskerihavne (herunder kølekæder og logistik) kan ikke støttes fra

Regionalfonden. Oprettelse og drift af producentorganisationer og initiativer af kollektiv interesses

for erhvervet/sektoren støttes heller ikke.

Hvis projekterne er omfattet af de særlige regler for følgende sektorer, forudsætter støtte til

projekterne, at der indhentes en særlig godkendelse af støtten i EU-Kommissionen. De særlige

sektorer er følgende: Kulindustrien, Transportsektoren, Jern- og stålindustrien, Skibsbygningsindustrien,

Kunstfiberindustrien og Motorkøretøjsindustrien.

Der kan ikke gives støtte til den offentlige sektors normale (lovbestemte) opgaver.

Med hensyn til Socialfonden ydes der støtte til offentlige og private virksomheder og

Socialfondens målgrupper, og er således ikke begrænset på samme måde som Regionalfonden.

Socialfondens midler vil især blive anvendt til opkvalificering af arbejdskraften med henblik på

ansættelse i virksomheder, etablering af nye arbejdspladser eller fortsat beskæftigelse. Dette

gælder, hvad enten der er tale om ansatte, ledige eller ledere. Endvidere vil midlerne blive anvendt

til opkvalificering af erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske aktører, iværksættere samt af

lærerkrafterne i området.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 12 af 40


Udenfor programmet falder ordinære driftsaktiviteter og herunder markedsføring af enkelte

virksomheder.

Nedenfor er de nærmere kriterier for at opnå støtte kort gennemgået. Kriterierne suppleres med

beslutninger i de styrende organer.

1. Opfyldelse af programmets målsætning

Overordnet gælder, at alle projekter skal dokumentere eller i det mindste sandsynliggøre, at

projektet kan bidrage til at opfylde programmets målsætning. Programmets målsætning er derfor

den overordnede og ubrydelige ramme som alle ansøgninger skal opfylde.

2. EU-politikkerne

Det forudsættes at de enkelte projekter respekterer EU-politikkerne, EU-fondenes og de

finansielle instrumenters forordninger og områder. Typisk vil der være tale om negativlister,

konkurrenceregler, overkapacitet indenfor særlige brancheområder, miljøpolitik og lignende.

3. Additionalitet

For offentlige myndigheder kan der kun gives støtte til aktiviteter, der er med til at opfylde

målsætningen, og som er af fornyende karakter. Aktiviteten må ikke være gennemført som direkte

følge af lovkrav, ligesom der ikke må være tale om en driftsopgave eller tilsvarende.

Der gives kun støtte til fornyende aktiviteter, der styrker slutbrugernes innovation, vækst og

adgang til teknologi. Støtte til ordinære driftsopgaver, det vil sige en fortsættelse af igangværende

aktiviteter uden et fornyende element eller aktiviteter, der gennemføres, som følge af lovkrav, hvor

lovkravet har betinget projektet, vil således ikke kunne opnå støtte. Endvidere skal det

sandsynliggøres, at projektet ikke vil kunne gennemføres enten i samme omfang, på samme

tidspunkt eller indenfor samme tidsramme uden støtten.

4. Prioritering af de små og mellemstore virksomheder.

Der gives generelt prioritet til de små og mellemstore virksomheder (SMV). I den nye notifikation

vil det undtagelsesvist være muligt at støtte virksomheder, der ikke opfylder EU-Kommissionens

definition på SMV.

Små og mellemstore virksomheder (SMV) er virksomheder:

- med under 250 ansatte

- med en årsomsætning på maksimalt 280 mio. kr. eller en samlet status på maksimalt 190

mio. kr.

- hvor under 25% af kapitalen ejes af et eller flere selskaber, som ikke opfylder denne

definition. Undtaget herfor er offentlige investeringsselskaber, ventureselskaber eller -

forudsat at der ikke udøves kontrol - institutionelle investorer.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 13 af 40


5. Den beskæftigelsesmæssige effekt.

Det er blandt andet et af programmets formål at skabe arbejdspladser eller som minimum at bevare

den eksisterende beskæftigelse. Der skal være tale om skabelse af reelle arbejdspladser. På den

baggrund vil flytning fra et geografisk område til et andet ikke kunne støttes.

6. IT og adgangen til den digitale kommunikation

Der vil blive sat ekstra fokus på at sikre virksomhederne en nem og hurtig adgang til de

elektroniske net, samt til at indføre, udvikle og afmystificere adgangen til informationssamfundet.

Dette vil ske både i relation til den nye teknologi indenfor produktion og afsætning såvel som

indenfor ledelse og logistik. Generelt er formålet med de projekter, der støttes, at bringe

virksomhederne på et nyt og højere kvalitativt niveau, indenfor anvendelsen af den nye teknologi.

7. Nyhedsværdi

Der lægges uændret stor vægt på projektets nyhedsværdi. Med hensyn til Regionalfonden skal der

være tale om aktiviteter, der indeholder nye kompetencer eller som bidrager til videnopbygning

i virksomhederne målt i forhold til ansøgervirksomhedens nuværende niveau. Aktiviteten, der

søges støtte til, må ikke være af driftsmæssig karakter.

I forbindelse med Socialfondsprojekter skal der være tale om aktiviteter, som ikke allerede

udbydes og finansieres fuldt ud af de traditionelle kanaler. Der bør generelt være tale om

aktiviteter som tilfører ansøgervirksomheden noget kvalitativt nyt.

8. Den afsætningsmæssige effekt

For fremstillingsvirksomheder skal programmet bidrage til at sikre en øget eksportfremgang eller

som minimum bidrage til importfortrængning.

For servicevirksomheder skal der som minimum være tale om et afsætningmæssigt perspektiv, der

rækker ud over det regionale. Undtaget herfra er dog virksomheder med serviceydelser, der er

rettet mod Mål 2-områdets eller Overgangsområdets fremstillingsvirksomheder med henblik på

deres deltagelse i programmets målopfyldelse.

9. Branchens kapacitet

Der vil ikke kunne opnås støtte til aktiviteter, hvor der på markedssiden regionalt, og delvist

nationalt, er stor prisfølsomhed i medfør af stor kapacitet/overkapacitet. Generelt sigtes der som

hovedregel mod at støtte projekter, hvor støtten bringer virksomhederne på et andet og nyt

kvalitativt niveau, således at påvirkningen af branchens konkurrencesituation og kapacitet

undgås/minimeres.

10. Evnen til egenfinansiering

Med henblik på at undgå støttespild vil der kun blive givet støtte til projekter, som på forhånd kan

dokumentere, eller som minimum kan sandsynliggøre, tilstedeværelsen af den nødvendige

egenfinansiering til det ansøgte projekt.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 14 af 40


11. Veldokumenteret handlingsgrundlag

Der lægges vægt på, at ansøger kan sandsynliggøre, at projektbeskrivelsen er resultat af et

velforberedt handlingsgrundlag. Således bør projektet indgå som et væsentligt led i ansøgers

udviklingsplan ligesom det også skal sandsynliggøres, at de nødvendige ledelses- og styringsressourcer

er tilstede.

12. Behovs- og efterspørgselsorienteret

Projektet skal være resultat af en reel efterspørgsel hos områdets (små og mellemstore)

virksomheder. For at sikre projektets kvalitet og relevans, vil det altid være en betingelse for

støtte, at for det første mindst een af virksomhederne er projektansvarlig og for det andet

virksomhederne bidrager kontant til projektets gennemførelse.

13. Multifondsprojekter

Multifondsprojekter vil uændret blive prioriteret i det nye Mål 2 program, idet betydningen af, at

Mål 2 programmet er et integreret program med to fonde, netop understreges med denne type

projekter.

14. Lige muligheder mellem mænd og kvinder

I programmet vil der blive lagt vægt på at styrke de lige muligheder for mænd og kvinder, som led

i udviklingen af de menneskelige ressourcer. Endvidere er det væsentligt at sikre mænd og kvinder

lige adgang til arbejdsmarkedet og eventuelt i forbindelse med virksomhedsopstart.

15. Miljø

Programmet giver en særlig prioritet til miljømæssige investeringer. Her tænkes især på aktiviteter

der fokuserer på teknologiske og procesmæssige redskaber og funktionskompetencer, der anviser

væsentlige miljømæssige innovationer for det enkelte produkt eller den enkelte produktionsproces.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på bedre miljøledelse og -styring i de enkelte virksomheder.

Et forbedret arbejdsmiljø vil også blive prioriteret højt. Det vil i praksis betyde at der vil blive

fokuset på en kommende investerings betydning for arbejdsmiljøet målt på støj, støv, tunge løft

m.m. Fortsat gælder at investeringer, der gennemføres direkte som følge af lovkrav, ikke vil kunne

opnå støtte.

1.5. Praktiske oplysninger om ansøgningsprocedure

I det efterfølgende gennemgås, hvordan en projektansøgning skal udformes. En projektansøgning

består af følgende:

Grundoplysningsskema

Grundoplysningsskemaet skal udfyldes af alle, der søger Mål 2-støtte - dvs. både ved virksomhedsprojekter,

ved offentlige infrastrukturprojekter samt ved kompetenceudviklingsprojekter. Skemaet

indeholder primært oplysninger omkring ansøger og dennes økonomiske forhold iøvrigt.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 15 af 40


Regionalfondsskema

Regionalfondsskemaet skal kun udfyldes af ansøgere der søger støtte fra Regionalfonden - dvs.

primært virksomheder der søger støtte til udviklingsprojekter samt offentlige instanser, der søger

støtte til infrastruktur og offentlige udviklingsprojekter. Skemaet indeholder - foruden en

beskrivelse af selve projektes og dets forventede virkninger - et budget- og finansieringsskema,

samt en række hjælpeskemaer, der vil skulle udfyldes alt efter, hvilken aktivitet støtten rettes mod.

Socialfondsskema

Socialfondsskemaet skal kun udfyldes for ansøgere, der søger støtte fra Socialfonden - dvs. til

uddannelsesprojekter og kompetenceudviklingsprojekter svarende til prioritet 3. Oplysningsskemaet

indeholder - foruden en beskrivelse af selve projektet og dets forventede effekter - et budget

og finansieringsskema. Endvidere indeholder materialet samarbejdserklæring og hensigtserklæring.

Udfyldelse af skema

Det er vigtigt, at alle skemaets krav opfyldes, hvis ansøgningen skal kunne behandles. Projektets

indhold skal således kunne fremgå af skemaerne. Bilag skal kun medsendes, hvis det af tekniske

grunde ikke er muligt at få relevante oplysninger belyst i skemaet. En uddybning af kravene findes

i de efterfølgende vejledninger. Er ansøgning ikke udfyldt korrekt, vil den blive tilbagesendt til

ansøger.

Er der spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning, kan der rettes henvendelse til

følgende instanser:

- Nordjyllands Amts Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdeling (For generel vejledning)

- TIC-Erhvervscenter Nordjylland (For vejledning til konkret projekt)

- De kommunale erhvervschefer (For vejledning til konkret projekt)

TIC-Erhvervscenter Nordjylland og de kommunale erhvervschefer står endvidere til rådighed med

gratis hjælp til udfyldelse af ansøgningsmateriale.

Når fyldestgørende ansøgning er modtaget i afdelingen, kvitteres der med et modtagelsesbrev.

Herefter afklares ansøgningen i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Det påhviler ansøger,

at udfylde materialet fyldestgørende. I modsat fald returneres ansøgningen, og vil først kunne

behandles, når den er tilstrækkeligt belyst.

Ansøgningen om støtte fra Regionalfonden behandles efterfølgende i det regionale Indstillingsudvalg

og Den regionale Styringskomité. Den regionale indstilling bliver herefter videresendt til

Erhvervsfremme Styrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Bevilling bliver meddelt fra

Erhvervsfremme Styrelsen.

Ansøgninger om støtte fra Socialfonden behandles efterfølgende i Den regionale Styringskomité.

Udvalgets indstilling om støtte er endelig, og bevilling bliver meddelt fra Erhvervs- og

Arbejdsmarkedsafdelingen.

Såfremt ansøger ønsker at klage over den regionale indstilling med henblik på genoptagelse af

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 16 af 40


sagen i den Regionale Styringskomite, skal der indgives en begrundet anmodning herom til den

Regionale Styringskomite. Anmodningen skal indeholde nye oplysninger af væsentlig betydning

for sagens afgørelse.

Erhvervsfremme Styrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Positive indstillinger fra Styringskomiteen vil blive offentliggjort i en pressemeddelelse med

ansøgernavn, projekttitel og støttebeløb. Der vil dog ikke blive offentliggjort forretningshemmeligheder

jf. Offentlighedsloven. Dette betyder, at såfremt ansøgers projekt indeholder fortrolige

oplysninger, bør disse ikke kunne fremgå af titlen. Støttede projekter skal i en efterfølgende

periode stille sig til rådighed med oplysninger til EU-kommissionen, statslige myndigheder og

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen om projektets økonomiske og indholdsmæssige

gennemførelse.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 17 af 40


2. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne

2.1. Vejledning til udfyldelse af Grundoplysningsskema.

Grundoplysningsskemaet er fælles for Regional- og Socialfonden og skal udfyldes af alle

G1. Projektets navn

Projektets navn skal være et kort navn, som klart identificerer det projekt, der søges støtte til.

Titlen bør vise, hvad det centrale i projektet er.

G2. Startdato og slutdato for projektet

Start- og slutdatoer for det projekt, der søges om støtte til, skal angives. Da det vil være vanskeligt

efterfølgende at få ændret projektperioden, bør der indbygges en vis fleksibilitet med hensyn til

start og afslutning af projektet. Aktiviteterne i projektet skal være supplerende i forhold til den

aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Ansøger skal således erklære, at projektgennemførelsen

ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme

tidsramme uden støtten. Ansøger kan gå igang for egen regning og risiko, når kvittering for

fyldestgørende ansøgning er modtaget. Udgifter kan medtages fra den dato, der er angivet i

kvitteringsskrivelsen.

G3. Regionalfonden

Regionalfonden kan søges til anlægsinvesteringer og udviklingsprojekter i private virksomheder

samt infrastrukturprojekter og offentlige udviklingsprojekter.

G4. Socialfonden

Socialfonden kan søges til efteruddannelse og opkvalificering af ansatte medarbejdere og ledere

samt opkvalificering af ledige.

G5. CVR-nr./CPR-nr

Ansøgers CVR-nr. skal altid angives. CPR-nr. accepteres dog i de tilfælde, hvor der er tale om en

enkeltperson, som ikke skal momsregistreres fra projektets start. Ved nystartede virksomheder

uden CVR-nr., skal angives CPR.nr. på stifteren.

G6. Ansøgers navn og adresse

Ansøgers navn og adresse - herunder telefon/telefaxnummer samt E-mail.

G7. Projektets adresse - hvis denne er forskellig fra ansøgers adresse

Projektets adresse, hvis det ansøgte projekts fysiske placering er forskellig fra ansøgers adresse.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 18 af 40


G8. Kontaktperson

Den person hos ansøger, der kan rettes henvendelse til med henblik på indhentning af oplysninger

i hele projektets løbetid, dvs. i forbindelse med selve behandling af ansøgningen, oplysninger om

den efterfølgende gennemførelse af projektet og de opnåede resultater. Derfor vil en ekstern

konsulent ikke kunne accepteres som kontaktperson.

G9. Juridisk ansvarlig

Navnet på den person der er i stand til at indgå de juridisk bindende aftaler på ansøgers vegne -

dvs. godkende og underskrive økonomisk bindende aftaler og lignende. Dokumentation herfor skal

vedlægges f.eks. i form af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, foreningsvedtægter,

protokoludskrift, regnskabsinstruks for offentlig virksomhed o.lign. Ansøger er ansvarlig for, at

projektet gennemføres efter gældende regler.

G10. Virksomhedens juridisk status

Her forstås den form, som ansøger driver sin virksomhed/aktivitet under.

G11. Kommune

Ansøgers hjemkommune og hvis projektet gennemføres i en anden kommune bedes denne

ligeledes oplyst.

G12. Ansøgningsbistand

Her skal anføres, hvem der har bistået ansøger med udarbejdelse af ansøgning - både personen og

den institution vedkommende repræsenterer.

G13. Girokonto

Angives kun i den udstrækning man har en girokonto, og ønsker at benytte denne i forbindelse

med udbetaling af tilskud.

G14. Ansøgers pengeinstitut

Ansøgers pengeinstitut bedes oplyst. Både pengeinstituttets registreringsnr. og det komplette

kontonr. angives.

G15. Ansøgers revisor

Navn, adresse og kontaktperson hos ansøgers revisor, som skal være enten statsautoriseret eller

registreret revisor. For statslige institutioner, som er underlagt Rigsrevisionen, er det den øverste

økonomiansvarlige i den pågældende institution, som har det revisionsmæssige ansvar. Revisor

pålægges visse forpligtigelser omkring kontrol og revisionsmæssige opgaver i forbindelse med et

Mål 2 tilskud.

G16. Ejeroplysninger

For alle private virksomheder oplyses navn og adresse på alle, der ejer 5% eller mere af

ejerkapitalen. Dette gælder uanset, om der er tale om virksomheder, privatpersoner, institutionelle

investorer eller offentlige myndigheder, eller om der er tale om danske eller udenlandske ejere. For

børsnoterede selskaber vil reglerne herfor skulle respekteres. For hver ejer skal der angives, hvor

stor en andel af ejerkapitalen den enkelte ejer. Er der forskel på andelen af ejerkapitalen og andelen

af den tilhørende stemmerettighed ønskes også oplyst, hvor stor en andel af stemmerettighederne

den enkelte ejer besidder.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 19 af 40


G17. Ejere med mere end 25% af ejerkapitalen

Alle private virksomheder skal angive navnet, antal beskæftigede, årsomsætning og balance på

virksomheder eller personer, som ejer 25% eller mere af enten ejerkapitalen eller stemmeretten i

ansøgervirksomheden. Oplysninger opgøres excl. oplysninger for ansøgervirksomheden, men incl.

øvrige datterselskaber m.m. Opgørelserne skal følge reglerne i årsregnskabsloven. Er

ejeren/ejervirksomheden selv et datterselskab m.m. til en anden virksomhed, skal oplysningerne

omfatte hele koncernstrukturen.

G18. Økonomioplysninger

Skemaet tager udgangspunkt i indeværende regnskabsår, der er defineret som det driftsår,

virksomheden p.t. er igang med at realisere eller netop har realiseret, (med “netop” menes der max

1-2 måneder efter et afsluttet regnskabsår). Ligeledes oplyses nøgletallene for sidste års afsluttede

og godkendte regnskab, ligesom budget for næste år skal anføres. Er ansøger en offentlig eller

offentligt lignende organisation, skal økonomiskema ikke udfyldes.

2.2. Vejledning til udfyldelse af Regionalfondsskema

R1. Projektbeskrivelse

Her beskrives først projektets baggrund - dvs., hvilke konkrete overvejelser og forhold i øvrigt,

der har resulteret i projektet. Er der undersøgelser eller lignende, der understøtter projektets

muligheder, beskrives disse kort. Dernæst beskrives, hvilke mål ansøger fremover ønsker at nå

med det konkrete projekt. Endelig beskrives projektets indhold med en eventuel faseopdeling. For

hver af de aktiviteter/faser, der søges støtte til, skal der gives en uddybende beskrivelse af indhold

og omfang.

R2. Vurdering af projektets virkning

Vurderingerne skal alene omfatte resultatet af det projekt, der søges om støtte til at gennemføre,

og ikke resultatet for ansøgers virksomhed eller organisation som helhed. Der skal være tale om

de resultater, der forventes realiseret umiddelbart ved projektets afslutning - dvs. ved udløbet af

den projektperiode, der er angivet, som projektets løbetid samt 1 år efter afslutning.

Har projektet en eller flere miljø-, arbejdsmiljø, forsknings-/udviklingsmæssige-, ligestillings-,

IT/IKT-, eller turistmæssige virkninger, skal disse nærmere beskrives. Har projektet ingen virkning

på en eller flere af ovennævnte forhold, skal dette nævnes. Hvis projektet har en miljømæssig

konsekvens, skal hjælpeskema 6 udfyldes.

R3. Tilladelser

Det påhviler ansøger at indhente alle nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse. Har

ansøger enten søgt eller modtaget byggetilladelse, zonetilladelse eller miljøgodkendelse til det

ansøgte projekt skal dette oplyses. Kopi af allerede indhentede tilladelser skal vedlægges

ansøgning. Ved anlægsinvesteringer og ved fysisk infrastruktur skal endvidere oplyses

matrikelnummer for projektets fysiske placering.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 20 af 40


R4. Ansøgers nuværende marked og produktsortiment

Med “virksomhedens nuværende marked” ønskes oplyst, hvilke geografiske markeder der sælges

til, og om der er særlige kundesegmenter, der køber virksomhedens produkter på de pågældende

markeder. Beskrivelsen skal også omfatte de salgskanaler, der benyttes på markederne. Dette

gælder også underleverandører, der ikke selv varetager salget på de pågældende markeder. Her

skal navnet på agent eller aftagervirksomhed oplyses. Konkurrencesituationen på virksomhedens

markeder, hvorunder navnene på hovedkonkurrenterne ønskes oplyst.

Virksomhedens nuværende produktsortiment skal oplyses opdelt på produktgrupper og omfatte

produkternes anvendelsesområde med særlig vægt på, hvilken funktion de har hos køberne.

Beskrivelsen kan suppleres med relevant brochuremateriale.

R5. Ansøgers ledelse og faglige ekspertise

Den ledelsesmæsssige opbygning af virksomheden med særlig fokus på, om ejeren/direktøren

varetager alle ledelsesfunktionerne eller om denne har funktionschefer med egne ekspertiseområder

under sig. Den faglige ekspertise, der findes i virksomheden sat i forhold til det ansøgte

projekt, og herunder hos hvem denne ekspertise er placeret.

R6. Projektets nyhedsværdi

Projektets nyhedsværdi vurderes både i forhold til ansøgers nuværende forretningsgrundlag og i

forhold til regionens øvrige udbud af lignende aktiviteter. Ordinære driftsaktiviteter i relation til

eksisterende forretningsområder støttes ikke. I forbindelse med videnopbygning skal aktiviteterne

være fornyende og forøgende, mens der for produktudvikling skal være tale om nye teknologier

eller teknologispring.

R7. Projektets additionalitet

Der gives kun støtte til fornyende aktiviteter, der styrker slutbrugernes innovation, vækst og

adgang til teknologi. Støtte til ordinære driftsopgaver, det vil sige en fortsættelse af igangværende

aktiviteter uden et fornyende element eller aktiviteter der gennemføres som følge af lovkrav, hvor

lovkravet har betinget projektet, vil således ikke kunne opnå støtte. Endvidere skal det

sandsynliggøres, at projektet ikke vil kunne gennemføres enten i samme omfang, på samme

tidspunkt eller indenfor samme tidsramme uden støtten.

For offentlige myndigheder kan der kun gives støtte til aktiviteter, der er med til at opfylde

målsætningen, og som er af fornyende karakter. Aktiviteten må ikke være fastlagt i lovgivningen,

ligesom der ikke må være tale om en driftsopgave eller tilsvarende.

R8. Projektbudget

I projektbudgettet skal anføres den sum, der fremkommer ved udfyldelse af de relevante

hjælpeskemaer, der er tilknyttet regionalfondsskemaet. Disse skemaer er udarbejdet således,at

de relaterer sig til de forskellige typer af aktiviteter, der kan ydes støtte til i programmet. Til et

projekt kan der godt være tilknyttet flere typer af aktiveteter. Er dette tilfældet, skal der udfyldes

hjælpeskema for hver aktivitetstype.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 21 af 40


R9. Opgørelse af den samlede finansiering af projektet

Der skal angives den samlede støtte, der søges om fra Mål 2 programmet.

Ud over den støtte, der er søgt fra Mål 2-programmet, skal der angives den øvrige finansiering,

som sikrer den fulde finansiering af det ansøgte udgiftsgrundlag. Er der eller planlægges der søgt

eller er der opnået støtte fra andre offentlige danske støtteordninger skal dette klart fremgå. Det

samme gælder støtte fra andre EU-finansierede ordninger. Det skal bemærkes, at EU-støtte til

samme projekt fra forskellige støtteordninger, som hovedregel er ulovlig.

I tilfælde, hvor lånetilsagn er en forudsætning for gennemførelsen af projektet, bedes det

dokumenteres ved lånetilsagn eller hensigtserklæring fra pengeinstitut/långiver.

R10. Erklæring

I erklæring underskriver den juridisk ansvarlige, at der ikke modtages anden offentlig støtte end

dem, der fremgår af finansieringsskemaet.

2.2.1 Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til produktudvikling

Vejledningen gælder Hjælpeskemaerne 1.1. - Produktudvikling, Videnopsamlingsfasen og 1.2. -

Produktudvikling, Konkretiseringsfasen.

Støtte til produktudvikling skal tilskynde virksomheder til at gennemføre en produktudvikling, der

går ud over den produktudvikling, der normalt gennemføres som et led i de daglige aktiviteter. For

SMV’ere anses dette krav som hovedregel at være opfyldt, hvis nyhedsværdien og additionalitetskravet

er opfyldt.

For store virksomheder (ikke SVM-ere) gælder at virksomheden i hvert enkelt tilfælde skal

dokumenterer tilskyndelsesvirkningen ved at en effekt på en eller flere af følgende faktorer:

- Udgifterne til forskning og udvikling.

- Antallet af personer der beskæftiger sig med forskning og udvikling.

- Forholdet mellem udgifter til forskning/udvikling og omsætning.

Der skelnes mellem følgende to faser i et produktudviklingsprojekt.

I vidensopsamlingsfasen kan der gives støtte til aktiviteter i form af planlagt forskning eller

kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny viden, for at denne viden kan udnyttes til

udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. For støtte til projekter til

vidensopsamlingsfasen henvises til hjælpeskema 1.1.

I konkretiseringsfasen gives støtte til konkretisering af resultaterne af vidensindsamlingsfasen i

en plan, et projekt eller en tegning for nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser,

herunder skabelse af første prototype. Produktudvikling omfatter ikke aktiviteter efter fremstilling

af første prototype, eksempelvis produktmodning, 0-serien eller udvikling af varianter o.lign. For

støtte til projekter til konkretiseringssfasen henvises til hjælpeskema 1.2.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 22 af 40


Ønskes der støtte til begge faser, skal der udfyldes to hjælpeskemaer. Der gælder samme

udgiftstyper for henholdsvis vidensopsamlings- og konkretiseringsfasen.

Der ydes under denne prioritet ikke støtte til undersøgelse af nye produkters økonomiske,

anvendelses-, markeds- og afsætningsmæssige muligheder, udformning af strategier, etablering af

professionelle bestyrelser. Ønskes støtte hertil, henvises til hjælpeskema til konsulentbistand. For

støtte til ansættelse af første fagekspert henvises til Socialfonden. Følgende typer af udgifter kan

indgå i støttegrundlaget:

2.2.1.1. Støtteberettigede udgifter

P1. Personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale, der udelukkende anvendes i

forbindelse med produktudviklingen). Ved støtte til personaleudgifter gælder der særlige krav til

registrering af interne timer. Her gælder blandt andet, at der skal etableres en særskilt opgørelse

for hver enkelt medarbejder med oplysninger om arbejdets art, timeforbrug pr. dag, løn/timesatser,

der skal føres kontinuerligt og omhyggeligt. Opgørelsen skal være påført medarbejderens

underskrift og en godkendelse fra minimum den pågældendes nærmeste leder.

I forbindelse med personaleudgifter kan der indregnes udgifter til generalomkostninger, der er

direkte knyttet til produktudviklingen. Generalomkostningerne beregnes som en procent af

personaleudgifterne. Procenten skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres med udgangspunkt i

faktuelle udgifter i regnskabet. Generalomkostningerne kan dog ikke overstige 25% af

personaleudgifterne.

Vejledning til beregning af timeprisen/-satsen for den enkelte medarbejder.

Udgangspunktet for beregningen af timesatsen for den enkelte medarbejder er den overenskomstmæssige

løn inklusiv arbejdsgiverbetalt pension og ATP. Alternativt anvendes den aftalte

aflønning, der er angivet i den pågældendes ansættelseskontrakt. Overarbejdsbetaling og

akordbetaling kan ikke indgå.

Det følgende regneeksempel tager udgangspunkt i:

- at medarbejderen har en fast månedsløn på 20.000 kr. inklusiv eget pensionsbidrag,

- at arbejdsgiver indbetaler 10% af lønnen til en overenskomstmæssigt fastlagt pensionsordning

- dvs. 2.000 kr. pr. måned (medarbejderen betaler selv 1.000 kr. pr. måned),

- at medarbejderen afholder ferie med løn, hvilket udløser 1,5% i særlig søn- og

helligdagsbetaling af lønnen eksklusiv pension,

- at et årsværk svarer til 1.640 arbejdstimer, der kan verificeres ud fra kalender med

fradrag af ferie og fritid, hvor en arbejdsdag i gennemsnit er på 7,4 timer.

- at timesatsen beregnes for hver måned, den pågældende er beskæftiget med projektet.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 23 af 40


Med udgangspunkt i ovenstående beregnes bruttomånedslønnen således:

- Månedsløn (overenskomstmæssig/aftalemæssig) ...................... 20.000

- Arbejdsgiverbetalt pension (10%) ................................. 2.000

- Særligt S/H-tillægg (1,5% af (20.000 - 1.000 (egen pensionsbetaling)) ..... 285

- Arbejdsgiverbetalt ATP ........................................ 84

- Brutto lønomkostninger pr. måned .............................. 22.369

Omregningen til timesats i den pågældende måned sker ved at gange “Brutto lønomkostning pr.

måned” med 12 og dividere med 1.640. I det konkrete regneeksempel giver det:

(22.369 x 12) = 268.428 divideret med 1.640 = 163,68 kr. pr. time.

P2. Udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, herunder teknisk viden og

patenter, der er købt hos udenforstående kilder. Der gives også støtte til revision af projektregnskab.

Der skal påregnes inddragelse af revisor ved accept af tilsagn, før udbetaling af “evt. 1.

rate”, ved periodeindberetning pr. 1. september og ved projektafslutning. Herudover skal revisor

påtage sig generelle kontrol- og revisionsopgaver.

P3. Materialeudgifter som udgifter til instrumenter og udstyr, der udelukkende og permanent

anvendes til produktudviklingen. Såfremt en prototype, der udvikles med støtte fra Mål 2midlerne,

sælges, skal indtægten fra salget fratrækkes projektudgifterne, da det kun er et projekts

nettoudgifter, som støttes.

Iøvrigt gælder følgende:

Momsudgifter er ikke støtteberettiget, med mindre udgiften reelt og endeligt bæres af ansøger.

Det samme gælder øvrige skatter og afgifter.

Der kan kun gives støtte til faktisk betalte udgifter. Indirekte omkostninger er støtteberettigede,

hvis de er baseret på faktiske omkostninger. Betalinger, der er foretaget af støttemodtager, skal

godtgøres ved kvitterede fakturaer.

Finansielle udgifter i forbindelse med finansielle transaktioner, valutaomvekslingsgebyrer, og

valutatab samt andre finansielle udgifter er ikke støtteberettiget. Omkostninger i forbindelse med

juridisk bistand eller teknisk ekspertbistand samt revisoromkostninger kan støttes, hvis disse er

direkte knyttet til projektet.

Leasingudgifter er ikke støtteberettigede.

2.2.2. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til anlægs- og,

miljøinvesteringer samt teknologioverførsel

Det er en generel betingelse for støtte til denne type af investeringer, at støtten gives til

investeringer i forbindelse med en eller flere af følgende aktiviteter:

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 24 af 40


- Oprettelse af en ny virksomhed

- Udvidelse af en eksisterende virksomhed

- Iværksættelse af en aktivitet, der indebærer en fundamental ændring af en eksisterende

virksomheds produkt eller produktionsmetode f.eks. gennem rationalisering, diversificering

eller modernisering

Støtte til anlægsaktiver gives til projekter, som indeholder investeringer i grunde, bygninger og

udstyr. Ydelsen sker på betingelse af, at investeringen opretholdes i og forbliver i det støtteberettigede

område i mindst 5 år.

Der kan gives støtte til virksomheders investeringer i miljøforbedring, hvis investeringerne giver

en miljøstandard, som går videre end de retligt forpligtende miljøstandarder, eller hvis

investeringerne foretages for at højne virksomhedernes miljøniveau betydeligt, når der ikke

foreligger en retligt forpligtende standard. Støtten gives alene til de ekstra omkostninger, som er

nødvendige for at nå de forudsatte miljøstandarder. Ønskes særlig støtte til miljøforbedring, i

forbindelse med en anlægsinvestering anvendes seperat skema - dvs. skemaer nederst på siden.

Støtte til Teknologioverførsler gives til projekter, som indeholder eksterne udgifter til erhvervelse

af, patenter, produktionslicenser, patenteret knowhow samt ikke patenteret knowhow.

Støtte til teknologioverførsler forudsætter:

- at teknologien udelukkende udnyttes i den virksomhed, hvortil regionalfondsstøtten er

ydet.

- at der er tale om afskrivningsberettiget aktiver.

- at teknologien er erhvervet fra tredjemand under markedsbetingelser.

- at teknologien er opført under virksomhedens aktiver og forbliver i den støttemodtagende

virksomhed i 5 år.

For store virksomheder (dvs. ikke-SMV’ere) gælder, at støtte til teknologioverførsel maksimalt

kan indgå med 25% i tilskudsgrundlaget.

Al udstyrsanskaffelse skal beskrives i ansøgningsskemaets indholdsbeskrivelse.

2.2.2.1. Støtteberettigede udgifter

A1. Grundkøb og udgifter til byggemodning

Køb af grund og omkostninger til byggemodning, når dette er en direkte forudsætning for

gennemførelsen af investeringen. Værdien af grundkøb kan ikke overstige 10% af den samlede

anlægsinvestering ved fastlæggelsen af det godkendte støttegrundlag. Værdi af grunde, der byttes,

kan ikke indgå i støttegrundlaget.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 25 af 40


A2. Opførelse af ny bygning

Omkostninger til opførelse af ny bygning. Køb af eksisterende bygninger kan ikke støttes.

A3. Indretning af bygning

Indretning af bygning, hvor dette er af direkte betydning for gennemførelsen af investeringen.

A4. Køb af udstyr

Køb af produktionsudstyr fra leverandør. Handel mellem koncernforbundne selskaber kan normalt

ikke støttes. Køb af brugt udstyr kan støttes, hvis udstyret ikke tidligere er blevet støttet, samt at

køb af brugt udstyr vil være en væsentlig fordel for projektet. Køb af andet udstyr f. eks. til

bogholderi o.l. kan støttes, hvis dette udgør en mindre del af den samlede investering, men

omfatter investeringen alene denne type udstyr, kan der normalt ikke opnås støtte. Udstyret skal

beskrives selvstændigt. Investeringer i mobile anlæg, som f.eks biler, kan ikke støttes.

A5. Ekstern konsulentbistand

Ekstern konsulentbistand til projektering i forbindelse med investeringen kan støttes. Interne

lønninger i forbindelse med investeringer kan normalt ikke støttes. Undtagelsesvis kan interne

lønninger dog støttes ved anlægsinvesteringer, hvis ansøger selv fremstiller nødvendigt form-udstyr

eller andet materiel, som ikke kan købes.

A6. Revision af projektregnskab

Der gives også støtte til revision af projektregnskab. Der skal påregnes inddragelse af revisor ved

accept af tilsagn, før udbetaling af “evt. 1. rate”, ved periodeindberetning pr. 1. september og ved

projektafslutning. Herudover skal revisor påtage sig generelle kontrol og revisionsopgaver.

Iøvrigt gælder følgende:

Momsudgifter er ikke støtteberettiget, med mindre udgiften reelt og endeligt bæres af ansøger.

Det samme gælder øvrige skatter og afgifter.

Der kan kun gives støtte til faktisk betalte udgifter. Betalinger, der er foretaget af støttemodtager,

skal godtgøres ved kvitterede fakturaer.

Finansielle udgifter i forbindelse med finansielle transaktioner, valutaomvekslingsgebyrer, og

valutatab samt andre finansielle udgifter er ikke støtteberettiget. Omkostninger i forbindelse med

juridisk bistand eller teknisk ekspertbistand samt revisoromkostninger kan støttes, hvis disse er

direkte knyttet til projektet.

Leasingudgifter er ikke støtteberettigede.

2.2.3. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til konsulentbistand

Små og mellemstore virksomheder kan få støtte til eksterne udgifter i forbindelse med bistand og

rådgivning fra eksterne konsulentvirksomheder. Støtten skal være tidsbegrænset og støtten kan

ikke gives til projekter, der indebærer eksportstøtte. Ved eksportstøtte forstås enhver støtte, der

er knyttet direkte til de eksporterede mængder, til etableringen eller driften af et distributionsnet,

eller til løbende udgifter i forbindelse med eksportaktiviteten. Der kan ikke gives støtte til

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 26 af 40


virksomhedernes sædvanlige driftsudgifter som f.eks. rutinemæssig skatterådgivning, regelmæssig

juridisk bistand, reklameudgifter og lignende udgifter.

Typer af støtteberettigede aktiviteter kan f.eks. være:

- Markedsanalyser. Omfattet af begrebet markedsanalyser er aktiviteter, der sigter på

opbygning af viden om et nyt marked , men ikke systematiske og/eller tilbagevendende

kontakter til kundeemner med henblik på forhandlinger om konkrete ordrer. Der kan

gives støtte til undersøgelse af muligheden for etablering af samarbejde med aktører på

eksportmarkedet, men der kan ikke gives støtte til parternes efterfølgende salgsindsats.

Løbende udgifter til eksportaktiviteter – herunder reklameudgifter – støttes ikke.

- Undersøgelser af nye anvendelser for virksomhedernes produkter.

- Opbygning og forbedring af styresystemer i virksomhederne.

- Udformning af strategier for virksomheden.

- Etablering af professionelle bestyrelser.

- Undersøgelser af adgang til kapital- og finansieringsmuligheder.

2.2.3.1. Støtteberettigede udgifter

K1. Ekstern bistand

Ekstern konsulentbistand til gennemførelse af det specifikke projekt. Der kan kun indregnes de

time- og udlægsomkostninger, der er nødvendig for konsulentens løsning af opgaven for

virksomheden. Omkostninger i forbindelse med juridisk bistand eller teknisk ekspertbistand kan

støttes, hvis disse er direkte knyttet til projektet.

K2. Revision

Revision af projektregnskaber. Der skal påregnes inddragelse af revisor ved accept af tilsagn, før

udbetaling af eventuelt 1. rate, ved periodeindberetning pr. den 1. september og ved projektafslutning.

Herudover skal revisor påtage sig generelle kontrol og revisionsopgaver.

Iøvrigt gælder følgende:

Momsudgifter er ikke støtteberettiget, med mindre udgiften reelt og endeligt bæres af ansøger.

Det samme gælder øvrige skatter og afgifter.

Der kan kun gives støtte til faktisk betalte udgifter. Betalinger, der er foretaget af støttemodtager,

skal godtgøres ved kvitterede fakturaer.

Indtægter der i et projekt genereres ved salg, leje, tjenester, eller lignende, skal fratrækkes i

støttegrundlaget.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 27 af 40


Finansielle udgifter i forbindelse med finansielle transaktioner, valutaomvekslingsgebyrer, og

valutatab samt andre finansielle udgifter er ikke støtteberettiget.

Leasingudgifter er ikke støtteberettigede.

2.2.4. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til offentlig infrastruktur

Under offentlig infrastruktur, gives der støtte til fysiske faciliteter der bidrager til at forbedre den

teknologiske udvikling og innovation.

Der kan ikke ydes støtte til projekter, der er normale kommunale opgaver, eller som alene er

begrundet i opfyldelse af lovkrav. Endvidere skal et offentlig infrastrukturprojekt komme en

flerhed af virksomheder til gode.

2.2.4.1. Støtteberettigede udgifter

In1. Grundkøb og udgifter til byggemodning

Køb af grund og omkostninger til byggemodning, når dette er en direkte forudsætning for

gennemførelsen af investeringen. Værdien af grundkøb kan ikke overstige 10% af den samlede

anlægsinvestering ved fastlæggelsen af det godkendte støttegrundlag. Værdi af grunde, der byttes,

kan ikke indgå i støttegrundlaget.

In2. Opførelse af ny bygning

Opførelse af ny bygning. Køb af eksisterende bygninger kan ikke støttes. Der tages hensyn til

kvadratmeterprisen for byggeriet i forhold til prisen for tilsvarende bygninger. Almindelig

vedligeholdelse og renovering kan ikke støttes.

In3. Indretning af bygning

Indretning af bygning, hvor dette er af direkte betydning for gennemførelsen af investeringen. Der

gives ikke støtte til udsmykning f.eks. anskaffelse af malerier, skulpturer m.m.

In4. Køb af udstyr

Køb af produktionsudstyr fra leverandør. Køb af brugt udstyr kan støttes, hvis udstyret ikke

tidligere er blevet støttet, samt at køb af brugt udstyr vil være en væsentlig fordel for projektet.

Køb af andet udstyr f. eks. til bogholderi o.l. kan støttes, hvis dette udgør en mindre del af den

samlede investering, men omfatter investeringen alene denne type udstyr, kan der normalt ikke

opnås støtte. Udstyret skal beskrives selvstændigt. Investeringer i mobile anlæg, som f.eks biler,

kan ikke støttes.

In5. Ekstern konsulentbistand

Ekstern konsulentbistand til projektering i forbindelse med investeringen kan støttes. Personaleudgifter

i forbindelse med investeringer kan ikke støttes.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 28 af 40


In6. Revision af projektregnskab

Der gives også støtte til revision af projektregnskab. Der skal påregnes inddragelse af revisor ved

accept af tilsagn, før udbetaling af “evt. 1. rate”, ved periodeindberetning pr. 1. september og ved

projektafslutning. Herudover skal revisor påtage sig generelle kontrol og revisionsopgaver.

Iøvrigt gælder følgende:

Momsudgifter er ikke støtteberettiget, med mindre udgiften reelt og endeligt bæres af ansøger.

Det samme gælder øvrige skatter og afgifter.

Der kan kun gives støtte til faktisk betalte udgifter. Betalinger, der er foretaget af støttemodtager,

skal godtgøres ved kvitterede fakturaer.

Indtægter Overskud i projektperiode skal fratrækkes støttegrundlag.

Finansielle udgifter i forbindelse med finansielle transaktioner, valutaomvekslingsgebyrer, og

valutatab samt andre finansielle udgifter er ikke støtteberettiget. Omkostninger i forbindelse med

juridisk bistand, teknisk eller finansiel ekspertbistand samt revisoromkostninger kan støttes

Leasingudgifter er ikke støtteberettigede.

2.2.5. Vejledning til udfyldelse af hjælpeskema til offentlige udviklingsprojekter

Offentlige udviklingsprojekter har til formål at udvikle og opbygge ny viden og kompetencer der

væsentligt bidrager til at understøtte regionens udviklingspotentialer.

2.2.5.1. Støtteberettigede udgifter

Ou1. Personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale, der udelukkende anvendes i

forbindelse med udviklingsprojektet). I forbindelse med personaleudgifter i offentlige eller

offentligt lignende udviklingsprojekter gælder,

- at de alene er støtteberettigede, når de medgår til gennemførelse af et projekt, der i tid

og omfang og organisering er tydelig afgrænset fra ordinære offentlige eller offentligt

lignende aktiviteter,

- at det skal dokumenteres, at der er tale om ekstraordinære personaleudgifter i form af

enten:

a. Dokumentation for ansættelse af erstatningsarbejdskraft, eller

b. Dokumentation for nyansættelse af arbejdskraft til løsning af opgaven, eller

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 29 af 40


c. Dokumentation for honoreret mer- og overarbejde i relation til projektet, eller

d. Dokumentation i form af beslutningsreferat fra politisk udvalg/bestyrelse for, at

det påregnede timeforbrug afsættes til det pågældende projekt, der er tydeligt

adskilt fra den ordinære aktivitet

- at projektets egenfinansiering normalt skal udgøre mindst værdien af personaleudgifternel,

hvor der ikke er tale om en dokumenteret meromkostning.

Ved støtte til personaleudgifter gælder der særlige krav til registrering af interne timer. Her gælder

blandt andet, at der skal etableres et særskilt opgørelse for hver enkelt medarbejder med

oplysninger om arbejdets art, timeforbrug pr. dag, løn/timesatser, der skal føres kontinuerligt og

omhyggeligt. Opgørelsen skal være påført medarbejderens underskrift og en godkendelse fra

mindst den nærmeste leder.

I forbindelse med personaleudgifter kan der indregnes udgifter til generalomkostninger, der er

direkte knyttet til udviklingsprojektet. Generalomkostningerne beregnes som en procent af

personaleudgifterne. Procenten skal kunne dokumenteres/sandsynliggøres med udgangspunkt i

faktuelle udgifter i regnskabet. Generalomkostningerne kan dog ikke overstige 25% af

personaleudgifterne.

Vejledning til beregning af timeprisen/-satsen for den enkelte medarbejder.

Udgangspunktet for beregningen af timesatsen for den enkelte medarbejder er den overenskomstmæssige

løn inklusiv arbejdsgiverbetalt pension og ATP. Alternativt anvendes den aftalte

aflønning, der er angivet i den pågældendes ansættelseskontrakt. Overarbejdsbetaling og

akordbetaling kan ikke indgå.

Det følgende regneeksempel tager udgangspunkt i:

- at medarbejderen har en fast månedsløn på 20.000 kr. inklusiv eget pensionsbidrag,

- at arbejdsgiver indbetaler 10% af lønen til en overenskomstmæssigt fastlagt pensionsordning

- dvs. 2.000 kr. pr. måned (medarbejderen betaler selv 1.000 kr. pr. måned),

- at medarbejderen afholder ferie med løn, hvilket udløser 1,5% i særlig søn- og

helligdagsbetaling af lønen ekslusiv pension,

- at et årsværk svarer til 1.640 arbejdstimer, der kan verificeres ud fra kalender med

fradrag af ferie og fritid, hvor en arbejdsdag i gennemsnit er på 7,4 timer.

- at timesatsen beregnes for hver måned, den pågældende er beskæftiget med projektet.

Med udgangspunkt i ovenstående beregnes bruttomånedslønnen således:

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 30 af 40


- Månedsløn (overenskomstmæssig/aftalemæssig) ...................... 20.000

- Arbejdsgiverbetalt pension (10%) ................................. 2.000

- Særligt S/H-tillægg (1,5% af (20.000 - 1.000 (egen pensionsbetaling)) ..... 285

- Arbejdsgiverbetalt ATP ........................................ 84

- Brutto lønomkostninger pr. måned .............................. 22.369

Omregningen til timesats i den pågældende måned sker ved at gange “Brutto lønomkostning pr.

måned” med 12 og dividere med 1.640. I det konkrete regneeksempel giver det:

(22.369 x 12) = 268.428 divideret med 1.640 = 163,68 kr. pr. time.

Ou2. Ekstern bistand og tilsvarende tjenesteydelser, herunder teknisk viden og patenter, der er

købt hos udenforstående kilder. Der gives også støtte til revision af projektregnskab. Der skal

påregnes inddragelse af revisor ved accept af tilsagn, før udbetaling af “evt. 1. rate”, ved

periodeindberetning pr. 1. september og ved projektafslutning. Herudover skal revisor påtage sig

generelle kontrol og revisionsopgaver.

Ou3. Materialeudgifter som udgifter til instrumenter og udstyr, der udelukkende og permanent

anvendes i projektet. Interne projektudgifter skal føres i særskilt opgørelse.

Iøvrigt gælder følgende:

Momsudgifter er ikke støtteberettiget, med mindre udgifter reelt og endeligt bæres af ansøger.

Det samme gælder øvrige skatter og afgifter.

Der kan kun gives støtte til faktisk betalte udgifter. Indirekte omkostninger er støtteberettigede,

hvis de er baseret på faktiske omkostninger. Betalinger, der er foretaget af støttemodtager, skal

godtgøres ved kvitterede fakturaer.

Finansielle udgifter i forbindelse med finansielle transaktioner, valutaomvekslingsgebyrer, og

valutatab samt andre finansielle udgifter er ikke støtteberettiget. Omkostninger i forbindelse med

juridisk bistand eller teknisk ekspertbistand samt revisoromkostninger kan støttes, hvis disse er

direkte knyttet til projektet.

Leasingudgifter er ikke støtteberettigede.

2.2.6. Vejledning til hjælpeskema til forhåndsvurdering af miljøeffekter

Et af de overordnede mål for Mål 2-programmet er at styrke betingelserne for et bæredygtigt

miljø. Alle projekter vil indebære en påvirkning af miljøet på samme måde, som al anden aktivitet

gør det. Det er derfor væsentligt, at alle projekter undergår en miljømæssig vurdering i deres

helhed. Det kræver, at ansøgerne afgiver tilstrækkelige oplysninger til, at der kan foretages en

helhedsvurdering af projektet.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 31 af 40


Derfor skal ansøger levere oplysninger, der gør det muligt at foretage en reel vurdering af

projektets miljømæssige konsekvenser på linie med den vurdering, man foretager af et projekts

økonomiske rentabilitet.

2.2.6.1. Vejlening til udfyldelsen af skemaet om miljøeffekter

De rubrikker der er relevante for projektet udfyldes. I hver rubrik angives om miljøeffekterne

vil være kritiske, betydelige, mindre betydelige eller ubetydelige. Der gives derefter en kort

beskrivelse af indholdet.

Alle projekter skal opfylde gældende regler i henhold til miljø- og planlovgivningen.

Støttemodtagere skal i forbindelse med projektrapportering og evaluering give oplysninger om

effekterne af projektet for miljøet.

Positive effekter af et projekt kan f.eks. opnås gennem miljøcertificering og miljøinvesteringer,

ved bedre ressourcestyring og bedre rensning, ved genanvendelse, ved anvendelse af vedvarende

energi og gennem relevant uddannelse af medarbejdere. Bedre arbejdsmiljø er f.eks. en positiv

effekt for de ansattes sundhed.

Negative effekter af et projekt kan f.eks. være større udledninger til luften i forbindelse med øget

produktion eller øget transport som følge af større eksport. Det kan også være større slid på

naturområder og øgede affaldsmængder som følge af flere turister.

Eksempel på udfyldning ved ansøgning om tilskud til investering i en ny laserskæremaskine

der øger virksomhedens produktion, afgiver mindre støj, er den bedst tilgængelige teknologi

og erstatter en gammel maskine:

Positive virkninger Negative virkninger

2. Grundvand Ubetydelige: Mindre forbrug af hjælpestoffer

end ved gammel maskine.

3. Luft Betydelige: 20% lavere energiforbrug

end ved gammel maskine.

10. Befolkningens sundhed

og velfærd

Betydelige: Forbedret arbejdsmiljø.

Støj fra maskinen sænkes fra xx decibel

til yy decibel.

Ubetydelige: Resultat af større produktion

da spildevand ikke renses til

drikkevandskvalitet.

Ubetydelige: Resultat af større produktion

med deraf følgende øget transport

2.3 Vejledning til udfyldelse af Socialfondsskema

Støtte fra Socialfonden kan søges til efteruddannelse og opkvalificering af ansatte medarbejdere

og ledere, lærere, iværksættere, forskningspersonale, erhvervs- og arbejdsmarkedsaktører samt

ledige. Endvidere kan projekter der bidrager til at styrke samarbejdet eksempelvis via rådgivning

og vidensoverførsel mellem uddannelsesinstitutioner, universitetets forskningsmiljøer, kompetencecentre

og private virksomheder søge støtte fra Socialfonden.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 32 af 40


Det gode Socialfondsprojekt er kendetegnet ved følgende 3 faser:

1. Behovsafdækning

Hvilke behov for udvikling, omstilling og tilpasning eksisterer i virksomheder i den pågældende

branche, det pågældende geografiske område eller med den pågældende type problemstilling og

hvilke krav til ledernes og medarbejdernes kvalifikationer/kompetencer følger af de identificerede

behov?

I forbindelse med enhver indsats indenfor de nævnte områder må der tages stilling til hvad og

hvordan de mennesker, der skal føre aktiviteten ud i livet skal agere for at optimere udbyttet og

i hvilken udstrækning de har/kan få de nødvendige kvalifikationer. Hvilke behov for udvikling,

omstilling og tilpasning eksisterer i områdets uddannelsessystemer og i områdets arbejdsmarkedsog

erhvervsservice og hvorledes udvikles medarbejderne med henblik på en styrkelse af det

regionale samspil mellem områdets aktører.

Målet er at ny viden og nye organisationsformer implementeres ikke alene i virksomheder men

også hos ansvarlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner.

2. Kompetenceudvikling

Opfyldelse af afdækkede behov indenfor virksomhedsudvikling, herunder lederudvikling,

medarbejderudvikling, organisationsudvikling, indsatsen for nyledige, samt indsatsen til start af

egen virksomhed (egen virksomhed forstået som virksomhed som del af et større projekt/klynge

af virksomheder/iværksætterhus ol.)

Opfyldelse af afdækkede behov indenfor strategisk infrastruktur med henblik på at kvalitetsudvikle

betjeningen af regionens borgere, virksomheder og arbejdstagere

3. Erfaringsspredning

Videreformidling foretages gennem udgivelse af rapporter, pjecer, oplæg på uddannelsesinstitutioner,

i organisationer, bidrag til konferencer, herunder programkonferencer samt i den lokale presse

med henblik på størst muligt regionalt /lokalt udbytte af indvundne erfaringer.

Vejledning til de enkelte punkter i skemaet:

S1. Projektets deltagere

Her angives antal deltagere fordelt på målgruppe, køn og alder.

S2. Projektets varighed pr. deltager

Her angives projektets varighed pr. deltager i timer samt opdeling på antal timer med henholdsvis

teori og praktik/jobtræning.

S3. Beskrivelse af ansøger og ansøgers produkter/ydelser

Her gives en kort præsentation af ansøger, herunder:

- antal medarbejdere

- hvilke produkter/tjenesteydelser virksomheden er leverandør af, og hvor disse afsættes

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 33 af 40


- virksomhedens organisatoriske opbygning. Er det ejeren/direktøren, der varetager alle

ledelsesfunktionerne, eller er der ansat funktionschefer. Hvis ansøger er en afdeling,

datterselskab e.l., beskrives hvordan ansøger indgår i den samlede virksomhed/koncern.

S4. Baggrunden for projektet

Her beskrives kort baggrunden for projektet. Hvilke overvejelser ligger bag ønsket om

igangsættelse af projektet. Er der undersøgelser eller lignende, der indgår i overvejelserne,

beskrives disse kort.

S5. Formålet med projektet

Her beskrives formålet med projektet samt hvorledes projektet bidrager til udvikling i området.

S6. Projektets indhold

Projektets indhold skal bl.a. omfatte følgende:

- En beskrivelse af projektets enkelte dele, eks. kurser, praktik, offentlig jobtræning eller

jobrotation. Med jobrotation forståes, at virksomheden ansætter ledige til at vikariere for

de ansatte, mens disse deltager i projektet.

- Projektets tidsplan: Der skal udarbejdes en tidsplan over, hvornår de enkelte dele

planlægges gennemført i projektet.

For de forskellige målgrupper skal følgende aspekter endvidere beskrives:

Ved projekter for ledige skal følgende beskrives:

- Hvordan deltagerne rekrutteres/visiteres til projektet. Hvem deltager i visiteringen (AF,

kommunens socialforvaltning, A-kasse, projektleder/kursusholder o.s.v) og hvordan

foregår visiteringen for den enkelte deltager (informationsmøder, individuelle samtaler

m.v.). Der skal foreligge en hensigtserklæring mellem Mål 2 ansøger og de implicerede

parter, der visiterer deltagere til projektet. Hensigtserklæringerne er en forudsætning for,

at ansøgningen kan behandles. Hensigtserklæringer findes bagerst i skemamaterialet.

- Sammenhængen mellem projektets indhold og det aktuelle kvalifikationsbehov på

arbejdsmarkedet.

- Hvilke planer og muligheder, der er for efterfølgende uddannelse eller beskæftigelse for

de deltagere, som visiteres til projektet samt hvorledes opfølgning efter pro-jektafslutning

vil foregå.

- I forbindelse med projekter, der indeholder praktik, skal der foreligge interessetilkendegivelser

fra praktikvirksomheder. Interessetilkendegivelserne er en forudsætning for, at

ansøgningen kan behandles. Interessetilkendegivelser findes bagerst i skemamaterialet.

Ved projekter for ansatte, ledere og iværksættere skal følgende beskrives:

- Projektet skal være en del af virksomhedens uddannelsesplanlægning. Her beskrives,

hvordan projektet indgår i virksomhedens uddannelsesplan.

Ved projekter for lærere skal følgende beskrives:

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 34 af 40


- Projektet skal tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel. Her beskrives, hvordan

lærerkræfterne udvikles til at modsvare virksomhedernes efterspørgsel og behov for

kompetenceudvikling.

Ved projekter for forskningspersonale skal følgende beskrives:

- Projektet skal understøtte regionen som værende “lærende”, og derfor skal vidensoverførslen

og en evt. netværksetablering beskrives. Indeholder projektet igangsættelse

af analysearbejde skal der foreligge en behovsafdækning på ansøgningstidspunktet samt

en beskrivelse af hvorledes analysens resultater tænkes videre anvendt.

Ved projekter for erhvervs- og arbejdmarkedsaktører skal følgende beskrives:

- Projektet skal være med til at igangsætte en positiv udvikling i regionen, derfor skal det

beskrives, hvorledes det enkelte projekt er med til at løfte regionens samlede kompetenceniveau.

For samtlige målgrupper gælder endvidere, at der ved konsulent-og/eller uddannelsesinstitutionsprojekter

skal der foreligge interessetilkendegivelser fra virksomheder såfremt de deltagende

virksomheder ikke er fundet på forhånd. Interessetilkendegivelserne er en forudsætning for, at

ansøgningen kan behandles. Interessetilkendegivelser findes bagerst i skemamaterialet.

S7. Leverandører af fagligt indhold

Her beskrives, hvem der er ansvarlig for det faglige indhold i projektet. Indgår der i projektet et

eller flere købte kurser, begrundes valget af denne leverandør kort, ligesom der skal vedlægges

kopi af kursustilbud.

S8. Samarbejdspartnere/netværksdeltagere

Her beskrives projektets samarbejdspartnere samt deres funktion i projektet. Samtlige

samarbejdspartnere skal med deres underskrift bekræfte deres medvirken i det beskrevne

Mål2-projekt. En underskrift fra samarbejdsparterne er en forudsætning for, at ansøgningen kan

behandles. Samarbejdserklæringer findes bagerst i skemamaterialet.

S9. Projektets nyhedsværdi

Her beskrives socialfondsprojektets nyhedsværdi vurderet i forhold til ansøgers nuværende

forretningsgrundlag og/eller i forhold til regionens øvrige tilbud af lignende aktiviteter.

S10. Projektets additionalitet

Socialfondsprojektets additionalitet skal beskrives. For at opnå støtte skal projektet opfylde kravet

om additionalitet. Ved additionalitet forstås, at projektets aktiviteter skal være supplerende i

forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Dette betyder, at projektgennemførelsen

ikke må kunne finde sted, i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme

tidsramme uden støtten. Der kan ikke gives støtte til projekter, der gennemføres udelukkende som

følge af lovkrav eller som er ordinære driftsopgaver.

S11. Projektets multifondsaspekt

Hvis Socialfondsprojektet indgår i en større sammenhæng, hvortil der også er søgt Regionalfondsstøtte,

skal dette beskrives, ligesom det skal beskrives hvorledes projekterne supplerer hinanden.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 35 af 40


S12. Projektets forventede effekt/evaluering

Ved projektets forventede effekt samt evaluering er ansøger pålagt følgende forpligtelser:

- Den effekt, som forventes opnået ved gennemførelse af projektet, skal beskrives. Det

gælder effekten for såvel deltagerne som effekten for virksomheden.

- Der skal udarbejdes en evalueringsplan for projektet. På ansøgningstidspunktet skal der

foreligge en plan for, hvorledes ansøger vil udforme den evalueringsrapport, som ansøger

skal aflevere senest 3 måneder efter projektafslutning.

I følge lovgivningen skal evalueringsrapporten som minimum omfatte følgende: Projektets formål,

indhold og omfang; projektets deltagersammensætning, herunder rekrutterings/ visiteringsprocedure;

projektets gennemførelse i forhold til de forudsatte mål og resultater; angivelse af eventuelle

forhold/problemer, der kan hindre, at indsatsen vil få de ønskede resultater; projektets effekter for

deltagerne og virksomheden.

S13. Sammenfattende budget for Socialfondsprojektet

I skemaet sammenfattes oplysningerne fra de efterfølgende detaljerede udgifts- og finansieringsbudgetter

for hvert kalenderår, som projektet løber.

Hvis projektet løber over flere kalenderår skal der udarbejdes et detaljeret udgifts- og

finansieringsbudget for hvert kalenderår, som projektet løber. Budgetterne for hvert kalenderår

skal indsendes.

I det sammenfattende budget indskrives udgifter og finansiering for hvert kalenderår.

Vejledende gennemsnitsudgifter pr. deltagertime

Udregnes efter formlen “udgifter til aktivitetsgennemførelse divideret med det samlede antal

deltagertimer” for hvert kalenderår.

S14. Underskrifter

Den projektansvarlige og den juridisk ansvarlige underskriver ansøgningen.

2.3.1. Vejledning til de årsopdelte udgifts- og finansieringsbudgetter.

S15. Budget for Socialfondsprojektet

Såfremt projektforløbet strækker sig over flere år, skal der udfyldes et budget- og finansieringsskema

for hvert år. Der er derfor vedlagt budget- og finansieringsskemaer til 3 år.

I kolonnen "Beregningsforudsætninger" redegøres for, hvorledes budgetposterne fremkommer.

Eksempel:

- 12 privatansatte med en bruttoløn på 5.000 kr. pr. uge, skal på kursus 2 gange á 1 uges

varighed. Det første kursus afholdes i København. Løn til deltagerne afholdes af

virksomheden.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 36 af 40


- Rejseomkostningerne beløber sig til 1.000 kr. og kost og logi til 3.000 kr. pr deltager.

- Kursus nummer to er på det lokale AMU-Center, hvor virksomheden modtager 2.655

kr. pr. deltager i kursusgodtgørelse. Resten af beløbet op til den normale løn afholdes af

virksomheden.

- Kørselsgodtgørelsen for AMU-kurset beløber sig til i alt 750 kr.

Underhold til kursusdeltagere Beregningsgrundlag for det anførtebeløb Beløb i kr.

Privat løn 12 x 5.000 + 12 x (5.000-2.655) 88.140

Kursusgodtgørelse 12 x 2.655 31.860

Kørselsgodtgørelse/ rejseudgifter 12 x 1000 + 750 12.750

Kost og logi 12 x 3000 36.000

I alt 168.750

Hvis en budgetpost omfatter udgifter til flere forskellige poster, skal der vedlægges bilag, der

beskriver budgetposternes sammensætning.

Bemærk: Samtlige udgiftsposter skal være faktisk dokumenterbare udgifter, der kan føres

tilbage til bilag, der direkte vedrører det ansøgte projekt. Der kan således ikke anvendes

taksameterudregninger eller salgspriser.

S16. Udgifter til deltagere

Privat løn

Virksomhedens udgifter til projektdeltagernes løn eksklusiv eventuelt modtagelse af forskellige

former for kursusgodtgørelse o.lign.

Kursusgodtgørelse

Beløbet på den offentlige godtgørelse projektdeltagerne evt. modtager i forbindelse med deltagelse

i kurser.

Dagpenge/orlovsydelse

Beløbet på dagpenge/orlovsydelse eller kontanthælp, som kursusdeltagerne modtager i forbindelse

med deltagelse i projektet.

Offentlig løn/løntilskud

Beløbet på offentlig projektløn eller løntilskud, som kursusdeltagerne modtager i forbindelse med

deltagelse i projektet, eller løn udbetalt til deltagerne fra offentlige eller offentliglignende

myndigheder.

Transportgodtgørelse

Søges der støtte til transportgodtgørelse til deltagere, skal disse udgifter også medtages under

projektudgifter.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 37 af 40


Kost og logi deltagere

Søges der støtte til kost og logi, skal disse udgifter også medtages under projektudgifter.

S17. Udgifter til aktivitetsgennemførelse fordelt på udgiftsarter

Når der søges støtte til timeløn, skal der være tale om den faktiske timeløn (incl. ATP, feriepenge

m.v.) Interne timesatser må ikke overstige overenskomstmæssige/ dokumenterede lønaftaler. For

uddannelsesinstitutioner vil der maksimalt kunne godkendes den faktiske årsløn divideret med

1.924. Der skal føres timeregnskab ved projektets gennemførsel.

Projektforberedelse

Udgifter til løn (incl. ATP, feriepenge m.v.), indhentning af materialer, rejse- og opholdsudgifter.

Uddannelse af lærerkraft

Relevant efteruddannelse/ opkvalificering af projektets undervisere, som er nødvendig for det

ansøgte projekts gennemførelse. Der skal vedlægges bilag, der begrunder og beskriver

udgiftsposten.

Projektledelse

Lønninger til ledelsesmæssige og administrative opgaver ved projektgennemførelse.

Lærerløn

Lønudgifterne til undervisningspersonalet i forbindelse med gennemførelsen af undervisningen.

Undervisningsmateriale

Materialer, der ikke kan afskrives, og som er nødvendige for undervisningens gennemførsel,

herunder personligt sikkerhedsudstyr m.v. Der skal vedlægges bilag, der beskriver udgiftsposten.

Kontorhold

Projektrelevante administrative udgifter såsom annoncering og markedsføring, almindeligt

kontorhold, forsikringer m.m samt løn til administrativt personale.

Revision

Udgifter i forbindelse med revision ved projektstart og løbende revidering af projektregnskab m.v.

Husleje

Projektrelevante faktiske udgifter til husleje, vedligeholdelse mv. Udgiften skal være beregnet ud

fra en klar og gennemskuelig samt dokumenterbar metode.

El/varme

Projektrelevante faktiske udgifter til el og varme. Udgiften skal være beregnet ud fra en klar og

gennemskuelig samt dokumenterbar metode.

Leje af udstyr

Driftmæssig leje og operationel leasing af udstyr til undervisningsbrug. Ved operationel leasing

forstås, at et lejet aktiv tilbageleveres til udlejer ved lejeperiodens udløb.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 38 af 40


Afskrivning

Afskrivninger i forbindelse med anskaffelse af forskelligt udstyr til undervisningsbrug.

Afskrivningen omfatter kun den tid, hvor materialet reelt anvendes i kurset. Afskrivningerne tager

udgangspunkt i følgende retningslinier:

- 100% ved kursusmateriale, som kun anvendes én gang (jvf. posten undervisningsmateriale).

- EDB-hardware afskrives liniært over 3 år. Samlede enheder med en anskaffelsespris

på under den skattemæssige grænse kan straksafskrives.

- EDB-software afskrives liniært over 2 år. Samlede enheder med en anskaffelsespris

under den skattemæssige grænse kan straksafskrives.

- Øvrig inventar og materiel (5-årig afskrivning).

Transport

Kørselsgodtgørelse og/eller rejseudgifter til kursisterne, hvis ikke disse udgifter finansieres på

anden vis, projektrelaterede kørsels- og/eller rejseudgifter for undervisere samt projektrelaterede

kørsels- og/eller rejseudgifter for ikke undervisningspersonale i forbindelse med projektbesøg o.l.

Kost og logi

Opholdsudgifter til kursister i forbindelse med eksterne kurser, hvis ikke disse udgifter finansieres

på anden vis, projektrelaterede opholdsudgifter for undervisere samt opholdsudgifter for ikkeundervisningspersonale

i forbindelse med projektbesøg o.l.

Eksternt rekvirerede kurser

For konsulenthonorarer skal grundlaget for afregningen være dokumenteret skriftligt med kopi

af tilbud, ordrebekræftelse e.l.

Informationsaktiviteter

Udgifter til annoncering og markedsføring af projektet.

Evaluering

Udgifter til evaluering af projektet - enten i form af løntimer til projektmedarbejder el.lign. eller

i form af tilbud fra ekstern udbyder (kopi af tilbud vedlægges).

Andet

Andre projektrelevante udgifter. Der skal vedlægges bilag, som beskriver udgiften.

Samlede projektudgifter

Samlede projektudgifter = udgifter til deltagere i alt (Boks I) + udgifter til aktivitetsgennemførelse

fordelt på udgiftsarter i alt (Boks II).

Bemærk

Følgende udgifter er ikke støtteberettigede:

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 39 af 40


- Bankudgifter, renter på lån og på kontokurrant, samt andre udgifter af finansiel art.

- Provision samt ikke-lovfæstede godtgørelser til personalet.

- Afskrivninger af bygninger.

- Momsudgifter er ikke støtteberettiget, med mindre udgiften reelt og endeligt bæres af

ansøger. Det samme gælder øvrige skatter og afgifter.

S18. Finansiering af Socialfondsprojektet

Projektets samlede finansiering skal opdeles på følgende finansieringstyper:

- Udgifter til underhold, der finansieres af staten: Dagpenge, orlovsydelse, godtgørelser,

50% kontanthjælp m.v.

- Direkte statsligt tilskud til projektet, f.eks. statslige pulje-midler, tilskud fra andre

skoleformer end f.eks. erhvervskolesystemet.

- Kommunal finansiering til underhold, f.eks. 50% af kontanthjælp, godtgørelser m.v.

- Direkte kommunal tilskud til projektet, f.eks. via betaling for pladser på projektet.

- Direkte amtskommunale tilskud til projektet.

- Tilskud fra Arbejdsmarkedsrådet, f.eks. igennem direkte bevillinger til projektet eller ved

Arbejdsformidlingens køb af pladser på projektet.

- Tilskud, der kan opnåes som følge af lovgivningen på erhvervskoleområdet.

- Udgifter til privat løn m.v., direkte tilskud/betaling fra virksomheder til projektet, tilskud

fra private fonde, organisationer m.v. samt udgifter til egenfinansiering.

- I dette felt angives der tilskud ydet til projektet, der ikke falder under de øvrige

kategorier, eller hvis der forekommer indtægter i projektet. Der skal vedlægges bilag, der

beskriver udgiftsposten.

Ansøgt EU-støtte

Samlede projektudgifter minus finansiering i alt.

Støtten kan ikke overstige udgifterne til aktivitetsgennemførelse.

Vejledning til ansøgninger under Mål 2 i Nordjylland 2000 - 2006 ...................... side 40 af 40

Similar magazines