E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G - Concordia Forsikring

concordia.dk

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G - Concordia Forsikring

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1

1. Sikrede ................................................................................................................Side 2

2. Forsikringens dækningsomfang .........................................................................Side 2

3. Hvilke forhold er dækket....................................................................................Side 2

4. Undtagelser fra dækning....................................................................................Side 2

5. Erstatningsberegning .........................................................................................Side 2

6. Følgeudgifter .......................................................................................................Side 3

7. Regres og anden forsikring ...............................................................................Side 3

8. Selvrisiko .............................................................................................................Side 3

9. Forsikringstiden...................................................................................................Side 3

10. Anmeldelse af skaden.........................................................................................Side 3

11. Betaling af præmier og afgifter..........................................................................Side 4

12. Udvidet dækning ................................................................................................Side 5

13. Ankenævn............................................................................................................Side 6

14. Voldgift ………………………………………………………………………………………………..… Side 6

15. Lovvalg og værneting ..……………………………………………………………………………. Side 6

16. Fortrydelse...........................................................................................................Side 6

Forsikringsbetingelserne opfylder kravene i Lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved

erhvervelse af fast ejendom m.v., som senest er ændret ved lov nr. 437 af 31. maj 2000


1. Sikrede

Sikret er den forsikringstager, der er navngivet i

policen, og som ejer den ejendom, der er angivet i

policen.

2. Forsikringens dækningsomfang

Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendom-

men, medmindre det af tilstandsrapporten fremgår,

at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssag-

kyndige, eller andet fremgår af policen. Hvidevarer

omfattes af forsikringen, såfremt de udgør en del af

bygningen.

3. Hvilke forhold er dækket

3.1.

Forsikringen dækker udbedring af aktuelle skader

samt fysiske forhold ved bygningerne, der giver

nærliggende risiko for skader på de forsikrede

bygninger eller bygningsdele.

Ved skade forstås brud, lækage, deformering,

svækkelse, revnedannelse, ødelæggelse eller andre

fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens

værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold

til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i

almindelig god vedligeholdelsesstand. Manglende

bygningsdele kan være en skade.

Ved nærliggende risiko for skade forstås, at der erfaringsmæssigt

vil udvikle sig en skade, hvis der ikke

sættes ind med særligt omfattende vedligeholdelsesarbejder

eller andre forebyggende foranstaltninger.

3.2.

Forsikringen dækker:

- skade/skaderisici som var tilstede ved købers

overtagelse af ejendommen, og som

- konstateres og anmeldes i forsikringstiden

4. Undtagelser fra dækning

- forhold, der er anført i tilstandsrapporten, medmindre

forholdet er klart forkert beskrevet i

tilstandsrapporten. Et forhold anses for klart

forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende

eller klart ufyldestgørende, således at en

køber ikke på grundlag af rapporten har haft

mulighed for at tage forholdets reelle karakter,

omfang eller betydning i betragtning.

- bygningens funktionsforhold (planløsning,

indretning m.v. og almindelig brugbarhed i

øvrigt), forhold vedr. bygningens overensstem-

melse med servitutter eller lovlighed i henhold

til offentligretlige forskrifter samt æstetiske eller

arkitektoniske forhold, medmindre der som

følge af det pågældende forhold er sket en

skade eller er nærliggende risiko for skade jf.

afsnit 3.

- skader og nærliggende risiko for skader i bygningsdele,

hvis det er anført i tilstandsrapporten,

at den pågældende bygningsdel skønnes at

være gjort utilgængelig for den bygningssagkyndige

i forbindelse med bygningsgennemgangen.

- forhold, som det godtgøres, at køberen havde

kendskab til, før køberen overtog eller på lignende

måde fik rådighed over ejendommen.

- forhold, som køberen enten har fået dækket i

henhold til en garanti eller har undladt at kræve

dækket i henhold til tredjemands garanti samt

forhold, som er dækket af en anden forsikring.

- forhold, der alene består i sædvanligt slid, eller

bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre

der som følge af det pågældende forhold

er sket en skade eller er nærliggende risiko

for en skade på bygningen.

- forhold, der alene består i udløb af bygningsdeles,

konstruktioners eller materialers sædvanlige

levetid.

- følgeskader, der er forårsaget af forhold, som

køberen på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten

burde have udbedret, hvis følgeskader

i så fald ikke var opstået.

- skader, der er opstået efter, at udbedring af en

tilsvarende skade er blevet dækket, hvis forsikringstageren

i forbindelse hermed blev gjort opmærksom

på, at en tilsvarende skade kunne opstå

igen, hvis årsagen til skaden ikke blev udbedret

eller fjernet.

- bagatelagtige forhold, der er umiddelbart synlige

for en ikke-sagkyndig køber.

5. Erstatningsberegning

Erstatningen beregnes som nyværdierstatning og

fastsættes til det beløb, som det efter priserne på

skadesdagen vil koste at genoprette det beskadige-

2


de som nyt med samme byggemåde på samme

sted.

Erstatningen kan ikke baseres på dyrere materialer

end de beskadigede eller på byggemetoder, der

ikke er almindeligt anvendt på skadestidspunktet.

Hvis det skaderamtes værdi på grund af slid og ælde

er forringet med mere end 30% i forhold til nyværdien,

kan erstatningen fastsættes under hensyn til

denne værdiforringelse.

Ved vurderingen indgår blandt andet forholdet mellem

den tid, genstanden/bygningsdelen har været

anvendt og dens formodede levetid.

Det samlede erstatningsbeløb, som udbetales, kan

ikke overstige den på købstidspunktet kontante

købesum for ejendommen med fradrag af den

offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens

ikrafttræden.

5.1.

Erstatningens anvendelse og udbetaling

- Selskabet har kun pligt til at udbetale erstatning,

hvis det pågældende forhold udbedres, eventuelt

ved genanskaffelse eller udskiftning med

noget tilsvarende.

- Erstatningen forfalder til udbetaling, når der er

ført bevis for erstatningens anvendelse.

- De nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling

til fri rådighed er NORD Forsikring as. i

hænde.

6. Følgeudgifter

6.1.

I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen,

betales rimelige og nødvendige udgifter til

redning, bevaring og oprydning, herunder omkostninger

til fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen

ikke kan genanvendes.

Udbedring af skade samt fjernelse af beskadigede

genstande må dog ikke finde sted, før NORD Forsikring

as. har givet samtykke hertil.

6.2.

I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen,

betales – hvis ejendommen helt eller delvis

er uanvendelig som følge af skaden – tillige:

rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning

samt til opmagasinering som følge af, at

ejendommen må fraflyttes, dog højst i 12 måneder

andre rimelige og nødvendige merudgifter i anledning

af ejendommens fraflytning, dog højst i 12 måneder

Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse,

betales kun erstatning for det tidsrum, der ville med-

gå til at sætte det beskadigede i samme stand som

før skaden.

Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres

hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold,

som sikrede har indflydelse på, betales det

derved forøgede tab ikke.

7. Regres og anden forsikring

7.1.

Ved en dækningsberettiget skade indtræder NORD

Forsikring as. i sikredes ret til at rejse krav mod

sælger, bygningssagkyndig, ansvarlig entreprenør,

håndværker, leverandør eller andre.

7.2.

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet

selskab, bortfalder dækningen. Har dette selskab

taget forbehold om, at dækningen falder bort eller

indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet

selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring,

således at erstatningen betales forholdsmæssigt

af selskaberne.

8. Selvrisiko

Ved enhver dækningsberettiget skade gælder der en

selvrisiko som aftalt på policens forside.

9. Forsikringstiden

Forsikringen træder i kraft ved overtagelsesdagen

eller dagen for den faktiske råden, der kan sidestilles

med overtagelsesdagen. Forsikringen ophører uden

varsel på den i policen nævnte ophørsdato eller ved

ejerskifte forinden.

Er forsikringen tegnet for 5 år, kan aftalen – efter

eventuel fornyet besigtigelse af ejendommen – forlænges

med yderligere 5 år, under forudsætning af,

at ejendommen er forsvarligt vedligeholdt.

10. Anmeldelse af skaden

Enhver skade, der kan medføre erstatningskrav, skal

hurtigst muligt anmeldes til:

NORD Forsikring as.

3


Himmerlandsgade 110

9600 Aars

Tlf. 96 98 18 50

Fax 96 98 18 59

E-mail: post@nord-forsikring.dk

Der må ikke foretages udbedring af skade, nedrivning

eller fjernelse af det beskadigede, før NORD

Forsikring as. har meddelt samtykke. Sikrede skal

dog efter bedste evne søge at begrænse omfanget

af skaden.

11. Betaling af præmier og afgifter

11.1.

Præmien betales på en gang for den aftalte periode.

Stempelafgift til staten betales i henhold til stempellovens

regler og opkræves sammen med præmien.

11.2.

NORD Forsikring as. foranlediger, at præmieopkrævningen

fremsendes til forsikringstager til betaling.

11.3.

Ved ejerskifte i forsikringstiden ristorneres præmien

som nævnt nedenfor:

For 5-årige forsikringer:

0-1 år 60% af præmien

1-2 år 20% af præmien

2-3 år 10% af præmien

3-4 år 5% af præmien

4-5 år 5% af præmien

For 10-årige forsikringer:

0-1 år 50% af præmien

1-2 år 22% af præmien

2-3 år 6% af præmien

3-4 år 6% af præmien

4-5 år 6% af præmien

5-6 år 2% af præmien

6-7 år 2% af præmien

7-8 år 2% af præmien

8-9 år 2% af præmien

9-10 år 2% af præmien

Præmieristornering sker efter ovenstående tabel.

11.4.

Præmien opkræves via indbetalingskort. Forsikringstageren

betaler udgifterne i forbindelse med opkrævningen.

Betales præmien ikke senest den på opkrævningen

anførte sidste rettidige betalingsdag, sender NORD

Forsikring as. en erindringsskrivelse, der indeholder

oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis

præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag.

Betales præmien fortsat ikke, sender NORD Forsikring

as. restancemeddelelse, hvori konsekvensen af

den manglende betaling er anført.

Beløb, der ikke betales rettidigt, opkræves et gebyr,

som fastsættes af NORD Forsikring as.

Ovenstående forhold omkring præmieopkrævninger

sker under hensyntagen til gældende lovgivning på

området.

NORD Forsikring as. kan desuden beregne sig et

gebyr for udskrivning af policer og andre dokumenter.

4


12. Udvidet dækning

Såfremt det fremgår af policens forside, er forsikringen

udvidet med denne dækning.

For udvidet dækning gælder følgende betingelser

samt betingelserne for standarddækningen for ejer-

skifteforsikring:

12.1

Ulovlige bygningsindretninger i strid med bygningslovgivningen

eller sædvanlige byggeforskrifter på

opførelses-/udførelsestidspunktet, hvis dispensation

ikke kan opnås hos myndighederne.

12.2.

Ulovlige VVS- og el-installationer i strid med byg-

ningslovgivningen eller byggeforskrifter på opførelses-/udførelsestidspunktet,

hvis dispensation ikke

kan opnås hos myndighederne.

12.3.

Ulovlige kloak- og stikledninger i strid med byggelovgivningen

eller sædvanlige byggeforskrifter på

opførelses-/udførelsestidspunktet, hvis dispensation

ikke kan opnås hos myndighederne.

12.4.

Den manglende funktion af VVS-, el-, kloak- og stikledningsinstallationer.

Dækningen er betinget af, at

der ikke kan opnås dækning over en tegnet byg-

ningsforsikring.

12.5

Yderligere dækkes forhold ved grunden, hvis disse

forhold påvirker husets fundering og terrændæk, der

medfører skade på de forsikrede bygninger. Eventuelle

forbedringer som følge af skadeudbedringen,

som f.eks. et manglende omfangsdræn, er ikke

dækket for forsikringen.

12.6

Fliser/klinker i bad/toiletrum

Hvis der er en dækningsberettiget skade i bad/toiletrum,

kan sikrede vælge at få udskiftet ubeskadigede

fliser/klinker i enten gulv eller på vægge afhængig

af, hvor skaden er. Dette gælder dog kun for det

rum, hvori skaden er sket. Sikrede betaler selv 1/3 af

udgifterne til udskiftning af ikke-beskadigede fliser.

12.7

Sanitet i bad/toiletrum

Hvis der en dækningsberettiget skade omfattet af

betingelsernes punkt 3 eller 12 på sanitet i bad/toiletrum,

kan sikrede i samarbejde med selskabet

vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet i pågælden-

de bad/toiletrum, hvor skaden forefindes, mod en

egenbetaling på 1/3-del af udgifterne hertil.

12.8

Miljødækning

Forsikringen dækker forurening af grunden, opstået

før overtagelsesdagen, hvis miljømyndighederne

eller andre myndigheder har meddelt sikrede påbud

om oprensning eller afværgeforanstaltninger, når

erstatning for disse følger ikke opnås fra anden

forsikring, fx miljøforsikring. Hvis erstatning fra

anden side ikke er tilstrækkelig, betaler selskabet

differencen.

Eventuelt værditab af ejendommen er ikke dækket.

12.9

Erstatningsopgørelse

Erstatningen efter punkt 12, Udvidet dækning, opgøres

efter principperne i betingelsernes punkt 5 i sin

helhed.

12.10

Maksimal dækning

For hele punkt 12, Udvidet dækning, gælder en

maksimal dækning på kr. 250.000 i alt i hele

forsikringsperioden.

12.11

Undtagelser

For hele punkt 12, Udvidet dækning, gælder undtagelserne

i punkt 4 i sin helhed.

12.12

Selvrisiko

Ved enhver dækningsberettiget skade gælder der en

selvrisiko som aftalt på policens forside.

For skader på hårde hvidevarer gælder der ikke

nogen selvrisiko, men opgørelse efter principperne

nævnt i betingelsernes punkt 5 (erstatningsopgørelse).

5


13. Ankenævn

Hvis der opstår uenighed mellem forsikringstager

og NORD Forsikring as., og fører en fornyet henvendelse

til skadeafdelingen ikke til et for forsikringstager

tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager

klage til

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Telefon 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00-13.00)

Der skal indsendes et klageskema, der udleveres af

skadeafdelingen i NORD Forsikring as.

Der kan endvidere rettes forespørgsel til

Forsikringsoplysningen

Amaliegade 10

1256 København K

Telefon 33 43 55 00 (mellem kl. 10.00-16.00)

14. Voldgift

Forsikringstager og NORD Forsikring as. kan ved u-

enighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade

opgjort endeligt af upartiske vurderingsmænd, hvor-

af hver af parterne vælger en.

Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder

sagen, en opmand. Kan de ikke blive enige om val-

get, udpeges denne af byretsdommeren i den rets-

kreds, hvor ejendommen er beliggende.

Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene

ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatnin-

gen inden for grænserne af vurderingsmændenes

ansættelse og i nøje overensstemmelse med poli-

cens bestemmelser.

Voldgiftsmændene træffer tillige bestemmelse om

fordelingen af omkostningerne forbundet med vold-

giften.

15. Lovvalg og værneting

Nærværende forsikringsaftale er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister vedrørende forsikringsaftalen henhører

under de danske domstole.

16. Fortrydelse

Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf.

lovbekendtgørelse nr. 886 af den 23. december

1987, som ændret ved lov nr. 262 af den 6. maj

1993, har De fortrydelsesret.

16.1.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes

fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne

i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det

tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om,

at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået

forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt.

Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne

mandag den 1., har De en frist til og med

mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag,

en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen

den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag.

16.2.

Hvordan fortryder De?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette

forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen.

Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt,

at De sender brevet inden fristens udløb.

Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt

rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og

opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal

gives til NORD Forsikring as. på nedenstående

adresse:

NORD Forsikring as.

Himmerlandsgade 110

9600 Aars

6

More magazines by this user
Similar magazines