KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

pedersborg.kirke.dk

KIRKEBLADET - BROMME og PEDERSBORG kirker

Årgang 51 nr. 4

2010-11

December - Februar

Bromme - Pedersborg

KIRKEBLADET

- er også for de helt små


Der er koldt derude

- men vellyd og varme i kirken

Julekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 15. december kl. 19

Tag en pause fra hverdagens travlhed og mærk livsglæden, når 40 piger synger julen ind i Pedersborg

Kirke. Børnekoret og pigekoret under ledelse af Solveig Bjergkvist byder på korsang,

fællessang og luciaoptog.

Efter koncerten er der hyggeligt samvær i sognegården.

Foto: Anne Marie Høst Mortensen

Hellig 3 Kongers

arrangement

i Bromme Kirke

søndag den 2. januar kl. 19

Kirkeensemblet PRISME giver nogle spændende

og meget personlige koncerter med

en smuk og anderledes instrumentsammensætning,

end man sædvanligvis oplever

i kirkerummet, og deres musik betegnes

ofte som ”hjertemusik”. Det er musik, som

taler til hjertet i et enkelt og umiddelbart

sprog med plads til ro og fordybelse.

Medvirkende:

Poul Chr. Balslev, orgel, Janet Vahl, harmonika,

Louise Ring Vangsgaard, violin/

bratsch og Anne Marie Høst Mortensen,

keltisk harpe.

Der indledes med en kort gudstjeneste.

Efter koncerten byder Bromme Menighedsråd

på en lille forfriskning.

Kyndelmissegudstjeneste i Pedersborg Kirke

torsdag den 3. februar kl.19

Dagen længes, vinteren strenges…

Her midt i den mørke og kolde tid holder vi kyndelmisse. I den kristne kirke fejrer vi, at Jesus er

kommet til os som verdens lys. Det vil være det gennemgående tema i de fællessalmer, som

vi skal synge og det er det, som vi skal høre om i de bibellæsninger, som skal høre, og i de

korsange, som kirkens kor vil synge for os.

Kirkekoncert i Pedersborg Kirke onsdag den 2. marts kl. 19.30

Smukke toner fra violin og guitar vil fylde kirkerummet.

Den tyske violinist Jochen Brusch og den danske guitarist Finn Svitt har spillet over 1.000 koncerter

sammen siden 1992, hvor de dannede deres duo. Jochen Brusch er uddannet fra bl.a.

musikkonservatoriet i Hannover og og Royal College of Music i London. Finn Svitt er uddannet

fra Nordjysk musikkonservatorium. På programmet står bl.a. værker af J. S. Bach.

De helt små

synger og

Mødre har vidst det i årtusinder. Lydene fra den

verden, der venter derude, når ind til barnet i deres

mave. De ved også, at lydene påvirker barnet, og

at blide og glade toner står højt på hitlisten blandt

ufødte.

Derfor er babysalmesang i virkeligheden ikke noget

nyt for de små, men en god fortsættelse af noget,

de godt kender.

I foråret 2011 er der babysalmesang i Pedersborg-

♫ Café

Bromme pastorat. Det er Sjællands Kirkemusikskole,

som holder et kursus for bl.a. organister i

Pedersborg Kirke.

Vor organist, Solveig Bjergkvist, deltager og har

planer om at fortsætte babysalmesangen, når kurset

er slut. Det betyder. at der er to instruktører,

musikkonsulent Anne-Mette Riis og Solveig Bjergkvist.

I kurset indgår praktik med babyer og deres

mor eller far 45 min. på mandage kl. 11.00.

Første gang er mandag den 7. marts 2011,

og det slutter til påske.

Tilmelding: Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170.

Det er gratis at deltage.

Det er fællessangen, som er omdrejningspunktet i Sangcaféen i

Pedersborg sognegård den første torsdag i måneden. Hver gang

synges der en række sange, som er valgt ud fra dagens tema.

Der indledes med morgensang og formiddagskaffe, som der

betales 10 kr. for. Under kaffen er der tid til en snak med de øvrige

deltagere.

Torsdag den 2. december kl. 10: Advent og jul.

Torsdag den 6. januar kl. 10: Det store i det små.

Torsdag den 3. februar kl. 10: Bibelhistoriske sange.

2 3


Folkekirkemedlemmer

i Bromme: 342

Sammen eller alene

En ny lov gør det muligt for menighedsråd at slå

sig sammen, uden at det mindste råd bliver reduceret

kraftigt. De to menighedsråd i Pedersborg

og Bromme har der for haft muligheden for

en sammenlægning på dagsordenen – ikke som

beslut ningspunkt, men som en første sondering.

Menighedsrådene i Pedersborg og Bromme

er i forvejen fælles om de allerfleste af arrangementerne

i kirker og sog ne gård og holder af

den grund jævnligt fælles mø der. Konklusionen

på den første, foreløbige debat om en mulig

sammenlæg ning blev, at menighedsrådenes

medlemmer vurderer fordele og ulem per ved en

sam menlægning og sender deres bud til de to

formænd inden næste fællesmøde, hvor drøftelserne

fortsæt ter. Til det møde er også inviteret

en menig heds råds formand, Hanne Jørgensen,

som sidder i spidsen for et sammenlagt råd.

Hanne Jørgensen kommer fra det mindste sogn

i Tersløse-Skellebjerg-Niløse Sogne, og hun

skal fortælle om erfa ringerne med en sammenlægning.

(Mødet har ikke fundet sted endnu ved

redaktionens slutning).

På det første møde taltes om, at det følelsesmæssigt

kan være svært at give slip på den

sidste aktivitet, der er i Bromme, nemlig menighedsrådet.

Modsat sagde an dre, at de føler, at

Bromme også er deres kirke, selvom de ikke bor

i nærheden, og at sognegården lige så meget er

Brommes, som den er Pedersborgs mødested.

På det mere administrative plan var der bred

enighed om, at det er mere rationelt at være eet

menighedsråd.

Efter de nye regler må et sam menlagt

menigheds råd selv bestemme, hvor mange

medlemmer, der skal vælges i hvert af de to

valgområder. Selve valget skal stadig foregå

både i Pedersborg og i Bromme. Og rådene

kan beslutte, at sammen sætningen af et fælles

menig hedsråd skal afspejle styrkeforholdet i de

to eksiste rende råd – og ikke folketallet. Efter

de gamle regler var Bromme kun berettiget til et

medlem i et fælles råd.

Hvis rådene beslutter at anbefale en sammenlægning,

skal det først godkendes på et åbent

menighedsmøde i begge sognene.

Lars Rugaard

Folkekirkemedlemmer

i Pedersborg: 2.567

Julen i Pedersborg og Bromme kirker

Julefest med mange former

– men det samme evangelium

Mest for børn

Vi glæder os til at høre evangeliet om fred på jord

sammen med følgende institutioner:

• Sorø Husholdningsskole torsdag den 2.

december.

• Skovbørnehaven Skovhuset med forældre

og bedsteforældre tirsdag den 7. december.

• Pedersborg skole ved 3 gudstjenester tirsdag

den 21. december.

• De lokale børnehaver onsdag den 22.

december.

• Dagplejebørn onsdag den 22. december.

2. søndag i advent (5. december) kl 14.00

indbyder Børnenes Pedersborg kirke til

børnegudstjeneste for små og store.

Mest med musik og sang

lyder julens budskab ved børnekorets koncert

onsdag den 15. december kl 19.00

Mest som alle kender det og elsker det

Juleaftens eftermiddag holdes de store

julegudstjenester i Pedersborg kl 14.00 og 16.30.

I Bromme kl 15.15.

Mest fred og intens ro

er der ved lysgudstjenesten ved midnatstide

juleaften i Pedersborg kirke.

Mest som i alle verdens andre kirker

er det, når vi julemorgen kl 10.30 holder

julegudstjeneste i Bromme kirke

Mest i kontakt med hverdagslivet

er det, når vi 2. juledag kl 10.30 i Pedersborg

konfronterer verdens ondskab med

juleevangeliet.

4 5


Hvorfor

valgte Martin Herbst som ung

gymnasieelev at ofre familie,

venner, uddannelse og en lovende sportskarriere

for at gå helhjertet ind i Moonbevægelsen?

• Hvorfor arbejdede han i døgndrift med pengeindsamling

og hvervning af nye medlemmer, og

hvorfor blev han ved i næsten 20 år?

• Hvorfor blev han gift med en tilfældig udvalgt

kvinde ved et bunkebryllup i Korea, og hvorfor bortadopterede

de deres førstefødte søn til et barnløst

par i bevægelsen?

• Hvorfor besluttede Martin til sidst at bryde med

alt det, han havde levet og åndet for, og hvad har

han lært af sin tid i Moon-bevægelsen?

• Hvordan får man en ny begyndelse, når alt det

man troede på er styrtet i grus?

• Hvordan kommer man videre uden bitterhed og

uden at gøre sig selv til et offer?

• Hvordan kan man fortsat være helhjertet, når

man opdager, at man er blevet bedraget, og at bedraget

mest af alt viste sig at være et selvbedrag?

• Hvordan kan det være, at man efter alt dette

ender som en lykkelig, livsglad og taknemmelig

mand?

Der er mange spørgsmål at besvare for den mand,

der stiller op til den første sogneaften i 2011 -

spørgsmål, der skal afdække, hvordan han havnede

på det, han selv omtaler som sit livs omvej.

Ifølge Martin Herbst er det ikke kun “svage” menneske,

der tiltrækkes af sekter.

En sekts identitet er ofte hængt op på stærke visioner

om at garantere sine medlemmer lykke og

gøre verden til et bedre sted at leve.

Lukker ind - og lukker inde

Derved appellerer en sekt i lige så høj grad til visionære

og målrettede mennesker, der ønsker et

sundt og autentisk liv, hvor de kan tage del i sektens

vision om at skabe en bedre verden.

En sekt er et trygt og godt sted at være, hvor der

tilbydes nemme forklaringer på svære spørgsmål,

og hvor der er et veldefineret sæt af rammer og

regler for, hvordan man kan opnå “sand lykke”.

Desværre er sekterne ofte blottet for enhver form

for selvkritik af frygt for at miste kontrollen over sine

medlemmer.

“I mine øjne er problemet ikke, at unge mennesker

går ind i sekterne, men at sekterne ikke giver

dem mulighed for at komme videre; de kommer ind

i en verden, der er lukket om sig selv”, skriver Martin

Herbst i sin bog “Mit livs omvej”*.

Derfor sammenligner Martin Herbst ofte sin tid i

Moonbevægelsen, som at være i en livmoder – en

livmoder, hvor man holdes fanget og ikke selv indser

sin begrænsede frihed mht. tanke og handling.

For folk udenfor sekterne virker denne forenkling

og indelukkethed som det rene hjernevask, men

ifølge Martin Herbst er den bagvedliggende faktor

selve sekterismen, som er en form for hovmodig

bedreviden, og som ofte giver sig udtryk i et samfund,

hvor lykke er det ultimative mål.

Derved retter Martin Herbst en (selv)kritisk finger

mod vore eget vestlige samfund.

Den selvforglemmende kærlighed

For Martin Herbst blev det kristendommen, der

førte ham ud af sit selvbedraget - ud af Moonbevægelsens

krampagtige forsøg på at bevare kontrollen

- og i stedet leve et sundt og sandfærdigt liv,

der er rettet udad mod andre i selvforglemmende

kærlighed.

Der venter alle tilhørere et levende, udfordrende

og spændende foredrag, når sognepræst Martin

Herbst medvirker ved sogneaftenen den 20. januar.

Anders Bo Jørgensen

Sogneaften om

sekterisme og tro.

Torsdag den 20. januar kl. 18,

Først i Pedersborg kirke,

siden i sognegården.

Middag: 50 kr.

Tilmelding til:

LPO@km.dk eller tlf. 5793 0534

Mit livs omvej

Fakta: Sekten

En sekt er en gruppe, der skiller

sig ud på en markant - og

ofte skismatisk - vis fra en

større gruppe og kultur, ikke

mindst i forhold til religiøse

opfattelser og praksis Ofte

skabes der en udpræget ”os

og dem”-tankemåde, der fastholder

medlemmerne i følelsen

af at være specielt udvalgt, og

dermed også en overbevisning

om at være afsondret fra alle

dem udenfor sekten.

* Mit livs omvej. En dramatisk rejse til

Moonbevægelsens indre,

af Jacob Egevang og Martin Herbst,

Lindhart og Ringhof, 2009.

6 7


En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret

familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er

blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende

kost. Oveni kan forældrene tjene til børnenes skolegang

ved at sælge grøntsager på markedet.

Foto: Rune Hansen

Allerede ved nogle få besøg i Pedersborg og

Bromme kirke vil man at have opdaget, at et kristent

pigehjem i den indiske by Kherwara står

stærkt i menighedens bevidsthed. Vi informerer

løbende om pigernes hverdag, i 2009 arbejdede

to volontører fra vore sogne på hjemmet, og vi har

i årets første 10 måneder indsamlet 49.931 kr.

Dermed har vi siden begyndelsen af 2006 kunnet

donere ¼ million kroner.

I julemåneden er der traditionelt ekstra fokus på

at give gaver. Hvem vil ikke gerne give en lille pige

et ophold, hvor hun ikke skal arbejde fuldtids i marken

som derhjemme. På pigehjemmet kan hun gå

i skole, lære noget og så oven i købet have tid til at

lege med sine kammerater om eftermiddagen! Det

vi taler om, er kort og godt at give pigerne en barn-

Sultens onde

cirkel kan

brydes

Søndag d. 13. marts 2011 sender Pedersborg-

Bromme pastorat og Folkekirkens Nødhjælp igen

indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod

sulten i verden ved den årlige sogneindsamling.

FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet

fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker

siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation

FAO skønner, at antallet af sultende er

faldet med 98 millioner mennesker i år.

Folkekirkens Nødhjælp synes, det er ”verdens

bedste nyheder”. Den store indsats, der allerede

er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen

på det rette spor.

Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på

grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner

mennesker, så der er stadig meget at gøre.

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed

for at ændre deres liv? Så meld dig som

indsamler den 13. marts hos Morten Hansen på tlf.

28 44 50 64 eller e-mail: 7384@km.dk.

Du og skattevæsenet kan hjælpe piger fra fattige

indiske familier til skolegang og en ny start i livet

dom, skolegang og en Gud i himmelen at holde

sig til.

Det danske folketing har givet skattefrihed for

den slags gaver. Det betyder, at du med fradrag på

selvangivelsen kan forhøje dit bidrag. Ordningen

gælder en samlet årlig indbetaling til Kherwara på

over 500 kr og maksimalt 14.500 kr.

Det tekniske mellemværende med skattevæsenet

tager Kherwaramissionen sig af. Du skal blot

indbetale din julegave til Kherwaramissionens

girokonto 0003026167 (Reg. nr.9570, konto nr.

3026167).

På indbetalingen skal du i meddelelsesfeltet skrive

”Pedersborg” samt dit navn og personnummer.

Så får skattevæsenet besked, du får fradraget og

pigerne får pengene.

Salmer & tro

Store budskaber udtrykkes i treklang

Når orgelet fylder kirkerummet med sine smukke

klangfarver, så løfter og fremhæver det gudstjenesten

som en lovsang og en takkesang til den Gud,

der valgte at dele kår og skæbne med alle mennesker

- som selv blev menneske, som døde og

som opstod for alle menneskers skyld.

Musik er nemlig et sprog - et andet, ganske vidst,

end det, vi bruger, når vi taler eller snakker med

hinanden.

Helt tilbage i antikkens tid havde man den overbevisning,

at der findes en naturlig forbindelse

imellem toner og det menneskelige gemyt - sindet,

følelserne og temperamentet. Det kommer

heller ikke bag på os, for vi kan jo mærke, at musik

påvirker os følelsesmæssigt.

Vi besidder netop nogle af de samme egenskaber

- for musik er et emotionelt og følelsesmæssigt

sprog, som vi bruger, når vi ønsker at markere en

sindsstemning, hvadenten vi er til fest eller sørgmodige.

Vi bruger musikken til at nå derind, hvor

det verbale sprog synes fattigt eller ikke ”slår til”.

At musik var og er i stand til at påvirke menneskets

sjæl og karakter, finder vi i bibelen - tænk

på Saul og David, hvor Davids harpespil ændrede

Sauls humør og lindrede hans tungsind.

Jeg har af og til stillet mig selv spørgsmålet: Kan

vi undvære musik i Gudstjenesten? Om det ikke

bare er min egen store glæde ved musik, der får

mig til at elske kirkemusikken?

Men mit svar bliver altid: Mon ikke vi vil savne

den styrke som musikken, der løfter sproget op i

én højde, som hverken det skrevne eller talte ord

kan gøre det. Når musikken giver ”det evangeliske

sprog vinger”, bliver den jo til ”Kirkemusik”.

Vores gudstjeneste er en salmemesse - og derudover

har vi kirkekoncerter med den musik, som

der ikke er plads til i gudstjenesten. Kirkekoncerterne

er jo også forkyndende og lovprisende, og

mange opfatter dem med deres tekster og vidunderlige

musik - f.eks. Bach og Händel - som en

gudstjeneste.

Vi er blevet beriget af Grundtvig, Brorson, Ingemann

og mange flere salmedigtere, og denne ældre,

rige sangskat er med tiden udvidet med nye

salmer på nutidigt sprog og smukke melodier.

Personligt føler jeg, at salmen ”Måne og sol” med

tekst af svenske Britta Hallqvist og melodi af norske

Egil Hovland siger mig utrolig meget.

Måne og sol,

vand, luft og vind

og blomster og børn

skabte vor Gud.

Himmel og jord,

alting er hans,

Herren vor Gud vil vi takke.

Herre, vi takker dig.

Herre, vi priser dig.

Herre, vi synger dit hellige navn.

Jesus, Guds søn,

levede her

og døde for os,

lever i dag,

ja, han er her,

ja, han er her,

Herren vor Gud vil vi takke etc.

Ånden, vor trøst,

levende, varm

og hellig og stærk,

taler om Gud,

bærer os frem

dag efter dag.

Herren vor Gud vil vi takke etc.

De tre vers er ganske sigende og vidunderlige -

ligesom i den store musik danner de en treklang,

som afspejler treenigheden: Gud Fader - Jesus

Kristus og Helligånden.

Hvert vers peger på, hvad biblen fortæller og at

Guds treenige væsen er fortsat aktuelt. Hver gang

vi synger denne salme i Pedersborg og Bromme

kirker, mærker jeg, at ord og musik er én stor lovsang

- en fortolkning af Den apostolske velsignelse

- og trosbekendelsen.

For sådan er det jo - store budskaber udtrykkes

i treklange.

Birthe Ringe Schmidt

8 9


Kontakt

Pedersborg-Bromme

Pastorat

Sognepræst, provst

Lars Poulsen

Kirkevænget 2

4180 Sorø

Tlf. 5783 0534

Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

Fax 5782 0535

E-post: LPO@km.dk

Sogne- og ungdomspræst

Anders Bo Jørgensen

Rustkammervej 3

4180 Sorø

Tlf. 4158 6293 el. 5783 0634

Træffes bedst: ti-fr 11-12

E-post: abj@km.dk

Organist og korleder

for Pedersborg kirkes kor

Solveig Bjergkvist

Søskovvej 28

4180 Sorø

Tlf. 5782 0170

Præstesekretær

Helle Holm Christensen

Tlf. 5783 0534

Træffes tir.-tor.-fre. 10-12

Kirkebil til begge kirker

Tlf. 2844 5064.

Der er flere informationer på

internetsiderne

www.pedersborg-kirke.dk og

www.bromme-kirke.dk.

Kirkebladet

udgives af menighedsrådene i

Pedersborg og Bromme

Redaktionsudvalg:

Lisbeth Grove Lundgaard, Anker

Lundgaard, Jette Hvidtfeldt, Lars

Poulsen, Anders Bo Jørgensen og

Lars Rugaard (ansv.).

Tryk: Narayana Tryk

Svanemærket tryksag 541-562

Pedersborg sogn

Graver

John Truelsen

Søholm 9

4180 Sorø

Tlf. 5783 0920

Træffes tir.-fre. kl. 12-13

på nævnte tlf. eller

dagligt på kirkegården.

Tlf. 2028 5402.

Menighedsrådsformand

Morten Hansen

Rustkammervej 70

4180 Sorø

Tlf. 5783 4357

Træffes bedst kl. 17-18

E-post: 7384@sogn.dk

Bromme sogn

Graver

Niels Larsen

Tlf. 4044 7051

Træffes på alle hverdage

Kl. 8.00 - 17.00

Kirkeværge

Torben Funck

Maglesøvej 6

4190 Munke Bjergby

Tlf. 5780 7348

Menighedsrådsformand

Povl Erik Olsen

Slagelsevej 57B

4180 Sorø

Tlf. 5780 6100

Aktivitetsgrupper m.m.

Netværket

mødested for børnefamilier

Henriette Hansen, tlf.: 5783 2205, mail: hbhansen@dlgtele.dk

Kirkebakkebil

transport af gangbesværede op til Pedesborg kirke

oldermand Mogens Henriksen.

Bestilling gennem præsterne

Besøgstjeneste

koordinator Esther Hancock, tlf.: 5783 4248, mail: esthernaomi@hancock.nu

Café inTro og inTrosForum

Mobil ungdomscafé og samtaleforum for unge om tro og eksistens.

Se mere på www.cafeintro.dk

Kherwara

pigehjem i Indien, sponseret af Pedersborg-Bromme

kontaktperson Lisbeth Lundgaard, tlf.: 4032 9342,

mail: grovelundgaard@gmail.com

Børneaktiviteter

under gudstjenester i Pedersborg

koordinator Anette Pind, tlf.: 5782 0182, mail: anettepind@stofanet.dk.

Børnekor

Korundervisning og medvirken ved koncerter og børnegudstjenester.

Korleder: Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170

Teenklubben i Pedersborg

For nuværende og foregående års konfirmander og andre teenagere.

Kontakt Anders Bo Jørgensen, tlf.: 4158 6293 el. 5783 0634

Bogsalg

I sognegården. Gode gaver til døbte børn og voksne.

Henriette Hansen, tlf.: 5783 2205, mail: hbhansen@dlgtele.dk

Ideer til børnegudstjenester

Interesserede henvender sig til en af præsterne

Uddeling af Børnebibler på 4 års dåbsdag

Koordinator: Else Janum tlf.: 5782 1832

Gudstjenester

Pedersborg

Bromme

December

5. 2. søndag i advent 14.00 BØRNENES 10.30

12. 3. søndag i advent 10.30 9.00

19. 4. søndag i advent 10.30 9.00

24. Juleaften 14.00,16.30 og 24.00 15.15

25. Juledag Gratis kirkebil til Bromme 10.30

26 2. juledag

Januar

10.30 Gratis kirkebil til Pedersborg

1. Nytårsdag 16.00

2. Helligtrekongers søndag 10.30 19.00 Musikgudstjeneste

9. 1. søn. e. Helligtrekonger 10.30 9.00

16. 2. søn. e. Helligtrekonger 9.00 10.30

22. Dåbslørdag 11.00

23. 3. søn. e. Helligtrekonger 10.30 Uden dåb 9.00

27. Sogneaften 18.00

30. 4. søn. e. Helligtrekonger

Februar

10.30 9.00

3. Kyndelmissegudstjeneste 19.30

6. 5. søn. e. Helligtrekonger 10.30 9.00

13. Sidste søn. e. Helligtrek. 10.30 9.00

20. Septuagesima 9.00 10.30

27. Seksagesima

Marts

10.30 9.00

6. Fastelavn 14.00 BØRNENES 10.30

10. Sogneaften 18.00

Børneaktivitet under en del af gudstjenesten

Børnenes Pedersborg kirke

Fastelavn er ikke kun udklædning, tøndeslagning og boller. Fastelavn er også en søndag i

kirkeåret med fortællingen om dengang, da Jesus selv blev døbt.

I Pedersborg blander vi det hele sammen til en eftermiddag for børn og deres voksne. I kirken

fortæller vi børnene om dåbens tryghed, og i Sognegården fester vi sådan, som alle børn elsker

det.

Søndag den 6. marts i Pedersborg kirke kl 14.00. Det hele er gratis.

10 11


Pedersborg

Special

– shaken,

not stirred!

En “Pedersborg Special” var nok den mest populære

drink, da Teenklubben i Pedersborg inviterede

til Casinoaften.

Ungdomspræst Anders Bo Jørgensen mixede

drinks, og så stod valget ellers mel lem poker, roulette

eller halvtolv. Hyggen og snakken gik højlydt

i det røg- og alkoholfrie miljø i Sognegården, som

for en kort stund blev afbrudt af “The Holy Cows

DjaZzz Trio”, der sang “Fly me to the Muuhn”.

Derved blev der lagt op til det efterfølgende arrangement

i november: “Find dit talent”-show.

Publikum var vist overbevidst om, at visse ledere

i dette tilfælde ikke havde fundet deres endnu...

Efter aftenens noget kapitalistiske indhold var

der til slut en kort andagt, hvor teenagerne blev

udfordret til at tænke videre over, hvordan vi kan

samle os uforgængelige skatte i himlen i stedet for

forgængelig skatte på jorden.

Øverst: En Pedersborg Special.

Nederst: Der blev gamblet og jublet og sukket

når teenagerne gik fra lazaroner til baroner eller

omvendt.

More magazines by this user
Similar magazines