Uddannelsesparathed - Frie fagskoler

friefagskoler.dk

Uddannelsesparathed - Frie fagskoler

Indledning:

I efteråret sidder vi på et kursus på DPU i Filosofisk Vejledning. Vores forelæser redegør for, at der

er forskel på sag og fag i en profession og beder os tage stilling til, hvad der er ”sagen” i vores

arbejde på en fri fagskole. Svaret imellem os er: Det pædagogiske arbejde med eleverne. Dette

foregår både i undervisningen, i det pædagogisk tilrettelagte samvær og i det øvrige samvær med

eleverne – altså i såvel undervisning som fritid, og består i en kombination af høj faglighed samt en

målrettet socialpædagogisk indsats. Vi er enige om, at vores skoleform kan noget særligt, og har en

fornemmelse af, at vi i vores praksis på nogen måder adskiller os fra andre frie skoler.

De frie fagskoler er forskellige, men udspringer af samme stamme: Vi har en baggrund som

husholdnings- og håndarbejdsskoler og har dermed genereret en årelang erfaring med praksisnær

gøremålsundervisning. Nærværende dokumentationsrapport dokumenterer, at netop denne

undervisningsform i dag er unik og værdifuld i vores skoleform og udgør en grundsten for det

pædagogiske arbejde på skolerne. Således søger rapporten svar på, hvad dette arbejde på de frie

fagskoler egentlig består i, og hvorledes samme pædagogiske arbejde i kombination med bl.a.

gøremålsundervisning hjælper unge til øget livsduelighed og til at udfolde deres personlige

potentiale.

Gennem 18 kvalitative interviews med undervisere på 10 frie fagskoler har vi søgt at få belyst et

udsnit af skolernes pædagogiske praksis. Ud af de 18 interviews har vi udvalgt 7 cases til nærmere

beskrivelse. De samlede interviews danner baggrund for nogle overordnede beskrivelser af vores

skoleform og det pædagogiske arbejde i samme. Beskrivelsen bygger på en ”bottom-up” tilgang,

idet vi selv er forankret i praksis, ligesom alle deltagende i dette projekt er undervisere med mellem

5 og 29 års erfaring fra arbejdet på en fri fagskole.

Vi har mange forskellige elevtyper i vores skoleform: Ressourcestærke og målrettede unge søger

vores skoler for at få et fagligt kick og bruger opholdet hos os som et afsæt til videre uddannelse

ved f.eks. at blive gjort parat til erhvervsuddannelse eller gymnasiet. De gode historier omkring

denne elevgruppe er mange. Men vi har også en anden type elever på vores skoler; unge med

særlige forudsætninger, som vi rummer og hjælper til en meningsfuld fremtid ved at ruste dem til

uddannelse, arbejde og liv. Fokus i dette projekt er netop på de mere sårbare og i udgangspunktet

ikke så målrettede elever – hvorfor de beskrevne cases ikke må ses som repræsentative for det

samlede elevoptag på de frie fagskoler. Med øje herfor har vi bedt de interviewede lærere om at

medbringe en case til interviewet, hvor de som lærere oplever, de har gjort en forskel for en elev,

som gennem opholdet på en fri fagskole har rykket sig personligt – og gerne i retning af større

uddannelsesparathed.

3

Friefagskoler.dk Vartov – Farvegade 27 hej@friefagskoler.dk

Telefon 3311 1291 1463 København K www.friefagskoler.dk

Similar magazines