Uddannelsesparathed - Frie fagskoler

friefagskoler.dk

Uddannelsesparathed - Frie fagskoler

Alle citater i vores cases er angivet med citationstegn og er udtalt af den interviewede lærer. Vi vil

gerne rette en stor tak til de 10 frie fagskoler, som har været med i projektet, og særligt til vores 18

kolleger, som har været med til at beskrive det særlige omkring det pædagogiske arbejde på

skolerne, der for mange af os lærere er hjerteblodet i vores skoleform og arbejdsliv.

Det særlige for skoleformen

De deltagende skoler har alle grundlæggende en udtalt individuel tilgang til eleverne. Denne tilgang

er meget rodfæstet på alle skoler og virker for alle de interviewede som en naturlig måde at møde

eleverne på. Vi ser, at tilgangen har rod i skolernes historie og praktisk orienteret

undervisningsform. Den oprindelige tradition på skolerne var undervisning i husholdnings- og

håndarbejdsfag. Disse to fag er i dag videreudviklet og krystalliseret i 6 moderne og praktiske

fagområder 1 , som udgør den overordnede ramme om skolernes eksisterende fag, der alle er skabt på

baggrund af den faglige virkelighed på skolerne med et blik for de udfordringer, samfundet står

overfor i dag og i fremtiden. I disse fag – gøremålsfagene – arbejder hver enkelt elev i sit eget

tempo. Der kan arbejdes med den samme opgave på hele holdet, men for den enkelte elev er

processen individuel. Det er den individuelle tilgang, som Frie Fagskoler overfører på det

pædagogiske område, hvilket er en væsentlig forudsætning for, at vi som en inkluderende skoleform

kan lykkes med at løfte meget forskellige elevtyper og have dem under samme tag.

Alle skoler har en stor grad af rummelighed. Vi optager et bredt udsnit af unge med forskellige

forudsætninger. Vi har de normalbegavede, velfungerende unge, diagnosticerede unge (primært

indenfor autisme- og ADHD-spektret), sårbare unge med ondt i livet og sentudviklede unge.

Rummeligheden dyrkes mere af nogle skoler end af andre. Et par skoler har f.eks. et max. indtag af

diagnosticerede elever på 20 %, og en skole tager ikke voldsomme ADHD-elever. Hvis det viser

sig, at en elev har svære vanskeligheder, der ikke er oplyst fra starten, forsøges at finde en vej for

den enkelte. Der søges om særlige støtteforanstaltninger, og der laves særlige pædagogiske tiltag for

eleven. Kun sjældent skiller man sig af med elever pga. pædagogiske vanskeligheder. Den generelle

holdning er, at alle elever rummer potentialer og kan flyttes både fagligt, mentalt og socialt, hvorfor

eleven uanset typer af læringsudfordringer forbliver i huset – og at Frie Fagskoler kan gøre en

positiv forskel for netop disse unge. Flere skoler deler den holdning, at de sårbare elever ikke skal

lide flere nederlag: At de elever, som har oplevet eksklusion i grundskolen, skal opleve inklusion på

den frie fagskole.

1 Disse fagområder er: Mad / Krop / Design / Håndværk / Pædagogik / Forbrugerøkonomi. Alle fagområder indeholder

elementer og fortolkninger af den traditionelle faglighed indeholdt i husholdning og håndarbejde, men hvor fokus er

flyttet fra hovedsaligt at være centreret omkring hjemmet til i mindst ligeså høj grad at være rettet mod samfundets

aktuelle krav og behov.

4

Friefagskoler.dk Vartov – Farvegade 27 hej@friefagskoler.dk

Telefon 3311 1291 1463 København K www.friefagskoler.dk

Similar magazines