ÅRSBERETNING 2011 - BYFO

byfo.dk

ÅRSBERETNING 2011 - BYFO

3 4

Medlemsportalen kører upåklageligt og er som hidtil alene tilgængelig for medlemmer ved hjælp af et medlemsnummer

og en personlig adgangskode, der udsendes fra sekretariatet i forbindelse med kontingentopkrævningen. Adgangskoden

kan dog altid oplyses ved henvendelse til sekretariatet.

Hjemmesiden er til stadighed under udvikling. Sekretariatet modtager gerne idéer, kommentarer eller andet, der kan

være med til at forbedre denne service. Det bør i den forbindelse nævnes, at www.byfo.dk supplerer og suppleres af

blandt andet BDKs portal www.bygningskultur.dk og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.kulturarv.dk. Senest er

www.bygningskultur2015.dk kommet til.

ElEkTRONISk NYhEdSBREV - BYFO NYT

BYFO NYT er udkommet fem gange i det forløbne år. Sekretariatet modtager meget gerne indlæg fra medlemmer.

Det er stadig nødvendigt, at medlemmer selv tilmelder sig som abonnent via hjemmesiden. 1282 medlemmer - det vil

sige 26 flere end sidste år - har valgt at få tilsendt BYFO NYT pr. e-mail. 146 medlemmer modtager dog stadig BYFO

NYT med posten.

Uanset at det elektroniske medie i stadigt stigende grad vinder terræn, ændrer dette naturligvis ikke på, at foreningen

fortsat prioriterer den personlige kontakt med medlemmerne – telefonisk og skriftligt – hvorfor mottoet fortsat vil være

”Ring hellere en gang for meget...”

MEdlEMMERNE //

Det samlede antal medlemmer er i skrivende stund 2044. Der er registreret 30 nye medlemmer og 20 ejerskifter i

kontingentperioden 2010/11.

MEdlEMShVERVNING

BYFOs præsentationsfolder, FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN, der i kort og overskuelig form

fortæller om BYFO, og om hvad man skal være opmærksom på som ejer af en fredet bygning, sendes bredt ud, og

bidrager til at sikre foreningen nye medlemmer.

I det forløbne år har BYFO indledt et samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening (se mere nedenfor under

politiske kontakter og mål). I en artikel i Ejendomsmæglerforeningens ugebrev orienteredes foreningens medlemmer

om de specielle omstændigheder, som ejedomsmæglere og potentielle købere skal være opmærksom på i forbindelse

med fredede huse. Foreningens medlemmer opfordredes ligeledes til at rekvirere BYFO-folderen med henblik på

udlevering til interesserede købere samt til at kontakte BYFO for afklaring af diverse spørgsmål. Sekretariatet har siden

modtaget et væld af henvendelser fra ejedomsmæglere fra hele landet og udsendt i hundredevis af foldere.

Ganske som tidligere opfordres medlemmer til at kontakte sekretariatet, såfremt man har kendskab til potentielle eller

nuværende ejere af fredede bygninger, der måtte have glæde af et medlemskab af BYFO.

MEdlEMSSERVIcE

Forfald-pr-år

Der er i regnskabsåret 2010/11 opmålt 17 nye ejendomme med beregning af forfald-pr-år beløb og udført i alt 1639

skatteberegninger. Som omtalt i sidste årsberetning lykkedes det BYFO at sikre forfald-pr-år ordningen for såvel

fredede bygninger som bygningsfredede omgivelser. Ordningen blev pr. 1. juni 2010 en del af ligningsloven i stedet for

som hidtil kun at være beskrevet i ligningsvejledningen, der – modsat loven – ikke binder domstolene.

Ophøjelsen til lov indebærer imidlertid, at BYFO nu er indberetningspligtig ifølge loven. Der var ingen vej udenom

– vi har forsøgt. Indberetningspligtige foreninger mv. skal ifølge loven indberette senest den 20. januar. Det vil

sige, at BYFO måtte sætte fristen for medlemmernes indsendelse af oplysningsskemaer til BYFO til den 14. januar.

Oplysningsskemaet er i øvrigt ændret en smule, idet der nu skal oplyses cpr.nr./cvr.nr., og såfremt der er flere ejere, skal

ejerandelene ligeledes oplyses.

Glorup

Fristerne for såvel foreningens medlemmer som sekretariatet er yderst stramme. Det var derfor kedeligt, at der viste sig

at være fejl eller mangler i omtrent en tredjedel af de indsendte skemaer. Bestyrelse og sekretariat skal derfor opfordre

til, at oplysningsskemaerne udfyldes omhyggeligt. Vi anbefaler også vores medlemmer så vidt overhovedet muligt at

påbegynde opgørelsen af forfald-pr-år i løbet af december.

Med hensyn til fradrag for øvrige udgifter (fx bygningsforsikringspræmie, skorstensfejning og renovation) skal det

enkelte medlem forsat selv oplyse beløbet – i år i rubrik 54.

En del medlemmer har oplyst, at de var af den opfattelse, at der skal betales særskilt for udarbejdelse af

skatteberegninger. Det er ikke tilfældet – udarbejdelsen er indeholdt i kontingentet, som i øvrigt også er

fradragsberettiget under forfald-pr-år.

Ifølge bygningsfredningsloven kræver alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning tilladelse fra

Kulturarvsstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Der hersker en vis usikkerhed om begrebet

almindelig vedligeholdelse, og hvad der generelt er tilladt. Bag på oplysningsskemaet er der derfor oplistet en række

eksempler på bygningsarbejder, der kræver tilladelse fra myndighederne. Oversigten omfatter kun de mest gængse

arbejder – hvis der er tvivl, kan BYFOs sekretariat eller Kulturarvsstyrelsen altid kontaktes.

Forsikring

I samarbejde med forsikringsmæglervirksomheden Willis indgik BYFO i 2007 en rammeaftale med Tryg om forsikring

af fredede bygninger. Willis og BYFO har nu fra Tryg modtaget opsigelse af samarbejdsaftalen for BYFO medlemmer.

BYFO-ordningen har været en succes hos medlemmerne, og den medfølgende assistance fra Willis til medlemmerne

har bl.a. medført betydelige forhøjelser i erstatninger for et skaderamt medlem.

More magazines by this user
Similar magazines