FOLKESKOLENS

klagenaevnet.dk

FOLKESKOLENS

ORIENTERING OM

FOLKESKOLENS

AFSLUTTENDE PRØVER

2009/2010


ORIENTERING OM

FOLKESKOLENS

AFSLUTTENDE PRØVER

OPLYSNINGER OM REGELGRUNDLAGET

VEJLEDNING OM FORHOLD I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION

AF PRØVEAFHOLDELSEN

Oversigt over prøveterminerne:

December/januar 2009/2010

Maj/juni 2010

2009/2010


ORIENTERING OM FOLKESKOLENS

AFSLUTTENDE PRØVER – 2009/2010

Redaktion: Skolestyrelsen, Kontor for afgangsprøver, test og evaluering

Produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet,

Kommunikationsenheden

Omslag: Scanprint A/S

1. udgave, 1. oplag, december 2009: 13.800 stk.

ISBN 978-87-92140-46-3

ISBN 978-87-92140-47-0 (WWW)

Internetadresse: www.skolestyrelsen.dk

Udgivet af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen

(Skolestyrelsen), 2009

Yderligere eksemplarer af publikationen kan ikke bestilles.

Her henvises til onlineversionen på styrelsens hjemmeside

Grafisk tilrettelæggelse og repro: Scanprint A/S

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 006

Tryksag

Trykt på miljøcertificeret papir med vegetabilske farver

Trykt af Scanprint A/S

Printed in Denmark 2009


INDhOLD

5 Forord

6 Regelgrundlaget per 1. august 2009

8 Ændringer af regler og procedurer

9 Adgang til prøve

12 Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold

vedrørende prøveafholdelsen

20 Brug af computer ved de skriftlige prøver

23 Orientering af eleverne om væsentlige mål og krav

24 Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver

27 Tilmelding til sygeprøve

28 Elever med særlige behov

31 Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens obligatoriske prøver

34 Privatister

36 Elever, der er henvist til specialundervisning i dagbehandlingstilbud

og på anbringelsessteder

38 Elever, der opfylder undervisningspligten i medfør af folkeskolelovens

§ 9, stk. 4, eller § 33, stk. 4-7

39 Folkeskolens afsluttende prøver i ungdomsskolen

40 Prøver i udlandet samt på Færøerne og i Grønland

41 10.-klasse-prøver

42 Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler

og håndarbejdsskoler

side 3


side 4

45 Tekstopgivelser og undervisningsbeskrivelser

50 hjælpemidler

54 Dispensation/forsøg

55 Censur og censorer

57 Tidsplan og procedure for den skriftlige censur

59 Afgangsbevis

61 Bedømmelse og karaktergivning

66 Fejl og mangler i forbindelse med prøver

69 Procedurer i forbindelse med klager efter prøvebekendtgørelsens § 41

72 Klageprocedure – grafisk fremstillet

73 Oversigt over blanketter vedrørende prøveafholdelse

75 Tidsplan for skoleåret 2009/10

80 Folkeskolens afsluttende prøver

83 Restoplag

84 Stikordsregister


FORORD

Publikationen ”Orientering om folkeskolens afsluttende prøver” oplyser om regelgrundlaget

i forbindelse med prøveafholdelsen samt uddyber og forklarer forhold,

der er knyttet hertil. Publikationen er opdateret i forhold til den nye prøvebekendtgørelse

for folkeskolens afsluttende prøver, som er gældende fra den 1. august

2009. Bekendtgørelsen har samlet alle væsentlige regler vedrørende prøverne, og

der er foretaget enkelte justeringer, ligesom der er nye og moderniserede prøveformer

i 10. klasse. De væsentligste regler fremgår nu samlet af:

• Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver

(Prøvebekendtgørelsen) med tilhørende bilag

Bagest i publikationen er trykt en tidsplan som hjælp til at skabe overblik over

Skolestyrelsens og skolernes forskellige tidsfrister.

Skolestyrelsen henviser til styrelsens hjemmeside www.skolestyrelsen.dk under

punktet “Afsluttende prøver”, hvor information om prøveafholdelse samt svar på

ofte stillede spørgsmål kan findes.

Spørgsmål vedrørende specifikke faglige forhold rettes til fagkonsulenterne for de

enkelte fag:

Dansk birgitte.therkildsen@uvm.dk og

lise.vogt@uvm.dk

Matematik klaus.fink@uvm.dk

Engelsk rita.mogensen@uvm.dk

Tysk, fransk lore.roervig@uvm.dk

Fysik/kemi Anette.Gjervig.Pedersen@uvm.dk

Biologi, geografi henrik.norregaard@uvm.dk

Historie, samfundsfag, kristendomskundskab niels.lysholm@uvm.dk

Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab bo.ditlev.pedersen@uvm.dk

Skolestyrelsen

Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer

Folkeskolens afsluttende prøver

Snaregade 10A

1205 København K

Fax 33 92 61 82

E-mail: fap@skolestyrelsen.dk

side 5


REGELGRUNDLAGET PER 1. AUGUST 2009

side 6

Ved prøveafholdelsen er følgende love, bekendtgørelser og vejledninger mv. gældende:

• Lov om folkeskolen, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009

(folkeskoleloven) NY

• Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jævnfør lovbekendtgørelse nr. 705 af

3. juli 2009 (friskoleloven) NY

• Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

(frie kostskoler), jævnfør lovbekendtgørelse nr. 869 af 11.september 2009 NY

• Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver

(Prøvebekendtgørelsen) NY

• Bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2009 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens

fag og emner (Fælles Mål) NY

• Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse

(karakterbekendtgørelsen)

• Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

NY

• Vejledning nr. 9319 af 26. juni 2009 om specialundervisning i dagbehandlingstilbud

og anbringelsessteder NY

• Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen i

folkeskolen, udfærdiget i medfør af § 3 i prøvebekendtgørelsen

• Prøvevejledningerne for fagene

• Faghæfterne for fagene (Fælles Mål 2009)

• Vejledende karakterbeskrivelser.

I det følgende er opstillet en skematisk oversigt over reglerne for prøveafholdelse.


Oversigt over reglerne vedrørende folkeskolens afsluttende prøver

LBK nr. 593 af 24. juni 2009

Bekendtgørelse af lov om

folkeskolen

§ 13, stk. 6

§ 14

§ 18, stk. 3

§ 19 f

LBK nr. 705 af 3. juli 2009

om friskoler og private grundskoler

m.v.

Kapitel 2 a

LBK nr. 869 af 11.september

2009 om folkehøjskoler,

efterskoler, husholdningsskoler

og håndarbejdsskoler

(frie kostskoler)

Kapitel 1 a

BEK nr. 748 af 13. juli 2009

om formål, trin- og slutmål

for folkeskolens fag og emner

(Fælles Mål).

Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli

2009 om folkeskolens afsluttende

prøver (Prøvebekendtgørelsen)

1. Formål og anvendelsesområde

2. Tilrettelæggelse og planlægning

3. Adgang til prøve

4. Prøveformer

5. Prøveafholdelse

6. Bedømmerne

(censorer og eksaminatorer)

7. Bedømmelse og karaktergivning

8. Afgangsbevis

9. Fejl og mangler i forbindelse med

prøver

10. Klager i forbindelse med prøver

11. Afholdelse af folkeskolens

afgangs prøver på frie skoler og

ungdomsskoler

12. Øvrige bestemmelser

13. Ikrafttrædelses- og overgangs-

bestemmelser

I medfør af § 3:

Retningslinjer

om praktiske og

proceduremæssige

forhold ved

prøve afholdelsen.

Bekendtgørelse

nr. 262 af

20/03/2007 om

karakterskala og

anden bedømmelse.

Vejledning om

elever med særlige

behov.

VEJ nr. 9319 af

26. juni 2009 om

specialundervisning

i dagbehandlings

tilbud og

anbringelsessteder.

Bilag til prøvebekendtgørelsen:

Bilag 1: Folkeskolens afgangsprøver

Bilag 2: Folkeskolens 10.-klasse-prøver

Bilag 3: Folkeskolens afsluttende prøver samt adgang og tilmelding hertil

Bilag 4: Beskrivelse af elementer, der indgår ved fastlæggelse af en prøveform efter § 7

Bilag 5: Elever med særlige behov ved folkeskolens afsluttende prøver, jf. § 14

Bilag 6: Fritagelse for aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, jf. § 15 og 16

Bilag 7: Afgangsbevis fra folkeskolen, jf. § 33

side 7


ÆNDRINGER AF REGLER OG PROCEDURER

side 8

Prøvebekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 fremstår nu som et samlet hele med

alle tidligere prøverelaterede områder. Der er foretaget følgende ændringer:

• En teknisk gennemskrivning af eksisterende regler, således at tidligere ændringsbekendtgørelser

er skrevet ind og prøvekravene vedrørende 9. og 10. klasse sat

som bilag 1 og 2. Endvidere er der foretaget præcisering af bemyndigelser og

ansvarsforhold vedrørende prøveafholdelsen.

• Reglerne om aflæggelse af prøver på særlige vilkår samt fritagelse for prøver er

ændret. Ændringen indebærer, at skolelederen i de nævnte situationer kan træffe

beslutning om fritagelse eller aflæggelse af prøver på særlige vilkår uden at inddrage

pædagogisk-psykologisk rådgivning, hvis forældrene er enige heri, jævnfør

prøvebekendtgørelsens bilag 5 og 6.

• Reglerne om bedømmelse af de skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik

er ændret som følge af ændringen af reglerne om censorordningen ved skriftlige

afgangsprøver. Efter de nye regler vil det fremover være faglæreren og en ekstern

censor, der bedømmer de bundne skriftlige prøver, således som det i dag er tilfældet

med 10.-klasse-prøverne. Udtræksfaget skriftlig engelsk, valgfagene skriftlig

tysk og fransk rettes fortsat af to censorer, en statsligt beskikket og en kommunalt

beskikket censor.

• Reglerne om fejl og mangler i forbindelse med prøver er blevet tydeliggjort, jævnfør

prøvebekendtgørelsens kapitel 9.

• Reglerne om klager i forbindelse med prøver er blevet præciseret og udfærdiget i

overensstemmelse med folkeskolelovens præcisering af de ansvarsforhold, inden

for hvilke skolens leder kan tage beslutninger, jf. prøvebekendtgørelsens kapitel 10.

• Gruppeforberedelse i forbindelse med prøverne i mundtlig dansk, skriftlig dansk og

fysik/kemi er nu blevet en mulighed.

• 10.-klasse-prøverne er blevet moderniseret. En orientering herom er sendt til de

berørte skoler den 25. juni 2009.

Prøvevejledningerne til fagene er blevet justeret i overensstemmelse med ovenstående

samt Fælles Mål 2009. Vejledninger til 10.-klasse-prøverne er nye. Prøvevejledningerne

er offentliggjort på Skolestyrelsens hjemmeside under Fagene.

Prøveplanen er ændret, således at skriftlig engelsk FSA afholdes torsdag den 6.

maj 2010 kl. 09.00-12.00, og skriftlig engelsk FS10 afholdes torsdag den 6. maj

2010 kl. 12.30-15.30.

Der henvises endvidere til de justerede procedurer i forbindelse med karakterfastsættelsen

af elevernes opgavebesvarelser, der kan læses i denne publikation under

Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold vedrørende prøveafholdelsen,

punkt 21.


ADGANG TIL PRØVE 1

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kapitel 3 og bilag 3.

Ved afslutningen af 9. klassetrin aflægger eleverne folkeskolens afgangsprøver,

der gennemføres efter de nærmere regler herom, i følgende fag: Dansk, engelsk,

kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, fysik/

kemi samt tilbudsfagene tysk og fransk.

Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene matematik,

engelsk og fysik/kemi (bundne prøver). Herudover skal hver elev efter

udtræk, som Skolestyrelsen foretager, aflægge en prøve fra de humanistiske fag:

Skriftlig engelsk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab

samt en prøve fra naturfagene: Biologi og geografi.

Eleven kan endvidere indstille sig til folkeskolens afgangsprøver i de prøveforberedende

valgfag tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab.

Ved afslutningen af 8. klassetrin kan en elev i hvert af fagene håndarbejde, sløjd og

hjemkundskab aflægge folkeskolens afgangsprøve i maj/juni prøvetermin. Det er

dog en betingelse, at eleven har fulgt undervisningen i et omfang, så undervisningens

indhold opfylder kravene til prøven.

Afgørelse om aflæggelse af prøve i valgfagene træffes af eleven efter samråd med

forældrene og vedkommende lærer, jævnfør folkeskolelovens § 14, stk. 3. Elevens

meddelelse om, hvorvidt der ønskes aflagt prøve i valgfagene, skal ske inden den 1.

februar. Da prøve i valgfagene er frivillig, er denne frist fastsat af hensyn til skolernes

administration af prøveafholdelsen.

For så vidt angår de bundne prøver, kan eleverne aflægge prøve i december/januar

prøveterminen, hvis faget afsluttes i denne prøvetermin. Ligeledes kan eleverne

aflægge sygeprøver i december/januar prøveterminen.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene

dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens §

19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver.

En elev kan vælge at kombinere prøverne således, at eleven vælger at aflægge

10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag

består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene

del og fravælge den anden del. Ligeledes kan eleven vælge at kombinere niveauet i

fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve. En elev kan kun indstille sig

1 Særlige regler for andre skoleformer fremgår af de respektive afsnit i denne publikation

side 9


side 10

til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem til

prøveafholdelsen, jævnfør folkeskolelovens § 19 f, stk. 1. Elevens overvejelser om

aflæggelse af prøver skal fremgå af uddannelsesplanen.

En elev på 10. klassetrin kan indstille sig til prøve enten i december/januar prøveterminen

eller i maj/juni prøveterminen. En elev kan kun indstille sig til prøve i et

fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen.

For elever på 9. og 10. klassetrin gælder, at han/hun kun kan gennemføre prøve i et

fag én gang i et skoleår.

Tilmelding til prøve skal ske inden den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen

og inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.


Prøveordningen for 9. klasse vedrørende bundne prøvefag, prøvefag til udtræk

og frivillige prøvefag i skoleåret 2009/10

B: Bundne prøvefag

U: Prøvefag til udtræk

F: Frivillige prøvefag

Bundne prøvefag Mundtlig prøve Skriftlig prøve

Dansk B B

Matematik B

Engelsk B

Fysik/kemi B

Der udtrækkes et fag fra de humanistiske fag skriftlig engelsk, mundtlig tysk/

fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab samt et fag fra naturfagene

biologi og geografi.

Prøvefag til udtræk Mundtlig prøve Skriftlig prøve

Engelsk U

Tysk/fransk U

Historie U

Samfundsfag U

Kristendomskundskab U

Biologi U

Geografi U

Eleven kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige

valgfag.

Frivillige prøvefag (valgfag) Mundtlig prøve Skriftlig prøve

Fransk/tysk F F

Håndarbejde F

Sløjd F

Hjemkundskab F

side 11


RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG

PROCEDUREMÆSSIGE FORhOLD

VEDRØRENDE PRØVEAFhOLDELSEN

side 12

I medfør af § 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer.

Retningslinjerne er justeret og præciseret i forhold til 2008/2009-udgaven af

publikationen.

Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser om procedurerne i forbindelse

med karakterfastsættelsen af elevernes opgavebesvarelser. Procedurerne, som

de fremgår af retningslinjernes punkt 21, skal tilgodese elevens retssikkerhed og

dermed kvaliteten af bedømmelsen. Procedurerne er dermed i overensstemmelse

med karakterbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 2, samt § 15.

Henvendelserne har gennemgående gået på, at drøftelserne har været administrativt

tidskrævende. På baggrund heraf har Skolestyrelsen efterset procedurerne og

justeret disse.

Styrelsen skal på baggrund af tilbagemeldingerne yderligere understrege, at skolen

er ansvarlig for at vedlægge kontaktoplysninger om censorerne ved fremsendelse

af opgavebesvarelserne samt for efter endt censur at kontrollere, at censorernes

karakterer er enslydende.

A. Skriftlige prøver

Før prøven

1 Skolestyrelsen fremsender prøveopgaverne til skolerne, senest en uge før den

skriftlige prøveperiode starter. Ved modtagelsen af opgaverne skal skolens leder

eller dennes stedfortræder straks kontrollere, at det nødvendige antal opgavekonvolutter

er modtaget, om påskriften vedrørende prøvetermin, prøvens og opgavens

art samt antal prøveopgaver svarer til det antal, skolen har bestilt, og om ugedag

for prøven samt dato og klokkeslæt er korrekt. Opgavekonvolutterne skal indtil

prøvedagen opbevares på betryggende vis.

2 Skolelederen udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer må

føre tilsyn med elever, som læreren selv underviser i det pågældende fag.

3 Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale skal være tilstrækkeligt til at sikre

prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler, jævnfør prøvebekendtgørelsens §

10, stk. 1.


4 De tilsynsførende skal være fordelt i lokalet. Hvis der opstår formodning om, at der

kan være fejl i opgaverne, for eksempel trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl

eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde skolens leder, der straks retter henvendelse

til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens videre forløb.

De tilsynsførende må ikke give eleverne nogen oplysning vedrørende forståelsen af

eller løsningen på opgaverne.

5 Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter før, prøven begynder. Samtlige tilsynsførende

skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet. De tilsynsførende viser

eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og

nummer i henhold til karakterlisten.

6 Arbejdspladserne i prøvelokalet skal være placeret på en måde, som sikrer prøveafholdelsen

efter bekendtgørelsens regler.

7 Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark,

som skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens navn, elevens navn, nummer,

klasse/hold og fag samt felter til at notere nummer på ark, det samlede antal

ark samt elevens og den tilsynsførendes signatur.

8 Skolen sørger for, at de tilladte hjælpemidler, der vedrører den pågældende prøve,

er til rådighed ved prøveafholdelsen.

9 Skolen sørger for, at elever, som har fået tilladelse til at anvende computer, sikres

nødvendig støtte ved prøveafholdelsen.

Under prøven

10 Opgavesættene må ikke bringes uden for lokalet, så længe prøven varer. Dog kan

skolelederen eller dennes stedfortræder bringe opgavesæt fra et lokale til et andet,

hvis der af praktiske grunde er behov for det.

11 Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid

nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under

ledsagelse af en af de tilsynsførende.

12 Ved prøver med en varighed på tre eller fire timer skal en af de tilsynsførende henholdsvis

en time, 30 minutter og 10 minutter før, prøven slutter, meddele eleverne,

hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden.

13 I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet

af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er

afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før

alle besvarelser er afleveret.

side 13


side 14

14 Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende.

Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen

af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen,

som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer arkene, og det samlede antal

ark noteres på hvert ark. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende

skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den

tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til

bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne noterede, samt at det er kontrolleret,

at arkene er fortløbende nummererede. Ikke-afleverede besvarelsesark

forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet.

15 Skolen bør fastlægge procedurer for udskrivning fra computer, så det er muligt

entydigt at identificere udskriftens ophavsmand. Procedurerne skal sikre, at det

ikke er muligt for en elev at få adgang til andre udskrifter end elevens egne. Hvert

enkelt ark bør således kunne identificeres. Der bør i god tid fastlægges en udskrivningsprocedure,

som skal være velkendt af eleverne.

16 Elever, som afleverer deres opgavebesvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgaven

med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart

efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgaven. Eleverne må ikke tage

kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Eventuelle elevbesvarelser på

harddiske, USB-nøgler mv. må ikke være tilgængelige for eleven, mens bedømmelsen

pågår.

Efter prøven

17 Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser i

nummerorden til skolens leder eller dennes stedfortræder.

18 Skolen ordner besvarelserne klassevis/holdvis og kontrollerer, at rækkefølgen

svarer til karakterlisten.

19 Besvarelserne og karakterlisten med navn og nummer på eleverne lægges i en

kraftig konvolut af passende størrelse. Uden på konvolutten noteres skolens navn,

prøvens og opgavens art, klasse eller hold samt antallet af besvarelser. Derefter

indpakkes konvolutten (konvolutterne) forsvarligt og sendes straks som rekommanderet

forsendelse til censor.

20 Skolens leder foranlediger, at oplysninger om de to censorers/censors og faglærers

adresser, telefonnumre og e-mail-adresser vedlægges opgavebesvarelserne.

21 Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens

§ 14, stk. 1 og 2, og § 15.


21.1. Procedure vedrørende de bundne skriftlige prøver i 9. klasse (dansk og matematik)

og de skriftlige 10.-klasse-prøver (dansk, matematik, engelsk, tysk

og fransk)

a) Forsendelse

Forsendelse af elevbesvarelser og karakterliste skal ske på en af nedenstående

måder:

¼ Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede

censor.

¼ Skolens leder kan sende elevbesvarelserne samtidigt til den statsligt

beskikkede censor og faglærer, hvis:

– Besvarelserne på papir kan kopieres, det vil sige at kopiering ikke

forringer besvarelsens læsbarhed, herunder ikke vil kunne påvirke

vurderingen af orden i skriftlig fremstilling.

– Besvarelserne er udarbejdet på computer. Besvarelserne printes i to

eksemplarer, som begge underskrives af eleven.

b) Når den beskikkede censor har afsluttet sin bedømmelse

Når den statsligt beskikkede censor har afsluttet bedømmelsen senest

den 26. maj 2010, sendes elevbesvarelserne sammen med holdets

karakterliste tilbage til skolen som anbefalet post. Herefter retter fagets

lærer opgaverne – medmindre opgaverne er sendt samtidigt til den

statsligt beskikkede censor og faglærer. Den statsligt beskikkede censor

vedlægger oplysninger om træffetidspunkter for drøftelse af karakterfastsættelsen.

Drøftelsen skal som udgangspunkt finde sted i perioden

den 9.-21. juni 2010, medmindre faglæreren og den beskikkede censor

er enige om at gøre det tidligere.

Skolens leder opbevarer den statsligt beskikkede censors karakterliste

på betryggende vis, indtil faglæreren har afsluttet sin bedømmelse.

c) Når faglæreren har afsluttet sin bedømmelse

Når faglæreren har afsluttet sin bedømmelse senest den 9. juni 2010,

sender denne karakterlisten til den statsligt beskikkede censor. Karakterlisten

skal ikke sendes anbefalet, hvis faglæreren har en kopi af karakterlisten.

Faglæreren får herefter udleveret den statsligt beskikkede

censors karakterliste fra skolelederen. Det er tilladt at sende karakteroplysningerne

via e-mail.

d) Drøftelse og karakterfastsættelse

Faglæreren kontakter den statsligt beskikkede censor med henblik på

drøftelse af karakterfastsættelse. Karaktererne fastsættes efter en drøftelse

mellem den statsligt beskikkede censor og faglæreren i overensstemmelse

med reglerne i karakterbekendtgørelsens § 14, stk. 1 og 2. I

det tilfælde, hvor karakteren skal fastsættes som gennemsnit, påføres

gennemsnitskarakteren karakterlisten. Hvis gennemsnittet ligger midt

imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karak-

side 15


side 16

ter, hvis den statsligt beskikkede censor har givet den højeste karakter.

Ellers er det den nærmeste lavere karakter, som er gældende.

Kun de endelige karakterer skal fremgå af karakterlisten.

e) Når bedømmelsen er afsluttet

Når bedømmelsen er afsluttet, underskriver den statsligt beskikkede

censor faglærerens karakterliste, og faglæreren underskriver den statsligt

beskikkede censors karakterliste. Karakterlisterne med de endelige

karakterer returneres/afleveres til skolens leder. Karakterlisterne skal

ikke sendes anbefalet, hvis den statsligt beskikkede censor har en kopi

af karakterlisten.

Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to

karakterlister.

21.2 Procedure vedrørende 9. klasse, udtræksprøver og frivillige prøver (engelsk,

tysk og fransk)

a) Forsendelse

Forsendelse af besvarelser skal ske på en af nedenstående måder:

¼ Skolens leder sender elevbesvarelserne til den statsligt beskikkede

censor.

¼ Skolens leder kan sende elevbesvarelserne samtidigt til de to censorer,

hvis:

– Besvarelserne på papir kan kopieres, det vil sige at kopiering ikke

forringer besvarelsens læsbarhed, herunder ikke vil kunne påvirke

karakteren for orden i skriftlig fremstilling.

– Besvarelserne er udarbejdet på computer. Besvarelserne printes i to

eksemplarer, som begge underskrives af eleven.

b) Når den statsligt beskikkede censor har afsluttet sin bedømmelse

Når den statsligt beskikkede censor har afsluttet bedømmelsen, sendes

elevbesvarelserne tilbage til skolen som anbefalet post – medmindre

opgaverne er sendt samtidigt til den statsligt beskikkede censor og den

kommunale censor.

Skolens leder kan bede den statsligt beskikkede censor om, at elevbesvarelserne

sendes af den statsligt beskikkede censor direkte til den

kommunalt beskikkede censor. Skolen vedlægger da karakterliste med

de relevante oplysninger om forsendelsen samt en konvolut med den

kommunale censors navn og adresse påført.

Den statsligt beskikkede censor vedlægger samtidig oplysninger om

træffetidspunkter for karakterfastsættelsen, som skal finde sted i perioden

den 9.-21. juni 2010.


c) Når den kommunalt beskikkede censor har afsluttet sin bedømmelse

Når den kommunalt beskikkede censor har afsluttet bedømmelsen,

sender denne karakterlisten til den statsligt beskikkede censor. Herefter

fremsender den statsligt beskikkede censor sin karakterliste til

den kommunalt beskikkede censor. Karakterlisterne skal ikke sendes

anbefalet, hvis censorerne har en kopi af karakterlisten. Det er tilladt at

sende karakteroplysningerne via e-mail.

d) Drøftelse og karakterfastsættelse

Karaktererne fastsættes efter en drøftelse mellem censorerne og i

overensstemmelse med reglerne i karakterbekendtgørelsens § 15. I de

tilfælde hvor censorerne ikke er enige, fastsættes karakteren som et

gennemsnit. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to

karakterer.

Kun de endelige karakterer skal fremgå af karakterlisten.

e) Når bedømmelsen er afsluttet

Når censorerne har afsluttet bedømmelsen, underskriver den statsligt

beskikkede censor den kommunalt beskikkede censors karakterliste, og

den kommunalt beskikkede censor underskriver den statsligt beskikkede

censors karakterliste. Karakterlisterne med de endelige karakterer

returneres/afleveres til skolens leder. Karakterlisterne skal ikke sendes

anbefalet, hvis censorerne har en kopi af karakterlisten.

Skolens leder kontrollerer, at der er overensstemmelse mellem de to

karakterlister.

21.3 Fælles for de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse

Udlån af elevbesvarelser

Elevbesvarelserne ved folkeskolens afgangsprøver kan efter endt censur

udlånes til faglæreren med henblik på, at denne gennemser elevernes besvarelser

til brug for sin videre tilrettelæggelse af undervisningen. Et sådant

gennemsyn er dog omfattet af reglerne om tavshedspligt.

Afslutning af skriftlig censur

Skolestyrelsen fastsætter den seneste dato for, hvornår den skriftlige censur

skal være afsluttet.

Opbevaring af elevbesvarelser

Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år efter, at bedømmelsen

er afsluttet. En kopi kan dog på elevens anmodning udleveres, når

bedømmelsen er afsluttet.

side 17


side 18

B. Mundtlige prøver

Før prøven

22 Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser

til de praktiske fag kan på Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens

forlangende indhentes fra skolerne, jævnfør folkeskolelovens § 56.

23 Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne

i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det

pågældende fag, jævnfør dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og

hjemkundskab. Skolen medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens

indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og

prøveopgaverne, således at eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen.

Hvis det er nødvendigt, inddrages skolens leder.

24 I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaverne og undervisningsbeskrivelserne være

censor i hænde senest 14 kalenderdage før de sidste fire timer af prøven. I faget

hjemkundskab skal opgaverne være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden

eleven trækker prøveopgaven, og planlægningen finder sted.

25 Prøveoplægget skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i

løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage.

Den enkelte elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen.

Dette gælder også den sidste elev ved prøven.

26 Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde

ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder

kravene i prøvebekendtgørelsens § 27.

27 Regler og procedurer vedrørende bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsens

§ 14, stk. 1 og 2.

Under prøven

28 Eleven skal sikres ro i forberedelsestiden. Hvis flere elever forbereder sig i samme

lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet.

29 I forberedelseslokalet må eleven, bortset fra de tilladte hjælpemidler, ikke medbringe

mapper, tasker, mekaniske eller elektroniske hjælpemidler eller lignende,

der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre.

30 Eleven har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til prøvespørgsmålet og

til eventuelle notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor

har ret til at se elevens notater.

31 Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eleven forlader

lokalet.


32 Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Læreren meddeler den fastsatte

karakter til eleven i overværelse af censor. Læreren og censor kan om ønsket

samtidig kommentere præstationen over for eleven, dog bortset fra eventuelle

forskelle mellem lærers og censors bedømmelse.

33 Karakterfastsættelsen følger reglerne herfor i karakterbekendtgørelsens § 14, stk. 1

og 2.

Efter prøven

34 Umiddelbart efter prøverne indberetter skolen de sidste standpunktskarakterer og

alle prøvekarakterer for elever på 9. og 10. klassetrin samt de sidste standpunktskarakterer

og prøvekarakterer for de elever på 8. klassetrin, der har aflagt prøve i

håndarbejde, sløjd og/eller hjemkundskab. Dette gælder også frie skoler, der har

meddelt Skolestyrelsen, at de afholder mundtlig prøve i historie på 8. klassetrin og

er udtrukket hertil. Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til det af

Skolestyrelsen anviste sted for skoleåret 2009/2010 hos UNI•C.

side 19


BRUG AF COMPUTER VED

DE SKRIFTLIGE PRØVER

side 20

Reglerne om brug af computer ved skriftlige og mundtlige prøver fremgår af § 10

og 11 i prøvebekendtgørelsen.

Generelle regler om brugen af computer ved afgangsprøverne

Skolens leder kan fastsætte begrænsning i adgangen til at anvende elektroniske

hjælpemidler (for eksempel computer), herunder medbragte elektroniske hjælpemidler,

hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde. Elevers anvendelse af

computer ved afgangsprøverne skal ikke indberettes. De computere, som benyttes,

skal under prøvens forløb være uden adgang til kommunikation med andre.

Skolens leder kan tillade, at elever anvender deres egen computer ved prøven. Det

er skolelederens ansvar at kontrollere, at elevernes computere ikke giver eleverne

adgang til kommunikation med andre eller adgang til internettet, samt at kravene i

øvrigt overholdes i forhold til gældende regler.

Skolen sørger for, at elever, der har fået tilladelse til at anvende egen computer,

sikres nødvendig support ved prøveafholdelsen.

Inden prøven opstilles computerudstyret, der skal anvendes ved prøven, med en

sådan indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens

skærmtekster.

Udskrivning og identifikation

Under prøven skal eleverne have mulighed for at udskrive deres udkast, hvis de

ønsker det. Skolen skal sikre, at udskrivningerne ikke virker forstyrrende på prøveafholdelsen.

Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen foreligge færdigudskrevet på

papir. Opstår der problemer i forbindelse med udskrivningen, skal tilsynet sikre, at

eleverne ikke arbejder videre. Eleverne skal efterfølgende, når udskrift foreligger,

underskrive denne som beskrevet nedenfor.

Alle sider i udskriften skal være forsynet med elevens navn (eller initialer) og nummer

ifølge karakterlisten, skolens navn, prøvens og opgavens art, klasse eller hold

og sidenummer. Dette kan være skrevet inden prøvens start som top-/bundtekst.

Ved afleveringen forsyner eleven opgavebesvarelsen med sin underskrift på hvert

enkelt ark. Derefter skriver en tilsynsførende sit navn på besvarelsens første side.


Elevens samlede besvarelse

Elevens samlede besvarelse kan bestå af udskrevne ark fra computeren, håndskrevne

ark, tegninger og grafer på specialpapir og udfyldte svarark. Eleven er selv

ansvarlig for udvælgelse af de ark, der ønskes afleveret til bedømmelse, for valg af

rækkefølge, fortløbende nummerering, oplysning om det samlede antal ark samt

underskrift på hvert ark. Det kan være praktisk at samle de afleverede ark med en

clips. Efter at eleven har afleveret sin besvarelse efter ovenstående retningslinjer,

er skolen ikke mere ansvarlig for at opbevare en elektronisk kopi af elevens besvarelse.

Hvor der anvendes disketter, USB-nøgler mv., skal disse udleveres af skolen

umiddelbart før prøvens start. Disketter og USB-nøgler mv. skal være tomme ved

udleveringen og være forsynet med skolens og elevens navn.

Disketten og USB-nøglen må ikke bringes ud af prøvelokalet under prøven og skal

afleveres til den tilsynsførende samtidig med aflevering af opgavebesvarelsen.

Anvender eleven andre programmer eller filer end fastsat for faget eller andre end

de af skolen udleverede disketter, USB-nøgler mv., opfattes dette som uretmæssigt

at skaffe sig hjælp, jævnfør § 18 i prøvebekendtgørelsen.

Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med benyttelse

af computerudstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet

fortsætte uden benyttelse af computer. Dette bør klart tilkendegives over for

eleverne, hvis computer anvendes ved prøverne.

Medfører problemerne væsentlige gener for prøvens afholdelse, retter skolen

straks henvendelse til Skolestyrelsen, som træffer bestemmelse om prøvens

videre forløb.

Umiddelbart efter prøvetidens udløb afleverer de tilsynsførende alle besvarelser,

eventuelle disketter, USB-nøgler mv. til skolens leder eller dennes stedfortræder.

De opbevares, indtil censuren er færdig.

De udskrevne besvarelser i faget sendes til censor sammen med klassens/holdets

øvrige besvarelser.

Vedrørende anvendelse af computer ved de mundtlige prøver henvises til afsnittet

om hjælpemidler.

side 21


side 22

Brug af internettet

Det er ikke tilladt at benytte internettet ved folkeskolens skriftlige og mundtlige

prøver.

Elektroniske og onlineordbøger

Det er muligt at benytte elektroniske ordbøger (for eksempel onlineordbøger), hvis

skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af

elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved

nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog.

Der må ikke benyttes elektronisk eller onlineordbog ved folkeskolens afgangsprøve

i retskrivning, med mindre eleven har fået tilladelse til at fravige bestemmelserne.


ORIENTERING AF ELEVERNE OM

VÆSENTLIGE MÅL OG KRAV

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen.

Skolens leder er ansvarlig for, at eleverne forud for prøvernes afholdelse gøres bekendt

med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. En sådan orientering

vil med fordel kunne begynde ved skoleårets start, så eleverne kender konsekvensen

af eventuelle overskridelser af reglerne.

Derudover skal skolens leder sørge for, at eleverne i god tid orienteres om følgende

praktiske og proceduremæssige forhold:

1) Prøveperiode og prøvetidspunkter.

2) Antal prøver og regler om udtræk af fag.

3) Frister for tilmelding.

4) Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner og synopser mv.,

der er en forudsætning for eller en del af prøven.

5) Betingelser for deltagelse.

Med hensyn til punkt 5, Betingelser for deltagelse, fremgår det af folkeskolelovens

§ 14, stk. 3, vedrørende de prøveforberedende valgfag i 9. klasse, og § 19 f, vedrørende

10. klasse, at eleven skal have fulgt undervisningen det pågældende skoleår

for at kunne aflægge prøve.

Eleverne skal vedrørende de mundtlige prøver have udleveret en kopi af de opgivelser,

som er grundlaget for prøven.

Skolens leder skal endvidere sørge for, at eleverne og øvrige medvirkende ved

prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om:

1) Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre grunde.

2) Anvendelse af hjælpemidler.

3) Hvornår en prøve er begyndt.

4) Konsekvenser af at komme for sent.

5) Særlige prøvevilkår.

6) Fritagelse for prøveaflæggelse.

7) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp.

Skolen kan desuden fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om

konsekvenser af forstyrrende adfærd mv.

side 23


TILMELDING TIL

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

side 24

Regelgrundlaget fremgår af kapitel 3 og bilag 3 i prøvebekendtgørelsen.

Frist for tilmelding: Den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen og

den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.

Elektronisk tilmelding via internettet

Skolerne skal via internettet tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver.

Linket til de elektroniske skemaer og vejledningen hertil findes på

www.skolestyrelsen.dk under “Afsluttende Prøver” – “Tilmelding”. Systemet vil

være åbent for indberetning fra den 15. september 2009 for december/januar

prøverne og fra den 12. november 2009 for maj/juni prøverne 2010.

Skolestyrelsen har genfremsendt brugernavn og adgangskode til alle skoler i

august 2009. Disse brugernavne og adgangskoder skal benyttes fremover ved alle

elektroniske indberetninger til Skolestyrelsen.

De skoler, som ikke tidligere har afholdt folkeskolens afsluttende prøver, men som

fremover ønsker at tilmelde elever til folkeskolens afsluttende prøver elektronisk,

kan kontakte Skolestyrelsen på fap@skolestyrelsen.dk for at få brugernavn og

adgangskode tilsendt. Oplys i e-mailen skolens navn, skolekode og kontaktperson.

På den elektroniske tilmeldingsblanket er skolens stamoplysninger på forhånd udfyldt.

Derfor er det vigtigt, at skolen kontrollerer, at oplysningerne vedrørende skolens

navn, adresse, telefonnummer samt leder er korrekte. Eventuelle ændringer kan

skolen meddele Skolestyrelsen på fap@skolestyrelsen.dk. Ændringerne vil dog ikke

fremtræde i de elektroniske blanketter i dette skoleår, men vil være rettede i institutionsregistret.

Særligt for 9. klasse (semesterprøve december/januar 2009/10)

Prøvekravene fremgår af bilag 1 i prøvebekendtgørelsen.

For semesterprøver gælder, at det alene er muligt at aflægge prøver i et eller flere

af de bundne prøvefag, mundtlig og skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig

engelsk og mundtlig fysik/kemi.

Særligt for 10. klasse (semesterprøve december/januar 2009/10)

Prøvekravene fremgår af bilag 2 i prøvebekendtgørelsen.

For 10.-klasse-elever, som ønsker at aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse),

er det kun muligt at aflægge prøver i et eller flere af de bundne prøvefag, mundtlig og

skriftlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og mundtlig fysik/kemi.


Tilmelding til folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) maj/juni 2010

Prøvekravene fremgår af bilag 1 i prøvebekendtgørelsen.

Tilmelding af elever, der skal aflægge folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), skal

ske på klasse-/holdniveau. Hver klasse/hold skal tilmeldes hver for sig, det vil sige

at elever kun kan være tilknyttet én klasse eller ét hold, som er den stamklasse,

eleven tilhører og er indskrevet i. Hvis eleven/eleverne modtager undervisning på

tværs af klasse eller hold, må skolen tage beslutning om, hvilket hold eleven/eleverne

skal være knyttet til og oplyse dette.

Betegnelsen klasse/hold henviser til, at nogle skoletyper kalder en stamklasse for

hold. Klasse/hold skal forstås som den enhed, eleven tilhører, typisk i faget dansk. I

forbindelse med udtræk i for eksempel tysk og fransk har ovennævnte indberetning

betydning, da udtrækket alene vil gælde stamklassen, hvis eleven/eleverne modtager

undervisning på et hold, som er sammensat af elever fra flere stamklasser.

Eksempel:

I 9.a er der 25 elever. 15 har valgt tysk, og 10 har valgt fransk.

I 9.b er der 22 elever. 10 har valgt tysk, og 12 har valgt fransk.

Der oprettes et hold på 25 elever for tysk med elever fra 9.a og 9.b og et hold for

fransk på 22 elever fra 9.a og 9.b.

For 9.a udtrækkes for eksempel tysk/fransk, hvilket betyder, at de 15 elever skal til

prøve i tysk, og de 10 elever til prøve i fransk.

For 9.b udtrækkes for eksempel historie, og det betyder, at ingen elever fra 9.b skal

til prøve i tysk/fransk.

Hvis 9.a. får udtrukket tysk/fransk, er det med andre ord alene eleverne fra 9.a, der

skal aflægge prøve i tysk/fransk.

Skoler, som ikke inddeler eleverne i klasser/hold, men lader en hel årgang eller

flere årgange være uden nogen betegnelse, må ved indberetningen fastlægge en

gruppering i klasse/hold.

Biologi og geografi

Biologi og geografi gennemføres ved maj/juni prøverne som digitale prøver. Skoler,

der ikke har kapacitet til eller teknisk mulighed for en sådan gennemførelse, kan

aflægge en papirudgave af prøven. Når man har tilmeldt sig, skal skolen efterfølgende

booke en tid til de digitale prøver. Skoler, der ikke booker en tid, modtager

automatisk papirprøven.

De skriftlige prøver til maj 2010 vil igen for hvert fag blive gennemført samme dag, så

det sikres, at alle elever kan aflægge prøverne uanset eventuelle nedbrud. Sygeprøver

vil blive afholdt ved december/januar prøvetermin 2010/2011 som papirprøve.

side 25


side 26

Tilmelding til folkeskolens 10.-klasse-prøver maj/juni 2010

Prøvekravene fremgår af bilag 2 i prøvebekendtgørelsen.

Prøverne på 10. klassetrin er frivillige, og eleverne skal indstille sig til prøverne på

dette trin. Denne indstilling gælder også, hvis eleven ønsker at indstille sig til at

aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver (9. klasse). Eleven kan

i 10. klasse ikke mere indstille sig til prøve i 9. klasses udtræksfag, skriftlig engelsk,

mundtlig tysk og mundtlig fransk. De nye regler i folkeskoleloven om 10. klasse

hjemler alene muligheden for at tilmelde elever til en eller flere af de bundne

9.-klasse-prøver.

Dato Afsender/ansvarlig Emne

1. oktober

2009

1. oktober

2009

12. november

2009

12. november

2009

1. december

2009

1. december

2009

Skolen Seneste dato for tilmelding til prøverne

i december/januar 2009/2010.

Skolen Seneste dato for bestilling af specielt

fremstillede opgavesæt til prøverne

i december/januar prøvetermin

2009/2010.

Skolen Tilmelding af elever til maj/juni

prøverne 2010 begynder.

Skolen Bestilling af specielt fremstillede

opgavesæt til maj/juni 2010 begynder.

Skolen Tilmelding af elever til prøverne i

maj/juni 2010 slutter.

Skolen Bestilling af specielt fremstillede

opgavesæt til maj/juni 2010 slutter.


TILMELDING TIL SYGEPRØVE

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens § 6.

Tilmeldingsfrist: 1. oktober og 1. december.

Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøveterminerne

maj/juni og december/januar skal skolerne tilmelde elever til sygeprøve

elektronisk. Se afsnittet “Tilmelding til folkeskolens afsluttende prøver”.

En elev, som har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret

sygdom eller anden uforskyldt grund, skal gives mulighed for at aflægge prøven

snarest muligt. Det vil sige i den nærmest følgende prøvetermin. Dog kan de

mundtlige/praktiske sygeprøver, hvis det er muligt, afholdes inden for den aktuelle

prøvetermin.

Hvor prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del,

aflægger eleven kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Dette gælder, uanset

om de enkelte karakterer indregnes i én samlet karakter for prøven.

Eleven skal tilmeldes prøve ved den skole, hvor eleven oprindeligt var tilmeldt

prøve. Sygeprøven skal aflægges efter de regler, som var gældende ved den oprindelige

prøve.

Hvis den skole, hvor eleven er tilmeldt til sygeprøve, tillader det, kan den skriftlige

del af prøven godt finde sted på en anden skole. Den skole, hvor sygeprøven i så

fald bliver afholdt, må ikke tilmelde eleven, men skal modtage opgave(r) og eventuelle

andre relaterede dokumenter fra den skole, hvor eleven er tilmeldt til prøve.

Når prøven er afsluttet, skal opgavebesvarelsen sendes retur til skolen, som videresender

opgavebesvarelsen til den beskikkede censor/de beskikkede censorer.

Hvis kommunen beslutter, at de skriftlige sygeprøver skal afholdes samlet på en

skole, fremsender den enkelte skole oplysninger om de elever, der skal til sygeprøve,

til kommunens skoleforvaltning, som herefter indberetter en samlet opgørelse

over det antal elever, der er tilmeldt til prøve ved kommunens skoler. Skolestyrelsen

sender både opgaverne og meddelelsen om beskikket censur til skoleforvaltningen.

Det vil sige, at det er skoleforvaltningen, som har det overordnede ansvar

for, at prøverne forløber efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen. Det er vigtigt,

at skoleforvaltningen sender opgavebesvarelserne samlet til censor, vedlagt

en fortegnelse over skolerne.

De skriftlige censorer har et meget omfattende papirarbejde ved sygeprøverne

(mange enkeltopgaver i særskilte konvolutter). For at lette dette arbejde anmodes

skolerne om at medsende en kraftig konvolut af passende størrelse ved fremsendelse

af elevbesvarelserne fra skolen. Konvolutten forsynes med skolens navn og

adresse, frankeres som anbefalet brev og er til brug for censor ved returnering af

elevbesvarelserne.

side 27


ELEVER MED SÆRLIGE BEhOV

side 28

Regelgrundlaget fremgår af § 14 og bilag 5 i prøvebekendtgørelsen samt af ”Vejledning

om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver”.

Begge kan læses på www.skolestyrelsen.dk.

Frist for tilmelding: 1. oktober og 1. december.

Formålet med fravigelser ved folkeskolens afsluttende prøver er at give elever med

særlige behov mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver på linje

med andre elever.

Skolens leder skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens afsluttende

prøver for elever, der har et særligt behov. Den særlige tilrettelæggelse kan vedrøre

prøvernes form og rammer, herunder brug af hjælpemidler og tildeling af forlænget

tid. Skolens leder kan inden for rammerne af § 14 og bilag 5 i prøvebekendtgørelsen

og i Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende

prøver tillade fravigelser fra bestemmelserne om afholdelse af folkeskolens afsluttende

prøver.

Gennem fravigelserne kan der kompenseres for elever med særlige vanskeligheder,

således at prøverne kan gennemføres med et resultat, som svarer til elevernes

faglige niveau. Det er ikke hensigten med fravigelserne at kompensere for et generelt

svagt standpunkt i fagene, ved at der gives mulighed for at hente ekstra hjælp

gennem tilladelse til fravigelser.

Tilladelsen til en fravigelse gives af skolelederen. Dette sker på baggrund af indstilling

fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk-psykologisk rådgivning

(PPR) og lærerne i de berørte fag.

Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan dog undlades, hvis skolens

leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens

synspunkter tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og

modenhed.

Skolens leder sikrer, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode

om, at pædagogisk-psykologisk rådgivning inddrages.

Hvis skolens leder indhenter en pædagogisk-psykologisk udtalelse, bør det ske så

tidligt som muligt i det skoleår, hvor eleven skal til prøve første gang. Udtalelsen

skal indeholde en beskrivelse af elevens kompetencer og brug af eventuelle hjælpemidler

i de fag, eleven aflægger folkeskolens prøver i. Udtalelsen kan eventuelt

understøttes af faglige prøver.

For elever i 9. klasse skal overvejelser om fravigelser fremgå af elevens elev- og

uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for

maj/juni prøverne og 1. september forud for december/januar prøverne.


For elever i 10. klasse anbefales det ligeledes, at beslutningen er truffet senest

den 1. december forud for maj/juni prøverne og 1. september forud for december/

januar prøverne. Det anbefales ligeledes, at fravigelserne fremgår af elevens uddannelsesplan.

Andre fravigelser

Når der forekommer behov for fravigelser, som ligger uden for beskrivelserne i

bekendtgørelsen og vejledningen, indsendes ansøgning til Skolestyrelsen, som

træffer afgørelsen. Eventuelle ansøgninger herom indsendes inden den 1. oktober

for december/januar prøverne og inden den 1. december for maj/juni prøverne.

Ansøgningen skal, hvis PPR er inddraget, for den enkelte elev indeholde en kopi af

PPR-rapporten, beskrivelse af hjælpemidlet, samt hvad dette sætter eleven i stand

til at kunne.

Opgavebestilling

Ligesom ved tilmelding af elever til folkeskolens afsluttende prøver i prøvetermin

maj/juni og december/januar skal skolerne bestille specielt fremstillede opgavesæt

elektronisk. Systemet vil være åbent for indberetning i perioden 12. november-1.

december 2009 (begge dage inklusive) for maj/juni prøverne og i perioden

15. september-1. oktober 2009 (begge dage inklusive) for december/januar prøverne.

Ved opgavebestilling skal der oprettes en ny bestilling for hver elev, der skal

benytte specielt fremstillede opgavesæt, da denne bestilling er elevbaseret.

Målestoksforholdene på tegninger i opgavesættene i matematik kan være ændret

ved forstørrelsen. Det er derfor nødvendigt, at disse elever får udleveret både det

specielle og det normale opgavesæt til prøven.

For de elever, der anvender specielt fremstillede opgavesæt, skal skolen sende opgavebesvarelserne

(uden markering) til den beskikkede censor, som retter skolens

øvrige opgaver.

Blinde elever

For blinde elever sendes opgavebesvarelserne til bedømmelse hos Undervisningsministeriets/Skolestyrelsens

fagkonsulent i det pågældende fag, hvilket vil fremgå

af en liste, der medsendes de specielt fremstillede opgaver.

Tosprogede elever

For tosprogede elever gælder de samme regler for fravigelser. Tosprogede elever

kan endvidere anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til

deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog. Dette regnes ikke som en fravigelse.

side 29


side 30

Registrering og opbevaring af oplysninger om særlige tilrettelæggelser

af prøver

Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om særlige tilrettelæggelser

af prøver. Registreringen sker på elevniveau med oplysning om årsagen til den

særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er sket en særlig tilrettelæggelse af

prøveformen. Efter Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne sendes

til styrelsen.

Påtegning på afgangs-/prøvebeviset

Skolestyrelsen henleder skolens opmærksomhed på prøvebekendtgørelsens § 34,

hvoraf det fremgår, at afgangsbeviset ikke må indeholde oplysninger om særlige

prøvevilkår.


FRITAGELSE FOR AFLÆGGELSE AF

FOLKESKOLENS OBLIGATORISKE PRØVER

Regelgrundlaget fremgår af § 15 og 16 samt bilag 6 i prøvebekendtgørelsen.

Tilladelsen til fritagelse for aflæggelse af prøve på 9. klassetrin gives af skolelederen.

Fritagelsen kan være begrundet i betydelig funktionsnedsættelse eller

utilstrækkelige danskkundskaber for elever, som er ankommet til Danmark sent i

skoleforløbet.

Inden beslutning om eventuel fritagelse sker, skal muligheden for at aflægge prøve

på særlige vilkår (se afsnittet om elever med særlige behov) være overvejet.

Tilladelsen til en fravigelse gives af skolelederen. Dette sker på baggrund af indstilling

fra klasselæreren i samråd med forældrene, pædagogisk-psykologisk rådgivning

(PPR) og lærerne i de berørte fag.

Inddragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning kan dog undlades, hvis skolens

leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige heri. Elevens

synspunkter tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og

modenhed.

For elever i 9. klasse skal overvejelser om fritagelser fremgå af elevens elev- og

uddannelsesplan. Beslutningen skal være truffet senest den 1. december forud for

maj/juni prøverne og 1. september forud for december/januar prøverne.

Samtidig med beslutning om fritagelse for at aflægge prøve i et eller flere fag, skal

skolen i samråd med eleven og dennes forældre træffe beslutning om, på hvilket

andet grundlag elevens udbytte af undervisningen skal evalueres.

Hvis en elev er fritaget for prøve i et fag, som ikke bliver udtrukket til prøve, skal

evalueringen ikke gennemføres.

Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, skal finde sted i løbet

af den pågældende prøvetermin. For prøverne i december/januar 2009/2010 skal

evalueringen ske i perioden 30. november 2009-15. januar 2010, og for prøverne

maj/juni 2010 skal evalueringen ske i perioden 3. maj-23. juni 2010.

side 31


side 32

Fritagelse i ungdomsskolens heltidsundervisning på grund af

utilstrækkelig skolegang

Skolens leder kan beslutte, at prøveaflæggelse, herunder prøveaflæggelse på

særlige vilkår, jævnfør prøvebekendtgørelsens § 16, ikke skønnes hensigtsmæssig,

fordi eleven

1 på grund af omfattende personlige eller sociale vanskeligheder ikke har modtaget

alderssvarende undervisning i længere perioder eller

2 har modtaget eller deltaget i ungdomsskolens heltidsundervisning i så kort tid, at

det ikke har været muligt at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende

niveau.

Det er en forudsætning for fritagelse efter § 16, at det trods omfattende indsats og

særligt tilrettelagt undervisning ikke har været muligt i ungdomsskolens heltidsundervisning

at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende niveau.

Det er endvidere en forudsætning for fritagelse, at der

1 er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøven på særlige vilkår, jævnfør

bilag 3 i prøvebekendtgørelsen.

2 tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres.

3 udarbejdes en plan for elevens videre uddannelsesforløb. Planen kan for eksempel

rette sig mod, at eleven på 10. klassetrin kan aflægge folkeskolens bundne

afgangsprøver.

Proceduren i forbindelse med fritagelse er som beskrevet ovenfor.

Registrering og opbevaring af oplysninger om prøvefritagelse

Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om prøvefritagelse. Registrering

sker på elevniveau med oplysning om årsagen til fritagelse, fra hvilke fag der

er sket fritagelse, og hvordan elevens udbytte af undervisningen i stedet evalueres.

Efter Skolestyrelsens anmodning herom skal oplysningerne indsendes til styrelsen.

Når registreringen omfatter fortrolige og personfølsomme oplysninger, er registreringen

omfattet af anmeldelsespligten efter persondataloven og bekendtgørelsen

om sikkerhedsforanstaltninger ved beskyttelse af personoplysninger, som behandles

af den offentlige forvaltning.

Påtegning på afgangsbeviset

På afgangsbeviset indgår alene oplysninger om prøvefritagelse i de fag eller dele

af et fag, som enten er obligatoriske for alle elever, eller som er udtrukket for den

pågældende klasse/det pågældende hold.


Fritagelse for dele af fag

En fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Prøverne i læsning og

retskrivning betragtes som to delprøver, og eleverne kan således fritages for den

ene prøve, hvis det er begrundet i henhold til reglerne om fritagelse. Det samme er

gældende for skriftlig matematik, der også består af to delprøver.

side 33


PRIVATISTER

side 34

Regelgrundlaget fremgår af § 14, stk. 5, i folkeskoleloven samt pkt. 6 i bilag 3 i

prøvebekendtgørelsen.

Elever, som ikke har mulighed for at aflægge prøve på en skole, kan aflægge folkeskolens

afsluttende prøver som privatister.

Adgang til at aflægge folkeskolens afgangsprøver som privatist efter folkeskolelovens

§ 14, stk. 5, er betinget af, at eleven aflægger det antal prøver, som er

fastsat i folkeskolelovens § 14, stk. 2. Kommunalbestyrelsen beslutter, ved hvilken

skole prøverne skal aflægges, herunder hvilken 9. klasse i kommunen den pågældende

skal følge med hensyn til udtræk af prøver. Elever, der aflægger folkeskolens

afgangsprøver som privatister, modtager enkeltfagsbevis eller afgangsbevis herfor.

Elever, der ønsker at aflægge 10.-klasse-prøver som privatister, kan aflægge prøverne

enkeltvis eller samlet og modtage enkeltfagsbevis eller afgangsbevis herfor.

Tilmelding til prøve som privatist skal ske inden den 1. september forud for december/januar

prøveterminen og inden den 1. februar forud for maj/juni prøveterminen.

I henhold til folkeskolelovens § 14, stk. 5, skal de kommunale myndigheder imødekomme

anmodning om indstilling til folkeskolens afsluttende prøver samt foranstalte

afholdelse af disse prøver for personer, som ikke er fyldt 18 år ved skoleårets

begyndelse, og som ellers ikke har mulighed for at indstille sig til prøve.

Såfremt eleven retter henvendelse om prøve til den kommune, hvor eleven bor og

opholder sig, er denne kommune forpligtet til at etablere og gennemføre den/de

ønskede prøve/r, selv om det ikke er elevens folkeregisterkommune. Bopælskommunen

kan dog med henvisning til bekendtgørelse nr. 355 af 24. april 2006 om,

hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning mv. endeligt påhviler,

kræve refusion fra elevens folkeregisterkommune. Det kan være hensigtsmæssigt

med en kontakt til folkeregisterkommunen, inden prøven afholdes, så folkeregisterkommunen

er bekendt med, at der kommer refusionskrav.

Den prøveansvarlige skoleleder bestemmer tekstopgivelserne. Den prøveansvarlige

kan dog aftale en anden tekstopgivelse med privatisten, hvis han/hun finder dette

hensigtsmæssigt. Der forudsættes etableret en nær kontakt med eleven/opholdsstedet/den

prøveansvarlige skoleleders skole, så eleverne i god tid forud for prøven

er bekendt med tekstopgivelserne, hvor prøverne afholdes, og hvem der er eksaminator

i de enkelte fag mv.

Indberetning om prøvernes udfald for privatisten sendes til UNI•C sammen med de

øvrige indberetninger fra skolen. Privatisters karakterer opgøres af UNI•C på kommuneniveau

og indgår ikke i den enkelte skoles oversigt i karakterstatistikken, som

årligt offentliggøres af Undervisningsministeriet.


Skolen udsteder et enkeltfagsbevis eller et samlet afgangsbevis, jævnfør nedenfor

(fortegnelse over blanketter findes bagest i dette hæfte) for hvert fag, privatisten

har aflagt prøve i.

¼ Bevis for folkeskolens afgangsprøve (FSA).

¼ Bevis for folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10).

Beviset udfyldes med privatistens navn og personnummer samt fag og prøvetermin.

Desuden noteres de enkelte fags eventuelle delprøver og prøvekarakterer. I

rubrikken til standpunktskarakterer skrives “Privatist”.

side 35


ELEVER, DER ER hENVIST TIL SPECIAL-

UNDERVISNING I DAGBEhANDLINGSTILBUD

OG PÅ ANBRINGELSESSTEDER

side 36

Regelgrundlaget fremgår af § 14, stk. 5, i folkeskoleloven og vejledning nr. 9319 om

specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Folkeskolens afgangsprøver og 10.-klasse-prøver

Ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse aflægger elever, der er henvist til

specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, folkeskolens

afgangsprøver. Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver eller

indstille sig til en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver.

De gældende regler fremgår af prøvebekendtgørelsen.

Ret til afholdelse af prøver

Reglerne om prøveafholdelse indebærer ikke, at der tildeles institutionen ret til at

afholde folkeskolens afgangsprøver eller 10.-klasse-prøver.

Kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner skal sørge for, at elever, der er henvist

til specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, kan

aflægge folkeskolens afgangsprøver og 10. klasse-prøver på en folkeskole, hvor

skolens leder har prøveret og dermed er ansvarlig for prøveafholdelsen.

Der er dog intet til hinder for, at den skoleleder, der er ansvarlig for prøveafholdelsen,

kan beslutte, at den praktiske afholdelse af prøverne foregår i dagbehandlingstilbuddet

eller på anbringelsesstedet.

Prøveafholdelse

Ved prøverne medvirker censorer, der udpeges efter reglerne herom i kapitel 6 i

prøvebekendtgørelsen. Det vil være hensigtsmæssigt, at der medvirker samme

censor ved de mundtlige prøver i foranstaltningen som i den stedlige folkeskole.

Tilsynsførende ved en skriftlig prøve skal komme fra den stedlige skole.

Tilmelding af elever til prøver foretages gennem den prøveansvarlige skoleleder,

der ligeledes får tilsendt opgaverne.

Der bør inden prøveafholdelsen være etableret en nær kontakt mellem de pågældende

folkeskolelærere og foranstaltningen. Man må endvidere på forhånd drøfte

tekstopgivelser og praktiske forhold i forbindelse med prøveafholdelsen.

Eleven skal i princippet have enkeltfagsbeviser for hvert fag, som eleven har været

til prøve i. Den prøveansvarlige skoleleder kan dog sammensætte et prøvebevis/

afgangsbevis på den måde, at standpunktskaraktererne fra døgninstitutionen

påføres sammen med enkeltfagsbevisernes prøvekarakterer, så det hele fremgår

af et bevis.


Det skal dog klart, eventuelt ved *-markering, fremgå, at standpunktskaraktererne

stammer fra dagbehandlingstilbuddet/anbringelsesstedet.

På den måde vil også disse elever få sammensat et prøvebevis/afgangsbevis og

ikke kun enkeltfagsbeviser.

side 37


ELEVER, DER OPFYLDER UNDERVISNINGS-

PLIGTEN I MEDFØR AF FOLKESKOLELOVENS

§ 9, STK. 4, ELLER § 33, STK. 4-7

side 38

Regelgrundlaget fremgår af folkeskolelovens § 9 og § 33 samt prøvebekendtgørelsens

bilag 3, punkt 7.

Tilmelding til prøve skal ske inden den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen

og inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.

Elever under § 9, stk. 4

En elev, der tilbydes et undervisningsforløb i medfør af § 9, stk. 4, skal aflægge

folkeskolens afgangsprøver i de fag, hvori eleven har modtaget undervisning. En

elev, der opfylder undervisningspligten i medfør af § 9, stk. 4, skal som minimum

undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og skal dermed som minimum

aflægge folkeskolens afgangsprøver heri.

Elever under § 33, stk. 5

En elev, der deltager i et særskilt tilrettelagt forløb i medfør af folkeskolelovens

§ 33, stk. 5, skal undervises og aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk og

matematik. Derudover kan skolens leder efter aftale med eleven og forældrene beslutte,

om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag, herunder om eleven

skal aflægge prøve i de pågældende fag.

Elever under § 33, stk. 6

En elev, der opfylder undervisningspligten delvist ved erhvervsmæssig uddannelse

i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 6, skal undervises og aflægge folkeskolens

afgangsprøver i dansk og matematik. Derudover kan skolens leder efter aftale med

eleven og forældrene beslutte, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens

fag, herunder om eleven skal aflægge prøve i de pågældende fag. Der er ikke krav

om aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver for elever, der opfylder undervisningspligten

helt ved erhvervsmæssig uddannelse.

Elever under § 33, stk. 7

For elever, der opfylder undervisningspligten delvist ved erhvervsmæssig beskæftigelse

i medfør af folkeskolelovens § 33, stk. 7, beslutter skolens leder med inddragelse

af eleven, forældrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvilken

undervisning eleven skal deltage i, herunder om eleven skal aflægge prøve i de

pågældende fag. Der er ikke krav om aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver for

elever, der opfylder undervisningspligten helt ved erhvervsmæssig beskæftigelse.


FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE

PRØVER I UNGDOMSSKOLEN

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens bilag 3, punkt 3 og 4.

Tilmelding til prøve skal ske inden den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen

og inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.

Ungdomsskolens heltidsundervisning

Eleverne aflægger folkeskolens afgangsprøver, jævnfør folkeskolens regler herom,

medmindre skolen har meddelt Skolestyrelsen, at den ikke afholder prøverne.

Ungdomsskoler, der underviser elever på 8.-9., henholdsvis 10. klassetrin, skal

senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen, hvis skolen ikke afholder

folkeskolens afgangsprøver fra og med det følgende skoleår. Skolens leder skal

senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen, hvis skolen fra og med det

følgende skoleår vil afholde folkeskolens afgangsprøver.

Elever på skoler, der ikke afholder folkeskolens afgangsprøver, kan aflægge prøve

som privatister, jævnfør reglerne herom.

Folkeskolens afsluttende prøver i ungdomsskolen i øvrigt

Elever, der undervises i enkelte prøveforberedende fag i ungdomsskolen, kan

indstille sig til folkeskolens afgangsprøver i hvert af de pågældende fag. Prøverne i

håndarbejde, sløjd og hjemkundskab kan gennemføres ved afslutningen af 8. klassetrin,

hvis ungdomsskolens leder vurderer, at eleverne har fulgt undervisningen i

et sådant omfang, at prøvekravene kan opfyldes.

Elever, der undervises i enkelte prøveforberedende fag på ungdomsskoler, der ikke

afholder folkeskolens afgangsprøver, kan aflægge prøve i de pågældende fag som

privatister.

side 39


PRØVER I UDLANDET SAMT PÅ

FÆRØERNE OG I GRØNLAND

side 40

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens § 19 og 20

Frist for tilmelding: den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.

Folkeskolens afsluttende prøver i dansk kan efter Skolestyrelsens godkendelse

afholdes i udlandet samt på Færøerne og i Grønland for unge, der ikke er fyldt 18 år

ved skoleårets begyndelse. Øvrige prøver kan alene afholdes i Danmark.

Godkendelsen kan betinges af, at prøven afholdes på en dansk repræsentation i

udlandet eller på et andet sted, hvor Skolestyrelsen finder, at kravene til en korrekt

afholdelse af prøven kan opfyldes.

Der kan ansøges om afholdelse af prøve i faget dansk i udlandet ved at udfylde og

indsende den blanket, der ligger på Skolestyrelsens hjemmeside under tilmelding.

Der gøres opmærksom på, at skolens leder henholdsvis den prøveansvarlige afholder

de særlige udgifter, der er forbundet med prøvernes afholdelse i udlandet samt

på Færøerne og i Grønland, herunder udgifter til censors og eventuelt eksaminators

rejse- og opholdsudgifter i henhold til Finansministeriets regler herom.

Skolens leder henholdsvis den prøveansvarlige kan kræve hel eller delvis betaling

for de særlige udgifter, som skolen eller den prøveansvarlige har afholdt i forbindelse

med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at der forud for prøven er

indgået en skriftlig aftale herom.

Skolens leder henholdsvis den prøveansvarlige kan betinge prøvens afholdelse af,

at beløbet forudbetales.


10.-KLASSE-PRØVER

Regelgrundlaget fremgår af folkeskolelovens § 19 f. og bilag 2 og 3 i prøvebekendtgørelsen.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene

dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens §

19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangsprøver.

En elev kan vælge at kombinere prøverne, således at eleven vælger at aflægge

10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag

består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene

del og fravælge den anden del. Ligeledes kan eleven vælge at kombinere niveauet i

fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve.

Elevens overvejelser om aflæggelse af prøver skal fremgå af uddannelsesplanen.

En elev på 10. klassetrin kan indstille sig til prøve enten i december/januar prøveterminen

eller i maj/juni prøveterminen. En elev kan kun indstille sig til prøve i et

fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafholdelsen.

En elev kan kun gennemføre prøve i et fag én gang i et skoleår.

Indstilling til prøve skal ske inden den 1. oktober forud for december/januar prøveterminen

og inden den 1. december forud for maj/juni prøveterminen.

Folkeskolens afgangsprøver i læsning og retskrivning kan i 10. klasse aflægges

hver for sig. Det samme gælder matematiske færdigheder og matematisk problemløsning.

Som grundlag for elevers indstilling til prøveniveau forudsættes det, at eleverne

rådgives omhyggeligt og herunder blandt andet gøres opmærksom på de væsentligt

større krav, der er ved 10.-klasse-prøverne, samt på kravene i de ungdomsuddannelser,

de skal videre til.

Med lov nr. 560 af 6. juni 2007 er brobygning eller kombination af brobygning og

ulønnet praktik blevet obligatorisk i 10. klasse. Således står der nu i folkeskoleloven

§ 19 c: ”Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, brobygning

eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv...”.

Prøveform B ved den mundtlige prøve i matematik efter 10. klasse er udformet,

så den passer til lovændringen. Såfremt der er tilrettelagt et særligt forløb for

en elev, hvori der ikke indgår brobygnings- og praktikforløb, kan eleven ikke gå til

prøve efter prøveform B.

side 41


FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER,

EFTERSKOLER, hUShOLDNINGSSKOLER

OG hÅNDARBEJDSSKOLER

side 42

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen kapitel 11 samt friskoleloven og

lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie

kostskoler).

Elever på friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

aflægger folkeskolens afsluttende prøver i henhold til folkeskolens

regler om prøveafholdelse. For 10. klasse gælder, at Undervisningsministeren kan

meddele lederen af en fri grundskole ret til at afholde 10.-klasse-prøver. De særlige

bestemmelser vedrørende ovennævnte skoleformer gengives nedenfor.

Uddrag fra prøvebekendtgørelsen:

§ 42. Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

håndarbejdsskoler, der underviser elever på 8.-9., henholdsvis 10. klassetrin,

samt ungdomsskoler for så vidt angår ungdomsskolens heltidsundervisning,

skal senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen,

hvis skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøver fra og med

det følgende skoleår. Skolens leder skal senest den 15. juni give meddelelse

til Skolestyrelsen, hvis skolen fra og med det følgende skoleår vil

afholde folkeskolens afgangsprøver.

Stk. 2. Friskoler og private grundskoler med en afdeling, der er godkendt

til at undervise på et andet undervisningssprog end dansk,

skal senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen, hvis

skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøver fra og med det

følgende skoleår for elever på disse afdelinger. Skolens leder

skal senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen, hvis

skolen fra og med det følgende skoleår vil afholde folkeskolens

afgangsprøver på disse afdelinger.

Stk. 3. Friskoler og private grundskoler og afdelinger på friskoler og

private grundskoler, der er godkendt til at undervise på et andet

undervisningssprog end dansk, og som har meddelt Skolestyrelsen,

at skolen eller en afdeling på skolen ikke afholder folkeskolens

afgangsprøver, skal senest den 15. juni meddele Skolestyrelsen,

hvilke elever der det følgende år skal deltage i folkeskolens

afgangsprøver i dansk, jf. § 8 a, stk. 2, i friskoleloven.

§ 43. Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

skal senest den 15. juni give Skolestyrelsen meddelelse, hvis

skolen på grund af sit værdigrundlag ikke giver undervisning i kristendomskundskab

og dermed ikke afholder prøve i dette fag fra og med det følgende

skoleår. Skolens leder skal senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen,

hvis skolen fra og med det følgende skoleår vil give undervisning og

dermed afholde prøve i kristendomskundskab.


§ 44. Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

håndarbejdsskoler, der ikke ønsker at afholde afgangsprøve i historie,

da det er uforeneligt med skolens værdigrundlag, skal senest den 15.

juni give Skolestyrelsen meddelelse om, at skolen ikke afholder den pågældende

afgangsprøve fra og med det følgende skoleår. Skolens leder

skal senest den 15. juni give meddelelse til Skolestyrelsen, hvis skolen

fra og med det følgende skoleår vil afholde den pågældende prøve.

Stk. 2. Friskoler og private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler

og håndarbejdsskoler, som har meddelt, at de ikke ønsker at aflægge

folkeskolens afgangsprøve i historie, jf. stk. 1, skal senest

den 5. september til Skolestyrelsen indsende dokumentation for,

at undervisningen i faget for det forudgående skoleår er givet på

et niveau, der leder frem mod skolens slutmål i historie. Dokumentationen

skal indeholde en redegørelse for den gennemførte

undervisning i historie med angivelse af undervisningens

indhold, tilrettelæggelse og omfang.

§ 45. Friskoler og private grundskoler, der ønsker at afholde folkeskolens afgangsprøve

i historie ved afslutningen af 8. klassetrin, skal senest den

15. juni give Skolestyrelsen meddelelse herom gældende fra og med det

følgende skoleår. Skolens leder skal senest den 15. juni give meddelelse

til Skolestyrelsen, hvis skolen vil ændre prøvetidspunktet til ved afslutningen

af 9. klassetrin.

Frameldinger er gældende, indtil skolen ændrer dette. Der skal således ikke indsendes

meddelelse hvert år.

side 43


side 44

Tysk/fransk

Hvis skolen tilbyder tysk og/eller fransk, skal skolens leder beslutte, om faget er et

tilbudsfag eller et valgfag, således som det er defineret i folkeskoleloven. Beslutningen

har betydning, da tilbudsfaget indgår i de humanistiske udtræksfag, mens

valgfaget er frivilligt. Prøven i valgfagene tysk og fransk er desuden både skriftlig

og mundtlig, jævnfør prøvebekendtgørelsen, bilag 1, punkt 13.1. og 14.1.

Ud fra ovenstående er det således ikke muligt at sammenstille en udtrukken prøve

i mundtlig tysk med en skriftlig prøve i valgfaget.

Vedrørende dokumentationen for undervisning i historie skal friskoler og private

grundskoler sende denne til:

Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen

Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling

Snaregade 10A

1205 København K.

Fax: 33 92 61 82

E-mail: skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk

Vedrørende dokumentationen fra efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

sendes denne til:

Undervisningsministeriet

Kontor for Skolestart, Styring, Folkeoplysning og Frie skoler

Frederiksholms Kanal 26

1220 København K


TEKSTOPGIVELSER OG

UNDERVISNINGSBESKRIVELSER

Reglerne herom fremgår af Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige

forhold ved prøveafholdelsen i folkeskolen, punkt 23, 24 og 25.

Oplysninger vedrørende tekstopgivelser til de mundtlige prøver og undervisningsbeskrivelser

til de praktiske fag kan på Skolestyrelsens forlangende indhentes fra

skolerne, jævnfør folkeskolelovens § 56. Skolestyrelsen skal således ikke automatisk

have disse tilsendt.

Skolens leder sender opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne

i faget, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven i det

pågældende fag, jævnfør dog bestemmelserne vedrørende håndarbejde, sløjd og

hjemkundskab.

Skolens leder medsender bilag, så censor er fuldt ud informeret om prøvens

indhold. På censors foranledning drøfter censor og lærer prøveafholdelsen og prøveopgaverne,

således at eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen.

Hvis det er nødvendigt, inddrages skolens leder.

I fagene håndarbejde og sløjd skal opgaven være censor i hænde senest 14 kalenderdage

før de sidste fire timer af prøven. I faget hjemkundskab skal opgaverne

være censor i hænde senest 14 kalenderdage, inden eleven trækker prøveopgaven,

og planlægningen finder sted.

Skolens leder sender materialerne, og det er også skolens leder, der godkender og

underskriver opgaverne og tekstopgivelserne/undervisningsbeskrivelserne i faget.

Der udfyldes et blanketsæt for hvert hold i de fag, hvori der afholdes mundtlig eller

praktisk prøve.

Der anvendes følgende tre typer blanketsæt:

¼ Tekstopgivelser til fag med mundtlig prøve til folkeskolens afgangsprøve (FSA).

¼ Undervisningsbeskrivelser til fag med praktisk prøve til folkeskolens afgangsprøve

(FSA).

¼ Tekstopgivelser til fag med mundtlig prøve til folkeskolens 10.-klasse-prøve.

På blanketten til undervisningsbeskrivelse vises ved afkrydsning, hvilket fag blanketten

omhandler.

side 45


side 46

På blanketten til tekstopgivelser oplyses, hvilket fag blanketten omhandler. På

blanketten noteres desuden oplysninger om lærerens navn, klassens/holdets

betegnelse, antal elever, dato for prøvens afholdelse samt censors navn og navnet

på censors skole. Hvis censor er beskikket af Skolestyrelsen, skrives “B” i rubrikken

“Censors skole”.

Bestemmelser vedrørende opgivelserne – herunder eventuelle krav om kilde- og

normalsideangivelse – til de mundtlige prøver i de enkelte fag er fastsat i prøvebekendtgørelsen,

bilag 4, punkt 1. e).

En normalside er på 1.300 bogstaver, uanset teksttype. Andre udtryksformer, herunder

billede, lyd og video, opregnes ikke i normalsider. Kun hvis manus til video og

film opgives som tekst, udregnes normalsider.

På blanketten til tekstopgivelser noteres relevante oplysninger om det stof, der

opgives til prøven.

Såfremt opgivelserne ikke er ens for alle elever på holdet, skal det fremgå, hvordan

opgivelserne fordeles på de enkelte elever eller grupper af elever.

Der foreligger tekstopgivelser/undervisningsbeskrivelser som edb-blanketter til

brug for de skoler, der anvender et edb-elevadministrationssystem, som er godkendt

af Undervisningsministeriet/Skolestyrelsen.

Det forudsættes, at eleverne gøres bekendt med opgivelser og undervisningsbeskrivelser

i god tid inden prøven.

For de enkelte fag bemærkes i øvrigt følgende:

Dansk

På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller

eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse inklusive årstal. For skrevne

teksters vedkommende oplyses desuden normalsideantal for hver enkelt tekst. De

opgivne større fiktive værker opgives uden oplysning om normalsideantal nederst

på blanketten.

¼ Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives et alsidigt sammensat stof inden for

fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne omfatter 80-100

normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere

prosa og poesi (og eventuelt drama) samt sagprosa, som eleverne har arbejdet

med på 8. og 9. klassetrin. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf

mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre

udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion.

Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse. Opgivelserne

kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin.

¼ Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives et alsidigt sammensat stof inden

for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte


80-100 normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og

nyere prosa, poesi og sagtekster. Der opgives desuden to større fiktive værker: En

dansk roman og en dansk spillefilm. Foruden teksterne opgives der inden for andre

udtryksformer eksempler på anden fiktion og eksempler på anden ikke-fiktion.

Opgivelserne skal fortrinsvis være af dansk eller anden nordisk oprindelse, men

også tekster oversat fra andre sprog kan indgå.

Engelsk

På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler

(eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse. For skrevne teksters vedkommende

oplyses desuden normalsidetal for hver enkelt tekst.

¼ Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives der et alsidigt sammensat stof inden

for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte

30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa.

Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier.

Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne.

¼ Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives der et alsidigt sammensat stof

inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal

omfatte 50-60 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur

og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og

billedmedier. Hertil kommer elevens egne tekster til brug for redegørelsen af det

selvvalgte emne. Stof fra flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i

opgivelserne.

Tysk og fransk

På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler

(eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse. For skrevne teksters vedkommende

oplyses desuden normalsidetal for hver enkelt tekst.

¼ Til folkeskolens afgangsprøve (FSA) opgives der et alsidigt sammensat stof inden

for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte

30-40 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa.

Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier.

¼ Til folkeskolens 10.-klasse-prøve (FS10) opgives et alsidigt sammensat stof inden

for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte

40-50 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og

sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, for eksempel lyd- og billedmedier.

Stof fra flere tysktalende/fransktalende lande skal være repræsenteret i

opgivelserne.

Matematik

Til den mundtlige del af prøven, prøveform A, i 10. klasse opgives et alsidigt sammensat

stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden

opgives eventuelle temaer og projekter, klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses

om de computerprogrammer, der er benyttet i den daglige undervisning.

side 47


side 48

Til den mundtlige del af prøven, prøveform B, opgives et alsidigt sammensat stof

inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder samt kravene til de

skriftlige redegørelser. Desuden oplyses titlerne på de enkelte elevers opgivne

skriftlige redegørelser.

Fysik/kemi

Til prøven i 9. og 10. klasse opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets

centrale kundskabs- og færdighedsområder. Det opgivne stof skal være ligeligt

fordelt mellem fysik og kemi.

Kristendomskundskab

Der opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og

færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner og omfatter tekst og andre

udtryksformer. Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 7., 8. og 9. klassetrin.

Opgivelserne skal være på dansk.

historie

Der opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og

færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner eller temaer med problemstillinger

og omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne kan repræsentere

stof fra både 8. og 9. klassetrin. Opgivelserne skal være på dansk.

Samfundsfag

Der opgives et alsidigt sammensat stof, der dækker fagets centrale kundskabs- og

færdighedsområder. Opgivelserne organiseres i emner med problemstillinger og

omfatter tekst og andre udtryksformer. Opgivelserne kan repræsentere stof fra

både 8. og 9. klassetrin. Opgivelserne skal være på dansk.

håndarbejde

Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen

inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Desuden noteres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt

er besluttet at anvende til prøveafholdelsen.

Der noteres endvidere oplysninger om de områder og emner, der er arbejdet med,

samt de teknikker, der er brugt/lært til at nå det færdige produkt.

Der gives kun oplysninger om teknikker, der er brugt ud over den obligatoriske

undervisning. Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk

af årsforløbet.

Opgaven skal påbegyndes i undervisningstiden. Antal timer i undervisningstiden

skal derfor mindst være en lektion og højst otte lektioner.


Sløjd

Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om undervisningen

inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Desuden noteres oplysninger om organisationsform, og hvor mange timer det i alt

er besluttet at anvende til prøveafholdelsen.

Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet.

Opgaven skal påbegyndes i undervisningstiden. Antal timer i undervisningstiden

skal derfor mindst være en lektion og højst otte lektioner.

hjemkundskab

Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, som omfatter oplysninger om

undervisningen inden for hvert af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Desuden noteres oplysninger om organisationsform.

Der noteres endvidere oplysninger om, hvilke emner og teknikker der er arbejdet

med.

Undervisningsbeskrivelsen skal kunne give censor et samlet indtryk af årsforløbet.

Endvidere noteres oplysninger om eventuel anvendt litteratur.

Antal opgaver til de mundtlige prøver

Prøveoplægget skal være ukendt for eleven. Det må derfor kun anvendes to gange i

løbet af prøven. Det gælder også, hvis prøven gennemføres over to eller flere dage.

Opgivelserne skal være alsidigt repræsenteret i prøveoplæggene, og den enkelte

elev skal have mindst fire prøveoplæg at vælge imellem ved lodtrækningen. Dette

gælder også den sidste elev ved prøven.

side 49


hJÆLPEMIDLER

side 50

Nedenstående oversigt viser, hvilke hjælpemidler der må anvendes ved de enkelte

prøver.

Skriftlige prøver

Reglerne herom fremgår af prøvebekendtgørelsens § 11, samt bilag 1 og 2.

Niveau Fag hjælpemidler

FSA Dansk, læsning og

retskrivning

FSA Dansk, skriftlig

fremstilling

FS10 Dansk, skriftlig

fremstilling

FSA Matematiske

færdigheder

FSA Matematisk

problemløsning *)

Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse

med gældende retskrivning,

som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol

samt elektroniske og trykte ordbøger.

Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse

med gældende retskrivning,

som den er fastsat af Dansk Sprognævn.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med grammatik- og stavekontrol

samt elektroniske og trykte ordbøger.

Der må benyttes skrive- og tegneredskaber,

dog ikke elektroniske.

Der må anvendes alle de hjælpemidler, som

eleven har anvendt i den daglige undervisning,

samt den af Undervisningsministeriet

udgivne formelsamling.

FS10 Matematik *) Der må anvendes alle de hjælpemidler, som

eleven har anvendt i den daglige undervisning,

samt den af Undervisningsministeriet

udgivne formelsamling.

FSA Engelsk – Del 1 Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der

ikke anvendes hjælpemidler.

FSA Engelsk – Del 2 Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig

fremstilling må der anvendes ordbøger og

grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol

samt elektroniske ordbøger.


Niveau Fag hjælpemidler

FS10 Engelsk Ved prøven må der anvendes ordbøger og

grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol

samt elektroniske ordbøger.

FSA Tysk – Del 1

(Frivilligt prøvefag)

FSA Tysk – Del 2

(Frivilligt prøvefag)

Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der

ikke anvendes hjælpemidler.

Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig

fremstilling må der anvendes ordbøger og

grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol

samt elektroniske ordbøger.

FS10 Tysk Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes

ordbøger og grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol

samt elektroniske ordbøger.

FSA Fransk – Del 1

(Frivilligt prøvefag)

FSA Fransk – Del 2

(Frivilligt prøvefag)

Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der

ikke anvendes hjælpemidler.

Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig

fremstilling må der anvendes ordbøger og

grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol

samt elektroniske ordbøger.

FS10 Fransk Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes

ordbøger og grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes

tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol

samt elektroniske ordbøger.

FSA Biologi Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

FSA Geografi

* Alle hjælpemidler omfatter også anvendte lærebøger.

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

side 51


side 52

Tosprogede elever har umiddelbart ret til at anvende ordbøger fra deres eget sprog

til dansk og fra dansk til deres eget sprog eventuelt via et tredje sprog.

Når der benyttes computer og brug af elektroniske ordbøger, er det tillige tilladt

samtidig at anvende papirordbøger. Der må ikke benyttes elektronisk eller onlineordbog

ved folkeskolens afgangsprøve i retskrivning, med mindre eleven har fået

tilladelse til at fravige bestemmelserne.

Grammatiske oversigter må indeholde oversigter over grammatiske fænomener,

eksempler på disse og forklaringer på deres anvendelse. De må endvidere

indeholde lister af ord og ordklasser, for eksempel uregelmæssige udsagnsord,

konjunktioner, tillægsord, sammentrækninger, ord, som ligner hinanden på dansk

og fremmedsproget, men som har forskellig betydning, og ord, som udtales ens,

men staves forskelligt.

Grammatiske oversigter kan være forlagsudgivet eller lærer-/elevproduceret. Der

må ikke forekomme længere sammenhængende tekststykker på fremmedsproget,

og de må ikke have form af en øvebog, for eksempel med “stiløvelser”, som eleven

har udfyldt eller læreren rettet. Ligeledes må ordbøger, som indeholder længere

sammenhængende tekststykker i form af leksikonoplysninger, ikke anvendes.

Læs mere om hjælpemidler og grammatiske oversigter i prøvevejledningerne for

de enkelte fag. Vejledningerne findes på www.skolestyrelsen.dk.

Mundtlige/praktiske prøver

Reglerne herom fremgår af prøvebekendtgørelsens § 11, samt bilag 1 og 2.

Niveau Fag hjælpemidler

FSA Dansk,

prøveform A

Eleven må i forberedelsestiden benytte

ordbøger og egne optegnelser samt tage

notater til brug for eksaminationen.

FSA Dansk, prøveform B Der er ingen forberedelse.

FS10 Dansk Der er ingen forberedelse.

FS10 Matematik Ved prøven må eleverne anvende alle

hjælpemidler. Der skal i prøvelokalet være

mulighed for at anvende computer.

FSA Engelsk Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin

disposition til prøven.

FS10 Engelsk Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin

disposition til prøven.


Niveau Fag hjælpemidler

FSA Tysk

(udtræk og

frivillig prøve)

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin

disposition til prøven.

FS10 Tysk Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin

disposition til prøven.

FSA Fransk

(udtræk og

frivillig prøve)

Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin

disposition til prøven.

FS10 Fransk Ingen forberedelse. Eleven medbringer sin

disposition til prøven.

FSA

FS10

Fysik/kemi Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

FSA Historie Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker

og egne optegnelser samt tage

notater til brug for eksaminationen.

FSA Samfundsfag Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker

og egne optegnelser samt tage

notater til brug for eksaminationen.

FSA Kristendomskundskab

Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker

og egne optegnelser samt tage

notater til brug for eksaminationen.

FSA Håndarbejde Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

FSA Sløjd Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

FSA Hjemkundskab Ved prøven må alle hjælpemidler benyttes.

Ved optegnelser i dansk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag forstås

elevernes egne notater og optegnelser fra det daglige arbejde, herunder notater

udleveret af læreren i faget. Disse kan godt være renskrevet. Læs mere om egne

notater og optegnelser i prøvevejledningen for det enkelte fag. Vejledningerne

findes på www.skolestyrelsen.dk.

side 53


DISPENSATION/FORSØG

side 54

Reglerne herom fremgår af § 46 i prøvebekendtgørelsen.

Dispensation

Skolestyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsen.

Ansøgninger skal indeholde en begrundelse for, hvorfor skolen ønsker en dispensation,

og en beskrivelse af, hvordan skolen agter at forvalte dispensationen.

Forsøgs- og udviklingsarbejder

Skolestyrelsen kan endvidere tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som et

led i forsøgs- og udviklingsarbejde.

Ansøgere, der modtager dispensation til forsøg, er forpligtet til afsluttende skriftligt

at rapportere deres erfaringer til Skolestyrelsen.

Nyt stort program for skoleudvikling søsat i marts 2009

Fra og med skoleåret 2009/2010 gennemføres forsøg med prøver inden for den

humanistiske fagblok, naturfag og praktisk musiske fag. Læs mere på Skolestyrelsens

hjemmeside under menupunktet “Afsluttende prøver/Forsøg med prøver”.


CENSUR OG CENSORER

Reglerne herom fremgår af kapitel 6 i prøvebekendtgørelsen.

Mundtlig censur – statsligt beskikkede censorer

I henhold til prøvebekendtgørelsens § 22, stk. 3, kan Skolestyrelsen beskikke censorer

til de mundtlige og praktiske prøver. Skolen kan ikke efterfølgende fravælge

en af ministeriet beskikket censor.

Den enkelte censor er beskikket i et bestemt fag og skal normalt kun bedømme et

hold/en klasse på hver skole. Det er skolens leder, der bestemmer, hvilket hold/

hvilken klasse den beskikkede censor skal bedømme.

Skolens leder fastsætter tidspunktet for prøvernes begyndelse, men af hensyn til

både elever, lærer og censor bør prøverne afholdes inden for tidsrummet klokken

8.00-cirka 15.30.

Hvis censor skal bedømme et hold ved 10.-klasse-prøven, og der fra samme hold/

klassetrin er elever, som har indstillet sig til folkeskolens afgangsprøve i faget,

bestemmer skolens leder, om censor også skal medvirke ved denne prøve.

I prøveterminen maj/juni 2010 vil de beskikkede censorer ved de praktiske prøver

blive udsendt til skolerne i uge 23, det vil sige i perioden tirsdag den 8. juni-torsdag

den 10. juni 2010. Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver vil blive udsendt

til skolerne i uge 24, det vil sige i perioden mandag den 14. juni-fredag den 18. juni

2010.

Ultimo februar meddeler Skolestyrelsen, om skolen vil modtage mundtligt beskikket

censur, eller om skolen selv skal finde en censor.

Censors forfald

Får en beskikket censor pludseligt forfald, eller opstår der lignende nødstilfælde

ved mundtlige og praktiske prøver, udpeger skolen en anden censor, som opfylder

kravene i § 25 i prøvebekendtgørelsen.

Indstilling af statsligt beskikkede censorer

Skoler anmodes om at indstille lærere til det beskikkede censorkorps. Lærere, som

ønsker at indstille sig til at være beskikket censor ved folkeskolens afsluttende

prøver, bedes udfylde indstillingsskemaet som ligger på www.skolestyrelsen.dk/

censur/blanketter. Skolens leder bekræfter med sin underskrift, at den indstillede

lærer er fagligt kvalificeret til at være censor på det pågældende klassetrin, jævnfør

prøvebekendtgørelsens § 24, samt accepterer vilkårene.

side 55


side 56

Det forventes, at skolelederen giver tilladelse til, at skolens beskikkede censorer

deltager i censorkurser udbudt af Skolestyrelsen.

Rejse- og opholdsudgifter til mundtlige censorer – statsligt

beskikkede censorer

Styrelsen dækker censors rejse- og opholdsudgifter i henhold til den til enhver tid

gældende tjenesterejseaftale, der er indgået mellem Finansministeriet og blandt

andet Lærernes Centralorganisation. Ved beskikkelse som censor ved de mundtlige

prøver afholdes betaling for arbejdstid af skolen. Udgifter i forbindelse med

censors tjenestetid vil derfor ikke blive refunderet.

Kommunalt beskikkede censorer

Kommunalbestyrelsen udpeger til et censorkorps et antal censorer til udtræksprøver

og frivillige valgfag med skriftlig besvarelse. Censorerne pålægges censoropgaver

efter kommunalbestyrelsens beslutning.

Ved fordelingen af censorarbejdet mellem de kommunalt udpegede censorer skal

prøvebekendtgørelsens regler respekteres, herunder at censorerne ikke må være

ansat på den skole, hvor de skal virke som censorer, jævnfør bekendtgørelsens § 25.

Der kan udveksles censorer til de skriftlige afgangsprøver med andre kommuner og

med frie skoler, der afholder folkeskolens afgangsprøver.

Hvert år redigerer Skolestyrelsen internetpublikationen Censorvejledning til de

statsligt beskikkede censorer. I denne vejledning er der henvisninger til gældende

bestemmelser samt kommentarer og forklaringer til enkelte paragraffer og proceduremæssige

forhold.

Censorvejledningen findes på www.skolestyrelsen.dk under menupunktet

Afsluttende prøver/Censur.

Ved de censorkurser, som Skolestyrelsen afholder for de statsligt beskikkede

censorer, vil de kommunale censorer ligeledes kunne deltage – mod betaling af

kursusgebyr, og såfremt der er plads på kurserne.

Det er kommunalbestyrelsen, der afholder alle udgifter, som er forbundet med

beskikkelsen.


TIDSPLAN OG PROCEDURE FOR

DEN SKRIFTLIGE CENSUR

December/januar prøvetermin

Dato Afsender/ansvarlig Emne

17. december

2009

6.-14. januar

2010

14. januar

2010

15. januar

2010

Den statsligt

beskikkede censor

Bedømmelse af opgavebesvarelser

afsluttes, og opgaverne sendes i henhold

til punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer

om praktiske og proceduremæssige

forhold ved prøve afholdelsen”.

Censorerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen.

Censorer/skolen Karakterlister returneres underskrevne,

og drøftelser mellem de to censorer i

forbindelse med FSA-prøven i engelsk,

de frivillige prøver tysk og fransk samt

mellem lærer og censor i forbindelse

med de bundne FSA-prøver og FS10prøverne

skal være afsluttet, jævnfør

punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer om praktiske

og proceduremæssige forhold

ved prøveafholdelsen”.

Skolen/censorer Skriftlig censur skal være afsluttet.

side 57


side 58

Maj/juni prøvetermin

Dato Afsender/ansvarlig Emne

26. maj 2010 Den statsligt beskikkede

censor

9.-21. juni

2010

Bedømmelse af opgavebesvarelser

afsluttes, og opgaverne sendes i henhold

til punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer

om praktiske og proceduremæssige

forhold ved prøve afholdelsen”.

Censorerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen.

21. juni 2010 Censorer/ skolen Karakterlister returneres underskrevne,

og drøftelser mellem de to censorer i

forbindelse med FSA-prøven i engelsk,

de frivillige prøver tysk og fransk samt

mellem lærer og censor i forbindelse

med de bundne FSA-prøver og FS10prøverne

skal være afsluttet, jævnfør

punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer om praktiske

og proceduremæssige forhold

ved prøveafholdelsen”.

22. juni 2010 Skolen/censorer Skriftlig censur skal være afsluttet.


AFGANGSBEVIS

Reglerne herom fremgår af § 13, stk. 9, i folkeskoleloven, Kapitel 8 og bilag 7 i prøvebekendtgørelsen

samt karakterbekendtgørelsen.

Skolen udfærdiger afgangsbevis for de elever, der udskrives af skolen efter 7. klassetrin

eller senere. Det fremgår af de af ministeriet godkendte blanketter, jævnfør

prøvebekendtgørelsens § 33, stk. 1, hvilke oplysninger der skal fremgå af beviset.

Afgangsbeviset skal indeholde oplysning om, hvilken undervisning eleven har

deltaget i, de senest givne standpunktskarakterer samt den sidste udtalelse i faget

idræt. Afgangsbeviset skal tillige indeholde oplysning om bedømmelse i forbindelse

med prøverne.

Afgangsbeviset kan tillige efter elevens valg påføres en skriftlig udtalelse og/eller

en karakter for den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin, den fri selvvalgte

opgave på 9. klassetrin og den obligatoriske selvvalgte opgave på 10. klassetrin.

Eventuelle skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene kan efter elevens valg

påføres eller vedhæftes afgangsbeviset som en del af dette.

For 10. klasse gælder desuden, at gennemførte brobygnings- og praktikforløb

med oplysning om indhold og tidsmæssigt omfang af forløbene skal fremgå af

afgangsbeviset, jævnfør folkeskolelovens § 19 h, stk. 4, og prøvebekendtgørelsens

bilag 7, punkt 2. På prøve- og afgangsbeviser skal der ved hver karakter efter

7-trins-skalaen tilføjes det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende

karakter, jævnfør karakterbekendtgørelsen.

For så vidt angår opbevaring af kopi af afgangsbevis og øvrigt materiale af relevans

herfor henvises til reglerne i arkivloven, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1035 af

21. august 2007, der hører under Kulturministeriets ressort.

Ved udskrivning af folkeskolen følges folkeskolelovens regler herom, jævnfør

lovens § 13, stk. 9 lov. Ved indskrivning på en ny skole medfølger oplysningerne fra

den tidligere skole.

Oplysninger på afgangsbevis for folkeskolen mv.

Skolens leder udfærdiger afgangsbevis for de elever, der udskrives af skolen efter

7. klassetrin eller senere. Det fremgår af de af Skolestyrelsen godkendte blanketter,

jævnfør § 33, stk. 1, hvilke oplysninger der skal fremgå af beviset, herunder

følgende:

1 Afgangsbevis ved afslutning af 9. klassetrin

a) Elevens seneste standpunktskarakterer, jævnfør dog pkt. c, i de obligatoriske

fag dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, matematik,

geografi, biologi og fysik/kemi samt tysk eller fransk som tilbudsfag eller valgfag.

Endvidere elevens seneste standspunktskarakterer i valgfagene håndarbejde,

sløjd og hjemkundskab med oplysning om, på hvilke klassetrin karakte-

side 59


side 60

rerne er givet. For elever, der udskrives af skolen i et skoleår, påføres lærerens

bedømmelse af elevens faglige standpunkt ved udskrivningstidspunktet.

b) Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver.

c) Hvis karaktergivning i et eller flere fag i henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand er erstattet

af en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt, skal denne medtages på

elevens afgangsbevis.

d) Den seneste udtalelse i faget idræt.

e) Eventuelle skriftlige udtalelser og/eller karakterer for den obligatoriske projektopgave.

f) Eventuelle skriftlige udtalelser og/eller karakterer for den fri, selvvalgte opgave

i 9. klasse.

g) Eventuelle skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene.

For elever, der er fritaget for at aflægge en eller flere prøver eller delprøver, skal der

tages stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen i de fag, hvor eleven er

fritaget for prøve, skal evalueres på anden vis.

På afgangsbeviset oplyses, i hvilke fag eleven er fritaget for prøveaflæggelse. For

hver prøve, der er givet fritagelse for, udarbejder skolen en kort redegørelse for, på

hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen er evalueret. I redegørelsen

indgår en beskrivelse af elevens standpunkt i det fag eller dele af fag (delprøve),

der er givet fritagelse for, en beskrivelse af evalueringsformen samt resultaterne

af denne evaluering. Redegørelsen medtages på elevens afgangsbevis.

2 Afgangsbevis ved afslutning af 10. klassetrin

a) Elevens seneste standpunktskarakterer, jævnfør dog pkt. c, i fagene dansk,

matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi.

b) Karakterer ved folkeskolens 10.-klasse-prøver. For elever, der har aflagt en eller

flere af folkeskolens bundne afgangsprøver i 10. klasse, noteres de enkelte

prøvekarakterer i særskilte rubrikker.

c) Hvis karaktergivning i et eller flere fag i henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand er erstattet

af en skriftlig udtalelse om elevens standpunkt, skal denne medtages på

elevens afgangsbevis.

d) Eventuelle skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene.

e) Eventuelle skriftlige udtalelser og/eller karakterer for den obligatoriske selvvalgte

opgave.

f) Gennemførte brobygnings- og praktikforløb med oplysning om indhold og

tidsmæssigt omfang af forløbene.

Sidste standpunktskarakter i 10. klasse skal afspejle det valgte prøveniveau.

3 Fælles regler for folkeskolens afsluttende prøver

Skolens leder udfærdiger enkeltfagsbevis eller afgangsbevis til de personer, der

har aflagt prøve som privatister i henhold til folkeskolelovens § 14, stk. 5.


BEDØMMELSE OG KARAKTERGIVNING

Reglerne herom fremgår af karakterbekendtgørelsen samt prøvebekendtgørelsens

kapitel 7.

Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af elevens præstation. Bedømmelse

sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Når bedømmelsen af en prøve foreligger, meddeles bedømmelsen straks eleven.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer mindst to gange om året på 8.-10. klassetrin,

jævnfør folkeskolelovens § 13, stk. 6, og § 19 h, stk. 3.

På 8. og 9. klassetrin gives følgende standpunktskarakterer:

1) I dansk gives der i alt fem karakterer for følgende:

a) Læsning

b) Retskrivning

c) Skriftlig fremstilling

d) Orden

e) Mundtlig dansk.

2) I matematik gives der i alt tre karakterer for følgende:

a) Matematiske færdigheder

b) Matematisk problemløsning

c) Mundtlig matematik.

3) I hvert af fagene engelsk, tysk og fransk gives to karakterer – én for mundtlig

og én for skriftlig.

4) I hvert af fagene fysik/kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag og

kristendomskundskab samt valgfagene håndarbejde, sløjd og hjemkundskab

gives én karakter.

På 10. klassetrin gives følgende standpunktskarakterer:

1) I dansk gives i alt tre karakterer for følgende:

a) Skriftlig fremstilling

b) Orden

c) Mundtlig dansk.

2) For hvert af fagene matematik, engelsk, tysk og fransk gives to karakterer – én

for mundtlig og én for skriftlig.

3) I fysik/kemi gives én karakter.

Standpunktskaraktererne meddeles elever og forældre, når de er afgivet.

Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige

krav, der er opstillet for de enkelte fag (absolut karaktergivning). Der må ikke tilstræbes

nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning).

For elever, som aflægger folkeskolens afgangsprøve i 10. klasse, skal sidste standpunktskarakter

afspejle det valgte prøveniveau.

side 61


side 62

Prøvekarakterer

Prøvekarakterer ved maj/juni prøverne 2010 gives i følgende fag og prøveformer:

Elevens fulde navn

Udarbejdet af KL • Bestillingsnr. 7308-160

Godkendt af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen

Afgangsbevis 9. klasse

Personnummer

Standpunktskarakterer

Karakter ECTS

Folkeskolens afgangsprøve

Bundne prøvefag

Karakter

ECTS

Dansk

Læsning

Dansk

Læsning

Retskrivning

Retskrivning

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling

Orden

Orden

Mundtlig

Mundtlig

Matematik

Matematiske færdigheder

Matematik

Matematiske færdigheder

Matematisk problemløsning

Matematisk problemløsning

Mundtlig

Engelsk

Mundtlig

Engelsk

Skriftlig

Fysik/kemi

Praktisk/mundtlig

Mundtlig

Prøvefag til udtræk

Tysk

Skriftlig

Engelsk

Skriftlig

Mundtlig

Tysk

Mundtlig

Fransk

Skriftlig

Fransk

Mundtlig

Mundtlig

Historie

Mundtlig

Fysik/kemi

Praktisk/mundtlig

Samfundsfag

Mundtlig

Biologi

Kristendomskundskab Mundtlig

Geografi

Biologi

Skriftlig

Historie

Geografi

Skriftlig

Samfundsfag

Frivillige prøvefag (valgfag fra 8. kl.)

Kristendomskundskab

Tysk

Skriftlig

Håndarbejde

Praktisk/mundtlig

Mundtlig

Sløjd

Praktisk/mundtlig

Fransk

Skriftlig

Hjemkundskab

Praktisk/mundtlig

Mundtlig

Vurderinger og evalueringer

Håndarbejde

Praktisk/mundtlig

Karakter ECTS Bilag, sæt x

Sløjd

Praktisk/mundtlig

Obligatorisk

projektopgave 9. kl.

Udtalelse vedlagt

Hjemkundskab

Praktisk/mundtlig

Fri selvvalgt opgave 9. kl.

Udtalelse vedlagt Bemærkninger

Idræt

Skriftlige udtalelser der erstatter karakterer

Udtalelse vedlagt

Vurderinger i andre fag end prøvefag vedlagt

Andre bemærkninger vedlagt i bilag

Eleven har på 1.-7. klassetrin modtaget undervisning i

Dansk, Matematik, Engelsk, Natur/Teknik, Kristendomskundskab,

Historie, Håndarbejde, Sløjd, Hjemkundskab, Musik, Billedkunst, Idræt

Tysk på 7. klassetrin Fransk på 7. klassetrin

Skolen

Navn og adresse Udskrevet dato Klassetrin

Dato og underskrift

KLE 17.05.06G01 PR 160 (02/2008)

Kommuneinformation


Elevens fulde navn

Folkeskolens 10. klasse-prøve

Obligatoriske fag

Dansk

Matematik

Engelsk

Tilbudsfag

Fysik/kemi

Tysk

Fransk

Skriftlig fremstilling

Orden

Mundtlig

Skriftlig

Mundtlig

Skriftlig

Mundtlig

Praktisk/mundtlig

Skriftlig

Mundtlig

Skriftlig

Mundtlig

Standpunktskarakterer

Vurderinger og evalueringer m.v.

Obligatorisk selvvalgt opgave 10. klasse

Bemærkninger

Prøvekarakterer

Afgangsbevis 10. klasse

Personnummer

Folkeskolens afgangsprøve

Bundne prøvefag

Dansk

Matematik

Engelsk

Fysik/kemi

Karakter

Læsning

Retskrivning

Skriftlig fremstilling

Orden

Mundtlig

Matematiske

færdigheder

Matematisk

problemløsning

Mundtlig

Skolen

Navn og adresse Udskrevet dato Klassetrin

Udarbejdet af KL • Bestillingsnr. 7309-167

Godkendt af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen

Karakter ECTS Karakter ECTS

Karakter ECTS Karakter ECTS

Dato og underskrift

Praktisk/mundtlig

ECTS

Standpunktskarakterer

Bilag, sæt x

Udtalelse

vedlagt

Vurderinger i andre fag end prøvefag

Gennemførte brobygnings- og praktikforløb med angivelse af indhold og tidsmæssigt

Bilag vedlagt

omfang af forløbene Bilag vedlagt

Prøvekarakterer

KLE 17.05.06G01 PR 167 (10/2009)

Kommuneinformation

side 63


side 64

Afgangsbeviser på engelsk

Skolestyrelsen har i samarbejde med Kommuneservice udarbejdet afgangsbeviserne

på engelsk. Der henvises til afsnittet

OVERSIGT OVER BLANKETTER VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSE.

The pupil’s full name

School

Name and Adress Printed on date Form

Udarbejdet af KL • Bestillingsnr. 7308-169

Godkendt af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen

Date and signature

Certificate of Education 9th grade

Civil registration number

General proficiency mark

Marks ECTS

Final examination after 9th grade

Compulsory examinations

Marks

ECTS

Danish Reading Danish

Reading

Spelling Spelling

Written presentation Written presentation

Neatness Neatness

Oral Oral

Mathematics Skills

Mathematics

Skills

Problemsolving

Problemsolving

Oral

English

Oral

English

Written

Physics/Chemistry Practical/oral

Oral

Examinations drawn at random

German

Written

English

Written

Oral

German

Oral

French

Written

French

Oral

Oral

History

Oral

Physics/Chemistry Practical/oral

Social Science

Oral

Biology

Christian studies/Religion Oral

Geography

Biology

Written

History

Geography

Written

Social science

Elective examinations (optional subjects from 8th form)

Christian studies/Religion

German

Written

Needlework

Practical/oral

Oral

Wood and metalwork Practical/oral

French

Written

Domestic science

Practical/oral

Oral

Assessment and Evaluation

Needlework

Practical/oral

Grades ECTS Attatched, x

Wood and metalwork Practical/oral

Mandatory project

assignment 9th form

Evaluation

Domestic science Practical/oral

Free individual project

assignment 9th form

Evaluation

Remarks

Physical Education and Sport (PE)

Evaluation

Written evaluation replacing marks

Assessment in non-examination subjects enclosed

Other remarks enclosed

Pupil has recieved lessons 1st-7th grade in

Danish, Mathematics, English, Natural science/technology, Christian

studies/Religion, History, Needlework, Wood and metalwork, Domestic

science, Music, Visual Arts, Physical Education and Sport (PE)

German 7th grade French 7th grade

KLE 17.05.06G01 PR 169 (12/2008)

Kommuneinformation


The pupil’s full name

Final examination after 10 grade

Compulsory examinations

Danish

Mathematics

English

Optional subjects

Physics/Chemistry

German

French

Written presentation

Neatness

Oral

Written

Oral

Written

Oral

Practical/oral

Written

Oral

Written

Oral

Assessment and Evaluation

Compulsory self-imposed project

Evaluation of non-exam subjects

Remarks

General

proficiency mark

General Certificate of Education 10th grade

Examination

grade

Civil registration number

Final examination after 9th grade

Compulsory examinations

Danish

Matematics

English

Physics/Chemistry

Grades

Reading

Spelling

Written presentation

Neatness

Oral

Skills

Problemsolving

School

Name and Adress Printed om date Form

Udarbejdet af KL • Bestillingsnr. 7309-168

Godkendt af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling i Grundskolen

Date and signature

Oral

Practical/oral

General Examination

proficiency mark grade

Marks ECTS Marks ECTS

Marks ECTS Marks ECTS

ECTS

Attatched, x

Assessment

Evaluation

Described participation, content and timespan in vocational and practical projects Description

KLE 17.05.32P19 PR 168 (10/2009)

Kommuneinformation

side 65


FEJL OG MANGLER

I FORBINDELSE MED PRØVER

side 66

Reglerne fremgår af prøvebekendtgørelsens kapitel 9

1 Eksempler på fejl og mangler

Ved fejl og mangler forstås 1) forstyrrelser af prøveaflæggelsen, 2) fejl i selve prøven

eller 3) fejl ved prøveforløbet.

Forstyrrelser af prøveaflæggelsen kan være:

¼ Forstyrrende adfærd fra elever, tilsyn eller udefrakommende gener

(for eksempel boremaskine, alarm)

Skolens leder må straks udbedre forstyrrelsen. Hvis dette ikke er muligt, må prøven

stoppes, og eleverne isoleres, indtil forstyrrelsen ikke længere er til gene. Når

prøven genoptages, begynder prøvetiden igen, således at eleven får den fastsatte

tidsramme for prøven.

Hvis skolens leder vurderer, at forstyrrelsen er så omfattende, at roen ikke kan

genoprettes inden for et acceptabelt tidsrum, må skolens leder tilbyde eleverne en

ny prøve i førstkommende prøvetermin.

Fejl i selve prøven kan være:

¼ Fejl i et prøveoplæg til mundtlig prøve

I det prøveoplæg, en elev har trukket til en mundtlig prøve i samfundsfag, mangler

et mindre afsnit i et af bilagene. Skolens leder må vurdere, om den manglende

tekst har påvirket elevens præstation ved prøven.

Hvis skolens leder vurderer, at bedømmerne kan tage højde for den manglende

tekst i bedømmelsen af elevens besvarelse, bedømmes elevens præstation.

Hvis skolens leder vurderer, at den manglende tekst er så omfattende, at den påvirker

karakterfastsættelsen, tilbyder skolens leder eleven en ny prøve i førstkommende

prøvetermin. Ved mundtlige prøver kan skolens leder vælge at lade eleven

gå til ny prøve i samme prøvetermin, hvis det praktisk kan lade sig gøre.

¼ Fejl i et prøveoplæg til skriftlig prøve

Dele af det prøveoplæg, en elev har benyttet under en skriftlig prøve i matematik,

indeholder fejl i fremstillingen. Da der er tale om fejl i en prøve fremstillet af

Skolestyrelsen, inddrager skolens leder Skolestyrelsen, som herefter vurderer om

fejlen kan udbedres under prøven, eller om eleven skal tilbydes ombedømmelse

eller omprøve.

Fejl ved prøveforløbet kan være:

¼ Elev får ikke den fastsatte forberedelses-, eksaminations- eller prøvetid

Skolens leder må vurdere, om den manglende tid har påvirket elevens præstation ved

prøven. Hvis skolens leder vurderer, at bedømmerne kan tage højde for den manglende

tid i bedømmelsen af elevens besvarelse, bedømmes elevens præstation.


Hvis skolens leder vurderer, at den manglende forberedelses- eller prøvetid er så

omfattende, at den påvirker karakterfastsættelsen, tilbyder skolens leder eleverne

en ny prøve i førstkommende prøvetermin. Ved mundtlige prøver kan skolens leder

vælge at lade eleven gå til ny prøve i samme prøvetermin, hvis det praktisk kan

lade sig gøre.

¼ Elev får ikke adgang til tilladte hjælpemidler

Skolens leder må vurdere, om de manglende hjælpemidler har påvirket elevens

præstation ved prøven. Hvis skolens leder vurderer, at bedømmerne kan tage højde

for de manglende hjælpemidler i bedømmelsen af elevens præstation, bedømmes

elevens præstation.

Hvis skolens leder vurderer, at de manglende hjælpemidler har påvirket elevens

præstation i et sådant omfang, at besvarelsen ikke kan vurderes på tilstrækkeligt

grundlag, må skolens leder tilbyde eleven en ny prøve i førstkommende prøvetermin.

Ved mundtlige prøver kan skolens leder vælge at lade eleven gå til ny prøve i

samme prøvetermin, hvis det praktisk kan lade sig gøre.

¼ Oplæsningsfejl i retskrivningsprøven

Når skolens leder bliver bekendt med oplæsningsfejl, er det vigtigt, at skolens leder

informerer de to bedømmere om fejlen, således at de i deres bedømmelse kan

tage højde for oplæsningsfejlen. Hvis skolens leder vurderer, at fejlen er så omfattende,

at bedømmerne ikke kan tage højde for fejlen i deres bedømmelse, skal

skolens leder tilbyde eleverne en ny prøve i førstkommende prøvetermin.

2 Konsekvenser ved konstatering af fejl og mangler ved prøver

2.1. Fejl og mangler ved mundtlige prøver

Bliver skolens leder opmærksom på fejl og mangler ved en prøve (se eksempler

ovenfor), og er det en fejl eller mangel, som kan udbedres, skal skolens leder

træffe afgørelse om, hvorledes udbedringen kan ske. Denne afgørelse kan

eventuelt ske efter en drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne.

Hvis en fejl eller mangel får betydning for en karakterfastsættelse, skal

skolens leder tilbyde ombedømmelse eller omprøve. Berører samme fejl eller

mangel flere elever, skal tilbud om ombedømmelse og omprøve gælde samtlige

de berørte elever.

2.2. Fejl og mangler ved skriftlige prøver (prøver stillet af Skolestyrelsen)

Er der tale om fejl eller mangler i prøver stillet af Skolestyrelsen, skal skolens

leder inddrage Skolestyrelsen, Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer

(se nærmere oplysninger på kontaktsiden), der herefter træffer afgørelse om,

hvordan udbedringen skal ske.

side 67


side 68

2.3. Karaktergivning ved ombedømmelse og omprøve

Ombedømmelse og omprøve kan ikke føre til en lavere karakter. Det betyder,

at hvis elevens præstation er bedømt lavere end tidligere, er det den karakter,

som eleven opnåede ved den oprindelige prøve, som er gældende. Se i øvrigt

side 70-71 om ombedømmelse og omprøve.

2.4. Afgangsbevis

Skolens leder eller Skolestyrelsen, jævnfør prøvebekendtgørelsens § 39, stk.

2-4, kan bestemme, at afgangsbevis tilbageholdes, indtil omprøve er foretaget,

eller ombedømmelse er sket.


PROCEDURER I FORBINDELSE MED KLAGER

EFTER PRØVEBEKENDTGØRELSENS § 41

Klager over forhold ved folkeskolens afsluttende prøver indgives af eleven eller

elevens forældre til skolens leder. Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators

og censors dispositioner, og bedømmelsen af prøven. Til brug for klagen

kan skolens leder udlevere en kopi af den stillede opgave samt ved skriftlige prøver

en kopi af elevens besvarelse til klageren.

Behandling af klager er underlagt forvaltningslovens regler om blandt andet partshøring

og begrundelse for afgørelser mv.

1 Hvordan indgives klagen

En klage kan indgives skriftligt eller mundtligt. Indgives klagen mundtligt, skal skolens

leder gøre notater om klagens indhold. Skolens leder kan i forbindelse hermed

søge at afklare eventuelle uklarheder i klagens indhold.

Skolestyrelsen anbefaler, at klager over forhold ved folkeskolens afsluttende prøver

indgives skriftligt.

Der er ikke fastsat nogen frister for indgivelse af klager.

2 Vurdering af klagen

Skolens leder afgør, om klagen skal

1) afvises som åbenbart grundløs eller

2) behandles.

2.1. Afvisning af klage

Hvis skolens leder vælger at afvise klagen som åbenbart grundløs, skal afvisningen

være skriftlig og begrundet.

2.2. Behandling af klage

Hvis skolens leder vurderer, at klagesagen skal behandles, skal skolens leder

straks forelægge klagen for bedømmerne (faglæreren/censor og censor ved

skriftlige prøver og eksaminator og censor ved mundtlige prøver) med anmodning

om en udtalelse i forhold til klagens indhold samt angivelse af, om

bedømmerne fastholder eller ønsker at ændre karakteren, hvis klagens indhold

har betydning for denne.

Skolens leder kan i henhold til forvaltningslovens § 19 fastsætte en frist for

tilbagemelding fra bedømmerne. Skolestyrelsen anbefaler, at skolelederen

tager hensyn til bedømmernes eventuelle ferie ved fastsættelse af fristen.

Hvis bedømmerne først afgiver udtalelser efter sommerferien, og skolelederen

derfor først kan træffe afgørelsen herefter, vil Skolestyrelsen anbefale, at

skolelederen informerer klageren om, hvornår vedkommende kan forvente en

afgørelse.

side 69


side 70

Når skolelederen har modtaget bedømmernes udtalelse, sendes denne til

høring hos klageren, som herved får lejlighed til at kommentere.

3 Afgørelse

Skolens leder træffer efter høring afgørelse i sagen. Afgørelsen kan gå ud på

1) Ombedømmelse

2) Omprøve

3) Ikke medhold.

I skolelederens vurdering af klagen må skolelederen alene vurdere de faktiske forhold

i klagen og ikke lade tidligere opnåede resultater, for eksempel standpunktskarakterer,

indgå som et element i afgørelsen, herunder at elevens resultat ved

prøven ikke afspejler det sædvanlige niveau i faget.

Skolens leder kan kun træffe afgørelse om tilbud om ombedømmelse eller omprøve,

når der foreligger særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget

tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlige proceduremæssige mangler, for

eksempel med hensyn til forberedelsestid.

Eksempler på berettiget tvivl:

Eks. 1

Skolelederen modtager en klage over karakteren ved en skriftlig prøve. Eleven påpeger

en række kvaliteter ved opgavebesvarelsen, der sammenholdt med bedømmernes

udtalelser giver grundlag til berettiget tvivl om, hvorvidt der er foretaget en

korrekt vurdering.

Eks. 2

De to bedømmeres udtalelse giver skolens leder anledning til at konkludere, at den

opnåede prøvekarakter ikke er givet ud fra samme vurderingskriterier, idet de to

bedømmere har meget forskellige opfattelser af, i hvilket omfang eleven har løst

den stillede opgave i forhold opgaveformuleringen.

Eks. 3

Det fremgår af klagen, at der ved prøven har været proceduremæssige mangler, for

eksempel at eleven ikke har haft den forberedelsestid, der gælder for prøven.

3.1. Ombedømmelse

Giver bedømmerne i udtalelserne udtryk for, at de er enige i klagen, kan skolelederen

træffe afgørelse om, at eleven meddeles den højere karakter.

I andre tilfælde indebærer ombedømmelse, at elevbesvarelsen bliver bedømt

på ny og med nye bedømmere. Dette vil typisk dreje sig om skriftlige prøver.

I sådanne situationer kontakter skolens leder Skolestyrelsen, som herefter

udpeger en ny statsligt beskikket censor. Hvor opgaven har været bedømt af

faglæreren og en censor, udpeger skolelederen den nye bedømmer. I tilfælde,

hvor opgaven har været bedømt af to censorer, herunder en kommunalt udpeget

censor, udpeger kommunalbestyrelsen den nye kommunale censor.


3.2. Omprøve

I sager, hvor det kan give anledning til tvivl om, på hvilket grundlag prøven skal

vurderes, kan det være vanskeligt at gennemføre en ombedømmelse af prøven.

Dette vil ofte være tilfældet med mundtlige prøver. I disse tilfælde bør der

i stedet tilbydes en omprøve. Ved omprøve forstås en helt ny prøve. Omprøve

kan tilbydes i førstkommende prøvetermin, eller for mundtlige prøver i samme

prøvetermin, hvis det praktisk kan lade sig gøre.

Mundtlige prøver:

Ved omprøve af mundtlige prøver er faglæreren eksaminator. Skolelederen udpeger

en ny censor, som opfylder kravene i prøvebekendtgørelsens § 25. Har skolen ved

prøven været tildelt statslig beskikket censur, henvender skolen sig til Skolestyrelsen,

som derefter udpeger den nye censor.

Skriftlige prøver:

Ved omprøve af skriftlige prøver gennemføres prøven i førstkommende prøvetermin

efter de gældende bestemmelser for prøver.

3.3. Karaktergivning ved ombedømmelse og omprøve

Ombedømmelse og omprøve kan ikke føre til en lavere karakter. De to bedømmere

vurderer elevbesvarelsen og meddeler skolens leder den karakter,

som de har opnået enighed om. Hvis elevbesvarelsen er bedømt lavere end

tidligere, er det den karakter, som eleven opnåede ved den oprindelige prøve,

der er gældende.

3.4. Klageren opnår ikke medhold

Hvis skolens leder ud fra klagens indhold og udtalelserne fra bedømmerne

mener, at den oprindeligt fastsatte karakter afspejler elevens præstation,

meddeler skolens leder eleven, at denne ikke gives medhold i klagen. Afgørelsen

herom skal gives skriftligt og være begrundet.

4 Noter og udtalelser

Bedømmerne skal ved mundtlige prøver gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen,

jævnfør prøvebekendtgørelsens § 27, stk. 3. Bedømmernes noter

må anses for interne arbejdsdokumenter og er derfor ikke omfattet af forvaltningslovens

regler om aktindsigt.

Bedømmernes udtalelser i forbindelse med en klagesag er omfattet af forvaltningslovens

regler om aktindsigt, hvilket vil være hensigtsmæssigt at oplyse ved

skolelederens anmodning om en udtalelse.

5 Klageadgang

Skolelederens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

side 71


KLAGEPROCEDURE

– GRAFISK FREMSTILLET

side 72

Klage modtages

Klage afvises Klage godtages

Klageren får

ikke medhold

Skoleleder

træffer afgørelse

Berettiget tvivl

Udtalelse til høring

Omprøve Ombedømmelse

Udtalelse

fra bedømmerne


OVERSIGT OVER BLANKETTER

VEDRØRENDE PRØVEAFhOLDELSE

Bestillingsnummer

7308-136 – Tekstopgivelse/Undervisningsbeskrivelse FSA/FS10

(04/2008)

7309-140 – Karakterliste

(12/2008)

7309-151 – Prøveprotokol (folkeskoler, kommunale ungdomsskoler,

frie grundskoler)

(12/2008)

7309-152 – Prøveprotokol (prøveforberedende enkeltfagsundervisning)

(12/2008)

7309-155 – Standpunktsprotokol (specialundervisning)

(12/2008)

7310-159 – Afgangsbevis for elever udskrevet af skolen efter 7. klasse eller

senere

(10/2009)

Godkendt af Skolestyrelsen.

7310-160 – Afgangsbevis 9. klasse

(10/2009)

Godkendt af Skolestyrelsen.

7309-163 – Afgangsbevis, bilag

(12/2008)

7310-165 – Afgangsbevis, Specialundervisning

(10/2009)

Godkendt af Skolestyrelsen.

7310-167 – Afgangsbevis 10. klasse

(10/2009)

Godkendt af Skolestyrelsen.

7310-168 – Leaving Certificate 10th form

(10/2009)

Godkendt af Skolestyrelsen.

side 73


side 74

7310-169 – Leaving Certificate 9th form

(10/2009)

Godkendt af Skolestyrelsen.

7307-171 Omslag til afgangsbeviser

(12/2007)

7308-181 – Bevis for folkeskolens 10.-klasse-prøve enkeltfag

(04/2008)

Godkendt af Skolestyrelsen.

7308-182 – Bevis for folkeskolens 10.-klasse-prøve

(04/2008)

Godkendt af Skolestyrelsen.

Samtlige blanketter bestilles hos:

Kommuneforlaget A/S

Sydvestvej 5

2600 Glostrup

Tlf. 33 11 38 00

Fax 33 28 03 01

post@kommuneinformation.dk

www.kommuneforlaget.dk


TIDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2009/10

Dato Afsender/

ansvarlig

Emne

August 2009 Skolestyrelsen Orienteringsskrivelse vedrørende syge-

og semesterprøver i december/januar

2009/2010 udsendes og lægges på

www.skolestyrelsen.dk.

1. oktober 2009 Skolen Seneste dato for tilmelding til prøverne i

december/januar 2009/2010.

November 2009 Skolestyrelsen Publikationen Orientering om folkeskolens

afsluttende prøver i 2009/2010 lægges på

www.skolestyrelsen.dk og udsendes til alle

skoler.

November 2009 Skolestyrelsen Internetpublikationen Prøver, Evaluering,

Undervisning 2009 offentliggøres på

www.skolestyrelsen.dk.

12. november-

1. december

2009

12. november-

1. december

2009

12. november

2009

18. november

2009

30. november-

9. december

2009

15. december

2009

17. december

2009

Skolen Tilmelding af elever til maj/juni 2010-

prøverne.

Skolen Bestilling af specielt fremstillede opgavesæt

til maj/juni 2010.

Skolestyrelsen Meddelelse om beskikket censur ved skriftlige

prøver i december/januar 2009/2010.

Skolestyrelsen Opgaver til skriftlige prøver i december/

januar 2009/2010 udsendes.

Skolen Skriftlige prøver i december/januar

2009/2010.

Skolestyrelsen Endelige rettevejledninger med

omsætningstabeller lægges på

www.skolestyrelsen.dk.

Statsligt

beskikket

censor

Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes,

og opgaverne sendes i henhold til

punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer om praktiske

og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen”.

side 75


side 76

Dato Afsender/

ansvarlig

6.-14. januar

2010

Emne

Bedømmerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen.

4. januar 2010 Skolen Mundtlig prøveperiode begynder.

14. januar 2010 Censorer/

skolen

15. januar 2010 Skolen/censorer

Karakterlister returneres underskrevne,

og drøftelser mellem de to censorer i

forbindelse med FSA-prøven i engelsk,

de frivillige prøver tysk og fransk samt

mellem lærer og censor i forbindelse med

de bundne FSA-prøver og FS10-prøverne

skal være afsluttet, jævnfør punkt 21.1.-3. i

“Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige

forhold ved prøveafholdelsen”.

Skriftlig censur skal være afsluttet.

15. januar 2010 Skolen Mundtlig prøveperiode skal være afsluttet.

11. februar 2010 Skolestyrelsen Udtræksfagene oplyses til skolens ledelse.

Ultimo februar

2010

Ultimo marts

2010

Skolestyrelsen Meddelelse om beskikket censur ved

mundtlige og praktiske prøver i maj/juni

2010.

Skolestyrelsen Meddelelse om beskikket censur ved skriftlige

prøver maj/juni 2010.

14. april 2010 Skolestyrelsen Opgaver til skriftlige prøver maj/juni 2010

udsendes.

3. maj-17. maj

2010

4. maj-17. maj

2010

Skolen Skriftlige prøver maj/juni 2010.

Skolestyrelsen Foreløbige rettevejledninger lægges på

www.skolestyrelsen.dk dagen efter den

pågældende prøve.

11. maj 2010 Skolestyrelsen Facitliste og omsætningstabel for biologi –

papirprøven – lægges på

www.skolestyrelsen.dk.

12. maj 2010 Skolestyrelsen Facitliste og omsætningstabel for geografi

– papirprøven – lægges på

www.skolestyrelsen.dk.


Dato Afsender/

ansvarlig

26. maj 2010 Statsligt

beskikket

censor

Emne

Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes,

og opgaverne sendes i henhold til

punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer om praktiske

og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen”.

31. maj 2010 Skolen Mundtlig prøveperiode begynder.

9.-21. juni 2010 Censorerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen.

8.-10. juni 2010 Skolestyrelsen Mundtlig beskikket censur i de praktiske

fag.

14.-18. juni 2010 Skolestyrelsen Mundtlig beskikket censur.

21. juni 2010 Censorer/

skolen

22. juni 2010 Skolen/

censorer

Karakterlister returneres underskrevne,

og drøftelser mellem de to censorer i

forbindelse med FSA-prøven i engelsk,

de frivillige prøver tysk og fransk samt

mellem lærer og censor i forbindelse med

de bundne FSA-prøver og FS10-prøverne

skal være afsluttet, jævnfør punkt 21.1.-3. i

“Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige

forhold ved prøveafholdelsen”.

Skriftlig censur skal være afsluttet.

23. juni 2010 Skolen Mundtlig prøveperiode skal være afsluttet.

1. juli 2010 Skolen Indberetning af karakterer via UNI•C (prøveprotokol)

vedrørende prøver maj/juni 2010.

Ultimo august

2010

Skolestyrelsen Orienteringsskrivelse vedrørende syge-

og semesterprøver i december/januar

2010/2011 samt plan for skriftlige prøver i

december/januar 2010/2011 og maj/juni

2011 lægges på www.skolestyrelsen.dk.

1. oktober 2010 Skolen Seneste dato for tilmelding til prøverne i

december/januar 2010/11.

Primo oktober

2010

Skolestyrelsen Internetpublikationen Prøver, Evaluering,

Undervisning 2010 offentliggøres på

www.skolestyrelsen.dk.

side 77


side 78

Dato Afsender/

ansvarlig

Emne

November 2010 Skolestyrelsen Publikationen Orientering om folkeskolens

afsluttende prøver i 2010/2011 lægges på

www.skolestyrelsen.dk og udsendes til alle

skoler.

10. november-

1. december

2010

10. november-

1. december

2010

11. november

2010

17. november

2010

1. december-

10. december

2010

1. december-

13. december

2010

17. december

2010

Skolen Tilmelding af elever til maj/juni 2011-

prøverne.

Skolen Bestilling af specielt fremstillede opgavesæt

til maj/juni 2011.

Skolestyrelsen Meddelelse om beskikket censur ved

skriftlige og eventuelle mundtlige prøver i

december/januar 2010/2011.

Skolestyrelsen Opgaver til skriftlige prøver i december/

januar 2010/2011 udsendes.

Skolen Skriftlige prøver i december/januar

2010/2011.

Skolestyrelsen Foreløbige rettevejledninger lægges på

www.skolestyrelsen.dk dagen efter den

pågældende prøve.

Skolestyrelsen Endelige rettevejledninger med omsætningstabeller

lægges på

www.skolestyrelsen.dk.

3. januar 2011 Skolen Mundtlig prøveperiode begynder.

3. januar 2011 Statsligt

beskikket

censor

4.-13. januar

2011

Bedømmelse af opgavebesvarelser afsluttes,

og opgaverne sendes i henhold til

punkt 21.1.-3. i “Retningslinjer om praktiske

og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelsen”.

Bedømmerne Drøftelse og fastsættelse af bedømmelsen.


Dato Afsender/

ansvarlig

13. januar 2011 Censorer/

skolen

14. januar 2011 Skolen/

censorer

Emne

Karakterlister returneres underskrevne,

og drøftelser mellem de to censorer i

forbindelse med FSA-prøven i engelsk,

de frivillige prøver tysk og fransk samt

mellem lærer og censor i forbindelse med

de bundne FSA-prøver og FS10-prøverne

skal være afsluttet, jævnfør punkt 21.1.-3. i

“Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige

forhold ved prøveafholdelsen”.

Skriftlig censur skal være afsluttet.

14. januar 2011 Skolen Mundtlig prøveperiode skal være afsluttet.

side 79


FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER

side 80

December/januar 2009/2010

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 30. november

Kl. 9.00-12.00 Engelsk (sygeprøve) FSA

Tirsdag den 1. december

kl. 9.00-12.00 Engelsk (syge-/semesterprøve) FS10

kl. 13.00-14.00 Dansk, retskrivning (syge-/semesterprøve) FSA

kl. 14.00-14.30 Dansk, læsning (syge-/semesterprøve) FSA

Onsdag den 2. december

kl. 9.00-10.00 Matematiske færdigheder (syge-/semesterprøve) FSA

kl. 10.00-13.00 Matematisk problemløsning (syge-/semesterprøve) FSA

Torsdag den 3. december

kl. 9.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling (syge-/semesterprøve) FSA

kl. 13.00-16.00 Tysk (syge-/semesterprøve) FS10

Fredag den 4. december

kl. 9.00-13.00 Matematik (syge-/semesterprøve) FS10

Mandag den 7. december

kl. 9.00-13.00 Dansk, skriftlig fremstilling (syge-/semesterprøve) FS10

Tirsdag den 8. december

kl. 9.00-9.30 Biologi og geografi – papirudgave (sygeprøve) FSA

kl. 10.00-13.00 Fransk (syge-/semesterprøve) FS10

Onsdag den 9. december

kl. 9.00-12.00 Tysk (sygeprøve) FSA

kl. 13.00-16.00 Fransk (sygeprøve) FSA

De mundtlige/praktiske prøver:

Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 4. januar-fredag den 15. januar

2010.

Hvis Skolestyrelsen beskikker censorer til de mundtlige/praktiske prøver, vil de

blive udsendt til skolerne i uge 1, det vil sige i perioden mandag den 4. januarfredag

den 8. januar 2010.


Folkeskolens afsluttende prøver

Maj/juni 2010

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 3. maj

kl. 9.00-10.00 Dansk, retskrivning FSA

kl. 10.00-10.30 Dansk, læsning FSA

Tirsdag den 4. maj

kl. 9.00-10.00 Matematiske færdigheder FSA

kl. 10.00-13.00 Matematisk problemløsning FSA

kl. 13.30-17.30 Matematik FS10

Onsdag den 5. maj

kl. 9.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling FSA

kl. 13.00-17.00 Dansk, skriftlig fremstilling FS10

Torsdag den 6. maj

kl. 9.00-12.00 Engelsk udtræksfag FSA

kl. 12.30-15.30 Engelsk, FS10 FS10

Fredag den 7. maj

kl. 9.00-12.00 Tysk frivilligt valgfag FSA FSA

kl. 9.00-12.00 Tysk, FS10 FS10

Mandag den 10. maj

kl. 9.00-12.00 Fransk frivilligt valgfag FSA FSA

kl. 9.00-12.00 Fransk, FS10 FS10

Tirsdag den 11. maj

Biologi udtræksfag FSA

Onsdag den 12. maj

Geografi udtræksfag FSA

Mandag den 17. maj

Forbeholdt forsøgsarbejder

De mundtlige/praktiske prøver:

Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 31. maj-onsdag den 23. juni

2010.

Beskikkede censorer ved de praktiske prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 23,

det vil sige i perioden tirsdag den 8. juni-torsdag den 10. juni 2010.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver vil blive udsendt til skolerne i uge 24,

det vil sige i perioden mandag den 14. juni-fredag den 18. juni 2010.

side 81


side 82

Folkeskolens afsluttende prøver

December-januar 2010/2011

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Onsdag den 1. december

kl. 9.00-12.00 Engelsk (syge-/semesterprøve) FS10

kl. 13.00-14.00 Dansk, retskrivning (syge-/semesterprøve) FSA

kl. 14.00-14.30 Dansk, læsning (syge-/semesterprøve) FSA

Torsdag den 2. december

kl. 9.00-10.00 Matematiske færdigheder (syge-/semesterprøve) FSA

kl. 10.00-13.00 Matematisk problemløsning (syge-/semesterprøve) FSA

Fredag den 3. december

kl. 9.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling (syge-/semesterprøve) FSA

Mandag den 6. december

Kl. 9.00-12.00 Engelsk (sygeprøve) FSA

kl. 13.00-16.00 Tysk (syge-/semesterprøve) FS10

Tirsdag den 7. december

kl. 9.00-13.00 Matematik (syge-/semesterprøve) FS10

Onsdag den 8. december

kl. 9.00-13.00 Dansk, skriftlig fremstilling (syge-/semesterprøve) FS10

Torsdag den 9. december

kl. 9.00-9.30 Biologi og geografi – papirudgave (sygeprøve) FSA

kl. 10.00-13.00 Fransk (syge-/semesterprøve) FS10

Fredag den 10. december

kl. 9.00-12.00 Tysk (sygeprøve) FSA

kl. 13.00-16.00 Fransk (sygeprøve) FSA

De mundtlige/praktiske prøver:

Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 3. januar-fredag den 14. januar

2011.

Hvis Skolestyrelsen beskikker censorer til de mundtlige/praktiske prøver, vil de

blive udsendt til skolerne i uge 1, det vil sige i perioden mandag den 3. januarfredag

den 7. januar 2011.


RESTOPLAG

Skolestyrelsen kan ikke længere udsende det mindre restoplag af de skriftlige

prøveopgaver, der er efter hver prøvetermin.

Skolestyrelsen har ikke tilladelse til at offentliggøre folkeskolens skriftlige prøver

på internettet, da opgavesættene bliver fremstillet i det antal, som der er tilmeldt

elever til de enkelte prøver. Ud fra det antal betaler Skolestyrelsen Copydan-afgift

til rettighedshaverne for opgavesættene.

Derimod bliver prøveopgaverne sendt til pædagogiske centre og centre for undervisningsmidler

samt lærerseminariernes biblioteker/mediecentre, hvor det er

muligt at orientere sig i dem.

Rettevejledningerne ligger på Skolestyrelsens hjemmeside www.skolestyrelsen.dk

/ Info til skolen / Afsluttende prøver / Fagene / Rettevejledninger (rettevejledninger

til tidligere afholdte prøver ligger i en boks til højre på hjemmesiden).

side 83


STIKORDSREGISTER

side 84

10.-klasse-prøve 7, 8, 9, 15, 26, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 47, 55, 60, 74

A

Adgang til prøve 7, 9

Afgangsbevis 7, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 51, 60, 64, 68, 73, 74

Afgørelse 9, 29, 67, 69, 70, 71, 72

B

Bedømmelse 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 76, 77, 79

Beskikkelse 56

Biologi 9, 11, 25, 51, 59, 61, 77, 80, 81, 82

Blanketter 24, 35, 46, 55, 59, 64, 73, 74

Bundne prøvefag 11, 24

C

Computer 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 47, 50, 51, 52

D

Dansk 5, 8, 9, 15, 24, 25, 29, 31, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 60, 61, 80, 81,

82

Dokumenteret sygdom 27

E

Eksaminator 18, 34, 40, 69, 71

Elever med særlige behov 7, 28, 31

Engelsk 5, 8, 9, 11, 15, 16, 24, 26, 38, 41, 47, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 76, 77,

79, 80, 81, 82

F

Fælles Mål 6, 7, 8

Fejl og mangler 7, 8, 66, 67, 84

Forberedelsestid 18, 52, 53, 70

Formål 6, 28

Forstyrrende adfærd 23, 66

Fransk 5, 8, 9, 11, 15, 16, 25, 26, 41, 44, 47, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 79, 80,

81, 82

Frist 5, 9, 23, 24, 27, 28, 40, 69

Fritagelse 7, 8, 23, 31, 32, 33, 60

Frivillige prøvefag 11

Fysik/kemi 8, 9, 38, 53, 59, 61

G

Geografi 5, 9, 11, 25, 51, 59, 61, 77, 80, 81, 82


h

Håndarbejde 5, 9, 18, 19, 39, 45, 48, 53, 59, 61

Historie 5, 9, 11, 19, 25, 43, 44, 48, 53, 59, 61

Hjælpemidler 13, 18, 20, 21, 23, 28, 50, 51, 52, 53, 67

Hjemkundskab 5, 9, 18, 19, 39, 45, 49, 53, 59, 61

Humanistiske fag 9, 11, 54

I

Indberetning 19, 24, 25, 29, 34, 77

Indstilling 26, 28, 31, 34, 41, 55

K

Karakterfastsættelse 8, 12, 15, 16, 17, 19, 66, 67, 71

Karaktergivning 60, 61, 68, 71

Karakterliste 13, 14, 15, 16, 17, 20, 57, 58, 73, 76, 77, 79

Klageprocedure 72

Klasselærer 28, 31

Kommunalbestyrelsen 34, 36, 56, 70

Kristendomskundskab 5, 9, 11, 42, 48, 53, 59, 61

L

Lodtrækning 18, 49

M

Matematik 5, 8, 9, 15, 24, 29, 33, 38, 41, 47, 50, 52, 59, 60, 66, 80, 81, 82

Mundtlig prøve 9, 19, 41, 45, 66, 76, 77, 78, 79

N

Naturfag 9, 11, 54

O

Opgivelser 18, 23, 34, 36, 45, 46, 47, 48, 49

Oversigt over regler 6, 7

P

Pludseligt forfald 18, 55

Praktiske og proceduremæssige forhold 6, 8, 23, 45, 57, 58, 76, 77, 79

Praktisk prøve 45

Privatist 34, 35, 39, 60

Projektopgave 59, 60

Prøveafholdelse 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 36, 41, 42, 45, 48, 49, 57, 58, 64, 73, 76,

77, 79

Prøveansvarlig 34, 36, 40

Prøvefag til udtræk

Prøveform 5, 7, 30, 41, 47, 48, 52, 62

Prøvefritagelse 32

Prøvekarakter 19, 35, 36, 60, 62, 70

side 85


side 86

P

Prøveperiode 12, 23, 76, 77, 78, 79

Prøvetermin 9, 10, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 55, 57, 58, 66, 67,

71, 83

Prøvetidspunkt 23, 43

S

Særlige behov, elever med 7, 28, 31

Samfundsfag 5, 9, 11, 48, 53, 59, 61, 66

Skoleleder 8, 12, 13, 15, 20, 28, 31, 34, 36, 56, 69, 70, 71

Skriftlig prøve 36, 44, 66, 70

Sløjd 5, 9, 18, 19, 39, 45, 49, 53, 59, 61

Slutmål 6, 43

Specialundervisning 6, 36, 60, 73

Standpunktskarakter 19, 35, 36, 37, 59, 60, 61, 70

Stedfortræder 12, 13, 14, 21

Sygdom 23, 27, 84

Sygeprøve 9, 25, 27, 80, 82

Synopse 23

T

Tekstopgivelser 18, 34, 36, 45, 46, 47

Termin 9, 10, 12, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 55, 57, 58, 66, 67, 71,

83

Tilmelding 7, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 38, 39, 40, 75, 78

Tilrettelæggelse 17, 28, 30, 41

Tilsynsførende 12, 13, 14, 18, 20, 21, 36

Tysk 5, 8, 9, 11, 15, 16, 25, 26, 41, 44, 47, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 76, 77, 79, 80, 81,

82

U

Udeblivelse 23

Udtalelse 28, 59, 60, 69, 70, 71

Udtræk 8, 9, 11, 16, 23, 25, 26, 34, 44, 53, 56, 76, 81


ORiENTERiNg Om FOLKESKOLENS

AFSLUTTENDE PRØVER 2009/2010

Publikationen er opdateret i forhold til 2008/2009-udgaven og orienterer om

bestemmelserne i forbindelse med prøveafholdelsen og forhold, der er knyttet

hertil. Publikationen er således et nødvendigt og overskueligt værktøj for skolens

administration.

Publikationens indhold kan også være interessant for skolens lærere,

kommunale konsulenter og censorer samt de kommunale skoleforvaltninger.

I publikationen er det blandt andet muligt at orientere sig om justeringer

og ændringer vedrørende:

¼ Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold.

¼ Regler for fritagelse og fravigelse af prøvekravene.

¼ Regler om klager og fejl og mangler i forbindelse med prøver.

¼ Gruppeforberedelse i forbindelse med prøverne.

¼ Prøveformer i 10. klasse.

For yderligere oplysninger om prøver og for svar på eventuelle spørgsmål – se

www.skolestyrelsen.dk under menupunktet Afsluttende prøver. På hjemmesiden

findes også de aktuelle bekendtgørelser, som er nævnt i publikationen.

Hvis skolen henvender sig via e-mail, er det vigtigt at oplyse skolenavn, skolekode,

kontaktperson, telefonnummer samt en beskrivelse af problemets art.

TiDSPLAN

(se detaljeret tidsplan i hæftet side 57/58)

www.skolestyrelsen.dk

1. december 2009 Tilmelding til maj/juni prøver 2010

1. februar 2010

11. februar 2010

Ultimo februar 2010

Elevernes tilmelding til valgfag og tilmelding af

privatister.

Udtræksprøverne offentliggøres til skolens

ledelse.

Udsendelse af besked om beskikket censur ved

de mundtlige prøver.

Ultimo marts 2010 Udsendelse af besked om beskikket censur ved

de skriftlige prøver.

14. april 2010 Opgaver til de skriftlige prøver udsendes.

4.-17. maj 2010

31. maj-23. juni 2010

De skriftlige prøver afholdes.

De mundtlige prøver afholdes.

More magazines by this user
Similar magazines