Sct. Georg 3/2010 - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Sct. Georg 3/2010 - Sct. Georgs Gilderne

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

Juni

2010

77. ÅRGANG

• At udvikle gildearbejdet

• Godt nyt fra Gambia

• Formidling af værdier

NUMMER

3


Landsgildeledelsen

Landsgildemester Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

Tlf. 56 65 07 06

E-mail lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Niels Rosenbom

Højskolebakken 2 G, 9760 Vrå

Tlf. 49 25 36 03

E-mail lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen

Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev

Tlf. 97 54 51 50

E-mail lgs@sct-georg.dk

International sekretær Anne Haastrup-Nielsen

Esrumvej 261, 3000 Helsingør

Tlf. 49 29 91 10

E-mail lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Sten Frost

Baldursgade 65, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 66 77

E-mail lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Kjeld Krabsen

Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88

E-mail lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf. 40 11 92 49, fax 74 51 42 13

E-mail redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 10. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon/fax 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Internet www.sct-georg.dk

E-mail kontoret@sct-georg.dk

Kontortid tirsdag og torsdag 10-12

Telefonsvarer og mail tager imod i døgndrift

Kontorleder Kirsten Christensen

Læs om …

Oplag: 5.400 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

2

Arrangementer på landsplan

24. juli - 1. august 2010

KFUM spejdernes korpslejr,

See 20:10, Skive

5. september 2010

Danmarks Friluftsdag

18.-19. september 2010

GM-stævne, Scandic Bygholm Park,

Horsens

24. november 2010

Fredslyset føres rundt i Danmark

Internationale arrangementer

19.-26. juni 2010

42. Europæiske Gilde Forum

Großarl, Østrig

3.-7. november 2010

Europakonference, Cypern

27. juli-7. august 2011

Verdensjamboree, Skåne

25.9.-2.10.2011

Verdenskonference,

Cernobbio (Como), Italien

Hvis du vil vide mere om de forskellige

arrangementer - så kontakt

landsgildekontoret.

Nyt fra LGL ........................... 4

What’s on international .......... 5

PR-udvalget ............................ 99

Kursusudvalget ....................... 10

Rodbjerggaard ........................ 12

Gilderne og de andre ............... 13

Fra gildebror til gildebror ....... 14

Opslagstavlen ......................... 20

Navnestof ............................... 21

Debat ..................................... 24

Forsiden:

En elev fra Girl Guides Skills Training Centre i

Soma, Gambia. Læs mere om centret side 5.

Foto: Arne Gottlieb


At udvikle gildearbejdet

- så flere får lyst at være med og deltage i den personlige udvikling, gilderne tilbyder

Af Sten Frost, Landsgildets Uddannelses-sekretær

Denne del af visionen i vores handlingsplan

er ganske udfordrende og kan give anledning

til mange refleksioner. Jeg skal vove mig ud i

et par stykker:

Tiderne er sådan skruet sammen, at de

spejdere og spejderglade mennesker, vi må betragte

som naturlige i gildesammenhæng, er

ret voksne mennesker med et langt spejderliv

bag sig. De har udfyldt mange poster, de er

vist tillid, og de har været omgivet af børn og

unge, som har fået lige præcis den mængde

udfordring og ansvar, som passede til alder og

interesser.

De voksne spejdere eller forældre, som har påtaget

sig lederjobs, kommer ind i gildet med

en fantastisk bagage med erfaring, entusiasme

og opdragelse i at omgås andre mennesker i

aktivitet. De engagerede og voksne mennesker

vil med stor sandsynlighed være indstillet på

at tage medansvar for nye opgaver i gildelivet

fra den første dag.

De kan have lysten til at være med og deltage

i den personlige udvikling ud fra mangfoldige

bevæggrunde.

Her melder udfordringerne sig. Vi i gildet

skal være på stikkerne fra den første dag.

Vi skal i den allernærmeste fremtid have vort

uddannelsessystem på værksted til et hovedeftersyn.

Dette system er præget af en stigetænkning,

hvor man som nyt gildemedlem - efter passende

tid - kan kravle op fra det nederste trin

til det næste, for så igen langt senere at kunne

kravle endnu et trin op, hvor der er en platform,

så man langt om længe kan ranke sig.

I Kursusudvalget er vi optaget af at tænke stisystem

i stedet for stigesystem. Vi ser gerne

et system med uddannelsestilbud og kurser

for alle sådan, at de nye og de ældre i gildet

deltager i netop det, man hver især finder

interessant.

Nogle - unge og ældre - vil måske søge at

udvikle sig ved at kaste sig over moralske/

filosofiske temaer, og måske med udgangspunkt

i tidligere udviklet studiemateriale!

Andre - unge og ældre - vil sammen søge kursus

for at blive klædt på til at lede og organisere

større humanitære opgaver.

Andre - unge og ældre - vil sammen med

spejderkorpsene bruge og medudvikle uddannelsessystemer

til gavn for spejder- og

ungdomsarbejde, ledelsesarbejde og gildearbejde.

Det interessante skal være at få givet vort

nuværende uddannelsessystem det nævnte

hovedeftersyn og få det samlet igen, så målet

med uddannelsessystemet er klart, nemlig at

kunne tilbyde alle gildemedlemmer stævner

og kurser, der stimulerer deres personlige

udvikling på de områder, hvor vi hver især

har vore interesser indenfor gildebevægelsens

rammer.

Gildernes nuværende uddannelsessystem har

tidligere været illustreret i et gildehus, hvor

stigesystemet nærmest stod som faste og urokkelige

trapper i det solide bygningsværk.

Vi vil meget hellere ændre billedet til en

gildeskov med et stisystem, hvor stierne bliver

ryddet og trampet netop der, hvor vi finder

det spændende at færdes sammen, og hvor

der er plads til at trampe nye stier.

3


4

Nyt fra LGL

4. LGL møde 11.-12. april

- på landsgildekontoret

Af Niels Rosenbom, Landsgildekansler

Landsgildestævnet blev drøftet, og den sidste

planlægning blev klaret. Af økonomiske grunde

blev minimum tallet på 150 deltagere fastholdt

(ved fristens udløb 27/4 var tallet kun

på 46 + LGL, hvorfor stævnet blev aflyst).

LGK fortalte om status for landsgildeting

2011. Århus arbejder på, at tinget kan

afholdes på universitetet. Et oplæg til

lovforslag blev behandlet, og der arbejdes

videre på forslaget.

Et forslag til nyt EDB-baseret medlemskartotek

blev gennemgået. Efter en mindre justering

vil kartoteket blive afprøvet af udvalgte

gilder (kanslere).

Med baggrund i modtagne dispensationsansøgninger

blev LGL generelle holdning til

dispensationer drøftet. LGL har intet ønske

om at vanskeliggøre arbejdet i gilderne, men

på den anden side er vi forpligtet til at følge

de af LGT vedtagne love. Derfor vil LGL være

tilbageholdende med at give dispensation.

Økonomien blev gennemgået, og vi kunne

konstatere, at budgettet følges.

LGUS berettede om KU forberedelse af Friluftsdagen.

DUS’erne arbejder ihærdigt, men

har ikke alle steder tilstrækkelig opbakning.

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Trist, at ikke flere havde lyst til at mødes på

Stevninghus til Landsgildestævne. 46 deltagere

plus 11 hjælpere, det er ikke helt nok til at

etablere et LANDSGILDETÆVNE! Selvom

vi i Landsgildeledelsen var meget kede af at

aflyse, måtte vi erkende, økonomien ikke

kunne klare et stævne med så få deltagere. Fra

ti distrikter var der slet ingen tilmeldte! I alle

gildebladene kan vi læse om mange aktiviteter

i gilderne i juni måned, så det er ikke fordi, I

ikke har lyst til at komme udendørs. Vi håber

årsagen er, at der er mange traditioner i

LGIS berettede om forsøget på at opbygge

et idekatalog over internationale aktiviteter.

Det eneste, der mangler, er, at gilderne orienterer

IU om igangværende eller planlagte

projekter. Lige nu rummer kataloget næsten

udelukkende projekter, der har været beskrevet

i Sct. Georg. LGL vedtog at sende to

delegerede (LGIS og LGK) til ISGFs Europakonference

på Cypern 3-7/11.

LGL vedtog et af LGPR fremlagt forslag til

annoncepolitik for Sct. Georg. PR-udvalget

arbejder på en ajourføring af designmanual

og PR-materiale.

Mødet med spejdercheferne og korpsenes

voksengrupperinger blev drøftet. Det blev

besluttet at iværksætte arbejdet med at etablere

et netværk for gildernes spejderkontakter,

spejderklaner og andre interesserede med

henblik på styrkelse af kontakten til spejdergrupper

og deres mere eller mindre tilknyttede

voksengrupperinger.

Der blev bevilget 5000 kr. fra Hjælpefonden

til genstart af en spejdergruppe i København.

Øvrige ansøgninger fik afslag.

Landsgildestævne juni 2010 - AFLYST

gilderne i forsommeren, så Landsgildestævnet

er kommet på tværs. På den anden side er det

en del af vores handlingsplan, som blev vedtaget

på Landsgildetinget i 2009, hvor vi var

enige om, at vi gerne ville mødes netop i juni

2010.

Det var også en rigtig god lejlighed for os alle

til at give vores mening til kende om

gildebevægelsens fremtid. Nu håber vi, at I

sætter alle kræfter ind på, at vores Friluftsdag

den 5. september bliver en succes!


What’s on international …

Godt nyt fra Gambia

Af Karin Boldsen, Projektbestyrelsesformand

Den 28. september 2009 gik et længe ventet

ønske i opfyldelse. Girl Guides Skills Training

Centre i Soma startede undervisningen for

15 unge piger, som har lyst til at gå hotel- og

restaurationsvejen, og allerede da Peter og jeg

sammen med Inge & Arne Gottlieb (Arne er

nyt bestyrelsesmedlem) besøgte Soma, var

elevtallet oppe på 18.

Det var simpelthen en kæmpestor, glad

oplevelse! At se de før så forsømte bygninger

rene og nymalede - vrimlende med glade

unge piger i grønne uniformer - at se dem

lave mad over trækulsbrændere og være stolte

over, at vi sagde, maden smagte godt! At høre

stoltheden i Sirras stemme, da hun spurgte

mig, om jeg nu var glad - at høre Alkali’en

(landsbyældsten) fortælle, hvor meget det

betød for familierne, at der nu var endnu en

mulighed for at give pigerne en uddannelse.

Ja, det var altså nok til, at vi alle fire fik mere

eller mindre blanke øjne og måtte tørre en

lille tåre bort.

Der er heldigvis et rigtig godt samarbejde

med drengespejdernes skole, som ligger

nabo til pigernes, og ved et senere besøg

havde de faktisk også, som foreslået, lavet

hul i muren imellem dem. Computerlæreren

fra drengeskolen giver også pigerne computerundervisning,

ligesom han er ansvarshavende

lærer.

Derudover har skolen ansat en meget dygtig

og tiltalende husholdningslærer.

Der var dog ét stort problem - der er ingen

vand! Og en husholdningsskole uden vand

- det går jo ikke i længden, så vi måtte i gang

med at tænke på, hvordan dette problem

kunne løses.

Den billigste løsning vil være at grave

brønden på drengespejderskolens grund 3

meter dybere, etablere en pumpe, der skal

pumpe vandet op i en 4.000-liters tank,

og så lægge vandrør til såvel drengenes

som pigernes toiletter og baderum samt til

pigernes køkkenfaciliteter - et projekt, der

vil løbe op i ca. 30.000 kroner, hvortil dog

kommer en pumpe.

Og tænk engang - problemet var faktisk

næsten løst, da vi kom hjem i midten af april.

Vores gilde, Sct. Georgs Gildet Thyholm-

Sydthy, der nok er landets mindste gilde,

har solgt det spejderhus, vi holdt til i, og på

gildetinget havde man bestemt at uddele en

række donationer, hvoraf Gambia-Projektet

fik én på 30.000 kr! Så mangler vi bare pumpen

og gerne solenergianlæg til at drive den.

Nu håber vi så bare, at der er skolekøkkenfaciliteter

tilovers, når vi til efteråret skal tømme

en nedlagt skole i Ringkøbing!

5


Hvorfor være med i gildernes fællesskab?

Fra Rigmor Lauridsen, medlem af ISGF World Committee

Hvorfor være med i gildernes fællesskab?

Det er overskriften på et længere dokument, som International Scout and Guide Fellowship

(ISGF) = den internationale gildebevægelses verdenskomite har arbejdet med her på det

seneste. Dokumentet vil i sin helhed blive sendt til alle landsgildemestre og internationale

sekretærer for, at de kan ”plukke” i det, som det nu kan gøre bedst gavn i det enkelte

medlemsland.

Her følger et lille udpluk af, hvad ISGF’s verdenskomite også arbejder med:

ISGF World Conference 2011: Verdenskomiteens seneste møde (vi holder et møde om

året) var henlagt til Como, Italien for, at hele verdenskomiteen kunne besigtige det sted,

hvor ISGFs verdenskonference skal afholdes i dagene 25.9.-2.10.2011. Der er bestilt store

telte: Et til selve konferencen, et til cafeteria hvor alle frokoster og middage kommer til at

foregå og et til køkken – det bliver nok det største ”køkkentelt”, vi nogensinde har set!

Teltene bliver placeret på plænen foran Villa Olmo, som ligger med direkte adgang til Como

søen – helt fantastisk smukt. I Villa Olmo vil der være sekretariat, mødelokaler og diverse

udstillinger. Overnatningsstederne vil være i gåafstand fra Villa Olmo, eller man kan tage

båden fra byens centrum til anløbsbroen ved Villa Olmo.

Som det er blevet en tradition til

ISGF’s verdenskonferencer, skal der

igen være World Market. Jeg vil opfordre

til, at også de danske deltagere

vil bakke op om dette arrangement

og starte produktion af mindre effekter

til salg på World Market.

På verdenskonferencen i Wien i 2008

vedtog de delegerede en handlingsplan,

hvoraf det fremgår, at verdenskomiteen

skal arbejde på at skabe

større synlighed for ISGF og dets

medlemmer. Det vil bl.a. ske gennem

salg af tørklæder med ISGF logo,

tørklædering med logo, badge med

ISGF logo, pin med logo samt flag. Disse varer bliver til salg fra ISGF’s kontor i Bruxelles.

ISGF’s handlingplan fortæller også noget om åbenhed omkring bl.a. referater fra

verdenskomiteens møder. De er således tilgængelige på den del af ISGF’s hjemmeside,

som LGM og IS har adgang til via et password. På denne del af www.isgf.org findes også

adresselister for andre landes IS, så hvis du har lyst til at møde gildespejdere fra andre

lande på en udenlandstur, så kan IS Anne ved at gå på hjemmesiden finde frem til en

kontaktperson i det land, du besøger – altså hvis der er gildemedlemmer i landet! På

hjemmesiden findes der selvfølgelig oversigter over, hvilke lande ISGF har medlemmer i.

I øjeblikket er vi ved at lægge sidste hånd på en ny folder om ISGF. Den bliver som de

tidligere udgaver på de 2 officielle sprog: engelsk og fransk. Denne gang bliver folderens

layout stillet til rådighed for medlemslandene, så der kan produceres foldere om ISGF på

de nationale sprog. På den måde sikrer vi, at der er genkendelighed i måden, vi præsenterer

vores verdensorganisation på.

6


3 gange om året udsender verdenskomiteen et nyhedsbrev via hjemmesiden. Dette

nyhedsbrev kaldes ISGF Info, og alle individuelle medlemmer af ISGF er velkomne til at

tegne et gratis abonnement. ISGF Info udgives på engelsk og fransk. Hvis nogen har lyst

til at oversætte ISGF Info til dansk eller et andet sprog, optager vi gerne det på

hjemmesiden.

Hvert år inden 1. marts skal medlemslandenes internationale sekretærer (IS) sende en

rapport om foregående års aktiviteter på landsplan og gerne også på lokalt plan. Disse

Annual Reports giver – hvis ellers IS skriver noget – en rigtig god viden om, hvad der er

gang i rundt omkring i verden.

I seneste nummer af Sct. Georg

skrev Flensborg Gildet om deres

samarbejde med Central Branch

gruppen i Zambia. Netop denne

forholdsvis lille gruppe på ca. 20

medlemmer har et fantastisk projekt

i gang, hvor de tager ud til skoler

for at lære børnene om Solar

cooking, altså madlavning ved

hjælp af solens energi. Dette projekt

har vundet så meget anerkendelse

i lokalsamfundet og på

skolen, at CB Zambia nu er blevet

bedt om, at komme til andre skoler

for at køre et lignende projekt der.

Gildebevægelsen i Ghana fortæller i deres Annual Report om en ny uddannelse, som

gildebevægelsen tilbyder: En slags nødhjælpsarbejder, som bliver uddannet til at træde til

i tilfælde af naturkatastrofer og lignende. Da gildebevægelsen i Ghana har sagt, at man,

samtidig med at man gennemfører denne uddannelse, bliver medlem af Ghanas

gildebevægelse, så har der været en stor tilgang af gildemedlemmer - og det forventes, at

der kommer endnu flere.

3rd ISGF Afrika Gathering afholdes i Zambia i august. Som en del af programmet vil Ghana

fortælle om deres nye tiltag til at uddanne unge spejdere til nødhjælpsarbejdere, og der

bliver en udflugt til skolen, hvor det ovenfor omtalte projekt kører. Desuden er dette træf

bygget op med moduler, som deltagerne kan vælge sig ind på. Altså ikke noget med at

sidde og lytte til en foredragsholder hele tiden, men være i mindre grupper, hvor forskellige

gildeemner debatteres. Det har været et udtrykt ønske fra arrangørerne, at der skulle være

mest mulig fokus på ”livslang læring” og ”vidensdeling”, så deltagerne har masser af

inspiration med hjem til det videre arbejde der. Fra verdenskomiteens side vil vi sørge for,

at der bliver en CD med aktuelle dokumenter og inspiration om gildearbejdet til hver enkelt

deltager. Tilmelding til træffet i slutningen af august foregår via www.isgf.org.

I forsøget på at gøre ISGF’s aktiviteter synlige har vi i verdenskomiteen brug for hvert

enkelt medlems støtte. Du kan hjælpe verdenskomiteen i dens arbejde ved at fortælle om,

hvilke aktiviteter du sætter størst pris på, gerne med aktuelle eksempler med både en lille

artikel og et foto. Vi ved, at der er rigtig mange aktiviteter i gang, måske støtter du og dit

gilde et barn i en SOS børneby, måske har dit gilde givet et økonomisk tilskud til en

spejders deltagelse i en jamboree, måske har i besøgt jeres venskabsgilde, måske …ja,

der er rigtig meget gang i den mange steder – og det kan være god inspiration til andre. Så

derfor del dine oplevelser og erfaringer med resten af gildebevægelsen.

HUSK, at du igennem dit medlemskab af Sct. Georgs Gilderne i Danmark er medlem af

ISGF. Vi er en stor familie!

7


Nye skoleuniformer

- til Hanne Vibe Nursery School

Af Karin Boldsen, Projektbestyrelsesformand

I skoleåret 2008-09 kunne Sirra ikke skaffe

det sædvanlige rød- og hvidternede stof til

skoleuniformer, og det stof, hun havde købt,

var mere pink end det var rødt, så i efteråret

tog jeg en rulle rød- og hvidternet stof med,

og så syede jeg 35 skoleuniformer, mens vi

var i Gambia. Det var selvfølgelig kun nok til

én af klasserne, men jeg fortsætter med at sy

herhjemme, så resten af eleverne kan trække i

dem i begyndelsen af det nye skoleår.

Èn af deltagerne på vores gæstehold tilbød i

øvrigt også at sy herhjemme, og hvis andre

har lyst og tid, så giv mig bare en opringning

(97 87 92 70)

Det var en stor dag for klassen, da alle blev

iført de nye uniformer, som i øvrigt også var

forsynet med et nyt logo.

8

Efter uddelingen af uniformerne og fotograferingen

afprøver Sirra gyngen, som Peter

har repareret imens. Gyngestativet sendte vi

til Gambia for nogle år siden. Det har været

Peters, da han var barn, senere vore børns, og

da vi fik børnebørn stod det igen i vores have

til stor fornøjelse for dem. Nu har alle vores

børn i Gambia stor glæde af gyngen.


Formidling af værdier

Af Svea Brüsshaver, medlem af PR-udvalget

Det kan være svært at forklare, hvorfor man engang er blevet spejder og senere gildebror i Sct.

Georgs Gilderne. For mange er det en ubeskrivelig følelse, en livsstil eller del af ens sociale

netværk, men det kan være svært at sætte ord på det.

Med KURAF prøver vi at gøre vores værdier og love

lidt mere håndgribelige.

Kammeratskab

- Fællesskab

- Respekt for andre

- Internationale kontakter

Udvikling

- Personlige udfordringer

- Overskride begrænsninger

- Learning by doing

Rummelighed

- Tolererance

- Integration

- Plads til andres meninger

Ansvar

- Levet demokrati

- Socialt engagement

- Medansvar i Gildelivet

Friluftsliv

- Stævner

- Ressourcebevisthed

Men hvordan lever vi ordene, og hvordan står de i forhold til vores Gildelov? Hvad er det, der

har betydning for én selv? Spørgsmålet er i virkeligheden, om vi har udviklet et bæredygtigt

ejerskab til vore værdier, og om vi er i stand til at videregive dem til nye generationer. Vi er i

dag meget prægede af at få serveret svar, og vores gildehaller lægger som regel heller ikke op til

en aktiv debat, der involverer alle deltagere.

Jeg mener ikke, at ejerskab til en ide opstår ved, at man får den forklaret, men ved at man

arbejder sig selv frem til en forståelse af indholdet.

Dette kan f.eks. gøres ved en debat, hvor man i gruppen gennemgår værdierne og lovene og

reflekterer over deres betydning i ens dagligdag, både for gruppen og én selv. Det er naturligt,

at der vil være mange forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigst, så længe man er klar over,

der ikke kan vælges fra.

Det er også muligt at nærme sig værdierne og lovene gennem handling.

Det kræver måske lidt mere arbejde og forberedelse at debattere i stedet for at repetere, eller at

opbygge en form for mentorordning, men kan vi tillade os at tage genveje, når det drejer sig

om vores fundament? Det er måske en ledelsesopgave at sætte ting i gang, men det er også den

enkeltes ansvar at skabe ejerskabet til vores værdier. Vi må derfor blive ved med at spørge os

selv: ”Hvad har jeg gjort på det sidste, hvor jeg enten har efterlevet lovene eller brudt dem?”

Gør vi det til en løbene proces, er vi kommet meget langt.

Med KURAF har vi et værktøj, der minder os om, hvad der er vigtigt for os i Sct. Georgs

Gilderne og i spejderbevægelsen.

Fotos: Ole Rafn, 1. Hillerød Gilde

9


10

Kursusudvalget

Gildernes Højskole

2010 – 2011

DU OG JEG

Det sjette højskoleforløb i Gildernes Højskole står nu for døren.

I sidste udgave af Sct. Georg beskrev vi kort, hvordan højskolen fungerer med debatoplæg,

partnergrupper, afsluttende samvær, foredrag og debat på Rødding Højskole.

Det er med den største glæde og forventning til højskolesæsonen, vi kan byde velkommen til

de tre oplægsgivere og foredragsholdere.

Tidligere biskop Jan Lindhardt

Jan Lindhardt har gennem 11 år været biskop

i Roskilde. Mange og brogede er de sammenhænge,

hvor Jan Lindhardt er spurgt til

råds, er blevet udfordret på meninger om

alskens temaer, og mangfoldige er også de

emner, der har givet os en kolossal mængde

aviskronikker med godt stof til eftertanke.

Historiker, lektor Henrik Jensen

Henrik Jensen er lektor i historie på Roskilde

Universitets Center. Henrik Jensen er optaget

af, at vi ved at kigge ind i os selv vil få øje

på “Det ordentlige menneske”, som vi alle gemmer i os. Når ordentlighed forvitrer, falder de

forpligtende fællesskaber fra hinanden, hævdes det.

“At have respekt for det, der har værdi for andre” bliver sikkert understreget.

Overlæge Ole Hartling

Ole Hartling er ledende overlæge på Vejle Sygehus og har i en lang årrække været medlem

af og formand for Etisk Råd og modtog i 2008 Rosenkjærprisen. Ole Hartling har i sine

foredrag beskæftiget sig med at undersøge grænserne for, hvad mennesket kan håndtere, når

det handler om liv og død, og om vore valg og muligheder og vore valgmuligheder i samspillet

med hinanden.

Vi er helt sikre på, at der er store udfordringer og oplevelser i vente. Vi glæder os til denne sjette

højskolesæson.

De tre oplægsgivere befinder sig ude på nettet, og kan gøres synlige ved at søge på f.eks.

Google.


Tidligere spejdere på

Af Lone Hansen, Staben i Multi Camp

Har du lyst til at komme med på KFUM-

Spejdernes korpslejr i Skive fra 24. juli til 1.

august?

Vil du være med til at fejre KFUM-Spejdernes

100 års jubilæum ved slutningen af lejren?

Har du mod på at hjælpe med nogle af de

mange arbejdsopgaver på lejren?

Eller vil du bare opleve en korpslejr anno

2010?

Multi Camp er en af underlejrene på SEE

20:10. Det er lejrområdet for forældre, søskende,

tidligere spejdere og andre, som ikke

lige hører til på en troplejrplads. Her kan

du komme med telt eller campingvogn eller

eventuelt indlogere dig på spejderhotel eller

spejdervandrerhjem, som vi forsøger os med

for første gang.

Deltagerprisen i gildernes fineste højskole på

verdens første højskole er 1.950 kr. pr. person,

hvor vi indkvarteres i dobbeltværelser.

Beløbet betales med et depositum på 450 kr.

ved tilmelding samt 500 kr. ved modtagelse

af hvert oplæg.

Tilmelding vil være bindende.

Deltagerprisen omfatter skriftlige oplæg og

deltagelse i weekenden 29. april til 1. maj

2011 på Rødding Højskole.

For deltagere, der kommer i tog, er der inkluderet

transport til/fra Vejen Station.

Der modtages ikke tilmelding nu. I augustudgaven af Sct. Georg vil der være tilmeldingskupon.

Der er tale om ”Først til mølle princippet”, som praktiseres ved, at der først modtages tilmeldinger

i august måned efter bladets udgivelse.

Som sædvanligt vil vi hævde, at Gildernes Højskole indeholder lige præcis det, du ønsker dig

med hensyn til:

Personlig udvikling – Diskussioner – Stillingtagen og socialt samvær i såvel arbejde som i fest

Højskoleudvalget, Margrethe Gybel og Sten Frost

Gildernes Højskole - den rette højskole med de skæve vinkler

Du kan være med i korpslejrens aktiviteter

eller melde dig til konkrete arbejdsopgaver i

kortere eller længere perioder.

Læs mere på www.see2010.dk - her er der

oplysninger om tilmelding til Multi Camp,

jobtilbud og meget andet.

Du kan også kontakte KFUM-Spejdernes

korpskontor for flere oplysninger.

11


Udlejningspriser for gilder/distrikter

12

Rodbjerggaard

Forårsklargøring

Af Else Sudergaard, kontaktperson for Rodbjerggaard

I dagene 13.-15. april 2010 samledes 13

medlemmer af Venneforeningen til forårsklargøring

af Rodbjerggaard. Dejligt at så mange

ville hjælpe dermed, så gården ser præsentabel

ud. Vi har trods alt nogle lejemål i forårets og

sommerens løb.

De arbejdende gildebrødre kom fra hele landet

og lavede et stort stykke arbejdet i disse

dage samtidig med, at de nød at være sammen.

Den sidste dag fik vi hjælp af 10 gildebrødre

fra Egtved Pigens Sct. Georgs

Gilde.

Stalden blev malet, der blev foretaget hovedrengøring

overalt, terrassen blev færdiggjort -

betalt af Venneforeningen - og der blev ryddet

op overalt.

Bestyrelsen for Rodbjerggaards Venner benyttede

lejligheden til at holde et møde, hvor situationen

blev opdateret. Så længe vi har

gården, er det dejligt, at der findes gildebrødre,

som gerne hjælper til med at holde stedet.

Det ville være dejligt, om der kunne findes en

løsning for, at vi kan beholde Rodbjerggaard i

fremtiden, selv om Landsgildetinget kom til

en anden beslutning.

Nu nærmer sommeren sig.

Hvad med at leje Rodbjerggaard?

Prisen er 50 kr. pr. gildebror pr. nat,

min. kr. 1.000 pr. nat + forbrug

Altså min. kr. 2.000 for en weekend

med 2 overnatninger + forbrug.

Henvendelse til landsgildekontoret

tlf. 33 32 27 33 eller kontoret@sct-georg.dk


Gilderne og de andre

Medlemsvækst i Det Danske Spejderkorps

Af Marianne Karstensen & Morten Kerrn-Jespersen, Spejderchefer for Det Danske Spejderkorps

Sommeren er over os. Ude i spejdergrupperne

venter sommerlejrene, og møderne er fyldt

med friluftsliv og aktive udfordringer. Det

fastholder vores medlemmer. Færre falder fra,

og flere kommer til.

Vi har medlemsvækst i Det Danske

Spejderkorps, og det skyldes, at vi er lykkedes

med at skabe endnu flere attraktive spejdergrupper,

der formår at tilbyde børn og unge

aktive udfordringer, som ikke tilbydes andre

steder. Vores grupper forstår dette og har

fokus på altid at tænke i udfordende aktiviteter

og sikrer, at gruppens spejdere er ude i

naturen, sommer og vinter.

At dette er lykkedes os skyldes et stærkt fokus

på at udvikle vores korps og skabe stærke

gruppeledelser i hele landet. Vi har i korpsledelsen

de seneste år arbejdet ud fra konkrete

mål og en prioriteret udviklingsplan, som

hele vores korps har været med til at beslutte.

En udviklingsplan, der blandt andet har én

effektfuld og konkret målsætning: Alle grupper

og divisioner skal i 2011 have en udviklingsplan

til forbedring af kvalitet og medlemsvækst.

Denne målsætning har vi nået, da

vi kan se på seneste års succesfulde udvikling

i korpset, at de grupper, der sætter sig nogle

ambitiøse mål for gruppens arbejde, formår

at skabe mere attraktivt spejderarbejde, hvor

medlemmerne fastholdes, og væksten ses.

Spejderbevægelsen står stærkt i Danmark, og

mange vil gerne være en del af vores bevægelse,

så længe vi tilbyder aktive udfordringer til

vores spejdere. En ny holdningsundersøgelse

viser blandt andet, at 40 % af den danske

befolkning har været spejdere og mere end 75

% af danskerne generelt har et positivt syn på

spejdere og vores værdier. Det bruger vi aktivt

til at profilere spejderarbejdet endnu mere.

For at styrke denne profilering arbejder de

fem danske spejderkorps tæt sammen om fælleskorpslige

projekter. Når vi arbejder sammen

mange spejdere, så bliver det langt mere

synligt for omverdenen, hvad spejder er.

Lokalt kan børn og forældre tydeligere se, at

spejdere laver udfordrende aktiviteter, som

det er sjovt at være en del af. Og når vi er

60.000 spejdere, som holder spejderdag, laver

en klimacamp midt i København, holder

Spejderhjælpsuge eller tager på Spejdernes lejr

2012 sammen, så bliver vi også meget synlige

på landsplan.

For spejderbevægelsen er en unik og vigtig

aktør i det danske samfund, der aktivt udfordrer

børn og unge til at tage ansvar for sig selv

og andre.

Med håb om, at også I nyder friluftslivet,

ønsker vi jer en rigtig god sommer.

Fredslyset 2010

Af Kiss Messmann,

Fredslyskoordinator

I skrivende stund er der et

halvt års tid til, at mange er

klar eller næsten færdige med

forberedelserne til at modtage

Fredslyset, som afsendes fra Roskilde onsdag

den 24. november 2010.

Traditionen tro vil Sct. Georgs Gilderne i

Roskilde aftenen før, indbyde til højtideligheder

i både St. Laurentii, og i Roskilde

Domkirke samt til fakkeltog og samvær i

Gildehuset St. Agnes, men det skriver de selv

meget mere om senere, ligesom tilmeldingsskemaer

med togtider vil blive sendt ud til

gilderne efter sommerferien.

13

Foto: Henrik Weigelt, DDS


14

Fra gildebror til gildebror

Midtvejstræf 2010

Lørdag den 10. juli kl. 15 åbner vi træffet for

15. gang og lukker først lørdag den17. juli, ved

”Amagerhuset” Sørupvej 24, 4863 Eskilstrup.

I beslutter selv, hvornår og hvor længe I vil deltage.

Prisen pr. døgn er for voksne 35 kr., børn15 kr.

Pak campingvogn eller telt og kom med hele familien,

børn, børnebørn. Der er ikke strøm på pladsen, men hyggeligt

samvær. Vi har forslag til ture i området, lejrbål mandag,

friluftsgildehal onsdag, grillaften fredag mm.

Fra søndag til fredag er der mulighed for at købe varm aftensmad

i ”Sir Georges Inn” ved tilmelding dagen før.

Læs mere i Sct. Georg fra december 2009!

Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være rart med et signal

til Ole Simonsen på mail: os.scout@mail.dk eller tlf. 23 30 93 43,

hvor du også får besvaret evt. spørgsmål.

Vi - Midtvejslauget Lolland-Falster Distrikt - glæder os til se Jer!


Hvad stiller vi op med fremtiden?

Af Margrethe Gybel, Distriktsgildemester, Dragsholms Distrikt

Distriktsgildeledelsen i Dragsholm Distrikt

har i dag haft møde.

På dette møde talte vi blandt andet om,

hvad vi skal stille op med gildebevægelsen i

fremtiden.

Møder aflyses. Antallet af deltagere falder og

falder. Engagementet i arbejdet bæres først

og fremmest oppe af ledelsen, som heldigvis

består af fem meget aktive gildebrødre.

Gildebrødre har: Forskellige aldre - forskellige

lyster - forskellige krav - forskellige interesser

- forskellige aktivitetsmuligheder - osv. osv.

Vi er kommet til et tidspunkt, hvor vi må se

virkeligheden i øjnene. Vil vi overleve, eller

må vi langsomt afgå ved døden.

Vi har, så vidt vi kan se, kun de to muligheder.

Enten fortsætter vi ud ad landevejen, som

hidtil og skærer efterhånden de arrangementer

fra, som gildebrødrene ikke har overskud eller

lyst til at deltage i, så aktiviteterne bliver færre

og færre, samtidig med at vi også bliver færre

og færre medlemmer. Eller vi ser i øjnene, at

ikke alle gildebrødre lige nu har lyst til og

kan det samme. Og det må siges højt!!! Alle

må kunne høre det og forstå det. Fordi: Det

er en tvingende nødvendighed, at vi bliver

flere. I adskillige år er der gjort og sagt mange

ting om det. Det har ikke hjulpet. Nu må vi

forsøge at gøre noget nyt.

Vi bliver nødt til at erkende, at der i alle

gilder er trofaste og glade gildebrødre, som

har kræfter til at møde op til gildernes

faste arrangementer, specielt gildehallerne

og gruppemøderne. Og som føler sig tilfredse

med det. Hvad der er derudover, er

der problemer med at samle medlemmer

til.

Men der er også gildebrødre, som gerne

vil mere end det. Formålsparagraffen siger:

Spejderarbejde - humanistisk arbejde -

personlig udvikling. Ting, der tiltaler forskellige

interesser, og som gør det muligt at foretage

sig noget, som den enkelte kan lide.

Der er IKKE noget galt ved, at vi er forskellige

og kan og vil noget forskelligt.

DERFOR vil vi foreslå, at vi på tværs af

distriktet igangsætter nogle grupper samlet

om emner, som kan vække interesse. På lige

fod med Naturlauget. Det havde i starten kun

ganske få deltagere, men efterhånden er det

gået op for mange, at det er værd at bruge tid

på, og derfor dukker flere og flere op til arrangementerne.

Måske kunne vi være så heldige, at vi får lavet

nogle tiltag, som andre end vi selv har lyst

til at være med til. Eksempelvis vil det være

oplagt at starte med at lave nogle kulturelle

temaer. Teaterture, der for- og efterbehandles.

Besøg på museer og kunstsamlinger - også

med den vinkel på, at der søges viden før og

efter besøgene. Diskussioner af aktuelle bøger

eller artikler. Ture til andre steder, hvor der

kan opleves ting af interesse. Kun fantasien

sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre.

Pointen er bare, at det kan gøres.

Jeg ved godt, at der ofte siges, at ”det har vi

prøvet”, men på ethvert trin af en udvikling

kan vi stille nye spørgsmål til samfundet og til

hinanden. Og det bliver aldrig kedeligt eller

gammeldags!

I de senere år har det flere steder været vanskeligt

at samle spejdere nok til de forskellige

løb. Ofte har det også vist sig, at det har

været svært at finde gildebrødre til poster de

steder, hvor der er afholdt løb. Også her er

et samarbejde mellem Distriktets gilder være

oplagt. Ikke alene til løb, men også til andre

større arrangementer kan et samarbejde være

nødvendigt i disse lidt vanskelige år, hvor der

er færre kræfter til at tage over.

15


16

Nyt fra

Frimærke banken

Vi har i Frimærkebanken fået ny postadresse, idet der er blevet ændret og

besparet så meget i servicen fra Post Danmark, at det er blevet alt for

besværligt for os at håndtere. At omkostningerne ved at have postboksen så

også tynger vores regnskab, gør så til gengæld, at vi trods alt græder tørre

tårer over den opståede situation.

Den ny adresse er

Frimærkebanken, Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J

Endvidere har Frimærkebanken måttet ud at finde nyt sted at opbevare de

indsamlede frimærker, indtil de er sorteret, pakket og solgt. Vi har hidtil haft

et hjørne i en værkstedscontainer, som nu imidlertid er solgt til andet

formål.

Dette arbejder vi lidt med i øjeblikket - vi satser på, at det lykkes inden for

en rimelig fremtid.

Som det plejer, går indsamlingen af brugte frimærker lidt stille på denne

årstid, men vi tror fortsat på et godt resultat, når indsamlingsperioden slutter

om godt og vel et års tid i Århus. Og Frimærkebanken satser også på at være

til stede for at modtage jeres indtil nu indsamlede frimærker, så I kan få

gjort plads til flere brugte frimærker - og vi kan få noget at sælge til det

gode formål, som jo udelukkende er støtte til Sct. Georgs Gildernes nationale

og internationale hjælpefonde.

Top-ti-listen ser lige nu således ud:

1. Fortunen 16,540 kg

2. Åbenrå 1 5,800 kg

3. Horsens Gilderne 7,000 kg

4. Århus 8 6,500 kg

5. Århus 6 6,090 kg

6. Maribo 5,000 kg

7. Holstebro 3 4,600 kg

8. Nordborg 3,200 kg

9. Århus 4 2,500 kg

10. Århus 5 1,880 kg

Med gildehilsen og takker

Nils Liljeberg

“bankdirektør«


Hvad taler de om i gruppen ?

Af Svend Sandfeld, Sct. Georgs Gildet i Skive

På opfordring af redaktøren for Sct. Georg,

Ingrid Danstrup, indvilligede jeg i at fortælle

lidt om en ganske almindelig gruppes virke i

den forløbne sæson.

Ikke fordi vort emne i sig selv er noget

vildt epokegørende eller særligt bemærkelsesværdigt.

Gruppe 2 med 8 gildebrødre fra gildet i Skive

har i den forløbne sæson været optaget af

egnens middelalderlige voldsteder med hjemmestudier

og relevante ekskursioner.

Man kan vel ikke forvente, at det ret lokale

emne kan have den brede interesse for gildebrødre

på landsplan, så mit ærinde er således

ikke en større historisk udredning om

middelalderlige voldsteder.

Men når man har ønsket et indlæg om dette

emne, vælger jeg at tro, det i højere grad er

udtryk for vigtigheden af at styrke fællesskabsfølelsen

og interessen for nærmiljøet,

som tit træder i baggrunden for større forkromede

oplevelser i den store verden, som

mange af os i dag benytter os af i en grad, som

var utænkeligt for generationerne før os.

Det kan tit undre, hvor lidt kendskab mange

har til omgivelserne lige uden for baghaven,

mens Kina, Indien og Californien eksempelvis

beskrives i fortrolige detaljer.

Sandt at sige, så har vi taget H.C. Andersens

udsagn: ”At rejse er at leve”, til os.

Men det må dog være mindst lige så vigtigt

for en gildebror ikke blot at virke for international

- men også for lokal forståelse.

I relation til vort emne har vi netop haft rig

lejlighed til at drøfte ovenstående begreb, så

selve emnet på denne måde er blevet et middel

og ikke målet i sig selv.

På den måde kan man faktisk sige, at det

ikke nødvendigvis er så afgørende, hvilket

emne man bygger sit gruppearbejde på, hvis

målet blot fastholdes som et indholdsrigt og

berigende samvær mellem gildebrødre, der

adskiller eksempelvis gruppemøder fra almene

kaffegilder med al respekt for det sidste.

Men nu - trods alt - retur til gruppens liv:

Alene opholdet på en øde græsbevokset forhøjning

omgivet af tørre eller våde voldgrave

med billedet af en herreborg, der indtil for ca.

150 år siden fremstod som en imponerende

borg med tårn og tinde på netop dette sted,

der synes så forladt og glemt, kan stemme

sindet til ydmyg tilbagevenden til middelalderens

ridderliv med hestevrinsk og

hundeglam. Måske finder du en rest af den

forsvundne borg i form af en stump munkesten

efter muldvarpens utrættelige udgravninger.

I det aktuelle tilfælde Landting med det oprindelige

navn Langtind, der taler for sig selv.

Selv de mest rationelle nutidsmennesker gribes

da af fortidsstemningen og fascinationen af at

betræde den selv samme jord, som disse halvvilde

forfædre, der beskyttede folk og fæ bag

vold og grav og drog et sværd mod det, der

efter deres overbevisning var ret og rigtigt.

Jo, der er visselig rum og stemning nok til lidt

Sct. Georgs snak i det grønne.

Vi taler lidt om ”udkantsområder” og fornemmer,

at det vist ikke altid har været sådan på

vores egn, der rummer en overvældende rigdom

af fortidsminder, herunder resterne af

ridderborge. Endnu findes et par af landets

fornemmeste middelalderborge ret intakte

i Skive kommune - Spøttrup og Østergård.

Man behøver ikke være en historisk nørd for

at frydes over de endnu bevarede herligheder

- men det hjælper.

Så blev der også plads til lidt reklame for

vort såkaldte udkantsområde. Und jer selv en

ferietur til Sallingområdet, der omkranses af

Limfjorden, hvor ingen motorveje og kun få

rygende skorstene forstyrrer fordybelsen i det,

der engang var. Det sidste bør nydes og kædes

sammen af realistiske individer, der lever i

17


nuet – men glædes over fortidens minder som

et uundværligt fundament, hvis værdier vi

også som gildebrødre kan dele.

Ved forøget kendskab - også til sådanne historiske

kvaliteter - kan vi bidrage til ”at værne

naturen og vore nationale værdier”.

Længe leve muligheden for en række forskellige

samværsformer, som netop deltagelsen

i skiftende grupper forunder os.

Næste år kan man være heldig at være part

i helt andre temaer, som på samme måde er

udviklende og berigende.

18

Retningslinier for Annoncering i Sct. Georg

Sankt Georg og dragen

Forfatter Erling Agergaard, udgivet 23. april 2010

Frydefuld grusomhed, uudtalt erotik, heltemodig

offervilje - alle elementerne er at

finde i legenden om Sankt Georg og dragen.

I folkefortællinger fra hele Europa, i

billedkunsten, hos korsfarerne, ja

selv i den moderne psykoanalyse

huserer dragen. Læs legenden i

sin helhed og tag med på en kulturhistorisk

rejse ud til dragemytens

vidtforgrenede veje.

A. Gilders/medlemmers annoncering af aktiviteter for medlemmer

Gilder, laug, distrikter og enkeltmedlemmer kan uden beregning få optaget en kort

annoncering af kommende arrangementer med art, tid, sted og kontaktmulighed.

Annoncen må max. fylde ca. ½ spalte. Samme arrangement kan kun annonceres én

gang. Hvis der ønskes annoncering flere gange, betales som gildereklamer.

Redaktøren afgør placering og omfang i bladet.

B. Gildereklamer

Gilder, laug, distrikter og enkeltmedlemmer kan uden betaling én gang årligt indrykke

annoncer for salgsartikler (som er godkendt af LGL), der sælges for at støtte

gildearbejdet. Der fastsættes et max. format på 1 spaltebredde og ca. 6 cm højde.

Derudover kan gilder, laug, distrikter og enkeltmedlemmer mod betaling indrykke

annoncer, som direkte henvender sig til gildemedlemmer (salgsartikler, der sælges for at

støtte gildearbejdet, deciderede annoncer for gildeaktiviteter ol.).

Redaktøren afgør placering og omfang i bladet.

Prisen fastsættes for hvert kalenderår af LGL og er for 2010 kr. 50 pr. spaltecentimeter.

C. Interessenters annoncering

Samarbejdspartnere (UNICEF, Dansk Flygtningehjælp, Friluftsrådet m.fl.) kan fortsat

skrive artikler og herunder fortælle om kommende arrangementer.

Deciderede annoncer prisfastsættes principielt som gildereklamer. LGL kan dog

dispensere fra denne regel i særlige tilfælde.

D. Øvrige annoncer

Til denne kategori henregnes deciderede reklamer fra gildemedlemmer for produkter og

ydelser, som ikke er entydigt gilderelaterede. F.eks. sommerhusudlejning, turistrejser og

lignende.

Sådanne annoncer kan optages, hvis der er plads i bladet og forudsat, at det pågældende

produkt eller ydelse ikke strider mod gildebevægelsens etiske kodeks.

Prisen fastsættes for hvert kalenderår af LGL og er for 2010 kr. 150 pr. spaltecentimeter.

E. Andet

Kommercielle annoncer fra ikke-gildemedlemmer bringes ikke.


Hvad har du på hjerte

- men har svært ved at få skrevet?

Af PR-udvalget

Sct. Georg er dit blad, hvor du kan dele

oplevelser fra dit gildearbejde, hvor du kan

inspirere gildebrødre med idéer og erfaringer,

andre kan have stor fornøjelse af.

Engang imellem kan det være lidt svært at få

en historie skrevet ned. Derfor vil vi gerne

tilbyde dig en hånd. Har du en god historie

til Sct. Georg, som du har brug for hjælp til,

så tag kontakt til PR-udvalget:

Svea Brüsshaver,

Molsvej 61, 8410 Rønde,

tlf. 87 52 20 80,

svea68@live.dk eller

Ingrid Danstrup,

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft,

tlf. 40 11 92 49,

redaktionen@sct-georg.dk

For at vi kan gøre arbejdet ordentligt, vil vi

sætte en deadline 10 dage før den ‘normale’,

som kan læses i Sct. Georg på side 2.

Vi vil meget gerne have billede(r) med, da det

er med til at levendegøre et indlæg. Sender

du et papirbillede og gerne vil have det retur

så vedlæg en frankeret svarkuvert - og husk at

notere, hvem der har taget billedet. Du må

selvfølgelig også gerne sende et digitalt billede

pr. mail.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Har du taget et godt billede?

Når du nu alligevel har taget alle tiders

foto fra en af jeres gildeaktiviteter, kunne

du så ikke have lyst til at dele det med

andre gildebrødre?

Send det ind på foto@sct-georg.dk som

en vedhæftet fil - gerne som jpg - sammen

med en ganske kort beskrivelse af billedet,

navnet på fotografen samt en erklæring

om, at du har rettigheden til at bruge

billedet.

Udvalgte billeder vil blive vist på hjemmesiden

eller brugt i Sct. Georg.

PR-udvalget

Spejdernes Hjælpekorps

Kilde Spejdernes Hjælpekorps, Sønderjysk Spejdermuseum

I august 1939 spurgte socialministeren de fire

spejderkorps, om de ville stille ældre spejdere

til rådighed ved en eventuel evakuering af udsatte

befolkningsgrupper, hvis krigen kom.

Den 31. august 1939 dannedes Spejdernes

Hjælpekorps som hjælp til befolkningen i

tilfælde af krig eller krigsagtige katastrofer -

især katastrofer efter luftangreb, men ikke til

direkte krigshandlinger.

Den 1. september 1939 angreb Hitlers Tyskland

Polen, og 2. verdenskrig var en realitet.

Hurtigt fik Hjælpekorpset oprettet 24 lokale

afdelinger med i alt ca. 4000 spejdere over 16

år, og kræfterne blev sat ind på at uddanne

spejderne, så de kunne løse opgaven.

Der blev indført et særligt duelighedstegn

Beredskabsmærket, som spejderne kunne

begynde prøverne til, når de var fyldt 14 år.

Spejdernes Hjælpekorps blev tilsluttet Dansk

Luftværnsforening, som uddannede særlige

instruktører til uddannelsen til beredskabsmærket.

I tusindvis af spejdere tog mærket

i løbet af krigsårene, og mange fik i krigens

sidste år brug for de kundskaber, de havde

erhvervet sig. Når luftværnssirenerne lød

mødte Spejdernes Hjælpekorps op sammen

med det øvrige luftværnsmandskab, værnepligtige

og frivillige. Andre spejdere gjorde

tjeneste som vagter i beskyttelsesrum under

luftalarm og gik i øvrigt tit til hånde med

forfaldende arbejde.

Man havde et særligt armbind, hvidt

med rød kant med påskriften Spejdernes

Ordonnanskorps eller Spejdernes Hjælpekorps

og bar stålhjelm og gasmaske, ligesom

mange spejdere stod til rådighed for

Spejdernes og Væbnernes frivillige bloddonorkorps

som udrykningsdonorer.

Uddannelsen gav et godt grundlag for de ældre

spejdere til at indgå i en modstandsgruppe.

De fleste spejdertroppe kunne ved befrielsen

mønstre en særlig modstandsgruppe eller en

samaritterkolonne,

De kom - gjorde en indsats - og blev hurtigt

glemt igen. Men for den, som deltog aktivt

i Spejdernes Hjælpekorps, var det en uforglemmelig

oplevelse.

19


20

Opslagstavlen

1. Sct. Georgs Gilde i Aalborg

Fejrer fredag den 25. juni 2010

75 års jubilæum

ved en åben gildehal på selve dagen

Vi glæder os til at se mange gildebrødre

med ledsagere

til gildehal med festmiddag på

Klarup Kro

Kl. 18 - Gildehal med indvielse af ny fane

Kl. 19 - Vandrehal

Kl. 19.30 - 2 retters festmiddag

Kl. 24 - Afslutning

Pris pr. person (inkl. drikkevarer) kr. 425

Tilmelding til Jørgen Haugaard

senest den 20. juni 2010

Tlf. 25 27 01 37 - mail joglis@gmail.com

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 15,00

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 10,00

Visitkort, gavekort, u. konvolut kr. 5,00

3. Sct. Georgs Gilde i Fredericia

Minna Sandahl Christensen

Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Gl. Skagen

Skønt 6 personers sommerhus

nær strand, med 3 soveværelser

udlejes hele året fra 1.900 kr./uge

For yderligere information

tlf 98 44 43 57

mobil 53 29 54 06

Træskomandens Hus

Hyggeligt vinkelhus på ca. 65m².

Flot natur, fossiljagt, kystfiskeri

og ikke mindst vort gode øl.

Restaureret i ’02, med stue/køkken,

opholds- og spiseplads.

Pris pr. uge 3.000 kr.

Lars Nyborg, Stenøre 13, 7884 Fur

Tlf. 97 59 59 99

lars.nyborg@energimail.dk

Tag med til et arrangement på

Naturens Dag

- Alle har ret til en god naturoplevelse

Naturens Dag er en årligt tilbagevendende

mærkedag for naturoplevelser. Den finder

sted 2. søndag i september. I år fokuserer vi

særligt på at åbne naturen for børnene. På

Naturens Dag inviteres børn, deres

forældre og bedsteforældre til et mangfoldigt

udbud af natur- og friluftsarrangementer i

hele landet.

På naturens dag den 12. september 2010

byder forskellige friluftsorganisationer på

guidede naturoplevelser i børnehøjde i hele

landet.

Børn er halvt så meget ude i naturen som

deres bedsteforældre var. Det er synd for

børnene og skidt for naturen. Ophold i

naturen giver glade, sunde og kloge børn,

der vokser op som ansvarsfulde beskyttere

og benyttere af naturen.

Find flere oplysninger om Naturens Dag på

www.naturensdag.dk og vælg netop det

arrangement der passer dig og din familie

bedst.

Tag dine børn og/eller børnebørn med til en

anderledes naturoplevelse

den 12. september 2010.


Udsendt fra landsgildekontoret indtil

5.5.2010:

Til alle ledelsesmedlemmer

med mail eller post den 16.3.2010:

Infobrev nr. 3, 2009-2011

Til alle DGM og GM

med mail eller post den 25.3.2010:

Sct. Georgs Budskabet

Til alle ledelsesmedlemmer med mail eller

post den 19.4.2010:

Infobrev nr. 4, 2009-2011

Til alle DGM med mail den 21.4.2010:

Sammenskrivning af gruppearbejde fra

Distriktsforum 2010

Distriktsgildeledelseserklæring 2010

Til alle ledelsesmedlemmer med mail eller

post den 28.4.2010:

Oplæg om gildernes fremtid

Til alle tilmeldte til landgildestævne 2010

med mail eller post den 5.5.2010:

Aflysning af landsgildestævne

den 11.-13.6.2010

40 år

25 år

Jubilæer

Nye gildebrødre

1. Aalborg

12. Aalborg

Arrenæs Gildet, 2 Fr. værk

Baden-Powell Stammen

Bagsværd

Bogense

1. Frederiksværk

Fåborg

1. Hillerød

2. Hillerød

21


Hirtshals

2. Hobro

5. Kolding

18. København

1. Køge

Løgumkloster, Bredeågildet

Internationalt udvalg (IU)

Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Anne Marie Hansen

Vesselbjergvej 45 st. tv., 8370 Hadsten

Tlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.com

Jytte M. Vester

Nordhackstedter Str. 9, D-24980 Schafflund, Tyskland

Tlf. +49 46 39 10 53, jytte-v@arcor.de

PR-udvalget (PR)

Formand Kjeld Krabsen (LGPR)

Ole Rafn Petersen

Grønskiftet 31, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dk

Svea Brüsshaver

Molsvej 61, 8410 Rønde

Tlf. 30 33 37 80, svea68@live.dk

Ingrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)

Webmaster Kjeld Krabsen (LGPR)

22

Middelfart

Ringsted

1. Roskilde

2. Roskilde

3. Silkeborg

Kursusudvalget (KU)

Formand Sten Frost (LGUS)

Jeanette Pilt Ulriksen

Birkevej 14, 8660 Skanderborg

Tlf. 62 62 58 62,

Iben Sahl

Åvangen 80, 8444 Balle

Tlf. 86 36 41 36, iben-sahl@hotmail.com

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden,

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde

www.sctgeorgsfonden.dk

Formand Johan Evensen

Vejlegårdsparken 48, 2.-22, 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 29 63 57 93

johan.evensen@edb.dk

Lone Erkmann (LGM)

Good-Turn Mærket

Formand Jørn Andersen

Sølystvej 81, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 30 86

la.ja@mail.tele.dk

Kjeld Krabsen (LGPR)


3. Slagelse

2. Sorø

2. Vejle

3. Vordingborg

Frimærkebanken

Frimærkebanken

Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.

Tlf. 86 72 00 40

info@frimaerkebanken.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20, liljeberg@privat.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

Gildecenter Rodbjerggaard

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

www.rodbjerggaard.dk

Kontaktperson Else Sudergaard

Elmegade 29, 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 88 35

else-harry@sudergaard.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Lone Erkmann (LGM)

Fredslyset

Koordinator Kiss Messmann, Græsvangen 20,

9800 Hjørring

Tlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40

messmann@stofanet.dk

Dansk Flygtningehjælp

Lone Erkmann (LGM)

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Niels Rosenbom (LGK)

UNICEF Danmark

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Holger Dahl, Hillerød

Niels Rosenbom (LGK)

SOS-Børnebyerne

Paula Mikkelsen (LGS)

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Vallensbæk Strand

Paula Mikkelsen (LGS)

Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.

23


Debat

Tidssvarende debat for gildebrødre

Du har lige læst en artikel i bladet, og vi vil gerne kende

din mening om indholdet.

Du behøver ikke at vente til næste nummer af Sct. Georg

udkommer, for du kan allerede nu dele din mening med

andre gildebrødre ved at benytte vores debatforum, som

nu er en del af vores hjemmeside www.sct-georg.dk

Du finder debatforummet Gildedebat på den interne side,

dvs. du skal logge ind som gildebror for at debattere.

Du finder adgang til login i den blå søjlemenu til venstre

på hjemmesidens forside.

Når du er logget ind, så er der link til debatforum på

forsiden af hjemmesiden.

Eller du kan bruge adressen www.sct-georg.dk/debat og

derved komme direkte frem til debatforummet.

Kommentarer til artiklerne i vores blad Sct. Georg er en af

de mange muligheder for debat, der er i debatforummet,

men du kan også selv starte en debat om lige netop det,

som du ønsker at debattere med andre gildebrødre.

Vil du vide mere om hvordan du kan bruge

debatforummet Gildedebat, kan du læse den lille

vejledning om at komme godt i gang, som er placeret på

debatforummets forside.

Føler du dig usikker i brugen af forummet kan du få

hjælp på adressen www.sct-georg.dk/hvordan.

Vi håber at du vil være med til at gavne udviklingen i

gildebevægelsen ved at deltage aktivt i debatten.

Med gildehilsen

PR-udvalget

More magazines by this user
Similar magazines