Views
5 years ago

Bind 4 - Rosekamp

Bind 4 - Rosekamp

568 Carte, Kristian.

568 Carte, Kristian. Carøe, Kristian Frederik, 1851—1921, Læge, Personalhistoriker. F. 8. Okt. 1851 i Kbh. (Garn.), d. 10. Nov. 1921 sst., Urne paa Garn. Kgd. Forældre: Overlæge Nicolai Christian C. (1813—57, gift i° 1843 med Dorothea Frederikke Seest, 1811—48) og Sophie Christine Emilie Thiesen (1819—85). Ugift. C. blev Student 1869, privat dimitteret, og medicinsk Kandidat 1877. 1878—80 var han Kandidat paa Frederiks Hospital og studerede derefter omtrent et Aar i Udlandet Hygiejne og intern Medicin, navnlig i Miinchen (Pettenkofer) og Paris. Dec. 1881 — Juni 1884 var han Reservemedicus paa Frederiks Hospital hos Prof. Reisz, hos hvem han vedblev at være Amanuensis, og som han stod nær. Hans store Interesse for Skolehygiejne og Børneforsorg førte ham ind i Kommunens Tjeneste, han var Kredslæge 1887—1914, Medlem af Kommissionen angaaende Statstilsyn med Børneopdragelse (1873), blev Skolelæge (1897) og var Værgeraadsmedlem 1908—13. Med privat Praksis beskæftigede han sig efterhaanden kun lidt, men fra sin Ungdom havde han den varmeste Interesse for Personalhistorie, navnlig den medicinske, og denne fyldte snart hans Liv. Hans Studier i danske og udenlandske Arkiver var meget indgaaende, og hans litterære Virken særdeles omfattende, han har behandlet Emner fra den medicinske Kulturhistorie, Studieforhold, Folkemedicin, men især Biografier af forglemte eller kun lidet kendte Læger. Det var udelukkende skandinaviske, men ikke kun danske Forhold, C. behandlede, og han arbejdede med en yderliggaaende Nøjagtighed og forsigtig Kritik. En Del af de spredte Artikler samlede han i et stateligt Bind, »Studier til dansk Medicinalhistorie« (1912). 1917 udkom hans »Medicinalforordningens Historie«, der er af stor Interesse. Han var Medudgiver af »Ugeskrift for Læger« 1893—1904 sammen med J. Schou og af flere Udgaver af »Den danske Lægestand« (1891, med Supplement 1897 og 1901). Hans betydeligste Arbejde, der sikrer ham en høj Rang mellem skandinaviske Medicinalhistorikere, er imidlertid det uhyre grundige Værk »Den danske Lægestand 1479—1900« i fire Bind (1904—09); et femte Bind udkom Aaret efter hans Død (ved J. W. S. Johnsson). Ogsaa til Norges Medicinalhistorie har han givet Bidrag, var Bestyrelsesmedlem af Samfundet for dansk-norsk Personalhistorie og Genealogi og indvalgtes 1909 i Svenska Låkaresållskapet. Han var Medstifter af Medicinsk-historisk Museum 1908. Til Universitetsbiblioteket testamenterede han sine efterladte Manuskripter og en stor Samling Bøger; hans værdifulde Malerisamling, hvori en Del fransk Kunst, deltes mellem Kolding Museum og Kunstmuseet, og hans

Cam, Kristian. 569 Formue tilfaldt Lægeenkerne. 1921, ganske kort før sin Død, blev han udnævnt til Æresdoktor ved Kbh.s Universitet. — Studie af Vilh. Rosenstand ca. 1889. Tegning af Gerda Ploug Sarp i Medicinsk-historisk Museum. J. W. S. Johnsson i Universitetets Festskrift Nov. 1922. H. Hjorth-Nielsen i Personalh. Tidsskr., 7. Rk., VI, 1921, S. 197 f. p ^.foft Casorti, Giuseppe, 1749—1826, Pantomimiker. F. 4. Dec. 1749, d. 28. Febr. 1826 i Kbh. (Kat.), begr. sst. (Ass.). Forældre: Pasquale C. (s. d.) og Hustru. Gift 1776 med Antonetta Damato, d. tidligst 1826. C. fulgte 1800 med sin Faders Trup, Det store italienske Selskab, til Danmark og gjorde baade ved sine Bajadskunster og sin Fremstilling af Pjerrot stor Lykke hos det københavnske Publikum. Han befandt sig saa godt her, at han, da Faderens Selskab 1802 drog mod Syd, blev tilbage i Kbh., hvor han forenede sig med Familien Price. For Price'rnes Teater paa Vesterbro blev han en stor Attraktion, thi skønt han ved Tiltrædelsen af sit Engagement var en Mand paa over de halvt Hundrede Aar, kunde han dog endnu udføre en Række ikke helt lette Kunststykker; f. Eks. vakte han Jubel ved paa en Line at indtage et regulært Maaltid. Sin største Betydning fik C. imidlertid som Pjerrotfremstiller. Han blev Sjælen i Pantomimerne, og det var ene og alene hans Skyld, at den ejendommelige Kunstarts ældgamle Traditioner blev bevarede her i Landet. Datiden satte ham meget højt som Komiker og lovpriste hans »Overgivenheder, som man i hele Europa ikke fandt Mage til«. Ja, selv en saa betydelig scenisk Kunstner som Frydendahl fandt det ikke under sin Værdighed at studere hans Mimik. I Okt. 1819 tog C. som halvfjerdsaarig Olding Afsked med det danske Publikum, som han i »Adresseavisen« takkede rørt for de Beviser, han havde faaet »paa et ualmindeligt Bifald og almen Yndest«. Sammen med Familien Petoletti forlod han Landet, men dog kun for kortere Tid. 1821 kunde det meddeles, at den C.ske Familie atter havde sluttet sig sammen med det gamle Selskab paa Vesterbros Teater. Rimeligvis viste dog C. sig ikke mere for sit Publikum. Indtil sin Død levede han i et lille Hus paa Vesterbro. — C, der selv var Mester for en Række Pantomimer, hvis Stof, Art og Form hvilede paa den gamle hævdvundne Praksis, skabte Pjerrotfigurens store Popularitet her i Landet. Allerede i hans Fremstilling havde den de Egenskaber, som vi kender den Dag i Dag fra Paafugleteatret i Tivoli. Naar Traditionen har holdt sig levende saa langt op i Tiden, skyldes

 • Page 1 and 2:

  tSrandt, Navnet paa flere danske Sl

 • Page 3 and 4:

  Brandt, C. J. 3 O. J. Sadolin og Fr

 • Page 5 and 6:

  Brandt, Christian. 5 husene i Kbh.

 • Page 7 and 8:

  Brandt, Enevold. 7 B., der var grim

 • Page 9 and 10:

  Brandt, Frederik. 9 Buchner, kendt

 • Page 11 and 12:

  Brandt, G. JV. II ter« (1917, 2. U

 • Page 13 and 14:

  Brandt, Jacob. I.l Vej for en rolig

 • Page 15 and 16:

  Brandt, Peter. 15 v. Støckens æld

 • Page 17 and 18:

  Brandt, S. Chr. 17 Fremsyn forbered

 • Page 19 and 20:

  Branner, Povl. "i Roland« og »Dro

 • Page 21 and 22:

  Bransager. N. P. 21 kom 1905, var h

 • Page 23 and 24:

  Branth, Arnold. 23 Student, privat

 • Page 25 and 26:

  Branth, Harald. »S havde forfægte

 • Page 27 and 28:

  Branlh, J. S. Deichmann. »7 store

 • Page 29 and 30:

  Brasch, Sven. »9 Efter at have tag

 • Page 31 and 32:

  Brask, Th. J. 31 Fyn og det sydøst

 • Page 33 and 34:

  Braun, Ferdinand. 33 dende nordpaa

 • Page 35 and 36:

  Brecheisen, Joseph. 35 C. W. E. Die

 • Page 37 and 38:

  Bredahl, Christian. 37 stiftet Beke

 • Page 39 and 40:

  Bredahl, Christian. 39 faa de kgl.

 • Page 41 and 42:

  Bredahl, Christian. 4' Maaneriget,

 • Page 43 and 44:

  Bredal, Anne Margrethe. 4.; hun til

 • Page 45 and 46:

  Bredal, Niels. 45 (Holmens). Foræl

 • Page 47 and 48:

  Bredal, Mels Krog. 47 delsen af Sæ

 • Page 49 and 50:

  Bredal. Peter. 49 ogsaa ved andre L

 • Page 51 and 52:

  Bredkjer, N. 51 som Landbrugsskolef

 • Page 53 and 54:

  Bredsdorff, Axel. 53 Bredsdorff, Ax

 • Page 55 and 56:

  Bredsdorff, J. H. 55 blev 1823 Lekt

 • Page 57 and 58:

  Bredsdorff, J. U. lertid at blive M

 • Page 59 and 60:

  Bredsdorff, Thomas. 59 Tidens bræn

 • Page 61 and 62:

  Bredsted, Hans Christian. 6l frems

 • Page 63 and 64:

  Bregendahl, L. N. 63 virksom i det

 • Page 65 and 66:

  Bregendahl, Marie. 65 fik hun med

 • Page 67 and 68:

  Bregnt, J. J. »7 I Horsens Museum

 • Page 69 and 70:

  Breinholt, N. B. 69 som han solgte

 • Page 71 and 72:

  v. Breitenau, Christoph Gensch. 71

 • Page 73 and 74:

  Breitendich, Frederik Christian. 73

 • Page 75 and 76:

  Breitung; Amand. 75 tre Aar i Holla

 • Page 77 and 78:

  Bremer, A. F. 77 Caroline Kirstine

 • Page 79 and 80:

  Brems, Anders. Romancesanger par ex

 • Page 81 and 82:

  Brendetrup, Thorald. 81 (1855) og f

 • Page 83 and 84:

  Brcnno, Carlo Enrico. 83- F. J. Mei

 • Page 85 and 86:

  v. (dej Brttton, Lucas. 85 f. 8. Au

 • Page 87 and 88:

  Bricka, C. F. 87 Achen, 1814—97,

 • Page 89 and 90:

  Bricka, C. F. 89 sine Medarbejdere

 • Page 91 and 92:

  Briennus.

 • Page 93 and 94:

  Brinck, Iver. 93 paavirket af »den

 • Page 95 and 96:

  V. Brincken, Wilhelm. 95 Sprogforen

 • Page 97 and 98:

  Brink Lassen, J.

 • Page 99 and 100:

  Brinkopff, H. V. 99 indvendige Udst

 • Page 101 and 102:

  Brix, C. C. IOI — Malerier af J.

 • Page 103 and 104:

  Brix, Harald. 103 Regiment i Kampen

 • Page 105 and 106:

  Brix, Harald. 105 sors Indlæg for

 • Page 107 and 108:

  Broberg, C. A. 107 at sysle med sta

 • Page 109 and 110:

  Broberg, L. 109 Foruden den nævnte

 • Page 111 and 112:

  Brochmand, Hans. III Ti Maaneder st

 • Page 113 and 114:

  Brochmand, Jesper. "3 heck, da han

 • Page 115 and 116:

  Brochmand, Jespef. 115 og paastod,

 • Page 117 and 118:

  Brochmand, Jesper. 117 »Apologia s

 • Page 119 and 120:

  Brochmand, Jesper. II9 Sept. 1638,

 • Page 121 and 122:

  Brochmand, Jesper. 121 studerende,

 • Page 123 and 124:

  Brochmand, Jesper. 123 sidste, par

 • Page 125 and 126:

  Brochmand, Rasmus. 125 Død 1638 ho

 • Page 127 and 128:

  Brock. 127 var gift med Anders Jens

 • Page 129 and 130:

  Brock, Eske. 129 schweig; 1605 send

 • Page 131 and 132:

  Brock, G. 131 en Parlamentarisme, b

 • Page 133 and 134:

  Brock, L. F. 133 Erklæring, at han

 • Page 135 and 136:

  Brock, Lauge. *35 serede ham dog me

 • Page 137 and 138:

  Brock, Niels. var død og B. havde

 • Page 139 and 140:

  Brockdorff. 139 vard B. (nævnes 13

 • Page 141 and 142:

  Brockdorff, Cai Lorenz. 141 som han

 • Page 143 and 144:

  Brockdorff, Ditlev. 143 Brockdorff,

 • Page 145 and 146:

  Brockdorff, Frederik. 145 ning paa

 • Page 147 and 148:

  Brockdorff, Ulrich. M7 Johannesklos

 • Page 149 and 150:

  Brockenhuus, Eiler. 149 blevet der

 • Page 151 and 152:

  Brockenhuus, Frands. 151 af Aar og

 • Page 153 and 154:

  Brockenhuus, Frands. 153 Broderen J

 • Page 155 and 156:

  Brockenhuus, Jacob. 155 nes, idet d

 • Page 157 and 158:

  Brockenhuus, Jmrgen Otte. 157 han G

 • Page 159 and 160:

  Brockenhuus, Ove Frederik. 159 unde

 • Page 161 and 162:

  Brockenhuus-Lswenhielm, Isabelle. 1

 • Page 163 and 164:

  Brockenhuus-Schack, Frands, I63 og

 • Page 165 and 166:

  Brodersen, Aage. 165 og Vedtægter

 • Page 167 and 168:

  Brodersen, Georg. 167 Kbh.s Theater

 • Page 169 and 170:

  Broge, Hans. 169 af Maltbyg, om hvi

 • Page 171 and 172:

  Brorsen, S. 171 med Karoline Schack

 • Page 173 and 174:

  Brorson. 173 syv Børn, af hvilke S

 • Page 175 and 176:

  Brorson, Brotier. 175 En Prædiken,

 • Page 177 and 178:

  Brorson, Christian Frederik. 177 au

 • Page 179 and 180:

  Brorson, Hans Adolph. 179 Proces, h

 • Page 181 and 182:

  Brorson, Hans Adolph. I8l »ateisti

 • Page 183 and 184:

  Brorson, Hans Adolph. I83 1913. Bus

 • Page 185 and 186:

  Brosbill, Cad. 185 Selmer(i8oi—75

 • Page 187 and 188:

  BrosbøU, Carl. 187 af disse Histor

 • Page 189 and 190:

  Biostiup, Jens. 189 1481 spillede h

 • Page 191 and 192:

  Brostrtm, C. J. 191 baade Smidighed

 • Page 193 and 194:

  Brown, J. 193 Maglegaard, som han s

 • Page 195 and 196:

  Bruhn, Adam. 195 B.s Fader ejede en

 • Page 197 and 198:

  Bruhn, Jokannes. 107 and Foreign Sh

 • Page 199 and 200:

  Bruhns, Nicolaus. 199 paavirkede af

 • Page 201 and 202:

  Brummer, Carl. 201 i Gent 1921, var

 • Page 203 and 204:

  Brun, A. 203 Mont Olivet, 1795—18

 • Page 205 and 206:

  Brun, Charles. 205 1890 som Assiste

 • Page 207 and 208:

  Brun, Corutantin. 207 (Petri K.). F

 • Page 209 and 210:

  Brun, Frederik. 209 glorværdig Fre

 • Page 211 and 212:

  Brun, Friederike. 211 have været h

 • Page 213 and 214:

  Brun, Friederike. 213 hun end havde

 • Page 215 and 216:

  Brun, Fritz. 215 Gods, hvor han boe

 • Page 217 and 218:

  Brun, M.W. 217 Personalh. Tidsskr.,

 • Page 219 and 220:

  Brun, O. 219 Lolland, som han drev

 • Page 221 and 222:

  Brunsmand, Johan. 221 huset (ved de

 • Page 223 and 224:

  Btusendorff, Aage. 223 bør fremhæ

 • Page 225 and 226:

  Bruun. 225 præst Peder Wodschou B.

 • Page 227 and 228:

  Bruun, Bertel. 227 Købmand og Toba

 • Page 229 and 230:

  Bruun, C. G. 229 liger og Nødvendi

 • Page 231 and 232:

  Bruun, Camillo. 231 satte han Dumas

 • Page 233 and 234:

  Bruun, Carl. 233 land« 1878—79 i

 • Page 235 and 236:

  Bruun, Chr. 235 Haandskriftsamlingc

 • Page 237 and 238:

  Bruun, Daniel. 237 to Gange senere,

 • Page 239 and 240:

  Bruun, Eusebius. 239 men Begyndelse

 • Page 241 and 242:

  Bruun, Fr. 241 Tilliden til sig sel

 • Page 243 and 244:

  Bruun, Georg. 243 Organisator af Sk

 • Page 245 and 246:

  Bruun, H. B. 245 begr. i Assens, D.

 • Page 247 and 248:

  Bruun, J. B. 247 dens Oprettelse 18

 • Page 249 and 250:

  Bruun, L. E. 249 Handelslærling va

 • Page 251 and 252:

  Bruun. Ijiurids. 251 S. Elvius og H

 • Page 253 and 254:

  Bruun, Malthe Conrad. 253 sindet ov

 • Page 255 and 256:

  Bruun, Mallhe Conrad. 255 hvad dans

 • Page 257 and 258:

  Bruun, P. D. 257 Justitiarius, sene

 • Page 259 and 260:

  Bruun, Peter Urban. 259 1827, gift

 • Page 261 and 262:

  Bruun, Svend, 261 Medlem af Bestyre

 • Page 263 and 264:

  Bruun, T. C. 263 berg paalagde Poli

 • Page 265 and 266:

  Bruun, Thomas. 265 »Dyveke« skabt

 • Page 267 and 268:

  Briicker, V. 267 16. Sept. 1880 i K

 • Page 269 and 270:

  Briicker, V. 269 1904. Poul Lindhol

 • Page 271 and 272:

  BriUl, G. W. 271 Administrator, sæ

 • Page 273 and 274:

  Bryms, Jens Svendsen. 273 Rettertin

 • Page 275 and 276:

  Briinnich(e), Andreas. 275 førte D

 • Page 277 and 278:

  Briinnich, Morten Thrane. 277 forsk

 • Page 279 and 280:

  Brunnich(e), Morten Thrane. 279 Bru

 • Page 281 and 282:

  Bryske. 281 kring 1340), hvis Søn

 • Page 283 and 284:

  Bryske, Eiler. 283 C. F. Allen: Bre

 • Page 285 and 286:

  Bræsirup, Cosmus. 285 Politidirekt

 • Page 287 and 288:

  Brøchner, Hans. 287 med at affatte

 • Page 289 and 290:

  Brøchner. Hans. 289 sen betragtes

 • Page 291 and 292:

  Brtchner, Hans. 201 Fordring paa at

 • Page 293 and 294:

  Brtchner-ljirstn, Chr. 293 tog B.-L

 • Page 295 and 296:

  Brøndsted, K. G. 295 skrifter og P

 • Page 297 and 298:

  Brøndsted, P. O. 297 og Udgravning

 • Page 299 and 300:

  Brandsted, P. O. 200 un'iscrizione

 • Page 301 and 302:

  Brøndsted, P. O. 301 han med Fork

 • Page 303 and 304:

  Brøndum, Christen. 303 svang han s

 • Page 305 and 306:

  Bnnlund, Jtrgcn. 305 Brønlund, Nik

 • Page 307 and 308:

  Brtnsted, J. N. 307 B. blev Student

 • Page 309 and 310:

  Buchhave, Rudolph. 309 Sognepræst

 • Page 311 and 312:

  Buchheister, H. 3" Postdampskibsfar

 • Page 313 and 314:

  Buchholtz, Johannes. 313 med Tilvæ

 • Page 315 and 316:

  de Buchwald, Balthazar. 315 Som Sø

 • Page 317 and 318:

  Buchwald, Emil. 317 teret Gruppe ve

 • Page 319 and 320:

  Buchwald, Friedrich. 319 raadet om

 • Page 321 and 322:

  Buchwald, Friedrich. 321 marks Adel

 • Page 323 and 324:

  Buchwald, Henrik. 323 personelle Va

 • Page 325 and 326:

  Buchwald, Wolf. 325 junker hos Chri

 • Page 327 and 328:

  Buchwaldt, F. A. 327 Studenterne fr

 • Page 329 and 330:

  Budde, L. 329 Institut paa Holstein

 • Page 331 and 332:

  Budde, Oluf. 331 samme. Han deltog

 • Page 333 and 334:

  Budde-Lund, G. 333 og kom til at be

 • Page 335 and 336:

  Bugge, Niels. 335 paa ny. Da man sk

 • Page 337 and 338:

  Bugge, Thomas. 337 Søetaten og hol

 • Page 339 and 340:

  Buhl. 339 Gaardejer Orla B. (1840

 • Page 341 and 342:

  Buhl, Frants. 341 danske Tidsskrift

 • Page 343 and 344:

  Buhl, Frants. 343 Ved v. Mehrens Af

 • Page 345 and 346:

  Buhl, H. V. 345 lejet Grund og med

 • Page 347 and 348:

  Bukdahl, Jtrgen. 347 Bukdahl, Jørg

 • Page 349 and 350:

  Bukh, JViels. 349 mærker sig bl. a

 • Page 351 and 352:

  Bundgaard, Anders. 351 DM. 1930.

 • Page 353 and 354:

  Bunkeflod, H. C. 353 den rationalis

 • Page 355 and 356:

  Buntzen, Andreas. 355 versitetsrekt

 • Page 357 and 358:

  Biml zen, Johannes. 357 Marx, 1858

 • Page 359 and 360:

  Buntzen, Thomas. 359 Modsætningen

 • Page 361 and 362:

  Burchardi, G. C. 361 Kong Christian

 • Page 363 and 364:

  Burman Becker, J. G. 363 Baden, f.

 • Page 365 and 366:

  Burmeister, C. C. 365 B. var fra si

 • Page 367 and 368:

  Busch, Axel. 367 Teolog blev han al

 • Page 369 and 370:

  Busch, Carl. 369 Hamerik, ogsaa som

 • Page 371 and 372:

  Busck, Gunni. 371 Bogholder, senere

 • Page 373 and 374:

  Busk, Jens. 373 hvis Ejer han blev

 • Page 375 and 376:

  Busse, Otto. 375 medes han til Over

 • Page 377 and 378:

  Husserl, Martin. 377 at han maa væ

 • Page 379 and 380:

  Buus. .V. P. J. 379 Buus, Niels Pet

 • Page 381 and 382:

  Buus, JV. P. J. 3»r landøkonomisk

 • Page 383 and 384:

  Buxtehude, Diderik. 383 arbejdet. S

 • Page 385 and 386:

  Biilche, Peter. 385 Søn Hertug Fre

 • Page 387 and 388:

  Biilow. 387 Pliiskow deles med den

 • Page 389 and 390:

  Biilow, Barthold. 389 om Salvegarde

 • Page 391 and 392:

  Biilow, Bernhard. 391 Efter Indfør

 • Page 393 and 394:

  Biilow, Bernhard. 393 B. blev deref

 • Page 395 and 396:

  i. Btilow, Detlev. 395 (1887—94).

 • Page 397 and 398:

  Biilow, F. 397 sendtes ud til Afdel

 • Page 399 and 400:

  Biilow, F. 399 det B.s utrættelige

 • Page 401 and 402:

  Biitow, Frantz. 401 Stillingerne so

 • Page 403 and 404:

  Biilow, Frederik Rubeck Christian.

 • Page 405 and 406:

  Biilow, Jacob. 405 deltog i Felttog

 • Page 407 and 408:

  Biilow, Joachim Heinrich. 407 tog s

 • Page 409 and 410:

  Biilow, Johan. 409 være Enevoldshe

 • Page 411 and 412:

  Biilow, Johan. 411 Reisedagbog 1818

 • Page 413 and 414:

  Biilow, Johan. 413 for den danske S

 • Page 415 and 416:

  Biilow, Sophus. 415 B. blev Student

 • Page 417 and 418:

  Bynch, Josias Leopold. 417 afsonede

 • Page 419 and 420:

  Byskov, J. 419 den vigtige Afhandli

 • Page 421 and 422:

  Bårens, J. H. 421 Bårens, Johan H

 • Page 423 and 424:

  Bårens, J. H. 423 med en simpel Gr

 • Page 425 and 426:

  Bærentzen, Em. 425 VI. paa lit de

 • Page 427 and 428:

  Bærentzen, Thomas. 427 (1890), »S

 • Page 429 and 430:

  Becher, Malheus. 429 skabsrig Mand,

 • Page 431 and 432:

  Bockmann, Frantz- 431 at han paa si

 • Page 433 and 434:

  Bødtcher, Ludvig. 433 Sine Kærlig

 • Page 435 and 436:

  Bødtcher, Ludvig. 435 gade, og her

 • Page 437 and 438:

  Bøggild, Bernhard. 437 stent i Jus

 • Page 439 and 440:

  Biggild, J. E. 439 Danmark. Samtidi

 • Page 441 and 442:

  Btgh, Carl. 441 Begh, Carl Henrik,

 • Page 443 and 444:

  Btgh, Erik. 443 frem paa Det kgl. T

 • Page 445 and 446:

  Bøgh, Frederik. 445 BBgh, Matthias

 • Page 447 and 448:

  Btgh, M. F. G. 447 og Sædder. Fra

 • Page 449 and 450:

  Bøgh, Nicolai. 449 Jerichau Bauman

 • Page 451 and 452:

  Begholm, Niels. 451 man maa tage i

 • Page 453 and 454:

  Bohme, Emilio. 453 R. Ortmann i Der

 • Page 455 and 456:

  Bølle. 455 Belle, dansk Adelsslæg

 • Page 457 and 458:

  Btlle, Eiler Eriksen. 457 mand paa

 • Page 459 and 460:

  Bølle, Mads Eriksen. 459 Reces 153

 • Page 461 and 462:

  Btnecke, P. C. 461 Tidens praktiske

 • Page 463 and 464:

  Bemulycke, Emil. 463 rødderne genn

 • Page 465 and 466:

  Btrresen, H. P. 465 dem at faa Rege

 • Page 467 and 468:

  Børresen, Hakon. 467 astronome Sce

 • Page 469 and 470:

  Børting, Peter Jørgensen. 469 Bø

 • Page 471 and 472:

  Børup, Morten. 471 Børup, Morten,

 • Page 473 and 474:

  Hurup, Morten. 473 1933, S. 46—56

 • Page 475 and 476:

  v. Botlichcr, K. H. 475 v. Bbttiche

 • Page 477 and 478:

  Baving-Petersen, J. O. 477 Kbh. (Ho

 • Page 479 and 480:

  v^abott, Johan Herman, 1756—1814,

 • Page 481 and 482:

  Calixt, Georg. 481 ham Calovius —

 • Page 483 and 484:

  Callisen, Adolph. 483 1836) og Gert

 • Page 485 and 486:

  Callisen, Christian Friedrich. 485

 • Page 487 and 488:

  Callisen, Henrick. 487 overtog Rege

 • Page 489 and 490:

  Callø, P. A. 489 fra Militærtjene

 • Page 491 and 492:

  C.alundan, H. 491 mandspartiets Bla

 • Page 493 and 494:

  Camradt, J. L, 493 1787—1834), f.

 • Page 495 and 496:

  Capeteyn, Peter. 495 Peter Palladiu

 • Page 497 and 498:

  Capozzi, Dominico. 497 Capozzi, Dom

 • Page 499 and 500:

  Carl. 499 Da Kong Knud myrdedes 10.

 • Page 501 and 502:

  Carl. 501 C, der endog gik ind paa

 • Page 503 and 504:

  Carl. 503 tog han og Prinsesse Loui

 • Page 505 and 506:

  Carl. 505 1828, af C. C. A. Bøhndc

 • Page 507 and 508:

  Carl. 507 C. og hans Broder Knud va

 • Page 509 and 510:

  Carl, Christian Thomestn. 509 Carl,

 • Page 511 and 512:

  Carl Bernhard, se Saint-Aubain. Car

 • Page 513 and 514:

  Carl Frederik. 513 Medlemmer. Efter

 • Page 515 and 516:

  Carl Peter Ulrich. 515 Petersborg,

 • Page 517 and 518: Carl Rudolth. 517 Kommandoen over e
 • Page 519 and 520: Carlsen, C. 519 danske Kolonis fast
 • Page 521 and 522: Carlsen, Carl Chr. 521 senere Lotte
 • Page 523 and 524: Carlsen, Ernst. 523 var dets meget
 • Page 525 and 526: Carlsen, H. 525 lingcr. Dog modtog
 • Page 527 and 528: Carlsen, H. 527 stændige Syn paa S
 • Page 529 and 530: Carlsen, Johan. 529 Spørgsmaal. 18
 • Page 531 and 532: Carmicncke, Hermann. 531 Carmiencke
 • Page 533 and 534: Caroc, Carl. 533 overtog han Komman
 • Page 535 and 536: Caroc, Gustav. 535 holdsvis ung, br
 • Page 537 and 538: Caroline Amalie. 537 omgikkes alle
 • Page 539 and 540: Caroline A:nalie. 539 Interesse for
 • Page 541 and 542: Caroline Mathilde. 541 Konge; han d
 • Page 543 and 544: Caroline Mathilde. 543 af flere Aar
 • Page 545 and 546: Carstens, A. G. 545 Carl, senere Me
 • Page 547 and 548: Carstens, A. G. 547 der neueren spr
 • Page 549 and 550: Carstens, Asmus. 549 de haarde Sygd
 • Page 551 and 552: Carstens, Asmus. 551 aabenbar Afhæ
 • Page 553 and 554: Carstens, Axel. 553 rigets Støtte
 • Page 555 and 556: Carstens, F. C. 555 dens Colonicr«
 • Page 557 and 558: Carstensen, Carl. 557 Dagens Nyhede
 • Page 559 and 560: Carstensen, Georg. 559 Dec. 1880 i
 • Page 561 and 562: Carstensen, Georg. 561 opleve den S
 • Page 563 and 564: Carstensen, Mimi. 563 Fru C. var In
 • Page 565 and 566: Carte, C. F. 565 minde i Vendsyssel
 • Page 567: Carte, J. F. 567 ophænge i Raadhus
 • Page 571 and 572: Caspers, A. 571 C. blev efter endt
 • Page 573 and 574: Casse* A. L. 573 Sept. 1830 i Lyder
 • Page 575 and 576: Casse, A. L. 575 H. Olrik 1871 Hges
 • Page 577 and 578: Cassube(n), Christian. 577 med Anna
 • Page 579 and 580: Castenschiold, Castenskiold. 579 va
 • Page 581 and 582: Castcnschiold, Christian. 581 Dorot
 • Page 583 and 584: Castenschiold, Henrik. 583 Ritmeste
 • Page 585 and 586: Castenschiold, Holten. 585 derstøt
 • Page 587 and 588: Castenskiold, Ludvig. 587 gik over
 • Page 589 and 590: Caslonier, Frederik. 589 1720—89,
 • Page 591 and 592: Catharina. 591 kun den yngste naaed
 • Page 593 and 594: Cavling, Henrik. 593 1887 (Boulange
 • Page 595 and 596: Cavling, Henrik. 50,5 Kaj Longe udv
 • Page 597 and 598: de Cederfeld, Bartholomaus. 597 de
 • Page 599 and 600: Cederfeld de Simonsen, Carl. 599 (1
 • Page 601 and 602: Cederfeld de Simonsen, Hans Vilhelm
 • Page 603 and 604: Cttti, Giovanni. 603 2° 9. Nov. 18
 • Page 605 and 606: Charisim, Jonas. 5 til at beskæfti
 • Page 607 and 608: Charisius, Peder. 607 han en Tid at
 • Page 609 and 610: Charlotte Amalie. 609 Charlotte Ama
 • Page 611 and 612: Charlotte Amalie. 611 hvor hun indt
 • Page 613 and 614: Chemnitz, Johan Hieronymus. 613 f.
 • Page 615 and 616: Chemnitz, Martin. 615 Johs. Moller:
 • Page 617 and 618: de Cheusses, Henry. 617 Wurttemberg
 • Page 619 and 620:

  Chievitz, J. H. 619 var han noget f

 • Page 621:

  Chievitz, Poul. 621 (1852) optaget

 • Page 624:

  S. .3: - 62: - 9« = - 152: - 156:

Bind 4: PET's virkemidler - PET-kommissions beretning
Marts-Maj 2012:Layout 4 - Kvanløse Sogne
CORPUS CONSTITUTIONUM DANIÆ, 4. BIND - World eBook Library
Socialrådgiveren nr. 4, 21. marts 2013 - Dansk Socialrådgiverforening
75 år den 4. marts 2010 - Dansk Skak Union
Quaade, George. - Rosekamp
Roos, Carl Nissen, f. 1884, Litteraturhistoriker. F. 8. Okt ... - Rosekamp
Schack. Den vidtforgrenede nordtyske Adelslægt S., af ... - Rosekamp
Nielsen. Af de talrige Slægter med Patronymet N. skal ... - Rosekamp
candidati og examinati juris candidati politices - Rosekamp
candidati og examinati juris 1736-1936 - Rosekamp
Lærer v. og Medejer af Haderslev Læreres Sk - Rosekamp