Kirkeblad nr. 1, 2012 - Rønninge Kirke

ronningekirke.dk

Kirkeblad nr. 1, 2012 - Rønninge Kirke

Kirkebladet

irkebladet

for

Rønninge

Sogn

December 2011 - Januar - Februar 2012

1


VIKARPRÆST

2

Vikarpræst

Fra 1. oktober har Anders Ellebæk Hansen været

ansat som vikar for Irene Lindegaard, der har været

langtidssygemeldt siden 1. september. Også

her i Kirkebladet skal der lyde et velkommen til

Anders. Nedenfor præsenterer han sig selv.

En hilsen fra den nye vikar

Jeg hedder Anders Ellebæk

Hansen og er 31 år.

Jeg er opvokset i landsbymiljø

på Midtfyn. Min far

var landmand med egen

gård i godt 20 år, inden han

valgte at gå ind i et andet

erhverv og blive selvstændig

fl yttemand. Min mor er uddannet

hospitalslaborant og

har i mere end 30 år arbejdet på OUH. Jeg er uddannet

cand. theol. fra Århus Universitet i 2007

og gennemførte samme år den pastorale efteruddannelse.

Efter at kandidateksamen var i hus,

søgte og fi k jeg et job som assistent ved den danske

sømandskirke i Hull i England. Sømandskirken

blev derefter mit hjem og min arbejdsplads i halvandet

år. På grund af besparelser i Danske Sømands-

og Udlandskirker måtte man desværre

nedlægge min stilling, så i efteråret 2009 vendte

jeg hjem til Danmark igen. Jeg blev ordineret i

Odenses Gråbrødre Klosterkirke i december samme

år og har siden da været vikar rundt om i

Fyens Stift. Til daglig bor jeg i Odense, men jeg vil

være at fi nde i Rønninge til de arrangementer og

gudstjenester som er mine.

Menighedsrådets formand

Erik Jørgensen

Grønvangen 74

5550 Langeskov

Tlf. 5193 3028

Kirkeværge

Flemming Nielsen

Valmuevænget 6

5550 Langeskov

Tlf. 6538 1758

Organist

Birgit Nedergaard Madsen

Fasanvej 1

5540 Ullerslev

Tlf. 6535 1953

Graver

Anne Jensen,

Gl. Skolevej 7, Rønninge

5550 Langeskov

Tlf. 6538 3818

Privat tlf. 6538 2527

(Mandag er fridag)

Kirkesanger

Asbjørn Mach

Albanigade 11,3

5000 Odense C

Tlf. 6613 2114

Kirkesanger

Birgit Baagøe Stokholm,

Åløkkevej 40

5800 Nyborg

Tlf. 6536 2235

Grubehuset

Tlf. 6538 3218

Vi vil gerne ønske alle i Rønninge sogn

en glædelig jul og et godt nytår!


STEMNINGSBILLEDER

Stemningsbilleder fra sogneudfl ugten til

Sanderumgaards romantiske have den 24. august.

Siden sidst

Døbte:

17/7: Oliver Shakeshaft Jensen

Asger Stenmann Aastrup Bach

24/7: Luca Herhold Østergaard

Louise Rindom

7/8: Sille Dalgård Roed

Roxie Hjorth McIntosh

Mason Hjorth McIntosh

28/8: Cecilie Kirk Søgaard Larsen

Astrid Grønbæk Falk Fredsted

18/9: Elias Frey Thinesen

9/10: Max Nexø Kristiansen

Lau Birkholm

15/10: Nikoline Bjerrum

30/10: Mikkel Pedersen

Viede:

6/8: Charlotte Stenmann Bach

og Henrik Aastrup Jensen

Mette Juulsgaard Hansen

og Daniel Esbjerg Nielsen

15/10: Linda Elsebeth Christensen

og Uffe Bjerrum

Begravede/bisatte:

23/7: Edel Høj Markvardsen, 85 år

28/7: Rita Hansen, 70 år

13/8: Arne Christian Gregersen, 77 år

24/8: Grethe Jensen, 76 år

17/9: Christian Arnskov,84 år

21/9: Frode Ingolf Hansen, 66 år

23/9: Hilma Jenny Kristensen, 80 år

3


PRÆDIKEN FRA 19. SØNDAG

4

Markusevangeliet, kap. 2 v. 1-12

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom

til Kapernaum, rygtedes det, at han var

hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker,

at der ikke engang var plads uden for

døren; og han talte ordet til dem. Så kom der

nogle hen til ham med en lam, der blev båret

af fi re mand. Men da de ikke kunne komme

hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede

de taget over det sted, hvor han var; og

da de havde lavet hul, sænkede de båren

med den lamme ned. Da Jesus så deres tro,

siger han til den lamme: »Søn, dine synder

tilgives dig«. Men der sad også nogle af de

skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte:

»Hvad er det dog, han siger? Han spotter

Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én,

nemlig Gud?« Da Jesus i sin ånd straks vidste,

at de tænkte sådan ved sig selv, sagde

han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres

hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den

lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige:

Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan

vide, at Menneskesønnen har myndighed til

at tilgive synder på jorden« – siger han til

den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din

båre og gå hjem!« Og han rejste sig, tog

straks båren og forlod stedet for øjnene af

dem alle sammen, så de blev helt ude af sig

selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi

set noget lignende!«

»Aldrig har vi set noget lignende«. Det var

den umiddelbare reaktion den dag i Kapernaum,

hvor folk blev vidner til det optrin, vi

hører om i dag, hvor Jesus helbredte en lam

mand og i den forbindelse for første gang

demonstrerede sin fuldmagt til på Guds vegne

at tilsige syndernes forladelse.

For det er jo det sidste, der er det væsentligste

i historien, selv om det nok for os forekommer

lidt bagvendt. Men helbredelsen

følger som en demonstration af – en påvisning

af – at når vor Herre Jesus Kristus talte

og handlede, så var det ikke tomme ord –

han havde Gud i ryggen, talte og handlede

på Guds vegne.

»Aldrig har vi hørt noget lignende« – det

kan også være, at vi siger det, når vi hører

om denne begivenhed – men modsat folkemasserne

den gang mener det negativt – lidt

hånende, bedrevidende.

Al denne tale i kirken om synd og syndernes

forladelse – hvad skal det til for?

Ja, man kunne måske starte med at få rettet

op på nogle af de misforståelser og fordomme,

der huserer om dette yderst belastede

ord »synd« – for det er meget ofte blevet

misforstået i snæver moralistisk retning med

fokus på specielt syndige handlinger. Intet er

mere forkert.

Når vi i en kristen/teologisk terminologi taler

om, at vi alle er syndere – så menes der, at vi

som mennesker dybest set er svage – ikke er

så stærke, så fuldkomne, som vi gerne vil

være og måske også gerne vil give det udseende

af, at vi er.

Det er det, som kristendommen vover at se i

øjnene som et grundvilkår ved det at være

menneske slet og ret. Paulus siger det et sted

sådan: »Det gode jeg gerne vil, det gør jeg

ikke – det onde jeg ikke vil, det gør jeg«.

Grundbetydningen af ordet »synd« – det

som det slet og ret betyder er: »At ramme

ved siden af«.

At ramme ved siden af – at gå fejl af livets

mening. At sætte et forkert fortegn for hele

sit liv, så retningen bliver gal.

Den græske kirkefader Athanasius, siger et

sted, at »Gud blev menneske, for at mennesket

ikke skal tro, at det skal være Gud« –

»Gud blev menneske, for at mennesket ikke

skal tro, at det skal være Gud«.

For har man ikke Gud indenfor sit synsfelt,

sin tilværelsesforståelse – så er man tilbøjelig

til lynhurtigt at sætte sig selv i Guds sted.

Lade sig selv være den øverste instans i sit

liv.


EFTER TRINITATIS

Men det bliver samtidig en frygtelig overbelastning

af mennesket. For det betyder jo så,

at man så står helt alene med sit liv og i sit liv

– og det vil uvægerlig ende i fortvivlelse over

alt det, man har gjort forkert eller ikke fi k

gjort i tide.

En sådan grundholdning, hvor mennesket

tror sig alene – det er den, der i kristen terminologi,

kaldes synd.

Og evangeliet – ja det er det forunderlige

budskab om Guds tilgivelse af denne grundholdning,

og alt hvad deraf følger.

Gang på gang har vi brug for at blive mindet

om dette.

Og én gang for alle får vi løftet om denne

tilgivelse – nemlig, når vi bliver døbt.

Og det har vi lov til at vende tilbage til –

gang på gang – i tro på, at det varer ved,

uanset hvad vi gebærder os ud i.

Derfor skal vi også være parate til at tilgive

vore medmennesker, forlige os med hinanden.

Som det lød i epistelen i dag (Efeserbrevet

kap. 4): så skal vi »ikke lade solen gå ned

over vores vrede«.

Den jødiske forfatter Simon Wiesenthal fortæller

i én af sine bøger om en bestemt episode

fra 2. verdenskrig, han resten af livet

blev ved med at kredse om.

Han var interneret i en koncentrationslejr,

men blev en dag pludselig kaldt til en ung

SS-offi cers dødsleje. SS-eren ligger hårdt såret,

blindet af granatsplinter og forpint af

tanken om en massakre, han har deltaget i,

hvor 300 jøder var blevet nedslagtet.

Han fortæller – stammende og rystende –

om den frygtelige massakre, og siger: »Tro

mig, jeg ville være parat til at lide endnu længere

og værre, hvis jeg dermed kunne gøre

det gjorte ugjort.

Men jeg – jeg ligger her med min skyld – i

mit livs sidste timer sidder De hos mig. Jeg

ved ikke, hvem De er, kun at De er jøde.

Men det er nok.

I de lange nætter, hvor jeg har ligget og ventet

på døden slog det mig igen og igen. At

jeg burde tale ud om dette med en jøde…for

at bede om tilgivelse.

Jeg ved, at det jeg kræver, næsten er for meget,

men uden svar kan jeg ikke dø i fred«.

Wiesenthal skriver: »Jeg har taget min beslutning.

Uden at mæle et ord forlader jeg

værelset«.

Spørgsmålet blev dog ved at forfølge ham:

»Skulle jeg, eller overhovedet nogen have tilgivet

ham? Burde jeg have gjort det?«

Og efter krigen skriver han til 31 verdenskendte

fi losoffer, teologer, dommere, statsmænd

og kunstnere – og spurgte om deres

mening.

Han skrev: »Jeg ved, at mange forstår mig,

og mange vil billige min handling over for

SS-manden. Men jeg ved også, at lige så

mange vil dømme mig, fordi jeg ikke gjorde

det lettere for en angrende morder at dø«.

Hvad ville vi have svaret ham?

Menneskeligt kan vi naturligvis sagtens forstå

Wiesenthals handlemåde – men han blev

altså i tvivl, og det blev ved at forfølge ham.

Og som kristne må vi sige: Jo, han bure have

tilgivet ham.

Netop fordi vi har lov til at tro, at vi selv er

tilgivet – skal vi også tilgive hinanden.

I vores almindelige liv mellem hinanden og

med hinanden ved vi godt, at vi gentagne

gange forbryder os mod hinanden i større

og mindre målestok – ved enten at handle

forkert eller undgå at handle.

Men hvor går grænsen mellem små og store

synder?

Hvem tør lave en kvantitativ eller kvalitativ

sondring mellem tilgivelige og ikke-tilgivelige

synder?

Hvem tør – som Vor Herre Jesus Kristus sagde

det i en anden sammenhæng – hvem tør

kaste den første sten?

Amen.

L.J.

5


6

or

På billedet ses Mette og Camilla, som i

foråret kunne fejre 5-års jubilæum i kirkens

kor. De begyndte omtrent samtidig

da de gik i 3. klasse og går nu i 9. klasse

på Bakken.

KOR -JUBILÆUM

Da jeg spørger, hvad der er det bedste for

dem ved at gå til kor, svarer Camilla straks:

Sangene! Mette tilføjer: Men også det at

slippe lidt væk fra hverdagen. Camilla supplerer:

Fællesskabet! Mette: Ja!

Gennem årene har Camilla og Mette været

med til rigtig mange gudstjenester og

vielser og på det seneste også sunget

med resten af Storekoret ved fyraftensgudstjenesterne.

For nogle år siden fi k de

rollerne som Maria og Josef, da koret lavede

et krybbespil. De har bl.a. også deltaget

som oplæsere ved »De 9 læsninger«

til jul.

Søndag den 11. december kl. 19.30:

» DE 9 LÆSNINGER«

Igen i år holder vi juleoptakt med ’De 9

læsninger’, som er en julemusikgudstjeneste

efter engelsk forbillede.

Teksterne læses af medlemmer af menigheden

og korsangere, og Ullerslevkoret

medvirker med dejlige danske og engelske

julesalmer, ligesom kirkens Lille- og Storekor

også bidrager med sang. Bernd Blanke

medvirker på trompet.

Vi skal også synge nogle af vore dejlige advents-

og julesalmer som fællessalmer.

Har man lyst til at deltage som oplæser, er

man meget velkommen til at give organisten

et praj herom snarest muligt. Teksten,

man skal læse, udleveres i god tid inden,

og der vil blive aftalt et tidspunkt, hvor op-

Jubilæet blev selvfølgelig fejret efter alle

kunstens regler ved korets sommerafslutning.

Jeg plejer, når der er 5-års korjubilarer,

at skrive en lejlighedssang, der omhandler

lidt af jubilarernes særlige karaktertræk

hver især – selvfølgelig med lidt

drilleri – således også i år. Hele koret og

forældre synger derefter en »hyldestsang«

(også hjemmelavet) på melodien »Pomp

and Circumstance« af Elgar, og små og

store vifter med fl ag imens. En lille gave til

hver især bliver det også til.

Det er efterhånden ikke så almindeligt, at

børn og unge mennesker bliver i et kor i 5

år eller mere – så når det sker, synes jeg

altid, det er en ret stor begivenhed og at

der er god grund til at markere det.

Tillykke til Camilla og Mette og på kirkens

vegne tak til jer begge to!

Birgit

læserne mødes i kirken for at prøve det

igennem.

Efter koncerten indbyder menighedsrådet

alle til kaffebord i Grubehuset, hvor Ullerslevkoret

medvirker med lidt mere sang –

bl.a. lover de os »White Christmas«.

Man kan læse mere på

www.ullerslevkoret.dk og på kirkens

hjemmeside www.rønningekirke.dk

Vel mødt til en dejlig juleoptakt!


2. søndag i advent

den 4. december kl. 14.00

LUCIA-OPTOG

KFUK-spejderne deltager i familiegudstjenesten

med luciaoptog.

Efter gudstjenesten indbydes alle til æbleskiver

og hyggeligt samvær i Grubehuset.

Torsdag den 12. januar og

fredag den 10. februar kl. 19.30

BIBELMARATHON

Nærmere oplysninger fås hos sognepræst

Lars Jonssen

Torsdag den 16. februar kl. 14.30:

SYNG-SAMMEN-EFTERMIDDAG

Efter kaffen kommer højskolesangbogen

som sædvanlig frem til »ønskekoncert«.

Og sluttelig får vi en historie at gå hjem på.

Fastelavns søndag

den 19. februar kl. 14.

FAMILIEGUDSTJENESTE

ARRANGEMENTER

Igen i år holder vi fastelavns-familie-gudstjeneste

med efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller

og sanglege i Grubehuset. En

eftermiddag naturligvis især for børnefamilier

– men alle er velkomne. Børn må gerne

møde udklædte i kirken.

Ulvetime

Der er Ulvetime for børnefamilierne den 26.

januar og den 16. februar. Vi mødes i kirken

kl. 17.30 hvor vi synger et par sange, hører

en historie samt beder Fadervor. Derefter går

vi over i Grubehuset, hvor der er aftensmad

og børnene kan lege. Klokken 19 går vi hjem

igen.

Deltagelse i spisningen koster 50 kr. pr. familie.

Der er tilmelding til sognepræst Anders

Ellebæk på sms på 61 20 58 25 senest om

tirsdagen kl. 12.

Kirkekaffe efter gudstjenesterne den

1. januar (i Grubehuset) og den 5. februar.

Vel mødt til disse arrangementer

- husk at kirkebilen gerne må benyttes!

7


December

Info

Januar

Februar

Gudstjenester

i Rønninge kirke

Sønd. 4. december (2.s. i advent): kl. 14.00 Anders Ellebæk,

Familiegudstjeneste,

Luciaoptog

Sønd. 11. december (3.s. i advent): kl. 19.30 Lars Jonssen,

De 9 læsninger

Sønd. 18. december (4.s. i advent): kl. 10.00 Lars Jonssen

Lørd. 24. december (Juleaften): kl. 13.30 Anders Ellebæk

kl. 15.00 Lars Jonssen

kl. 16.30 Lars Jonssen

Sønd. 25. december (Juledag): kl. 10.00 Lars Jonssen

Mand. 26. december (2. juledag): kl. 10.00 Anders Ellebæk

Sønd. 1. januar (Nytårsdag): kl. 14.00 Lars Jonssen, Kirkekaffe

Sønd. 8. januar (1.s.e.h.3k.): kl. 10.00 Lars Jonssen

Sønd. 15. januar (2.s.e.h.3k.): kl. 10.00 Anders Ellebæk

Sønd. 22. januar (3.s.e.h.3k.): kl. 10.00 Lars Jonssen

Sønd. 29. januar (Sidste s.e.h.3k.): kl. 10.00 Lars Jonssen

Sønd. 5. februar (S. septuagesima): kl. 10.00 Anders Ellebæk, Kirkekaffe

Tirsd. 7. februar kl. 17.00 Lars Jonssen,

Fyraftensgudstjeneste

Sønd. 12. februar (S. sexagesima): kl. 10.00 Lars Jonssen

Sønd. 19. februar (Fastelavns s.): kl. 14.00 Lars Jonssen,

Familiegudstjeneste,

tøndeslagning

Sønd. 26. februar (1. s. i fasten): kl. 11.30 Lone Wellner

Præster samt kirkekontor

Sognepræst (kbf.) Lars Jonssen

Præstesekretær Pia Jonssen

Rønninge præstegård,

Kirkestræde 1, 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 11 56. E-mail: ljo@km.dk

Sognepræst Anders Ellebæk Hansen

Telefon: 61 20 58 25. E-mail: aneh@km.dk

Kirkebilen

Kirkebilen er gratis og kan benyttes til alle gudstjenester

og arrangementer

– brug den endelig!

Der ringes til Michael Jensen tlf. 2711 1619

– ring gerne dagen før.

Udgivet af Rønninge menighedsråd (ansv. Lars Jonssen)

Næste nummer af Kirkebladet udkommer ultimo februar 2012

Tryk på Strandbygaard.dk 96 800 700 / Svanemærket trykkeri 541-751 / FSC ® C048834

More magazines by this user
Similar magazines