Views
3 years ago

Vedtægter for HF Sommervirke.pdf

Vedtægter for HF Sommervirke.pdf

Vedtægter for HF

H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. § 1 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdes i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, tinglyst deklaration eller lejekontrakt vedrørende det samlede haveområde eller enkelthaver overholdes og respekteres af de i foreningen optagne medlemmer. § 2 Medlemmer Som medlem kan optages både personer som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer), samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer). Den grønne lejekontrakt kan underskrives af 2 personer, såfremt en lovlig adresse kan bevises via folkeregisterattest. Der vil dog stadig kun være tale om et medlemskab. Aktive medlemmer er pligtige til selv at gøre brug af havelodden, medmindre dispensation er opnået i henhold til nærværende vedtægt § 9. Det er enhver havelejers ret selv at søge haven afhændet. Salgsprisen må dog maksimalt udgøre, den af foreningen fastsatte vurdering med tillæg af evt. løsøre. Løsøre kan maksimalt udgøre, hvad det måtte indbringe ved privat salg til anden side. Har havelejeren ikke en køber, vil haven blive udbudt til de på ekspektancelisten stående personer. - 1 -

Vedtægter - Center for Ungdomsforskning
cefu.dk
FORENINGS- VEDTÆGTEN - DIF
dif.dk
Vedtægter 2013 - Handelsskolernes Lærerforening
hl.dk
FORENINGS- VEDTÆGTEN - Dansk Taekwondo Forbund
taekwondo.dk
Forenings- vedtægter - Dansk Minigolf Union
minigolf.dk
VEDTÆGTER - Gartnernes Forsikring
garfors.dk
Handlingsplan • GF-referat • Principprogram • Vedtægter For ... - Prosa
prosa.dk
VEDTÆGTER - Gartnernes Forsikring
garfors.dk
MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP Vedtægter for poulstrup ...
poulstrup.net
Vedtægter - Øjenforeningen Værn om Synet
vos.dk
pdf Vedtægter på dansk til download - Dampskibsselskabet ...
ds.norden.com
VEDTÆGTER - Dansk Arbejdsgiverforening
da.dk
Indkaldelse til ordinær generalforsamling - ADHD: Foreningen
adhd.dk
Bestyrelsen inviterer hermed til selskabets ... - Carlsberg Group
carlsberggroup.com
–for gymnasie- og hf-lærere - Emu
emu.dk
1 Boliger i det nye Ry 67 lejligheder i centrum - Ry Bytorv
rybycenter.dk
Download indkaldelse med dagsorden. - Carlsberg Group
carlsberggroup.com
Zoneterapeuten august/2003 - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter
fdz.dk
Generalforsamling - Dansk Færgehistorisk Selskab
dfhs.dk