OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING - Niels Hoffmann Haahr

nielshaahr.dk

OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING - Niels Hoffmann Haahr

OPSUMMERING OG PERSPEKTIVERING 124

Resultater og anbefalinger

For at kunne analysere jordemødrenes ’kommunikation af viden om livsstil og

sundhedsfremme’ er det fordelagtigt først at beskrive ’jordemoderkulturen’ eller det

jordemoderfaglige ’opfattelsessystem’, det vil sige de idealer og holdninger der er

fremtrædende blandt jordemødrene, samt de vidensformer de trækker på. En analyse af

disse forhold er en nødvendighed fordi det blandt andet er via jordemødrenes idealer og

holdninger samt i og med det vidensfelt de handler i, at jordemødrene konkret

kommunikerer med de gravide kvinder og deres familier. Kapitel 4 indledes således med en

overordnet karakteristik af den jordemoderfaglige identitet og selvforståelse, og en

beskrivelse af hvad der er en ”god jordemoder” ifølge jordemødrene selv (jf. afsnit 4.1, side

51-58).

Når jordemødrene beskriver deres grundlæggende jobfunktion domineres karakteristikken

af positive ”plus-ord”: Som jordemoder er man med til at skabe, støtte, styrke, og ”fremme

en proces der i forvejen er positiv” (side 54). Den positive relation til hver enkelt gravid

tillægges overordentlig stor vigtighed af jordemødrene. Denne relation er kendetegnet ved

en god kommunikation, præget af en kombination af professionalisme og personlighed fra

jordemoderens side. Nøglebegreberne er kvindens tryghed og hendes tillid til jordemoderen.

Det må understreges at der her er tale om idealer vedrørende jordemoderrollen, og det

betyder ikke at det konkrete job som jordemoder vurderes lige så positivt. Mange af

jordemødrene beskriver tværtimod at de på grund af ydre omstændigheder og strukturelle

(især tidsmæssige) begrænsninger ofte føler sig frustrerede og udbrændte i jobbet, og ikke

føler de gives tilstrækkelige muligheder for at udfylde rollen som den ”gode jordemoder”,

hvilket beskrives som stærkt utilfredsstillende.

En anden kilde til frustration hos jordemødrene er en grundlæggende følelse af at de

besidder en viden som ofte ikke bliver hørt, hvilket til dels skyldes at de har svært ved at

argumentere for deres holdninger, ikke mindst overfor lægeverdenen og den biomedicinske

diskurs. Baggrunden for dette er at jordemødrene trækker på både en objektiverende

medicinsk viden, men i høj grad også på en mere erfaringsbaseret og intuitiv viden (jf. afsnit

5.1, side 70-78). Dette har jeg argumenteret for kan ses som en stor styrke, men skaber

samtidig nogle indre spændinger i det jordemoderfaglige vidensfelt, fordi de så at sige står

More magazines by this user
Similar magazines