16.07.2013 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pilgrimsvandring

lærte mig at leve

inuet

Ferietilbud:

Kanotur på

gudenåen

Tagenrobotdragt

på og bliv stærk

Kørselsordningen

er ikke god nok

Februar 2008

1

www.dhf-net.dk

Handicap· nyt


K u n d e b e d ste r e j s e t ilb u d

e r g o d e nok t il v o r e s k u n d e r

C h r is T r a v e lha r i m a n ge å rry dde t f y s is k efo r hin -

d r in ger a f v e je n f o r a tse n d egla d e k u n d e r p å n y e

e v e n t y r.

V i v æ g t e r p e rsonlig b e t je n in g , sto rsikke r h e d o g

k v a lit e t ihv e r e n e ste r e js e .

A lle fo r h o ld e rte ste t a f k ø r e sto ls b ruger e , o g hjæ lp e -

midler kan lejes på de fleste destinationer.

N y h ed! V ika nnutilb y d eetsp e c ie lttilp a sse t fer ie -

oph o ld m e dbe h a n d lin g s m u lig h e d e r p å u d v a lg t e

d e stin a t ione r. E n s v e n s k t a le n d efy s io t e r a p e ut t ilr e t -

t e læ gger tr æ n in gen s a mme nme dde n e n k e lt egæ st

f o r d e n b e d ste s e r v ic e o g v e lv æ r e .

R e js e le d s a gels e k a n f o r m id le s .

V i stille r ger n e op t il e t in f o r m a t ions mød e o gfo rtæ lle

r om d e m a n ge r e js e m u lig h e d e r i s y d o g nor d .

R e js e r,de r n e t op e rsk r æ dde rsy e ttil v o r e s g æ ste r.

R e k v ir e r v e n lig st v o r e sre js e k a t a lo g p r. t e lefon e lle r

m a il.

B ir k egå r d e n 76

3 5 00 Vær lø s e

T e lefon: + 45 4448 2 119 – M o b il: + 45 4 0 7 9 2 119

M a il: in f o @ch r istra v e l. d k – www. c h r istra v e l. d k


indhold

Foto:KiMiMasa MayaMa

Tagenrobotdragt på og

bliv stærkere.

s. 13

Pilgrimsvandring lærte mig at leveinuet 6

Læs om Birgit Barfods oplevelser på spansk pilgrimsvandring ikørestol.

Dansk Handicap Dag 10

Dansk Handicap Dag fejres vedsyv arrangementer rundt ilandet.

Tagenrobotdragt på og bliv stærk 13

Japansk opfindelse kan øge ens egne kræfter.

Hjulspind 14

Mangler du en kalender? 17

Har du endnu ikke anskaffet kalenderen for 2008, så køb Dansk Handicap Forbunds

vægkalender.

Kort Nyt 18

Debat: Nej tak til lifte og stejle ramper 20

Indlæg på baggrund af reportage iHandicap-nyt nr.6,2007.

Midt ibladet 21

Læserne skriver 30

Handicappolitik ienlille kommune 32

Imange kommuner skal der et langt sejt træk til, før handicappolitik for alvor er på

dagsordenen.

Ferietilbud: Kanotur på Gudenåen 35

Kanotur for hele familien –med eller uden handicap.

Nyt på reolen 37

To nyepostkortfra Dansk Handicap Forbund 39

Kørselsordningen er ikke god nok 40

Mennesker med handicap er ikke tilfredse med de muligheder,denuværende

kørselsordninger tilbyder.

Lejetsommerhus 44

Dansk Handicap Forbunds lokalafdelinger lejer sommerhuse ud.

www.dhf-net.dk

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

Foto: p rivatFoto.

3

Birgit Barfod tog på pilgrimsvandring

ikørestol.

s.6

”Mit sprog bliver påvirket

inegativ retning,daden

enestesociale kontakt,jeg

efterhånden har,erpr. tlf.

eller via mail. Minkropog

psyketager skade af ikke

at skulle noget ….Det er

umenneskeligt og ikke

længereetværdigt liv i

eget hjem! Jegerblevet

totalt hægtet af alle udad-

rettede gøremål!”

Undersøgelse om kørselsordninger.

s.40

Ferietilbud: Kanotur på Gudenåen.

s.35


Danmarks største udvalg af

rejser for funktionshæmmede

Vi tilbyder nu mere end 19spændende rejsemål -alle afprøvet og

gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem vores

samarbejde med 65-Ferie har vi nu mulighed for atuddele legater til

handicappede. Legatet kan søges ved bestilling afenrejse.

Vi arrangerer handicapvenlige rejser for alle til:

• Andalusien, Spanien • Athen, Grækenland

• Barcelona, Spanien • Bretagne, Frankrig

• Cypern • Danmarks sommerland

• Gran Canaria, Spanien • London, England

• Holland • Kreta, Grækenland

• Krydstogtrejser • Loutraki, Grækenland

• Madeira • Norge

• Prag, Tjekkiet • Rom, Italien

• San Felice Circeo, Italien • Sydafrika

• Tenerife, Spanien • Tyrkiet

Kontakt os på tlf. 7022 7252 eller info@handitours.dk

Eller læs mere på www.handitours.dk

og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev.

HANDITOURS APS | RØDTJØRNEVEJ 20 | DK-2720 VANLØSE | DENMARK

TLF: +45 7022 7252 | FAX: +45 7022 7262 | INFO@HANDITOURS.DK | WWW.HANDITOURS.DK


Handicap-nyt’s

produktion er

godkendt til

Svanemærket

efter Nordisk

Ministerråds

miljøregler

Leder

Mennesker med

handicap

vil gerne arbejde!

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

”Jeg beundrer iværksættere, fabrikanter og det arbejdende folk, men jeg hader også mig selv,fordi

jeg altid som det førstevil vide,hvadmine medmennesker arbejder med…Hvorfor stiller jeg dem

ikkenogle langt mereinteressantespørgsmål –for eksempel –hvormange har du elsket med i

dag?”

sådan sagde filosof arno victor nielsen på Dansk Handicap Forbunds etiskehøring på egmontHøjskolen

inovember og understregede dermed,atviiDanmarklever ienpræstationskultur,hvorarbejde

og karrierehar en centralbetydning.For mange af voresmedlemmer

betyder afhængigheden af førtidspension, at man bliver betragtet som passiv samfundsborger

og dermed satudenfor ’det gode selskab’.

Lad os huskepåatmange af voresmedlemmer ikkekan arbejde,ogatmange yder en fantastisk

indsats gennem frivilligt arbejde og omsorgsarbejde ilokalafdelingerne.

Menvikan også konstatere,atrigtig mange medlemmer godt kunne tænkesig et job ved

siden af deres pension. Dansk Handicap Forbund har foretaget en afstemning på nettet og

14 kvalitativeinterview af førtidspensionister.netafstemningen viser,atder er stor interesse

iatfåetskånejob.Folk vil gerne have en dagligdag med kolleger og en faglig identitet,hvis

der ikkepilles vedførtidspensionen. idag er kuncirka 2,5 %afførtidspensionisterne beskæftiget

ietsåkaldt ’job med løntilskud forførtidspensionister’, og interviewene viser trehovedgrunde

til, at førtidspensionisterne ikkekommer ud på arbejdsmarkedet:

•Man er bange foratfågenoptaget sin pensionssag og måskefåfrataget eller nedsatpensionen.

•Dekommunale jobcentrehar ikkeressourcertil at hjælpe førtidspensionister.Meldingen er:

”find selv et job,såhjælper vi med at udfylde de nødvendige papirer”.

•Regulering af pensionen og indgreb idepersonlige tillæg gør,atdet økonomiskeincita

mentfor at tage et job er meget lille.

iløbet af februar måned er vi klar med en præsentation af alle undersøgelsens resultaterpå

voreshjemmeside www.dhf-net.dk.

vi arbejder iDansk Handicap Forbund for, at så mange som muligt får mulighed forat

komme iarbejde.vinoterer os med tilfredshed,atregeringen med sin nyejobplan vil sikre

førtidspensionister,atderes sager ikkebliver genoptaget,hvis de tager et arbejde.Men der

er stadig lang vej. somførtidspensionist er jobsøgningsprocessen væsentlig sværereend for

andre, og derfor er der brug forensærlig beskæftigelsesindsats og en undersøgelse af,om

man kangøredet økonomiskeincitamentstørre.

susanne olsen

Landsformand

5

Kontroleret oplag iperioden

1 juli 2006 -30 juni 2007: 9 687

Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk,Hjemmeside: www dhf-net dk

Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs Design og tryk: KLSGrafisk Hus Oplag: 10 250

Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55 Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer Ring 39 29 35 55

for bestilling ISSN: 0904-8081 81 årgang Giro: 6003435 Kontortid: Mandag til torsdag kl 9 00 –16 00, Fredag kl 9 00 –14 15 Landsformand: Susanne Olsen

Hovedkasserer: Erna Christensen Direktør: Helge Barnewitz Næste nummer: Udkommer 12 april 2008 Deadline: 3 marts 2008

”Folk vil gerne have et

arbejde,endagligdag

med kolleger og en

faglig identitet,hvis der

ikkepilles vedførtids-

pensionen.”


ikørestol på Caminoen www.DHf-Net.Dk 6

Pilgrimsvandring

lærte mig at

leveinuet

Birgit Barfod,der er blind,drogmed kørestol

og hjælper på 111 kilometer lang pilgrimsfærdtil

kirken isantiago,hvorlegenderne

siger,atenafdetolv apostle ligger begravet

Foto: s onJa isKov.


aF Benny LauriDsen

privatFotos

”Jeg rejsteikketil et helligt sted foratblivehelbredt.

Denslags er mig fremmed.Jeg har hele livet altid haft

lyst til at se,hvadder varpåden anden side af horisonten.

Haftlængslen efteratnånye og ukendtemål.

turenpåCaminoen varenslags vandring ud på den

anden side af den horisont.”

Detfortæller 57-årige Birgit Barfod,der iaugust sidsteårrejsteden

berømte Camino-pilgrimsfærdfrem

til kirken isantiago ispanien, hvor legenderne siger,at

apostlen skt. Jakob ligger begravet. Medpåturen var

en kørestol og hjælper tine raisbæk.

Birgit Barfod fortsætter:”Da jeg kom derud,indså

jeg,atmit livsmening ligger inden forhorisonten-hos

min mand,tobørnogtobørnebørn, vennerne og det

at nyde,hvadder sker idet daglige og inuet –istedet

foratlænges efterdet,der sker imorgen eller henne

omkring det næstesving på livets vej. på Caminoen

fandt jeg en ny selvtillid og en mereafslappet holdning

til tingene.problemer opstår –ogdet gør løsningerne

også. så det hele skal nok gå alligevel.”

BirgitBarfodhar i50århaftenformfor leddegigt,

der medførte,athun begyndteatbruge kørestol, da

hun varmidt i30’erne.Ledegigten betød også, at synet

blevstadig dårligere, indtil hun som 30-årig varblind.

idag bruger hun kørestolen, som andrebruger en

cykel. Bliver strækningerne forlange eller terrænet for

dårligt,erkørestolen nødvendig forhende.ellers klarer

hun sig med en stok derhjemme,hvorhun til daglig

har hjælper på, der også assisterer Birgit Barfod,når

hun går kortere strækninger eller skal køres rundt.

udfordrede rejsebureau

somblind kørestolsbruger krævede pilgrimsfærden

minutiøs planlægning,såmængden af praktiskeproblemer

på færden på forhånd varreduceret mest muligt

og overnatningsstederne varhandicapegnede.

”Jeg gik på nettet,søgtepåpilgrimsvandring,fandt

et bureau,der laveralternativerejser og pilgrimsvandringer

og skrevtil dem: ’Hvad siger itil kombinationen

kørestol og pilgrimsvandring.’ Dethavde de ikke

prøvet,sådeblevudfordret. Heldigvis varbureauets

medarbejder tidligerehandicaphjælper,ogdet lettede

detailplanlægningen. Denstartede dog alligeveletpar

år før afrejsen,”beretter Birgit Barfod og fortsætter:

”alt skulle klappe,alt skulle tænkes igennem inden.

Birgit Barfod og Tine Raisbæk, der her ses vedpil-

grimsfærdens slutsten, har talt om at tage på endnu

en pilgrimsfærdsammen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

Birgit Barfod nød turen og som her -frokosten på et lille torv-men siger:

”Jeg savnede min mand, mine to børn og to børnebørn, hvoraf den yngste

blev født kortfør,jeg tog af sted på pilgrimsfærden. Så der ventede også en

dåb,som jeg skulle forestå, når jeg kom hjem igen. Og dét, sammen med

resten af familien og mit liv,var mit egentlige mål –ikke kirken iSantiago.”

Menderforerder alligevelaltid noget,der glipper,så

man ender isituationer,hvorman må tage tingene,

som de kommer.situationer,hvorjeg måtteslippe det

tjek på tingene,som folk siger,jeg ynder at have,til fordel

forbareatglide med på de ting,der skete. og når

det uventede skete, måttevijobareløse de problemer,

der opstod –for at brokkesig nyttede intet.”

De førsteuventede problemer opstod allerede,da

hun og hendes hjælper skulle med toget isantiago ud

til sarria, hvor pilgrimsfærden starter.

”Det kunne ikkelade sig gøre. af frygtfor terror må

man ikkestille bagagen frasig på spanskestationer

et enestesekund,ognår jeg skulle hjælpes på toget,

kunne vi jo ikkeoverholde det.vi fik istedet fatien

taxa ipassende størrelse.sådan en situation kunne

væreplanlagt bedre, men vi måttejobareløse den,”

siger Birgit Barfod.

»

7


ikørestol på Caminoen www.DHf-Net.Dk

”Når katolikker har gået Caminoen og når frem til kirken, falder de på knæ, græder

og beder.Dajeg kom dertil, sagde jeg til Tine, min hjælper: ’Det gider jeg ikke. Jeg

vil hjem,” fortæller Birgit Barfod, der er uddannet teolog og på billedet ses foran

kirken iSantiago, der er så stor,atÅrhus Domkirke kan ligge iethjørne af den.

rullesten med trædesten imidten

”Det førsteskridt ud på rutengav en kildrende fornemmelse.Der,ogmange

andrestrækninger på ruten,

varder ingen lyde af andremennesker.Kun insekter

og fugle –ogind imellem et fly højt oppe.ogjeg som

bor ienstorbymed alle dens lyde… Denførstedag

gik dejligt og strålende.Men den næstedag varviude

fornoget,der slog alt,jeg havdeforestillet mig.enomkring

100 meter strækning på godt to meters bredde

med halvanden meter høje stensætninger ibegge

sider op ad en bakkefyldt med brombærkrat.Belægningen

varrullesten med trædesten imidten. sådan

har det ligget ihundredvis af år.Det gavenhelt speciel

fornemmelse,”fortæller hun.

Birgit Barfod havdeoprindeligt planlagt at have to

hjælperemed på turen, men det blevistedet til, at

27-årige tine raisbæk togmed på færden kortefter,

hun varblevetfærdig med sin egen klatretur på Mont

Blanc.

Færden på den århundreder gamle pilgrimsfærdgav

sine udfordringer en del steder,når tine måttetrække

kørestolen op ad bakke, mens Birgit Barfod efterbedsteevne

skubbede på fraden anden side.

ånden på Caminoen

”Folk varmeget venlige til at hjælpe med kørestolen.

Detvar tine nu ikkeubetinget glad for, forhun ville

ikkeses som en svækling.Davar der een, der sagde til

os,atdet at giveerengave, som man som modtager

også skal læreattage imod.Fxmødtevifleregange

nogle forskellige dejlige,unge,italienskecykelryttere.

eenafgangene varder fire, der som den naturligste

ting,stegafcyklerne forathjælpe.toafdem løftede

kørestolen op ad bakken, mens kammeraterne sørgede

forcyklerne.vispurgteikkeengang om hjælp.Degjorde

det bare. Denslags oplevede vi tit –atfolk spontant

gavenhjælpende hånd.Det har måskenoget med

ånden på Caminoen –atman bareerhjælpsomme

og opmærksomme på andre. Denånd kunne vi godt

bruge mereafivores lille land,”siger Birgit Barfod.

Hun og tine har siden hjemkomsten til forstaden

Højbjergved århus talt om at tage på en anden pilgrimsfærdsammen,

nu det gik så godt på Caminoen.

”Der er nogle pilgrimsfærde inorden, og desuden er

jeg selv retvarmpåden til Frans af asissis grav inorditalien,”forklarer

hun, der dog ikkeergået igang med

nogen planlægning –endnu.

”Vandringen på Caminoen har ændret min indstilling til nogle ting. Jeg

vil ikke lade mig irritereafsårende bemærkninger og problematiske pe-

titesser.For på Caminoen måtte vi selv løse problemerne, som de kom,”

fortæller Birgit Barfod, der her ses på en af de strækninger,der gjorde et

uudsletteligt indtryk på hende.

8


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole,

der passer nøjagtigt til dig

W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset .

Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte,vægt fra 6,8 kg.

Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.

W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,

justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.

Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away)

W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.

Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.

Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,

justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.

De viste modeller kan leveres med anti-tip,sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.

W wolturnus

Wolturnus A/S •Halkærvej 24B •9240 Nibe •Tel: 96 71 71 70 •info@wolturnus.dk •www.wolturnus.dk


Dansk Handicap Dag2008 www.DHf-Net.Dk

Tema:

Lighed for alle

Dansk Handicap Forbund markererDansk Handicap Dagoverhele landet.

De flestearrangementerforegår den tredje lørdag imarts –iården 15. se

tidspunkter og program nedenfor.Medlemmerne samles til en festlig dag

med taler,god mad,underholdning,musik dans og ikkemindst hyggeligt

socialt samvær.iår sætter talerne fokuspå”Lighed foralle”.

DeterDansk Handicap Forbunds femregioner,der står forarrangementerne,

men inogle regioner har man valgt at holde flerearrangementer.

Region Hovedstaden, nord

Dato: Lørdag den 15. marts kl.13.00 til

20.00.

Sted: Festsalen, syrevej2,Frederiksværk.

Hovedtaler: Landsformand susanne olsen.

Gæstetalere: velkomst vedborgmester

Helge Friis,Halsnæs kommune.

Program: Festmiddag,kaffe/temed kage.gaver på adgangsbilletten:

32’’fladskærms-tv og blomster og festlotteri

med flottegevinster.underholdning ved

Kisser og søren samtoperasanger Kimtønder.

Musik og dans: Kastor Band.

Servering: team arresø, håndbold m.fl.

Pris: voksne 175 kr.Børnindtil 12 år 105 kr.Dertil

kommer kørsel.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest 3. 3. til Hanne

ulvedal, tlf.47723438eller Birgit Jacobsen,

tlf.47940028eller Knud Knudsen, tlf.47503530.

(Ret til ændringer forbeholdes).

Region Hovedstaden, midt

Dato: Lørdag den 15. marts kl.16.30 til

23.30.

Sted: gedevasevang,Hestetangsvej

30a, Farum.

Hovedtaler: Landsformand susanne olsen.

Gæstetaler: susanne Mortensen, formand forsocial-og

sundhedsudvalget iFuresø kommune.

Program: velkomstdrink, festmiddag,kaffe/te, kom-godthjem

sandwich.

Musik og dans: sheena og seniorerne.

Pris: voksne 175 kr.for medlemmer af Furesø-allerød afdeling.235

kr.for ikke-medlemmer.

10


Tilmelding: Bindende tilmelding senest 1. 3. til lokalafdelingerne.

Forspørgsmål mv.ring eller mail til Marianne rosenvold,

tlf.44955720/rosenvold@mail.tele.dk.

Region Hovedstaden, Bornholm Bornholm

Dato: Lørdag den 8. marts

kl.12.30 –16.30.

Sted: sagahuset,rønne.

Hovedtaler: næstformand John sørensen.

Program: taler,to-retters middag,kaffe, lotteri, underholdning

og musik vedthomas nyboe.

Pris: 95 kr.Det er tilladt at tage en gæst med.

Tilmelding: tilmelding senest den 5.3. kl.13.00 til rigmor

pedersen, tlf.56953655eller inger spehtHansen, tlf.56

48 08 20.

Region Sjælland

Dato: søndag den 16. marts kl.13.00 –

21.00.

Sted: Kikko Bar, Lindholmcentret,

nykøbing Falster.

Hovedtaler: Landsformand susanne olsen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

11

Gæstetalere: Borgmester iguldborgsund Kommune Kaj

petersen, socialudvalgsformand iguldborgsund Kommune

Bent Jørgensen, medlem af regionsråd sjælland

Freddy Blak.

Program: Kaffebord, taler,festmiddag.

Musik og dans: De farende svende.

Pris: 185 kr.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest 29.2. til lokalafdelingerne.

Region Syddanmark

Dato: Lørdag den 15. marts

kl.12.30 –ca. 18.00.

Sted: si-Centret,øbeningvej 3-7,

nr.Hostrup,rødekro.

Hovedtaler: Hovedkasserer erna Christensen.

Program: Faneindmarch, festtaler,festmiddag,kaffe, natmad,musik,

dans og lotteri.

Pris: voksne 198 kr., børnunder 12 år 75 kr.Lokalafdelingerne

sørger forkørsel.

Tilmelding: Bindende tilmelding til din egen lokalafdeling

senest 2. 3. Kørsel og eventuel specialkost oplyses

vedtilmelding.

Region Midtjylland

Dato:

Lørdag den 15. marts kl.14.30 –

21.30.

Sted: sabroKro,viborgvej780,sabro.

Hovedtalereogdeltagereipaneldebat:

Medlem af hovedbestyrelsen anders J. andersen og folketingsmedlem

rene skau Björnsson (s). ordstyrer Kjeld

rohde,næstformand iDHF,odder.

Program: Kaffe, paneldebat, festmiddag,kaffe, underholdning.Musik

og dans med ramsbjergspillemændene.

Pris: 275 kr.ekskl. drikkevarer.

Tilmelding: senest 29. 2. til din lokalafdelingsformand.

Region Nordjylland

Dato:

Lørdag den 15. marts kl.12.00 –

19.00.

Sted: Feriecenterslettestrand.

Hovedtaler: næstformand John sørensen.

Gæstetalere: Blandt andreJens ibsen, Formand forhandicaprådet,aalborgkommune.

Program: Fetstaler,Det kolde bordmed lune retter,

kaffe, ”natmad”, underholdning,musik og dans.

Pris: 185 kr.

Tilmelding: tilmelding til din afdelingsformand senest 9. 3.


K Ø R E S Y G ???

A k u pre ssu r bån det v ir k e r eft e r f å minutte r, o g h a r ingen

b iv ir kninger - s å e nke lt ,at m a n ge o v e rse r m u lig h eden .

Bestil på www.seaband.dk eller find det lokale Apotek,

H e ls e - e lle r M a t a s b utik der f orh a n d le r S EA- BAN D .

SEA

U n dgå ...

k øre s y ge o g søsy ge

u den b r u g a f m edic in

E ffe k t iv t f or b ørn o g v o k s n e

BAND

A f hjæ lp e rog s å g r a v id it e t s k v a lme - K linis k t e s t e t - b r u ges a f læ ger og p å h ospit a le r

Sunde

Vindere...

NATURLI’

–grøntalternativ til komælk

–lavet direkteafsunde planter

–til alle,der tænker sundhed og økologi

–kolesterolfri

NATURLI’ –med hjerte og fornuft!

www.naturli-foods.dk

Prøv

også

Danmarks eneste

100% vegetabilske

alternativ til madfløde

-kolesterolfri

Få 500 danskevirksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget merepå

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis fordig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Detgode program, så støtter du os automatisk.Vi

har brug fordin hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget -alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendteommuligheden foratstøtteDansk

Handicap Forbund ganskegratis.

250 ml.

100% NATURLI´ • 100% VEGETABILSK • 100% KOLESTEROLFRI

Art-ét


aF Bente røDsgaarD

ny teknologi HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008 13

Tagen

ROBOTDRAGT

på og bliv stærk

Fremtidens løsning til at bevare sin styrke og

evne til at bevæge sig er måskeopfundet

ifør dig en japansk robotdragt ogforøg dine kræfter.

en ny opfindelse kan revolutionere livet for mennesker

og forøge vores styrke iben og arme.robotdragten

hedder Hybrid assitive Limb (HaL) og er resultatet

af14års forskning og arbejde af yoshiyuki sankai

fra universitetet itsukuba iJapan.

Dragten findes iflereudgaver. Dragten virkerved,at

brugeren får bioelektriskesensorer påklistret huden.

De aflæser de nervesignaler,der kommer frahjernen,

når man vil bevæge sine muskler.Disse signaler sendes

til en rygbåren computer,som får energi frabatterier

placeret ibærerens bælte. Batteriet rækker til femtimers

drift. Computeren aktiverer dragtens elektriske

motorer.systemet arbejder forsig selv sammen med

kroppen, så bæreren ikkemærkernoget specielt til det.

Deteryoshiyukisankais håb,atmennesker med

handicap eller gamle mennesker vil kunne drage nytte

af robottenogfåunderstøttet,dekræfterdeallerede

har,sådeletterekan stå eller gå op og ned ad trapper.

Dragten kanogså gavne andre, fx kanman med dragtenpåløfte

mere, end man normalt kanløfte.Dragten

fik Worldtechnology prisen i2005.

også godtil bjergbestigere

i2006 lykkedes det seiji uschida, som er lammet at

komme næsten op på toppen af Breithorn(4164 m) i

schweiz. Han blevbåret af sin hjælper,der variførten

udendørs udgave af HaL. De varkun 150 mfra toppen.

14 års forskning og udvikling resulterede irobotten HAL,

der kan øge menneskers muskelstyrke.

opfinderen har fået mange interesserede spørgsmål

fraparaplegikere, amputerede og forskere, fx om det

vil væremuligt at udvikle et kunstigt ben eftersamme

princip.

prisen på Hal er indtil videre1,5 –2mio.japanskeyen

ca. 69.000 –92.000 kr. påyoutube kandu

se en lille reklamefilm om Hal www.youtube.com/

watch?v=ynL8BCXih8u.

Med robotdragten på kan man løfte langt mere, end hvad man

ellers formår.

Foto: K iMiMasa MayaMa.

Foto: K iMiMasa MayaMa.


aF Bente røDsgaarD

Hjulspind

Fra”dåretil patient”

et nytundervisningsinitiativ på nettet handler om de psykisk

syges historie.itrehistoriskeperioder får man indblik i, hvordan

man gennem tiden har opfattet sindssygdom, hvor de

sindssyge har opholdt sig,oghvilken behandling man har

givet dem. Her kanlæses om de syge gennem sagn, øjenvidneberetninger,journaler

og aviser. projektet og hjemmesiden

”Fra dåretil patient”er udarbejdet med tilskud fraundervisningsministeriet

og Kulturministeriets pulje til udvikling af

digitale undervisningsmaterialer til portalen e-museum.

indholdet er udarbejdet af MiddelfartMuseum, Medicinsk

Museum og to pædagogiskekonsulenter. Målgruppe er undervisning

ihistorie og samfundsfag i7.-9. kl., men alle,der

har interesse forpsykiatrihistorie,kan have glæde af siden.

www.middelfart-museum.dk/daare/omprojekt.html.

Tøj til kvinder ikørestole

Tøj til mennesker med handicap kan sagtens væresmartogfunktionelt,

mener søstrene Eva og Pia Schmidt Nielsen.

et nystartetfirma tilbyder moderigtigt tøj til kvinder ikørestole.

tøjet er let at tage af og på vedhjælp af lynlåse eller trykknapper.

Firmaet satser på at følge modens trends og vil lanceretokollektioner

om året.tøjet kanvaskes på 40 grader og er syet ikrølfrie

og åndbarematerialer.

Bagfirmaet står tvillingesøstrene evaogpia schmidt nielsen

på 35 år.Dehar syet tøj,siden de varteenagereogerbegge uddannede

håndarbejdslærere. De har arbejdet som lærerefor mennesker

med handicap -ogdet slog dem, at deres eleverofteenten

varklædt itøj,som sad dårligt,eller ijoggingtøj.sådan opstod

ideen om specialtilpasset tøj.istartenudviklede de mønstresammen

med deres elever, som varglade foratsynoget,som passede

dem bedre. senereerdet blevettil selvstændige kollektioner.

Du kanseogbestille varerfra firmaet på www.easyfashion.

dk eller bestille et katalog på tlf.26280219med bittesmå stofprøver.Dukan

også besøge systuen iHellerup.søstrene kommer

også gerne ud og viser deres kollektion idet storkøbenhavnske

område forgrupper.

presseFoto: e asy FasHion.

www.DHf-Net.Dk

Mennesker med sindssygdomme vartidligeregemt væk på

storeinstitutioner.

14

Detnye bygningsreglement er udkommet

Detnye bygningsreglementBr08 er udkommet

og kandownloades på www.ebst.

dk/br08.dk. Dettrådteendeligt ikraft den

1. februar,men ienovergangsperiode frem

til 1. august 2008 kanbåde de nyeogde

gamle regler anvendes.

Love er sværeatfortolke, men statens

Byggeforskningsinstitut (sBi) har udgivet

en anvisning,som hjælper med at fortolke

det nyereglement. Denfindes inetudgave,

som er gratis at benytte ihele 2008. Læs

merewww.sbi.dk/br08.

sBi har også udgivet nogle gode checklister

med tegninger.

Demfinder du på www sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister.

Dansk Handicap Forbunds Bygge– og

trafikpolitisk udvalg (Btpu) er igang med

at granskereglementetnøje og vil derefterretteendel

opklarende spørgsmål til

erhvervs-ogByggestyrelsen og diverse

ministre.

samtlige uddannede fraforbundets

tilgængelighedskurser er inviteret til et kursus

iapril, hvor det nyereglementvil blive

grundigt gennemgået.

presseFoto: M iDDeLFart M useuM.


Skabet åbner sig automatisk

prøv at forestille dig,atduuden at røredit skab

kanåbne lågerne.Det kannulade sig gøremed

nogle nyemøbelbeslag,der hedder Magic Doors,

og somkan monterespåskabe.Hånden føres blot

forbi en sensor,ogsågår lågerne op vedhjælp af

en lille motor.påsamme måde lukker man skabet

igen. Beslagene er fremstillet og produceret af det

danskefirma JK Furniture, der ienårrækkehar

arbejdet med design og udvikling af berøringsfri

beslagtil møbelindustrien. Beslagene kangøre

gavn både på kontorerogpåhospitaler,dadet er

en hygiejnisk måde at åbne skabslåger på.

Beslagene er også gode til mennesker med

handicap,især til køkkenmøbler,ogkan gørefolk

mereuafhængige ihverdagen.

somudgangspunkt koster et beslag 1500 kr.

plus moms.prisen er afhængig af,omdet er enkeltåger

eller dobbeltlåger.Firmaet montererogså

gerne på eksisterende skabe ikundernes hjem.

Du kanseenlille film om beslagene på

www.jkfurniture.dk/handicap.html.

Godt nyt for ligeret iCanada

en ny afgørelse har givet canadier med

handicap rettil et gratis ekstrasæde til en hjælper

eller nødvendige hjælpemidler,når de rejser

med fly iCanada.

Canadian transportation agency(Cta) -en

ministeriel organisation, der administrerer

transportlovgivningen og bl.a. også afgør tvister

mellem brugereogselskaber,har ijanuar afgjortensådan

tvist. Klagen blevindgivet i2002

af en canadisk handicaporganisation.

Tilmeld dig Betalingsservice(PBS)

Mange medlemmer af Dansk Handicap Forbund

har netop været på posthuset foratbetale

kontingentfor 2008. ønsker du istedet,atdit

kontingentnæsteårbliver overførtautomatisk

via Betalingsservice(pBs), kanduallerede nu

henvende dig idin bank og bede dem

Uden at røreskabet, åbner lågerne sig. Det ligner

magi, men er teknik.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

sagen kaldes ”one person –

one fare” (en person –enbillet). efter

seks år er den nu afgjorttil stor tilfredshed for

canadiske handicaporganisationer.”Dethandler

om uafhængighed og voresmulighed forat

tage del idet canadiskesamfund.”siger sandra

Carpenterfra independentLiving itoronto.

Canadieremed handicap har iforvejen retten

til om nødvendigt at bruge et ekstrasæde itog,

bus og færger uden at betalefor mereend et.

Sa

overførepengene til: Dansk Handicap Forbund,

Hans Knudsens plads 1a, 1, 2100 København ø.

pBs-nummer:008 24 429, debitornummer:0001,

kundenummer =medlemsnummer.Har du

spørgsmål kanduringe til edith aussenthal eller

LeaDernovpåhovedkontoret, tlf.39293555.

Sa

presseFoto: M agiC Doors

15

Vidste du, at …

Hjælpemiddelmessen Health &

rehab 2008 finder sted iBella

CentretiKøbenhavn idagene

6.- 8. maj.

økonomi- og velfærdsminister

KarenJespersen har overtaget

posten som regeringens koordinatorfor

handicapområdet.

en post som erhvervs-ogøkonomiminister

Bendt Bendtsen

tidligerehavde.

Du kansefilm om at leve med

sygdommen amyotrofisk Lateralsklerose

(aLs) på www.alscommunication.dk.

Københavns kommune har oprettet

en hjemmeside,hvordu

kanhente hjælp og vejledning,

hvis du som borger iKøbenhavns

Kommune har oplevet

diskrimination og ønsker at klage.under

de enkeltediskriminationsgrunde

kandulæse mere

om, hvor du kanhenvende dig,

hvis du er blevetdiskrimineret

–enten af ansatteiKøbenhavns

Kommune,påarbejdsmarkedet

eller iprivatregi.

http://diskrimination.kk.dk/

Mankan læreatlevemed kronisk

sygdom. Kursusprogrammet

er udviklet vedstanford

universityiusa og tænkt som

et supplementtil behandling

af mennesker med kronisk

sygdom. nu udbydes kurserne i

Danmarkfor førstegang.

Læs merepåwww.patientuddannelse.infoeller

på www.

gigtforeningen.dk/patientuddannelse

Hvis du er pårørende til en

psykisk syg, kandubestille en

pårørendepakkemed informationer

og gode råd på www.

bedrepsykiatri.dk pakken kan

også bestilles på tlf.32254600.

udgiveren er Landsforeningen

Bedrepsykiatri–pårørende til

sindslidende.


Deres tredje tænder: Idag sidder de endnu...

-men hvad med imorgen?

Protefix fås påApoteket

og hos Matas.

Brug også

PROTEFIX Aktiv Rensetabletter

-sikrer ren protese

Protefix

Ekstra-stærk

Fastholdelses Creme

Klæber på våd protese. Virker omgående

og ilang tid. Klinisk testet. Nem at bruge

og uundværlig hvis man vil være sikker...

Det komplette PROTEFIX program:

PROTEFIX Fastholdelses Creme er den optimale

løsning - den moderne creme som mange bruger.

PROTEFIX Fixativpulver –ekstra stærk

-bruges til de mindre fastholdelsesproblemer.

Fås i20og50grams æsker.

PROTEFIX Puder er hygiejniske engangspuder

-god til ømme gummer.

PROTEFIX Aktiv rensetabletter

til den daglige rensning. Fås iæsker med 32 stk.

MaxiPharma A/S, Søren Nymarks Vej 25, 8270 Højbjerg

Tlf. 86 29 29 55 · www.maxipharma.dk Protefix holder fast...


Mangler du stadig en vægkalender

for 2008?

Køb Dansk Handicap Forbunds (DHF) vægkalender

2008, hvis du endnu ikkehar fået købt en. Kalenderen

er fyldt med flottebilleder og små historier om mennesker

med handicap iuganda. ikalenderen møder

man blandt andrekvinder,som har fået landbrug til

at fungere, og mænd,som har fået stadepladser på

markeder.Det er mennesker,for hvem det er lykkedes

at forbedretilværelsen blandt andet vedhjælp af DHFs

projekter iuganda.

pris 75 kr.+ forsendelse.Kalenderen kanbestilles på

Dansk Handicap Forbunds hovedkontor, tlf.39293555

eller mail: js@dhf-net.dk.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

N y t bilhus f or a lle med ha n dica p

A lle r elev a nte biler og stort ud v a lg a f prod u k t e r f or h a n dica ppede

biliste r i stor i n den d ørs u d stillin g

8 7 4 110 4 0 www. l a n gho ej. dk

17


Kort nyt

Lisbeth Hansen kanbeholde sit job

iHandicap-nyt,nr. 5sidsteårberettede vi om Lisbeth

Hansen, der stod til at mistedet job hun har passet

gennem 18 år hos sahvapåøsterbroiKøbenhavn.

Københavns Kommune ville fratage hende den særlige

kørselsordning,som den tidligerehavde bevilget

hende,fordi den blevopmærksom på, at den varulovlig.ogatdispensereville

kommunen ikkehøretale om.

Dermed ville Lisbeth mistesit arbejde og overgå til en

passiv tilværelse på et dagcenter, selvom både hun og

virksomheden varmeget tilfredse med samarbejdet.

ForDansk Handicap Forbund forekom sagenabsurd,

specielt fordivihar en regering,som så flot proklamerer,

at alle skal ibeskæftigelse.sagen har kørtlænge

med henvendelser til Københavns Kommune,diverse

ministerier og medierne.Det har selvsagt været en

enormbelastning forLisbeth, men nu er der endelig

kommet en afklaring!

Morsomtnok har Københavns Kommune brugt syv

måneder på at finde ud af,atordningen bør fortsætte,

som den er.Derforhar man givet dispensation, og Lis-

Klager fik medhold,fordi det varumuligt at få kontakt til kommunen

Dansk Handicap Forbund har fulgt en bilsag,hvoret

medlem fik afslag på reparation af en særlig indretning

-idettetilfælde automatgearet. personen er stærkt

afhængig af sin bil, fordiden udgør enestemulighed

foratkomme på arbejde.situationen varderforyderst

kritisk. Medlemmet henvendtesig straks til kommunen

foratfålov til at måttesættereparationen igang.Det

vardog helt umuligt at få fatikommunen, og til sidst

valgtepersonen at sende bilen på værksted.

efterfølgende afslog kommunen at betalefor reparationen

ud fradet princip,atman altid skal ansøge om en

ydelse,før man kanfåden udbetalt,ogkommunens afslag

varforsynet med principafgørelser fraankestyrelsen.

sagen blevanket til det sociale nævn, og det endte

med,atkommunen fik besked på at betalefor reparation

af automatgearet. Detskete dels med den

Kommunerne strammer på bilområdet

iDansk Handicap Forbund har vi gennem et stykketid

set en tendens til, at det er blevetsværereatfåbevilget

en bil af trivselsmæssige årsager.Det fortæller både voresrepræsentanteridesociale

nævn og mange af de

medlemmer,som henvender sig til os foratfåråd og vejledning.Det

virkersom om, at kunpersoner,som udfører

storemængder frivilligt arbejde og lignende,kan komme

igennem nåleøjet.vi finder det urimeligt,damange af vo-

www.DHf-Net.Dk

18

beth kanbeholde sit arbejde.

Dansk Handicap Forbund glæder sig over sagens lykkelige

udfald og Københavns Kommunes vilje til at løse

problemet,men det undrer samtidigt,atdet skal være

nødvendigt at slæbe en borger gennem et så ubehageligt

forløb.

Monlæsning af paragraffer står ivejen foratfinde

den perfekteogindividuelt tilpassede løsning forden

enkelteborger?

begrundelse,atdet er kommunens ansvar at udføre

reparationer af den særlige indretning,ogdels at det

ikkehavde væremuligt forpersonen at få kontakt med

kommunen gennem en længereperiode.

afgørelsen er interessant, fordiden viser,atkommunen

minsandten er forpligtet til at levere den service,

som borgerne har krav på.

resmedlemmer er stærkt afhængige af deres bil, selvom

de ikkeeriarbejde.

samtidig hører vi framange,atkommunernes vurderinger

af hvilkebiler,der er ’billigst egnede’ermeget forskellig

fraden opfattelse,som borgerne har.

endelig er der en tendens til, at kommunerne bevilger

biler,som koster langt mindreend lånerammen.

iDansk Handicap Forbund følger vi problemstillingerne.


Kort nyt

Godt råd -gem kuverten!

gemaltid kuverten, når du modtager et afslag frakommunen.

Detkan væredit enestebevis formodtagelsen.

Får du afslag iensag og vil ankehar du fireuger til at

indgivedin klage.Hvis ikkeman overholder denne frist,

kanklagen ikkebehandles.

et af Dansk Handicap Forbunds medlemmer oplevede

denne situation: Kommunen afviste, at behandleklagen,

fordiden -ifølge kommunen -var modtaget forsent. Men

medlemmet vidste, at det oprindelige afslag varmodtaget

senere, end det kommunen påstod.ogkunne bevise

det! Længeretids mistrotil kommunens hæderlighed

Kørselsfradrag

Forbundet får fratid til anden en del spørgsmål om

det kørselsfradrag,man er berettiget til, når man har

en handicapbil. Her gælder ifølge ligningslovens §9D

nemlig et særligt fradrag forkørsel mellem hjem og

Frit valg af hjælpemiddel bruges meget lidt

servicelovens §112 om bevilling af hjælpemidler giver

borgeren rettil at vælge en anden leverandør og dermed

et alternativt hjælpemiddel, end det kommunen

foreslår.

Kommunernehar som regel nogle fasteleverandører,

med hvem man har indgået aftaler om særlige rabatter

mv.ogfortæller måskeafden grund ikkealtid om muligheden

foratvælge andreløsninger.

Dansk Handicap Forbund gennemførte iefteråret

en miniundersøgelse af hvor mange,der benytter fritvalgsordningen,

og om kommunerne informerer om

den. undersøgelse er ikkevidenskabelig og har ikke

statistisk signifikans,men den kangiveetfingerpeg om

tendenser.Deltagerne iundersøgelsen bevarede nogle

få spørgsmål på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.

124 personer har deltaget iundersøgelsen. et flertal

af dem 67,4% har ikkebenyttet ordningen, mens 32,3%

har benyttet den. Dereraltså kunentredjedel, som

har benyttet frit-valgsordningen.tallet må forventesat

væreendnu lavere,hvis man kigger på alle mennesker

med handicap,blandt andet fordibrugereafnettet og

dermed deltagereiundersøgelsen er aldersmæssigt

skævt fordelt.

Informationsniveauet er meget lavt:

69% af dem, som ikkehavde benyttet ordningen, vidste

ikke, den fandtes.65% af dem, som havdebenyttet ordningen,

svarede,atkommunen slet ikkehavde informeretdem

om muligheden.

35% af dem, som havdebenyttet ordningen, svarede,at

kommunen informerede dem om ordningen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

gjorde nemlig,atmedlemmet havdegemtkuvertenmed

poststempel og dato.Dermed vardet bevist,atafgørelsen

frakommunen varmodtaget senere, og at klagefristen

derforvar længere, end kommunen mente.Det sociale

nævn godtog beviset,ogsagen blevderefterbehandlet.

arbejde.semerepåDansk Handicap

Forbunds hjemmeside

på www.dhf-net.dk/politik/

nyhedsbrev?id=454.

Egenbetaling ikkeetproblem:

10,7% svarede,atdeikkehavde benyttet ordningen,

fordiegenbetalingen ville blivefor stor.

idenne forbindelse er det dog vigtigt at huskepå, at

undersøgelsen ikkenår ud til alle grupper.Derforkan

der væreenstørre andel, som reelt ville væretvunget

til at fravælge denne mulighed ud fraøkonomiskeårsager.

Tilfredshed med ordningen:

97,5% af dem, som havdebenyttet ordningen, svarede,

at de til enhvertid vil bruge ordningen igen.

Konklusion:

undersøgelsen tegner derforetbillede af,atflertallet

ikkehar benyttet frit-valgsordningen, at detteskyldes

et lavt informationsniveau hos kommunerne,men at

brugerne af frit-valgsordningen til gengæld er vældig

tilfredse,når de bruger den.tilsyneladende er egenbetalingen

ikkeetproblem, men igen skal man huskepå, at

denne miniundersøgelse ikkerammer alle grupper.

19

aF Bente røDsgaarD,Jeppe KerCKHoFFs og soLveig anDersen

Kort nyt Kort nyt Kort nyt


aF CLaus BJarne CHristensen

Debat www.DHf-Net.Dk

Nej taktil lifte og

stejle ramper

isidstenummer bragteHandicap-nyt en reportage

om et nytboligbyggeri emaljehaven-iKøbenhavn.

nogle af de udtalelser,som sarahglerup kom med i

reportagen, tagerBygge- og trafikpolitisk (Btpu) udvalg

iDansk Handicap Forbund (DHF) dyb afstand til. vi

frygter, at udtalelserne skaber uklarhed om, hvad DHF

står for. Derfor vil vi gerne fastslå, at udtalelserne iartiklen

er sarahs personlige meninger og ikkeetudtryk

forDHFs holdninger.

Dansk Handicap Forbund støtter ikkesynspunktetom,

at man kanlavelidt forstejle ramper op til

hovedindgangen, og vi synes heller ikkereglen om,

at ramper maksimalt må være1:20, er en dum regel,

selvom mange brugereafel-kørestole kankøreopad

en rampe med en større stigning.Hvis vi accepterer

stejlereramper,vil det væreusolidarisk og vil udelukke

fleremennesker foratdeltage isamfundet. Husk at det

er personens funktionsnedsættelse,der sammen med

barriererne,skaber et handicap.

sarahglerup konkluderer,atfolk ikørestol ikkeer

blevetkonsulteret. arkitekter kanogmåikkekonsultere

tilfældige mennesker ikørestol omkring rådgivning

om handicaptilgængelighed.Derforbesluttede DHFs

kongres da også fornogle år siden, at kuntillidsfolk,

uddannede itilgængelighed kanudtale sig om tilgængelighed

på vegne af DHF.

ulovlige lifte

ihvilket omfang handicaporganisationerne skal høres i

en byggesag er en temperamentssag.Dialog er vigtig,

men det bliver aldrig handicaporganisationer eller et

kommunalt handicapråd,der godkender et byggeri.

Deterbygherrernes ansvar,atbyggeriet er lovligt.

Kommunen har også ansvar,daden alene giver byggetilladelse

til et byggeri. selvom der er givet byggetilladelse,erulovligheder

ikkegodkendt,medmindre

bygherrenhar søgt og fået dispensation til at afvige fra

bygningsreglementet.

Da der blevgivet byggetilladelse (2004) til dettebyggeri,

varlifte inybyggerifaktisk ikkelovligt og ikkeacceptabelt.

Forselvom der først i2005 foreligger et brev

til DHF fraerhvervs- og Byggestyrelsen, hvor den skriver,

at lifte ikkehører hjemme inybyggeri, er dettebareen

præcisering af allerede gældende lovgivning.idet nye

bygningsreglementBr08, der netop er kommet,erdet ligeledes

præciseret,atlifte er istrid med bestemmelserne.

arkitektonisk virkemiddel eller hovsa-løsning

Jeghar kunsympati for, at byejendommes stueetage

hæves over gadeniveau,ogder etableres terrasser ud

20

Model af bygningen. Her er der ikke lifte som arkitektonisk element.

mod gaden. Detgiver bokvalitet,ogman undgår at forbipasserende

glor direkteind istueetagen.

arkitekten på emaljehavenfremfører,atliftene er et

arkitektonisk valg foratskabe terrasser vedstuelejligheder

ud mod gaden. personligt tror jeg ikkepå, at en

arkitekt vælger lifte som et arkitektonisk virkemiddel. De

førsteskitser,som kanfindes på nettet,viser,atarkitekterneoverhovedet

ikkehar tænkt ilifte blot en trappe

op på bastionen. Liftenerefter min vurdering et forsøg

på at løse et problem, der er opstået alene på grund af

manglende omtanke. Jegerflovpåarkitektstandens

vegne over,atder vælges lifte inybyggeri. De lifte,der

findes på markedet,kan ikketåle at stå ude om natten.

De er ligeledes besværlige at betjene.Jeg er sikker på, at

hovedpartenafbeboerne bliver rigtig trætteafliftene.

Hvad nu?

Derskulle fragadeplan til trappe- og elevatoropgang

havdeværet niveaufriadgang.

en rampe kunne væreenlovlig løsning,men ikkeen

god løsning.rampen ville ganskeenkelt værefor lang,

mereend 20 m. arkitekterne skal vide,atlifte ikkehørerhjemme

inybyggeri, Københavns kommune skulle

ikkehavegivet byggetilladelse til et byggerimed lifti

2004 og firmaet,der solgteliftene,skulle have nægtet

at sætteliftene op.Men sådan fungerer et liftfirma

selvfølgelig ikke.

Jegved,atDsi nu DanskeHandicaporgansiationer

(DH) forgæves har klaget til kommunen. Jegsynes at

DHF skal føreklagen videre. Derermange uheldige

sammenfald,ogidag står vi med et byggeri, der ikke

fungerer tilfredsstillende nu og ifremtiden.

om der opfindes en lift, der er acceptabel, let at

betjene uden brug af nøgleogdriftssikker, kanviikke

spå om. Menjeg har endnu ikkeset en enestelift, jeg

tør sige god for. Lifte er forsatpåDHF sorte liste. Det

samme er stejle ramper.

Claus Bjarne Christensen er arkitekt,tilgængelighedsrevisor

og formand for Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg i

Dansk Handicap Forbund.

Foto: r oeL De CoCK, KøBenHavn.


midt ibladet

Indhold side 21–28

DHF på nettet

Nytfra afdelingerne

Rejser

Kurser

Arrangmenter

Annoncer

Viso

DUKH

Regionskontor

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

Indmeldelseskupon

DHF på nettet

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du

på adressen: www.dhf-net.dk

Du kan skrivetil DHF på fleree-mail adresser:

Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dk

Landsformand: susanne@dhf-net.dk

socialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dk

Handicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dk

informationsmedarbejder: info@dhf-net.dk

ulandssekretariatet: uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen: fk@dhf-net.dk

ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

ryK: info@ryk.dk

amputationskredsen: ak@dhf-net.dk

Webmaster: webmaster@dhf-net.dk

www.dhf-net.dk

nytFra aFDeLingerne

Assens

Februar 2008

tirsdag den 19. februar kl.18.00: Fællesspisning og

banko.priskr. 70. Bindende tilmelding senest den 12. 2.

tirsdag den 4. marts kl.19.00: generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.afdelingen er vært

med brød og kaffe.

tirsdag den 18. marts kl.16.45 iKorsvangcentereti

assens: Bowling.spisning kl.18.00. pris kr.120.tilmelding

senest den 11.3.

tilmeldinger til Bitten, tlf.62632325eller Lis,tlf.6479

15 19. Hvor andet ikkeernævntforegår arrangementernepåstadionvej10.

Bornholm

Lørdag den 8. marts kl.12.30 –16.30: Dansk Handicap

Dag. to retter mad samtkaffe. pris: kr.95. Detertilladt

at tage en gæst med.(se program side 10).tilmelding

senest onsdag den 5. 3. kl.13.00.

Lørdag den 5. april kl.13.30 –16.30 :ordinær generalforsamling.Dagsorden

ifølge lovene.eventuelle

forslag skal værebestyrelsen ihænde senest otte

dage før generalforsamlingen. efterfølgende er der

bankospil om medbragtepakker til en værdi af kr.25.

Foreningen er værtmed kaffeoghjemmebag.tilmelding

senest onsdag den 3.4. kl.13.00. obs. Forslag til

sammenkomster modtages gerne.

alle arrangementerneforegår isagahuset irønne.

Esbjerg

torsdag den 21. februar:nyt fraDHF v/ John sørensen.

tilmelding senest den 15. 2.

Lørdag den 15. marts: Dansk Handicap Dag. afgang

kl.11.00 fraKvaglundparken1.Hjemkomst ca. kl.19.45.

(program se side 10).tilmelding senest den 26. 2.

onsdag den 26. marts kl.19.00: generalforsamling.

Dagsorden se ilokalbladet.

søndag den 27. april itjæreborgFritidscenter, skolegade

44,tjæreborg: esbjergafdelings 80 års jubilæum.

tilmelding senest den 10. 4.

Hvor andet ikkeernævntforegår arrangementernei

Kvaglundparken1.st.

alle tilmeldinger til Lilian Lykou,tlf.24903071, træffesalle

dage bedst mellem kl.8-10.

1


Midt ibladet

Fredensborg/Hørsholm/Rudersdal

Mandag den 21. april kl.17.00 –21.00, Kirkevej 2, Birkerød:

generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.afhensyn

til forplejningen tilmelding senest ottedage før til Børge

rasmussen, tlf.26214865.

Frederiksberg

onsdag den 27. februar kl.18.30: Bankoaften.

onsdag den 12. marts kl.18.00: påskefrokost. pris kr.150.

Drikkevarer foregen regning.

onsdag den 26. marts kl.19.00: generalforsamling.

Lørdag den 29. marts kl.13.00 –16.00 på storstrømmens

sygehus næstved iringstedgade 61, næstved: sundhedspolitisk

Høring.(Læs mereside 26 og iafdelingsbladet).

onsdag den 2. april kl.19.00: syngepigerne.

onsdag den 30. april kl.18.30: Bankoaften.

Hvor andet ikkeernævntforegår arrangementerneiDagcentrets

nordens lokaler.

tilmelding og kørsel til Connie pedersen, tlf.35356721.

Frederikshavn/Sæby

Mandag den 18. februar kl.19.30 på Dagcentret,ingeborgvej:

generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.

torsdage den 21. februar,6.marts,3.og17. april kl.19.30 på

Dagcentret,ingeborgvej: Banko.

Fredag den 7. marts iLendum Forsamlingshus: Dilettantteater.

”en køn familie”. Bus afgårfra Frederikshavns rutebilstation

kl.17.30.tilmelding senest den 29.2. til Jens,tlf.984207

65, Lisbeth, tlf.98439131eller Christian, tlf.98481846.

onsdag den 19. marts på Dagcentret,ingeborgvej: Banko.

Frederikssund/Frederiksværk

Lørdag den 15. marts kl.13.00 –20.00 iFestsalen, syrevej2i

Frederiksværk: Dansk Handicap Dag. (program se side 10). pris

forvoksne kr.175, børnindtil 12 år kr.105. Kørsel gratis for

medlemmer af Frederiksund/Frederiksværkafdeling.sidste

tilmelding den 3.3.

onsdag den 9. april kl.18.30 –22.00 iFritidscentret,Multisalen,

Jernbanegade 2iFrederiksværk: afdelingen giver tre

stk. smørrebrød.underholdning ved”gribskovens hårde

kerne”,medbring en pakketil lotteri.tilmelding senest den

3.4. Husk at oplyse om du er diabetiker.

onsdag den 14. maj kl.18.30 –22.00 Fritidscentret,Multisalen,

Jernbanegade 2, Frederiksværk: afslutning på forårssæson.

svenastrup Knudsen fraDHFs Bygge- og trafikpolitisk

udvalg (Btpu) fortæller om fremtidens kørsel iregionen.

spørgsmål, som du gerne vil have belyst, kandumaile eller

skrive til Knud Knudsen: knudkn@tiscali.dk, senest den 1. 4.

evt. bankospil, husk spillebrikker.servering af kaffe/temed

brød.Husk vedtilmelding at oplyse,omduerdiabetiker.tilmelding

senest torsdag den 8. 5. gæster/venner er velkomne.

Flere oplysninger og tilmeldinger:Frederiksværk-Hundested

til Birgit,tlf.47940028, Frederikssund-Jægerspris til

Knud,tlf.47503530/21 90 58 53.

Furesø/Allerød

22

Lørdag den 1. marts kl.10.00 –15.00 tilgængelighedskursus

forlet øvede/øvede.Lone sigbrand frastatens Byggeforskningsinstitut

(sBi) fortæller om det nyebygningsreglement.

Jens petersen fraDansk Handicap Forbunds Bygge –og

trafikpolitiskeudvalg (Btpu) vil fortæller om forbundets

mærkesager på området. pris kr.100 inkl. frokost og kaffe.

Deltagerantallet er begrænset til 20 personer,sådet er først

til mølle princippet. Bindende tilmelding senest den 20.2.

Lørdag den 15. marts.kl. 16.30 –23.30. Dansk Handicap Dag

(program se side 10). pris kr.175 formedlemmer af Furesø

–allerød afdeling kr.235 forikkemedlemmer.Bindende tilmelding

senest den 1.3.

torsdag den 3. april kl.17.00 –20.00: Dagsorden ifølge vedtægterne.afdelingen

byder på aftensmad,derforertilmelding

nødvendig.

samtlige arrangementerforegår på gedevasevang,Hestetangsvej

30a, 2520 Farum.

alle tilmeldinger og evt. spørgsmål til tilgængeligheden,

mulighed forenhåndsrækning osv.til Marianne rosenvold

tlf.44955720. e-mail: rosenvold@mail.tele.dk.

Grenå

tirsdage den 19. februar,4.og18. marts samt1.og15. april

kl.14.00 iposthaven: Håndarbejdsmøde.

tirsdag den 26. februar kl.18.30 iposthaven: generalforsamling

iposthaven. Derefter gratis minibanko.Bemærkkun

en plade pr.person.tilmelding senest den 21. 2.

tirsdag den 25. marts kl.18.30 iposthaven: underholdning.

tilmelding senest den 20.3.

tirsdag den 22. april kl.18.30 iposthaven: Bankospil.tilmelding

senest den 17. 4.

tilmeldinger til Doris, tlf.86324521eller else,tlf.86323876.

Helsingør

onsdag den 5.marts kl.19.00 –22.00 på Hamlet: generalforsamling.afdelingen

giver brød og kaffe.tilmelding senest den 28.2.

Lørdag den 15. marts kl.13.00 –22.00 iFrederiksværk:

Dansk Handicap Dag(program se side 10).vi kører fraHamlet

kl.12.00. Bindende tilmelding senest den 6. 3.

tilmeldinger iHuset iLundegade 15 celler på tlf.49218221.

Herning

onsdag den 27. februar iHoltbjergaktivitetscenter, thyrasvej

9iHerning kl.19.00: generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.Forslag

skal væreformanden ihænde senest otte

dage før.

onsdag den 12.marts på vuC Brorsonsvej,Herning: FællesarrangementiHandi

aktiv.seannoncering iHerning Folkeblad.

torsdag den 24. april kl.17.00: aftentur,spisning og besøg i

søbyBrunkulslejr.priskr. 150. Bus fraKollektivcentretBytoften.


Himmerland

torsdag den 6. marts kl.19.00 Bymidten iaars: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.Betalt medlemsbevis skal

forevises.

Holbæk

søndag den 16. marts kl.13.00 –21.00 iLindholmcentret,

nykøbing F: Dansk Handicap Dag. pris 185 kr.tilmelding til

Bente, tlf.59182769senest 2.3. (program se side 10).

torsdag den 27. marts kl.19.30 ivommevadforsamlingshus:

generalforsamling.Dagsorden iflg.vedtægterne.indkomne

forslag skal værebestyrelsen ihænde senest 8dage før.

Fællesspisning kl.18.00 med DHF som vært. Kl.19.30 starter

generalforsamlingen. senereservereskaffe.tilmelding til

Bente, tlf.59182769.

Horsens

torsdag den 6. marts på sundtoppen kl.19.00: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.gratis spisning efter

generalforsamlingen.

Korsør/Skælskør

Mandag den 10. marts kl.18.00 –21.30 iteglværksparkeni

Korsør:generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal værefungerende formand ihænde skriftligt

senest ottedage før generalforsamlingen. Husk medlemskvittering/kortfor

at kunne stemme på generalforsamlingen.

Kl.18.00 servereshåndmadder samtenostemad.ølogvand

kankøbes.senerekaffeogte. pris kr.50. afdelingen arrangerertransport.

pris kr.50.tilmelding er nødvendig og skal ske

til bestyrelsen senest den 6.3.

søndag den 16.marts kl.13.00 –21.00 iLindholmcentret i

nykøbing Falster:Dansk Handicap dag.(program se side 10).

pris kr.185. udgiftertil transportca. kr.250. Bindende tilmelding

til bestyrelsen senest den 1.3.

Mandag den 14. april kl.15.00 –21.00 isuper Bowl islagelse:

Medlemsaften. pris kr.260 som dækker bowling,spisning

og fællestransport.tilmelding er nødvendig og kanske til

bestyrelsen senest den 31.3.

København

onsdag den 2. april kl.18.30 –21.30 iplejecentret sølund,

v/kantinen, ryesgade 20, København n: generalforsamling.

Kl.18.30 –19.45 generalforsamling -dagsorden ifølge vedtægterne.Dereftersmørrebrød

samtenøleller vand (kræver

tilmelding forud). Kl.20.15 –21.30 aktuelt handicappolitisk

indslag.tilmelding til smørrebrød og evt. transportsenest

den 25. 3. til svenastrup Knudsen, ågade 120, st. tv.2200 København

n, tlf.38340661. e-mail: sven@kak.dk.

Køge

23

onsdag den 26. marts kl.19.00 ifestsalen på Møllebo,nørre

Boulevard 101: generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag,der ønskes behandlet,skalværeformanden i

hænde senest ottedage før.

Møn (se Vordingborg)

Næstved

onsdag den 20. februar kl.19-21.30: Foredrag v/ rasmus

Lund-sørensen, næstformand iDHF ungdomskredsen, om

foreningens spændende ulandsprojekt ighana.

onsdag den 5. marts kl.19–22: Bankospil.

onsdag den 12. marts kl.19.00: generalforsamling.Dagsorden

ifølge vedtægterne.

onsdag den 19. marts kl.18.00 –23.00 igulerodshuset,

ringstedgade 528, næstved: afslutningsfest.to-retters menu,

kaffe, musik og dans.priskr. 200 kr.

tilmelding til anetteFasmer,tlf.55770141senest den 3.3.

onsdag den 30. april kl.10. 15 –19.00: turtil Zoologisk

Have. afgang kl.10.15 med bus fraengvej 18. Først kører vi

til søvilla Krov/Køge.Her serveresdansk bøf m/tyk sovs.

Derefter til Zoo. pris fordeltagelse er kr.200.tilmelding til

Marianne nielsen, tlf.55730869senest den 10. 4.

Hvor andet ikkeernævntforegår arrangementernepåengvej 18.

Odder

odder afdeling har oprettet sin egen hjemmeside www.dhfodder.dk.

Odense

torsdag den 6. marts kl.18.00 -22.00: Forårsbanko med

sponserede gevinster.smørrebrød kanbestilles.Mulighed

forkørsel. spillet starterkl. 19.00.tilmelding som sædvanligt.

tirsdag den 11. marts kl.19.30 på tarupgamle præstegaard.

generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.spisning

kl.18.00 inden generalforsamlingen. Forde, som deltager i

spisningen, vil der væremulighed for kørsel.tilmelding til

spisning og kørsel senest den 6. 3.

tilmeldinger til susanne,tlf.24258742, Jørn, tlf.301385

95 eller annette, tlf.30252271.

Rødovre

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

torsdag den 28. februar ilokale 208 iørbygaard: Medlemsaften.

Madmedbringes.

torsdag den 13. marts kl.19. 30 –22.00 ifestsalen iørbygaard:

generalforsamling.

Lørdag den.15.marts:Dansk Handicap Dag.(program se side 10).

torsdag den 3. april kl.19.00 til 22.00 ifestsalen iørbygaard:

Bankospil.

yderligereoplysninger hos Jane,tlf.36413605.


Midt ibladet

Silkeborg

onsdag den 20. februar kl.19.30: Bankospil.

onsdag den 5. marts kl.19.30: Dansk Film.

onsdag den 26. marts: generalforsamling.Dagsorden ifølge

lovene.evt. forslag skal væreformanden ihænde ottedage før.

søndag den 6. april kl.13.00: sæsonafslutning på sdr.ege i

ry med middag,kaffeogaspargessuppe inden hjemturen.

underholdning af Kalle.priskr. 150 formedlemmer.Kr. 200

forikkemedlemmer.tilmelding senest den 31. 3.

tilmeldinger og yderligereoplysninger til inga salling,tlf.86

82 37 76. Hvor andet ikkeernævntforegår arrangementerne

på remstruplund.

Skagen

Mandage den 18. og 25. februar og 3., 10., 17.. og 31. marts

samt7., 14. og 21. april: Mandagsklub.

torsdag den 6. marts kl.19.00 –22.00: Bankospil.

Fredag den 7. marts iLendum: Dilettantteater. vi kører fra

Klitrosen. pris kr.125 inkl. kaffeogkringle.ikkemedlemmer

kr.200.

torsdag den 27. marts kl.18.00 –22.00: generalforsamling

kl.19.00. spisning kl.18.00.tilmelding til spisning senest den

23.3.

Hvis arrangementetermed spisning,ertilmelding senest

femdage før.

tilmeldinger til KajHansen, tlf.98444554eller Chelly rasmussen,

tlf.98446337.

Skive

tirsdag den 4. marts kl.19.30: generalforsamling.Dagsorden

eftervedtægterne.Biksemad kl.18.00. pris kr.50for medlemmer

/kr. 75.00 forikkemedlemmer.Kl. 19.30 startergeneralforsamlingen.tilmelding

til spisning senest 27. 2. på tlf.9752

78 56.

onsdag den 9. april: rundvisning iHøjslevKirke v/ inger

nellemann sørensen. aftentur til trollehøjen vedørslevskloster.Kaffeoglagkage

hos Dalsgaardantik. afgang kl.18.00

fraskive Banegård, vi fylder bilerne.

tilmelding senest 1. 4. på tlf.97527856.

Slagelse/Sorø

Mandag den 25. februar kl.19.00 –20.45 iKongehavecentret

svendsgade islagelse: generalforsamling.Dagsorden ifølge

vedtægterne.evt. forslag skal væreformanden ihænde senest

ottedage før generalforsamlingen. afdelingen giver en

øl eller vand,samtkaffe, te med brød.Husk gyldig kvittering.

Mandag den 3. marts iKongehavecentretsvendsgade i

slagelse: vi spiser gule ærtermed flæsk, haler og pølse.alternativt

kanman spise krebinetter med tilbehør.oplysved

tilmelding hvad du vil spise.tilmelding senest den 25. 2.

Lørdag den 15. marts kl.20.00 iantvorskovhallen. ørkenens

sønner.Billetter kankøbes på Billetnet eller på turistkontoret

iLøvegade islagelse.

søndag den 16. marts på Kikko Barinykøbing Falster:

Dansk Handicap Dag. (program se side 10). se ogsådet lille

medlemsblad. pris kr.185 plus kørsel. Bindende tilmelding

senest den 15. 2.

tilmeldinger til aase,tlf.20438270.

Stevns/Fakse

torsdag den 6. marts kl.18.30 –22.00 ikantinen på stevnshøj:

generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægterne.Kaffe,

småkager og kørsel er gratis.tilmelding senest den 28.2.

søndag den 16. marts kl.13.00 –21.00 iKikko Barinykøbing

Falster:Dansk Handicap Dag. (program se side 10). pris

kr.185. Kørsel kr.75.tilmelding senest den 22.2.

tilmeldinger til ruth, tlf.56503543, Hjørdis,tlf.21441640,

Lissy,tlf.56503733eller elaine sigurdson (Faxe), tlf.5672

51 13.

Svendborg

torsdag den 6.marts: generalforsamling.Dagsorden ifølge vedtægter.Forslag

skal væreformanden ihænde senest ottedage

før. afdelingen giver smørrebrød.tilmeldinger til Hanna, tlf.62

54 17 80 eller svend erik, tlf.62226551.

arrangementerneforegår ikælderen iskallen, Møllergade 99 i

svendborg.

Vordingborg

Mandage den 25. februar 3., 10., 17. og 31. marts samt7.og14.

april kl.19.00 iHollænderhavenivordingborg: Banko.

onsdag den 5. marts kl.17.30 på ulvsundcentret,Kornvej 40,

stege: generalforsamling.Dagsorden ifølge forbundets vedtægter.Forslag

skal væreformanden ihænde 14 dage før.tilmelding

nødvendig af hensyn til traktementetsenest den 1. 3.

søndag den 16. marts kl.13.00-21.00 iKikko Bar, Lindholmcentretnykøbing

Falster:Dansk Handicap Dag. (program se

side 10). pris kr.185. Bindende tilmelding senest 25. 2.

torsdag den 3. april kl.17.30-21.30 på ulvsundcentret. spisning,kaffe/te

og kage.Film fraKina. pris kr.75.tilmelding

senest 26.3.

Mandag den 21. april kl.18.00 iHollænderhaven: sæsonafslutning.prisoplyses

vedtilmelding som skal sketil svend

olufsen, tlf.55344685.

Lørdag den 26. april kl.17.30-21.30 på ulvsundcentret:

Fødselsdagsfest,toretters menu,kaffe/te. amerikansk lotteri.

pris.kr. 150. Bindende tilmelding senest 18. 4.

tilmeldinger til Jytteg.Jensen, hvis andet ikkeernævntpå

tlf.55810506. altvedrørende banko besvares af svend,tlf.

55 34 46 85.

Aalborg

24

Lørdag den 15. marts kl.10.30 –19.00 på Feriecenterslettestrand:

Dansk Handicap Dag. (program se side 10). pris kr.150

inkl. bus og middag.tilmelding senest den 4.3. til allan Bach,

tlf.98128295eller ulla using,tlf.98111701.


vore klubaftener startede den 8. januar på Lejbjergcentret,

sonjavej2iaalborg. vi tilbyder hold ibevægelse ivarmt

vand,bevægelseslære, træsløjd,psykologi, edb,håndarbejde,

porcelænsmaling og glasmaling.efter klubaftener er der

hygge og informationer frabestyrelsen.

Mandag den 10. marts kl.18.00 på Lejbjergcentret: generalforsamling.Dagsorden

eftervedtægterne.Kl. 20.00 ølsmagning

og lidt godt til ganen v/ niels tikjøb.

Århus

torsdag den 24. april kl.17.00 iMarselisborgscentret,Bygning

8, 1. sal: generalforsamling.Dagsorden eftervedtægterne.

eftergeneralforsamlingen indbydes der til foredrag

v/ Jørgen arentoft,som blandt andet vil fortælle om sin

opvækst på børnehjem. sidst på dagen er afdelingen vært

vedenlet spisning.

reJser

Berlin

17. –20.- april

Københavns afdelingen arrangerer liftbusrejse til Berlin.

vi skal bo på ascot-Bristol Hotel, asta-nielsen-strasse 2,

D-14480 potsdam, som har 19 handicapvenlige værelser.

pris kr.4.500 inkl.1/4 pension, gauda busforsikring og

afbestillingsforsikring,udflugter med dansktalende guide

dog ekskl. entreer og sejltur.enkeltværelsestillæg kr.600.

ring til svenKnudsen og hør om evt. ledige pladser på

tlf.38340661. Her kanduogså få yderligereoplysninger

om rejsen.

Holland

29. april –3.maj

Himmerland afdeling arrangerer bustur til Holland til hotel

”de rijper eiland”, der ligger 30 km.fra amsterdam.

pris kr.3.645 inkl. halvpension og udflugter.tillæg for

eneværelse kr.800.

turengennemføres kun, hvis der er 30 tilmeldte. ring til

Lillian senest den 25. 2. på tlf.98352553eller mobil

40 21 75 86.

Tyskland/ Hitzaker

26. maj –30. maj

stevns/Faxeafdelingen arrangerer liftbusrejse til Hitzaker

ityskland.viskalbopåHotel restaurantscholz.

pris kr.3.354.tillæg forenkeltværelse kr.400. prisen

dækker transport, udflugtskørsel, entreer og halvpension.

Derkan tegnes rejseforsikring kr.115, som sikrerhjemtransportefter

de nyeregler samtafbestillingsforsikring

kr.ca.135.tilmeldingsfrist er den 18. 2.

Tyskland/Dresden

8.-13.juni

gladsaxe, gentofte og Lyngbyafdeling arrangerer lift-

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

25

busrejse til Dresden. Hver dag er der udflugter både i

Dresden, men også til sächsische schweiz og sejltur på

elben.vi bor på Hotel Kreischaer Hof,som har handicapværelser.

pris kr.5.880 inkl. afbestillingsforsikring,halvpension,

udflugter hver dag men ekskl. entreer.Det er muligt at

have el-stol med.Der er fælles hjælperemed på rejsen.

tilmelding og flereoplysninger kontakt ulla trøjmer tlf.

35 10 15 57 eller på mail u.troejmer@kabelmail.dk sidstefrist

fortilmelding 1.3.

Bornholm

9.- 13. juni.

næstved afdeling arrangerer rejse med luksus-liftbus

m/ anhænger til el-køretøjer,køkken og handicapvenligt

toilet igulvplan.to velkvalificerede chauffører,samt

foreningens egne hjælpere.

vi skal bo på Hotel Balkastrand vednexø, som er handicapvenligt.vi

skal på ture, hvor vi selv bestemmer

tempoet.

pris kr.4.945 kr.(v/ 25 deltagere).tillæg foreneværelse

1.000 kr.prisen dækker transport, udflugter,entréer,fire

overnatninger idelt dobbeltværelse m/ tlf./tv, bad/toilet

og halvpension.tilmelding til Helmer Hansen, tlf.55

99 24 12 senest den 1. 4.

Midtjylland

10. –14. august

Korsør/skælskør afdelingen arrangerer liftbusrejse til Hotelpejsegården

iBrædstrup.virejser over samsø. på rejsen

skal vi blandt andet se samsø, ebeltoft, Mols bjerge,

Himmelbjerget,ejer Bavnehøj,vrads sande,givskud Zoo

og entensilkeborgeller skanderborg.

pris kr.3.650. enkelværelsestillæg kr.700. prisen dækker

transport, overnatninger,morgenmad og aftensmad,

men ikkeentreer og sejltur samtafbestillingsforsikring.

tilmelding til Kirsten r. Hansen, tlf.58196079.

Rhinen

18. –23. august

gammel Midtjyllandskredsens arrangerer liftbusrejse til

rhinen. DK-liftbusser er bemandet med to erfarne chauffører.

pris kr.5.345 inkl. helpension.tillæg foreneværelse kr.

500. rejsen sælges fraden 16. 2. kl.12.00. Henvendelse

til formand forrejseudvalget v/esbjergafdeling Lilian

Lykou,tlf.24903071eller 31 71 02 15

Bulgarien

23. –30. august

aalborgafdeling arrangerer udenlandsrejse til Bulgarien.

vi skal bo på Hotel atlas igolden sands ivarna. afrejse

fraaalborg.

pris kr.6.100 inkl.helpension, to heldagsudflugter og en

halvdagsudflugt samt10hjælpere. ring efterspecialbrochurehos

Jytta, tlf.98109396eller ulla, tlf.98111701.sidstetilmelding:

25.2.endelig bekræftelse på deltagelse 1.3.


Midt ibladet

Kursus

Handicappolitikken og de handicappolitiskeudvalg

Dansk Handicap Forbunds kursusudvalg arrangerer kursus

på sct. Knudsborg, Brenderuppånordfyn fredag den 28.

marts til søndag den 30. marts.

Kursusbeskrivelse:

alle råber og skriger efterarbejdskraft,det gælder blandt

andet Handicaprådene og de handicappolitiskeudvalg.

• Hvor står vi nu ?

Hvordan er sammenhængen mellem DHF –DH(tidligereDsi)

og Handicaprådene ?

Hvordan skabes grundlaget fordehandicappolitiske

udvalg ?

• Hvordan samarbejder vi med kommunen ?

• Hvordan skal vi sammen komme videre?

Målgruppe:

Kurset henvender sig primærttil tillidsfolk og aktivemedlemmer

iDHFs afdelinger og regioner med interesse for

arbejdet ihandicaprådene og de handicappolitiskeudvalg

iafdelingerne.Har du lyst til at gå ind idet politiskearbejde,erher

mulighed foratskaffedig viden om arbejdet.

spørgsmål angående kurset til perJacobsen, tlf.869954

30 eller e-mail per@perjac.dk eller til Hanna skovmose,tlf.

62 54 17 80 eller e-mail skovmose@compaqnet.dk.tilmelding

til Hanna skovmose,Bjerrebyvej28, 5700 svendborg.

e-mail skovmose@compaqnet.dk.

arrangeMenter

Dansk Handicap Forbunds sjællandskeregioner inviterertil

Sundhedspolitisk høring

Tid: Lørdag den 29. marts kl.13.00 -16.00.

Sted: Foredragssalen ikælderen, storstrømmens sygehus

næstved,ringstedgade 61, næstved.

efterregionens overtagelse af sundhedsvæsenet er der

forbrugerne uafklarede spørgsmål iforbindelse med hospitalsbesøg.nogleafdisse

spørgsmålforsøges klarlagt

vedenhøring.

ipaneldebatten deltager repræsentanterfra sundhedsudvalgene

idetoregioner samtsundhedsfagligt

personale.

Dervil væreoplæg og debatomblandt andet: specialisering

af/på hospitaler,sygetransport, transportaf

relevantepersonlige hjælpemidler til hospital og kommunikation

såvel mellem afdelinger og sygehuse internt

og mellem sygehus og hjemkommune.

ønsker du at deltage skal tilmelding skesenest den 10.

marts til Jane Magleholm, tlf.36413605(region Hovedstaden)

eller Lone Jørgensen, tlf.54780081(region

sjælland).

Dervil kunne købes øl og vand til favorable priser.

alle er velkomne!

Med venlig hilsen

Sundhedspolitisk udvalg

DHF Storregion Sjælland

26

Bisidderkursus

region sjælland og Dansk Handicap Forbund afholder

bisidderkursus ilørdag den 1. og søndag den 2. marts

kl.10.00 -16.00 på vorFruesognegård, vorFrueHovedgade

65, vorFrue, roskilde.

Dererikkeovernatningsmuligheder,men vi og DHF sørger

forforplejning til begge dage.

Kurset er gratis,men afdelingen skal selv sørge forudgiftertil

transport.

tilmelding til: anni Kvisgårdsenest den18. februar på tlf.

56 65 84 35 eller på a.kvis@vip.cybercity.dk.

Få 500 danskevirksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget merepå

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis fordig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Detgode program, så støtter du os automatisk.Vi

har brug fordin hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget -alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendteommuligheden foratstøtteDansk

Handicap Forbund ganskegratis.


annonCer

Sød vensøges

Jegerenkvinde på snart61år. Lidt kraftig,men med

godt humør.Jeg kangodt lide god musik, gamle danske

film og spændende amerikanskefilm. Jegerryger.Jeg

søger en ærlig og kærlig ven–gerne ædruelig.Jeg holder

også af at rejse udenlands,bowle og svømme.Hvis

det har din interesse kanduhenvende dig til nedenstående

”billetmærke”.

Billetmærke101/08

Italiensk designet VIMEC elevator

til salg

ubrugt,indbygningsklar elevatortil løftmellem to etager

sælges.elevatorenfylder minimalt,erkonstrueret af enkle

aluminium/glas moduler iettidløst design og er let at

indbygge.elevatorenkan løfte en kørestol inkl. voksen

person.velegnet til gangbesværet eller kørestolsbruger.

en optimal og let løsning hvis du vil bliveidit hus,men

ikkeeristand til at benytte trappen. nypris 225.000 kr.

prisforslag 100.000 kr.Bud modtages.Cad tegninger kan

rekvireres.Mærke:vimec -LHelevatormodel 06.platformstørrelse:

1000 x1250 mm. inkl. skakt iraL 1013 (hvid)

samtdørautomatik. elevatoren er købt gennem Handigroup

iaalborg. se merepåwww.handi-group.dk

Kontakt: Line greisen 26 23 24 70 /Mia greisen 40 10 00

03.

Feriehjælp

svagføres Feriefond uddeler støttetil feriefor handicappede.ansøgningsskema

kanrekvireres og fremsendes

til svagføres Feriefond senest den 31. marts til svagføres

Feriefond v/formand inge Hennesø, engtoften2,3540

Lynge.

VISO

viso– videns- og specialrådgivningsorganisationen skal

væremed til at sikre,atdusom borger får den bedst

mulige hjælp,uanset hvor ilandet du bor.

Kommunernehar det fulde ansvar forbehandlingen af

sociale sager.Men når sagerne er særligt komplicerede,

kandehenvende sig til viso foratfårådgivning eller

hjælp til at udrede sagen. Borgeren kanogså henvende

sig direktetil viso,dog kunfor at få rådgivning

viso støtter dig og din kommune med specialrågivning

og udredning,hvis din sag er blandt de mest specialiserede

enkeltsager.

viso kankontaktes på tlf.72423700eller på mail:

viso@servicestyrelsen.dk.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

Aktiv ferie inaturen

Hvis Iholder af naturen og gerne selv

vil vælge, hvad Ivil lave, er Dronningens

Ferieby stedet.

I2008 har vi flere aktivitetstilbud end

nogen sinde tidligere. Vi hjælper jer

gerne med at sammensætte lige den

ferie, Igerne vil holde.

Dronningens Ferieby... tilgængelig for

alle.

Vi tilbyder ugeferie og miniferie.

Pris pr. hus pr. uge fra kr. 2.440,-

Pris miniferie pr. hus fra kr. 1.690,-

(i udvalgte perioder)

Weekendophold

14. -16. marts kr. 1.395,- og 3. -5.oktober 2008 kr. 1.465,-

Ta’påweekend tæt ved skov og strand. Nyd naturen og bliv forkælet.

Prisen er pr. pers. v/2 pers. iéthus og incl. måltider, underholdning

og slutrengøring. Pris pr. ekstra pers. ihuset kr. 850,-

Påskeferie 16. marts -23. marts 2008

Her er børnene icentrum. Aktiviteter med bl.a. bondegårdsbesøg,

skattejagt, ansigtsmaling, børnebio, ridning og kanosejlads.

Pris pr. hus kr. 3.050,- *) op til 5personer, incl. slutrengøring.

Sommerhøjskole 14. juni -21. juni 2008

En uge for dig, der ønsker at udvide din horisont, kombineret

med afslapning.

Pris pr. hus kr. 5.090,- *) op til 5personer, incl. slutrengøring.

Natur-uger for børn ogvoksne

Uge 27, 28, 30 og 31 er natur-uger for børnefamilier. Bl.a. skattejagt,

å-safari, dragebygning, ridning, mooncar-race, kajak- og

kanoture.

Pris pr. hus 5.840,- *) op til 5personer, incl. slutrengøring.

Uge 32 og 33 er natur-uger specielt tilrettelagt for voksne. Bl.a.

morgengymnastik på stranden, svampetur, indsamling af urter til

snaps, spændende fordrag og udflugter.

Pris pr. hus fra 5.490,- *) op til 5personer, incl. slutrengøring.

dronningensferieby.dk

Ring 87 58 36 50 efter programmer for de enkelte perioder.

*) Nogle aktiviteter tilkøbes individuelt.

27

Dronningens Ferieby ·Kystvej ·8500 Grenaa ·Telefon 87 58 36 50

Fax 86 30 07 80 ·post@dronningensferieby.dk


egionsKontorer

Dansk Handicap Forbunds

regionskontorertilbyder

information og vejledning.

Regionskontor Fyn

østrestationsvej 27, 2.

5000 odense

tlf.66193455/fax 66 13

19 61

e-mail:

dhf-region-fyn@mail.tele.dk

Videnscenterfor Bevægelseshandicap

videnscentret besvarer henvendelser,forestår konferencer og

projektarbejder samtudarbejder bøger,videoer og andet informationsmateriale.

Kontakt:

videnscenterfor Bevægelseshandicap

MarselisborgCentret,Bygning 3, 2. sal.

p.p. ørumsgade 11

8000 århus C

telefon 89 49 12 70. Fax89491276

e-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dk

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2008

enlige 240 kr.

undertegnede ønsker at blivemedlem af Ægtepar/

Dansk Handicap Forbund.

samboende 360 kr.

Jeger: handicappet ikke-handicappet

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

navn:

adresse:

postnr./By

Fødselsdato:(dag) (måned) (år)

Kommune:

telefon:

e-mail:

Sæt krydshvis du tillige ønsker at væremedlem af én af Dansk Handicap

Forbunds firespecialkredse.Det koster ikkeekstra.

Forældrekredsen (forældretil handicappede børn0-18 år)

oplysvenligst barnets fødselsår og navn:

ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)

ryK(rygmarvsskadede)

amputationskredsen

(underskrift af det nyemedlem)

Regionskontor

Aabenraa

anna Marienielsen

Bjerggade 4Q

6200 aabenraa

tlf./fax: 74 62 05 71

email: aabenraa@dhf-net.dk

Kontortid: tirsdag og torsdag

kl.9-12

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2007

Brev

ufrankeret svarforsendelse

Dansk Handicap Forbund

+++ 1074 +++

Hans Knudsens plads 1a, 1.

2100 København ø

28

DenUvildige Konsulentordning

Handicapområdet (DUKH)

postboks 284

Banegårdspladsen 2, 2.

6000 Kolding

tlf.: 76 30 19 30

Fax: 75 54 26 69

skrivetlf.: 76 30 19 39

e-mail: mail@dukh.dk

Hjemmeside: www.dukh.dk

Telefonerne er åbne:

Mandag og fredag

9.00-15.00

tirsdag 9.00-21.00

onsdag 9.00-13.00

torsdag 9.00-17.00

Kontoreteråbentfor besøgende hverdage undtagen

onsdag.

DuKH informerer og rådgiver borgereogmyndigheder.

DuKH’s målgruppe er personer med handicap,pårørende,handicaporganisationer

og sagsbehandlereiamt

og kommune.

107

Sendes

ufrankeret

(modtageren

betaler portoen)


Poul Erik Illemann

www.handicapbusser.dk

Vi har specialiseret os

iopbygning og indretning

af lift- og handicapbusser

HandicapBusser har specialiseret sig iopbygning og indretning af institutionsbusser

og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov ogønsker.

Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring

vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.

HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder,

sagsbehandlere ikommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre.

Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling.

Vi satser primært påbilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer

-ogdet er bl.a. mærker som Citroën og VW.

Jesper Skov

Kom ogsevores udstillingsbusser, fåenprøvetur

-eller ring og vi kommer gerne forbi!

Vejlbjergvej 18 ·8240 Risskov ·Tlf. 8731 4600

www.handicapbusser.dk ·mail@handicapbusser.dk


Læserne skriver www.DHf-Net.Dk

Læserne

skriver...

Vilduværefrivillig på Handi-Travel?

Handi-Travel-Info er en database samt en formidling og råd-

givning for fysisk handicappede, der vil på ferie Handicap-

pede støder ofte ind ibarrierer, når de rejser, enten fordi der

ikke er tænkt på fuld tilgængelighed, eller fordi de såkaldt

handicapegnede steder ikke lever op til det, de lover

Databasen indeholder relevante oplysninger om: adgangs-

forhold, dørbredder, toiletfaciliteter, trapper, ramper, eleva-

tor, sengehøjder og bredder, terrænforhold osv påhandicap-

egnede feriemål

Oplysningerne er baserede på et spørgeskema, som vi dels

selv bruger, når vi måler steder op, ogdels udleveres til

interesserede kørestolsbrugere, som her kan registrere de

forhold, der møder dem på deres rejser -positive som nega-

tive

Handi-Travel-Info har meget brug for nogle frivillige

og engagerede medarbejdere, som er interesserede iat

hjælpe mennesker med handicap, som vil ud og rejse, og

er åbne for at tage ud og måle op fx på hoteller, sommer-

huse, vandrehjem, kroer, motel mm Vi søger nogle trofaste

medarbejdere, som kan indgå ietstærkt og fedt team, der

også påtager sig opgaver som opdatering af databasen og

hjemmesiden, uddeling af foldere ogvisitkort påmesser og

festuge, telefonrådgivning, svare påemails etc

Er du interesseret så kontakt venligst Handi-Travel-Info

på tlf 86113777, mobil 40 18 14 56 eller email jbs@handi-

travel-info dk Se også www handi-travel-info dk

Med venlig hilsen

Direktør John Busk Sørensen, Handi-Travel-Info

Stort efterslæb skal indhentes

Her efter valget trænger vi til en status på virkeligheden, og

på hvordan vi kan ændre den Uligheden vokser og vokser

og skyldes blandt andet tyveri fra lavindkomstgrupperne

Vores pensioner følger ikke den generelle løn- og prisudvik-

ling De seneste beregninger fortæller, atalene madpriserne

igennemsnit er steget 6,8% Oveni er der prisstigninger på

husleje, energi, benzin mv Pensionisterne har fået indefros-

set den almindelige stigning, og højesteret har givet med-

hold i, at dette tyveri (på 153 mia ) fra statens side er tilladt

Iden almennyttige boligsektor har staten stjålet midler fra

Landsbyggefonden Derfor bygges der ikke til gavn for lav-

30

og overførselsindkomstgrupper -herunder ældre, unge og

handicappede

Byggeri af almene boliger er på lavt blus Ihele landet blev

der i2007 kun givet tilsagn om at bygge 470boliger Grundpriserne

er for høje, og der er hverken statslig eller kommunale

støtteordninger,som der ellers har været tradition for i

Danmark Iøjeblikket bliver der stortset kun bygget ejerlejligheder

og privatfinansieret byggeri til millioner og dermed

til høje huslejer,viikke kan betale med vorespensioner

Pengene, som er stjålet fraførtidspensionister og 14 andre

lavindkomstgrupper herunder folk på efterløn og kontanthjælp,eroverførttil

satspuljemidlerne Det kan umiddelbart

lyde meget godt Men der er reelt tale om en fordeling frade

fattigste til de allerfattigste grupper Det burde istedet finansieres

over finansloven

Istedet skal pengene fradisse tyverier bringes tilbage til

os, som er de rette ejere Vi kan jo ikke gå ilavprisbutikker og

sige, at vi har penge idisse milliardfonde Vi får det ikke fratrukket

på kassebonen, men skal betale efter den almindelige

prisudvikling Politikerne snakker udenom tyveriet og gør

ikke noget veddet, men påstår,atvifår det bedreogbedre

ikke mindst under valgkampen Højindkomstgrupperne har

fået skattelettelser på foreløbig 10 mia og flerekan spekulereifriværdi

Oveni skyder politikerne skylden på hinanden

På Christiansborgsiger de, at det er op til kommunerne at betale,

og ikommunerne siger de, at det er optil Christiansborg

at finansierevores velfærd Vi bliver igen taberne

Realiteterne er at vorespensioner er blevet udhulet Det

skal vi gørenoget ved! Vi kan ikke leveaford og tomme

løfter Viskal deltage iden offentlige debat og komme med

udspil til velfærds- og kvalitetsreformerne Der skal handling

og konkrete initiativer til, så vi kommer til at mærke det i

hverdagen

(Forkortet af red.)

Jesper Gunnarsen, København

Grænseoverskridende behandling

Den 13 november 2007 kl 09 30 skulle jeg og min mand rej-

se til Malaga med afgang fraKastrup Lufthavn Vi glædede os

som sædvanligt, men på grund af de skærpede regler iluft-

havnen, blev jeg meget chokeret vedsikkerhedskontrollen

Jeg har kunstige hofter og knæ og som følge heraf bipper

detektoren meget, når jeg går igennem sikkerhedskontrollen


Jeg går med rollator,men jeg blev fuldstændig over-

rumplet af en dame, som trak mig hen og satte en hånd i

skidtet og ienden -ogdet ialles påsyn!

Jeg blev så chokeret, at jeg ikke sansede at spørge, hvad

hun havde gang i, og hvorfor jeg skulle undersøges på

denne ydmygende måde ifuld offentlighed

Jeg er tidligeregået gennem sikkerhedskontrollen et

utal af gange, både herhjemme og iudlandet, men har

aldrig før været ude for lignende check Ideallerfleste

tilfælde har kontrolløren spurgt om jeg varopereret og

ikke foretaget yderligereundersøgelser

Jeg har oven ikøbet en erklæring frahospitalet om, at

jeg har kunstige hofter og knæ, men den har man aldrig

forlangt at se

Hvis det er på den måde, fremtidige check skal foregå,

må jeg overveje, om ikke det er alt for meget Man burde

idet mindste kunne forlange en merediskret behandling

og en oplysning om formålet Jeg mener,det er diskrimi-

nerende over for handicappede

(Forkortet af red. Afsenderen har ønsket at væreanonym.

Afsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt.)

Henrik Jacobsen, Sikkerhedsspecialist, Security fraKø-

benhavns Lufthavne A/S svarer således på læserbrevet:

Takfor henvendelsen Lad mig starte med at beklage, at

passageren føler,atbehandlingen har været uværdig

Det er bestemt ikke den oplevelse, vi ønsker at vores

passagerer skal have De myndighedsbestemte krav gør

det imidlertid nødvendigt, at voressecuritymedarbejdere

udfører et meget grundigt eftersyn, og desværrebetyder

det, at nogle passagerer kan føle sig gået meget tæt på

Luftfarterunderlagt internationale og nationale regler

IDanmark er det Luftfartsloven, der igennem bekendt-

gørelser regulerer Security idanske lufthavne Statens

Luftfartsvæsen (SLV) og EU fører tilsyn med, om samtlige

krav efterleves

Vedsikkerhedseftersyn er der fastlagt en bestemt

metodik, der overholder samtlige love og regler Efter-

synet gennemføres på alle passanter,der giver udslag i

metaldetektoren samt som stikprøvekontrol En eventuel

erklæring frahospital eller lignende undtager ikke pas-

sagerer fraeftersyn Forattilsikrekvaliteten ieftersynet,

herunder at finde eventuelle ikke tilladte genstande, der

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

ikke er af metal, udføres eftersynet iKøbenhavns Luft-

havn udelukkende som et manuelt eftersyn vedbrug af

hænderne Såfremt en passant ønsker,ateftersynet skal

foretages af Security personale af samme køn som pas-

santen selv,vil dette altid væremuligt Det eftersyn pas-

sageren har oplevet, er det ”normale”eftersyn, som alle

passanter,der giver udslag imetaldetektoren, skal gen-

nemgå Såfremt yderligereeftersyn er påkrævet, vil dette

foregå ietspecielt visitationsrum, foretaget af Security

personale af samme køn som den undersøgte

(Forkortet af red.)

31

DAR O T E L . 7 588 1 6 22

T ø j t ilkø r e stols b r u ger e


aF eLse WoLsgårD

Kommunalreform

imange kommuner skal der et langt sejt

træk til før politikereogembedsmænd tænkerhandicappolitik

ind ialle kommunale sager.Langeland

Kommune er et eksempel

Langeland Kommune er blandt de små.trods sammenlægning

af tresmå kommunererder kunca.

14.000 indbyggerepåden lange ø.

Handicapråd har man dog fået etableret,ogforleden

kom en mail på det kommunale intranet med en

invitation til et møde om udformning af en handicappolitik.

Jegsidder iBeskæftigelsesrådet forregion syddanmarkfor

DanskeHandicaporganisationer (tidligere

Dsi), og med mine erfaringer som forhenværende socialpolitisk

konsulentiDansk Handicap Forbund (DHF)

mente jeg,det varrelevant at deltage imødet.

Mangel på information om lovgivningen

Mødet blevholdt iBorgerhusets sal, og foruden de

kommunale embedsmænd deltog 25 borgereimødet.

Mange slags funktionsnedsætttelser varrepræsenterede,dog

medenovervægt af mennesker med

bevægelseshandicap.enenkelt politiker,etmedlem af

sundhedsudvalget,havde også fundet vej.

Dervar frainitiativtagernes side ikkenoget oplæg,

diskussionen kunne tage udgangspunkt i. istedet blev

der dannet femgrupper,der på en halv time skulle

komme med stikord. somman kunne forvente,kom

der rigtig mange ordpåtavlen. Her er et lille udvalg:

respekt,tilgængelighed,beskyttede boliger til unge,

fritidsaktiviteter,kompensation, bedreoplysning fra

kommunens side,merudgifter. Faktisk kom der så mange

”nøgleord” og ønsker,atdet eneste, der manglede,

næsten varkravommedvind på cykelstierne!

www.DHf-Net.Dk

H andicappolitik

ienlille

kommune

32

Mange opgaver ligger og venter på Handicaprådene rundt ikommunerne,

og fleresteder mangler en overordnet politik for området. ILangelands

kommune er man igang, men der er lang vejigen før Handicaprådet

bliver taget med på råd om ting af interesse som fx tilgængeligheden

til Rudkøbings hyggelige brostensbelagte gader.

Formig vardet tydeligt,atder virkelig mangler information

blandt borgerne så velsom embedsværket

om, hvilkemuligheder lovenomhandicapråd faktisk

indeholder.

Hvordan den gruppe –medlemmer af handicaprådet

og nogle embedsmænd –der skal arbejde videre

med udformningen af den kommunale politik, kan

bygge viderepådet,der kom frem på mødet,virker

derfortemmelig uklart. Detville nok have været en

god idé, hvis man fraandrekommuner,der allerede

har en handicappolitik, havderekvireret nogle eksempler

på politikker,som vi kunne have brugt som afsæt i

diskussionen.

Hvem skal støttehandicaprådet?

et af de emner,jeg togop, varsekretariatsbetjeningen

af Handicaprådet.vedhøringen forudfor lovens vedtagelse,var

netop det et centralt punkt forDHF.Dengang

frygtede vi –desværre med rette–atder ville blive


udpeget en sekretær forrådet,som forrådet, som blot skal stå for

mødeindkaldelser og referater. Derfor foreslog jeg på

mødet, mødet,atder at der ihandicappolitikken skal stå, at Handicap- Handicaprådet

skal kunne rekvirere fx

analyser af forskellige problemstillinger,notaterogundersøgelser,som

rådet efterfølgende

kanbruge som basis forsine

drøftelser.Man kanjoikkeforvente,

at rådsmedlemmerne

selv kanstå foreksempelvis en

undersøgelse af,hvordan det

ser ud med tilgængeligheden

på alle læge- tandlæge- og fysioterapiklinikker

på Langeland.

Hvorimod kommunens sundhedsafdeling

let kanudforme et

spørgeskema, sende det ud til

klinikkerne og samle svarene ind.

Foto: M orten rasMussen,sCanpiX.

Dererlangt igen

Jegvil nødig lyde negativ,men

der er langt igen. selv om vi

har landets højesteskatteprocent, har vi ihvert fald

ikkeden bedstetilgængelighed.Man er ganskeenkelt

slet ikkevanttil at tænketilgængelighed ind.Det nye

rådhus er således indrettet idet nedlagtesygehus,og

politikerne harreklameret med,atrådhuset er helt tilgængeligt

forbevægelseshandicappede.ganskevist er

der automatiskedøremed trykknap-åbning,men der er

et par ubehagelige dørtrin. Bagendør til et toilet med

handicapsymbol skjulteder sig et pænt, storttoilet dog

uden armstøtter! Håndvasken sidder højt,ogspejlets

underkanterihalvanden meters højde.ved siden af byrådssalen

er der indrettet et nyttoilet,men der har man

endda sparet handicapsymbolet væk. en tilhører med

handicap eller en politiker forden sags skyld må derfor

på jagt rundt om ihuset efteretegnet aftrædelsessted.

Detkan jeg nu afsløre, at man finder treetager længere

nede iBorgerservice. Blotenskam, at døren dertil er låst,

når der er byrådsmøder.ogsådan er der så meget. udformningen

af den nyebelægning på gågaden er ikke

sendt til udtalelse iHandicaprådet,ogbeslutningen om

at fjerne asfaltlaget over de gamle toppede og glatte

brosten ienafbyens hyggelige gader,hvorder bor

mange ældrerollatorbrugere, er vist også gennemført

uden Handicaprådets medvirken.

processenerdog begyndt,sånuerdet bareatkomme

igang med det lange,seje træk.


H a n d iH e lp

O møg a d e 8 , st.

2 1 00 K ø b e n h a v n Ø

T lf . : 3 9 2 0 6 4 6 4

m a il@ h a n d ihe lp.d k

www. h a n d ihe lp.d k

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

T il d ig s om b rug e r

33

R e k rutte r in g o g a d m in istra t ion in d e n f o r hjæ lp e r o r d n in gen

• E r f a r e n d e m e d a r b e jd e r m e d b a ggrun d i sun d h e d sse k t o r e n

• S u p e r v is ion – s å o r d n in gen k ø r e r sta b ilt

• S ikke r h e d sre p r æ s e n t a n t - s å a r b e jd s p la d s e n e r i o r d e n

• A k utte a m – s å d u e r d æ kke t in d a f hjæ lp e r e d u k e n d e r


T il d ig s om hjæ l p e r

F in d e n b ruger i v o r e s omf a tte n d e d a t a b a s e

• K urse r - s å d u e r v e lf o r b e r e d t t il d it a r b e jd e h o s e n b ruger

• O v e r e n s k omstm æ ssig løn m e d a lle g æ ld e n d e t illæ g

• B liv e n d e l a f v o r e s a k utte a m


Her er feriehuset

hvor man føler sig

velkommen med kørestol

5

Cimbria Ferie ·Linåvej 59 ·Linå ·8600 Silkeborg ·Tlf. 86 84 58 18 ·Mobil 26 73 69 22


Ferietilbud: Kanotur på gudenåen HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

Familietur ikano

7.-13. juli

Dansk Handicap Forbunds Himmerlands afdeling arrangerer

igen i2008 en kanotur isamarbejde med

Dansk Handicap Forbunds hovedkontor.

Målgruppen er familier,børnmed handicap med mor,

far og eventuelle søskende og voksne med handicap

med børnogægtefælle.

turenstartermandag den 7. juli og slutter søndag

den 13. juli.vi bor itelte, der står fast på Langå Campingplads.Kanoen

og deltagerne vil herefterblivekørt

til det sted,som familien ønsker at starte fraalt efter,

hvor meget man ønsker at sejle netop den dag.Der vil

værehjælpere, der følger med både ikanoen og ien

eventuelt hjælpekano alt efterbehov. somnoget nyt

kanviienkeltetilfælde tilbydefamilien en prøvetur

med en eller to overnatninger.

Dervil også værehjælp ilejren, men alle hjælper til

med indkøb,madlavning og oprydning.spisning foregår

ienstorpavillon, hvor også det sociale liv levesalt

eftervejret.

Denplads,vifår på Langå Camping plads,ligger ca.

150 meter ad en skovvej fraselvepladsen, derforarbejder

vi på at skaffeettransportabelt handicaptoilet,der

vil stå inærheden af teltpladsen.

pris: 500 kr.per person, Hjælper gratis.Hverfamilie

kantilmelde en som indgår ihjælperholdet.

ønskes yderligereoplysninger eller tilmelding er man

meget velkommen til at kontakteJan Jørgensen på

21 73 85 52.

35

Mobil Spa og Kropsterapi på Sjælland

Vi tilbyder økologisk wellness idit hjem

Se de mange lækre behandlinger på

www.SkinPerfection.dk

SkinPerfection repræsenterer fremtiden

indenfor økologisk og naturlig hudpleje.

Vores sortiment består afeffektive kvalitetsprodukter

til alle aldre, hudtyper, krop oghår.

Vi prioriterer et højt serviceniveau oggaranterer

en seriøs og sikker handel samt hurtig levering.

SkinPerfection

BY NATURE

v/ Toni Chrillesen ·Tlf. 6130 4449


Har du ondt iryggen?

Gennem mere end 10 år har Vello Scandinavia A/S produceret VelloFlex ® Magnettopmadrassen

til smertelindring. Ny teknologi og forskning har ført til den nye

generation afVelloFlex ® Magnettopmadrassen, nemlig

VelloFlex ® ”EXTRA” .

VelloFlex ® ”EXTRA” er bygget påsamme teknologi

som den originale VelloFlex ® Magnettopmadras

–blot med betydelige forbedringer!

UDSALG

5UGERS

FULD RETURRET,

HVIS DU IKKE

OPNÅR DEN ØNSKEDE

VIRKNING!

NU ENDNU

BEDRE

SMERTELINDRING

OG MERE ROLIG

SØVN

Rekvirer en GRATIS brochure

12 sider med alt om magnetterapi til

smertelindring

EXTRA LUN GAVE

Til alle, der køber en

VelloFlex® ”EXTRA”

Magnettopmadras,

medfølger der et par

lækre lune kamikker

med magnetindlæg til

de kolde vinter-aftener!

Værdi kr. 288,-

Salgsafdelingen Ring til Vello

Klaus Jeanette

Køb 2originale Vello ® Topmadrasser af

den nye model ”EXTRA” til en pris

pr. stk. afkun

1.998,-

Ved køb af 1stk. erprisen

2.498,-

Normalprisen pr. stk. kr. 3.998,-

VelloFlex ® Magnettopmadras kan bl.a.

hjælpe på disse problemer:

• Muskelkramper

• Sportsskader

• Søvnproblemer

• Spændinger

• Skuldersmerter

• Knæsmerter

• Kramper ibenene

• Rygproblemer

• Spændingshovedpine

• Smerter ihåndleddet

• Nakkesmerter

• Kolde, ømme fødder

VelloFlex ® magneterne er fremstillet til smertelindring og registreret

som medicinsk udstyr jævnfør ENISO 9001 og EN 46001 og CE-mærket!

*

-og få en uforbindende snak med en af vores

dygtige salgsmedarbejdere, som kan informere

dig om de helt specielle tilbud.

Vello Scandinavia A/S har tryghedsaftale med

Post Danmark, der sikrer dig levering direkte til

døren. Ring og få en uforpligtende snak eller

besøg vor udstilling iVarde.

Ortenvej 60

6800 Varde

www.vello.dk

*

Tlf. 75 21 11 10

*) Excl. fragtomkostninger

SMERTELINDRING

Se mere påwww.vello.dk


nytpåreolen

Fuld fart frem

Bogen ”Fuld fartfrem” er en opslagsbogmed idéer til,

hvordan børnikørestole,krybere, kravlereoggående

med begrænsninger kandeltage iidrætstimerne.Bogen

henvender sig først og fremmest til idrætslærere

og indeholder afsnit med lege og spil. Bogen fortæller

fx at børnikørestole sagtens kanhaveidræt sammen

med klassekammeraterne uden handicap,hvis der vel

at mærke er en hjælpelærer med.Deandrebørnerikke

egnede som hjælpere, dels fordidekan blivefor ivrige

og komme til at skade kammeraten, dels fordideikke

selv kandeltage itimen. Menkender man handicappet

godt,såkan barnet lærenoget om balance, udholdenhed,koordination

og styrke.nogle kørestolsbrugere

kanfxkravle eller krybe,ogdet skal der også væremulighed

foriidrætstimerne.

Bogen er skrevetafhollænderne Michiel Krop og ro-

Hvad er brugerinddragelse

Bogen ”Brugerinddragelse

på handicapområdet

–etnøglebegreb

ivelfærdssamfundets

udvikling”sætter begrebet

til debat. Deterikke

bogens ærinde at give

et entydigt svar på, hvad

brugerinddragelse er.i

stedet bringer den en

rækkeperspektiver på

begrebet foratmedvirke

til at rejse en diskussion.

perspektiverne er dels danske; forskere, organisationsfolk

og praktikereser på begrebet,dels udenlandske,

idet erfaringer fraengland,norge,usa og sverige inddrages.

sammenligning med andrelandes systemer åbner

øjnene for, at vi iDanmarkmåskeikkehar verdens

bedstehjælpeordning ihvert fald ikkemed hensyn

til brugerinddragelse.ordningen kunne trænge til et

eftersyn.

Bogen henvender sig til fagfolk, der til daglig arbejder

med begrebet isocial-ogsundhedssystemet,men

kanlæses af alle med interesse foremnet og,som det

hedder iforordet,være”et udgangspunkt forfaglig

debatogfremskridt på handicapområdet”.

Bogen er udgivet af videnscenterfor Bevægelseshandicap.Den

koster 95 kr.inkl. forsendelse og kan

bestilles på tlf.89491270eller www.vfb.dk

SolveigAndersen

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

bin groeneveld,som groeneveld, som imange år har arbejdetbejdetmed

med området områdetogundervist og undervist børn

og unge fra4–20årpåspecialskoler.

Bogen er oversattil dansk af Carl

ankerChristiansen. Derermange

illustrationer og under hver leg og

øvelse er der tips om, hvad man skal

værespecielt opmærksom på samt

forslag til ændringer.

Deterikkenødvendigt at gå

ud og købe en masse specielle redskaber -ofte

gælder det bareomatbruge de gængse gymnastikredgymnastikredskaber

på en anden måde.

Bogen koster 248 kr.+moms og kankøbes hos specialpædagogisk

Forlag,tlf.97128433.

BenteRødsgaard

Skjulte sider

Folk der stirrer, taler til hjælperenogikketil

en selv –eller

tror at ens ægtemand eller hustruerenhjælper,fordimennesker

med handicap da ikke

er gift! Denslags oplevelser

lagrer sig ibevidstheden. For

en ting er at leve med et fysisk handicap og

hjælpemidler,etandet er alle de skjultesider,som påvirkerpersonens

indreliv og selvopfattelse.

videnscenterfor Bevægelseshandicap forsøger med

en ny udgivelse at tage fatpådeskjultesider af et

handicap.Bogenbestårafinterviewsmed mennesker

med handicap iforskellige aldersgrupper.andrebidragydereereksperterogpårørende.

Bogens personer beretter både små og storeting:

Kanman have kjole på, når man har rygmarvsbrok?

skal man skrive ienansøgning,atman har et handicap?

Menogså med problemer med kommunale kategorier

og kasser.

Bogen henvender sig til fagpersoner,kommunale

rådgivere, mennesker med handicap og pårørende.

Denerogså egnet til undervisningsbrug Formålet er at

få flerenuancer ind ihandicapbegrebet.

skjultesider –mod en brederehandicapforståelse.

124 sider.priskr. 80. Kanbestilles på www.vfb.dk eller

tlf.89491270.

BenteRødsgaard

37


FAN T A S T I SK T I L B U D P Å M A SSAGES T OL

R E S T S A L G f ø r k r.19.5 00, -

N U K U NKr.15 . 5 00, -

I n kl. moms

K v a lite ts m a ssa gesto l m e d sup e r effektiv m a ssa ge

fr a n a kke til læ n d efte r s hia tsu- m e to d e n.

5fors kellige fa ste prog r a mme r

M a ssa gen k a n d e sud e n in d stilles in d iv id u eltså

d u fa n ger d e ømme p u n k te r få r fu ld tudbytte a f

m a ssa gesto len.

F o d s k a m len s ford y b n in ger giv e r v e n e p u mpe m a s -

s a ge.

R i n g

7 0 22 1 4 0 4

e lle r klik i n d p å

www.nov a f on. d k

F O R D I G O G D I T V E L V Æ R E

Allerede når du sætter dig

ind iden nye VW fornemmer

du, at det erdin bil.

Den personlige indretning,

de ergonomiske hensyn og

rummeligheden gør det

nemt og bekvemt at bevæge

sig rundt. Her er taget

hensyn til det hele.

• Busser

• Personbiler

Christian

Rosendahl

Per

Zoëga

Vi leverer overalt iDanmark

Villy Vei r up as

Komfort +VW

-den perfekte løsning...

IVWbusserne er der tænkt på alt,

som gør såvel kørslen som opholdet i

bilen attraktiv.

Optimale pladsforhold, fleksibilitet

og righoldigt udstyr gør køreturen til

en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles

ihøjde og længde, integreret joystickgearstang

gør den nem at nå

og letter gearskiftet. Sådan kunne vi

blive ved....

VW busserne fås i3udstyrsversioner.

Vi er specialister iopbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger

udførtnøjagtigt efter dine ønsker og behov.

Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.

Industrivej 1•6760 Ribe • 7542 0600

www.vw-ribe.dk •ribe@volkswagen.dk


nyepostkort

N y hed:

Dansk Handicap Forbunds postkortkonkurrencesidste

forår,fik mange til at udfolde deres kreativeevner.toaf

forslagene ligger nu som færdige postkort. Hvad stopper

fantasien? er tegnet af nina eg og fremstilletsom dobbelt

postkort,mens Livet er fantastisk er tegnet af sanne rask

Hansen og fremstillet som enkelt kort.

Kortene sælges ipakker.Fem dobbeltemed kuverter eller

seks enkelte. pris pr.pakkekr. 40.tilprisen skal lægges

porto og ekspeditionsgebyr på kr.10. Du kanbestille postkortene

på tlf.39293555eller på mail js@dhf-net.dk.

Kigpåwww.dhf-net.dk foratsehele DHFs udvalg af postkortogandrematerialer.

DSB Handicapservice

Er du handicappet og har legitimationskort til

DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp til

dine togrejser.

Du skal blot ringe til DSB Handicapservice på

telefon 70131415(tast 6). Starter eller slutter

din rejse med bus, skal dukontakte din egen

region.

Ibrochuren, Handicapservice, kan du læse mere

om ordningen -brochuren får du på stationen.

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

2

n y e

postkort f r a

Dan s k Handi cap F o r b u nd

Bruger -Hjælper

Formidlingen A/S

39

Bruger -Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende

firma, som yder service til såvel handicappede som

landets kommuner og regioner.

Vi tilbyder bl.a.:

-Gratis rekruttering af hjælpere

-Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger

-Administration af ledsageordninger

-Lønservice

-Vikarservice

Hvis du er interesseret iathøre mere omovenstående,

kontakt da venligst Bruger -Hjælper Formidlingen A/S:

Ellebjergvej 52. 1. Klamsagervej 35. st.

2450 København SV 8230 Åbyhøj

Tlf. 3634 7900 Tlf. 7026 2709

bhf@formidlingen.dk

www.formidlingen.dk


aF Bente røDsgaarD Kørselsordningen

Handicapkørsel www.DHf-Net.Dk

er

ikke god nok

at værespontan og kørenår man vil, til hvad man vil og bliveafhentetsom aftalt. Detstår

højest på medlemmernes ønskelistetil en bedrekørselsordning.Det er hovedresultaterneaf

Dansk Handicap Forbunds miniundersøgelse om kørselsordninger

62 %afdeltagerne iDansk Handicap Forbunds miniundersøgelse

om kørselsordninger synes ikke, at der

er mulighed forspontanitet ideres kørselsordning.to

forskellige personer uddyber det sådan:

”Jeg skal bestille turen senest dagen før inden kl.16.

Derreklameres med,atman har mulighed forspontane

ture. når jeg har forsøgt dette, har det dog ikke

været muligt”.

”Der er ikkemulighed forlige at kigge forbi

hos familie eller venner eller spontanttage

ibiografen, ud at spise eller på en udstilling.

Detgiver storebegrænsninger itilværelsen

og afstedkommer mange frustrationer hos

både mig selv og ikkemindst mine børn!

Manernærmest satienart husarrest”.

Kunne ikkekomme på sygebesøg

59 %har oplevet, at de ikkekunne komme et sted hen,

som det varvigtigt fordem at komme hentil.sådan

fortæller en af dem:

”Damin mor lå på hospitalet,kunne jeg ikkekomme

af sted og besøge hende en dag,hun havdefået det

værre,fordi turen ikkevar bestilt dagen før og alle

vogne varoptagede.Jeg havdeheller ikkemulighed

foratværehos hende,daplejehjemmet ringede om

natten og bad mig komme,fordi hendes tilstand blev

40

livstruende.Jeg har ikkeenenestegang kunnet bestille

en spontan tur”.

antallet af ture

De 104 enkelttureerokfor 49 %, men forlidt for49%.

en fortæller således:

”Jeg er meget glad forordningen, men synes,jeg har

alt forfåturenu.tidligeregik jeg på kræmmermarked

to gange om måneden hele sommeren. iårhar jeg

ikkeværet der to gange.entur iskovenblevder også

plads til før,men ikkemere, ej heller udstillinger eller

en tur imusikhuset”.

Behovfor morgen- og aftenkørsel

78 %synes,atdet er et problem at bliveafhentettidligereeller

senereend aftalt og har prøvet det flere

gange fx vedforedrag,møder,bandagistbesøg.

De tidspunkter,man kanfåkørsel på, svarer ikketil

behovet. 54 %har brug foratkøretidligt om morgenen

og 73 %sentomaftenen –kun 14 %svarer, at de

ikkehar behovfor kørsel iydertidspunkterne.

65 %ønsker en landsdækkende service, fordidet

ville værerartattage sin kørselsordning med sig,når

man gæster andrebyerilandet.

at man bliver kørtafomveje foratnåsit mål, synes

43 %erdårligt,mens 27 %finder det godt.

en fortæller at en udtur og en hjemtur kangøres på

tretimer,men det har taget ottetimer ialt på grund af

omvejskørsel. Dogerder også positiveudsagn som fx:

”Jeg får set lidt af Bornholm”.


Deterdyrtatkørelange ture

at det er dyrtatbenytte handicapkørsel er en kendt

sag iDansk Handicap Forbund,men overraskende nok,

mener kun49%,atprisen begrænser dem, mens 46

%ikkesynes det er et problem. Borerman lidt idet,er

det især veddelængerestrækninger,atprisen bliver et

problem. Kun38%mener,atprisen er et problem på

de korte ture. nedenståendeerforskellige kommentarertil

prisen:

”prisen burde væreden samme som foran-

drepensionister med ’mimrekort’.”

”Dajeg har en el-scooter koster det 50 kr.ekstrapr.

tur -såentur til 31 kr.bliver til 81 kr.Barefor en tur til

plejehjemmet,hvorjeg er til voresarrangementermed

Dansk Handicap Forbund”.

”Mit sprog bliver påvirketinegativ retning,daden

enestesociale kontakt,jeg efterhånden har,erpr. tlf.

eller via mail. Minkropogpsyketager skade af ikkeat

skulle noget ….Det er umenneskeligt og ikkelængere

et værdigt liv ieget hjem! Jegerblevettotalt hægtet

af alle udadrettede gøremål!”

arbejde forude!

nu skal Dansk Handicap Forbund igang med at opdatere

og diskuterekravene til en kørselsordning med

henblik på en lovændring.

nogleafønskernetil en ny kørselsordning kunne se

sådan ud:

• Mulighed foratværespontan.

• et større tidsrum, hvor man kankøre.

• en pris som alle kanbetale.

• Loftet over antal turevæk. Detvil væretil glæde for

Undersøgelsen

Undersøgelsen bestod af to dele En lille med fem spørgsmål

Dansk Handicap Forbunds hjemmeside, som 61

personer har bevaret Og et stortspørgeskema med 95

spørgsmål, som 37 personer har besvaret

Den lille undersøgelse

På forbundet hjemmeside kunne folk prioriterefem problemer

ud af 10 mulige Som de største problemer prioriterede

brugerne:

• Mangel på spontanitet

• Usikkerhed om hvornår man bliver hentet eller er

fremme

• Begrænset antal kørsler

• At handicapkørslen ikke kan benyttes til andreformål

end fritid

• Mangel på fleksibilitet

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

• dem med et stortkørselsbehov, mens de andrebare

• vil køre, som de plejer.

• Kørsel fradør til dør inkl. trappemaskine til alle (Det

• vil ifølge transport- og energiministeriet kunkoste

• 9mio.kr. at gøredenne servicelandsdækkende).

• Mulighed foratkørselsordningen kanbruges til

• andet end fritid.

og det måskemest overraskende:

• taxakørsel til de brugeresom kanbenyttedet,så

• liftbusserne bliver reserverede til de mennesker,

• som ikkehar andremuligheder.påden måde kunne

• man måskefåengod kørselsordning,hvorden en-

• keltevisiteres eftersine reelle behov.

Prisen kom først ind på en sjetteplads 57 %svarede ja til

at benytte taxakørsel, hvis prisen varden samme

Den storeundersøgelse

Iden storeundersøgelse varder 95 spørgsmål, som blev

besvaret af 37 personer Ispørgeskemaet forsøgte vi at

komme virkeligt idybden med brugernes oplevelser

Hvem svarede på det storespørgeskema?

78 %erkvinder

78 %erkørestolsbrugere

86 %ermed ienkørselsordning

57 %har ikke egen bil

Af de 37 som svarede var21fra Sjælland, 11 fraJylland, 3

fraFyn og 2fra Bornholm

Du kan læse mereomundersøgelsen på

www dhf-net dk/nyhed?id=448

41

Baggrund for undersøgelse

Baggrunden for undersøgelsen er,atDansk Handicap Forbunds

medlemmer iårevis har kritiseret handicapkørslen

for at værefor dyr,tilbydefor få tureoghente folk for tidligt

til møder osv Trafikselskabernes egne undersøgelser

viser gang på gang, at flertallet af brugerne er tilfredse

med ordningen Det er sikkertogså sandt, fordi typiske

brugereergamle mennesker,som ikke er kørestolsbrugere

Gennemsnitsalderen for brugereerifølge Movia, som

kører på Sjælland, steget til 76 år inden for de seneste år

Men et mindretal itrafikselskabernes undersøgelser er

mindretilfredse eller utilfredse Den slags mennesker

kan let blivestemplet som brokkehoveder overfor et

stortogtilfreds flertal

Derfor gik Dansk Handicap Forbund igang med en miniundersøgelse

ihåb om at få nogen til ærligt at fortælle

om, hvordan de oplever det kørselstilbud, de får


fladsaagrafisk.dk

Blærebetændelse?

Lider du også af gentagne blærebetændelser?

Forebyg med Vitabutin. Undgå ubehaget og besværet.

Vitabutin er et godkendt naturlægemiddel,

som forebygger og behandler lettere, gentagne

urinvejsinfektioner.

Anbefales af praktiserende læger og læger på

de urologiske afdelinger på hospitalerne.

Seks kapsler om dagen, som anbefales af

Lægemiddelstyrelsen, både forebygger og

behandler.Det svarer til at

drikke 1,5 liter fortyndet

tranebærsafthver dag.

Indeholder ikke sukker.

Vitabutin mindsker også lugtgenerne ved

inkontinens.

Vitabutin® fås kun på apoteket.

Vitabutin ® tranebærkapsler er et registreret naturlægemiddel til forbyggelse og behandling af lettere,

gentagne urinvejsinfektioner MT.nr.6157296.

Jemo-pharm A/S

Hasselvej 1· 4780 Stege ·Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk


Handicap· nyt 2008

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

Handicap-nyt udkommer fem gange resten af året –tonumreiførste halvår,tre isidste -

med en lang sommerpause.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handicap-nyt 2008:

Nr. Hos læserne senest Materiale på redaktionen senest

2 12. april 3. marts

3 14. juni 10.maj

4 6.september 5. august

5 11. oktober 9. september

6 6.december 4. november

43

Få 500 danskevirksomheder til at støtte

Dansk Handicap Forbund!

Køb tøj,musik, film, pizza, bøger,rejser,taletid og meget merepå

internettet og støt samtidig Dansk Handicap Forbund.Det er nemt

og helt gratis fordig.

Gå ind på hjemmesiden www.dhf-net.dk. Klik på det røde felt

og download Detgode program, så støtter du os automatisk.Vi

har brug fordin hjælp! Om du handler på nettet ofte eller næsten

aldrig er lige meget -alting gør en forskel!

OBS! Fortæl venner og bekendteommuligheden foratstøtteDansk

Handicap Forbund ganskegratis.


Ferie www.DHf-Net.Dk

Ferietilbud: Lej et s ommerhus

Sjælland

Margrethehuset

søsterloge nr.5,Dronning Margrethes ”Margrethehuset”erpå93m2ognaturskøntbeliggende

på en

1.200 m2 grund igershøj 200 mfra roskilde Fjordi

fritidshusområde.alle veje iområdet er asfalterede og

stier er iovervejende grad med fast overflade og små

stigninger og derforegnede forkørestole.

44

s ommerhus

Medlemmer af Dansk Handicap Forbund har

mulighed foratleje enkeltesommerhuse

Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handicappede

og evt. ledsagere/familie mod betaling af:elforbrug

3kr./kWh.telefon eftertæller.vandafgift75kr.

pr.uge.erstatning af evt. beskadigede bygnings- eller

inventardele.Margrethehuset udlånes fra1.april til og

med uge 42 (en uge ad gangen).

Henvendelse: skriftlig ansøgning senest den 22.

februar til Lis ellegaard, åbakken 183, ågerup,4000

roskilde,e-mail: lpellegaard@privat.tele.dk. ansøgningen

skal indeholde: Hvilken uge huset ønskes i+evt.

alternativeuger,navn, adresse og telefonnummer.ansøgning

fraprivate skal tillige indeholde oplysninger

om handicappets artsamtomboligforhold.Medsend

frankeret svarkuvert.samtlige ansøgerevil modtage

svar senest 15. marts.


Ferie

Jylland

ørbyHage/Kolding

to sommerhuse til hver seks personer,renoveret2003,

beliggende på en stor fælles have-/naturgrund kun

100 mfra vandet. åben terrasse med diverse havemøbler.rummeligt

badeværelse med bruser og gulvvarme.

pæntkøkken. stuen er bl.a. indrettet med tv med parabolantenne.sovepladserne

er fordelt på 3værelser

med hver 2enkeltsenge.gulvene dels gulvtæpper,dels

trægulve, ingen dørtrin.vaskemaskine og tørretumbler.

Carporttil rådighed.Både hus og udenomsareal er

handicapegnet. Flisebelægning og græsarealer rundt

om husene.Flisebelagt carport. 100 cm brede døre.

niveaufriadgang.Handicapegnet toilet/bad.god plads

tilkørestole.

adresse: ørbyHage strand,etlille sommerhusområde

med ca. 20 huse.15kmnordfor Haderslev, 30 km sydøst

forKolding.

Pris og henvendelse: pris afhængig af periode og oplyses

vedhenvendelse til sologstrand,ilsigvej 21, Hune,9492

Blokhus.tlf.99444444, fax 99 44 44 45, email:

info@sologstrand.dk. Husene har katalognr:61-7501

og 61-7503 og kanses på sologstrands hjemmeside

www.sologstrand.dk.

Hals/Bisnap

iHals ca. 30 km fraaalborgligger firedejlige sommerhuse

med havudsigt,200 mfra badevenlig østvendt strand.

Husene er moderniserede i2007 og indrettet til kørestolsbrugere.

Hverthus på 69 m2 har niveaufriadgang.

entré, stue med sovesofa og køkken iét. soveværelse

HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · februAr 2008

med to senge og værelse med to køjer.(itohuse er der

en plejeseng). stortbad med badestol på hjul.tv og

musikanlæg.Flisebelagteterasser med havemøbler mod

både øst og vest. Husene er helt igennem handicapegnede

med bl.a. brede skydedøre, ingen niveauforskelle

mellem hus og grund.Der er køre/gangsti rundt om

husene og til strand.

ankomst frakl. 15.00, afrejse senest kl.10.00.

Pris: Formedlemmer af DHF fra2.500 kr.slutrengøring

kr.350 kr.

Forikke-medlemmer af DHF fra3.000 kr.slutrengøring

kr.350 kr.

nyt! Weekend tilbud frafredag kl.10.00 til søndag kl.

19.00 pris alt inkl. 1450 kr.

Henvendelse: ring eller skrivtil ulla ussing Houmann,

poul Buås vej10, 9000 aalborg,

tlf.: 98 11 17 01/25 30 08 57. e-mail: ulla_ussing@hotmail.

com.

Klubhuset Klitrosen -skagen

Klubhuset “Klitrosen”udlejes som sommerbolig iperioden

16. juni -11. august 2008.

Huset er 170 m2, med køkken, 2baderum med bruser

og toilet,det ene handicapegnet. Der er12senge og

1hospitalsseng med dyner og puder +4gæstesenge.

el-lift +kørestol. Der erfarve-tv og indlagt fælles antenne,stereoanlæg,opvaskemaskine,kaffemaskine

og porcelæn til 80 personer.Fjernvarme.Huset ligger

på Markvej 121a. Der ertelefon (98 44 24 97) og postkasse.

Huset er handicapegnet med stor parkeringsplads og

lille have. Man skal selv medbringe sengetøj +linned,

håndklæder,viskestykker m.m.

Pris: 2.300 kr.pruge fra uge 25 til 32. De 1000 kr.skal

betales idepositum ved lejeaftalens start. resten senest

30 dage før lejemålet. Der betales efter forbrug

på vand,kr. 40 pr.m3ogel, kr.2,00 pr.kWh.telefon +

slutrengøring 250 kr.Lejemålet er fra mandage kl.15.

til mandage kl.12.

Henvendelse: skriftligt til Lisbeth Hansen, Markvej

145, 9990 skagen.

45


fladsaagrafisk.dk

Få dit humør

og din livskvalitet

tilbage

Livet er ikke altid en dans på roser.

Alle har gode og dårlige perioder.

Men nogle gange synes du måske,

at udsvingene er så store, at de

forhindrer dig iatvære den, du

virkelig er.

Modigen® er et naturlægemiddel

til behandling af modløshed,

nedtrykthed og tristhed, udviklet på

basis af perikonekstrakt.

Få et lille skub frem, og nyd livet og

dig selv.

Modigen® fås kun på apoteket.

Modigen: 1kapsel indeholder: Hyperikum ekstrakt 300 mg. Indikationer: Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. Dosering:

1-2kapsler daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4-6uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Graviditet og amning: Erfaring savnes.

Trafikfarlighed: Ingen mærkning.Bivirkninger: Lysoverfølsomhedsreaktioner iform afhudkløe og rødme af huden kan forekomme,fortrinsvis hos

personer med lys hud. Registreringsindehaver: Jemo-Pharm A/S,Hasselvej 1, 4780 Stege.

Markedsføringstilladelsesnr.6159497. Læs omhyggeligt indlægsseddel.

Priser: 60 kapsler: Kr. 98,-. 150 kapsler: Kr.196,-


fladsaagrafisk.dk

Få glæde af hvidløgets

fordeleuden lugt

Eneste hvidløgsprodukt med persille.

Hvidløg-Long tilfører dig hvidløg

kontinuerligt, da det er en depottablet.

Uden lugtgener.

Dosering: Voksne: 1tablet daglig.

60 stk. Kr. 89,50

150 stk. Kr. 169,00

Hvidløg -Long® fås på apoteket.

Jemo-pharm A/S

Hasselvej 1· 4780 Stege ·Tlf. 55 81 16 10 · www.jemopharm.dk


Al henvendelse til:

Dansk Handicap Forbund

Tlf: 39293555
MOVICOL ® Osmotisk virkende afføringsregulerende middel indeholdende macrogol 3350 og elektrolytter.

Indikation: Behandling afkronisk obstipation. Opløsning af indeklemt fæces (faecal impaction)

defineret som refraktær forstoppelse med ophobning affæces irectum og/eller colon verificeret ved

lægeundersøgelse afabdomen ogrectum. Dosering: Kronisk obstipation: Voksne: 1pulver opløses i125

ml vand 1-3 gange dgl. Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og

vedbehandlingmed obstiperende lægemidler. Svær obstipation: Voksne: 8pulvere opløses i1liter vand og

indtages iløbetaf6timer.Behandlingenkan evt. gentages 2gangemed 1døgns mellemrum. Administration:

Føranvendelseskal hver posesindhold opløses i125 ml vand.Ved behandlingaffaecalimpaction kan 8

pulvere, enkeltdosisbeholdere opløses i1liter vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12år, da erfaringenmed

behandlingafbørn er utilstrækkelig. Patienter mednedsatkardiovaskulærfunktion: Vedbehandling

af faecal impaction bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2pulvere, enkeltdosisbeholdere

inden for en time. Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Kontraindikationer:

Gastrointestinal obstruktion eller perforation. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut

appendicitis. Morbus Crohn ogcolitis ulcerosa isvær fase. Toksisk megacolon. Overfølsomhed over for de

aktive stoffer eller over for ét eller flere afhjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen: Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia.

Længerevarende anvendelsekan være nødvendig vedbehandlingafalvorlig kronisk eller refraktær obstipation

f.eks. som følge afmultipel sklerose eller Parkinsons sygdom, eller obstipation induceret af lægemidler

især opioider eller antimuskarine midler. Interaktioner: Der erikke rapporteret kliniske interaktioner med

andre lægemidler. Macrogol 3350 øger opløseligheden af lipidopløselige lægemiddelstoffer. Der er derfor

en teoretisk mulighed for, at sådanne lægemidler taget indtil 1time før MOVICOL ® kan blive mangelfuldt

absorberet. Graviditet ogamning: Graviditet: Der eringen erfaring med anvendelse afmacrogol 3350

under graviditet. Dyreforsøg har ikke vist teratogene virkninger. Damacrogol 3350 kun absorberes iringe

grad, kan administration til gravide kvinder overvejes efter vurdering af risici og fordele. Amning: Erfaring

savnes. Da macrogol 3350 kun absorberes iringe grad, mårisikoen for bivirkninger hos det ammede barn

anses for at være ringe. Bivirkninger: Almindelige bivirkninger: Oppustethed, kvalme, mavesmerter

og mavekrampe, rumlen imaven, luft itarmene, diaré, opkastning. Imeget sjældne tilfælde: allergiske

reaktioner. Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges omindividuelt tilskud.

Læs altid produktinformationen godt igennem før brug af medicinen. Husk altid at kontakte lægen eller

apoteket itvivlstilfælde. Forkortet udgave af det afLægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé, som

kan rekvireres hos Norgine Danmark A/S. Vnr. 530162, 8stk. pulver til oral opløsning, ikke fast pris. Vnr.

014852, 20stk. pulver til oral opløsning, ikke fast pris. Vnr. 530188, 50stk. pulver til oral opløsning, ikke

fast pris. Vnr. 015461, 100 stk. pulver til oral opløsning, ikke fast pris.

Ref. 1.Godkendt produktresumé


UMM

ID nr 42111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!