Brugsanvising - Husqvarna

husqvarna.com

Brugsanvising - Husqvarna

Brugsanvising

EZ22

Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen og i

brugsanvisingen, før du starter. Danish


Specifi kationer og design kan ændres uden forudgående varsel med henblik på implementering af

forbedringer.

Vær opmærksom på, at der ikke kan afl edes nogen form for retlige krav af oplysningerne i disse

instruktioner.

Brug kun originale reservedele ved reparationer. Brug af andre reservedele vil tilsidesætte

garantien.

Enheden må ikke modifi ceres eller forsynes med udstyr, der ikke er standardudstyr, uden

samtykke fra producenten. Modifi kationer på enheden kan medføre faremomenter i forbindelse

med driften eller beskadige enheden.

©2008 HTC. All rights reserved.

Beatrice, NE.


INTRODUKTION ............................................................... 5

Til lykke! ..................................................................... 5

Generelt ..................................................................... 5

Kørsel og transport på offentlige veje ........................ 5

Bugsering.................................................................... 5

Drift ............................................................................ 5

God service................................................................. 6

Produktionsnummer.................................................... 6

SYMBOLER OG MERKATER ........................................... 7

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ...................................... 9

Sikkerhedsinstruktioner ............................................. 9

Generel brug .............................................................. 9

Personligt beskyttelseudstyr .................................... 11

Børn .......................................................................... 12

Sikker håndtering af benzin ..................................... 13

Generel vedligeholdelse .......................................... 14

Transport .................................................................. 16

STYREFUNKTIONER ..................................................... 17

Placering af styrefunktionerne .................................. 17

Styrepinde................................................................. 18

Parkeringsbremse..................................................... 19

Gashåndtag .............................................................. 19

Klingehåndtag ........................................................... 19

Tændingskontakt ...................................................... 20

Chokerhåndtag ......................................................... 20

Sikringer ................................................................... 20

Benzintank ................................................................ 21

Benzinventil .............................................................. 22

Mekanisme til justering af klippehøjde ..................... 22

Sædejusteringhåndtag.............................................. 23

Timetæller ................................................................. 23

Greb til sporingsindstilling ......................................... 23

BETJENING .................................................................... 24

Instruktion ................................................................. 24

Styring....................................................................... 24

Før start .................................................................... 25

Start af motor ............................................................ 25

Start af maskinen med svagt batteri ......................... 28

Kørsel ....................................................................... 29

Kørsel på skråninger................................................. 30

Klippetips ................................................................ 31

Standsning af motor.................................................. 32

Manuel fl ytning.......................................................... 33

INDHOLD

VEDLIGEHOLDELSE ..................................................... 34

Vedligeholdelsesskema ........................................... 34

Batteri ....................................................................... 36

Kontrol af sikkerhedssystem ..................................... 37

Kontrol af dæktryk..................................................... 37

Kontrol af parkeringsbremse..................................... 38

Kileremme ................................................................. 38

Udskiftning af remmen i klippeaggregatet: ..... 38

Installation af klippeaggregatets rem ........................ 39

Pumperem ...................................................... 39

Kontrol af kingerna.................................................... 40

Udskiftning af klinger ...................................... 40

Justering af klippeaggregatet.................................... 41

Nivellering af klippeudstyret ............................ 41

Justering af sikkerhedshjul ............................. 42

Rengøring og vask.................................................... 43

SMØRING ....................................................................... 44

Forhjulsmontering ..................................................... 45

Forhjulslejer .............................................................. 45

Spindel i klippeaggregat ........................................... 45

Spindel, klippeaggregatet udvendigt......................... 45

Udskiftning af væske i transaksel (transmission)...... 46

Udluftningsprocedurer .............................................. 47

FEJLFINDINGSSKEMA .................................................. 48

OPBERVARING .............................................................. 50

Opbevaring ............................................................... 50

Service ...................................................................... 50

LEDNINGSDIAGRAM ..................................................... 51

TEKNISKE DATA ............................................................ 52

Tilbehør .................................................................... 54

Specifi kationer for tilspændingsmoment .................. 54

OVERENSSTEMMELSEERKLÆRINGER ..................... 55

SERVICEJOURNAL ........................................................ 56

Husqvarna-3


4-Husqvarna

INTRODUKTION

ADVARSEL!

Hvis der ikke udvises forsigtighed under arbejdet, kan operatøren eller andre personer

blive udsat for personskade. Ejeren skal forstå vejledningen og må kun tillade oplærte

personer, som forstår vejledningen, at bruge plæneklipperen.

Enhver, som bruger plæneklipperen, skal psykisk og fysisk være ved godt helbred og må

ikke være under påvirkning af euforiserende stoffer.


Til lykke!

Tak, fordi du har valgt en ZTH-plæneklipper fra

Husqvarna. Denne maskine er bygget, så den sikrer

optimal effektivitet og hurtig klipning af store arealer.

Et instrumentpanel, der er lettilgængeligt for føreren,

og en hydrostatisk gearkasse, der styres med

styrepindene bidrager til maskinens ydeevne.

Denne brugervejledning er meget nyttig. Læs

indholdet grundigt igennem, før du tager maskinen

i brug. Det er vigtigt, at alle, der bruger maskinen,

følger anvisningerne (vedrørende brug, service

og vedligeholdelse m.m.) af hensyn til førerens og

andres sikkerhed. Det kan også medføre en betydelig

forlængelse af maskinens levetid og øge dens

gensalgsværdi.

Hvis du sælger din maskine, skal du huske at

medlevere brugervejledningen.

Det sidste kapitel i denne betjeningsvejledning består

af det en servicejournal. Sørg for registrere alt serviceog

vedligeholdelsesarbejde. En ajourført servicejournal

reducerer serviceudgifterne til vedligeholdelse og øger

maskinens gensalgsværdi. Kontakt din forhandler,

hvis du ønsker yderligere oplysninger. Husk derfor at

medbringe servicejournalen, når du sender maskinen

til eftersyn hos forhandleren.

Generelt

I denne brugervejledning anvendes betegnelserne

venstre, højre, tilbage og frem til at beskrive

maskinens almindelige køreretninger.

Den løbende forbedring af vores produkter betyder, at

tekniske data og konstruktion kan ændres uden varsel.

Kørsel og transport på offentlige veje

Kontrollér de gældende færdselsregler, før du

transporterer maskinen på offentlig vej. Hvis du

transporterer maskinen, skal du altid anvende et

godkendt fastgørelsesudstyr og sikre, at maskinen er

fastgjort korrekt. KØR IKKE maskinen på offentlig vej.

INTRODUKTION

Bugsering

Hvis maskinen er udstyret med en bugseringskrog,

skal der udvises stor forsigtighed under bugseringen.

Tillad aldrig børn eller andre at opholde sig i eller på

det bugserede udstyr. Kør altid med brede sving for

at undgå, at vogntogets dele støder sammen. Kør

langsomt, og tag højde for den ekstra bremselængde.

Bugser ikke på skråninger. Vægten af det bugserede

udstyr kan medføre tab af traktion, og at kontrollen

over køretøjet mistes.

Følg producentens anbefalinger vedr. vægtgrænser

på det bugserede udstyr. Bugser ikke i nærheden af

grøfter, kanaler eller andre faremomenter.

Drift

Denne maskine er udelukkende beregnet til

græsslåning på plæner og andre plane arealer, der

er fri for forhindringer som f.eks. sten, træstubbe etc.

Denne maskine kan også anvendes til andre opgaver,

hvis den forsynes med noget af det originale tilbehør,

der leveres af producenten. Betjeningsvejledning til

udstyret medfølger ved levering. Maskinen må ikke

anvendes til andre formål. Producentens anvisninger

vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal

følges nøje.

Plæneklippere og andet motordrevet udstyr kan

være potentielt farligt ved forkert anvendelse. Sikker

anvendelse kræver god dømmekraft og forsigtig

betjening i overensstemmelse med anvisningerne

samt almindelig sund fornuft.

Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og

repareres af personer, der er fortrolige med maskinens

specielle funktioner og har indgående kendskab

til sikkerhedsanvisningerne. Brug kun godkendte

reservedele til vedligeholdelse af denne maskine.

Alle regler vedrørende generel sikkerhed,

arbejdssikkerhed og trafi ksikkerhed skal altid

overholdes.

Uautoriserede ændringer af maskinens design kan

medføre, at producenten friholdes for ansvar for

person- og tingskade, der måtte opstå som følge

heraf.

Husqvarna-5


6-Husqvarna

INTRODUKTION

God service

Husqvarnas produkter sælges over hele verden og kun i specialforretninger, der tilbyder komplet service. Dette

sikrer, at du som kunde får den bedst tænkelige støtte og service. Før levering er maskinen for eksempel blevet

kontrolleret og justeret af forhandleren (se godkendelsen i servicejournalen bagest i denne brugervejledning).

Hvis du får brug for reservedele, eller hvis du har spørgsmål til service, garanti m.m., er du velkommen til at

henvende dig på nedenstående adresse:

Denne brugsanvising vedrører maskinen med

følgende produktionsnummer:

Produktionsnummer

Maskinens produktionsnummer er angivet på pladen, der sidder i venstre side i motorrummet. Pladen er forsynet

med følgende oplysninger (oppefra og ned):

Maskinens typebetegnelse (ID).

Producentens typenummer (Model).

Maskinens serienummer (Serial no.)

Du skal angive typebetegnelsen og serienummeret, når du bestiller reservedele.

Motorens produktionsnummer er præget på et af ventildækslerne. Pladen er forsynet med følgende oplysninger:

Motormodel.

Motortype.

Kode

Du skal angive disse oplysninger, når du bestiller reservedele.

Motor Transmission

Hjulmotorerne og de hydrostatiske pumper er udstyret med en stregkodemærkat bagest.


SYMBOLER OG MÆRKATER

Disse symboler fi ndes både på maskinen og i brugsanvisingen. Gennemgå dem grundigt, så du ved, hvad de

betyder.

ADVARSEL!

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. xx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Anvendes i denne vejledning til at gøre læseren opmærksom på risikoen for personskade eller livsfarlige

situationer, især hvis de givne instruktioner ikke følges.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Anvendes i denne vejledning til at gøre læseren opmærksom på risikoen for materielskade, især hvis de givne

instruktioner ikke følges. Anvendes også, hvis der er potentiel risiko for betjenings- eller monteringsfejl.

R N

Tilbage Neutral Hurtigt Langsomt Choker Benzin

ADVARSEL! Parkeringsbremse CE-mærkning. ADVARSEL! Roterende Berør ikke roterende dele

Kun for det klinger, hold afstand til

europæiske marked udkastningsenheden

Batterisyre er ætsende, eksplosiv og brændbar Stå ikke her

Brug beskyttelsesbriller. Brug beskyttelseshandsker.

Støjemissioner i miljøet

opfylder gældende EU-direktiv.

Maskinens emission er angivet i

kapitlet TEKNISKE DATA og på

mærkaterne.

Maskinerne er udelukkende til det

europæiske marked.

Husqvarna-7


Læs

brugsanvisingen.

Hele kroppen er udsat

for genstande,der

kastes ud.

8-Husqvarna

Kørende skarpe klinger under afdækningen.

SYMBOLER OG MÆRKATER

Sluk motoren, og fjern

nøglen, før du udfører

vedligeholdelse eller

reparationer.

Kvæstelse af fi ngre

og tæer.

Hold dig altid på

sikker afstand af

maskinen.

Du må ikke

åbne eller fjerne

sikkerhedsskærmene,

mens motoren kører.

Brug ikke maskinen

på skråninger med

hældninger på over

10°.

Vær forsigtig, når du

bakker, og hold øje

med andre personer.

Ingen passagerer.

Kør forsigtigt fremad,

og hold øje med

andre personer.


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sikkerhedsinstruktioner

Disse instruktioner vedrører din sikkerhed. Følg dem omhyggeligt.

ADVARSEL!

Dette symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal fremh¾ves. Det vedrører din

sikkerhed.

VIGTIGT! DENNE PLÆNEKLIPPER KAN AMPUTERE HÆNDER OG FØDDER OG KASTE GENSTANDE UD.

TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE KAN MEDFØRE ALVORLIGE SKADER ELLER

VÆRE DØDBRINGENDE.

Generel brug

• Læs, forstå og følg alle instruktioner på maskinen

og i vejledningen, før du starter.

• Placer ikke hænder eller fødder i nærheden af de

roterende dele eller under maskinen. Hold altid

afstand til udkastningsåbningen.

• Kun ansvarlige voksne, der er bekendte med

instruktionerne, må anvende maskinen.

• Ryd området for genstande som f.eks. sten, legetøj,

ledninger m.m., der kan indfanges og slynges ud af

klingerne.

• Sørg for, at der ikke opholder sig andre personer

eller dyr i området før kørsel med plæneklipperen.

Stands maskinen, hvis personer eller dyr kommer

ind på området.

• Medbring aldrig passagerer. Maskinen er

udelukkende beregnet til én person.

• Slå ikke græs under baglæns kørsel, medmindre

det er absolut nødvendigt.

• Kig altid ned og bagud, før og mens du bakker.

• Sørg for, at det materiale, der kastes ud, ikke

rammer andre. Undgå, at materiale kastes ud mod

en mur eller andre forhindringer. Materiale kan

kastes tilbage mod føreren. Stands klingerne ved

kørsel på grus.

• Ved kørsel med maskinen skal græsopsamleren,

afskærmningen til udkastningsåbningen eller andet

sikkerhedsudstyr være monteret og fungere korrekt.

• Tag farten af, før du drejer.

• Lad ikke maskinen stå uden opsyn med

motoren kørende. Stands altid klingerne, aktivér

parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern

nøglen, før du stiger af plæneklipperen.

• Deaktiver klingerne, når du ikke slår græs. Stands

motoren, fjern nøglen og vent, til alle dele er

stoppet helt, før du rengør maskinen, fjerner

græsopsamleren eller tømmer afskærmningen til

udkastningsåbningen for tilstoppet græs.

• Kør kun med maskinen i dagslys eller i god kunstig

belysning.

• Kør ikke med maskinen, hvis du er påvirket af

alkohol, medicin eller rusmidler.

Læs brugsanvisnngen, før du starter maskinen.

Ryd området for genstande.

8011-512

8011-513

Husqvarna-9


• Vær opmærksom på trafi kken, hvis du kører i

nærheden af en vej eller skal krydse den.

• Vær ekstra forsigtig ved på- eller afl æsning af

maskinen på eller fra en trailer eller en lastbil.

10-Husqvarna

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Bær altid øjenværn, når du opholder dig i nærheden

af batterierne.

• Følg producentens anbefalinger vedrørende

hjulvægte eller modvægte.

• Lad aldrig børn og personer uden tilstrækkelig

uddannelse anvende eller servicere maskinen.

National lovgivning kan indeholde bestemmelser

om førerens alder. Alle, der kører denne maskine,

skal først læse og forstå brugervejledningen.

• Hold maskinen fri for græs, blade eller andet

ophobet affald, der kan komme i berøring med

udstødningen/motoren og antændes. Lad ikke

klippeaggregatet pløje gennem blade eller andet

affald, der kan ophobe sig. Tør spildt olie eller

benzin op, før maskinen startes eller stilles til

opbevaring.

• Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring.

ADVARSEL!

Denne plæneklipper er udstyret

med en forbrændingsmotor og må

ikke bruges på eller i nærheden af

uopdyrket, skovdækket, kratdækket

eller græsdækket jord, medmindre

motorens udstødningssystem er

udstyret med en gnistfanger, der

opfylder gældende lovgivning

(hvis en sådan findes inden for

dette område). Hvis du anvender

gnistfanger, bør du holde den i

korrekt stand.

Ta aldrig med passagerare

ADVARSEL!

Udstødningsgasser og visse

af køretøjets komponenter kan

indeholde eller udsende kemikalier,

der mistænkes for at kunne

forårsage fødselsskader eller

anden reproduktiv skade. Motorens

udstødningsgasser indeholder

kulmonoxid, der er en lugtfri,

farveløs og giftig gas. Anvend

kun maskinen på steder med god

udluftning.

8011-520


Personligt beskyttelseudstyr

• Sørg for, at du altid har førstehjælpsudstyr ved

hånden, når du anvender maskinen.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Når du anvender maskinen, skal du bære godkendt personligt beskyttelsesudstyr som

det, der er vist på billederne. Personligt beskyttelsesudstyr kan ikke eliminere risikoen for

skader, men kan reducere omfanget af eventuelle skader. Spørg forhandleren til råds om

valg af udstyr.

• Anvend aldrig maskinen uden fodtøj.

• Brug altid beskyttelsessko og -støvler, helst med

stålsnuder.

• Brug altid beskyttelsesbriller eller en godkendt

helmaske, når du samler eller anvender maskinen.

• Brug altid handsker, når du rører ved klingerne.

• Undlad at bruge løstsiddende tøj, der kan blive

fanget af de bevægelige dele.

• Brug høreværn for at undgå at beskadige hørelsen

Kørsel på skråninger

Kørsel på skråninger er en af de væsentlige årsager til,

at folk mister kontrollen over maskinen, så den vælter,

og der kan indtræffe alvorlige skader eller dødsfald.

Kørsel på skråninger kræver ekstra forsigtighed. Hvis

du ikke kan bakke op ad skråningen, eller hvis du føler

dig usikker, når du kører på den, skal du ikke bruge

maskinen til at slå den.

• Slå altid græsset på skråninger (maks. 10 graders

hældning) ved at køre op og ned, aldrig på tværs.

• Hold øje med huller, spor, bump, sten eller andre

skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen

til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.

• Vælg en lav grundhastighed, så du ikke behøver at

standse, mens du kører på skråningen.

• Klip aldrig en våd plæne. Dækkene kan skride.

• Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning.

Hvis dækkene begynder at skride, skal du

deaktivere klingerne og fortsætte langsomt ned ad

bakken.

• Kør langsomt og gradvist på skråninger. Foretag

ikke pludselige ændringer i hastighed eller retning,

da dette kan få maskinen til at vælte.

• Vær ekstra forsigtig, når du kører maskinen med

græsopsamler eller andet tilbehør, da disse dele

kan påvirke maskinens stabilitet.

• Brug ikke dette tilbehør på stejle skråninger.

• Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sætte en

fod ned på jorden.

• Brug ikke plæneklipperen i nærheden af kanter,

grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte,

hvis et hjul kører ud over kanten, eller hvis kanten

skrider sammen.

Personligt beskyttelsesudstyr.

8011-670a

6003-004

Slå altid græsset ved at køre op og ned, aldrig på tværs.

ADVARSEL!

Kør ikke op eller ned af bakker med

en hældning på mere end 10 grader,

og kør ikke på tværs af skråninger.

Husqvarna-11


12-Husqvarna

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Børn

Tragiske uheld kan opstå, hvis føreren ikke er

opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Børn

tiltrækkes ofte af maskiner eller græsslåning. Du kan

aldrig forvente, at børn bliver på det sted, hvor du sidst

har set dem.

• Hold børn væk fra det område, du klipper, og sørg

for, at de holdes under opsyn af en anden voksen

end dig selv.

• Vær hele tiden opmærksom, og sluk maskinen,

hvis et barn kommer ind i det området, du klipper.

• Se bagud og ned efter børn, før og mens du

bakker.

• Medbring aldrig børn, heller ikke selv om klingerne

er slået fra. De kan falde af og få alvorlige skader

eller forhindre sikker kørsel med maskinen. Børn,

der tidligere har fået køreture på maskinen, kan

pludselig dukke op i området for at få endnu en

køretur og i den forbindelse risikere at blive kørt

over af maskinen.

• Lad aldrig børn betjene maskinen.

• Vær ekstra forsigtig, når du kører i nærheden af

blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande,

der kan blokere udsynet, så du ikke ser eventuelle

børn.

Vær ekstra forsigtig, når du kører på skråninger.

Lad aldrig børn betjene maskinen.

Hold børn væk fra arbejdsområdet.

8011-509

8011-517

8011-518


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!

Du må ikke starte motoren, hvis gulvpladen eller andre beskyttelsesplader over

klippeaggregatets drivrem mangler.

Sikker håndtering af benzin

For at undgå person- eller tingskade skal du være

særdeles forsigtig ved håndtering af benzin. Benzin er

meget brændbart, og dampene er eksplosive.

• Sluk cigaret, cigar, pibe og andre antændingskilder.

• Brug kun en godkendt benzinbeholder

• Fjern aldrig benzindækslet, og påfyld ikke benzin,

mens motoren kører. Sørg for, at motoren har kølet

af i mindst to (2) minutter, før du tanker.

• Tank aldrig maskinen indendørs.

• Opbevar aldrig maskinen eller benzinbeholderen

i nærheden af åbne fl ammer, gnister eller en

tændfl amme som f.eks. i en varmtvandsbeholder

eller andre apparater.

• Før maskinen tankes op, skal risikoen for

statisk udladning minimeres ved berøring af en

metaloverfl ade

• Fyld aldrig en beholder med benzin, mens den

befi nder sig inde i et køretøj, på en lastvogn eller

på en trailer med plastbeklædning. Placer altid

beholdere på jorden væk fra køretøjet, når du fylder

dem.

• Hvis plæneklipperen transporteres på en lastvogn

eller trailer, må du først påfylde benzin, når

plæneklipperen står på jorden. Hvis dette ikke

er muligt, skal du påfylde benzin via en bærbar

beholder og ikke via benzinslangen på en

tankstander.

• Sørg for, at slangedysen hele tiden har kontakt med

kanten på benzintanken eller beholderen, indtil du

har tanket færdig. Forsøg ikke at åbne dysen med

værktøj.

• Hvis du spilder benzin på dit tøj, skal du straks

skifte det.

• Du må aldrig overfylde benzintanken. Sæt

benzindækslet på igen, og skru det godt fast.

• Du må ikke starte motoren i nærheden af spildt

benzin

• Brug aldrig benzin som rengøringsmiddel.

• Hvis benzinsystemet lækker, må du ikke starte

motoren, før problemet er blevet afhjulpet.

• Kontrollér benzinstanden, før du tager maskinen i

brug, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads, til at

brændstoffet kan udvides, da varmen fra motoren

og solen i modsat fald kan udvide brændstoffet, så

det fl yder over.

Påfyld aldrig benzin indendørs.

8011-516

ADVARSEL!

Motoren og udstødningssystemet

bliver

meget varmt under kørsel. Risiko for

brandskader. Lad motoren og

udstødningssystemet køle af i mindst

to (2) minutter, før du tanker benzin.

Husqvarna-13


Generel vedligeholdelse

• Brug aldrig maskinen i et lukket område.

14-Husqvarna

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt, så

udstyret er i sikker, funktionsdygtig stand.

• Du må aldrig ændre på sikkerhedsudstyret.

Kontrollér regelmæssigt, at det fungerer korrekt.

• Sørg for, at maskinen er fri for græs, blade eller

andet ophobet affald. Tør spildt olie eller benzin op,

og fjern benzinvædet affald. Lad maskinen køle af,

før du stiller den til opbevaring.

• Hvis du rammer et fremmedlegeme, skal du

standse maskinen og efterse den. Foretag om

nødvendigt reparationer, før du starter igen.

• Foretag aldrig justeringer eller reparationer,

mens motoren kører. Afbryd tændrørsledningen,

så maskinen ikke kan starte, før du foretager

justeringer eller udfører vedligeholdelse.

• Kontrollér jævnligt delene i græsopsamleren,

og udskift dem om nødvendigt med originale

reservedele.

• Klingerne er skarpe. Pak derfor klingerne ind, eller

brug handsker, og vær ekstra forsigtig, når du

kontrollerer dem.

• Kontrollér bremserne hyppigt. Juster dem, og udfør

service efter behov.

• Behold eller udskift sikkerheds- og

instruktionsmærkater efter behov.

• Undlad at ændre sikkerhedsudstyret. Kontrollér

jævnligt udstyret, så du ved, at det fungerer

korrekt. Maskinen må ikke anvendes, hvis

beskyttelsesplader, beskyttelseskapper,

sikkerhedsafbrydere eller andet beskyttelsesudstyr

er defekt eller afmonteret.

• Undlad at ændre regulatorernes indstillinger, og

undgå at anvende maskinen ved unødvendigt høje

omdrejningstal. Hvis motoren køres ved for høje

omdrejningstal, kan maskinens komponenter blive

ødelagt.

• Vær forsigtig, når du håndterer batterisyre.

Syre på huden ætser og kan forårsage alvorlige

forbrændinger. Hvis du spilder batterisyre på

huden, skal du straks vaske det af med vand.

• Syre i øjnene kan medføre blindhed, og du bør

straks søge læge.

• Vær altid forsigtig, når du udfører service på

batteriet. Der kan dannes eksplosive gasser i

batteriet. Udfør aldrig vedligeholdelsesarbejde på

batteriet, når du ryger eller opholder dig i nærheden

af åben ild og gnister.

• Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig

person- eller tingskade.

• Kontrollér, at alle møtrikker og skruer, herunder

især fastgøringsbolten til klingerne, er korrekt

spændt, og at udstyret er i god stand.

Start aldrig motoren i et lukket rum.

ADVARSEL!

Brug altid beskyttelsesbriller ved

håndtering af batterierne.

8011-515

ADVARSEL!

Batteriet indeholder bly og

blykomponenter samt kemikalier,

der mistænkes for at være

kræftfremkaldende og at kunne

forårsage fødselsskader eller anden

reproduktiv skade. Vask hænder, når

du har rørt ved batteriet.


SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Der kan dannes gnister, når du arbejder med

batteriet og de kraftige kabler til startkredsløbet.

Dette kan medføre batterieksplosion, brand eller

øjenskader. Der kan ikke dannes gnister, når

chassiskablet (normalt negativt, sort), er fjernet fra

batteriet.

ADVARSEL!

Undgå elektriske gnister og følgerne

deraf ved at følge nedenstående

rutiner:

• Brug altid beskyttelsesbriller.

• Kontrollér, at benzindækslet er monteret korrekt,

og at der ikke opbevares brændbare stoffer i åbne

beholdere.

• Undlad at arbejde med startkredsløbet, hvis der er

spildt benzin.

• Afbryd som det første chassiskablet fra batteriet, og

tilslut det igen som det sidste.

• Undlad at lave en kortslutningsbro på tværs af

startrelæet for at udløse starteren.

• Brug aldrig maskinen indendørs eller på steder med

dårlig udluftning. Udstødningsgasserne indeholder

kulmonoxid – en farlig og dødbringende gas, der

ikke kan lugtes.

• Stop maskinen, og kontrollér udstyret, hvis du

kører over eller ind i noget. Foretag eventuelle

reparationer, før du starter.

• Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører.

• Maskinen er kun testet og godkendt med det udstyr,

som leverandøren har leveret og anbefalet. Brug

kun godkendte reservedele til maskinen.

• Klingerne er skarpe og kan forårsage

snitsår. Pak derfor klingen ind, eller anvend

beskyttelseshandsker, når du håndterer den.

• Kontrollér jævnligt, at parkeringsbremsen fungerer

korrekt. Juster den om nødvendigt.

• Finsnitningsenheden må kun anvendes, når du

klipper græs på en plæne, du er bekendt med.

• Reducer brandfaren efter brug af maskinen ved at

fjerne græs, blade og andet kvas, der har samlet

sig på maskinen. Lad maskinen afkøle, før du stiller

den til opbevaring.

• Rengør klippeaggregatet og undersiden af

klippeaggregatet efter brug. Undgå at tilsprøjte

motoren og de elektriske dele med vand.

6003-009

Undlad at ryge, når du udfører vedligeholdelsesarbejde

på batteriet. Batteriet kan eksplodere og forårsage alvorlig

person- eller tingskade.

Risiko for gnister.

8009-728

Husqvarna-15


16-Husqvarna

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Transport

• Maskinen er tung og kan forårsage alvorlig

personskade. Vær ekstra forsigtig, når du læsser

eller losser den på/fra en bil eller trailer.

• Anvend en godkendt trailer til at transportere

maskinen på. Træk parkeringsbremsen, luk for

benzinforsyningen, og fastgør maskinen med

godkendt befæstningsudstyr såsom bånd, kæder

eller stropper, før du transporterer den.

• Kør ikke maskinen på offentlig vej.

• Overhold altid lokale færdselsregler, når du

transporterer maskinen på offentlig vej.

• Bugser ikke maskinen. Det kan ødelægge

drivsystemet.

• Brug ikke denne plæneklipper til at bugsere udstyr,

medmindre den er udstyret med en bugseringskrog.

Læs bugseringsadvarslerne i introduktionsdelen af

denne vejledning omhyggeligt.

• Læs maskinen op på et lad eller en trailer ved

at køre den langsomt op af tilstrækkeligt stærke

ramper. Maskinen må ikke løftes! Maskinen må ikke

løftes manuelt.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Parkeringsbremsen har ikke tilstrækkelig

holdekraft til at holde maskinen fast under

transport. Sørg derfor for, at maskinen er godt

fastgjort under transport. Kør altid maskinen

baglæns op på traileren, så den ikke vælter.

Rengør maskinen jævnligt.

8011-514

ADVARSEL!

Undslippende hydraulikolie under

tryk kan have tilstrækkeligt tryk til at

trænge igennem huden og forårsage

alvorlig skade. Søg lægehjælp med

det samme i tilfælde af personskader

med undslippende væsker. Der kan

udvikle sig alvorlig infektion eller

reaktion, hvis korrekt behandling

ikke iværksættes med det samme.


Denne brugervejledning beskriver Husqvarna Zero

Turn Rider, der kan vende på stedet. Rideren er

udstyret med en fi retakts Briggs & Stratton-motor med

overliggende ventiler.

Placering af styrefunktionerne

9

7

8

11

STYREFUNKTIONER

1. Styrepinde

2. Parkeringsbremse

3. Gashåndtag

4. Klingehåndtag

5. Tændingskontakt

6. Chokerhåndtag

7. Sikringer

4 5 3 6 12

10

Transmissionen fra motoren fi nder sted via remdrevne

hydraulikpumper. Ved hjælp af venstre og højre

styrebetjeningsgreb reguleres væskestrømmen og

dermed køreretningen og hastigheden.

13

8. Benzindæksel

9. Benzinventil

10. Løft af klippeudstyr

11. Sædeindstillingsbolte

12. Timetæller

13. Sporingsjustering

1

2

Husqvarna-17


Styrepinde

Maskinens hastighed og kørselsretning kan

løbende justeres ved hjælp af de to styrepinde.

Styrepindene kan fl yttes frem eller tilbage i forhold til

en neutral position. Den neutrale position låses, hvis

styrepindene skubbes ud til siden.

Når begge styrepinde står i neutral position (N), står

maskinen stille.

Hvis du fl ytter begge styrepinde frem eller tilbage

samtidigt, kører maskinen henholdsvis frem eller

tilbage i en lige linje.

Hvis du for eksempel vil dreje, mens du kører fremad,

skal du fl ytte den højre styrepind i retning af neutral

position. Derved reduceres det højre hjuls rotation, så

maskinen drejer til højre.

Maskinen kan dreje om sig selv, hvis du trækker den

ene styrepind bagud (bag neutral position) og forsigtigt

skubber den anden styrepind fremad fra neutral

position. Når maskinen drejer om sig selv, afgøres

rotationsretningen af den styrepind, der trækkes

bagud i forhold til neutral position. Hvis du trækker den

venstre styrepind bagud, drejer maskinen til venstre.

Vær ekstra forsigtig, når du bruger denne manøvre.

Hvis styrepindene ikke står lige ud for hinanden, når

maskinen står stille, eller hvis de ikke passer ind i de

udadgående spor, kan du justere dem.

18-Husqvarna

STYREFUNKTIONER

Styrepinde.

ADVARSEL!

Maskinen kan dreje meget hurtigt,

hvis den ene styrepind skubbes

meget langt frem i forhold til den

anden.

1. Fremad

2. Neutral

3. Neutral position, Neutral låst

4. Tilbage

Bevægelsesstyrepind, højre side

8058-022

8011-7912a


Parkeringsbremse

VIGTIGE OPLYSNINGER

Maskinen skal stå absolut stille,

når parkeringsbremsen aktiveres.

Parkeringsbremsen skal altid aktiveres,

før føreren stiger af maskinen. Slæk

parkeringsbremsen, før plæneklipperen

forlades.

Parkeringsbremsen sidder på venstre side af

maskinen. Tryk på udløserknappen, og træk håndtaget

bagud for at aktivere bremsen – skub fremad for at

slække den.

Gashåndtag

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal og

dermed også klingernes rotationshastighed, hvis

klingehåndtaget er trukket ud (se under ”Aktivering af

klippeaggregat”).

Håndtaget kan flyttes frem eller tilbage for henholdsvis

at øge og reducere motorens omdrejningstal.

Undgå at lade motoren gå i tomgang i længere tid ad

gangen, da det kan tilsmudse tændrørene.

KØR MED FULD GAS, NÅR DU KLIPPER GRÆS , så

opnår du optimal ydelse og batteriladning.

Klingehåndtag

Dra ut knappen för att koppla in klippaggregatet och

tryck in knappen för att koppla ur det.

STYREFUNKTIONER

Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.

Gashåndtag

CHOKE

CHOKE

Klingehåndtag

FAST

FAST

SLOW

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8058-020c

8052-001

8052-001

Husqvarna-19


Tændingskontakt

Tændingsnøglen sidder på instrumentpanelet og

anvendes til at starte og stoppe maskinen.

Chokerhåndtag

Chokerhåndtaget anvendes ved koldstart, hvor

motoren har brug for en federe benzinblanding.Ved

koldstart skal håndtaget trækkes ud.

Sikringer

Sikringerne er placeret under maskinens sæde.

Adgang til sikringerne opnås ved at tippe sædet

fremad. Der er tale om fl adsikringer af samme type,

som anvendes i biler. Der er to sikringer med følgende

kapaciteter og funktioner:

20 ampere, primærsikring

7,5 ampere, kobling til klippeudstyr

20-Husqvarna

STYREFUNKTIONER

CHOKE

Tændingsnøgle

CHOKE

Chokerhåndtag

Sikringer

FAST

FAST

SLOW

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8052-001

8052-001

8011-420


Benzintank

Læs sikkerhedsanvisninger, før du tanker.

Maskinen har én benzintank, der er placeret lige

bag ved sædet. Tanken har kapacitet til 15,1 liter.

Kontroller, at benzindækslet er lukket korrekt, og at

dækselpakningen ikke er beskadiget.

Motoren skal køre på blyfri benzin med mindst 87

oktan (ikke blandet). Du kan med fordel anvende

miljøvenlig alkyleret benzin. Se også de tekniske data

vedrørende ætanolbaseret benzin. Det er ikke tilladt at

bruge metanolbenzin.

Brug ikke E85 alkoholbaseret brændstof. Motoren og

motorkomponenterne kan tage skade.

ADVARSEL!

Benzin er letantændelig.

Vær altid forsigtig, og fyld

kun tankene udendørs (se

sikkerhedsanvisningerne).

ADVARSEL!

Motoren og udstødningssystemet

bliver meget varmt under kørsel.

Risiko for brandskader.

Lad motoren og udstødningssystemet

køle af i mindst to (2)

minutter, før du tanker benzin.

ADVARSEL!

Fyld på op til bunden af

påfyldningsrøret. Undgå at overfylde

den. Tør spildt olie eller benzin op.

Opbevar, spild og brug ikke benzin i

nærheden af åben ild.

Når du kører maskinen ved temperaturer under

frysepunktet, skal du bruge frisk, ren benzin til

vinterbrug, så maskinen starter sikkert i koldt vejr.

STYREFUNKTIONER

Benzintank

8058-021

VIGTIGE OPLYSNINGER

Erfaringen viser, at alkoholiske benzintyper

(såkaldt gasohol, ethanol eller methanol) kan

tiltrække fugt, hvilket fører til adskillelse og

syredannelse under opbevaring. Syreholdige

gasser kan ødelægge motorens benzinsystem

under opbevaring. Benzinsystemet bør

tømmes før opbevaring i 30 dage eller

længere for at undgå motorproblemer. Tøm

benzintanken, start motoren, og lad den

køre, indtil benzinslangerne og karburatoren

er tømt. Brug ny og ren benzin hver sæson.

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet

om opbevaring. Brug aldrig motor- eller

karburatorrensemidler i benzintanken, da dette

kan forårsage permanent skade.

Husqvarna-21


Benzinventil

Brændstofafbrydelsesventilen er placeret bagest til

venstre for sædet. Ventilen er lukket, når håndtaget

sidder vinkelret på brændstofl edningen.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Løft altid klippeudstyret til den højeste

position under transport.

Mekanisme til justering af klippehøjde

Indstil den ønskede højde på klippeudstyret ved

at trykke på udløserknappen og fl ytte håndtaget

fremad til den korrekte klippehøjde på klippepladen.

Klippehøjden kan indstilles fra 38 mm (1½”) til 102 mm

(4”) i trin på 13 mm (½”). Højderne er målt fra jorden

op til klingespidsen med motoren standset.

VIGTIGE OPLYSNINGER

For at sikre en ensartet klippehøjde er det

vigtigt, at lufttrykket i alle fire dæk er det

samme (1 bar).

22-Husqvarna

STYREFUNKTIONER

Benzinventilen lukket i positionen OFF

Løftehåndtaget til klippeudstyret

8011-419

8058-019


Sædejusteringhåndtag

Sædet kan justeres i længderetningen. Hvis der skal

foretages justeringer, skal håndtaget under sædets

forkant trækkes til den ene side, hvorefter sædet kan

bevæges bagud eller fremad.

Timetæller

Timetælleren viser den samlede driftstid.

Ikonet CHG OIL (skift olie) blinker efter intervaller

på 50 timer. Ikonet blinker 1 time før og 1 time

efter intervallets udløb. Ikonet CHG OIL aktiveres

og deaktiveres automatisk. Timetælleren kan ikke

nulstilles manuelt.

Greb til sporingsindstilling

Hvis plæneklipperen ikke kører ligeud, skal lufttrykket

i begge bagdæk kontrolleres. Det anbefalede lufttryk

er 1 bar (15 psi / 103 kPa) i alle dæk. Sporingen skal

kontrolleres på et plant og vandret underlag af beton

eller asfalt.

Justeringer på indstillingsgrebet muliggør fi njustering,

så maskinen kører ligeud, når styrepindene trykkes

helt fremad.

Drej grebet i urets retning (betragtet fra

betjeningspositionen) for at øge hastigheden på

venstre pind. Drej imod urets retning for at reducere

hastigheden.

STYREFUNKTIONER

Længdeindstilling.

Timetæller

CHOKE

FAST

Grep til sporingsindstilling

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8058-034

8052-001

8058-020

Husqvarna-23


Læs afsnittet ”Styrefunktioner” i

”Sikkerhedsinstruktioner” og de efterfølgende sider,

hvis du ikke er fortrolig med maskinen. Udfør altid den

daglige vedligeholdelse på maskinen, før du starter.

Instruktion

Plæneklippere, der kan vende på stedet, er meget

mere manøvredygtige end almindelige plæneklippere

på grund af de unikke styreegenskaber. Under

indkøring af plæneklipperen anbefaler vi, at du

kører med reduceret hastighed, og at du IKKE flytter

styrepindene helt frem eller tilbage. Dette må først

gøres, når maskinen er kørt ind, eller du er blevet

fortrolig med styrefunktionerne. Vi anbefaler også,

at førstegangsbrugere eller nye ZeroTurn-brugere

afprøver plæneklipperens bevægelser på et hårdt

underlag som f.eks. cement eller asfalt, FØR den

afprøves på en græsplæne. Hvis føreren ikke

er fortrolig med styrefunktionerne og maskinens

venderadius, kan græsplænen beskadiges som følge

af for voldsomme manøvrer.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Når en styrepind er i bageste position, vender

den tilbage til neutral position, når du slipper

den. Dette kan få plæneklipperen til pludseligt

at standse.

24-Husqvarna

BETJENING

Styring

Forlæns og baglæns kørsel

Plæneklipperens køreretning og -hastighed styres ved

hjælp af styrepindende på hver side af plæneklipperen.

Den venstre styrepind styrer venstre hjul. Den højre

styrepind styrer højre hjul.

Førstegangsbrugere skal skubbe plæneklipperen til

et åbent fladt område, hvor der ikke er mennesker

eller køretøjer/forhindringer i nærheden (se ”Manuel

flytning” i afsnittet ”Betjening”). For at maskinen kan

køre ved egen kraft skal føreren sidde på sædet. Start

motoren (se ”Før start” i afsnittet ”Betjening”), sæt

motoren i tomgang, og deaktiver parkeringsbremsen.

Klingerne må ikke aktiveres på dette tidspunkt. Drej

styrepindene indad. Så længe styrepindene ikke er

flyttet frem eller tilbage, flytter plæneklipperen sig ikke.

Flyt langsomt begge styrepinde lidt fremad. Dette får

plæneklipperen til at begynde at køre lige fremad.

Når du trækker styrepindene tilbage i neutral position,

standser plæneklipperen. Træk styrepindene lidt

tilbage. Dette får plæneklipperen til at køre baglæns.

Når du skubber styrepindene fremad i neutral position,

standser plæneklipperen.

Højresving

Hvis du kører fremad og vil dreje til højre, skal du

trække højre styrepind tilbage mod neutral position

uden at flytte venstre styrepind. Dermed reduceres

rotationen på højre hjul, og maskinen drejer til højre.

Venstresving

Hvis du kører fremad og vil dreje til venstre, skal du

trække venstre styrepind tilbage mod neutral position

uden at flytte højre styrepind. Dermed reduceres

rotationen på venstre hjul, og maskinen drejer til

venstre

Drejning på stedet

Hvis du kører fremad, skal du først trække begge

styrepinde tilbage, indtil plæneklipperen standser eller

sænker farten betydeligt. Drej derefter rundt ved at

skubbe den ene styrepind let fremad og den anden lidt

bagud.


Før start

• Læs afsnittene ”Sikkerhedsanvisninger” og

”Styrefunktioner” igennem, før du starter maskinen.

• Udfør det daglige vedligeholdelsesarbejde før

start (se vedligeholdelsesskemaet i afsnittet

”Vedligeholdelse”).

• Kontroller, at der er tilstrækkelig benzin i tankene.

• Indstil sædet i den ønskede position.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før motoren

kan startes:

• Håndtaget til klingerne skal være trykket ned.

nedtryckt,

• Parkeringsbremsen skal være aktiveret.

• Begge styrepinde skal stå i låst, neutral position.

Start af motor

• Føreren skal sidde på sædet.

• Løft klippeudstyret ved at trykke på udløserknappen

i toppen af løftehåndtaget. Træk løftehåndtaget

bagud til den låste position (transportpositionen).

• Aktiver parkeringsbremsen ved at trykke

udløserknappen ind og trække håndtaget helt opad.

Deaktiver klingerne ved at presse klingehåndtaget

nedad.

BETJENING

Løftehåndtaget til klippeudstyret

Træk parkeringsbremsen opad for at aktivere den.

CHOKE

Klingeafbryder

FAST

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8058-019

8058-020

8052-001

Husqvarna-25


Flyt styrepindene ud i låst, neutral position (pegende

udad).

Flyt gashåndtaget til den midterste position.

Hvis motoren er kold, skal du trække chokerhåndtaget

helt ud.

26-Husqvarna

BETJENING

8061-026

Placer betjeningselementerne i deres neutrale position

CHOKE

FAST

Indstil gashåndtaget.

CHOKE

FAST

Indstil chokerhåndtaget.

SLOW

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8052-001

8052-001


Pres tændingsnøglen ind, og stil den i startposition.

ADVARSEL!

Motorudstødningsgasser og

bestemte køretøjskomponenter

indeholder eller afgiver kemikalier,

der menes at forårsage kræft

eller fosterskader og andre

skader på arvemassen.

Motorudstødningsgassen indeholder

kulilte, som er en lugtfri, farveløs og

giftig gas. Maskinen må ikke bruges i

lukkede rum.

Når motoren starter, skal du straks slippe

tændingsnøglen, så den går tilbage i køreposition.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Brug ikke startmotoren i mere end 5 sekunder

ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du

vente ca. 10 sekunder, før du forsøger igen.

Juster motorens hastighed ved hjælp af gashåndtaget.

Lad motoren køre ved moderat hastighed (halv gas) i

3-5 minutter, før du belaster den for meget.KØR MED

FULD GAS, NÅR DU KLIPPER GRÆS.

BETJENING

Drej tændingsnøglen til startposition.

Vend tilbage til køreposition.

CHOKE

FAST

Juster motorens hastighed.

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8050-780

8050-781

8056-001

Husqvarna-27


Start af maskinen med svagt batteri

28-Husqvarna

ADVARSEL!

Blybatterier udvikler eksplosive

gasser. Beskyt derfor batteriet

mod gnister, flammer og rygende

genstande. Bær altid øjenværn,

når du opholder dig i nærheden af

batterierne.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Plæneklipperen er udstyret med et 12-volt

system med negativ jording. Det andet køretøj

skal også være forsynet med et 12-volt

system med negativ jording. Undlad at starte

andre køretøjer med plæneklipperens batteri.

Køretøjerne må ikke røre hinanden under brug

af startkabler.

Hvis der ikke er tilstrækkelig strøm på batteriet til at

starte motoren, skal det genoplades. (Se “Batteri”).

Hvis du bruger ”startkabler” til nødstart, skal du følge

denne fremgangsmåde:

Montering af startkabler

• Slut det RØDE kabel til den POSITIVE (+) pol på

begge batterier, og pas på ikke at kortslutte det

mod chassiset.

• Slut den ene ende af det SORTE kabel til den

NEGATIVE (-) pol på et fuldt opladet batteri.

• Slut den anden ende af det SORTE kabel til et

godt STELPUNKT på plæneklipperen med det

afladede batteri, væk fra benzintank og batteri.

Udfør arbejdet i omvendt rækkefølge, når du skal

fjerne kablerne

• Fjern først det SORTE kabel fra chassiset og

derefter fra det fuldt opladede batteri.

• Fjern til sidst det RØDE kabel fra begge batterier.

BETJENING

Tilslutning af startkabler.

8011-642


Kørsel

1. Flyt håndtaget fremad for at deaktivere

parkeringsbremsen. OBS! Plæneklipperen

er udstyret med dødemandsfunktion. Hvis

motoren kører, vil den straks blive afbrudt,

hvis føreren rejser sig op uden først at trække

parkeringsbremsen.

2. Flyt styrebetjeningsgrebene til den neutrale

position (N).

3. Isæt låsebolten ved den valgte klippehøjde, og

fasthold den på bagsiden med en stift.

ADVARSEL!

Sørg for, at ingen opholder sig i

nærheden af plæneklipperen, når

klingeafbryderen aktiveres.

Sørg for, at området er frit for

løsdele, der eventuelt kan blive

slynget ud af de roterende klinger.

4. Tryk på udløserknappen på højdehåndtaget til

klippeudstyret, fl yt håndtaget frem til bolten, og slip

knappen.

5. Indstil klippehøjden ved hjælp af håndtaget til

justering af klippehøjden.

BETJENING

Deaktiveret parkeringsbremse.

Greb til regulering af klippehøjde.

Aktivering af klippeaggregat.

8058-02s0

8058-024

8058-019

Husqvarna-29


6. Aktiver klippeudstyret ved at trække

klingeafbryderen ud.

7. Flyt gashåndtaget til fuld gas. Maskinens

hastighed og køreretning kan varieres kontinuerligt

ved hjælp af de to styrebetjeningsgreb. Når begge

betjeningsgreb befi nder sig i den neutrale position,

står maskinen stille.

Hvis begge betjeningsgreb fl yttes lige meget

fremad eller bagud, bevæger maskinen sig i en

lige linje hhv. fremad eller bagud. Hvis der f.eks.

skal drejes til højre, mens maskinen kører fremad,

skal det højre betjeningsgreb fl yttes tilbage imod

den neutrale position. Det højre hjuls rotation

reduceres, og maskinen drejer til højre.

Vending på stedet (nulvenderadius) kan udføres

ved at fl ytte det ene betjeningsgreb bagud (dvs.

bag den neutrale position) og forsigtigt bevæge

det andet styrebetjeningsgreb fremad i forhold til

den neutrale position.

Kørsel på skråninger

Læs ”Kørsel på skråninger” i ”Sikkerhedsinstruktioner”.

30-Husqvarna

ADVARSEL!

For at forhindre maskinen i at vælte

må den ikke køre op eller ned af

skråninger, der hælder mere end

10 grader. og kør ikke på tværs af

skråninger.

• Du skal køre med den lavest mulige hastighed, før

du starter med at køre op eller ned ad bakker.

• Undgå at standse eller ændre hastighed på bakker.

• Hvis det er absolut nødvendigt at standse, skal du

anbringe styrepindene i neutral position, skubbe

dem ud til siden og trække parkeringsbremsen.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Styrepindene går til neutral position, når du

slipper dem. Dette kan få plæneklipperen til

pludseligt at standse.

• Slip parkeringsbremsen for at starte igen.

• Træk styrepindene tilbage til midten af

plæneklipperen, og tryk dem fremad for at køre

fremad igen.

• Drej altid forsigtigt.

BETJENING

CHOKE

FAST

SLOW

Indstil klingeindgreb og gashåndtag

Deaktiveret parkeringsbremse.

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8052-001

8061-026

Placer betjeningselementerne i deres neutrale position

8058-020c


Klippetips

• Hold øje med store sten og andre faste

genstande, og afmærk dem for at undgå at køre

ind i dem.

• Begynd med en lav klippehøjde, og øg den

gradvist, indtil du opnår det ønskede resultat.

En normal plæne bør slås til 64 mm i de kolde

måneder og til over 76 mm i de varme måneder.

Du får en sundere og pænere plæne ved at klippe

den hyppigt efter en kort vokseperiode.

Græs, der er mere end 15 cm langt, bør klippes

to gange, så du får den bedste klippeydelse. Lav

den første klipning relativt høj, og klip den næste

klipning til den ønskede højde.

• Du opnår det bedste resultat ved et højt

omdrejningstal (klingerne roterer hurtigt) og en

lav hastighed (plæneklipperen kører langsomt).

Hvis græsset ikke er langt og tæt, kan du øge

kørehastigheden uden at forringe klipperesultatet.

• Du opnår det pæneste resultat, hvis du slår

plænen jævnligt. Plænen bliver mere jævn, og

græsset bliver derfor mere ensartet og jævnt. Det

samlede tidsforbrug øges ikke, da du kan køre

med højere hastighed uden at forringe resultatet.

• Undgå at slå plænen, når den er våd. Resultatet

bliver dårligere, fordi hjulene synker ned i

den bløde plæne, og græsset klumper sig

sammen og sætter sig fast under skjoldet.•Spul

klippeaggregatet med vand efter brug. Når du

rengør plæneklipperen, skal klippeaggregatet stå i

transportposition. Kontrollér, at plæneklipperen er

kølet af, og at motoren er slukket.

• Rens oversiden af klippeaggregatet med

trykluft. Undgå at overskylle oversiden af

klippeaggregatet, motoren eller elektriske

komponenter med vand.

• Når finsnitningsudstyret anvendes, er det vigtigt,

at klipning foretages med hyppige intervaller.

BETJENING

Klippemønstre.

ADVARSEL!

Ryd området for genstande som

f.eks. sten, legetøj, ledninger m.m.,

der kan indfanges og slynges ud af

klingerne.

ADVARSEL!

Anvend aldrig plæneklipperen i

terræn, der hælder mere end 10°.

Kør altid op og ned ad skråninger

og aldrig fra side til side. Undgå at

ændre retning pludseligt.

8011-603

Husqvarna-31


Standsning af motor

Hvis motoren er blevet meget varm under driften, kan

du lade den køre i tomgang et minut, så den opnår en

normal driftstemperatur, før du slukker den. Undgå at

lade motoren gå i tomgang i længere tid ad gangen,

da det kan tilsmudse tændrørene.

• Deaktiver klippeaggregatet ved at presse

klingehåndtaget nedad.

• Hæv klippeaggregatet ved at træde pedalen

fremad til transportposition.

• Aktiver, mens maskinen står stille,

parkeringsbremsen ved at trykke på knappen på

håndtaget og trække håndtaget opad.

• Flyt gashåndtaget til mindstepositionen

(skildpaddesymbolet). Drej tændingsnøglen til

stoppositionen.

• Skub styrepindene ud til siden.

• Fjern nøglen. Tag altid nøglen ud, når du forlader

plæneklipperen, for at forhindre uautoriseret brug.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Hvis tændingsnøglen efterlades i andre

positioner end ”OFF”, aflades batteriet, og

timetælleren tæller timer.

32-Husqvarna

BETJENING

CHOKE

FAST

SLOW

UP

BLADES ON

DOWN

BLADES OFF

8052-001

Kobl klippeudstyret fra, og fl yt gashåndtaget til minimum

Løftehåndtaget til klippeudstyret

8058-019

8061-026

Sæt betjeningsgrebene i den neutrale position for at standse


Manuel fl ytning

Træk eller skub ikke plæneklipperen, medmindre

du har aktiveret transmission-bypass-armene (

Intergrated Zeroturn Transaxle). Transmission-bypassarmene

sidder bagest på rammen, under bageste

motorskærm.

1. Sænk klippeaggregatet til den højeste

klippeposition

2. Træk transmission-bypass-armene ud og ind i

åbningerne, og frigør dem, så de står i bypassposition.

3. Gør det modsatte af ovenstående for at sætte

trasmissionen i indgreb, så du kan køre.

ADVARSEL!

Der må ikke udføres justeringsog

vedligeholdelsesarbejde på

maskinen, medmindre:

• motoren er slukket,

• tændingsnøglen er taget ud,

• parkeringsbremsen er aktiveret.

BETJENING

Omledningsmekanisme, transmissionen aktiveret

Omledningsmekanisme, transmissionen låst i

omføringspositionen

8058-032

8058-033

Husqvarna-33


34-Husqvarna

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesskema

Følgende er en liste over de vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på maskinen. Hvis du har spørgsmål til

punkter, der ikke er behandlet i denne brugervejledning, skal du kontakte et autoriseret værksted. Det anbefales

at sende maskinen til eftersyn på et autoriseret værksted én gang om året, så maskinen holdes i den bedst

tænkelige og sikreste stand. Læs ”Vedligeholdelse” i afsnittet ”Sikkerhedsinstruktioner”.

1) Skal udskiftes første gang efter 5-8 timer. Hvis maskinen belastes hårdt eller anvendes ved høje temperaturer, skal olien udskiftes hver 50. time. 2) Ved brug i

støvede omgivelser er hyppigere rengøring og udskiftning påkrævet. 3) Skal udføres af et autoriseret værksted.

● = Er beskrevet i denne vejledning

♦ = Er ikke beskrevet i denne vejledning

▼= Se i motorproducentens brugervejledning

Daglig vedligeholdelse

Vedligeholdelse Før Efter

Kontrollér/juster gas- og chokerkabler ●

Kontrollér oliestanden i motoren (hver gang der tankes) ●

Kontrollér sikkerhedssystemet ●

Kontrollér maskinen for benzin- og olielækager ♦

Kontrollér/rengør motorens luftindtag ▼

Ugentlig Mindvedligest

én

holdelse gang

om

året

Kontrollér klippeaggregatet ●

Kontrollér maskinens udstyr (skruer, møtrikker osv.) ●

Rengør under klippeaggregatet ●

Start motor og klinger, og lyt efter usædvanlige lyde ♦

Kontrollér for skader ♦

Rengør grundigt omkring motoren ♦

Rengør omkring drivrem, remskiver m.m. ♦

Kontrollér dæktrykket ●

Kontrollér batteriet ●

Hvæs/udskift klingerne ●

Rengør motorens luftindtag 2) ▼ ▼

Rengør forfilteret i luftfilteret 2) (skumfilter) ▼ ▼

Rengør luftfilterpatronen 2) (papir filter) ▼ ▼

Kontrollér/juster parkeringsbremsen ♦ ♦

Kontrollér udstødning/gnistfanger ▼ ▼

Vedligeholdelsesinterval

i timer

25 50 100 300


ADVARSEL!

VEDLIGEHOLDELSE

Daglig vedlige- Ugentlig MindVedligeholdelsesholdelsevedligest én

holdelse gang

interval i timer

Vedligeholdelse Før Efter

om

året 25 50 100 300

Kontrollér/juster gas- og chokerkabler ▼

Kontrollér drivremme, remskiver m.m. ● ●

Udskift motorolien 1) ▼ ▼

Udskift oliefilteret i motoren. ▼ ▼

Rengør/udskift tændrørene ▼ ▼

Udskift benzinfilteret ▼ ▼

Udskift luftfilteret (papirfilter) 2) (hver 200. time) ▼ ▼

Kontrollér kørehjulene (hver 200. time) ●

Udskift forfilteret i luftfilteret 2) (skumfi lter) ▼

Kontrollér/juster klippeaggregatet ● ●

Kontrollér ventilspillerummet i motoren 3)

♦ ♦

Udfør 300-timers-service 3)

♦ ♦

1) Skal udskiftes første gang efter 5-8 timer. Hvis maskinen belastes hårdt eller anvendes ved høje temperaturer, skal olien udskiftes hver 50. time. 2) Ved brug i

støvede omgivelser er hyppigere rengøring og udskiftning påkrævet. 3) Skal udføres af et autoriseret værksted.

● = Er beskrevet i denne vejledning

♦ = Er ikke beskrevet i denne vejledning

▼= Se i motorproducentens brugervejledning

Før du udfører service eller justeringer, skal du gøre følgende:

• Aktivér parkeringsbremsen.

• Anbring klingehåndtaget i deaktiveret position.

• Drej tændingsnøglen til positionen ”OFF”, og tag nøglen ud.

• Kontrollér, at klingerne og alle bevægelige dele er standset helt.

• Afbryd tændrørskablet fra tændrøret, og anbring kablet, så det ikke kan røre tændrøret.

Husqvarna-35


Batteri

Plæneklipperen er udstyret med et vedligeholdelsesfrit

batteri og skal ikke vedligeholdes. Hvis du lader

batteriet op jævnligt i en automatisk batterioplader,

forlænges levetiden.

• Hold batteriet og polerne rene.

• Sørg for, at batteriskruerne er spændt.

• Se fi gur for batteriladetider.

36-Husqvarna

ADVARSEL!

Brug altid beskyttelsesbriller ved

håndtering af batterierne.

Rengøring af batteri og poler

Korrosion og snavs på batteriet og polerne kan betyde,

at batteriet ”taber” strøm.

1. Åbn poldækslerne.

2. Afbryd først det SORTE batterikabel og derefter

det RØDE batterikabel, og fjern til sidst batteriet

fra maskinen.

3. Skyl batteriet med rent vand, og tør det derefter af.

4. Rengør polerne og enden af batterikablet med en

stålbørste, indtil de skinner.

5. Bestryg polerne med fedt eller vaseline.

6. Genmonter batteriet.

Udskiftning af batteri

1. Løft sædet, og tip det fremad.

2. Brug to ½”-skruenøgler til at afbryde det SORTE

batterikabel og derefter det RØDE batterikabel.

3. Anbring klippeudstyret i den laveste indstilling.

4. Fjern møtrikkerne, der holder batteribøjlen, fra

rammens underside.

5. Fjern forsigtigt batteriet fra plæneklipperen.

6. Monter det nye batteri med polerne i samme

position som med det gamle batteri.

7. Genmonter batteribøjlen, og fastgør den med

møtrikkerne, der blev fjernet i trin 4.

8. Gentilslut det RØDE batterikabel til den positive

(+) batteripol med sekskantbolten og møtrikken.

9. Slut det SORTE stelkabel til den negative (-)

batteripol med den tilbageværende sekskantbolt

og møtrik.

10. Sæt batteripolafdækningen på igen.

11. Sænk sædet på plads.

VEDLIGEHOLDELSE

STANDARD

BATTERI

LADETIL-

STAND

OMTRENTLIG BATTERILADETID*

TIL FULD OPLADNING VED 27 O C

Maks. hastighet ved:

50 ampere 30 ampere 20 ampere 10 ampere

12.6V 100% - FULD OPLADNING -

12.4V 75% 20 min. 35 min. 48 min. 90 min.

12.2V 50% 45 min. 75 min. 95 min. 180 min.

12.0V 25% 65 min. 115 min. 145 min. 280 min.

11.8V 0% 85 min. 150 min. 195 min. 370 min.

*Ladetiden afhænger af batteriets kapacitet, tilstand, alder,

temperatur og af laderens effektivitet

VIGTIGE OPLYSNINGER

Forsøg ikke at åbne eller fjerne hætter eller

dæksler. Det er ikke nødvendigt at påfylde eller

kontrollere elektrolytniveauet.

Brug altid to topnøgler til polskruerne.

ADVARSEL!

Undgå at berøre begge batteripoler

samtidigt med en topnøgle eller

andet værktøj, da dette kortslutter

batteriet. Fjern metalarmbånd,

metalure, ringe etc., før du tilslutter

batteriet.

Tilslut først den positive pol, så

der ikke opstår gnister i tilfælde af

jording.

8050-109

Afmonter batteribøjlen med henblik på udskiftning af batteriet


Kontrol af sikkerhedssystem

Maskinen er forsynet med et sikkerhedssystem, der

forhindrer maskinen i at starte og køre under følgende

betingelser.

Motoren kan kun startes, hvis:

• Klippeaggregatet er deaktiveret.

• Styrepindene er i låst, neutral position.

• Føreren sidder i førersædet.

• Parkeringsbremsen er aktiveret.

Kontrollér sikkerhedssystemet dagligt ved at forsøge

at starte motoren, mens en af disse betingelser ikke er

opfyldt. Gennemgå samtlige betingelser.

Hvis maskinen starter, mens en af betingelserne

ikke er opfyldt, skal du slukke maskinen og reparere

sikkerhedssystemet, før du anvender maskinen igen.

Kontrollér, at motoren standser, når

parkeringsbremsen ikke er aktiveret, og du forlader

sædet.

Kontrollér, at motoren stopper, hvis du rejser dig fra

sædet, mens klippeaggregatet er aktiveret.

Kontrol af dæktryk

Alle fire dæk skal have et tryk på 15 psi/103 kPa/1 bar.

VEDLIGEHOLDELSE

Startbetingelser

VIGTIGE OPLYSNINGER

For at kunne anvende maskinen skal

operatøren sidde på sædet og deaktivere

parkeringsbremsen, før styrepindene kan

flyttes til neutral position. I modsat fald vil

motoren stoppe.

Dæktryk

8058-026

8011-564

Husqvarna-37


Kontrol af parkeringsbremse

Foretag en visuel kontrol af håndtaget, samlingerne

og kontakten til parkeringsbremsen. Udfør en

stilstandstest af maskinen, og kontrollér, at der er

tilstrækkelig bremseeffekt.

Kontakt nærmeste Husqvarna-serviceværksted, hvis

håndbremsen skal justeres.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Maskinen skal stå helt stille, når

parkeringsbremsen aktiveres.

Kileremme

Skal kontrolleres hver 100. driftstime. Skal kontrolleres

for alvorlige revner og store mærker.

BEMÆRK! Remmen har små revner ved normal drift.

Remmene kan ikke justeres. Udskift remmene, hvis de

begynder at glide som følge af slitage.

Udskiftning af remmen i klippeaggregatet:

1. Anbring plæneklipperen på et plant underlag. Træk

parkeringsbremsen.

2. Sænk klippeaggregatet til den lavest mulige

position.

3. Afmonter skruerne fra både den venstre og den

højre remafskærmning, og fjern afskærmningerne.

4. Fjern det snavs og græs, der har samlet

sig omkring klingehuset og på oversiden af

klippeaggregatet.

5. Slæk remspændingen ved at fl ytte

remstrammerarmen.

6. Træk forsigtigt remmen op over kanten på

klippehusets remskiver, og fjern remmen. Rulning

af remmen over remskiverne kan beskadige

remmen.

38-Husqvarna

VEDLIGEHOLDELSE

Parkeringsbremse

Remskjolde

ADVARSEL!

Afmontering af remmen til klippeudstyret

8058-020c

Forkert justering kan medføre nedsat

bremseevne og kan forårsage uheld.

Remstrammerarm


Installation af klippeaggregatets rem

BEMÆRK! Kontrollér mærkaten på den forreste

del af klippeaggregatet for at lette monteringen af

remmen i klippeaggregatet.

1. Rul drivremmen omkring den elektriske kobling,

der sidder på motorakslen.

2. Før remmen fremad og op på klippeudstyret.

3. Placer remmen omkring den fjederbelastede

remstrammerskive.

4. Før remmen omkring det faste omløberhjul og

omkring dornhusene.

5. Tryk indad på remstrammerarmen, og før forsigtigt

remmen over det faste omløberhjul. Slip forsigtigt

remstrammerarmen for at spænde remmen, når

den er påsat korrekt.

6. Kontrollér remføringen igen for at sikre, at den

svarer til monteringsmærkaten, og se efter, at

remmen ikke er snoet. Korriger efter behov.

7. Sæt remskjoldene på begge klingedornhuse, og

fastgør dem med de tilhørende dele.

Pumperem

Udskiftning af pumperemmen

Anbring plæneklipperen på et plant underlag. Træk

parkeringsbremsen.

Afmontering af rem

1. Afmonter remmen i klippeaggregatet (se afsnittet

om udskiftning af remmen i klippeaggregatet i

denne vejledning).

2. Slæk drivremmen ved at fjerne fjederen på

pumpemellemarmen.

3. Drivremmen bør nu kunne fjernes fra

motorremskiven og IZT-remskiverne.

Montering af rem

1. Sæt remmen omkring remhjulet.

2. Før remmen inden om omløberhjulet.

3. Før remmen omkring motorremskiven.

4. Sæt fjederen på pumpestrammerarmen igen.

5. Sæt klippeudstyrsremmen på igen. (se

Montering af klippeudstyrsremmen i det

tilsvarende afsnit i vejledningen).

VEDLIGEHOLDELSE

1. Koblingsremskive

2. Rem i klippeaggregat

Remforløb, klippeaggregatets drivrem.

1. Elektrisk kobling

2. Strammerfjeder

3. Koblingsstop

Afmontering af pumperem

1

2

8011-764

8054-002

Husqvarna-39


Kontrol af kingerna

For at opnå optimal klippeeffekt er det vigtigt, at

klingerne er skarpe og ikke beskadigede. Bøjede eller

knækkede klinger eller klinger med store mærker skal

udskiftes.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Klinger skal slibes af et autoriseret

serviceværksted.

Ødelagte klinger skal udskiftes, hvis de har ramt

forhindringer, der har fået maskinen til at stoppe. Lad

serviceværkstedet afgøre, om klingen kan repareres/

slibes op eller skal udskiftes.

Balancer klingerne efter hvæsning.

Kontrollér klingernes montering.

Udskiftning af klinger

1. Fjern klingebolten ved at dreje den mod uret.

2. Monter nye eller slebne klinger, så mærket

”GRÆSSIDE” vender ned mod jorden/græsset

(nedad), eller ”DENNE SIDE OP” vender mod

klippeaggregatet og klingehuset.

3. Monter klingebolten, og spænd den korrekt.

4. Spænd klingebolten til 122 Nm.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Den specielle klingebolt er varmebehandlet.

Udskift den med en Husqvarna-bolt efter

behov.

Brug ikke udstyr af lavere kvalitet end den

angivne.

40-Husqvarna

ADVARSEL!

Klingerne er skarpe. Beskyt dine

hænder med handsker, og/eller pak

klingerne ind i en kraftig klud, inden

du rører dem.

VEDLIGEHOLDELSE

Kontrollér klingerne.

1. Klinge

2. Klingebolt (special)

3.. Klingehus

Klingefastgørelse, primær

8011-604-1


Justering af klippeaggregatet

Nivellering af klippeudstyret

Juster klippeudstyret, mens plæneklipperen befi nder

sig på en plan overfl ade. Sørg for, at dækkene er

pumpet op til det korrekte tryk. Se “Tekniske data”

under Transmission. Hvis dæktrykket er for højt eller

for lavt, kan klippeudstyret ikke justeres korrekt.

Klippeudstyret skal justeres, så det er en smule højere

bagi.

BEMÆRK: Af hensyn til nivelleringsprocedurens

nøjagtighed skal klippeudstyrsremmen være påsat, før

klippeudstyret nivelleres.

1. Brug kraftige handsker. Drej de yderste

klingespidser, så de peger ud imod siderne af

klippeudstyret.

2. Mål fra underlaget og op til underkanten på

klingespidsen på udkastsiden af klippeudstyret.

Noter målet.

3. Gå over til den anden side, og kontrollér, at målet

er det samme. Hvis justering er påkrævet – brug

en ¾”-skruenøgle eller en svensknøgle til at dreje

afstandsjusteringsmøtrikkerne i siderne imod urets

retning for at sænke og i urets retning for at løfte.

Juster, indtil begge tværmål er ens.

4. Drej en af klingerne, så den peger forud og bagud

i forhold til klippeudstyret. Hvis den bageste

klingespids ikke er 3 mm (1/8”) til 12 mm (½”)

højere, skal nedenstående frontjusteringer

gennemføres.

5. Brug en 5/8 skruenøgle eller en svensknøgle til

at dreje de forreste justeringsmøtrikker. Drejning i

urets retning løfter fronten af klippeudstyret, mens

drejning imod urets retning sænker fronten. Juster

møtrikkerne, indtil bagkanten af klippeudstyret er

placeret vandret til 3 mm (1/8”) højere end målet

fra side til side.

BEMÆRK: Dette placerer klippeudstyret i en

grundlæggende måleposition. Yderligere justering

kan være påkrævet for at opnå de ønskede

klippeegenskaber til den type græs, der klippes, eller

de forhold, der klippes under.

VEDLIGEHOLDELSE

Løft justeringsmøtrikken

Klippeudstyres frontjusteringsmøtrikker

8058-030

8058-031

Husqvarna-41


Justering af sikkerhedshjul

Sikkerhedshjulene er justeret korrekt, når de netop

er fri af jorden, mens klippeaggregatet er indstillet

på den ønskede klippehøjde i arbejdsposition.

Sikkerhedshjulene holder klippeaggregatet i korrekt

position for at undgå at flå i græsset i terrænet.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Juster sikkerhedshjulene, mens

plæneklipperen står på et fladt, jævnt

underlag.

Sikkerhedshjulene kan indstilles i tre positioner:

• Øverste position 38 til 64 mm (1½ til 2½”) græs

• Midterste position 64 til 102 mm (2½” til 4”) græs

• Nederste position 102 til 128 mm (4” to 6”) græs.

Hjulene skal sidde omkring 6,5 mm (¼”) over jorden.

Juster ikke hjulene, så de støtter klippeudstyret.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Sikkerhedshjulene må ikke bruges som

støttehjul, da dette kan beskadige hjulene og

klippeaggregatet.

42-Husqvarna

VEDLIGEHOLDELSE

Sikkerhedshjul

8050-830


Rengøring og vask

Jævnlig rengøring og vask, især under

klippeaggregatet, øger maskinens levetid. Gør det til

en vane at rengøre maskinen direkte efter brug (efter

at den er afkølet), før det aflejrede græs og jord sætter

sig fast.

Sprøjt ikke vand på oversiden af klippeaggregatet.

Rens oversiden af klippeaggregatet med trykluft.

Rengør regelmæssigt klippeaggregatet og undersiden

af klippeaggregatet med normalt vandtryk. Brug ikke

højtryksrenser eller damprenser. Undgå at tilsprøjte

motoren og elektriske komponenter med vand. Skyl

ikke varme flader med koldt vand. Lad enheden køle

af, før den vaskes.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Brug beskyttelsesbriller ved

rengøring og vask.

Kørehjul

Kontrollér hjulene hver 200. time. Kontrollér. at hjulene

roterer frit. Hvis hjulene ikke roterer frit, skal du

indlevere enheden til service hos forhandleren.

VIGTIGE OPLYSNINGER

DU MÅ IKKE fylde dækkene med skum eller

lignende. For stor belastning som følge af

skumfyldte dæk kan medføre for tidligt svigt.

Brug kun de dæk, der anbefales af

producenten.

Garantien bortfalder ved brug af skumfyldte eller

massive dæk.

Afmontering og montering af kørehjul

Fjern møtrikken og hjulbolten.

Træk hjulet ud af gaffelen, og pas på bøsningen.

Monter i omvendt rækkefølge. Spænd hjulbolten.

Maskinudstyr

Kontrollér dagligt. Kontrollér hele maskinen, og se

efter løst eller manglende udstyr.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

8050-831

8011-619-4

1. Støttehjulsåg

2. Støttehjulsbolt

3. Langt støttehjulsafstandsstykke

4. Korte støttehjulsafstandsstykker (ikke på alle modeller)

Støttehjul

4

2

3

1

Husqvarna-43


12/12 Hvert år

1/52 Hver uge

1/365 Hver dag

* Skift transakselfi ltrene (transmission)

Generelt

Fjern tændingsnøglen, så maskinen ikke bevæger sig

utilsigtet under smøring.

Hvis du anvender en oliekande, skal den fyldes med

motorolie.

Ved smøring med fedt skal du, medmindre andet er

angivet, bruge molybdændisulfidfedt af god kvalitet.

Hvis maskinen anvendes dagligt, skal den smøres to

gange om ugen.

Tør overskydende fedt af efter smøring.

44-Husqvarna

SMØRING

Smør med fedtsprøjte

Skift olie

Skift filter

Smør med oliekande

Kontrollér niveau

8050-832

Dette er vigtigt, så der ikke kommer fedt på

drivremmen eller remskivernes drivflader. Hvis dette

skulle ske, skal du forsøge at rengøre dem med sprit.

Hvis drivremmen stadig glider efter rengøring, skal

den udskiftes. Du må ikke anvende rensebenzin

eller andre benzinholdige rensemidler til rengøring af

drivremmen.


Forhjulsmontering

Smør med en fedtsprøjte, 1 nippel til hver

hjulmontering, indtil fedtet løber ud.

Anvend kun førsteklasses lejefedt.

Fedt fra kendte producenter (benzinselskaber m.m.) er

normalt af god kvalitet.

Forhjulslejer

Smør med en fedtsprøjte, 1 nippel til hvert hjullejesæt,

indtil fedtet løber ud.

Anvend kun førsteklasses lejefedt.

VIGTIGE OPLYSNINGER

Brug kun en lille mængde fedt, og fjern

overskydende fedt, så det ikke kommer i

kontakt med remmene og remskivernes

drivflader.

Spindel i klippeaggregat

Sænk klippeaggregatet helt.

Hvis du bruger en fedtsprøjte uden gummeslange, skal

fodpladen fjernes.

Smør med en fedtsprøjte, én nippel. tryk 2-3 gange.

Anvend kun førsteklasses lejefedt.

Spindel, klippeaggregatet udvendigt

Smør med en fedtsprøjte hver side med 2-3 tryk.

Anvend kun førsteklasses lejefedt.

SMØRING

Smøring af forhjulene.

Spindel i klippeaggregat

Spindel, klippeaggregatet udvendigt

8011-731

8011-732

8061-025

Husqvarna-45


Udskiftning af væske i transaksel

(transmission)

Denne transaksel er designet med et udvendigt filter

for at sikre nemmere vedligeholdelse. For at sikre et

konstant væskeniveau og længere levetid anbefales

det at udskifte oliefilteret efter hver 200 driftstimer.

Følgende procedure kan udføres, mens transakslerne

er monteret i plæneklipperen, og plæneklipperen

står på en plan flade. Monter bypassventilen til hver

transaksel, og lås plæneklipperens parkeringsbremse.

1. Fjern de tre 1/4”-skruer i filterafskærmningen

og derefter selve filterafskærmningen. Rens

løst materiale væk fra filteromkredsen. Se

illustrationerne.

2. Placer en olieaftapningsbeholder (optimalt med

en diameter på 12” eller mere og en kapacitet

på 7,5 liter) under oliefilteret. Fjern oliefilteret fra

transaklsen.

3. Efter at olien er tømt ud, skal du aftørre

filterbundens overflade og lægge en film af ny olie

på pakningen i det nyudskiftede filter.

4. Monter det nye filter manuelt, og drej det 3/4- til

én fuld omgang rundt, når filterpakningen berører

overfladen af filterbunden.

5. Sæt filterafskærmningen på igen med de tre

1/4”-skruer. Spænd skruerne til 65 tommer/pund

hver.

6. Gentag trinnene på den modsatte side af

transakseldrevet.

7. Tøm de gamle oliefiltre for al fritflydende olie forud

for bortskaffelse. Hæld den brugte olie i egnede

beholderen, og bortskaft olien i overensstemmelse

med gældende regler.

8. Fjern proppen i det øverste hul (se illustrationen)

fra venstre og højre side af transaklserne forud

for oliepåfyldning. Dermed udluftes transakslerne

under oliepåfyldningen.

9. Fjern dækslet fra transakslernes

ekspansionsbeholder, der sidder under

chassisrammen.

10. Påfyld 20W50-motorolie, indtil olie lige netop

er synlig i bunden af det øverste hul på hver

transaksel (ca. 1,9 liter pr. transaksel, i alt 3,8

liter). Sæt proppen i det øverste hul i hver

transakesel, når olieniveauet når op til hullet.

11. Monter propperne i de øverste huller, og spænd

dem til 180 tommer/pund.

12. Fortsæt med at fylde transakslerne gennem

ekspansionsbholderen, indtil markeringen ”Full

Cold” nås (dette kræver ca. 0,7 liter ekstra).

13. Genmonter ekspansionstanken manuelt. Pas på

ikke at spænde for hårdt.

14. Gå videre til udluftningsproceduren.

46-Husqvarna

SMØRING

3

1. Filterværn

2. Transakselfi lter

3. Prop til øverste port

Udskiftning af EZT-fi lter

1

3 3

1. Ekspansionsbeholder

2. Dæksel

3. Transaksler

Ekspansionsbeholder

2

2

1

8019-010

8019-012


Udluftningsprocedurer

På grund af den indvirkning, luft har på effektiviteten af

hydrostatiske transmissionssystemer, er det vigtigt, at

den udluftes fra systemet.

For at lette vedligeholdelsen skal disse

udluftningsprocedurer altid følges, når et hydrostatisk

system er blevet åbnet, eller når der er blevet fyldt

ekstra olie på systemet.

Konsekvenserne af dette i det hydrostatiske system

kan være:

1. Støjende drift.

2. Manglende effekt eller fremdrift efter kortere tids

kørsel.

3. Høj driftstemperatur og for stor ekspansion af olie.

4. Kortere holdbarhed på komponenterne

Før du starter, skal du kontrollere, at transaklsen er

fyldt til det korrekte olieniveau. Hvis ikke, skal olie

påfyldes iht. de specifikaitoner, der er angivet ovenfor.

De følgende procedurer udføres bedst, når drivhjulene

er hævet over jorden. De skal derefter gentages under

normale driftsforhold.

1. Deaktiver bremsen, hvis den er aktiveret.

2. Åbn bypassventilen, lad motoren køre i hurtig

tomgang, og flyt langsomt retningsvælgeren til

positionen for forlæns og baglæns kørsel (5 eller

6 gange). Når luft tømmes ud af enheden, falder

olieniveauet.

3. Luk bypassventilen, lad motoren køre i tomgang,

og flyt langsomt retningsvælgeren til positionen

for forlæns og baglæns kørsel (5 eller 6 gange).

Kontrollér olieniveauet, og påfyld olie efter behov,

når motoren er standset.

4. Det kan være nødvendigt at gentage trin 2 og

3, indtil al luften er tømt helt ud af systemet. Når

transakslen kører med normalt et støjniveau og

bevæger sig jævnt frem og tilbage ved normal

hastighed, anses transakslen for at være udluftet.

5. Når plæneklipperen har været i brug to gange,

skal olieniveauet kontrolleres, mens olien er kold,

og justeres efter behov.

SMØRING

Slæk parkeringsbremsen

ADVARSEL!

Undslippende hydraulikolie under

tryk kan have tilstrækkelig kraft til at

trænge igennem huden og forårsage

alvorlig personskade.

Søg lægehjælp med det samme

i tilfælde af personskader med

undslippende væsker. Der kan

udvikle sig alvorlig infektion eller

reaktion, hvis korrekt behandling

ikke iværksættes med det samme.

8058-020

Husqvarna-47


Problem Årsag

48-Husqvarna

FEJLFINDINGSSKEMA

Motoren starter ikke. • Klingehåndtaget er aktiveret.

• Styrepindene er ikke lås i neutral position.

• Operatøren sidder ikke på sædet.

• Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.

• Batteriet er dødt.

• Forurening i karburator eller benzinslanger.

• Der er lukket for benzintilførslen, eller ventilen til benzintanken

er indstillet forkert.

• Tilstoppet brændstoffi lter eller brændstofslange.

• Fejl i tændingssystem.

Starteren tørner ikke motoren. • Dødt batteri.

• Dårlig forbindelse mellem batteripolerne.

• Der er gået en sikring.

• Fejl i starterens sikkerhedskredsløb.Se ”Kontrol af

sikkerhedssystem” i afsnittet ”Vedligeholdelse”.

Motoren kører ujævnt. • Defekt karburator.

• Chokerhåndtaget er trukket ud, mens motoren er varm.

• Tilstoppet brændstoffi lter eller -dyse.

• Tilstoppet luftventil i brændstofdæksel.

• Brændstoftanken er tom.

• Tændrørene er løse.

• Fed benzinblanding eller benzin-/luftblanding.

• Forkert brændstoftype.

• Vand i brændstoffet.

• Tilstoppet luftfi lter.

Motorn känns svag. • Tilstoppet luftfi lter.

• Defekte tændrør.

• Karburatoren er forkert indstillet.

• Der er luft i hydrauliksystemet.

Maskinen vibrerer. • Klingerne er løse.

• Klingerne er forkert afbalanceret.

• Motoren er løs.


FEJLFINDINGSSKEMA

Problem Årsag

Motoren er overophedet. • Tilstoppet luftindtag eller køleribber.

• Motoren er overbelastet.

• Dårlig ventilation omkring motoren.

• Defekt hastighedsregulator.

• For lidt eller ingen olie i motoren.

• Defekte tændrør.

Batteriet lader ikke. • Der er dårlig forbindelse imellem batteriklemmerog

kabler.

• Ladeledningen er afbrudt.

Maskinen kører langsomt, ujævnt eller slet ikke. • Parkingsbremsen er aktiveret.

• Bypassventilen på pumpen er åben.

• Drivremmen til transmissionsgearene er blevet slap

eller er hoppet af.

• Der er luft i hydrauliksystemet.

Klippeaggregatet kan ikke aktiveres. • Drivremmen til klippeaggregatet er hoppet af.

• Kontakten til den elektromagnetiske kobling er gået

løs.

• Klingehåndtaget er defekt eller har løsnet sigfra

kabelkontakten.

• Sikringen er gået.

Transakslen lækker olie. • Beskadigede tætninger, kabinet eller pakninger.

• Der er luft i hydrauliksystemet.

Ujævnt klipperesultat. • Forskellige lufttryk i dækkene til henholdsvis venstre og

højre.

• Bøjede klinger.

• Ophænget til klippeaggregateter ujævnt.

• Klingerne er sløve.

• Kørehastigheden er for høj.

• Græsset er for langt.

• Der har samlet sig græs under klippeaggregatet.

Husqvarna-49


Opbevaring

Ved sæsonens afslutning skal maskinen klargøres til

opbevaring (dette gælder også, hvis maskinen ikke

skal bruges i en periode på 30 dage eller mere). Hvis

tanken efterlades i fyldt tilstand i længere tid (30 dage

eller mere), kan der dannes klistrede aflejringer, der

kan tilstoppe karburatoren eller afbryde motoren.

Benzinstabilisatorer er et godt middel til reducering af

klistrede aflejringer, der kan opstå under opbevaring.

Kom stabilisator i benzinen i tanken eller i

benzindunken. Følg altid det blandingsforhold, som

producenten har anvist. Lad motoren køre i mindst

10 minutter efter tilsætning af stabilisator, så den

når ud til karburatoren. Undlad at tømme tanken og

karburatoren, hvis du har tilsat stabilisator.

50-Husqvarna

ADVARSEL!

Opbevar aldrig en motor med

benzin i tanken inden døre eller

på steder med dårlig udluftning,

hvor benzindampene kan komme i

kontakt med åben ild, gnister eller

en tændflamme, f.eks. fra et fyr, en

varmtvandsbeholder, en tørretumbler

m.m. Vær altid forsigtig, når du

håndterer benzin. Benzin er meget

brandfarlig, og letsindig omgang kan

medføre alvorlig skader på personer

og materiel. Aftap benzinen i en

passende beholder udendørs og på

sikker afstand af åben ild. Anvend

aldrig benzin til rengøring. Anvend

i stedet et affedtningsmiddel eller

varmt vand.

OPBEVARING

Du klargør din maskine til opbevaring på følgende

måde:

1. Rengør maskinen grundigt, især under

klippeaggregatet. Overmal skader på lakken,

eller spray et tyndt lag olie på undersiden af

klippeaggregatet for at undgå korrosion.

2. Kontrollér maskinen for slidte eller defekte dele, og

efterspænd alle møtrikker og skruer.

3. Udskift motorolien, og bortskaf den korrekt.

4. Tøm benzintankene, og påfyld benzinstabilisator.

Start motoren, og lad den køre, indtil også

karburatoren er tømt for benzin, eller stabilisatoren

har nået karburatoren.

5. Afmonter tændrøret, og hæld en spiseskefuld

motorolie ind i topstykket. Tørn motoren, så olien

fordeles jævnt, og genmonter tændrøret.

6. Smør alle fedtnipler, sammenføjninger og aksler.

7. Afmonter batteriet. Rengør, oplad og opbevar

batteriet på et koldt sted, men beskyt det mod

direkte kulde.

8. Opbevar maskinen på et rent og tørt sted, og

tildæk den med et klæde.

Service

Når du bestiller reservedele, skal du angive købsår,

model, type og serienummer. Anvend altid originale

Husqvarna-reservedele. Et årligt eftersyn på et

autoriseret værksted er en god måde til at sikre, at din

maskine yder det optimale den efterfølgende sæson.


LEDNINGSDIAGRAM

Husqvarna-51


52-Husqvarna

TEKNISKE DATA

EZ22 / 965880101

Motor

Producent Briggs & Stratton

Type ELS

Effekt 22 hk*

Smøring Tryk med oliefi lter

Oliekapacitet ekskl. fi lter 1.5 l

Oliekapacitet inkl. fi lter 1.7 l

Motorolie, syntetisk Motorolie,

SAE 10W30, 10W40, 5W20,

mineralsk Klasse

5W30, API SF-SJ

Benzin Min 87 oktan blyfri (Maks ethanol 10%, Maks MTBE 15%)

Benzintankens kapacitet 15.1 l

Tændrør/gab NGK-BPR4ES .030" / 0.75 mm

Afkøling Luftafkølet

Luftfi lter Standard

Generator 12V

Starter

Transmission

Elekrisk

Transmission ZT2800 Hydro Gear

Styrepinde til styring af hastighed

og retning

To styrepinde, skumgreb

Hastighed fremad 0-7 mph / 11.3 km/h

Hastighed tilbage 0-4 mph / 6.4 km/h

Bremser Mekanisk parkeringsbremse

Forhjul, slidbane 11 x 4.5-5, 4-lags

Baghjul, pneumatisk 20 x 8-8

Dæktryk, for og bag 15 PSI / 103 kPa / 1 bar

* Den angivne nominelle motoreffekt er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anførte omdrejningstal) for en typisk produktionsmodel

af motoren målt iht. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan afvige fra denne værdi.

Den faktiske effekt fra den motor, som er monteret i den færdige maskine, afhænger af driftshastigheden, driftsmiljøet og andre

variabler.


Udstyr

TEKNISKE DATA

EZ22 / 965880101

Klippebredde 48" / 122cm

Klippehøjde 1.5 - 4" / 3.8 - 10.2 cm

Ikke-klippet cirkel 0 cm

Antal klinger 3

Klingelængde 16½" / 42 cm

Næsehjul Ja

Sæde Standard

Hængslede armlæn Ja

Timetæller Standard

Klingeaktivering Elektrisk kobling

Klippeaggregatets konstruktion n/a

Ydeevne 11655 m2 Generelle mål

/h

Vægt 274 kg

Maskinens grundlængde 191 cm

Maskinens grundbredde 119.4 cm

Maskinens grundhøjde 118 cm

Samlet bredde, opslået udkastningsenhed

50" / 127 cm

Samlet bredde, nedfældet udkastningsenhed

Vibration

Ækvivalent vibrationsniveau

68" / 160 cm

Hånd/arm - ahv,eq 1.11 m/s2 Hele kroppen - ahv,eq 0.21 m/s2 Standardafvigelse

Hånd 0.2 m/s2 Hele kroppen 0.03 m/s2 Lyd

Brugerens øre* 92 dB(A)

Garanteret værdi 105 dB(A)

Målt værdi 104 dB(A)

* Lydtryksniveau iht. EN 836. Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på

0,08 dB(A). Hvis maskinen kan udstyres med forskellige klippedæk, er lydtrykniveauerne anført i rækkefølge begyndende

med klippedækket med den smalleste klippebredde

Husqvarna-53


Tilbehør

Opsamlingssystem

Motorkrumtapakselbolt 67 Nm (50 ft/lb)

Remskivebolte på klippeaggregat 203 Nm (150 ft/lb)

Hjulmøtrikker 100 Nm (75 ft/lb)

Klingebolt 122 Nm (90 ft/lb)

54-Husqvarna

TEKNISKE DATA

TILSPÆNDINGSMOMENTER SEKSKANTSKRUER

Tilspændingsmomenterne skal bruges som generel retningslinje, når der ikke er angivet specifi kke tilspændingsmomenter.

Standardmaskinudstyr, USA

Grade SAE Grade 5 SAE Grade 8 Flangelock Screw

w/Flangelock Nut

Akselstørrelse (diameter i “, fi nt eller groft gevind)

ft./lbs ft./lbs Nm ft./lbs Nm ft./lbs Nm

¼ 9 12 13 18

5 /16 18 24 28 38 24 33

3 /8 31 42 46 62 40 54

7 /16 50 68 75 108

½ 75 102 115 156

9 /16 110 150 165 224

5 /8 150 203 225 305

¾ 250 339 370 502

7 /8 378 513 591 801

1 1 /8 782 1060 1410 1912

** Klasse 5 – almindelige gængs standardkvalitet (lavere kvalitet anbefales ikke).

Akselstørrelse (diameter i milimeter, fi nt eller groft gevind)

Specifi kationer for tilspændingsmoment

Standardmaskinudstyr, metrisk

¼” standardbeslag 12 Nm (9 ft/lb)

5/16” standardbeslag 25 Nm (18 ft/lb)

3/8” standardbeslag 44 Nm (33 ft/lb)

7/16” standardbeslag 70 Nm (52 ft/lb)

½” standardbeslag 110 Nm (80 ft/lb)

Grade Grade 8.8 Grade 10.9 Grade 12.9

ft./lbs ft./lbs Nm ft./lbs Nm ft./lbs Nm

M4 1.5 2 2.2 3 2.7 3.6

M5 3 4 4.5 6 5.2 7

M6 5.2 7 7.5 10 8.2 11

M7 8.2 11 12 16 15 20

M8 13.5 18 18.8 25 21.8 29

M10 24 32 35.2 47 43.5 58

M12 43.5 58 62.2 83 75 100

M14 70.5 94 100 133 119 159

M16 108 144 147 196 176 235

M18 142 190 202 269 242 323

M20 195 260 275 366 330 440

M22 276 368 390 520 471 628

M24 353 470 498 664 596 794

M27 530 707 474 996 904 1205


OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER

Overensstemmelsescertifi kater for nedenstående model:

Modell EZ22CE / 965880101 Zero Turn Rider (serienummer 054600001 og senere)

Krav i USA

Der er påsat mærkater på motoren og/eller i motorrummet med angivelse af, at maskinen opfylder gældende

krav. Dette gælder også i tilfælde af særlige krav i bestemte delstater (emissionsregulativer i Californien etc.).

Mærkaterne må ikke fjernes. Der kan endvidere medfølge certifi kater ved levering af maskinen, eller de kan

være gengivet i motorvejledningen. Opbevar dem omhyggeligt, da de udgør værdifuld dokumentation.

EU-overensstemmelseserklæring

Gælder kun for europæiske versioner

Se certifi kat for overensstemmelseserklæring vedr. yderligere oplysninger.

Husqvarna AB, Beatrice NE USA erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at maskintypen, der fremgår

af side 1 i denne vejledning, fra 2005 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet

plus et efterfølgende serienummer) er i overensstemmelse med forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- af 17. maj 2006 “angående maskiner” 2006/42/EF, bilag IIA.

- af 15. december 2004 “angående elektromagnetisk kompatibilitet” 2004/108/EF samt gældende tillæg.

- af 8. maj 2000 “angående emission af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.

Følgende harmoniserede standarder har fundet anvendelse: EN292-2, EN836.

Firmanavn og adresse:

Husqvarna Turf Care

401 North Commerce

Beatrice, NE 68310 USA

Bemyndiget organ:

SNCH, 11 Route de Luxembourg, L-5230 Sandweiler har udstedt rapporter vedrørende opfyldelse af

bestemmelserne i bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af 8. maj 2000 “angående emission af støj til omgivelserne”

2000/14/EF.

Husqvarna-55


Service

56-Husqvarna

SERVICEJOURNAL

Leveringsservice

1. Oplad batteriet.

2. Juster dæktrykket på alle fi re dæk til 1 bar (15 PSI).

3. Monter styrepindene i normal position.

4. Slut kontaktdåsen til kablet til sædets sikkerhedsafbryder.

5. Kontrollér, at motoren er forsynet med den rette mængde olie.

6. Juster styrepindenes position.

7. Påfyld brændstof, og åbn brændstofventilen.

8. Start motoren.

9. Kontrollér, at begge hjul kan trække.

10. Kontrollér justeringen af klippeaggregatet.


11. Kontrollér

Sikkerhedsafbryderen til parkeringsbremsen.

Sikkerhedsafbryderen til klippeaggregatet.

Sikkerhedsafbryderen i sædet.

Sikkerhedsafbryderen i styrepindene.

Parkeringsbremsens funktion.

Køreegenskaberne fremad.

Køregenskaberne bagud.

Aktivering af klinger.

12. Kontrollér tomgangshastigheden.

13. Kontrollér motorens højeste tomgangshastighed.

14. Oplys kunden om følgende:


Nødvendigheden af og fordelene ved dette serviceskema.

Nødvendigheden af og fordelene ved at sende maskinen til

service hver 300. time.

Betydningen af at føre regnskab med service og

vedligeholdelse i forhold til maskinens gensalgsværdi.

Anvendelsesområder for fi nsnitningsenhed.

15. Udfyld salgspapirer m.m.

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Leveringsservice er udført.

Der er ingen øvrige bemærkninger.

Godkendt:


Service

SERVICEJOURNAL

Efter de første 5-8 timer

1. Skift motorolie. □

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Husqvarna-57


Service

58-Husqvarna

SERVICEJOURNAL

25-timers-service

1. Kontrollér benzinpumpens luftfi lter. □

2. Hvæs/udskift klingerne efter behov. □

3. Kontrollér dæktrykket. □

4. Kontrollér batteri med kabler. □

5. Foretag smøring i henhold til smøretabellen. □

6. Kontrollér/rengør motorens luftindtag. □

7. Rengør luftfi lterets forfi lter (skum). □

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift


Service

SERVICEJOURNAL

50-timers-service

1. Udfør 25-timers-service. □

2. Rengør/udskift luftfilterpatronen (papirfilter).

(kortere mellemrum ved anvendelse under støvede forhold). □

3. Skift motorolie. □

4. Foretag smøring i henhold til smøretabellen.. □

5. Kontrollér/juster parkeringsbremsen. □

6. Skift olie og filter i hydrauliksystemet. □

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Husqvarna-59


Service

60-Husqvarna

SERVICEJOURNAL

100-timers Service

1. Udfør 25-timers-service. □

2. Udfør 50-timers-service. □

3. Skift motorolie. □

4. Rengør/udskift tændrørene. □

5. Udskift benzinfilteret. □

6. Kontrollér kileremme. □

7. Kontrollér og spænd hjulakselboltene (hver 200. time) □

8. Rengør luftfilterets papirpatron, og kontrollérom udskiftning

er nødvendig (hver 200. time). □

9. Kontrollér, om hydraulikolien og motoroliefilteret skal skiftes

(hver 200. time). □

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift


Service

SERVICEJOURNAL

300-timers-service

1. Udfør 25-timers-service. □

2. Udfør 50-timers-service. □

3. Udfør 100-timers-service. □

4. Kontrollér/juster klippeaggregatet. □

5. Rengør forbrændingskammeret, og slib ventilsæderne. □

6. Kontrollér ventilspillerummet i motoren. □

7. Rengør luftfilterets forfilter (skum). □

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Husqvarna-61


Service

62-Husqvarna

SERVICEJOURNAL

Mindst en gang om året

1. Rengør motorens luftindtag (25 timer). □

2. Udskift luftfilterets forfilter (skum) (300 timer). □

3. Udskift luftfilterets papirpatron. □

4. Udskift motorolien (50 timer). □

5. Udskift motoroliefilteret (100 timer). □

6. Kontrollér/juster klippehøjden. □

7. Kontrollér/juster parkeringsbremsen (50 timer). □

8. Rengør/udskift tændrørene (100 timer). □

9. Udskift benzinfilteret (100 timer). □

10. Kontrollér ventilspillerummet i motoren. □

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift


Service

SERVICEJOURNAL

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Husqvarna-63


Service

64-Husqvarna

SERVICEJOURNAL

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift


Service

SERVICEJOURNAL

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Husqvarna-65


Service

66-Husqvarna

SERVICEJOURNAL

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift


Service

SERVICEJOURNAL

Dato, kilometerstand, stempel,

underskrift

Husqvarna-67


Originale instruktioner

115 36 86-06

´®z+Ud\6M¨

´®z+Ud\6M¨

2010-05-14

More magazines by this user
Similar magazines