A d v A n c e d m A r i n e t e c h B å d e 2 0 1 0 - Risbjerg A

risbjerg.dk

A d v A n c e d m A r i n e t e c h B å d e 2 0 1 0 - Risbjerg A

A d v A n c e d m A r i n e t e c h B å d e 2 0 1 0


3

i n d h o l d s f o r t e g n e l s e

AMT – høj kvalitet fra Finland ....................................... 4

AMT – har det hele ..................................................... 6

AMT 200 C NYHED ..................................................... 8

AMT 170 BRs NYHED ............................................... 10

AMT 160 R NYHED ................................................... 11

AMT 200 DC ........................................................... 12

AMT 185 HT ............................................................ 16

AMT 185 BR ........................................................... 20

AMT 185 R ............................................................. 24

AMT 170 BR ........................................................... 28

AMT 170 R ............................................................. 30

Udstyr.................................................................... 33

Standardudstyr ........................................................ 34

Ekstraudstyr ........................................................... 36


A m t – h ø j k v A l i t e t f r A f i n l A n d

f ø r e n d e i k vA l i t e t s B å d e

I 2005 lancerede AMT en serie både, designet, bygget og

fremstillet ud fra et ønske om at bygge kvalitetsbåde, som

var bedre end dem der allerede var på markedet. Dette

udmundede sig i en række både af en særdeles høj kval-

itet, der hurtigt skaffede AMT en plads mellem de førende

finske bådmærker, målt på antallet af solgte både. AMTs

generelle ide om at skabe et kvalitetsprodukt, går igen i

bådenes finish, udstyr og materialer og i produktionen gås

der ikke på kompromis med noget. Den brugen af finske

materialer samt værftets 30 års erfaring med bådebyggeri

og 30.000 fremstillede både som under leverandør til andre

mærker, er brugt til at skabe den kompromisløse kvalitet,

den færdige AMT-båd repræsenterer.

h e lt i g e n n e m f i n s k

AMT-bådene er helt igennem finske, fra agter og til stævn.

Som det første bådmærke formåede AMT at få tildelt ”key

flag”-prisen af ”Foreningen for Finsk Arbejde”, som en aner-

kendelse af produkternes finske oprindelse. Fremstillingen

af bådene foregår på to moderne fabrikker i Kontiolahti

i regionen Nordkarelen, og her har man kapacitet til at

fremstille op til 1600 både om året. AMTs både er også en

eftertragtet eksportvare, og værftet eksporterer blandt

andet til Sverige, Norge, Danmark og Tyskland.

4

f o r e g A n g s v i r k s o m h e d

o g t e s t v i n d e r

AMT er en foregangsvirksomhed. Vi har introduceret adskil-

lige nye effektive produktionsmetoder inden for finsk både-

byggeri, udviklet nyskabende strukturelle løsninger til både,

og yderligere har vi inden for vores område udlært dusinvis

af dygtige bådebyggere, der er stolte af deres arbejde.

Et tæt samarbejde og kontinuerligt samspil mellem desig-

nere og bådebyggere hos AMT garanterer de nye produkters

høje k valitet. På produk tudviklingsstadiet deltager vore

egne testgrupper, distributøren af Honda Marine og andre

samarbejdspartnere i et strengt testsystem. Resultatet af

disse test og iterative processer, bliver et produkt der kan

tilfredsstille alle niveauer af sejlere og imødekomme selv

den mest krævende kundes behov. Siden introduktionen,

har AMT-bådene haft enorm succes i forskellige uafhængige

produkttests og produktsammenligninger afholdt af diverse

finske og nordiske bådmagasiner.


s e j l e g e n s k A B e r - k o m f o r t -

s i k k e r h e d

Tre begreber der er uhyre vigtige for enhver bådebygger,

og som i bund og grund opsummerer hele konceptet bag

AMT-bådene. SEJLEEGENSK ABERNE – kombinationen af

Hondamotor ernes ydelse og A M T-bådenes anerkendte

manøvre- og sødygtighed. En manøvredygtighed der des-

uden placerer bådene helt i top i mange bådmagasiners

tests. KOMFORTEN er der kælet for i AMT-bådene, hvor

mange designmæssige detaljer øger skipperens og pas-

sagerernes komfort betragteligt. Uanset hvilken bådklasse

man sammenligner med, så er AMT-bådenes udstyr og

konstruk tionens detaljer uovertrufne. SIK K ERHEDEN er

selve grundpillen i bådenes design. Fartøjerne er udstyret

med en enestående konstruktion (”Aina rantaan”), der gør

at de ikke kan synke, samt adskillige andre strukturelle

sikkerhedsmæssige egenskaber.

A m t o g h o n d A

– A P e r f e c t m At c h

Hver AMT-bådmodel er blevet designet til Hondas fire-

tak ts påhængsmotorer med værf tsmonteret rigning og

instrumenter. AMT og Honda er med andre ord skabt for

hinanden. Et følgeskab der sikrer at båd og motor arbejder

perfekt sammen og leverer gode præstationer og en høj

brændstofeffektivitet. A perfect match.

5


Lige fra starten, har filosofien bag AMTs bådproduktionen

været at bygge kvalitetsbåde til en kundevenlig pris. Derfor

vil forholdet mellem AMT-bådenes pris og k valitet altid

være den bedste i sin klasse. Det siges ofte at design og

praktisk anvendelighed ikke kan gå hånd i hånd, men bådene

fra AMT beviser, at det ikke kunne være mere forkert. AMT

kombinerer et strømlinet, moderne design med anvende-

lighed i en perfekt helhed, hvor nøje planlagte løsninger

og designede detaljer supplerer hinanden og giver den

perfek te helhedsoplevelse. Dette gøres muligt af AMTs

fagfolk, der som noget unik t besidder erfaring indenfor

både sejlads og bådebyggeri.

e n k o n s t r U k t i o n d e r i k k e

k A n s Y n k e

Alle A M T-bådene indeholder fabrik kens særlige paten-

terede konstruktion, Aina rantaan, som på finsk betyder

”Sikkert i land”, hvilket gør, at fartøjerne ikke kan synke.

Denne konstruktion gør naturligvis at bådenes sikkerhed

øges betragteligt. Den store fordel ved Aina rantaan er,

at den giver båden tilstrækkelig med flydeevne til at holde

motoren oven vande, selv efter en grundstødning, hvor det

A m t – h A r d e t h e l e

yderste skrog er beskadiget. Båden kan herefter sikkert

sejles i land eller til en havn. Opdrif ten fås ved hjælp af

et fuldstændigt tæt indvendigt skrog og vandtætte lami-

nerede bunde i alle opbevaringsrum. Samtidig forhindrer

luk ning af drænhullerne i dørken indtrængning af vand

i bådens indvendige dele, hvis bådens skrog skulle blive

så hårdt medtaget, at hele skrogets hulrum bliver f yldt

med vand.

A f l ø B A f r e g n vA n d

Alle AMT-både er fra værftets side udstyret med et auto-

matisk drænsystem til regnvand. Vi har igennem mange år

erfaret, at den hyppigste årsag til at en båd synker, skyl-

des fejl i regnvandets afløbssystem. Under udviklingen af

de nye AMT-både tog vi højde for dette, og designede et

helt nyt system i glasfiber. Hele rørsystemet er bygget ind

i bådens langsgående vanger og indeholder ingen slange-

klemmer eller separate nedløb, som kunne være en kilde til

fejl. Endvidere er den inderste diameter af afløbsrørsyste-

met den samme i hele afløbets længde, så man forhindrer

flaskehalse, hvor der kan ophobes blade og affald.

6

i n s t r U m e n t-

PA n e l

Plotteren kan monteres centralt

og instrumenterne er generelt let

tilgængelige og nemme at aflæse.

Instrumentpanelets overordnede

udf ormning er oversk ueligt og

klart.

s Y s t e m m e d

k U n e n n ø g l e

Alle opbevaringsrum er udstyret

med integrerede rustfri låse, og

samtidig lever es f ar t øjet med

en separat hængelås. Alle låse

er fremstillet af finske Abloy, og

kan låses med den samme nøgle.

s e c U r m A r k

t Y v e r i m Æ r k n i n g

Fra værftets side er AMT-bådene

f remstillet med en Securmarkty

verimærkning, så de nemt kan

identificeres. Det gør er AMTs både

særdeles sikre at købe og eje.


hYnder

De flot te, mørkegrå og velsiddende

sædehynder giver den helt

rigtige komfort til en behagelig

sejlads.

o P B e vA r i n g A f

k A l e c h e n

Kalechen leveres med en garage,

som gør den let til at sætte op, og

samtidig besk y tter den, når den

ikke er i brug. En finsk specialitet.

s ø g e l Æ n d e r o g

A n d e t m e tA l

Søgelænderet, klamper, og badestige

er fremstillet i rustfrit stål,

og er derfor robuste nok til at modstå

påvirkningen fra vind og vejr.

s i k k e r d ø r k

d e r e r l e t At

v e d l i g e h o l d e

Det smukke grå dæk med den

skridsikre overflade er fantastisk

nem at rengøre og giver god sikkerhed

i al slags vejr. Som tilbehør

kan bådene også bestilles med

håndlagt teakdørk i høj kvalitet.

f e n d e r e

Bådene lever es standar d med

f ir e f ender e, og der udover er

bådene udstyret med afmærkede

monteringsøjer og separate opbevaringsrum

fenderne.

fA s t B r Æ n d -

s t o f s tA n k

Størrelsen på den faste brænds

t o f t a n k l i g g e r m e l l e m 6 0 t i l

140 liter, afhængig af bådmodellen

(eksklusive 160R). Dette er

med til at tilføje endnu mere sikkerhed

og endnu mere praktisk

anvendelighed til dine erfaringer

med sejlads.

7

B r A n d s l U k k e r

En godkendt brandslukker er monteret

lettilgængeligt, så der kan

handles hurtigt i nødsituationer.

vÆ r f t s m o n t e r e t r i g n i n g

Hver AMT-model leveres med værftsmonteret rigning til

Honda Marine. Rigningen omfatter motorens fjernbetjening,

instrumenter og monteringsskruer til montering af en Honda -

påhængsmotor, beregnet lige netop til den pågældende båd.

e k s t r A U d s t Y r

Hver AMT-båd leveres med tre fortøjningsliner, et anker

med ankerline, en bådshage, en paddel og en reservedunk

til brændstof. Alt udstyret har egne opbevaringsrum, så

det altid er indenfor rækkevidde og klar til brug.


A m t 2 0 0 c

8


A m t 2 0 0 c n Y h e d !

En ”walk-through” kabinebåd til mange formål, beregnet

til sejleren der sætter pris på brugervenlighed og stærk

sødygtighed. Den gode plads på fordækket, de høje rælinger

og de skridsikre overflader i høj kvalitet, gør at du trygt

kan stige ombord. Kahytsdøren åbner som sædvanligt let

og elegant, og har desuden en bred og tilgængelig ind gang.

Kahytten i sig selv er indrettet overskueligt og pladsbe-

sparende, så den giver luft og plads til både passagerer og

deres habengut. Sæderne er meget komfortable og giver

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Den traditionelle svingdør foran og skydedøren bagerst er

driftssikre under alle tænkelige forhold.

3 De tre soltage giver en behagelig fornemmelse af ekstra

plads i kahytten.

alle passagerer mulighed for at nyde udsigten i sejlretnin-

gen. Agterdøren i kahytten kan desuden skydes til side og

loftpanelet i midten lukkes op til døråbningen, så man ikke

behøver at krybe sammen når man går ud på agterdækket.

Agterdækket er fladt og med et åbent skridsikkert område,

der yder den nødvendige sikkerhed, hvad enten man læg-

ger til, fisker eller blot nyder solnedgangen og udsigten til

Honda motoren.

4 Rummelig indretning, hvor alle passagerer kan sidde med

ansigtet i sejlretningen og nyde sceneriet. Bagsædet kan

desuden lægges ned og blive til to sovepladser.

5 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

6 Det flotte grå dæk er let at holde rent, og den skridsikre

overflade gør det sikkert at gå på i al slags vejr.

9

1

2

6

1

Længde (cm) 608

Bredde (cm) 238

Vægt (kg) 1080

Bundvinkel (°) 20

Antal siddepladser 6

Anbefalet motorstørrelse 115-150 hk

Hastighed (knob) 115 hk/2 personer 33 kn

115 hk/4 personer 31 kn

150 hk/2 personer 38 kn

150 hk/4 personer 36 kn

6

5

4

1


A m t 1 7 0 B r s

A m t 1 7 0 B r s n Y h e d !

En sportsbåd til dagture for hele familien. Takket være læ

fra den store og buede vindskærm i begge sider, giver

AMT 170 BRs smarte indretning mulighed for en behagelig

sejltur for alle. Detaljerne i interiøret er nøje udtænkt, og

giver en fornemmelse af at befinde sig i en langt større

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Den indbyggede 60 liters brændstoftank er sikker, let anvendelig

og praktisk at bruge.

3 Til kalechen er der en rummelig opbevaringsgarage, så kalechen

er gemt af vejen og beskyttet mod sol og vand.

båd. Den V-formede bund sikrer båden en sporsikker og

stabil vej igennem vandet, og sørger for at opsprøjt fra

bølgerne kastes ud til siden. AMT 170 BRs er en sikker

følgesvend som sejler behageligt selv ved ret høj søgang.

4 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

5 Fem tørre stuverum med Abloy-låse, der alle kan låses med

den samme nøgle. Bådens hynder er lette at opbevare i opbevaringsrummene,

der dog stadig rummer masser af plads

til andre ting.

6 Det flotte grå dæk er let at holde rent, og den skridsikre

overflade gør det sikkert at gå på uanset vejrforhold.

10

1

5

2

1

Længde (cm) 502

Bredde (cm) 205

Vægt (kg) 500

Bundvinkel (°) 20

Antal siddepladser 6

Anbefalet motorstørrelse 50-75 hk

Hastighed (knob) 50 hk/2 personer 28 kn

50 hk/4 personer 26 kn

75 hk/2 personer 35 kn

75 hk/4 personer 33 kn

6

4

3

1


A m t 1 6 0 r n Y h e d !

AMT 160 R er en stabil 4,70 meter sportsbåd med styrepult,

og båden fremstår meget rummelig for sin klasse. Bådens

solide udformning og konstruktion kombineret med det høje

fribord, gør at den er sikker og stabil at anvende selv i

mere levende vand. Pladsudnyttelsen på båden er særdeles

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Båden leveres som ekstraudstyr med en specialbygget kaleche

til beskyttelse imod dårligt vejr. Kalechen gemmes let

af vejen i bådens praktiske kalechegarage.

3 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

gennemtænkt og indretningen har de rette dimensioner, så

der sikres masser af plads og luft til både passagerer og

deres ejendele. AMT 160 R giver luksus og komfort, og en

følelse af at sejle i en større båd.

4 Låsene på de to stuverum kan åbnes med den samme Abloynøgle.

Systemet med én nøgle er en egenskab, du vil sætte

pris på.

5 Det flotte grå dæk er let at holde rent, og den skridsikre

overflade gør det sikkert at gå på under alle vejrforhold.

6 Selvdrænende. AMT’s specielle formlaminerede afløbssystem

er driftssikkert og er et system uden slanger, slangeklemmer

eller ventiler, der kan løsne sig. Dette gør vedligeholdelse

unødvendig, så du kan nyde sejladsen.

11

1

4

1 1

Længde (cm) 472

Bredde (cm) 205

Vægt (kg) 450

Bundvinkel (°) 18

Antal siddepladser 5

Anbefalet motorstørrelse 40-60 hk

Hastighed (knob) 40 hk/2 personer 27 kn

40 hk/4 personer 25 kn

50 hk/2 personer 29 kn

50 hk/4 personer 27 kn

5

3

6

2

A m t 1 6 0 r


A m t 2 0 0 d c

12


A m t 2 0 0 d c

En lækker daycruiser til de k valitetsbevidste og luksus-

elskende sejlere. Båden er har en fortrinlig sødygtighed

og alle detaljer er nøje gennemtænkt, så du er garanteret

sik kerhed og komfor t af højeste klasse. Det opluk kelige

vindspejl og de solide trapper gør det nemt at komme

rundt på båden. AMT 200 DC har desuden det største

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Det oplukkelige vindspejl og de solide trapper gør det nemt

at komme rundt på båden, og trappen udgør samtidig en

skydedør til kahytten. Kahytsindgangen er praktisk og der er

nok med benplads foran sæderne.

3 Kalechen har en rummelig garage til opbevaring og beskyttelse.

åbne dæk i sin klasse, og de behagelige sæder giver luksus

og komfort til alle ombord. Kahytten er indrettet så der

nemt kan sove to personer, og med Hondas kraf tige og

økonomiske påhængsmotor er en af markedets bedste båd-

pakker fuldendt.

4 Monte r ingssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

5 Fire tørre opbevaringskasser med Abloy-låse, der alle låses

med den samme nøgle. Lågerne på opbevaringskasserne kan

desuden tages helt af, så det bliver endnu lettere at komme

til i en snæver vending.

6 Bordet kan gemmes væk i kahyttens loft så det er sikkert

placeret og ikke optager opbevaringsplads.

13

1

2

5

1

Længde (cm) 605

Bredde (cm) 231

Vægt (kg) 950

Bundrejsning (°) 20

Antal siddepladser 7

Anbefalet motorstørrelse 115-150 hk

Hastighed (knob) 115 hk/2 personer 35 kn

115 hk/4 personer 33 kn

150 hk/2 personer 40 kn

150 hk/4 personer 38 kn

6

4

5

3

1


A m t 1 8 5 h t

16


A m t 1 8 5 h t

En rummelig hardtop-båd med top moderne egenskaber.

AMT 185 HT er perfekt til dagture, fiskeri eller blot en fami-

lietur på søen. Vindspejlet og den lukkede kahyt i stævnen

yder såvel skipper og passagerer en god beskyttelse mod

vind og vejr. Det praktiske hyndearrangement kan desuden

kan bruges til at sove i. Samtidig kan alle ombord kan nyde

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Kalechen har en rummelig og praktisk garage til opbevaring,

der ydermere yder kalechen beskyttelse når den ikke bruges.

3 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

det gode vejr og sejlturen på det åbne agterdæk. Hele

det åbne dæk kan når som helst tildækkes med kalechen,

som er standardudstyr, hvis det skulle blive nødvendigt.

Bådens fortrinlige sødygtighed og konstruktion garanterer

sikkerhed under alle tænkelige forhold.

4 Fem tørre stuverum med Abloy-låse, der alle kan låses med

den samme nøgle. Bådens hynder er lette at opbevare i opbevaringsrummene,

der dog stadig rummer masser af plads

til andre ting.

5 En elektrisk lænsepumpe tømmer automatisk dækket for

vand, så skulle båden stå ude i regnvejr uden kalechen bliver

al regnvandet automatisk ledt væk.

17

1

4

1

Længde (cm) 550

Bredde (cm) 224

Vægt (kg) 730

Bundvinkel (°) 20

Antal siddepladser 7

Anbefalet motorstørrelse 75-115 hk

Hastighed (knob) 75 hk/2 personer 34 kn

75 hk/4 personer 32 kn

90 hk/2 personer 36 kn

90 hk/4 personer 34 kn

3

5

2

1


A m t 1 8 5 B r

20


A m t 1 8 5 B r

En åben bowrider, som er fortrinlig til sport og fritid og

som blandt andet har vundet den store test af bowridere,

udfør t af det anerkendte finske tidssk rif t Venemestari.

AMT 185 BR er hurtigt blevet den mest populære båd i sin

klasse, da den er perfekt til sejlads i det åbne hav såvel

som i de indre farvande. Det oplukkelige vindspejl gør det

sikkert og let at bevæge sig rundt på båden, og giver sam-

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Det oplukkelige vindspejl betyder, at man lettere kan komme

rundt på båden, og når den midterste dør er lukket, kan

vindspejlet effektivt give læ til fem personer.

3 Kalechen har en rummelig garage til praktisk opbevaring og

beskyttelse.

tidig beskyttelse mod vinden til passagererne på bagsædet

under sejlads. Det gennemtænkte design giver bådens pas-

sagerer exceptionelt meget plads med masser af stuverum.

Fantastisk sødygtighed, en sik ker konstruk tion og ik ke

mindst Hondas kraftige og økonomiske påhængsmotor ga-

ranterer komfort under alle forhold.

4 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

5 Syv tørre opbevaringskasser med Abloy-låse, der alle kan

låses med den samme nøgle. Bådens hynder er let te at

passe i opbevaringsrummene, så der er stadig er masser

af plads til andet udstyr.

6 Det flotte grå dæk er let at holde rent, og den skridsikre

overflade gør det sikkert at gå på under alle forhold.

21

1

5

1

Længde (cm) 550

Bredde (cm) 224

Vægt (kg) 680

Bundvinkel (°) 20

Antal siddepladser 7

Anbefalet motorstørrelse 75-115 hk

Hastighed (knob) 90 hk/2 personer 38 kn

90 hk/4 personer 36 kn

115 hk/2 personer 40 kn

115 hk/4 personer 38 kn

6

2

4

6

3

1


A m t 1 8 5 r

24


A m t 1 8 5 r

Denne båd er let og sjov at sejle, selv i hårdt vejr, og den er

derfor perfekt til fiskeri og vandskisport. Den store styre -

pult, som er placeret i midten, beskytter skipperen under

sejlads, samtidig med at den giver ham et bredt udsyn til

alle sider. Samtidig er båden let og sikker at styre, selv når

man står op. Den smarte pladsindretning gør det yderst

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Kalechen har en rummelig og praktisk garage til opbevaring

og beskyttelse.

3 Hydraulisk styring som standard. Styringen bevarer sin

reaktionsevne, og er nem at anvende, i alle situationer.

4 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

let og sikkert at bevæge sig rundt, fiske eller transportere

varer. For en båd med styrepult i midten, har AMT 185 R en

stor stuvekapacitet, som gør modellen til et yderst praktisk

valg. Fantastisk sødygtighed, en sik ker konstruk tion og

Hondas kraftige og økonomiske påhængsmotor garanterer

dig og dine passagerer god komfort under alle forhold.

5 Separat, aflåseligt opbeva ringsrum til op bevaring af

fiskestænger.

.

6 Syv tørre stuverum med Abloy-låse, der alle låses med den

samme nøgle. Bådens hynder er lette at passe i opbevaringsrummene

så der stadigvæk er masser af plads til andet udstyr.

7 Det elegante grå dæk er let at holde rent, og den skridsikre

overflade gør det sikkert at gå på i al slags vejr.

25

1

6

5

1

Længde (cm) 550

Bredde (cm) 224

Vægt (kg) 630

Bundvinkel (°) 20

Antal siddepladser 7

Anbefalet motorstørrelse 75-115 hk

Hastighed (knob) 90 hk/2 personer 38 kn

90 hk/4 personer 36 kn

115 hk/2 personer 40 kn

115 hk/4 personer 38 kn

7

4

3

6

2

1


A m t 1 7 0 B r

28


A m t 1 7 0 B r

En båd med opdelt styrepult og fremragende sødygtig hed

for dem, der sætter pris på kvalitet og praktisk anvende-

lighed. Indretningen giver mange siddepladser og masser

af opbevaringsrum. Styrepultens opdeling giver god beskyt-

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Den indbyggede 60 liters brændstoftank er sikker, let anvendelig

og praktisk at bruge.

3 Kalechen der er ekstraudstyr har en rummelig opbevaringsgarage

så kalechen er gemt af vejen og beskyttet mod sol og

vand.

telse til hele bagsædet. Den dybe V-formede bund sikrer

en problemfri sejltur gennem bølgerne og leder eventuelt

opsprøjt ud til siderne. Sejlads med båden er stadig sikker

og behagelig, selvom søen er høj.

4 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

5 Syv tørre stuverum med Abloy-låse, der alle kan låses med

den samme nøgle. Bådens hynder er lette at opbevare i opbevaringsrummene,

der dog stadig rummer masser af plads

til andre ting.

6 Det flotte grå dæk er let at holde rent, og den skridsikre

overflade gør det sikkert at gå på uanset vejrforhold.

29

1

5

2

1

Længde (cm) 502

Bredde (cm) 205

Vægt (kg) 500

Bundvinkel(°) 20

Antal siddepladser 6

Anbefalet motorstørrelse 50-75 hk

Hastighed (knob) 50 hk/2 personer 28 kn

50 hk/4 personer 26 kn

75 hk/2 personer 35 kn

75 hk/4 personer 33 kn

6

4

3

1


A m t 1 7 0 r

30


A m t 1 7 0 r

En båd med stor styrepult og god sødygtighed for dem,

der sæt ter pris på k valitet og prak tisk anvendelighed.

Denne båd har så stor en styrepult, at den kan beskytte

to personer mod vejr og vind. Indretningen gør det meget

nemt og sikkert at bevæge sig rundt i båden, og der er

1 Rummelige og praktiske brønde til tovværk for og agter.

Sæskilt opbevaring af tov og anker gør, at det er hurtigt og

nemt at komme til.

2 Den indbyggede 60 liters brændstoftank er sikker, let anvendelig

og praktisk at bruge.

3 Kalechen der er ekstraudstyr har en rummelig opbevaringsgarage

så kalechen er gemt af vejen og beskyttet mod sol og

vand.

masser af fri plads på dækket til at kunne komme rundt,

hvilket også gør AMT 170 R god til fisketuren. Den dybe V-

formede bund giver en problemfri sejltur gennem bølgerne

og leder opsprøjt ud til siderne. Sejlads med AMT 170 R

er stadig sikker og behagelig, selv om søen viser børster.

4 Monteringssted beregnet til kortplotteren på instrumentpanelet.

Plotteren kan monteres nedfældet i panelet eller på

et separat beslag.

5 Syv tørre stuverum med Abloy-låse, der alle kan låses med

den samme nøgle. Bådens hynder er lette at opbevare i opbevaringsrummene,

der dog stadig rummer masser af plads

til andre ting.

6 Specielt stuverum til fiskestænger i bådens dobbeltskrog.

31

1

5

2

1

Længde (cm) 502

Bredde (cm) 205

Vægt (kg) 500

Bundvinkel (°) 20

Antal siddepladser 6

Anbefalet motorstørrelse 50-75 hk

Hastighed (knob) 50 hk/2 personer 28 kn

50 hk/4 personer 26 kn

75 hk/2 personer 35 kn

75 hk/4 personer 33 kn

6

4

3

1


200 dc kaleche (standard)

185 r kaleche (valgfri)

U d s t Y r

185 ht kaleche (standard)

170 Br kaleche (valgfri)

33

185 Br kaleche (valgfri)

170 r kaleche (valgfri)


s t A n d A r d

U d s t Y r

1 6 0

r

1 7 0

r

1 7 0

B r

1 7 0

B r s

Selvdrænende -

Tofarvet skrog

Grå skridsikker overflade på dækket - -

Søgelænder, klamper og badestige

Lanterner

Hydraulisk styring - - - - -

NFB-styring - - - -

1 8 5

r

Vinduesvisker til vindspejlet - - - - - -

Fast brændstoftank - 60 l 60 l 60 l 90 l 90 l 90 l 140 l 140 l

Løs reservetank til brændstof 5 l 5 l 5 l 5 l 10 l 10 l 10 l 10 l 10 l

Brændstoffilter -

Tørre opbevaringsrum med Abloy-låse 2 stk. 6 stk. 7 stk. 5 stk. 6 stk. 7 stk. 5 stk. 4 stk. -

Aflåselig kahyt - - - - - - -

Sovepladser - - - - - - 2 2 2

Komfort stole - - - - -

Vinduer i skroget - - - - - - - 2 -

Brønd til tov i stævnen

To brønde til anker/tov agter

Elektrisk lænsepumpe - - - - - - - -

Manuel lænsepumpe

Sædehynder - -

Hynder i kahytten - - - - - -

Indvendig belysning - - - - - -

Holdere til krus

Installationsrør til motorbrønden, 3 stk.

Brandslukker

12 V udgangseffekt

Anker med ankerline

Fortøjningsliner, 3 stk.

Bådshage / Paddel

Fendere med liner, 4 stk.

Fenderholdere - - - - - -

Opbevaringsrum til kalechen

Integreret køleboks - - - - - - - -

Integreret vask - - - - - - - -

Integreret afrimning/blæser - - - - - - -

Kaleche - - - - - -

Securmark-tyverimærkning

Honda prerigning

34

1 8 5

B r

1 8 5

h t

2 0 0

d c

2 0 0

c


e k s t r A

U d s t Y r

Kølskinne

kortplotteren geonav

Kan fås til alle modeller.

1 6 0

r

1 7 0

r

krog til vandski

Kan fås til alle modeller.

1 7 0

B r

Kaleche - - - -

Teakdørk

Trimtabs - - - -

Vinduesvisker styrbord - - - - - - - -

1 7 0

B r s

1 8 5

r

Vinduesvisker bagbord - - - - - -

Bord og solmadras - - - - - - - -

Bord - - - - - -

Transportpresenning - - - - - - -

Havnepresenning -

Overdækning til styrepulten - - - - - -

Overdækning til stævnen - - - - - - - -

Kemisk toilet - - - - - -

Gasblus - - - - - -

Varmeapparat - - - - - -

Vandskibøjle -

Stangholder - - - - - - -

Komfort sæder - - - - - - -

Hydraulisk styring - - - - - - - -

Køleskab - - - - - - - -

Trykbærende vandsystem - - - - - - - -

Radio/CD + to højtalere - - - - -

35

1 8 5

B r

holder til stænger

Kan fås til modellerne 170 R og 185 R.

1 8 5

h t

2 0 0

d c

2 0 0

c

overdækning til styrepulten

Kan fås til modellerne 170 R og 185 R.


v Æ r f t :

A m t - v e n e e t o Y

Uurontie 1-2, 81100 Kontiolahti, Finland

Tef. + 3 5 8 ( 0 ) 13 7 3 7 3 2 11

Fax: + 3 5 8 ( 0 ) 13 7 3 7 3 2 2 5

e-mail: amt-veneet@amt-veneet.fi

f o r h A n d l e r :

i m P o r t ø r :

t i m A P r o d U c t s A / s

Tårnfalkevej 16 · 2650 Hvidovre

Tlf. + 45 3 6 3 4 2 5 5 0

Fax: + 45 3 6 7 7 16 3 0

e-mail: tima@tima.dk

www.amt-veeneet.fi

www.hondamarine.dk

14892

AMT Veneet Oy udvikler nye tekniske løsninger og forbeholder sig retten til at gennemføre tekniske ændringer på produkterne. Bureaulist.dk

More magazines by this user
Similar magazines