TU-11-06-2013 - 00 Referat uden bilag - Fredericia Kommune

fredericia.dk

TU-11-06-2013 - 00 Referat uden bilag - Fredericia Kommune

Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Referat fra mødet i

Teknisk Udvalg

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Mødedato: Tirsdag den 11. juni 2013

Mødested: Meldahls Rådhus – Byens Tingstue

Mødetidspunkt: Kl. 14:30 - 17:30

Medlemmer: Formand: Mads Lund (T)

Næstformand: John Bader (Løsgænger)

Børge Larsen (V)

Ivan Toftgaard (F)

Lars Ejby Pedersen (A)

Side 1


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Indholdsfortegnelse

65 Godkendelse af dagsorden....................................3

66 Byfornyelse 2013 til ejerboliger og

udlejningsejendomme i Fredericia Kommune...........4

67 Overførsel af midler til byfornyelsespuljen2013........8

68 Nedrivning af bevaringsværdig bygning ................10

69 Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2013 ...12

70 Ansøgning om dispensation fra lokalplan 252 fra

byggelinje med Kolding Landevej.........................14

71 Endelig vedtagelse af Lokalplan 324,

Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til

Kommuneplan 2009 -2021..................................18

72 Indkøb af bus....................................................22

73 Etablering af fast pølsevogn på Vesterbrogade.......23

74 Asfalt og fortov 2013, frigivelse af anlægsmidler ....25

75 Kollektiv trafik...................................................26

76 Feriekonstituering..............................................31

77 Lukket - Orientering...........................................32

Side 2


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

65 Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg

Sagsbeskrivelse:

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger:

Fagafdelingen indstiller

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt.

Sag nr. 75 udsættes.

Side 3


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

66 Byfornyelse 2013 til ejerboliger og udlejningsejendomme i

Fredericia Kommune

Sagsnr.:13/1706 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Plan & Byg har modtaget i alt 27 ansøgninger om at få del i

byfornyelsesmidlerne 2013, 16 ansøgninger til ejerboliger og 11

ansøgninger til udlejningsboliger.

På Teknisk Udvalgs møde den 16. april 2013 blev det besluttet, at der

skulle arbejdes videre med nedenfor beskrevne nye projekter, ni

ejerboliger og to udlejningsejendomme.

Den vejledende udgiftsramme er 1,0 mio. kr. for 2013, så der kan

anvendes max. 2.0 mio. kr. til nye projekter. Der er dog på det

kommunale budget for 2013 afsat 0,3 mio. kr. så der kan anvendes 0,6

mio. kr., da der gives 50 % refusion fra staten.

I henhold til gældende LBK nr. 504 af 16/05/2013 om byfornyelse og

udvikling af byer kan der til udlejningsejendomme ydes støtte op til 100 %

af den støtteberettigede udgift.

Til ejerboliger kan der ydes støtte med op til 1/4 af den støtteberettigede

udgift og op til op til 1/3 af den støtteberettigede udgift, såfremt

ejerboligerne er bevaringsværdige eller fredede.

Sidst det var muligt at søge byfornyelsesstøtte i 2010 i Fredericia

Kommune blev der givet maksimal mulig støtte til ejerboliger og 45 % til

udlejningsboliger. By & Erhverv foreslår, at fordelingen bibeholdes for

2013.

De støtteberettigede udgifter omfatter udelukkende udvendigt arbejde,

herunder vinduer, facade, trapper og lign. Der kan ikke gives støtte til

indvendige arbejder.

Bliver den forventede støtteberettigede udgift væsentlig mindre end

forudset, reducerer kommunen støttebeløbet tilsvarende i den enkelte

byfornyelsessag. Støttebeløbet forøges dog ikke tilsvarende, hvis den

forudsete udgift bliver højere end forventet. I sådanne tilfælde skal der

søges om mertilsagn.

Støttebeløbet udbetales med klausul om tilbagebetaling ved status- eller

ejerskifte inden for 1-10 år efter udbetaling af støttebeløbet, afhængig af

støttens størrelse, jvf. kommunens folder om byfornyelse.

Det er en forudsætning for udbetaling af støtte, at utidssvarende forhold

samt installationsmangler udbedres senest samtidig med gennemførelse

af projektet.

Ved Teknisk Udvalgs prioritering af ansøgningerne blev det besluttet, at

der gives tilskud til enkelte særligt bevaringsværdige bygninger uden for

bymidten og til ejendomme inden for Fredericia Bymidte, der ikke har

Side 4


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

mulighed for at opnå støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen

Fredericia. Projekterne er i henhold til tidligere beslutning i Teknisk

Udvalg prioriteret efter følgende kriterier for udvælgelse:

1. Bygninger der er beliggende i randbebyggelsen langs gaderne eller

er synlige herfra. Ved istandsættelse af disse bygninger forbedres

bybilledet, og byfornyelsesstøtten bliver således også en gevinst

for de forbipasserende og hermed for byen som helhed.

2. Ejendomme der præger bybilledet positivt gennem høj

arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4.

3. Ejendomme der præger landsbymiljøer og villakvarterer positivt

gennem høj arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi 1-4.

Tre af de ejerboliger, der var prioriteret på mødet den16 april er ikke

indstillet til tilsagn i 2013.

- Ejeren af Vandgyden 14 ønskede ikke at afvente tilsagn om

byfornyelse, men ville gerne påbegynde renoveringen med det

samme og i dialog med By & Erhverv.

- Ejerne af Højskolevej 6 og Riddergade 10 ønsker at ansøge igen i

2014, da det ikke var muligt at konkretisere projekterne

tilstrækkeligt og indhente tilbud inden fristens udløb.

På Teknisk Udvalgs formøde den 03.06. 2013 blev det besluttet at

udlejningsejendommen Prinsessegade 37, der var blandt de ansøgere der

fik afslag, alligevel kan komme i betragtning til byfornyelse i 2013, da der

stadig er ledige midler. Projektet skal have høj kvalitet og omfatte hele

facaden med vinduer, facadefarve og ikke blot butiksvinduer som i den

oprindelige ansøgning. Begrundelsen for udvælgelsen er, at ejendommen

ligger ret synligt i en meget befærdet gade. By & Erhverv er i dialog med

ansøger omkring projektet. Der vil blive givet tilsagn om støtte i det

omfang der er muligt, dog maksimalt 45% af den støtteberettigede udgift.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger:

Bjergegade 67a – bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til fornyelse af vinduer som hvide

dannebrogsvinduer af træ på 1. sal samt og istandsættelse og maling af

facaden ud mod Bjergegade.

Støtteberettiget udgift ca. 96.000,- kr.

Foreslået støttebeløb

1/3 32.000,- kr.

Side 5


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Dalegade 19 – bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til fornyelse af vinduer, tagrender og nedløbsrør

samt istandsættelse af gavl, herunder reparation af revner og puds samt

maling.

Ejendommen indgår i en bevaringsværdig helhed med bebyggelsen langs

Dalegade.

Støtteberettiget udgift ca. 63.000,- kr.

Foreslået støttebeløb

1/3 21.000,- kr.

Gothersgade 42- bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til fornyelse af vinduer som hvide

dannebrogsvinduer af træ i ejerlejligheden stuen til højre.

Støtteberettiget udgift ca. 45.000,- kr.

Foreslået støttebeløb

1/3 15.000,- kr.

Prinsessegade 65 a+b - bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til fornyelse af 2 hoveddøre som kopi af eksistrende

fyldningsdøre. De eksisterende fyldningspaneler i lysningerne bevares.

Reparation af eksisterende trapper.

Støtteberettiget udgift ca. 45.000,- kr.

Foreslået støttebeløb

1/3 15.000,- kr.

Prinsessegade 91 – bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til istandsættelse af gavl, herunder reparation af

revner og puds samt maling.

Ejendommen indgår i en bevaringsværdig helhed med naboejendommene.

Støtteberettiget udgift ca. 42.000,- kr.

Foreslået støttebeløb

1/3 14.000,- kr.

Bøgeskovvej 30 – bevaringsværdi 3

Der søges om tilskud til omfattende istandsættelse af bindingsværk på

sidebygningen og efterfølgende maling. Bindingsværket er karakteristisk

for Treldeområdet og bygningen er synlig fra vejen.

Støtteberettiget udgift ca. 360.000,- kr.

Foreslået støttebeløb

1/3 120.000,- kr.

Det anbefales, at der arbejdes videre med følgende udlejningsboliger

inden for bymidten:

Oldenborggade 60 – bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til facaderenovering, nye hoveddør, vinduer og

tagdækning. Ejendommen indgår i en bevaringsværdig helhed

med bebyggelsen langs Oldenborggade.

Side 6


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Støtteberettiget udgift ca. 492.000,- kr.

Foreslået støttebeløb 45 % 222.000,- kr.

Bjergegade 8 – bevaringsværdi 4

Der søges om tilskud til istandsættelse og maling af facaden og vinduer

samt opretning af udvendig granittrappe.

Støtteberettiget udgift ca. 108.000,- kr.

Foreslået støttebeløb 45 % 49.000,- kr.

Indstillinger:

By & Erhverv indstiller,

1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: Bjergegade 67a,

Dalegade 19, Gothersgade 42, Prinsessegade 56 a+b,

Prinsessegade 91, Bøgeskovvej 30, Oldenborggade 60, Bjergegade

8

2. at byfornyelsesbeslutningen gennemføres i henhold til de enkelte

ejendomssagsbeskrivelser ved træk på Fredericia Kommunes

vejledende udgiftsramme, og

3. at der frigives en anlægsbevilling på netto 244.000 kr. med et

rådighedsbeløb, udgift på 488.000 kr. og et rådighedsbeløb

indtægt på - 244.000 kr. Nettobeløbet på 244.000 kr. foreslås

finansieret af pulje til byfornyelse.

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 7


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

67 Overførsel af midler til byfornyelsespuljen2013

Sagsnr.:12/3187 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Der blev i 2012 etableret ny pulje på 0,300 mio. kr./år i Fredericia

Kommune til nye byfornyelsesprojekter. Puljen blev etableret af ledige

midler i forbindelse med, at kommunens betaling af ydelsesstøtte er

faldende.

Der er nu mulighed for endnu en regulering af pulje til byfornyelse for

2013 med teknisk tilretning af budget 2014-2017, idet der er ledige

midler på ca. 0,230 mio. kr./år. De ledige midler fremkommer under

Byfornyelse, drift vedrørende betaling af ydelsesstøtte, idet udgiften til

blevet mindre i forhold til det afsatte budget.

Fredericia Kommune har i henhold til Byfornyelseslovens kap. 9 pligt til at

føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold, når det

vurderes, at disse ejendomme er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Det

betyder, at kommunen skal afholde udgifter til nødvendige undersøgelser

f.eks. i forbindelse med mistanke om skimmelsvamp.

Hvis det viser sig, at en ejendom er sundhedsfarlig, skal den

kondemneres, idet der meddeles forbud mod beboelse, og en eventuel

beboer i ejendommen skal genhuses. Udgiften til såvel kondemnering som

genhusning er kommunen også pligtig til at afholde. Hvis der ikke er afsat

byfornyelsesmidler, afholdes udgiften til såvel undersøgelser,

kondemnering og genhusning 100 % af kommunen. Hvis der er afsat

byfornyelsesmidler, refunderer Staten 50 % af udgifterne.

Byfornyelsesloven er blevet ændret, så kommunerne har nye muligheder i

indsatsen mod faldefærdige og sundhedsfarlige boliger.

Regeringen har afsat en pulje under byfornyelsesloven på 200 mio. kr. i

henholdsvis 2014 og 2015. Midlerne vil blive målrettet aktiviteter som

nedrivning, istandsættelse, fjernelse af skrot og affald samt opkøb af

faldefærdige boliger og erhvervsejendomme.

Ved lovændring i december 2012 er det nu muligt at yde støtte til

nedrivning af private erhvervsbygninger, ”såfremt erhvervet er nedlagt og

bygningerne er beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere”.

Ligeledes kan der gives støtte til nedrivning af boliger, ”når denne er

begrundet i bygningens fysiske tilstand”. By & Erhverv har i senere tid

modtaget henvendelser fra borgere med ønske om nedrivning af

faldefærdige ejendomme i Herslev og Pjedsted. Staten refunderer 60 % af

udgifterne til nedrivningen.

Der opstår løbende udgifter i forbindelse med drift af Bevaringsfonden for

Fæstningsbyen Fredericia, f.eks. til udgifter i forbindelse med

borgermøder og bestyrelsesmøder. Der er ikke afsat midler hertil

andetsteds i kommunens budgetter. Der er ikke mulighed for refusion af

udgifterne.

Side 8


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

By & Erhverv vurderer, at der er behov for at afsætte midler til dækning

af udgifter i forbindelse med skimmelsvampesager, herunder til dækning

af udgifter til konsulent og undersøgelser. Hidtil har udgifter i forbindelse

med undersøgelser kunne dækkes af byfornyelsens konsulentkonto og

byggesagsbehandlerne har selv forestået sagsbehandlingen.

På grund af nye skimmelsvampesager og inddragelse af konsulentbistand

til sagsbehandlingen, vurderer By & Erhverv, at der nu bør oprettes en

særskilt pulje til skimmelsvampesager på 0,100 mio. kr./år fra 2013.

By & Erhverv vurderer, at den eksisterende pulje til nye byfornyelsessager

på 0,300 mio. kr./år forhøjes med 0,100 mio. kr./år, så der fra 2013 i alt

er 0,400 mio. kr./år til nye byfornyelseprojekter, herunder fremtidigt også

støtte til nedrivning.

Det foreslås, at der oprettes en særskilt pulje til udgifter i forbindelse med

drift af Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia på 0,03 mio. kr./år.

fra 2013.

Indstillinger:

By & Erhverv indstiller,

1. at modellen godkendes, og

2. at pulje til Byfornyelse, anlæg forhøjes med 0,100 mio./år kr. til i

alt 0,400 mio. kr. i 2013 samt med teknisk tilretning i budget

2014-2017, og at midlerne i 2013 frigives,

3. at Byfornyelse konsulentbistand, anlæg forhøjes med 0,100 mio.

kr. til i alt 0,155 mio. kr. i 2013 med teknisk tilretning i budget

2014-2017, og at midlerne i 2013 frigives,

4. at Byfornyelse, Bevaringsfonden for Fæstningsbyen – drift flyttes

0,030 mio. kr./år i 2013 samt med teknisk tilretning i budget

2014-2017,

5. at ovennævnte beløb i alt 0,230 mio.kr. finansieres af Byfornyelse,

drift.

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 9


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 11


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

69 Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2013

Sagsnr.:13/4789 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Omkostninger, kommunerne har til behandling af byggesager, kan

opkræves hos ansøgerne. I beregningen af byggesagsgebyr kan alene

indgå udgifter, der direkte eller indirekte vedrører

byggesagsbehandlingen.

Opgaver, der ikke må finansieres via gebyrerne er bl.a.: BBR-registrering,

generelle borgerhenvendelser, klagesager vedr. bygge- og planloven,

skimmelsvampsager (jf. byfornyelsesloven og byggeloven) og udlevering

af gamle bygningstegninger (aktindsigt).

Byggesager er inddelt i fem kategorier. Indtægterne må, over en

årrække, ikke overstige omkostningerne inden for den enkelte kategori.

Gebyr i én kategori må ikke dække omkostning i en anden kategori.

Den enkelte kommune kan selv bestemme, om en del af omkostningerne i

forbindelse med byggesagsbehandlingen skal skattefinansieres. I

Fredericia tilstræbes det, at alle omkostningerne dækkes af

gebyrindtægten over en årrække. Bortset fra kategori 2 (enfamiliehuse og

tilbygninger hertil), hvor Teknisk Udvalg i september 2012 har besluttet,

at nye enfamiliehuse ikke skal være fuldt ud brugerfinansierede.

For at sikre, at gebyrindtægterne over en årrække ikke overstiger

udgifterne, følges der løbende op på indtægter og udgifter forbundet med

byggesagsbehandling.

Beregningen for 2012 viser, at der er overskud på gebyret i kategori 5

(øvrigt erhvervsbyggeri og etageboliger).

På baggrund heraf skal gebyret for kategori 5 sænkes.

Samtidig med ændringen af gebyrerne for kategori 5, er der foretaget

ensretning af gebyrerne for nedrivning, dispensation uden yderligere

byggesagsbehandling samt tillæg for overskridelse af byggeretten.

Desuden er volumengrænsen sænket for større erhvervsbyggeri, så

gebyret for store byggerier reduceres yderligere. Enkelte bestemmelser i

gebyrvedtægten er fjernet på grund af en ændring i bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser:

Med den foreslåede reduktion af gebyret for kategori 5 er det By &

Erhvervs forventning, at indtægterne, over en årrække, kommer til at

svare til omkostningerne inden for denne enkelte kategori.

Vurdering:

Ingen.

Side 12


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Indstillinger:

By & Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at udvalget anbefaler

Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de forslåede ændringer i

betalingsvedtægten.

Bilag:

Åben - Specificering af ændringer i betalingsvedtægt

Åben - Betalingsvedtægt 2013

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 13


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

70 Ansøgning om dispensation fra lokalplan 252 fra byggelinje

med Kolding Landevej

Sagsnr.:13/2703 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg

Sagsbeskrivelse:

Ejeren (Fredericia Kommune) af ejendommen Finsensvej 36, 7000

Fredericia har søgt om en principiel dispensation fra en byggelinje på 60

meter fra Kolding Landevej, således at byggelinjen fastlægges til 50

meter. Anmodningen sker på baggrund af, at det er vanskeligt at opføre

en bolig på grunden i forhold til grundens størrelse og potentiale.

Der ønskes fra ejers side om principiel stillingtagen til tilsvarende

dispensationer på ejendommene 15, 17, 40, 42, 44 og 46, alle beliggende

på Finsensvej.

Der søges om dispensation fra § 7.2.4, i Lokalplan nr. 252 som fastlægger

at ”Der langs Adelvej og Kolding Landevej er pålagt en byggelinje på 60

meter fra vejmidte. Byggelinjen er vist på kortbilag 2.”

I henhold til § 19 i planloven kan kommunen dispensere fra bestemmelser

i en lokalplan/byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med

principperne.

På den baggrund har ansøgning været sendt i naboorientering. Der er

indkommet to bemærkninger fra naboer.

1. Gert Schuster, Bertram Knudsensvej 166, 600 Kolding.

Ejer af Finsensvej 34, Fredericia

”Er modstander af at der gives dispensation fra byggelinjerne. Ved at

ændre byggelinjerne vil de kommende beboere kunne kigge direkte

ind på vores terrasse, hvilket er meget generende.

Vi valgte grunden fordi vi netop ønskede at være ugenert!

Fredericia kommune har altid været meget restriktive overfor de

beboere der har ønsket at få dispensation i netop dette område, så

er det jo ekstra tankevækkende at kommunen selv ønsker at give sig

selv en dispensation!”

2. Betina Jørgensen, Finsensvej 19, Fredericia

”Vi imødekommer ikke en dispensation, da denne ikke var mulig, da

vi i tidernes morgen ønskede en anden grund.

Vi kan ikke se hvorfor der efter mangel på salg pludselig kan

dispenseres herfor – ikke en fair løsning for nuværende bebyggede

grunde og for tidligere interesserede købere heri blandt os selv.

Vi har gennem årenes løb erfaret at alt falder mere eller mindre i

standard, det der hedder regler/servitutter omkring området manes

mere og mere til jorden.”

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Side 14


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Vurdering:

By & Erhverv vurderer i dette tilfælde, at en dispensation fra lokalplanens

§ 7.1.4 byggelinje på 60 meter fra Kolding Landevej er mindre væsentlig,

og at den ikke er i strid med lokalplanens principper.

Vurderingen sker med baggrund, i at der i lokalplanens § 7.1.4 henvises

til lokalplanens kortbilag 2. Hvor byggelinjen mod Kolding Landevej vist

og beskrevet som 50 meter og at af lokalplanens redegørelse om

støjforhold at bebyggelse langs Kolding Landevej skal placeres minimum

50 meter fra vejmidte. Det er således ikke overensstemmelse mellem

tekst og kortbilag.

En dispensation til en byggelinje på 50 meter anses ikke for at være i

strid med principperne i lokalplanen

I forhold til nabobemærkningerne om indkigsgener, er det By & Erhvervs

vurdering, at det vil være muligt at se ind på en terrasse fra

nabogrunden, uanset placeringen af byggelinjen.

Indstillinger:

By & Erhverv indstiller,

- at det meddeles, at udvalget giver dispensation fra § 7.2.4 ”Der

langs Adelvej og Kolding Landevej er pålagt en byggelinje på 60

meter fra vejmidte. Byggelinjen er vist på kortbilag 2.”

Således at byggelinjen fastlægges til en byggelinje på 50 meter fra

Kolding Landevej. Der skal dog søges om dispensation til de

konkrete projekter.

Bilag:

Åben - uddrag af lokalplan 252 Boligområde ved Niels Bohrsvej i Taulov,

etape 2

Åben - Kortbilag 2 til Lokalplan 252

Åben - Svar på naboorientering / dispensation fra byggelinie mod Kolding

Landevej

Åben - Svar på naboorientering

Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-05-2013:

Sagen udsat.

Fraværende: Mads Lund, Ivan Toftgaard

Nye oplysninger

Ejendomsmægler Jan Krog Realmæglerne, har arbejdet med salg af

grunde i området ved Finsensvej siden udstykningen startede. Han har

følgende bemærkninger til mulighederne for salg af grunde på Finsensvej

15 til 34.

”Vi har fra starten haft store problemer med at afsætte grundene

Finsensvej 15 – 34, hvor kun 2 ud af 9 er blevet solgt. Dette skyldes helt

kontant følgende forhold:

Side 15


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

1. Fra starten var grundene helt åbne mod Vejle Landevej så udsigten

var en rimeligt tæt trafikeret landevej og flade marker

2. Herefter blev opført en vold som dog var så lav nogle steder at

man stadig mod syd havde udsigt til biler, hvilket ikke er

befordrende for en børnefamilie

3. Fra starten havde man lagt en byggelinie på 60 m hvilket betød det

for nogle af grundene gav store udfordringer i det hele taget at

placere et hus på grunden, jeg formoder at byggelinien er besluttet

før volden kom op

Det har betydet at til trods for en nuværende fornuftig prissætning på

grundene, har vi ikke kunnet forløse det attraktive ved grundenes

størrelse, da store grunde mange gange sælges i forening med interesse

for natur og fred.

Jeg vil formode grundene specielt før finanskrisen kunne have været solgt

flere gange og det har betydet at måske mellem 25-30 potentielle som

minimum har fravalgt grundene, senest for 14 dage siden.”

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

By & Erhverv vurderer i dette tilfælde, at en dispensation fra lokalplanens

§ 7.1.4 byggelinje på 60 meter fra Kolding Landevej er mindre væsentlig,

og at den ikke er i strid med lokalplanens principper.

Vurderingen sker med baggrund i, at der i lokalplanens § 7.1.4 henvises

til lokalplanens kortbilag 2, hvor byggelinjen mod Kolding Landevej er vist

og beskrevet som 50 meter og at det af lokalplanens redegørelse om

støjforhold fremgår, at bebyggelse langs Kolding Landevej skal placeres

minimum 50 meter fra vejmidte. Det er således ikke overensstemmelse

mellem tekst og kortbilag.

En dispensation til en byggelinje på 50 meter anses ikke for at være i

strid med principperne i lokalplanen.

I forhold til nabobemærkningerne om indkigsgener, er det By & Erhvervs

vurdering, at det vil være muligt at se ind på en terrasse fra

nabogrunden, uanset placeringen af byggelinjen.

Oplysninger fra ejendomsmægler Jan Krog giver ikke anledning til

ændringer i vurderingen.

Indstillinger:

By & Erhverv indstiller,

- at det meddeles, at udvalget giver dispensation fra § 7.2.4 ”Der

langs Adelvej og Kolding Landevej er pålagt en byggelinje på 60

meter fra vejmidte. Byggelinjen er vist på kortbilag 2.”

Således at byggelinjen fastlægges til en byggelinje på 50 meter fra

Kolding Landevej. Der skal dog søges om dispensation til de

konkrete projekter.

Side 16


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Bilag:

Åben - uddrag af lokalplan 252 Boligområde ved Niels Bohrsvej i Taulov,

etape 2

Åben - Kortbilag 2 til Lokalplan 252

Åben - Svar på naboorientering / dispensation fra byggelinie mod Kolding

Landevej

Åben - Svar på naboorientering

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 17


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

71 Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus,

Sønderparken og Tillæg 22 til Kommuneplan 2009 -2021

Sagsnr.:12/10606 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har tidligere behandlet sagen den 4. marts 2013. Økonomiudvalget

har tidligere behandlet sagen den 26. februar 2013 og Teknisk

Udvalg har tidligere behandlet sagen den 19. februar 2013.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 31. juli 2012 ophævet kommunens

dispensation af 9. maj 2011 fra Byplanvedtægt 24 for et område syd for

Prangervej. Dispensationen blev givet sammen med en byggetilladelse til

opførelse af et aktivitetshus i 3 etager med tilhørende anlæg, fælles for

boligbebyggelsen Sønderparken i Fredericia med en placering indenfor

byplanvedtægtens delområde 1, men uden for fastlagte byggefelter og på

et areal, der efter Natur- og Miljøklagenævnets vurdering kun må

anvendes til fælles friarealer for områdets beboere.

For at ændre arealets anvendelse og muliggøre opførelsen af

aktivitetshuset skal der udarbejdes en lokalplan.

Der skal tilvejebringes et nyt plangrundlag for hele det areal, der ifølge

Byplanvedtægt 24 er udlagt som grønt friareal. Sideløbende med lokalplan

324 vil der derfor skulle udarbejdes et lokalplanforslag for de grønne

friarealer.

For at tilvejebringe et ny plangrundlag, for hele det areal, der ifølge

Byplanvedtægt 24 er udlagt som grønt friareal besluttede Teknisk Udvalg

den 19. februar 2013, at der sideløbende med Lokalplan 324 blev

igangsat planlægningen for det grønne friareal (Lokalplan 326).

For at muliggøre opførelsen af aktivitetshuset, skal der tillige udarbejdes

et tillæg til kommuneplanen. Bebyggelsen indarbejdes i et eksisterende

voldanlæg og opnår dermed en højde over naturligt terræn, som er højere

end de i kommuneplanramme V.B.6 tilladte 8,5 m.

Byrådet besluttede den 4. marts 2013, at vedtage forslag til lokalplan 324

med tillæg nr. 22 til kommuneplanen til udsendelse i offentlig høring i 8

uger, med samtidig annoncering af, at beslutningen om ikke at udarbejde

miljøvurdering af planforslagene kunne påklages inden 4 uger.

Forslag til lokalplan 324 og tillæg 22 til kommuneplanen, muliggør

opførelsen af et aktivitetshus indenfor en bebyggelsesprocent på 60 og

max. 3 etager, idet øverste punkt på bebyggelsen ikke må overstige kote

35,30 DVR90. Bebyggelsen påtænkes opført delvist integreret i den

kunstige bakke og delvist med synlige ydervægge beklædt med cotenstålplader

og hvidmalede glasplader. Lokalplanen fastlægger fremtidige

maksimal terrænkoter efter bearbejdning af den kunstige bakkeformation

med overskudsjorden fra byggeriet.

Side 18


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts

2013 til den 7. maj 2013. Afgørelsen om ikke at udarbejde en

miljøvurdering kunne påklages frem til den 9. april 2013. Under

høringsperioden har boligforeningen haft afholdt et informations- og

dialogmøde for naboerne på Parcelvej. By & Erhverv deltog i mødet, men

kun én nabo fra Parcelvej 1 mødte op.

I høringsperioden er der indkommet i alt 4 bemærkninger, heraf 2

indsigelser fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27:

Bemærkning 1

Keld og Britta Larsen gør indsigelse på vegne af naboerne, Parcelvej 17,

21, 23, 25 og 27 vedrørende procedure for udarbejdelse af lokalplanen,

bebyggelsesprocent, opholdsarealer, Byplanvedtægt 24, vej- og

stiforhold, parkering, alternativ beliggenhed, terrænregulering.

Bemærkning 2.

Leif Thomassen gør indsigelse på vegne af Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27

vedrørende nyttehaverne med bebyggelser i det grønne område

Bemærkning 3.

Haderslev Stift har forelagt forslag til lokalplan nr. 324 vedrørende

Aktivitetshus for Hannerup sogns menighedsråd, der ikke har haft

indvendinger mod forslaget, som ikke berører kirkelige interesser.

Bemærkning 4.

Fredericia Brandvæsen oplyser, at de ingen bemærkninger har til

lokalplanen.

Klage over afgørelse om Miljøvurdering

Keld og Britta Larsen har på vegne af naboerne, Parcelvej 17, 21, 23, 25

og 27 klaget over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde

miljøvurdering. De mener, at beboerne på Parcelvej kan blive berørt af

mulige gener vedr. støj, indblik, skygge, lys, trafik og overfladevand og

placering af bygningen.

Boligforeningerne boli.nu og Boligkontoret har haft lejlighed til at

kommentere klagen i form af et notat af 22. april 2013, udarbejdet af

boligforeningernes rådgiver. Klagen og boligforeningernes bemærkninger

er sendt til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af kommunens

bemærkninger den 25. april 2013.

Klagerne har efterfølgende haft lejlighed til at kommentere de af

kommunen og boligforeningerne fremsatte bemærkninger i form af mails

fra klagerne den 2. maj 2013, 10. maj 2013 og 19. maj 2013.

Boligforeningerne har herefter haft lejlighed til at kommentere klagernes

supplerende kommentarer, men har ikke yderligere bemærkninger.

Klagernes supplerende kommentarer er herefter sendt til Natur- og

Miljøklagenævnet, som tager stilling til klagen. Klagenævnet er orienteret

om at lokalplanen forventes endeligt vedtaget af Byrådet den 24. juni

Side 19


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

2013. Vedtagelsen kan gennemføres, medmindre klagenævnet giver

klagen opsættende virkning.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

By & Erhverv vurderer, at der med Lokalplan 324 skabes det nødvendige

plangrundlag som sikrer, at kvaliteten af boligområdet højnes, herunder

ved at der sikres bedre harmoni de enkelte afdelinger imellem, idet et

aktivitetshus for områdets beboer forventes at medvirke til at forebygge

at området udvikler sig i en negativ boligsocial retning.

By & Erhverv har udarbejdet et notat med udkast til Byrådets vurdering

og svar til indsigelserne fra naboerne på Parcelvej 17, 21, 23, 25 og 27.

Af notatet fremgår, at indsigelserne ikke giver anledning til afledte

ændringer.

Byrådet har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2013-2025 som

offentliggøres den 5. juni 2013. For at kommuneplantillæg 22 og den nye

kommune plan er enslydende anbefaler By & Erhverv, at der foretages

mindre redaktionelle rettelser i kommuneplantillægget, bebyggelsens

højde.

Foranlediget af klagen efter lov om miljøvurdering af planer og

programmer har By & Erhverv bedt boligforeningerne fremsende

dokumentation for den forventede skyggepåvirkning og et kort hvor

eksisterende festlokalers beliggenhed er vist. By & Erhverv forventer ikke

at klager får medhold.

Indstillinger:

By & Erhverv indstiller,

1. at Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Tillæg 22 til

Kommuneplan 2009 -2021 vedtages endeligt af Byrådet, idet

2. der indarbejdes et afsnit om skyggepåvirkning og et kort over eksisterende

festlokaler indsættes i lokalplanens redegørelse,

3. rammebestemmelser om højder udgår af kommuneplan tillægget,

for at tillægget er i overensstemmelse med rammebestemmelser

for samme område, som offentliggøres med Forslag til Kommuneplan

2013-2025, og

4. By & Erhverv foretager mindre redaktionelle ændringer inden

offentliggørelsen.

Bilag:

Åben - LP324 m.bilag til TU 190213_kompr.pdf

Side 20


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Åben - Miljløoplysningsskema LP324 og KT22,

Aktivitetshus,Sønderparken.pdf

Åben - Klage over miljøvurdering og udtalelser mv.

Åben - Skyggediagrammer.pdf

Åben - Festlokaler i Sønderparken.pdf

Åben - Indsigelsesnotat med indsigelser.pdf

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 21


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

72 Indkøb af bus

Sagsnr.:13/4670 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Brand & Redning forestår al befordring i kommunen. Brand & Redning har

til dette formål 19 busser i drift. Den ene af disse busser står til

udskiftning i 2014.

Der ønskes udskiftet en 10 personers bus til en 16 personers, denne

størrelse bus passer bedst ind i vores kørsel.

Bussen er 10 år gammel og tilstanden er så dårlig, at den bør udskiftes i

indeværende år. Bussen har kørt 300.000 km. Normalt ”levetid” for

busserne er 8 år med den form for kørsel de har.

På anlægsbudgettet under Serviceområde Prangervej er der i 2014 afsat

0,538 mio. kr. til udskiftning af bus.

Denne anlægspulje ønskes fremrykket til i år til anskaffelse af en ny bus.

Befordringsområdet skal analyseres i indeværende år og herefter

konkurrenceudsættes, så man har en ny entreprenør, der kan starte pr.

den 01. august 2014.

Ved konkurrenceudsættelsen vil Brand & Rednings busser skulle

virksomhedsoverdrages, såfremt man ikke får opgaven med befordring.

Økonomiske konsekvenser:

Anlægspuljen for 2014 til indkøb af bus flyttes til indeværende år.

Investeringen holdes indenfor budgettet.

Vurdering:

Bussens alder og tilstand taget i betragtning er det tiden at blive

udskiftet, da risikoen for at den bør tages ud af drift er stor. Det vil

betyde, at Brand & Redning skal inddrage en anden entreprenør til at

forestå den kørsel, som bussen udfører.

Indstillinger:

Brand & Redning indstiller til Teknisk Udvalg, at de anbefaler

Økonomiudvalget og Byrådet at godkende,

1. at anlægspuljen på Serviceområde, Prangervej til køb af bus i

2014 overføres til 2013 og

2. at der købes en ny bus.

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 22


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

73 Etablering af fast pølsevogn på Vesterbrogade

Sagsnr.:12/8711 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg

Sagsbeskrivelse:

Vej & Park har den 30. juli 2012 modtaget ansøgning fra Eddie Juul om

tilladelse til opstilling af pølsevogn på Vesterbrogade, hvor der tidligere

har stået en pølsevogn. Placeringen er i nærheden af banegården.

I henhold til vejloven må der ikke uden vejbestyrelsens tilladelse opstilles

skure, skurvogne, boder o. lign. på et til offentlig vej hørende areal.

Ansøgningen den 30. juli 2012 omhandler ønske om opstilling af

transportabel pølsevogn eller fast pølsevogn.

Der gives tilladelse til opstilling af transportabel pølsevogn den 2. oktober

2012. Tilladelsen gælder for et år med vilkår om, at pølsevognen kan

have en åbningstid alle dage mellem kl. 11 og 19, og at pølsevognen

køres væk udenfor åbningstiderne.

Tilladelsen er givet i forbindelse med, at Teknisk Udvalg den 27. marts

2012 har godkendt opstilling af en transportabel pølsevogn på samme

placering og med samme vilkår, men fra en anden ansøger. Den gamle

tilladelse (givet den 29. marts 2012) ønskede tidligere ansøger dog

efterfølgende ikke at udnytte. Udvalgssag godkendt den 27. marts 2012

er vist i bilag 1.

Eddie Juul ønsker efter at tilladelse til transportabel pølsevogn er givet, at

ændre sin ansøgning således, at der ansøges om en fast opstillet

pølsevogn. Ligeledes ønskes, at en evt. tilladelse skal gælde i 3 år i stedet

for 1 år.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Placeringen af pølsevognen er vist på bilag 2. Der er tale om en tidligere

stadeplads.

Der er tidligere ansøgt om tilladelse til opstilling af en pølsevogn ved

banegården (2009), hvor der blev meddelt afslag med den begrundelse,

at der var for lidt plads foran banegården.

Vej & Park vurderer, at pølsevognen med fordel kan opstilles med

placering som vist på bilag 2, da den trafiksikkerhedsmæssigt vil være

placeret uden gene for trafikken. Samtidig vil den tidligere stadeplads

igen blive benyttet, i stedet for at stå tom.

Opstilling af fast pølsevogn kræver byggetilladelse, og ansøger vil

efterfølgende indsende byggeansøgning.

Side 23


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Vej & Park vurderer, at der godt kan etableres en fast pølsevogn på den

ønskede placering, da pølsevognen placeres hensigtsmæssigt i forhold til

den øvrige trafik på Vesterbrogade.

Indstillinger:

Vej & Park indstiller,

1. at der gives tilladelse til opstilling af pølsevogn i 3 år fra den dag

der meddeles en byggetilladelse med en placering som vist på

bilag 2 og med en åbningstid mellem kl. 11.00 og kl. 19.00 alle

dage.

Bilag:

Åben - Pølsevogn på Vesterbrogade - Udvalgssag

Åben - Kort over placering af pølsevogn

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet med mulighed for åbningstid i tidsrummet kl. 10

til 24.

Side 24


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

74 Asfalt og fortov 2013, frigivelse af anlægsmidler

Sagsnr.:13/5063 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat hhv. 5,573 mio. kr. og 1,675 mio.

kr. til vedligeholdelse af hhv. asfalterede kørebaner mv. og til

vedligeholdelse af brolagte fortove. Af de 5,573 mio. kr. til asfalt er 2,025

mio. overført til vedligeholdelse af broer. Disse er frigivet. Der resterer

således 3,548 mio. kr. til asfalt. Midlerne ønskes frigivet.

For så vist angår asfaltbudgettet skal midlerne anvendes til renovering af

veje ved udlægning af heldækkende slidlag, partielle reparationer,

revneforsegling, forsegling og lapning af slaghuller samt til udarbejdelse

af funktionsudbudsmateriale.

Der udarbejdes et funktionsudbud med en kontraktlængde på 15 år for

Fredericia Kommunens veje på landet. Teknisk udvalg vil i efteråret blive

præsenteret, for hvilke veje samt hvilket serviceniveau, der forventes

udbudt. Her vil der også blive redegjort for tilstanden af kommunens

vejnet med mere. Funktionsudbuddet vil kunne træde i kraft primo 2014.

For så vidt angår fortovsbudgettet skal midlerne anvendes til omlægning

af fortove samt mindre reparationer. De strækninger, der ikke er i

forsvarlig stand omlægges helt eller delviste. Midlerne strækker kun til de

mest nødvendige strækninger.

Økonomiske konsekvenser:

Årets anlægsmidler til asfalt og fortove frigives og anvendes til at sikre at

vedligeholdelsen af veje og fortove sker på bedst mulig måde.

Vurdering:

Det vurderes at funktionsudbuddet vil være med til at sikre kommunens

veje på landet vedligeholdes fornuftigt samt at de øvrige veje ikke er

egnet til et funktionsudbud, men her kan et partnerringsudbud overvejes.

Indstillinger:

Vej og Park indstiller at:

Asfaltbudgettet for 2013 på 3,548 mio. kr. frigives.

Fortovsbudgettet for 2013 på 1,675 mio. kr. frigives

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Godkendt som indstillet.

Side 25


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

75 Kollektiv trafik

Sagsnr.:13/5035 Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Fredericia kommune skal, ifølge regnskab 2012, betale 1.7 mio. kr. mere

til Sydtrafik end budgetteret.

Årsager hertil er følgende:

1. Indtægterne fra billetsalget har ligget væsentligt lavere end

forventet.

2. Omkostningerne til busdriften er større end forventet.

3. Der har været et merforbrug på handicapkørsel.

I november 2011 trådte en ny køreplan i kraft. Hensigten med

køreplanændringen var, at skaffe bedst mulig kollektiv trafik inden for de

givne økonomiske rammer, og samtidig tilvejebringe en større besparelse.

Den nye køreplan blev udarbejdet i samarbejde med COWI og Sydtrafik.

Sydtrafik beregnede budgettet, og det er de tal der nu viser sig at være

for optimistiske.

Ad. 1. I budgettet var der kalkuleret med billetindtægter på 11.6 mio. kr.

mens regnskabet viser en indtægt på 10.4 mio. kr. Altså en afvigelse

svarende til ca. 11 %. Sammenlignet med de øvrige kommuner inden for

Sydtrafiks område, er det dog ikke noget særsyn, idet 6 ud af 12

kommuner har haft lavere indtægter end budgetteret. For 4 af disse

kommuners vedkommende ligger afvigelsen på niveau med Fredericia

kommunes, og for en enkelt kommunes vedkommende er afvigelsen på

hele 38%. Samlet set for Sydtrafiks område ligger indtægterne dog højere

end budgetteret, og også højere end i 2011.

Ad. 2. I budgettet var der kalkuleret med udgifter til busdrift på 31.6 mio.

kr. mens de faktiske udgifter er på 31.8 mio. kr. Altså en afvigelse

svarende til ca. ½ %. Samlet set for Sydtrafiks område er udgifterne til

busdrift en anelse højere end budgetteret (ca.1 %), og også højere end i

2011.

Ad. 3. I budgettet var udgifterne til handicapkørsel budgetteret til 1.8

mio. kr. mens regnskabet viser at forbruget reelt har været på 2.2 mio.

kr. Altså en afvigelse på svarende til ca. 20 %.

De lave billetindtægter kan skyldes flere ting. Den nye køreplan har været

implementeret i et år ved regnskabets afslutning. Nye afgangstider og nye

ruter kræver tilvænning for passagererne hvilket kan være årsag til

faldende passagertal i en periode.

Side 26


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Den benyttede afregningsmodel kan være årsag til at indtægtsfordelingen

falder uheldigt ud for Fredericia kommunes vedkommende. Ved indførelse

af rejsekort i hele Sydtrafiks område bortfalder afregningsmodellen, og

afregningen vil afspejle den reelle indtægt i de enkelte kommuner.

Rejsekortet implementeres i Fredericia i juni, og rejsekortet forventes at

være udrullet i hele Sydtrafiks område i slutningen af 2013 eller starten af

2014.

Det kan således forventes, at indtægter og udgifter i 2013 vil ligge på

tilnærmelsesvis samme niveau som i 2012.

Forslag til besparelser

I det følgende beskrives de potentielle besparelsesmuligheder, der

foreligger indenfor budgettet til den kollektive trafik i Fredericia med

udgangspunkt i 2013. Forslagene er fundet ud fra, hvor færrest mulige

borgere rammes af besparelsen. Eventuelle sparetiltag vil tidligst kunne

implementeres ved køreplanændringerne sommer 2014.

Der er skitseret 5 forslag. Forslag 5 medfører en udgift, men vil

kompensere for generne ved de øvrige forslag.

1. I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på hverdage og

søndagskøreplan på lørdage og søndage.

2. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele året.

3. Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage hele

året.

4. Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage og søndage

hele året.

5. Etablering af Flextur.

Ad. 1. En reduceret sommerkøreplan findes andre steder i landet og kan

begrundes med, at mange passagerer er skoleelever og studerende. Alle

kan fortsat benytte busserne, men nogle vil opleve lidt længere ventetid.

Sommerkøreplanen følger skolernes sommerferie, som for 2014 ligger i

ugerne 27 – 32. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr. 600.000,-.

Ad. 2. Fjernelse af sidste aftenafgang på alle linjer på hverdage hele året

kan begrundes med, at kun i alt 50 passagerer rammes. De berørte

passagerer forventes at tage en tidligere afgang eller at skifte til cykel,

gang eller taxi. I mange byer stopper bybusserne tidligere end det er

tilfældet i Fredericia. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr. 350.000,-

.

Side 27


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Ad. 3. Fjernelse af sidste aftenafgang på alle linjer på lørdage og søndage

hele året vil ramme 35 passagerer på lørdage og 35 passagerer om

søndagen. De berørte passagerer forventes at køre tidligere eller at skifte

til cykel, gang eller taxi. I mange byer stopper bybusserne tidligere end

det er tilfældet i Fredericia. Den årlige nettobesparelse vurderes til kr.

220.000,-.

Ad. 4. Fjernelse af første morgenafgang på alle linjer på lørdage og

søndage hele året vil ramme 10 passagerer på lørdage og 46 passagerer

om søndagen. De berørte passagerer forventes at tage en senere afgang

eller at skifte til cykel, gang eller taxi. Den årlige nettobesparelse

vurderes til kr. 225.000,-.

Ad. 5. Flextur er et koncept under Sydtrafik, hvor man kan tilkalde en

telebus i f.eks. tidsrummet kl. 7 – 23 og evt. områdebegrænset.

Kommunen fastsætter vilkår og taksterne. Prisen for Flextur kan f.eks.

være 5 kr. pr. km, dog minimum 35 kr. for en tur. Børn under 12 år rejser

for halv pris. Den årlige nettoudgift kan ansættes til kr. 150.000,-, hvilket

svarer til 50 % mere end budgettet i Esbjerg Kommune. Løsningen

kompenserer for reduceret drift af bybusserne. Flere kommuner i

Sydtrafiks område har indført Flextur, og der er blandt nogle af disse

kommuner etableret et samarbejde omkring at lade Flextur krydse

kommunegrænserne. Senest har Vejle kommune henvendt sig til

Fredericia med ønsket om et samarbejde, blandt andet for at efterkomme

et behov fra borgere, som traditionelt orienterer sig mod Fredericia, og

som tidligere har været busbetjent af den regionale rute 204.

Forvaltningen anbefaler desuden at analysere mulighederne for en mere

optimal og økonomisk løsning på rute 541. Ruten befordrer 124

passagerer pr. dag. Der er 87 elever med skolekort, som jævnligt kører

hver vej, så der er ikke ret mange andre passagerer. I

skolevejsrapporten for Fjordbakkeskolen står der:

Forudsætninger

Ruten fra Herslev til Taulov Skole er 6 km lang og foregår ad

Højrupvej, der er udenfor byzonen, uden belysning og uden

trafiksanering. En sikring af ruten med bump dimensioneret

til 40 km/t vil betyde 40 stk. bump. Et sådan projekt vil

koste omkring 2 millioner kroner inkl. belysning.

Bruttobesparelsen er til vognmanden og gaslevering. Der er ikke taget

hensyn til eventuel ændret tomkørsel. Det er ikke muligt at forudse

præcist, hvordan passagernes adfærd vil blive påvirket af tiltagene.

Der er i ovenstående regnet med et bortfald på 2/3 af indtægten på de

afgange der foreslås nedlagt. Det forudsættes, at den gennemsnitlige

Side 28


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

indtægt der mistes, svarer til 2-zoners klippekort-taksten på 12,50 kr. pr.

klip.

Passagertallene er baseret på tællinger i bybusserne.

Økonomiske konsekvenser:

I forhold til de foreslåede besparelser er det ikke muligt at forudse

præcist, hvordan passagernes adfærd vil blive påvirket af tiltagene. Den

ene yderlighed vil være, at der mistes det dobbelte antal passagerer, og

dermed indtægter, fordi returrejsen ikke kan foretages med bus og derfor

vælges anden transportform.

Den anden yderlighed vil være, at alle passagerer blot tager med en

anden tur, og således vil indtægten være uændret. I det foregående er

der som sagt regnet med et bortfald på 2/3 af indtægten, hvilket

formentlig er pessimistisk vurderet.

Vurdering:

Vej & Park vurderer, at underskuddet ikke kan finansieres inden for

budget 2013. Da kommunens principper for økonomistyring foreskriver, at

der ikke kan ansøges om tillægsbevilling foreslås det, at merforbruget

overføres til 2014 via Spar/lån og at finansieringen findes ved

gennemførelse af de i sagen foreslåede besparelser. Vej og Park vurderer,

at der stor usikkerhed på billetindtægterne 2013 og frem og budgettet til

den kollektivetrafik, derfor er under pres.

De skitserede spareforslag kan tidligst implementeres med

køreplanændringerne sommer 2014. Fjernelse af afgange forsøges dog

implementeret tidligere sammen med indførelsen af flextur.

Indstillinger:

Vej & Park indstiller, at

1. merforbruget overføres via Spar/lån til 2014.

2. der vedtages besparelser omfattende forslagene:

I de 6 ugers sommerferie køres lørdagskøreplan på

hverdage og søndagskøreplan på lørdage og søndage.

Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på hverdage hele

året.

Sidste aftenafgang på alle linjer udgår på lørdage og

søndage/helligdage hele året.

Første morgenafgang på alle linjer udgår på lørdage og

søndage hele året.

Side 29


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Etablering af Flextur.

Disse forslag vil tilsammen betyde en årlig besparelse på

1.245.000 kr. Effekten vil være ca. det halve i 2014.

3. forvaltningen analyserer mulighederne for en mere optimal og

økonomisk løsning på rute 541.

Bilag:

Afgangstider ved reduceret køreplan ‐ sommer 2014

Åben - Afgangstider ved reduceret køreplan - sommer 2014.pdf

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Sagen udsat.

Side 30


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

76 Feriekonstituering

Sagsnr.:13/5079 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udvalgsformandens afholdelse af ferie kan udvalget

vælge en konstitueret formand.

I styrelsesvedtægtens § 22 fremgår, at ”Når et medlem af et stående

udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag

af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger,

oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme

regler som formanden, jfr. § 20 stk. 1-10.”

Mads Lund holder ferie i ugerne 26 – 27 – 28 og 29.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Vurdering:

Ingen.

Indstillinger:

Direktør for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget træffer afgørelse om

konstituering.

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

John Bader konstitueres i ugerne 26 og 27.

Side 31


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

77 Lukket - Orientering

Sagsnr.:13/136 Sagen afgøres i: Teknisk Udvalg

Bilag:

Beslutning i Teknisk Udvalg den 11-06-2013:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Side 32


Teknisk Udvalg, 11-06-2013

Underskriftsside

Mads Lund

John Bader

Lars Ejby Pedersen

Ivan Toftgaard

Børge Larsen