Årsrapport 2010 - Fonden for Entreprenørskab

ffe.ye.dk

Årsrapport 2010 - Fonden for Entreprenørskab

Årsrapport 2010

www.ffe-ye.dk


2010 har været et spændende første

leveår for Fonden for Entreprenørskab

– Young Enterprise, hvor der allerede er

skab gode resultater.

Den første danske kortlægning over ud-

bredelsen af entreprenørskabsundervis-

ning i hele det danske uddannelsessy-

stem fra grundskole til universitet viser

at vi er langt med entreprenørskab i

undervisningen. Knap 100.000 elever og

studerende blev i skoleåret 2009-10 un-

dervist i entreprenørskab. Der er behov

for en fortsat markant udvikling, hvis vi

skal nå ud og involvere de mere end 1.

mio. danske elever og studerende. Og

Entreprenørskab kan læres

det bør vi for at sikre konkurrenceevnen

fremadrettet. Som en lille spiller i en

globaliseret verden skal Danmark kunne

differentiere sig for at kunne skabe

langsigtet vækst.

Vi fødes ikke til entreprenørskab. Iværk-

sætteri, intra- såvel som entreprenør-

skab er ikke genetisk bundet til enkelte

personer som er født under en heldig

stjerne, men en egenskab som kan træ-

nes hos alle gennem uddannelse.

I slutningen af 2010 påbegyndte Fonden

for Entreprenørskab – Young Enterprise

en rapport om effekten af undervisning

Christian Vintergaard Jørgen Mads Clausen

Adm. Dir. Formand for bestyrelsen

i entreprenørskab. Foreløbige resultater

viste ved årets udgang, at entreprenør-

skabsuddannelse har en positiv effekt

på alle de målte parametre, herunder

eksempelvis at de, der har modtaget

entreprenørskabsundervisning, er

motiverede for at starte og starter rent

faktisk flere virksomheder end andre, at

entreprenørskabsundervisning styrker

kompetencer såsom beslutningsevne,

problemløsning og samarbejdsevne.

Vi glæder os til det kommende år med for-

ventninger om fortsat vækst og ser frem

til nye events samt aktiviteter med nye

såvel som gamle samarbejdspartnere.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 03


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 05

Grundskolen –tilbageblik på 2010

”I 2010 har vi haft god vækst i medlemsskaren og udvidet vores netværk betragtelig, bl.a. med

tilgang af fire nye kommuner. Vi har således fået mange nye brugere, og ikke mindst oplevet

stor og øget interesse fra erhvervsrådene. I dag er 16% af de danske grundskoler medlemmer

hos Young Enterprise og vi oplever en voksende interesse fra skoler, lærere og kommuner.

Grundskolernes brug af vores undervisningsmateriale steg med hele 59% i 2010, og vi produce-

rede seks nye materialer i årets løb. Vores store udfordring fremadrettet er at få vores under-

visningsmateriale distribueret elektronisk, idet skolerne i langt højere grad er presset på deres

økonomi. Det arbejder vi målrettet på at få løst.”

ANDERS RASMUSSEN,

TEAMLEDER HOS YOUNG ENTERPRISE.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 07

De skøre, de skæve og de kringlede

I 2010 fortsatte Fonden for Entreprenørskab – Young Enter-

prise med den succesrige Kreativitetstornado, der sam-

men med undervisere, pædagoger og elever satte fokus på

kreativitet og innovation.

Kreativitetstornadoen begyndte som en del af ’Det Europæi-

ske år for Kreativitet og Innovation 2009’, men fortsatte i hele

2010 på grund af en stor tilslutning og ikke mindst positiv

tilbagemelding fra erhvervslivet.

Den ene del af Kreativitetstornadoen var rettet mod under-

visere og pædagoger, med det formål, at give dem indblik i

entreprenørskabets muligheder. Gennem øvelser fik delta-

gerne skabt erfaringer med, hvordan entreprenørskab kan

udfoldes i praksis. Desuden fik de inspiration til den daglige

undervisning, hvor de i løbet af dagen udarbejdede og plan-

lagde undervisningsforløb, som de efterfølgende tog med sig

ud i undervisningen.

Den anden del af Kreativitetstornadoen var rettet mod

elever, med de formål, at lade dem turde få – og ikke mindst

formidle deres idéer. Som regel anskuer de unge verden

på en anden måde, end erhvervslivet er vant til. De bidrager

derfor ofte med skøre, skæve og kringlede idéer, til gavn for

erhvervslivet.

På baggrund af en case forsøgte eleverne således at komme

med deres helt egne forslag til løsninger. Casen kunne en-

ten stilles af skolen, af Fonden for Entreprenørskab – Young

Enterprise eller af en lokal virksomhed eller institution.

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise udviklede

programmet således, at forløbet blev sjovt og lærerigt og gav

rum til kreativ udfoldelse.

”I Utzon Center var vi interesserede i et samarbejde omkring

Kreativitetstornadoen, da vi ønskede de unges bud på, hvor-

dan centeret kan tiltrække børn og unge. Vi fik rigtig mange

gode forslag, hvor interaktion blev et kernebegreb i dem alle.

Og vi har netop afsluttet en udstilling, hvor interaktion var

en stor faktor. Udstillingen hed ”We love the city”, hvor man

ved hjælp af kæmpe byggeklodser og mobilen kunne udfylde

nogle af byens tomme rum. Vi havde et meget lærerigt og

nyttigt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab – Young

Enterprise, hvor de unge viste sig meget engagerede og

kreative.” Malene Abildgaard, arkitekt maa og arkitekturfor-

midler ved Utzon Center.

Vi havde et meget

lærerigt og nyttigt samarbejde

med Fonden for Entreprenørskab

– Young Enterprise

” ”


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB OG YOUNG ENTERPRISE 09

Ældrejob til unge

2010 bød igen på den populære projektkonkurrence Edison,

hvor elever og lærere fra 7.klasse konkurrerer på udviklings-

projekter med fokus på kreativitet og produktudvikling.

Edison er udarbejdet i et samarbejde mellem Esbjerg

Skolevæsen, UU Sydvestjylland, Esbjerg Erhvervscenter

og Esbjerg Handelsskole og går i 2011 ind i dets fjerde år.

Lærere og elever starter og styrer et projektforløb, hvor

viden, idégenerering og teamsamarbejde fører produkter fra

den spæde idé til det færdige produkt. Det kulminerer i en

DM-finale, hvor produkterne bliver markedsført på en messe

sammen med andre skoleprojekter.

DM-finalen 2010 blev afholdt i Esbjerg den 19.november og

årets tema var ’Trivsel for ældre’. 16 hold med i alt 64 elever

havde kvalificeret sig videre til finalen fra de indledende,

regionale messer.

Projekterne varierede fra enkeltstående koncepter til hånd-

gribelige produkter med en konkret idé og funktion. Og igen

i år var der plads til skæve og opfindsomme idéer, bl.a. en

petanque-bane, der selv samler kuglerne ind.

Årets vinderprojekt blev ’Ældrejob til unge’ fra Vejle Kom-

mune. Projektets går ud på at skabe et netværk mellem den

ældre og den yngre generation, hvor den sidstnævnte skal

for beskedne lommepenge hjælpe de ældre med dagens

gøremål.

Formålet med Edison er bl.a. at øge elevernes interesse for

at arbejde kreativt og innovativt, og give dem en særlig viden

om iværksættertanken. Samtidig erhverver lærerne sig nye

kompetencer i at undervise i innovation og produktudvik-

ling, og bliver klædt på til at videreføre konceptet på deres

respektive skoler. Fonden for Entreprenørskab – Young En-

terprise tilbyder også lærerne at indgå i en netværksgruppe,

med henblik på ajourføring af kompetencer og udvikling af

undervisningsmaterialer og undervisningsformer.

”En projektleder i Vejle Kommunes Udviklingssekretariat

læste tilfældigvis nyheden om, at projektgruppen A Peace

of Geeks havde vundet Edison 2010. Han blev inspireret

af vinderprojektets idé om, at lade unge på 13-18 år tjene

lommepenge ved at hjælpe ældre med forefaldende arbejde.

Udviklingssekretariatet har besluttet at realisere koncep-

tet og de tre 7. klasse-piger, som har skabt konceptet, er

inddraget i processen. Når man arbejder med idéudvikling

og innovation, handler det om at tænke udenfor rammerne

af den almindelige forståelse og praksis. Det har børn

ofte lettere ved, end voksne. Det er også overraskende at

se, hvordan børn og unge idéudvikler helt på niveau med

voksne, og det er A Peace of Geeks et helt konkret bevis på”.

Anders Høgsbro Holm, pædagogisk administrativ konsulent

i Vejle Kommune

Når man arbejder

med idéudvikling og innovation,

handler det om at tænke udenfor

rammerne [..] Det har børn

ofte lettere ved, end voksne.2011 byder på

Entreprenørskab 2.0

De foregående år er Fonden for Entreprenørskab - Young

Enterprise blevet kontaktet af mange skoler og kommuner,

som ønsker at sætte øget fokus på entreprenørskab. En

del af ambitionerne for 2011 er derfor at øge udbuddet og

tilbyde projektforløb og konkurrencer, som når ud til både

de enkelte fag og til tværfaglige og emnebaserede forløb i

skolen. Det er en slags entreprenørskab 2.0.

Som led i det mål, skyder vi idékonkurrencen NextLevel i

gang. Konkurrencen holdes for første gang i 2011 og deles

op i fire kategorier; bevægelse, teknologi og verden, velfærd

og samfund samt sprog og kultur. De deltagende projekter

bliver dømt ud fra kriterier som faglighed, idé og gennem-

førelse. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise har

fremstillet undervisningsmaterialet til konkurrencen med en

række støttedokumenter og en færdig step-by-step pro-

cesguide til både lærere og elever. Målet er at få cirka 500

elevdeltagere i 2011, som gerne skal fordobles i 2012.

Young Enterprise har stor fokus på efteruddannelse i 2011.

Det er altafgørende, at underviserne har indsigt i entrepre-

nørskabets metoder og pædagogiske muligheder. Fonden

for Entreprenørskab - Young Enterprise tilbyder derfor kur-

ser på skolerne eller i kommunerne, hvor hele lærerstaben

har mulighed for at deltage.

Desuden fokuserer Fonden for Entreprenørskab – Young

Enterprise i 2011 på at udvide netværket NEIS yderligere.

Det er vigtigt med et bredt netværk, når erfaringer skal

indsamles. Erfaringerne danner grundlag for de fremtidige

beslutninger og for den viden, som skal matche underviser-

nes, elevernes og erhvervslivets behov.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 11

Ungdomsuddannelserne – tilbageblik på 2010

2010 bød på en lang række succeser og positive udviklinger. Der blev tildelt støtte til 23

projekter med fokus på både undervisere og elever, og der blev afholdt en bred vifte af læ-

rerkurser med deltagelse af i alt 472 lærere.

Vi udviklede ’Flyt-hjemmefra-spillet’, som er et nyt lærings-spil, der simulerer de unges

økonomiske forståelse og kompetencer, når de skal flytte hjemmefra. Til spillet udviklede vi

materialer, der kan bruges i et undervisningsforløb med fokus på unge og økonomi. Antallet

af undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne nåede med det nye spil op på 14 i 2010.

Vi indledte desuden samarbejder med fokus på to nye grupper af elever – håndværkselever

og elever fra det almene gymnasium. Det ene et samarbejde med Dansk Industri og ingeni-

ørforeningen IDA, hvor Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise overtager projekt-

ledelsen af Science Cup Danmark – en innovations- og opfinderkonkurrence i biologi, kemi,

fysik og naturgeografi for gymnasieelever i 2.g i stx og htx. Desuden indledte vi et samar-

bejde med EUD-skoler og EUD-organisationer omkring projekter, der inddrager håndværk-

selever i iværksætterkonkurrencer og innovationsprojekter

Disse to nye samarbejdsaftaler bliver videreført i 2011, og vi forventer os rigtig meget af

dem.” Beate Laubel Boysen, teamleder på ungdomsuddannelserne, Fonden for Entrepre-

nørskab – Young Enterprise.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB OG YOUNG ENTERPRISE 12

En isvaffel uden dryp

I november 2010 deltog 90 elevvirksomheder med i alt 350

unge iværksætter på Teknisk Messe i Vitus Bering Innovati-

onspark i Horsens.

Teknisk Messe er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor

elevvirksomheder konkurrerer på tekniske produkter. Mes-

sen er en kulmination på undervisningsforløbet Innovation

& Design. Her får eleverne mulighed for at fremvise deres

produkter for offentligheden, modtage sparring fra erfarne

erhvervsfolk og deltage i konkurrencen om:

• bedste innovationsproces,

• bedste eksempel på anvendt viden, og

• bedste markedsforståelse


Hvert år kommer

der nye og spændende

idéer, som bestemt egner

sig til markedet.


Messen, der var en af mange aktiviteter i forbindelse med

Global Entrepreneurship Week i uge 46, fik desuden et

besøg af Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Ministeren besøgte messens stande og uddelte priser til de

vindende projekter.

Vinderprojektet 2010 gik til ICE Enterprise fra Svendborg

Erhvervsskole. Elevvirksomheden præsenterede et produkt,

der forhindrer en isvaffel i at dryppe. Projektet blev rost for

dens gode idé og kvalificerede processtyring og forløb.

Prisen for bedste innovationsproces vandt ELCO fra EUCVest

i Esbjerg for opfindelsen af en ministikdåse, der er strømbe-

sparende. Prisen for Bedste eksempel på anvendt viden gik

til VKLH fra EUC Vest i Esbjerg for udviklingen af en pose,

lavet af bioplast (kartoffelstivelse), der er fuldt nedbrydelig i

naturen. Bedste Markedsforståelse gik til BKM & Company

fra Mercantec i Viborg, som deltog med en sæbedispenser til

børnehaver.

”Der er ufattelig mange gode idéer, som de unge bringer

med på messen. Mange af dem kræver dog en moderni-

sering, omstrukturering eller en yderligere udvikling, men

hvert år kommer der nye og spændende idéer, som bestemt

egner sig til markedet. Vi oplever mange deltagere, som

liner sig helt op for at præsentere sig selv, virksomhederne

og produkterne, og det synes jeg er meget beundringsvær-

digt. Jeg har været dommer på Teknisk Messe siden 2007 og

regner med at Fonden for Entreprenørskab – Young Enter-

prise ringer til mig hvert år, for det er meget interessant

at være med.” Poul Damgaard Sørensen, Vækstkonsulent

Væksthus Midtjylland og dommer ved Teknisk Messe 2010.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 14

Den grænseløse entreprise

Enterprise without Borders, der gi-

ver elevvirksomheder mulighed for

netværksdannelse, sparring og joint

ventures med elevvirksomheder fra andre

lande, kørte med stor succes i 2010.

Så stor, at den danske elevvirksomhed

Scarfy fra Tietgen HG endte med at mod-

tage prisen EwB High Potential Award

ved den internationale konkurrence

Europe Company of the Year Competition

2010. Konkurrencen havde deltagelse af

169 elevvirksomheder fra Europa, Afrika

og USA, og prisen blev givet til projek-

tet med det største erhvervspotentiale.

Tidligere på året modtog projektet også

prisen EwB Collaboration Award ved en

konkurrence i Lissabon for et velfunge-

rende multinationalt samarbejde.

Tre elever fra Scarfy gik i foråret 2010

sammen med elevvirksomheder fra Fin-

land, Norge, Sverige, Portugal og Italien

om at danne et joint venture under navnet

Afreetrade.

Afreetrade er et projekt, der støtter pro-

jekter i den tredje verden. Et hold elever

fra hvert deltagerland har fået produkter

fremstillet i et tredjeverdensland, som de

efterfølgende har importeret og solgt i

hjemlandet. Danske Scarfy fik fremstillet

tørklæder i Togo. Projektet var baseret på

online kommunikation, hvor deltagerne

dog mødtes i Bergamo i Italien for at

færdiggøre selve forretningsplanen.

Fonden for Entreprenørskab – Young En-

terprise har gennem en række program-

mer gjort EwB nemt og lettilgængeligt, så

det snildt kan inddrages i al undervisning.

Det er også muligt at arbejde tværfagligt

med programmerne, hvor fag som afsæt-

ning, salg og service, økonomi, informati-

onsteknologi og international handel med

fordel kan arbejde tværfagligt med fag,

hvor der fokuseres på erhvervsret, kul-

turforståelse og markedskommunikation.

”Enterprise without Borders var funda-

mentet bag projektet Afreetrade. Vi havde

registreret os på EwB og kom derigen-

nem i kontakt med de andre deltagere

på projektet. For vores vedkommende

var EwB et vigtigt forum, som ikke bare

gjorde projektet muligt, men dannede

også rammerne for kommunikationen

og kontakten mellem deltagerne.” Stig

Hultén, handelslærer, Tietgen HG.


2011 byder på

forskellige konkurrencespor

I 2011 fokuserer vi stadig på at udvikle undervisernes kompeten-

cer inden for entreprenørskab – gennem udvikling af forskellige

kurser og workshops.

Det er vigtigt, at entreprenørskab ikke bliver et særskilt fag, men

en integreret del af undervisningen. Fonden for Entreprenørskab

– Young Enterprise har i den forbindelse også indledt et øget

samarbejde med undervisningsministeriets fagkonsulenter, som

skal styrkes yderligere i 2011.

Det er vores mål i 2011, at elever fra alle fag og linjer i højere grad

bliver mødt med en mulighed for at styrke deres kompetencer

inden for innovation og iværksætteri. Den faglige viden fra fagene

skal kunne anvendes innovativt, når de unge kommer videre i

uddannelsen eller ud på arbejdsmarkedet.

I 2011 tilbyder vi derfor forskellige konkurrencespor til samtlige

ungdomsuddannelser. Der bliver et ’science-spor’ for elever på

stx og htx, et ’social/samfunds-spor’ for elever på de gymnasiale

uddannelser, et ’bizz-spor’ for merkantile elever og et ’skills-

spor’ for håndværkselever.

Vi lever i en global verden. Derfor vil Fonden for Entreprenørskab

– Young Enterprise samarbejde yderligere med søsterorgani-

sationer i Young Enterprise-regi, og tilbyde deltagelse i et langt

større antal internationale messer og konkurrencer end tidligere.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 16

Videregående uddannelser – tilbageblik på 2010

”Vi har på de videregående uddannelser haft stor fokus på vores kerneområde – fondsydel-

ser. Vi gav tilskud til udvikling af 31 kurser i entreprenørskab, knap 300 undervisere modtog

efteruddannelse og der blev etableret en national studenterforening for entreprenørskab

(StartDust Danmark). På de videregående uddannelser har nu godt 10 % - 23.113 ud af

215.979 – af alle studerende modtaget undervisning i entreprenørskab.

Efteruddannelse af underviserne har også været et stort fokusområde i 2010, og fortsætter i

2011. Vi har således etableret såkaldte teach-the-teacher seminarer, hvor undervisere tilbydes

foredrag, workshops og praktiske forløb til at styrke deres entreprenante kompetencer.

I efteråret 2010 afholdt vi tillige en inspirationstur til Boston, med besøg på Harvard, MIT

og Babson College for 15 undervisere. Denne tur bidrog markant til et forøget fokus på en-

treprenørskab og inddragelse af dette i undervisningen for de involverede deltagere.” Sarah

Kirkeby Danneskiold-Samsøe, teamleder på de videregående uddannelser, Fonden for Entre-

prenørskab – Young Enterprise.


ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 19

Entreprenørskab mellem mennesker

I 2010 startede University College Syddanmark og University

College Lillebælt et ambitiøst projekt, der skal udvikle et

kraftfuldt entreprenørskabscenter mellem disse to profes-

sionshøjskoler i Region Syddanmark.

Hidtil er entreprenørskab mest slået igennem i privatsek-

toren og i de tekniske og merkantile uddannelser. Men det

nye projekt, der går under navnet ’Entreprenørskab mellem

mennesker’ har fokus på velfærdsuddannelserne, som i

stigende grad får behov for nye, innovative løsninger.

Det nye entreprenørskabscenter er i tæt, løbende dialog med

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise i forhold til

best practice på national skala og almen videndeling.

Målet med entreprenørskabscentret er, at:

• øge antallet af studerende, der kommer i berøring med

entreprenørskab i undervisningen,

• udvikle innovative og entreprenante studiemiljøer,

• øge antallet af undervisere, der inddrager entreprenante

metoder i undervisningen,

• udvikle og integrere metoder og didaktik for entreprenør-

skab på begge uddannelsescentre, og

• etablere samspil mellem studerende, undervisere og

eksterne aktører om entreprenante aktiviteter.

Projektet deles op i tre faser, som forløber henover 2011.

Den første fase er overstået, hvor bl.a. platform for viden-

deling etableredes. Anden fase løber frem til oktober, hvor

entreprenørskabscentret pilotafprøver en række undervis-

ningselementer, sætter yderligere skub i det entreprenante

studiemiljø og afholder en række projektkonkurrencer.

Tredje og sidste fase består af en afsluttende afrapportering

til Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise samt

implementering af centret til videre drift i 2012.

Fonden for Entreprenørskab bidrager meget væsentligt

til at University College Syddanmark og University College

Lillebælt får mulighed for at opbygge en platform for det

videre arbejde med entreprenørskab. I de to UC’er har det

sat entreprenørskab højt på dagsordenen.

Velfærdsuddannelserne vil skærpe de innovative og entre-

prenante aktiviteter i fremtiden, og Entreprenørskabscentret

indgår som et vigtigt initiativ i dette arbejde. Dette vil føre

til bedre uddannelser for fremtidens studerende og et mere

aktivt samarbejde med både den private, den frivillige og

offentlige sektor, som igen fører til, at fremtidens professi-

onsbachelorer bliver mere entreprenante” Kristian Mondrup,

Udviklingskonsulent, University College Lillebælt.

Velfærdsuddannelserne

vil skærpe de innovative og entreprenante

aktiviteter i fremtiden,

og Entreprenørskabscentret

indgår som et vigtigt initiativ

i dette arbejde.ÅRSRAPPORT 2010 FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE 21

WeUnit ller

Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise startede i

slutningen af året kampagnen WeUnite, som et led i Erhvervs-

og Byggestyrelsens fokus på kvindelige rollemodeller 2010.

Det indholdsmæssige mål med kampagnen var at nå ud til

studerende ved ungdoms- og de videregående uddannelser

for at inspirere fremtidens kvindelige iværksættere. Fremad-

rettet skal kampagnen løsreves og leve videre uden Fonden

for Entreprenørskab – Young Enterprise.

Idéen til online kampagnen udsprang fra Fonden for Entre-

prenørskab – Young Enterprise. Den består af en Facebook

profil og en blogsite, hvor indholdet bliver leveret af Art

Rebels, som også varetager projektledelsen og den dag-

lige drift af kampagnen. Siderne opdateres jævnligt med

historier fra kvindelige iværksættere, som deler ud af deres

erfaringer.

Allerede fra start fik kampagnen en god modtagelse. På

nogle få måneder fik Facebook siden over 1000 fans, og

adskillige kvindelige iværksættere har løbende kontaktet Art

Rebels i et ønske om at levere stof til blogsitet. Generelt er

der udtrykt stor tilfredshed med, at der nu findes en plat-

form for kvindelige iværksættere, som ikke kræver betaling

af et kontingent.

WeUnite er en engelsksproget kampagne, der dermed ikke

kun er begrænset til Danmark. For nylig blev Art Rebels

kontaktet af Håndværksrådet, som ønskede at få bureauet

til at holde foredrag om projektet WeUnite til kvinder fra

Niguaracua. Kvinderne ønsker at høre mere om projektet og

eventuelt indføre det i hjemlandet, hvor forholdsvis mange

kvinder driver selvstændig virksomhed.

”Der har hele vejen igennem været et enormt stort engage-

ment i projektet fra Fonden for Entreprenørskab – Young En-

terprise. Samarbejdet har derfor været rigtig godt. I stedet

for at lave en printkampagne for at få flere kvindelige iværk-

sættere, valgte vi online modellen, og det har vist sig at være

en meget god idé. Vi har skabt et meget godt tilhørsforhold

og samhørighed blandt rigtig mange kvinder. Det tager tid at

lave et community, så vi er meget tilfredse med, hvor langt

vi er nået allerede.” Sara Schelde, product manager hos Art

Rebels og projektleder på WeUnite.

Fondens mål for 2011 er at give endnu flere studerende under-

visning i entreprenørskab. Som minimum skal andelen øges fra

de nuværende godt 23.000 til 25.000 studerende.

Fonden sætter ekstra fokus på professionshøjskoler, der er

inde i en kraftig udvikling mht. entreprenørskab i uddannelsen.

Det gøres dels gennem fondsudbud og dels gennem en høj

grad af sparring til strategiudviklingen på området, hvor bl.a.

et samarbejde med Undervisningsministeriet er et væsentligt

element.

En anden meget stor satsning for de videregående uddan-

nelser, som også skal bidrage til udviklingen af profession-

shøjskolerne, er udviklingen af Start-Up programmet – et

konkurrenceforløb med integreret undervisning til de forskel-

lige videregående institutioner. Ambitionen er, at 100 hold skal

deltage i 2011/2012, og dermed have en deltagelse af over 300

studerende.

Desuden sættes der øget fokus på det maritime område, som

efterspørger fremgangsmåder og sparring til, hvordan entre-

prenørskab kan indgå i uddannelserne.


Der har hele vejen

igennem været et enormt stort

engagement i projektet


2011 byder på endnu

større fremgang


Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2010

12 mdr.

Note kr.

Indtægter 30.234.594

Andre eksterne omkostninger 12.056.986

Personaleomkostninger 1 9.060.527

Resultat før afskrivninger 9.117.081

Afskrivninger 76.711

Resultat før finansielle poster 9.040.370

Finansielle indtægter 247.308

Andre finansielle omkostninger 58.374

Årets resultat 9.229.304

Resultatdisponering

Det disponible beløb udgør:

Overført fra tidligere år 6.069.544

Årets resultat 9.229.304

Til disposition 15.298.848

foreslås af bestyrelsen disponeret således:

Projekttilsagn 9.726.515

Tilbageførte bevillinger -220.999

Overført resultat 5.793.332

Disponeret 15.298.848

Balance pr. 31. december

Note kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler 74.177

Inventar 66.659

Materielle anlægsaktiver 2 140.836

Anlægsaktiver i alt 140.836

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender 109.314

Moms 421.010

Periodeafgrænsningsposter 268.696

Tilgodehavender 799.020

Værdipapirer 18.444.502

Likvide beholdninger 4.608.611

Omsætningsaktiver i alt 23.852.133

Aktiver i alt 23.992.969

Balance pr. 31. december

Note

Passiver

Egenkapital

2010

kr.

Grundkapital 390.000

Overført resultat 5.793.332

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

3 6.183.332

Skyldige uddelinger, projekttilsagn 12.372.712

Anden gæld 3.965.000

Periodeafgrænsningsposter 1.471.925

Kortfristede gældsforpligtelser 17.809.637

Gældsforpligtelser i alt 17.809.637

Passiver i alt 23.992.969


Supervisory Committee og bestyrelseI I Bestyrelsen

Ministerier

Elsebeth Gerner Nielsen Rektor, Designskolen, Kolding

Peter Torstensen Adm.direktør, Symbion ●

Soulaima Gourani Virksomhedsejer, Soulaima Gourani ApS ●

Organisationer

Bente Sorgenfrey Formand, FTF

Christian Ingemann Direktør, ●

Finn Kyed Uddannelseschef, DS Håndværk & Industri

Hans Jørgen Dalum Direktør, Dansk Iværksætter Forening

Jesper Bøge Adm. Direktør, ASE

Jørgen Horwitz Direktør, Finansrådet ●

Karin Bancsi , ●

Lars B. Goldschmidt Direktør, Dansk Industri ●

Per Thøgersen Freitag Generalsekretær, JCI

Thorkild E. Jensen Formand, Dansk Metal

Torben Dalby Larsen Formand, DA

xx xx Gruppeformand, 3F

Uddannelsesrepræsentanter

Anders Bondo Christensen Formand, Danmarks Lærerforening

Annette Ernst Lauridsen Direktør, Aarhus Tech., Aarhus Tech

Ib Poulsen Rektor, Roskilde Universitet, Roskilde Universitet

Jens Oddershede Rektor, Syddansk Universitet, Syddansk Universitet ●

Klaus Majgaard Adm. direktør, Odense Kommune, Børne og

Laust Joen Jacobsen Formand, Rektorkollegiet, University Colleges Denmark

Lis Randa Rektor, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsakademi Dania

Lone Ejby Mikkelsen Rektor, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Gymnasium og HF

Peter Enevold Direktør, TietgenSkolen


Virksomheder, enkeltpersoner, fonde m.v.

Anders Krab-Johansen Adm. dir. Og chefredaktør, Dagbladet Børsen

Bent Hansen Regionsrådsformand, Region Midtjylland

Bo Olesen Bestyrelsesformand, Nordica Properties A/S

C.C. Nielsen Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S

Carsten Collin Stats. Aut. Revisor, Ernst & Young

Christian Motzfeldt Direktør, Vækstfonden

Claus Meyer Formand Iværksætterkorpset, Meyers ApS

Finn Helmer Adm. direktør, ComX Networks A/S

Helge Kaltoft Adm. direktør, Multidata A/S

Henrik Mølgaard City Country Officer, Citibank International Plc.

Jim Stjerne Hansen Formand, Tønder Energi- og Miljøfond

Johan Schlüter Partner, Johan Schlüter

Jørgen Bardenfleth Adm. direktør, Microsoft Danmark ApS

Jørgen Mads Clausen Bestyrelsesformand, Danfoss A/S ●

Lars Nørby Johansen FUHU x

Martin Lauth Lauridsen Direktør, BEE International ●

Mikael Baden Partner, Jøp, Ove & Myrthu A/S

Ole Jensen Direktør, NanoNord A/S

Per Møller Direktør, Ernst & Young ●

I Bestyrelsen

Per Skovgård Andersen Adm. direktør, Erhvervsskolernes Forlag

Torben Laustsen Bankdirektør, Nordea ●


Sponsorer & samarbejdspartnere:

NordicaProperties

Partnerskabet bag Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

TM

More magazines by this user
Similar magazines