Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

a) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer indkomst eller ejer formue, som

ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i en anden kontraherende stat, skal

Sverige, medmindre bestemmelserne litra b) eller c) medfører andet,

1. ‐ under iagttagelse af bestemmelserne i svensk lovgivning (også med den ordlyd, som de i

fremtiden kan få ved at ændres, uden at de her angivne almindelige principper ændres) ‐

indrømme fradrag i indkomstsskatten med et beløb, svarende til den indkomstskat, som er erlagt i

denne anden stat.

2. indrømme fradrag i denne persons svenske formueskat med et beløb svarende til den

formueskat, som er erlagt i denne anden stat. Fradragsbeløbet skal imidlertid ikke overstige den

del af den svenske formueskat, beregnet før sådant fradrag, der svares af den formue, som kan

beskattes i denne anden stat.

b) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, fra en anden kontraherende stat oppebærer

indkomst ved personlige tjenesteydelser som omhandles i artikel 15, stykke 1, eller artikel 21, stykke

7, litra a), og som i henhold til disse bestemmelser kan beskattes i denne anden kontraherende stat,

skal ‐ uanset bestemmelserne i litra a) sådan indkomst fritages for svensk skat.

c) Såfremt en person, der er hjemmehørende i Sverige, oppebærer indkomst, som i henhold til

bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i en anden kontraherende stat, eller

oppebærer indkomst, som i henhold til litra b) skal fritages for svensk skat, kan Sverige, ved

fastsættelsen af skattesatsen for svensk progressiv skat af anden indkomst eller formue, tage den

indkomst eller formue i betragtning, som kun kan beskattes i den anden kontraherende stat, eller

sådan indkomst, som er fritaget for svensk skat.

7. Fælles bestemmelser

1. Udtrykket »er erlagt i denne anden stat« i denne artikel, skal anses for tillige at omfatte sådan skat på

indkomst, som er betalt henholdsvis i Danmark, på Færøerne, i Finland, i Island, i Norge og i Sverige, og

som skal overføres til nævnte andre stater for der at godskrives den pågældende person som skat på

samme indkomst.

2. Såfremt en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat (bopælsstaten), fra en anden

kontraherende stat (arbejdsstaten) oppebærer indkomst fra personligt arbejde, som efter artikel 15,

stykke 1, eller artikel 21, stykke 7, litra a), kan beskattes i arbejdsstaten, skal bopælsstaten, uanset

bestemmelserne i stykke 1, litra c), 2, litra c), 3, litra c), 4, litra a), 5, litra c) eller 6, litra b) i denne artikel,

ophæve dobbeltbeskatning ved at fradrage den skat, som er betalt i denne anden stat under anvendelse

af bestemmelserne i stykke 1, litra a), 2, litra a), 3, litra a), 4, litra b), 5, litra a) eller 6, litra a), såfremt

den pågældende person har oppebåret indkomsten fra et foretagende eller fast driftssted i

arbejdsstaten og han er eller umiddelbart før ansættelsen i arbejdsstaten var ansat i

a) et foretagende udenfor arbejdsstaten, der er et foretagende med interessefællesskab med

foretagendet i arbejdsstaten, eller

b) et foretagende udenfor arbejdsstaten til hvilket det faste driftssted henhører.

3. Uanset bestemmelserne i afsnit 2 ovenfor skal bestemmelserne i stykkerne 1, litra c), 2, litra c), 3, litra

c), 4, litra a), 5, litra c) eller 6, litra b) dog anvendes, såfremt den pågældende person kan påvise at

Side 100 af 121