Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

a) han i det pågældende indkomstår har opholdt sig i og arbejdet i arbejdsstaten i en

sammenhængende periode, der overstiger 3 måneder, eller

b) arbejdet i arbejdsstaten er udført for foretagendet i denne stat eller for det der beliggende faste

driftssted, eller at omkostningerne med rette har belastet det nævnte foretagende eller faste

driftssted.

Artikel 26

Generelle regler om beskatningen

1. Indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, eller formue,

som ejes af en sådan person, kan ikke beskattes i en anden kontraherende stat, medmindre beskatning

udtrykkelig er tilladt i henhold til denne overenskomst.

2. I tilfælde, hvor beskatningsretten til en indkomst eller formue i henhold til overenskomsten er tillagt en

anden kontraherende stat end den stat, hvori personen, der oppebærer indkomsten eller ejer formuen,

er hjemmehørende og denne anden stat på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller

formuen i sin helhed ved beskatningen, eller kun medregner indkomsten eller formuen ved

progressionsberegning eller anden skatteberegning, kan indkomsten eller formuen ‐ i det omfang andet

ikke følger af stykke 3 ‐ kun beskattes i den kontraherende stat, hvori den pågældende person er

hjemmehørende.

3. Såfremt beskatningsretten i henhold til artikel 14, stykke 1, samt artikel 15, stykke 2 og stykke 4, litra a)

og b), til en indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i

henhold til overenskomsten er tillagt denne stat alene, kan indkomsten beskattes i en anden

kontraherende stat, såfremt indkomsten ikke kan beskattes i den førstnævnte stat på grund af

lovgivningen i denne stat.

Artikel 27

Forbud mod diskriminering

1. Statsborgere i en kontraherende stat skal ikke i en anden kontraherende stat kunne undergives nogen

beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes eller mere byrdefulde end den beskatning

og dermed forbundne krav, som statsborgere i denne anden stat under samme forhold, særligt for så

vidt angår bopæl, er eller måtte blive undergivet. Uanset bestemmelserne i artikel l skal denne

bestemmelse også finde anvendelse på en person, der ikke er hjemmehørende i en eller flere af de

kontraherende stater.

2. Beskatningen af et fast driftssted eller et fast sted, som et foretagende eller en person, der er

hjemmehørende i en kontraherende stat, har i en anden kontraherende stat, må ikke være mindre

fordelagtig i denne anden stat end beskatningen af foretagender eller personer, der er hjemmehørende

i denne anden stat, der driver samme slags virksomhed.

Denne bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som forpligtende en kontraherende stat til at indrømme

personer, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, sådan personlige skattemæssige

begunstigelser, lempelser og nedsættelser, som den som følge af ægteskabelig stilling eller forsørgerpligt

Side 101 af 121

More magazines by this user
Similar magazines