Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

ophold i Danmark, blev han ikke anset for fraflyttet af Højesteret og skulle derfor betale skat til Danmark af

den udenlandske optjente løn (LV D.B, 2011, D.A.1.1.2).

Når den fulde skattepligt ophører ved opgivelse af bopælen i Danmark, vil dette kunne få

skattemæssige konsekvenser bl.a. i form af fraflytningsbeskatning, hvilket vil blive uddybet herefter.

2.1.2 Skattemæssige konsekvenser ved ophør af den fulde skattepligt til Danmark

For den danske lønmodtager, der flytter til Sverige men fortsætter sit arbejde i Danmark, vil flytningen

kunne give visse skattemæssige konsekvenser. Først og fremmest vil der ved ophør af den fulde skattepligt

skulle ske omregning til helårsindkomst af den indkomst, den fysiske person erhvervede under den fulde

skattepligt jf. PSL § 14. Hvis dette vælges, omregnes såvel den skattepligtige indkomst som den personlige

indkomst, således at disse svarer til et helt års indkomster. Herefter beregnes skatten af de opgjorte

helårsindkomster efter PSL § 6‐9, hvilket gennemgås i afsnittet ”Beskatning af lønindkomst for fuldt

skattepligtige” senere i opgaven. Den beregnede helårsskat nedsættes efterfølgende efter forholdet

mellem del‐ og helårsbeløbene. Hvis den danske lønmodtager ikke vælger at omregne indkomsten, vil

denne jf. PSL § 14, stk. 2 skulle opgøres og beskattes, som om personen var fuld skattepligtig hele året. Den

samlede indkomstskat vil herefter blive nedsat med et beløb, der svarer til den del af indkomsten, som blev

erhvervet i perioden, hvor personen ikke var fuld skattepligtig til Danmark (PSL, 2011, § 14, stk. 1 og 2).

Fraflytningen vil derudover kunne resultere i fraflytningsbeskatning af en række urealiserede

fortjenester i den pågældende persons formue. Hjemlen hertil findes i en række forskellige love i den

interne danske skattelovsamling. Der vil ved fraflytningen derfor muligvis skulle betales skat af den enkelte

persons urealiserede gevinster på f.eks. aktier, anparter, kursgevinster, fast ejendom mv., som denne ejer

på det tidspunkt, hvor den fulde skattepligt ophører. De vil skulle beskattes på samme måde, som hvis de

var afstået på fraflytningstidspunktet. Samtidig gælder der indenfor fraflytningsbeskatningsreglerne også

specielle regler for behandlingen af kurstab, gæld, pensioner, af‐ og nedskrivningsberettigede aktiver m.m.

Aktier, købe‐ og tegningsrettigheder behandles f.eks. efter aktieavancebeskatningsloven, pensioner

behandles efter pensionsbeskatningsloven, fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven og

kursgevinster behandles efter kursgevinstloven m.v. (Inwema, 2011). I denne opgave vil der primært blive

set på beskatningen af en dansk lønmodtager, der udelukkende erhverver lønindkomst, hvilket betyder, at

fraflytningsbeskatningen ikke vil være relevant i dette eksempel. Fraflytningsbeskatningen vil derfor ikke

blive behandlet nærmere i denne opgave.

En person, der fraflytter Danmark, vil imidlertid kunne forblive skattepligtig til Danmark, hvis denne i

stedet bliver omfattet af den begrænsede skattepligt i KSL § 2.

2.2 Begrænset skattepligt efter KSL § 2

En person bliver begrænset skattepligtig til Danmark, når denne hverken har bopæl eller ophold i Danmark,

som udløser fuldt skattepligtig, men derimod modtager indkomst fra kilder her i landet omfattet af KSL § 2,

stk. 1. Ifølge KSL § 6 vil skattepligten indtræde, når betingelserne for den begrænsede skattepligt er opfyldt.

Dvs., at den pågældende bliver begrænset skattepligtig fra det tidspunkt, denne oppebærer indkomst

Side 18 af 121

More magazines by this user
Similar magazines