Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

erhvervet her i landet, og det afgørende er derfor, hvornår det pågældende arbejde påbegyndes (LV D.B,

2011, D.A.2).

Skattepligten omfatter kun de indkomster, som er nævnt i listen i KSL § 2, stk. 1. Listen består af 29

paragraffer over forskellige typer indkomster og er udtømmende, hvilket vil sige, at det kun er de nævnte

indkomsttyper i KSL § 2, som en person kan være begrænset skattepligtig af. Hvis en fysisk person bliver

omfattet af reglerne om begrænset skattepligt jf. KSL § 2, vil denne ikke have samme fradragsmuligheder,

som en fuldt skattepligtig. Jf. KSL § 2 stk. 3 vil en begrænset skattepligtig kun kunne fratrække de udgifter,

som vedrører disse indkomster i KSL § 2 (KSL, 2010, § 2, stk. 3). Ift. en fuldt skattepligtig vil en begrænset

skattepligtig fortsat have befordringsfradrag, fradrag for fagforeningskontingent, beskæftigelsesfradrag

m.m. Der vil dog kun være fradrag for udgifter til A‐kasse, hvis der f.eks. ikke er mulighed for fradrag herfor

i Sverige. Samtidig vil der kun være mulighed for et personfradrag, hvis den pågældende anses for

skattepligtig til Danmark hele året, eller indkomsten omregnes til helårsindkomst. Hvis en person bliver

begrænset skattepligtig til Danmark og fuld skattepligtig til Sverige, vil denne samtidig kun kunne få fradrag

for indbetalingen på svenske privattegnede pensionsordninger, hvis den pågældende person optjener mere

end 75 % af indkomsten i Danmark. Der vil dog ikke længere være fradrag for indbetalinger til

privattegnede pensionsordninger i Danmark, bidrag til velgørende foreninger eller fradrag for størstedelen

af sine renteudgifter til boliglån eller andre renteudgifter m.m. (SKAT, 2011).

Der er i det efterfølgende kun medtaget indkomst relevant for den danske lønmodtager i eksemplet,

og der vil derfor kun blive set uddybende på lønindtægten ved personligt arbejde i et tjenesteforhold efter

KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

2.2.1 Lønindkomst jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1

Den enkelte person kan blive begrænset skattepligtig af lønindkomst efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Dette

kræver dog, at en række betingelser er opfyldt.

1. Indkomsten skal være erhvervet som vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold

2. Arbejdet skal være udført i Danmark

3. Indkomsten skal erhverves i Danmark, dvs. fra arbejdsgiver med hjemsted eller fast driftssted i

Danmark

For at betingelserne for et tjenesteforhold er opfyldt, skal arbejdet modsat selvstændig virksomhed

ske på arbejdsgivers befaling, efter dennes anvisning og på dennes regning og dennes risiko. Om der

foreligger hjemsted eller fast driftssted i Danmark fortolkes som udgangspunkt ud fra definitionen i OECD’s

modeloverenskomst, som også følges ved fastlæggelsen efter de interne danske skatteregler. Hvis en

person har flere lønindtægter i flere forskellige lande, er det kun den del af indkomsten optjent ved arbejde

udført her i landet, eller som kan henføres til arbejde her, der er omfattet af den begrænsede skattepligt

(KSL, 2010, § 2, stk. 1, nr. 1), (LV D.B, 2011, D.A.2.1).

I SKM2006.353.LSR blev en ikke længere fuldt skattepligtig person, anset for begrænset skattepligtig af

løn, som blev modtaget under barselslov fra et givent amt, da personen efter barselsloven blev anset for at

være ansat og aflønnet som lønmodtager af amtet. Landsskatteretten lagde i afgørelsen vægt på, at

ansættelsesforholdet blev anset for opretholdt under barslen. Alt arbejdet, der var udført efter

Side 19 af 121

More magazines by this user
Similar magazines