Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

2.3.1 Grænsegængerreglernes indhold

Hvis de ovennævnte betingelserne er opfyldt, vil den danske lønmodtager, der flytter til Sverige men

beholder arbejdet i Danmark, kunne vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne i KSL afsnit 1 A.

Hvis dette vælges vil personen blive anset for omfattet af reglerne i hele indkomståret og vil derved have

ret til de nævnte fradrag i KSL § 5 B for hele året. I opgørelsen af den skattepligtige indkomst vil den enkelte

person derved få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter på lige fod med fuldt

skattepligtige personer hjemmehørende i Danmark, og skatteberegningen vil ligeledes skulle laves som en

fuldt skattepligtig person. Hvis grænsegængerreglerne anvendes, vil den enkelte person bl.a. være

berettiget til personfradraget på 42.900 kr. for 2010/2011 i skatteberegningen (LV D.B, 2011, D.B.8.2.6).

Derudover vil der kunne gives befordringsfradrag efter særlige tariffer, fradrag for

fagforeningskontingent, fradrag for broafgiften og fradrag for en række andre udgifter opstillet i KSL § 5 B.

Indkomsten vil dog skulle beskattes ligesom en fuldt skattepligtig til Danmark, hvilket vil sige, at indkomsten

skal beskattes efter de alm. danske beskatningsregler, der er gældende for fuldt skattepligtige personer (LV

D.B, 2011, D.B.8).

Ifølge KSL § 5 B, stk. 1 vil der være adgang til fradrag for følgende oplistede udgifter (KSL, 2010, § 5 B, stk. 1):

1. Udgifter herunder renteudgifter m.v., der vedrører bolig i egen ejendom, hvis disse overstiger

indtægterne fra ejendommen beregnet efter de danske skatteregler (KSL, 2010, § 5 B, stk. 1, nr. 1).

2. Andre renteudgifter, der ikke vedrører fast ejendom, som er af mere privat karakter som f.eks. renter af

forbrugslån jf. KSL § 5 B, stk. 1, nr. 2 (LV D.B, 2011, D.B.8.2.2).

3. Indbetalinger til pensionsordninger og A‐kasse m.m., der er fradragsberettiget efter

pensionsbeskatningsloven jf. KSL § 5 B, stk. 1, nr. 3. Det er ikke et krav, at indbetalingerne skal ske til en

dansk A‐kasse. Indbetalinger af både frivillig og tvungen karakter til udenlandske

arbejdsløshedsordninger vil også være fradragsberettigede ved brug af grænsegængerreglerne (LV D.B,

2011, D.B.8.2.3).

4. Bidrag til velgørende foreninger, såfremt disse efter LL § 8 A er over 500 kr. årligt jf. KSL § 5 B, stk. 1, nr.

4 (KSL, 2010, § 5 B), (LV D.B, 2011, D.B.8.2.4).

5. Underholdsbidrag, hvis bidraget er fastsat af en dansk eller udenlandske offentlig myndighed, eller der

er en klar aftale mellem parterne, og bidraget er forfaldent og betalt (KSL, 2010, § 5 B, stk. 1, nr. 5).

6. Obligatoriske udenlandske sociale bidrag, hvis den pågældende er omfattet af den sociale

sikringslovgivning i udlandet i overensstemmelse med de europæiske fællesskabers forordninger herom

eller en mellemfolkelig aftale tiltrådt af Danmark jf. KSL § 5 B, stk. 1, nr. 6 (LV D.B, 2011, D.B.8.2.5).

2.3.2 Skatteberegningen efter grænsegængerreglerne

Efter KSL § 5 C vil skatteberegningen af både begrænset skattepligtige og fuldt skattepligtige

hjemmehørende i udlandet ske efter de samme principper som for alm. fuldt skattepligtige jf. KSL § 5 C, stk.

1, hvilket vil blive gennemgået under afsnittet om det danske indkomstskattesystem senere. KSL § 5 C vil

derfor primært have betydning for den begrænsede skattepligtig, da denne herved skal beskattes efter

andre skatteregler. Skatteberegning efter KSL § 5 C ændrer dog ikke de danske skatteregler, som

Side 22 af 121

More magazines by this user
Similar magazines