Specialet 30 november - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Specialet 30 november - Aalborg Universitet

Aalborg Universitet International skatteret Kathrine Vestergaard

skattepligten indtræder den dag, personen flytter til Sverige og begynder sit ophold der for første gang

(NordiskeTax, 2011, ”fuld skattepligt”), (Skatteverket, 2011, ”Handledning…”; 29 – 30).

3.1.2 Permanent ophold

En person vil derudover kunne blive ubegrænset skattepligtig til Sverige efter denne bestemmelse, når

denne har haft permanent ophold i Sverige. Der er ikke en klar definition af dette begreb indenfor den

svenske skattelovgivning, men det er en udbredt opfattelse, at det ligesom i den danske skattelovgivning

kræver ophold i mindst 6 sammenhængende måneder i Sverige, før personen bliver ubegrænset

skattepligtig efter denne bestemmelse. Dette betyder, at tiden fra første dag i Sverige til sidste dag i Sverige

skal vare mindst 6 måneder, før den fulde skattepligt indtræder efter denne bestemmelse. I forlængelse

heraf er det desuden et krav, at personen overnatter i Sverige i den nævnte periode. Hvis denne ikke under

nogen sammenhængende periode tilbringer ”dygnsvilan” i Sverige, vil opholdet ikke kunne anses som

permanent. Ligesom i dansk lovgivning er midlertidige afbrydelser uden betydning i opgørelsen af et svensk

opholds varighed. I en skatteafgørelse havde en person dog gentagne ophold i Sverige på næsten 6

måneder med mellemliggende afbrud i udlandet på 2 til 3 måneder. Han blev anset for at have haft

permanent ophold i Sverige og blev derved fundet ubegrænset skattepligtig jf. RÅ 2008 ref. 16. Når der

fastslås fast ophold efter de 6 måneder, vil den enkelte person anses for at være ubegrænset skattepligt fra

den dag, vedkommende begyndte sit sammenhængende ophold i Sverige (Skatteverket, 2011,

”Handledning…”; 32 og 47).

Ifølge den interne svenske skattelovgivning vil en fysisk person, som ikke er ubegrænset skattepligtig til

Sverige, kun kunne være skattepligtig til landet af indkomst, der har en stærk tilknytning til Sverige, hvilket

bestemmes nærmere i reglerne om begrænset skattepligt til Sverige (Skatteverket, 2011, ”Handledning…”; 27).

3.2 Begrænset skattepligt (non tax residence)

En person, som ikke er bosat i Sverige eller har permanent ophold her, vil ikke være omfattet af den

ubegrænsede skattepligt til Sverige overfor. Indenfor den svenske skattelovgivning vil personen dog kunne

være begrænset skattepligtig til landet i stedet for.

I fastlæggelsen af den begrænsede skattepligt har Sverige anlagt et kildestatsprincip, hvilket vil sige, at

skattepligten opstår, når en fysisk person har visse indkomster, der stammer fra kilder i Sverige.

Skattepligten er derfor begrænset til kun at omfatte indkomst som udtrykkeligt er angivet i den svenske

skattelovgivning. Der skal som følge heraf derfor kun betales skat til Sverige af disse indkomster og dermed

ikke af indkomster, som erhverves i andre lande (Skatteverket, 2011, ”Handledning…”; 27 + 53). Dette betyder,

at en person, der bor i et andet land men arbejder i Sverige, normalt er begrænset skattepligtig af

lønindkomsten erhvervet i Sverige. En given DBO kan ligesom ved ubegrænset skattepligt resultere i, at

beskatningsretten til disse indkomsttyper begrænses. Bestemmelserne om den begrænsede skattepligt er

derfor udformet, så de i stor udstrækning er i overensstemmelse med en given skatteaftales regler om

fordelingen af beskatningsretten.

Side 29 af 121

More magazines by this user
Similar magazines